# my/2012_08_66.xml.gz
# sw/2012_07_tamko-la-uhuru-wa-mtandao-wa-intaneti_.xml.gz


(src)="3.3"> ဒီနေ ့ အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ ် းကို အဖွဲ ့ အစည ် းနဲ ့ လုပ ် ငန ် းပေါင ် း ၁၃၀၀ကျော ် က လက ် မှတ ် ရေးထိုးပါဝင ် ခဲ ့ ပြီး ဆက ် ပြီးတော ့ လည ် း လက ် မှတ ် ထိုးနေဆဲ ဖြစ ် ပါတယ ် ။
(trg)="2.2"> Kuanzia vita dhidi ya SOPA na PIPA huko Marekani hadi juhudi za kimataifa zilizomaliza Mkataba wa Kupinga Biashara ya Fedha Bandia ( ACTA ) , tumefikia nyakati za uwazi wa uhuru wa mtandaoni .

(src)="5.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆက ် လက ် ပြီး လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ရှိစေရန ် လူမှုအသိုင ် းအဝိုင ် းများ ၊
(trg)="3.2"> Mpaka sasa , Tamko hilo imetiwa sahihi na zaidi ya mashirika na kampuni 1300 na bado zoezi linaendelea kukua .

(src)="6.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ ၏ လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် များကို ကာကွယ ် ရန ် အတွက ် အပြည ် ပြည ် ဆိုင ် ရာလှုပ ် ရှားမှုတစ ် ခုတွင ် ပါဝင ် ပါမည ် ၊
(trg)="3.4"> Unaweza kutia saini kuunga mkono tamko hilo hapa ; waweza pia kuiona kupitia mashirika mengineyo , ikiwa ni pamoja na EFF , Free Press , Shirika la Access na pia Cheezburger .

(src)="6.2"> ၄င ် း တို ့ သည ် တိုက ် ခိုက ် ဆောင ် ယူရန ် ထိုက ် တန ် သည ် ဟု ယုံကြည ် သောကြောင ့ ် ဖြစ ် ပါသည ် ။
(trg)="3.7"> Kwa kuufanya mtandao kuwa huru na wazi , tunatoa wito kwa jumuiya , viwanda na nchi kutambua na kuheshimu kanuni hizi .

(src)="7.2"> ၄င ် းတို ့ နှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ သဘောတူကြ ၊
(trg)="6.1"> Ungana nasi kuufanya Mtandao wa intaneti kuwa huru na wazi .

(src)="7.3"> သို ့ မဟုတ ် သဘောမတူကြပါနှင ့ ် ၊
(trg)="6.3"> Tunasimama imara kudai mtandao huru na wazi .

(src)="7.4"> ငြင ် းခုန ် ပြောဆိုကြပါ ၊
(trg)="8.1"> Kauli : Kuto dhibiti mtandao .

(src)="8.1"> အင ် တာနက ် ကို လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာစွာ ဆက ် လက ် တည ် ရှိစေရန ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ နှင ့ ် ပူးပေါင ် းပါဝင ် ကြပါ ။
(trg)="10.1"> Uwazi : Kuufanya mtandao wa intaneti kuwa wazi ambapo kila mtu ana uhuru wa kuunganishwa , kuwasiliana , kuandika , kusoma , kutazama , kuzungumza , kusikiliza , kujifunza , kuunda na kubuni .

(src)="14.1"> ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ၊
(trg)="11.1"> Ugunduzi : Kulinda uhuru wa kugundua na kuunda bila kulazimika kuomba idhini .

(src)="14.2"> အင ် တာနက ် ကို လူတိုင ် းက လွတ ် လပ ် စွာ ချိတ ် ဆက ် နိုင ် ၊
(trg)="11.2"> Msizuie teknolijia mpya , na msiwaadhibu wagunduzi kwa vitendo vinavyofanywa na watumiaji wa teknolojia zao .

# my/2012_09_345.xml.gz
# sw/2012_08_brazil-mtoto-wa-miaka-13-aonyesha-matatizo-ya-shule-kupitia-facebook_.xml.gz


# my/2012_08_102.xml.gz
# sw/2012_08_morocco-wanafunzi-wadai-marekebisho-kwenye-mfumo-wa-elimu_.xml.gz


(src)="1.1"> မော ် ​ ရို ​ ကို ၊
(trg)="1.1"> Morocco : Wanafunzi Wadai Marekebisho kwenye Mfumo wa Elimu

(src)="3.1"> ထိုလှုပ ် ရှားမှုအဟုန ် ကို အစိုးရတက ္ ကသိုလ ် များတွင ် ကျောင ် းလခမူကို အစိုးရက ပိုမိုတင ် းကျပ ် နိုင ် ဖွယ ် ရှိသည ် ဟူသော သတင ် းက အားဖြည ့ ် ပေးလိုက ် ပုံရသည ် ။
(trg)="3.1"> Yaonekana jambo zima lilipata kasi zaidi kufuatia taarifa kwamba serikali ilikuwa na mipango ya kushupaza sera ya masomo katika vyuo vikuu vya umma .

(src)="4.2"> ၂၀၁၂ခုနှစ ် တွင ် တိုက ် တွန ် းလိုက ် သည ် ။
(trg)="5.1"> Wito huo ulisambazwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii .

(src)="7.2"> ဗီဒီယိုများအရ ရာချီသောကျောင ် းသားများနှင ့ ် ၄င ် းတို ့ ၏ မိဘများက တုံ ့ ပြန ် ခဲ ့ ကြသည ် ။
(trg)="6.2"> " Mfumo mzima wa elimu unahitaji kubadilishwa , " mwanafunzi mmoja anasema mbele ya kamera .

(src)="9.2"> ဟာဆန ် အောဇန ် နီ ၏ ဓာတ ် ပုံ ၊
(trg)="13.2"> Kundi hili liliahidi kuandaa migomo ya chini kwa chini na mikutano zaidi nchini kote .

(src)="13.3"> သူတို ့ တွေက မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားတွေ ၊
(trg)="14.1"> Kwenye Tumblr , UECSE iliandika :

# my/2012_09_351.xml.gz
# sw/2012_09_pakistani-msichana-wa-kikristo-wa-miaka-11-awekwa-kizuizini-kwa-kukashifu-dini_.xml.gz


(src)="1.1"> ပါ ​ ကစ ္ စ ​ တန ် ၊
(trg)="1.1"> Pakistani : Msichana wa Kikristo wa Miaka 11 Awekwa Kizuizini kwa Kukashifu Dini .

(src)="3.1"> ဘုရားသခင ် ကို စော ် ကားမှုသည ် ပါကစ ္ စတန ် ဥပဒေပုဒ ် မ ၂၉၅ ( ခ ) အရ သတ ် မှတ ် ထားခြင ် းဖြစ ် ပြီး ကျူးလွန ် သူသည ် ထောင ် ဒဏ ် တစ ် သက ် ၊
(trg)="2.1"> Rimsha anatuhumiwa kwa kuchoma karatasi za Noorani Qaida , ambayo ni mjumuisho wa masomo ya kujifunzia kiarabu kwa wanaoanza kujifunza na kasha kuziweka ndani ya mfuko wa plastiki .

(src)="3.3"> ဤသတင ် းကို ဩဂုတ ် လ ( ၁၈ ) ရက ် နေ ့ က ပါကစ ္ စတန ် ရှိ ခရစ ် ယာန ် များဟူသော ဝက ် ( ဘ ် ) စာမျက ် နှာတွင ် တင ် ခဲ ့ ခြင ် းဖြစ ် သည ် ။
(trg)="3.1"> Kosa la kukashifu imani linaelezwa katika kifungu cha sheria namba 295 cha hukumu za Pakistani ambapo mshitakiwa akikutwa na hatia anaweza kufungwa kifungo cha maisha ama hukumu ya kifo .

(src)="4.5"> ထိုသူသည ် လည ် း ဘုရားသခင ် ကို စော ် ကားမှုဖြင ့ ် စွပ ် စွဲခံခဲ ့ ရခြင ် းဖြစ ် သည ် ။
(trg)="3.2"> Habari hizi zilisambazwa na mtandao wa ‘ Wakristo wa Pakistani’ mnamo Agosti 18.

(src)="5.2"> ခရစ ် ယာန ် ဘာသာဝင ် များသည ် ကြော ် က ် ရွံ ့ ပြီး ပုန ် းအောင ် းနေကြသည ် ၊
(trg)="4.1"> Habari hii ilipata umaarufu katika vyombo maarufu vya Pakistani siku tano baadae , yaani Agosti 22.

(src)="5.3"> ၂၀ ⁠ ၀၉ခုနှစ ် ဂွတ ် ( ဂျ ် ) ရာ တိုက ် ခိုက ် မှုက ၄င ် းတို ့ စိတ ် တွင ် ပုံရိပ ် ထင ် နေဆဲဖြစ ် သည ် ။
(trg)="4.2"> Kabla ya msichana huyu kuwekwa kizuizini , baadhi ya wakazi wa mtaa anaoishi msichana huyu walizuia barabara kuu ya jiji .

(src)="5.4"> ထိုတိုက ် ခိုက ် မှုတွင ် မူဆလင ် တစ ် ဦးသည ် ခရစ ် ယာန ် ဘာသာဝင ် တို ့ ၏ အိမ ် များကို မီးရှို ့ ခဲ ့ ပြီး ရဲများက လာရောက ် ကယ ် တင ် ခြင ် း မပြုခဲ ့ ကြပေ ။
(trg)="4.3"> Kundi hili lilitaka the sheria mkononi . mwezi uliopita kundi hili lilimchoma moto mtu aliyekuwa na matatizo ya akili katika mtaa wa Bahwalpur ; ambapo mtu huyu alituhumiwa pia kwa kukashifu imani .

(src)="5.6"> ဂွတ ် ( ဂျ ် ) ရာတိုက ် ခိုက ် မှုသည ် ကြိုတင ် စီစဉ ် ခဲ ့ ခြင ် းဖြစ ် ပြီး ပြည ် နယ ် အုပ ် ချုပ ် သူများပင ် ပါဝင ် ပတ ် သက ် နေကြောင ် း သိရသည ် ။
(trg)="5.2"> Wakristo wanaogopa kiasi cha kujificha ; kumbukumbu ya mashambulizi ya Gojra ya mwaka 2009 bado wanayakumbuka pale ambapo kundi la Waislamu lilipochoma moto nyumba za wakristo na bila ya Polisi kutoa msaada wowote .

(src)="6.1"> ယူအေအီးနိုင ် ငံတွင ် အခြေချနေထိုင ် သူ ပါကစ ္ စတန ် လူမျိုး ခရစ ် ယာန ် ဘာသာဝင ် အန ် ထော ် နီ ပါမယ ် ( လ ် ) က ထိုဖြစ ် ရပ ် နှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ တွစ ် တာအသုံးပြုသူတို ့ ၏ စိတ ် ဝင ် စားမှုကို ရယူခဲ ့ သည ် ။
(trg)="6.2">‏ @anthonypermal : @anthonypermal : imethibitika- polisi wa Pakistani wamemtia nguvuni msichana wa kikristo wa miaka 11 kwa tuhuma za kukashifu dini .

(src)="6.9"> ကောင ် မလေးကို သူတို ့ က သတ ် ပစ ် ကြမှာ ။
(trg)="6.5"> Kuwa na mfumo wa serikali usio wa kidini ndilo suluhisho la pekee .

(src)="6.14"> စိတ ် ဓာတ ် ကောင ် းတဲ ့ ပါကစ ္ စတန ် လူမျိုးတွေက ဒီလှုပ ် ရှားတောင ် းဆိုစာကို လက ် မှတ ် ထိုးပေးနေကြတာပါ ၊
(trg)="6.6"> Kwa hakika watamuua : http:/ /www.change.org/ petitions/ high-commissions-and-diplomats-of-secular-western-nations-asylum-to-the-family-of-11-year-old-christian-girl-accused-of-blasphemy# …

(src)="7.3"> အမေရိကန ် ပြည ် ထောင ် စုဆိုင ် ရာ ပါကစ ္ စတန ် သံအမတ ် က တွစ ် တာစာတိုပို ့ ခဲ ့ သည ် မှာ ၊
(trg)="8.1"> Wakati huohuo , raisi wa Pakistani Asif Ali Zardari aliwataka maofisa wamuwekee bayana hali halisi .

(src)="7.4"> @ sherryrehman ၊
(trg)="8.2"> Balozi wa Pakistani nchini Marekani anatwiti :

(src)="7.6"> အပြည ် ပြည ် ဆိုင ် ရာ လွတ ် ငြိမ ် းချမ ် းသာခွင ့ ် အဖွဲ ့ က ဘုရားသခင ် စော ် ကားမှုဥပဒေအား ပြန ် လည ် ပြင ် ဆင ် ရန ် ပါကစ ္ စတန ် အား တိုက ် တွန ် းခဲ ့ သည ် ။
(trg)="8.3">‏ @sherryrehman : Raisi Zardari ameziwekea msisitizo mkubwa taarifa kuhusiana na kuwekwa kizuizini kwa msichana huyu wa kikristo anayetuhumiwa kukashifu dini na pia ameomba kupewa taarifa hizo. .

(src)="7.7"> @ amnesty ( အပြည ် ပြည ် ဆိုင ် ရာ လွတ ် ငြိမ ် းချမ ် းသာခွင ့ ် အဖွဲ ့ ) ၊
(trg)="8.4"> Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeitaka Pakistani kuzifanyia mabadiliko sheria zinazohusiana na kukashifu imani :

(src)="7.13"> လွတ ် လပ ် ခြင ် းနှင ့ ် မေတ ္ တာ " ဟူသော စာအုပ ် ကိုရေးသားသူ မူဆလင ် တစ ် ဦးဖြစ ် သည ့ ် အိရှတ ် ( ဒ ် ) မန ် ဂျီက ပါကစ ္ စတန ် ဘုရားသခင ် စော ် ကားမှုဥပဒေအား အပြစ ် တင ် ပြောဆိုလိုက ် သည ် ။
(trg)="8.5">‏ @amnesty ( Amnesty International ) : Pakistani haina budi kuhakikisha kuwa msichana huyu wa kikristo aliyewekwa kizuizini baada ya kukashifu imani anakuwa salama kwani maisha yake yapo hatarinihttp:/ /owl.li/ d9aPc

(src)="7.25"> ဒါလည ် း " ဘုရားသခင ် စော ် ကားမှု " ပဲလား
(trg)="8.6"> Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa ameitakata mamlaka ya Pakistani kumuachia huru msichana huyu .

(src)="7.31"> လက ် ရှိအာဏာရ ပါကစ ္ စတန ် ပြည ့ ် သူပါတီနှင ့ ် ပါကစ ္ စတန ် တီဟရိ ( ခ ် ) အင ် ဆန ် ( ဖ ် ) ( PTI ) တို ့ ကလည ် း ထိုအဖြစ ် အပျက ် ကို ပြစ ် တင ် ပြောကြားခဲ ့ ကြသည ် ။
(trg)="8.7"> Irshad Manji , mwanamke wa kiislamu aliye mtetezi wa wanawake na mwandishi wa ‘ Mungu , Uhuru wa kuishi na Upendo’ (‘ Allah , Liberty and Love’ ) ameonesha kutokuikubali sheria ya Pakistani inayohusiana na masuala ya kukashifu imani .

(src)="7.32"> PTIခေငါး ် ဆောင ် အီမရန ် ခန ် းက တွစ ် တာစာတိုပို ့ ခဲ ့ သည ် မှာ ၊
(src)="7.33"> @ ImranKhanPTI ၊
(trg)="9.2"> Katika mtandao wa Twita , jambo hili limeonekana kulalamikiwa na watetezi wa haki za binadamu wa Pakistani , wanaharakati pamoja na wanasiasa wachache .

(src)="7.45"> ကျွန ် တော ် တို ့ ဘုရားသခင ် စော ် ကားမှု ဥပဒေကို မပြင ် နိုင ် ပါဘူး ။
(trg)="9.4">“ Alikuwa na maika 11 tu . "

(src)="7.46"> က ၊
(trg)="9.8"> Kiongozi wa PTI , Imran Khan alitwiti :

(src)="7.48"> ခ ၊
(trg)="9.9"> @ImranKhanPTI : Ni aibu !

(src)="8.3"> တိုက ် ဆိုင ် စွာပင ် ၊
(trg)="9.13"> Jambo hili linapewa msisitizo mkubwa .

(src)="9.2"> ၄င ် းတို ့ က ပါကစ ္ စတန ် နို ် ငငံ ၊
(trg)="9.14"> Hata hivyo , hakuna mtu yeyote kutoka Pakistani anayetaka sheria hii ibatilishwe .

(src)="9.4"> ဓာတ ် ပုံ - ရဂျ ် ပူ ရာဆီအာ ။
(trg)="9.15"> @anthonypermal : : hatuwezi kuikwepa sheria hii inayohusiana na kukashifu imani za wengine .

(src)="9.5"> မူပိုင ် ခွင ့ ် - ဒီမိုတစ ် ( ခ ် ) ( စ ် ) ( ၀၉ ၊
(trg)="9.17"> Pili , maafisa wa polisi hawawezi kuzuia mauaji ya wazi kabisa ya washia , inawezekanaje hali hii ?

(src)="10.5"> မယ ် ဒီ ဟာဆန ် က သူ ့ ဘလော ့ ( ဂ ် ) တွင ် ရေးထားသည ် မှာ
(trg)="9.21"> Baadae , Sherry Rehman alipokea vitisho vya kuuawa na hivyo kulazimika kukaa ndani ya nyumba yake bila ya kutoka .

(src)="10.10"> စိတ ် မလုံခြုံမှုတွေရဲ ့ နောက ် ကွယ ် မှာ ဘာတွေရှိနေတာလဲ ။
(trg)="11.2"> Picha na Rajput Yasir .

(src)="10.11"> သူတို ့ ဘုရားသခင ် က သိပ ် ပြီးအားနည ် ၊
(trg)="12.4"> Mehdi Hasan katika blogu yake anaandika kuwa :

# my/2012_09_423.xml.gz
# sw/2012_09_paralympiki-2012-mwanzo-mzuri-habari-za-kukumbukwa_.xml.gz


(src)="1.1"> ၂ ​ ၀ ​ ၁ ​ ၂ ပါ ​ ရာ ​ လံ ​ ပစ ် ၊
(trg)="1.1"> Paralympiki 2012 : Mwanzo mzuri , Habari za Kukumbukwa

(src)="1.3"> ချီး ​ ကျူး ​ ဖွယ ် ဇာတ ် ​ လမ ် း
(trg)="1.2"> Makala hii ni sehemu ya makala zetu maalum kuhusiana na michezo ya Olympiki ya London , 2012 .

(src)="5.1"> ဂျေအိုအယ ် ( လ ် ) ပရက ် ( စ ် ) မှ ချား ( လ ် ) ( စ ် ) အယ ် ( လ ် ) မယ ် လီယာနီက ထိုကစားပွဲများအတွက ် စံချိန ် တင ် လက ် မှတ ် ရောင ် းရနှုန ် းအကြောင ် းကို ရေးသားခဲ ့ သည ် ။
(trg)="3.1"> Kuanzia tarehe 29 , Augusti hadi Septemba 12 , 2012 , wanamichezo 4,200 kutoka nchi 166 watashiriki katika michezo ya 14 ya Paralympiki jijini London itakayohusisha nyanja ishirini za kimichezo .

# my/2012_11_551.xml.gz
# sw/2013_04_uturuki-polisi-watumia-mabomu-ya-machozi-kuwatawanya-akinamama-waandamanaji_.xml.gz


(src)="1.4"> လီဗာပူး ( လ ် ) မှ ဟူလျာက ပြောသည ် မှာ ၊
(trg)="1.4"> Hulya , kutoka Liverpool , anasema :

(src)="1.5"> @ hulyaulas : သမိုင ် းမှာ အကြီးဆုံး ကွာဒစ ် နိုင ် ငံရေး အကျဉ ် းသားများရဲ ့ အစာငတ ် ခံ သပိတ ် မှောက ် မှုကို ကမ ္ ဘာ ့ မီဒီယာတွေက ဂရုမစိုက ် တာခံနေရပါတယ ်
(trg)="1.5"> @hulyaulas : Mgomo mkubwa wa kisiasa wa kutokula katika historia kwa wafungwa wa Kikurdi unapuuzwa na haupewi nafasi yoyote katika vyombo vikuu vya habari .

(src)="1.9"> အယ ် ( လ ် ) ဂျာဇီးယား ၏ The Stream သတင ် းစဉ ် သည ် အစာငတ ် ခံ သပိတ ် မှောက ် မှု ၏ အတိမ ် အနက ် ကို သိသာထင ် ရှားစေသည ် ့ နိုင ် ငံတကာထံ အသိပေးခဲ ့ သည ့ ် တစ ် ခုတည ် းသော အဓိကမီဒီယာ တစ ် ခု ဖြစ ် ခဲ ့ သည ် ။
(trg)="1.7"> @dirman95 : Ni vigumu kula ukijua kwamba mgomo wa kutokula umekuwa ukiendelea kwa zaidi ya siku 51 na dunia haifanyi lolote kuhusu hilo ... inakera .

(src)="1.10"> ၄င ် းတို ့ က လူမှုမီဒီယာ တံခါးပေါက ် များကို အသုံးပြုကာ အာရုံစိုက ် မှုအား မြှင ့ ် တင ် ခဲ ့ သည ် ။
(trg)="1.14"> Serikali ya Kituruki lazima kuingia katika mazungumzo makubwa na wafungwa hawa ambao sasa wanahatarisha maisha yao ya kufichua dhuluma wanayofanyiwa .

(src)="1.12"> @ ajstream ဘာဖြစ ် လို ့ တူကီမှာ ရှိတဲ ့ အစိုးရနဲ ့ မီဒီယာတွေက ကွာဒစ ် နိုင ် ငံရေးအကျဉ ် းသားပေါင ် း ၇၁၅ဦးရဲ ့ အစာငတ ် ခံ သပိတ ် မှောက ် မှုတွေကို လျစ ် လျူရူခဲ ့ တာပါလဲ
(trg)="3.2"> Maelfu ya wafungwa wa kisiasa Kikurdi wamekuwa katika mgomo wa kutokula nchini Uturuki tangu Septemba 12 na jumuiya ya kimataifa bado iko kimya .

(src)="5.2"> ထောင ် နဲ ့ ချီတဲ ့ ကွာဒစ ် နိုင ် ငံရေးအကျဉ ် းသားတွေက လွန ် ခဲ ့ တဲ ့ စက ် တင ် ဘာ ၁၂ရက ် ကတည ် းက အစာငတ ် ခံ သပိတ ် မှောက ် နေခဲ ့ ကြပေမဲ ့ လည ် း နိုင ် ငံတကာအသိုင ် းအဝိုင ် းက ငြိမ ် သက ် မြဲ ငြိမ ် သက ် နေကြပါတယ ် ဒါဟာ လွတ ် လပ ် မှုအပေါ ် ကာ ( ဒ ် ) ရဲ ့ ဆာလောင ် မွတ ် သိပ ် တာပါပဲ ၊
(trg)="3.5"> Hannelore Kuchlersaid alilizungumzia hili vizuri " Kurdistan ni nchi ambayo imechukuliwa mateka . " na wakati vyombo vya habari vya kimataifa vyataka kukufanya ufikiri hatua hii ni kwa sababu ya Abdullah Ocalan na PKK , ukweli si huo .

# my/2014_04_586.xml.gz
# sw/2014_04_nukuu-8-za-kushangaza-zilizopata-kutolewa-na-wanasiasa-wa-malaysia_.xml.gz


(src)="1.1"> မလေးရှား နိုင ် ငံရေးသမားများ ပြောသည ့ ် လန ် ့ စရာစကား ( ၈ ) ခွန ် း
(trg)="1.1"> Nukuu 8 za Kushangaza Zilizopata Kutolewa na Wanasiasa wa Malaysia

(src)="4.1"> ဘာလစ ် ( ခ ် ) စိနဆိုသည ် ့ မလေးဘာသာစကားအား တိုက ် ရိုက ် ဘာသာပြန ် လျှင ် " တရုတ ် ပြည ် သို ့ ပြန ် သွား " ဟု အဓိပ ္ ပာယ ် ရသည ် ။
(trg)="1.2"> Balik Cina ni tovuti mpya ambayo hukusanya baadhi ya nukuu za kuchekesha na za ajabu zinazotolewa na wanasiasa wa Kimalysia .

(src)="4.3"> ထိုအသုံးအနှုန ် းနှင ့ ် အခြားဆင ် တူသည ့ ် သဘောရှိသည ့ ် အသုံးအနှုန ် းများသည ် ထိုစဉ ် ကတည ် းက မလေးရှားတွင ် ရေပန ် းစားလာခြင ် းဖြစ ် သည ် ။
(trg)="4.2"> Neno Balik Cina lilikuzwa na mkuu wa shule ya sekondari ya Shah Alam mwezi Julai 2013.

(src)="4.5"> comကို ကျွန ် ုပ ် တို ့ စတင ် ခဲ ့ ခြင ် းဖြစ ် သည ် ။
(trg)="4.3"> Neno hilo na yanayofanana nayo yamekuwa yakitawala mijadala ya mtandaoni nchini Malaysia .

(src)="4.10"> အဲလိုတွေဖြစ ် လွန ် းတော ့ ကျွန ် တော ် တို ့ ရယ ် ခဲ ့ ရတာတွေရဲ ့ တစ ် ဝက ် လောက ် ကိုတောင ် ကောင ် းကောင ် း မမှတ ် မိနိုင ် တော ့ ဘူး ။
(trg)="4.6"> Aizyl Azlee wa mtandao wa The New Forward anapitia tovuti hiyo na kuthibitisha kuwa wanasiasa wa Malysia mara nyingine hutoa kauli za kijinga :

(src)="4.11"> အောက ် တွင ် ဖော ် ပြထားတာတွေဟာ ပြီးခဲ ့ သည ် ့ နှစ ် များတွင ် မလေးရှားနိုင ် ငံရေးသမားများ ပြောဆိုခဲ ့ သည ် ့ မှတ ် သားဖွယ ် ရာ နှင ် ့ ထိတ ် လန ် ့ ဖွယ ် ရာ အသံများအနက ် ရှစ ် ခွန ် းဖြစ ် သည ် ။
(trg)="4.10"> Hapa chini unaweza kusoma mifano minane ya baadhi ya nukuu za kukumbukwa na kwa hakika za kushangaza zilizowahi kutolewa na wanasiasa wa Malysia katika miaka ya hivi karibuni :

(src)="5.1"> ၁ ။
(trg)="5.1"> 1.

(src)="7.1"> ၂ ။
(trg)="7.1"> 2.

(src)="7.3"> သို ့ သော ၄င ် း ၏ အတွေးထဲတွင ် တွစ ် တာဌာနချုပ ် သို ့ ရောက ် နေခဲ ့ သည ် ဟု ထင ် ခဲ ့ ပုံရသည ် ။
(trg)="7.2"> Waziri Mkuu Najib Razak , mtumiaji mkubwa na maarufu wa mitandao ya kijamii nchini Malaysia , ameweka picha inayomwonyesha akiwa na mwanzilishi wa Facebook Mark Zuckerberg .

(src)="9.1"> ၃ ။
(trg)="9.1"> 3.

(src)="11.1"> ၄ ။
(trg)="11.1"> 4.

(src)="12.1"> သတင ် းစာတွေ အရမ ် းများရင ် မလေးရှားနိုင ် ငံသား ခေါင ် းရှုပ ် ကုန ် မှာပေါ ့ ။
(trg)="11.2"> Mwezi uliopita , tovuti huru ya mtandaoni ilinyimwa ruhusa ya kuchapisha kwa sababu ya mantiki ifuatayo :

(src)="13.1"> ၅ ။
(trg)="13.1"> 5.

(src)="13.3"> သူသာ ပြန ် အပြစ ် တင ် ခံခဲ ့ ရသည ် ။
(trg)="13.2"> Kiongozi wa Upinzani Anwar Ibrahim huenda alidhani angeweza kutumia janga la ndege ya MH370 kuendelea kushusha hadhi ya serikali .

(src)="14.1"> MH 370 နှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ ၊
(trg)="13.3"> Serikali imejibu mapigo .

(src)="15.1"> ၆ ။
(trg)="15.1"> 6.

(src)="16.2"> ဒါမှ တရုတ ် တွေ ဒေါသမထွက ် တော ့ မှာ ။
(trg)="15.3"> Alishutumu kutokudhibitiwa kwa habari kama chanzo cha hasira ya ndugu hao .

(src)="17.1"> ၇ ။
(trg)="17.1"> 7.

(src)="19.1"> ၈ ။
(trg)="19.1"> 8.

# my/2014_06_613.xml.gz
# sw/2014_06_kijana-huyu-mwenye-asili-ya-zambia-awa-mwanafunzi-wa-kwanza-kuwa-mtalaam-wa-kutegemewa-na-microsoft_.xml.gz


(src)="2.2"> ၄င ် းသည ် ယခုအခါ မိုက ် ​ ခ ​ ရို ​ ဆော ့ ( ဖ ် ) အသိ ​ အမှတ ် ပြု ​ လက ် မှတ ် ​ ရ ကျွမ ် းကျင ် ပညာရှင ် တစ ် ဦးဖြစ ် ပြီး မိုက ် ​ ခ ​ ရို ​ ဆော ့ ( ဖ ် ) အသိ ​ အမှတ ် ပြု ​ နည ် းပညာကျွမ ် းကျင ် ( အမ ် တီအေ ) လက ် မှတ ် များကိုလည ် း ဆော ့ ( ဖ ် ) ဝဲ အခြေခံ ၊
(trg)="1.2"> Kijana mwenye asili ya Zambia , lakini anayeishi Uingereza mwenye miaka 15 Samkeliso Kimbinyi anatengeneza zana za kupiga soga mtandaoni kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano na hivyo kuwa mmoja wa wataalam wadogo zaidi waliobobea na wanaotumiwa na kampuni ya Microsoft barani Ulaya .

(src)="4.2"> ၄င ် း ​ ၏ တွစ ် ​ တာ ​ မှ ယူထားသည ်
(trg)="4.1"> Picha ya Sam Kimbinyi imechukuliwa kwenye wasifu wake wa Twita .

(src)="5.1"> ကမ ္ ဘာ ့ အသံက ဆမ ် နှင ့ ် အီးမေး ( လ ် ) မှတစ ် ဆင ့ ် ဆက ် သွယ ် ခဲ ့ ပြီး ၄င ် း ၏ အောင ် မြင ် မှုများနှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ မေးမြန ် းခဲ ့ သည ် မှာ ၊
(trg)="6.1"> Mwezi Machi mwaka huu , nilikuwa na fursa ya kukutana na wafanyakazi wa Ofisi ya Microsoft pale Seattle , ambao walikuwa Uingereza kwa siku moja kama sehemu ya ziara yao ya Ulaya wakizungumza na wateja wao wanaopata mafunzo kwenye Chuo chao cha Taknolojia na Mawasiliano cha Microsoft .

(src)="6.1"> ဒီနှစ ် မတ ် လတုန ် းက ဆီရီတယ ် ( လ ် ) က မိုက ် ​ ခ ​ ရို ​ ဆော ့ ( ဖ ် ) ရုံးကလူတွေနဲ ့ တွေ ့ ခွင ့ ် ရခဲ ့ တယ ် ။
(trg)="6.2"> Walikuwa ni wale wa timu ya Mafunzo -Mkurugenzi Mwandamizi Tim Sneath , Mkurugenzi wa Program za Mafunzo Keith Loeber na Mkurugenzi wa Maudhui Briana Roberts .

(src)="6.3"> သူတို ့ တွေက သင ် ကြားရေးအတွေ ့ အကြုံအဖွဲ ့ က အကြီးတန ် းဒါရိုက ် တာ တင ် ( မ ် ) စနိ ( သ ် ) ၊
(trg)="7.1"> Mnamo Mwezi Mei 26th 2014 nilichapisha toleo la kwanza la zana ya App—Lite—on ya simu zenye mfumo wa Windows.

(src)="6.4"> တက ္ ကသိုလ ် အစီအစဉ ် တွေရဲ ့ ဒါရိုက ် တာ ကိ ( သ ် ) လိုဘာနဲ ့ အကြောင ် းအရာဒါရိုက ် တာ ဘရီအာနာ ရောဘတ ် ( စ ် ) တို ့ တွေပါ ။
(trg)="7.4"> Siku nane baadae na baada ya kukosolewa sana na Jumuiya ya Reddit ya Simu za mfumo wa Wondows , nilipata habari njema za mipakuo ipatayo 300 na wengine waliipa alama za juu kwamba inafaa .

(src)="7.8"> အမ ် တီအေလေ ့ ကျင ် ့ ခန ် းတွေကကျွန ် တော ် တို ့ အတန ် းထဲမှာ သင ် နေရတာတွေနဲ ့ ဆက ် စပ ် နေတယ ် ၊
(trg)="7.5"> Baada ya muda , ikawa kwenye kundi la " Mpya na Inapata Umaarufu " kwenye sehemu ya mauzo ya bidhaa mtandaoni .

(src)="7.9"> ဒါပေမဲ ့ ပရိုဂရမ ် ရေးတာနဲ ့ ပတ ် သက ် ပြီး ပိုကောင ် းကောင ် းနားလည ် အောင ် လုပ ် ပေးတယ ် ၊
(trg)="7.6"> Mbeleni ninatarajia kutoa zana tumizi zaidi na kuendelea kujifunza zaidi fani ya Sayansi ya Kompyuta chuoni .

(src)="7.12"> အများကြီးပိုကောင ် းတဲ ့ ပရိုဂရမ ် ငယ ် တစ ် ခုကို ရေးနိုင ် ခဲ ့ တယ ် ။
(trg)="7.11"> Hongera sana kwa Samkeliso Kimbinyi , miaka 15 , mwanafunzi wa kwanza kupata sifa za kituo cha mafunzo cha Microsoft katika utengenezaji wa zana

# my/2014_06_648.xml.gz
# sw/2014_06_umuhimu-wa-hisabati-katika-elimu_.xml.gz


# my/2015_09_1130.xml.gz
# sw/2014_07_namna-teknolojia-inavyosaidia-watu-kujifunza-na-hata-kuokoa-lugha-za-dunia_.xml.gz


(src)="3.2"> သူတို ့ ပျောက ် ကွယ ် ခြင ် းမှ ကယ ် တင ် ရန ် အလို ့ ငှါ ကျိုးပမ ် းရာတွင ် ဘာသာစကား ပြောဆိုသူများ ၊
(trg)="1.2"> Kamusi mpya ya Kijapani na Kiingereza iitwayo Kenkyusha picha na Niko Kitsakis ( CC-SA-3.0 )

(src)="5.2"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ အားလုံး ဘာသာစကားတစ ် ခုတည ် းကိုပဲ အတူတူပြောလျှင ် မလွယ ် ကူပေဘူးလားဟု အချို ့ ပညာရှင ် များကတော ့ ငြင ် းချင ် ငြင ် းကြဦးမည ် ။
(trg)="2.1"> Makala haya yameandikwa na mwandishi mwalikwa Allyson Eamer , mwanazuoni katika kitivo cha stadi za jamii na lugha katika Taasisi ya Teknolojia ya Chuo Kikuu cha Ontario .

(src)="6.6"> သမိုင ် း ၊
(trg)="2.2"> Toleo la makala haya lilichapishwa awali kwenye blogu ya Mradi wa Ethnos .

(src)="8.1"> နည ် းပညာသည ် အချိန ် နှင ် ့ နေရာကို အမှုမထားပဲ သင ် ယူသူများကို ဘာသာစကားဆရာများနှင ် ့ အကြောင ် းအရာများဖြင ် ့ ချိတ ် ဆက ် ပေးနိုင ် သည ် ။
(trg)="4.1"> Lugha zimekuwa katika hatari ya kupotea kadri muda unavyokwenda na kadri wazungumzaji wake wanavyohamia kwenye lugha nyinginezo zinazoonekana kuwa na nguvu ya kisiasa na kiuchumi .

(src)="8.2"> ပျောက ် ကွယ ် လုနီးပါး ဘာသာစကားများ ၏ စကားသံကို အသံသွင ် းခြင ် းအားဖြင ် ့ နည ် းပညာသည ် မှတ ် တမ ် းတင ် နိုင ် သည ် ။
(trg)="8.1"> Teknolojia inaweza kuwaunganisha walimu na maudhui ya lugha na watu wanaotamani kujifunza lugha hizo duniani kote kwa wakati ule ule .

(src)="8.7"> နည ် းပညာသည ် ဆရာများ နှင ် ့ သင ် ယူသူများကို ဘာသာစကားသင ် ယူရာတွင ် တစ ် လမ ် းသွား သို ့ မဟုတ ် တွဲဖက ် ပုံစံမျိုးဖြင ် ့ ချိတ ် ဆက ် ပေးနိုင ် သည ် ။
(trg)="9.1"> Watu wenye fikra za kuleta mabadiliko wanaunganisha nguvu za kiteknolojia kuzileta lugha kutoka kwenye hatari ya kupotea , na katika hali nadra sana , kuzifufua lugha zilikwisha kufa .

(src)="11.2"> ဂါးလက ် ( Gaelic ) ဘလော ့ ဂါများ သည ် အိုင ် ယာလန ် ဘာသာစကား ၏ အသုံးပြုမှုအပေါ ် အကြံပေးချက ် များ ဝေမျှနေ ကြသည ် ။
(trg)="11.1"> Ulaya Lugha ya Norwey Kaskazini Sàmi imewekwa kwenye mfumo rahisi wa kamusi ya kupakuliwa mtandaoni .

(src)="13.2"> ရှေးဟောင ် း ပုံပြင ် များကို မာလီ တိုင ် းရင ် းသား ဘာသာစကားများနှင ် ့ အသံသွင ် း သိမ ် းစည ် းနေကြသည ် ။
(trg)="13.3"> Kampuni ya kujifunza lugha mtandaoni inatoa kozi ya lugha za miluzi kwenye visiwa vya Canary nchini Uhispania .

(src)="14.2"> အယ ် လ ် ဆာဗေးဒေါနိုင ် ငံ ၏ ပီပေး ( Pipil ) ဘာသာစကားအတွက ် စကားပြော အဘိဓါန ် ပြုလုပ ် ခဲ ့ ပြီး ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="16.1"> Asia Zana ya kidijitali ya kusimulia habari sasa inajumuisha lugha za makabila madogo nchini China .

(src)="14.3"> ပါရာဂွေးနိုင ် ငံ ၌ လည ် း အချေး ( Aché ) ဘာသာစကားတွင ် လူကိုယ ် တိုင ် ပြော ဇာတ ် လမ ် းများကို အသံသွင ် းခြင ် း ပြုလုပ ် လျှက ် ရှိသည ် ။
(trg)="19.1"> Nchi za Bahari ya Pasifiki Lugha ya ishara kwa wenyeji wa Australia ya Kati sasa inaweza kujifunzwa kupitia video za mtandaoni .

(src)="15.1"> အာရှ ဒစ ် ဂျစ ် တယ ် နည ် းပညာသုံး ဇာတ ် လမ ် းပြော ဆော ့ ဖ ် ဝဲတွင ် တရုတ ် လူနည ် းစု ဘာသာစကားအချို ့ လည ် း ယခုပါဝင ် လာပြီ ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="20.1"> Kwa habari za karibuni zaidi kuhusu teknolojia kuhusu matumizi ya elimu ya lugha za asili , angalia kwenye tovuti ya hifadhi ya maudhui ya Allyson Eamer