# my/2012_08_66.xml.gz
# sr/2012_07_deklaracija-o-slobodi-interneta_.xml.gz


(src)="1.1"> အင ် ​ တာ ​ နက ် လွတ ် လပ ် ​ ခွင ့ ် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ ် း
(trg)="1.3"> U mnogim zemljama širom sveta , stvaraju se novi zakoni o cenzuri interneta , a blogeri su sve više u opasnosti ako se oglase .

(src)="5.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆက ် လက ် ပြီး လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ရှိစေရန ် လူမှုအသိုင ် းအဝိုင ် းများ ၊
(trg)="3.1"> Imajući to na umu , nekoliko grupa se nedavno okupilo kako bi stvorili Deklaraciju slobode na Internetu , gde je Global Voices bio jedan od prvih potpisnika .

(src)="7.2"> ၄င ် းတို ့ နှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ သဘောတူကြ ၊
(trg)="3.2"> Do danas , Deklaraciju je potpisalo više od 1300 organizacija i kompanija i taj broj i dalje raste .

(src)="7.3"> သို ့ မဟုတ ် သဘောမတူကြပါနှင ့ ် ၊
(trg)="3.3"> U nastavku ćete naći tekst Deklaracije .

(src)="7.4"> ငြင ် းခုန ် ပြောဆိုကြပါ ၊
(trg)="3.6"> Verujemo da slobodan i otvoren internet može dovesti do boljeg sveta .

(src)="8.1"> အင ် တာနက ် ကို လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာစွာ ဆက ် လက ် တည ် ရှိစေရန ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ နှင ့ ် ပူးပေါင ် းပါဝင ် ကြပါ ။
(trg)="3.7"> Da bi internet ostao slobodan i otvoren , pozivamo zajednice , industrije i države da prepoznaju ove principe .

(src)="10.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် အတွက ် ရပ ် တည ် ပါသည ် ။
(trg)="4.1"> Mi se pridružujemo međunarodnom pokretu da bismo odbranili naše slobode , jer verujemo da se za njih vredi boriti .

(src)="12.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာမဖြတ ် ရန ်
(trg)="6.1"> Pridružite nam se u održavanju slobodnog i otvorenog interneta .

(src)="13.1"> ရယူအသုံးပြုခြင ် း ၊
(trg)="7.1"> DEKLARACIJA

(src)="14.1"> ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ၊
(trg)="8.1"> Zalažemo se za slobodan i otvoren internet .

(src)="14.2"> အင ် တာနက ် ကို လူတိုင ် းက လွတ ် လပ ် စွာ ချိတ ် ဆက ် နိုင ် ၊
(trg)="9.1"> Podržavamo transparentne procese u kojima se može učestvovati za izradu internet politike i za postavljanje pet osnovnih načela :

(src)="14.3"> ဆက ် သွယ ် နိုင ် ၊
(trg)="10.1"> Izražavanje : Ne cenzurišite internet .

(src)="14.8"> နားထောင ် နိုင ် ၊
(trg)="11.1"> Pristup : Promovišite opšti pristup brzoj i povoljnoj mreži .

(src)="14.9"> သင ် ယူနိုင ် ၊
(trg)="13.1"> Inovacija : Zaštitite slobodu za inovacije i stvaranje bez dozvole .

# my/2012_09_423.xml.gz
# sr/2012_09_paraolimpijske-igre-2012-uspesan-start-neobicne-price_.xml.gz


(src)="1.1"> ၂ ​ ၀ ​ ၁ ​ ၂ ပါ ​ ရာ ​ လံ ​ ပစ ် ၊
(trg)="1.1"> Paraolimpijske Igre 2012 : Uspešan start , neobične priče | Globalni Glasovi na srpskom

(src)="1.2"> အောင ် မြင ် ​ သော ​ နိဒါန ် း ၊
(trg)="1.2"> Ovaj post je deo posebnog pokrivanja Olimpijskih Igara u Londonu 2012 .

(src)="1.3"> ချီး ​ ကျူး ​ ဖွယ ် ဇာတ ် ​ လမ ် း
(trg)="3.2"> Paraolimpijskim Igrama u Londonu a takmičiće se u 20 disciplina .

(src)="3.1"> ၂၀၁၂ခုနှစ ် ၊
(trg)="6.1"> Sportisti koji se takmiče nisu svi rođeni s invaliditetom .

# my/2015_09_1130.xml.gz
# sr/2014_07_kako-tehnologija-pomaze-ljudima-da-nauce-i-cak-sacuvaju-svetske-jezike_.xml.gz


(src)="5.2"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ အားလုံး ဘာသာစကားတစ ် ခုတည ် းကိုပဲ အတူတူပြောလျှင ် မလွယ ် ကူပေဘူးလားဟု အချို ့ ပညာရှင ် များကတော ့ ငြင ် းချင ် ငြင ် းကြဦးမည ် ။
(trg)="2.1"> Ovaj post je napisao Allyson Eamer kao gost , a on je stručnjak za sociolingvistiku na Instituta za tehnologiju Univerziteta u Ontariju .

(src)="6.4"> အနုပညာ ၊
(trg)="7.1"> Minijaturni Rečnik DNF-a od Tomasz Sienickija ( CC-SA-3.0 )

(src)="6.6"> သမိုင ် း ၊
(trg)="8.2"> Tehnologija može da dokumentuje ugrožene jezike uz snimanje glasova .

(src)="8.4"> ကစားနည ် းများဖြင ် ့ သော ် ၄င ် း ၊
(trg)="8.4"> To može olakšati samostalno učenje kroz igranje , preuzimanje putem oblaka i aplikacije .

(src)="8.5"> cloud-based downloads များပြုလုပ ် ၍ သော ် ၄င ် း ၊
(trg)="10.1"> Sledi kratak pregled načina na koji se digitalna tehnologija koristi u ovim naporima :

(src)="8.6"> apps များပြုလုပ ် ၍ သော၄င ် း လွတ ် လပ ် သော သင ် ယူမှုကို လွယ ် ကူချောမွေ ့ စေနိုင ် သည ် ။
(trg)="12.1"> Severna Amerika Kurs samostalnih studija preko CD-a je razvijen za navaho jezik , koji se govori u jugozapadnom delu SAD-a .

(src)="12.2"> ကနေဒါနိုင ် ငံ မာနိတိုဘာ ဒေသ ၏ အိုဂျီဘွေး ( Ojibwe ) စကားပြောသူတို ့ သည ် အိုင ် ဖုန ် း app ကို အသုံးပြုကာ သူတို ့ ၏ စကားကို ပြန ် လည ် အသက ် သွင ် းနေကြသည ် ။
(trg)="12.2"> Oni koji govore ojibve u Manitobi , Kanada , koriste iPhone da ožive svoj jezik , isto kao i govornici winnebagoa na srednjem zapadu SAD-a .

(src)="13.2"> ရှေးဟောင ် း ပုံပြင ် များကို မာလီ တိုင ် းရင ် းသား ဘာသာစကားများနှင ် ့ အသံသွင ် း သိမ ် းစည ် းနေကြသည ် ။
(trg)="13.3"> Kompanija za učenje jezika na mreži nudi kurs za jezik koji se govori na španskim Kanarskim ostrvima .

(src)="16.1"> အာတိတ ် အာတိတ ် ၏ ဘာသာစကားများထဲမှ တစ ် ခုအပါအဝင ် ဖြစ ် သော အင ် နု ( ခ ် ) တီတွတ ် ( Inuktitut ) စကားအတွက ် အွန ် လိုင ် းသင ် ခန ် းစာများ ရရှိနေပြီ ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="18.1"> Bliski istok Online pripovedanje na jeziku kaldejski , koj se govori u Iraku , može pomoći onima koji ga govore da postignu bolju tečnost u izražavanju .

# my/2015_11_1186.xml.gz
# sr/2015_10_izbeglice-iz-sirije-prvo-dobro-shvatite-cinjenice-pa-onda-podelite-njihove-price_.xml.gz