# my/2012_08_66.xml.gz
# pt/2012_07_19_declaracao-de-liberdade-da-internet_.xml.gz


(src)="1.1"> အင ် ​ တာ ​ နက ် လွတ ် လပ ် ​ ခွင ့ ် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ ် း
(trg)="1.1"> Declaração de Liberdade da Internet

(src)="1.2"> အားလုံးသတိပြုမိကြတဲ ့ အတိုင ် းပဲ ကမ ္ ဘာကြီးဟာ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပတ ် သက ် လာရင ် အရေးပါတဲ ့ အချိန ် ကို ရောက ် နေပါပြီ ။
(trg)="1.2"> Como muitos já notaram , o mundo passa por um momento crucial em termos de liberdade na Internet .

(src)="2.2"> SOPA နဲ ့ PIPA ကို အမေရိကန ် ပြည ် ထောင ် စုမှာ ဆန ့ ် ကျင ် တာကအစ တုပပစ ္ စည ် း ကုန ် သွယ ် မှုတိုက ် ဖျက ် ရေး သဘောတူညီမှု ( ACTA ) ကို ရပ ် တန ့ ် ပစ ် လိုက ် တဲ ့ ကမ ္ ဘာလုံးဆိုင ် ရာ အင ် အားစုအထိ ၊
(trg)="1.3"> Em muitos países ao redor do mundo , novas leis estão sendo criadas para censurar a Internet , enquanto blogueiros estão cada vez mais correndo perigo por falar o que pensam .

(src)="2.3"> ကျွန ် တော ် ကျွန ် မတို ့ တွေ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှုကို အာရုံဝင ် စားခဲ ့ ကြပါတယ ် ။
(trg)="2.1"> No decorrer do último ano , organizações em todo o mundo se uniram de forma umprecedente para lutar pela liberdade online .

(src)="5.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆက ် လက ် ပြီး လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ရှိစေရန ် လူမှုအသိုင ် းအဝိုင ် းများ ၊
(trg)="3.1"> Pensando nisso , alguns grupos uniram forças recentemente para criar juntos uma Declaração de Liberdade da Internet , sendo que o Global Voices Advocacy foi um dos signatários originais .

(src)="7.1"> ဤဥပဒေသများကို ဆွေးနွေးကြပါစို ့ ၊
(trg)="3.5"> PREÂMBULO

(src)="7.2"> ၄င ် းတို ့ နှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ သဘောတူကြ ၊
(trg)="3.6"> Acreditamos que uma Internet livre e aberta possibilite um mundo melhor .

(src)="7.3"> သို ့ မဟုတ ် သဘောမတူကြပါနှင ့ ် ၊
(trg)="3.8"> Acreditamos que eles ajudarão a trazer mais criatividade , mais inovação e mais sociedades abertas .

(src)="7.7"> အင ် တာနက ် ကသာ ၄င ် းတို ့ ကို အမှန ် တကယ ် ဖြစ ် လာစေရန ် လုပ ် ဆောင ် နိုင ် စွမ ် းရှိ ၍ ဖြစ ် ပါသည ် ။
(trg)="4.1"> Fazemos parte de um movimento internacional para defender as nossas liberdades , pois acreditamos que vale a pena lutar por elas .

(src)="8.1"> အင ် တာနက ် ကို လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာစွာ ဆက ် လက ် တည ် ရှိစေရန ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ နှင ့ ် ပူးပေါင ် းပါဝင ် ကြပါ ။
(src)="9.1"> ကြေညာချက ်
(src)="10.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် အတွက ် ရပ ် တည ် ပါသည ် ။
(trg)="5.1"> Vamos discutir esses princípios – concordar ou discordar deles , debatê-los , traduzi-los , tomar posse deles e ampliar a discussão com a comunidade – como só a Internet pode fazer .

(src)="12.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာမဖြတ ် ရန ်
(trg)="6.1"> Junte-se a nós para manter a Internet livre e aberta .

(src)="13.1"> ရယူအသုံးပြုခြင ် း ၊
(trg)="6.2"> DECLARAÇÃO

(src)="14.1"> ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ၊
(trg)="6.3"> Defendemos uma Internet livre e aberta .

(src)="14.2"> အင ် တာနက ် ကို လူတိုင ် းက လွတ ် လပ ် စွာ ချိတ ် ဆက ် နိုင ် ၊
(src)="14.3"> ဆက ် သွယ ် နိုင ် ၊
(trg)="6.4"> Apoiamos processos transparentes e participativos para a elaboração de uma política da Internet e o estabelecimento de cinco princípios básicos :

(src)="14.6"> စောင ့ ် ကြည ့ ် နိုင ် ၊
(trg)="7.1"> Expressão : Não censure a Internet .

(src)="14.7"> ပြောဆိုနိုင ် ၊
(src)="14.8"> နားထောင ် နိုင ် ၊
(src)="14.9"> သင ် ယူနိုင ် ၊
(trg)="8.1"> Acesso : Promova acesso universal a redes que sejam rápidas e que cobrem preços justos .

(src)="16.2"> တစ ် ဦးချင ် းလွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကို ကာကွယ ် ပြီး လူတစ ် ဦးချင ် းစီ ၏ ၄င ် းတို ့ ၏ အချက ် အလက ် များနှင ့ ် စက ် ပစ ္ စည ် းကိရိယာများကို အသုံးပြုပုံနှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ ထိန ် းချုပ ် နိုင ် စွမ ် းကို ကာကွယ ် ရန ်
(trg)="9.1"> Abertura : Mantenha a Internet como rede aberta na qual todos se sintam livres para conectar-se , comunicar-se , escrever , ler , observar , falar , ouvir , aprender , criar e inovar .

# my/2012_09_345.xml.gz
# pt/2012_08_31_brasil-menina-13-anos-problemas-escola_.xml.gz


# my/2012_09_423.xml.gz
# pt/2012_09_05_paraolimpiadas-2012-historias-unicas_.xml.gz


(src)="1.1"> ၂ ​ ၀ ​ ၁ ​ ၂ ပါ ​ ရာ ​ လံ ​ ပစ ် ၊
(trg)="1.1"> Paraolimpíadas 2012 : Início Bem-Sucedido , Histórias Únicas

(src)="1.2"> အောင ် မြင ် ​ သော ​ နိဒါန ် း ၊
(trg)="1.2"> Este artigo é parte da nossa cobertura especial Olimpíadas de Londres 2012 .

(src)="1.3"> ချီး ​ ကျူး ​ ဖွယ ် ဇာတ ် ​ လမ ် း
(trg)="5.1"> Charles El Meliani escreve no site JOL press que um número recorde de ingressos foi vendido para estes jogos :

# my/2012_09_397.xml.gz
# pt/2012_09_08_egito-o-presidente-tuiteiro_.xml.gz


(src)="1.1"> အီ ​ ဂျစ ် ၊
(trg)="1.1"> Egito : o Presidente Tuiteiro

(src)="1.2"> တွစ ် ​ တာ ​ စာ ​ တို ​ ပို ့ ​ နေ ​ သော သမ ္ မတ
(trg)="1.2"> O presidente egípcio Muhammad Morsi começou a tuitar oficialmente da sua conta já existente ontem , 7 de setembro .

(src)="1.5"> သူရဲ ့ ပထမဆုံး တွစ ် တာစာတိုကတော ့ ၊
(trg)="1.4"> Em seu primeiro tweet , lê-se :

(src)="1.10"> မော ် စီက အာရေဗျဘာသာစကားရော အင ် ္ ဂလိပ ် စကားပါ နှစ ် မျိုးလုံးနဲ ့ တွစ ် တာစာတိုပို ့ မယ ့ ် ပုံ ရပါတယ ် ။
(trg)="1.7"> Aparentemente , Morsi irá tuitar tanto em árabe quanto em inglês .

# my/2014_06_598.xml.gz
# pt/2014_06_04_manifestantes-anti-golpe-da-tailandia-estao-olhando-para-jogos-vorazes-como-inspiracao_.xml.gz


(src)="1.2"> ဘန ် ကောက ် ရှိ ထိုင ် း ​ အာဏာ ​ သိမ ် း ​ ခြင ် း ​ အား ဆန ့ ် ကျင ် ​ ဆန ္ ဒ ​ ပြ ​ သူ ​ များ ​ က လွတ ် လပ ် ​ မှု ၊
(trg)="3.1"> Manifestantes encontraram formas criativas de expressar sua oposição ao regime da lei marcial na Tailândia .

(src)="1.3"> ညီမျှ ​ မှု ​ နှင ့ ် သဟာယ ​ ဖြစ ် ​ မှု ​ တို ့ ​ အား ထင ် ​ ဟပ ် ​ သော လက ် သုံး ​ ချောင ် ​ သင ် ္ ကေတ ​ အား ပြ ​ နေ ​ ကြ ​ စဉ ် ။
(trg)="3.2"> Muitos têm adotado a saudação de três dedos do filme de Hollywood ' Jogos Vorazes ' para simbolizar o anseio do povo por " liberdade , igualdade e fraternidade . "

(src)="2.1"> ထိုင ် း ​ နိုင ် ငံ ​ တွင ် ဆန ္ ဒ ​ ပြ ​ သူ ​ များ ​ သည ် ၄င ် း ​ တို ့ ​ ၏ ဆန ္ ဒ ​ များ ​ အား ဖော ် ​ ထုတ ် ​ ရန ် ဆန ် း ​ သစ ် ​ သော နည ် း ​ လမ ် း ​ များ ​ ကို တွေ ့ ​ ရှိ ​ ခဲ ့ ​ ကြ ​ သည ် ။
(trg)="4.1"> Uma das primeiras diretrizes do regime golpista da Tailândia foi a proibição de reuniões públicas de cinco ou mais pessoas .
(trg)="4.2"> Embora isso não tenha impedido os manifestantes anti-golpe de convergir em vários lugares , o exército tornou-se mais intolerante com esses protestos e está prendendo aqueles que desafiam a lei .

(src)="2.2"> ဟော ​ လိ ​ ဝုဒ ် ​ ရုပ ် ​ ရှင ် ​ တစ ် ​ ကား ​ ဖြစ ် ​ သည ့ ် " Hunger Games " တွင ် ​ ပါရှိ ​ သော " လွတ ် လပ ် ​ မှု ၊
(trg)="5.1"> Abaixo vemos algumas fotos de manifestantes em Bangkok ( capital da Tailândia ) usando a saudação do filme " Jogos Vorazes " :

(src)="2.3"> ညီမျှ ​ မှု ​ နှင ့ ် သဟာယ ​ ဖြစ ် ​ မှု " ဆို ​ သော လူ ​ အများ ​ လိုလား ​ ချက ် ​ တို ့ ​ အား အမှတ ် အသားပြုသည ့ ် လက ် သုံး ​ ချောင ် း ​ ထောင ် ​ ပြ ​ ၍ သင ် ္ ကေတ ​ ပြ ​ မှု ​ အား အတုယူလုပ ် ဆောင ် ခဲ ့ ကြသည ် ။
(trg)="5.3"> MT @ c4sparks : Saudação de três dedos contra o golpe oferecida fugazmente por estas mulheres no shopping BBK pic.twitter.com / ZLaw5bnWds — Alessio Fratticcioli ( @ fratticcioli ) Junho 1 , 2014

(src)="3.1"> ထိုင ် းအာဏာသိမ ် းစစ ် ​ တပ ် ​ ၏ အစော ​ ပိုင ် း ညွှန ် ​ ကြား ​ ချက ် ​ တစ ် ​ ခု ​ မှာ လူ ​ ငါး ​ ယောက ် ( သို ့ ) ၄င ် း ​ ထက ် ​ ပို ​ ၍ အစုအဝေး ​ ပြု ​ ခြင ် း ​ ကို တားမြစ ် ​ ခဲ ့ ​ ခြင ် း ​ ဖြစ ် ​ သည ် ။
(trg)="6.1"> Mas além de a saudação de três dedos , os manifestantes também estão fazendo protestos em que se sentam em lugares públicos com livros ( read-in ) para dramatizar sua oposição ao golpe .

(src)="7.2"> ဓာတ ် ​ ပုံ - လီ ⁠ လီ ​ ယန ် ဆု ​ ဝန ် ​ ရမ ် ​ ဖ ၊
(trg)="6.2"> Eles não carregam cartazes , eles não marcham pelas ruas , mas sentam em lugares lotados e leem livros políticos .

(src)="9.2"> ဆာ ​ မွေး ​ နှင ့ ် ဖူး ​ ခက ် ​ တို ့ ​ တွင ် ပြန ် ​ ရုပ ် သိမ ် း ​ ရန ် စစ ် ​ တပ ် ​ က ဆုံးဖြတ ် ခဲ ့ သည ် ။
(trg)="6.3"> Além de livros tailandeses sobre política , os manifestantes preferem ler o livro " 1984 " de George Orwell .

(src)="10.2"> ရုပ ် ​ သံ ​ ဂြိုလ ် ​ တု ​ လိုင ် း ​ ပေါင ် း ၆ ​ ၀ ⁠ ၀ ​ ခန ် ့ ​ အား စစ ် ​ တပ ် ​ က ပိတ ် ပစ ် ခဲ ့ သည ် ။
(trg)="6.4"> Parece coerente levando em consideração que o exército tem a intenção de apertar ainda mais o seu controle sobre a sociedade tailandesa .

(src)="10.3"> ယခု ​ အပတ ် ​ တွင ် စီ ​ အန ် ​ အန ် ၊
(trg)="6.5"> Manifestantes silenciosos contra o golpe .

(src)="10.4"> ဘီ ⁠ ဘီ ​ စီ ​ နှင ့ ် လူ ​ ကြိုက ် ​ များ ​ သည ့ ် ကာ ​ တွန ် း ​ ကား ​ များ ​ အပါအဝင ် လိုင ် း ​ ပေါင ် း ၄ ​ ၀ ​ အား ပုံ ​ မှန ် ပြန ် ​ ထုတ ် ​ လွှင ့ ် ​ ခွင ် ့ ​ ပြု ​ ခဲ ့ ​ သည ် ။
(trg)="6.6"> Lendo o livro " 1984 " de Orwell na estação Chong Nonsi em Bangkok . @ CoconutsBangkok pic.twitter.com / 2qUOS59748 — Kevin Van Campenhout ( @ Beursparels ) Maio 29 , 2014

(src)="12.1"> ပြီး ​ ခဲ ့ ​ သော ​ ရက ် ​ များ ​ တွင ် တက ္ ကသိုလ ် ​ မှ ပညာ ​ ရှင ် ​ များ ​ နှင ့ ် သ ​ တင ် း ​ ထောက ် ရာ ​ ပေါင ် း ​ များ ​ စွာ ​ ကို စစ ် ​ တပ ် ​ က ဆင ့ ် ခေါ ် ​ ခဲ ့ ​ သည ် ။
(trg)="6.7"> Manifestantes anti-Golpe continuam a desafiar o banimento de encontros em lugares públicos imposto pelo exército ao sentar-se em locais públicos para ler .
(trg)="6.8"> Foto de Lillian Suwanrumpha , Copyright @ Demotix ( 5 / 31 / 2014 )

(src)="12.2"> ၄င ် း ​ တို ့ ​ အများ ​ ဟု ​ မှာ အာဏာ ​ ရှင ် ​ နှင ့ ် သဘောထား ​ ကွဲလွဲ ​ ပြီး ဝေဖန ် ​ လေ ့ ​ ရှိ ​ ကြ ​ သူ ​ များ ​ ဖြစ ် ​ သည ် ။
(trg)="7.1"> O Exército Real Tailandês declarou a lei marcial em 20 de maio e iniciou um golpe de Estado dois dias depois .

(src)="12.3"> ကံကောင ် း ​ ထောက ် မ ​ စွာ ​ ပင ် အချို ့ ​ ကို ပြန ် ​ လွှတ ် ​ ပေး ​ ခဲ ့ ​ ပြီး ၄င ် း ​ တို ့ ​ ၏ အတွေ ့ ​ အကြုံ ​ များ ​ ကို ပြန ် ​ မျှဝေ ​ နိုင ် ​ ခဲ ့ ​ ကြ ​ သည ် ။
(trg)="7.2"> O exército prometeu realizar eleições , mas só depois de ter estabilizado o país e de reformas políticas serem implementadas .

(src)="13.2"> ကိုယ ့ ် ဟာ ​ ကိုယ ် သ ​ တင ် း ​ ပို ့ ​ တဲ ့ ဖြစ ် ​ စဉ ် ​ က နိုင ် ငံ ​ ရေး ​ နည ် း ​ လမ ် း ​ တစ ် ​ ခု ​ ပါ ​ ပဲ ။
(trg)="8.1"> Depois de impor um toque de recolher à noite em todo o país que já dura quase duas semanas , o exército decidiu levantar o toque de recolher em destinos turísticos populares como Pattaya , Phuket e Samui .

(src)="13.3"> ဒါ ​ က ပူးပေါင ် း ​ ပါဝင ် ​ ဖို ့ တောင ် း ​ ဆို ​ ချက ် ​ တစ ် ​ ခု ​ ပါ ​ ပဲ ။
(trg)="9.1"> Durante os primeiros dias do golpe , o exército tomou o controle de emissoras de TV e rádio .

(src)="13.4"> တစ ် ​ ယောက ် ⁠ ယောက ် ​ က သဘောတူ ​ ပါဝင ် ​ မယ ် ​ ဆို ​ ရင ် အဲ ​ တစ ် ​ ယောက ် ​ က ပြန ် ​ လို ့ ​ ရ ​ မယ ် ။
(trg)="10.1"> A mídia ainda está sob forte controle e o exército tem sido mais agressivo em alertar internautas para não criticar as autoridades .

(src)="13.5"> အဲ ဒါပေမဲ ့ တစ ် ​ ယောက ် ⁠ ယောက ် ​ က စစ ် ​ သား ​ တွေ ​ နဲ ့ ပူးပေါင ် း ​ ပါဝင ် ​ တာ ​ မျိုး မ ​ လုပ ် ​ ဘူး ​ ဆို ​ ရင ် ​ တော ့ ကိစ ္ စ ​ တွေ ​ ကို အလေး ​ ထား ​ ဖြေ ​ ရှင ် း ​ ဖို ့ " ဓာတ ် ​ ကြမ ် းတိုက ် " ရ ​ လိမ ့ ် ​ မယ ် ​ လို ့ သူ ​ တို ့ ​ က ပြော ​ လိမ ် ့ ​ မယ ် ။
(trg)="10.2"> Curiosamente , um assessor do governo avisou ao público que eles podem sofrer de " stress mental resultante de excesso de consumo de notícias " .

(src)="14.1"> ကျွန ် တော ် ​ တို ့ ​ တွေ ဖုန ် း ​ သုံး ​ ခွင ် ့ ​ မ ​ ရှိ ​ ဘူး ​ လို ့ ပြောထား ​ ကြ ​ တယ ် ။
(trg)="12.1"> Thanapol Eawsakul compartilha sua visita ao escritório do exército :

(src)="14.2"> သုံး ​ လို ့ ​ ရ ​ တဲ ့ ဖုန ် း ​ က နှစ ် ​ လုံး ​ ရှိ ​ တယ ် ၊
(trg)="12.2"> O processo de ir denunciar a si mesmo é um método político .

(src)="14.3"> ကျွန ် တော ် ​ တို ့ သုံး ​ ချင ် ​ သ ​ လို သုံး ​ လို ​ ရ ​ တယ ် ၊
(trg)="12.6"> Pravit Rojanaphruk , um jornalista popular , se sentiu como um participante em um Big Brother :

(src)="14.4"> ဒါပေမဲ ့ ( ခေါ ် ​ မယ ့ ် ) နံပါတ ် ​ ကို ပေး ​ ရ ​ မှာ ၊
(trg)="12.7"> Fomos informados de que não poderíamos usar telefones .

(src)="14.5"> ပြီး ​ တော ့ ကျွန ် တော ် ​ တို ့ ​ ဖုန ် း ​ ပြော ​ တာ ​ ကို ချောင ် း ​ နားထောင ် ​ ဖို ့ တစ ် ​ ယောက ် ⁠ ယောက ် ​ က ကျွန ် တော ် ​ တို ့ ​ ဘေး ​ မှာ ရပ ် ​ နေ ​ မှာ ။
(trg)="12.8"> Havia dois telefones disponíveis - poderíamos usá-los como quiséssemos - , mas seria preciso dar o número e alguém estaria ao nosso lado enquanto nós fizéssemos as chamadas , para escutar .

(src)="15.1"> အိပ ် မက ် ​ လို ​ ပါ ​ ပဲ ။
(trg)="13.3"> Pareceu-me que estávamos neste reality show ' Big Brother ' o tempo todo .

(src)="15.2"> အားလုံး ​ က အိပ ် မက ် ​ လို ​ ပဲ ဆန ် း ​ နေ ​ တာ ။
(trg)="13.5"> Algumas pessoas quebram .

(src)="15.4"> အဲ ​ ဒီ ​ မှာ ​ နေ ⁠ နေ ​ ရ ​ တာ ​ ဟာ ၊
(trg)="13.6"> Algumas pessoas choram , algumas pessoas imploram .

(src)="15.5"> ကျွန ် တော ် ​ ထင ် ​ တာ ​ တော ့ လူ ​ တိုင ် း ​ ရဲ ့ စိတ ် ​ စွမ ် းအား ​ ကို စမ ် း ​ သံ ​ နေ ​ သ ​ လို ​ ပါ ​ ပဲ ။
(trg)="13.7"> Embora alguns tailandeses tenham apoiado o golpe , muitos ainda estão incitando o exército a permitir eleições e trazer de volta o poder ao povo .

(src)="15.9"> စစ ် ​ တပ ် ​ သည ် ထိုင ် း ​ နိုင ် ငံ ​ ၏ မြို ့ တော ် ​ ဖြစ ် ​ သော ဘန ် ​ ကောက ် ​ ၏ လမ ် း ​ များပေါ ် ​ တွင ် ငြိမ ် း ​ ချမ ် း ​ ရေး ​ ကို ပြန ် ​ လည ် း ​ အသက ် ​ သွင ် း ​ ကောင ် း သွင ် း ​ နိုင ် ​ ခဲ ့ ​ လိမ ့ ် ​ မည ် ။
(src)="15.10"> သို ့ သော ် နိုင ် ငံသား ​ များ ​ ၏ လွတ ် လပ ် ​ မှု ​ ကို ဖျက ် ဆီး ​ ပြီး လုပ ် ​ ခဲ ့ ​ ခြင ် း ​ သာ ​ ဖြစ ် ​ သည ် ။
(trg)="13.8"> O exército pode ter sucesso em restaurar a paz nas ruas de Bangkok , a capital do país , mas isto foi feito erodindo as liberdades civis dos cidadãos .

# my/2015_09_1130.xml.gz
# pt/2014_07_25_como-a-tecnologia-auxilia-o-aprendizado-e-a-preservacao-das-linguas-faladas-no-mundo_.xml.gz


(src)="2.1"> ဤဆောင ် းပါးကို အွန ် တာရီယို တက ္ ကသိုလ ် နည ် းပညာ ကျောင ် းမှ လူမှုဘာသာဗေဒ ပညာရှင ် အလီဆင ် အေးမား ( Allyson Eamer ) က ဧည ် ့ သည ် အဖြစ ် ရေးသားသည ် ။
(trg)="3.1"> Este artigo foi escrito por Allyson Eamer , uma estudiosa de sociolinguística do Instituto de Tecnologia da Universidade de Ontário .

(src)="2.2"> ဤဆောင ် းပါးကို မူလပထမက Ethnos Project blog တွင ် ရေးသားထုတ ် ဝေခဲ ့ သည ် ။
(trg)="3.2"> A versão original do post foi publicada no blog do Ethnos Project

(src)="4.1"> ဘာသာစကားများသည ် ၄င ် းတို ့ ၏ စကားပြောသူများက စီးပွားရေးနှင ် ့ နိုင ် ငံရေးအရ သာလွန ် အင ် းအားကြီးမားသော ဘာသာစကားများသို ့ တဖြည ် းဖြည ် းနှင ် ့ ပြောင ် းလဲ အသုံးပြုသွားသောအခါ ပျောက ် ကွယ ် ခြင ် း အန ္ တရာယ ် သို ့ ကျရောက ် ရန ် ပိုမို လွယ ် ကူလာသည ် ။
(trg)="4.2"> Na luta para salvá-las de total desaparecimento , falantes , estudiosos e especialistas em tecnologia da informação colaboram para pesquisar formas de uso da tecnologia digital para revitalizar uma língua .

(src)="6.2"> ဘာသာတစ ် ခုမှ ဝေါဟာတွေဟာ ထိုစကားကို ပြောဆိုသူတွေ ၏ တန ် ဖိုးများကို ပေါ ် လွင ် စေပုံ ၊
(trg)="9.2"> Ela pode documentar e gravar a fala de línguas ameaçadas .

(src)="6.3"> လက ် တွေ ့ မျက ် မြင ် ကို အခြေခံကာ ဖြစ ် တည ် လာသော ဗဟုသုတများကို ဘာသာစကားတစ ် ခု ၏ သဒ ္ ဒါ လက ္ ခဏာများတွင ် သိမ ် းစည ် းနေပုံ ၊
(trg)="9.5"> Ela pode conectar professores e estudantes de línguas em aprendizagem de uma via ou de aprendizagem em grupos .

(src)="8.1"> နည ် းပညာသည ် အချိန ် နှင ် ့ နေရာကို အမှုမထားပဲ သင ် ယူသူများကို ဘာသာစကားဆရာများနှင ် ့ အကြောင ် းအရာများဖြင ် ့ ချိတ ် ဆက ် ပေးနိုင ် သည ် ။
(trg)="11.1"> Seguem abaixo alguns exemplos de formas em que a tecnologia digital vem sendo utilizada nesses esforços :

(src)="8.2"> ပျောက ် ကွယ ် လုနီးပါး ဘာသာစကားများ ၏ စကားသံကို အသံသွင ် းခြင ် းအားဖြင ် ့ နည ် းပညာသည ် မှတ ် တမ ် းတင ် နိုင ် သည ် ။
(trg)="12.1"> Europa O idioma sámi , do norte da Noruega , foi programado em dicionários digitais disponíveis para download .

(src)="8.4"> ကစားနည ် းများဖြင ် ့ သော ် ၄င ် း ၊
(trg)="12.2"> Blogueiros gaélicos estão compartilhando dicas no uso da língua irlandesa .

(src)="8.7"> နည ် းပညာသည ် ဆရာများ နှင ် ့ သင ် ယူသူများကို ဘာသာစကားသင ် ယူရာတွင ် တစ ် လမ ် းသွား သို ့ မဟုတ ် တွဲဖက ် ပုံစံမျိုးဖြင ် ့ ချိတ ် ဆက ် ပေးနိုင ် သည ် ။
(trg)="12.3"> Estudantes de manx , a língua indígena da ilha de Man , estão utilizando aplicativos de smartphones e tablets , a fim de melhorar a proficiência na língua .

(src)="12.2"> ကနေဒါနိုင ် ငံ မာနိတိုဘာ ဒေသ ၏ အိုဂျီဘွေး ( Ojibwe ) စကားပြောသူတို ့ သည ် အိုင ် ဖုန ် း app ကို အသုံးပြုကာ သူတို ့ ၏ စကားကို ပြန ် လည ် အသက ် သွင ် းနေကြသည ် ။
(trg)="13.1"> América do Norte Um CD-Rom foi desenvolvido com um curso de autoaprendizagem de navajo , língua amerígena falada no sudoeste dos Estados Unidos .

(src)="13.1"> အာဖရိက ကင ် ညာတွင ် စကားပြော ဘာသာများအတွက ် ကွန ် ပျူတာ အချက ် အလက ် များအဖြစ ် သို ့ ရေးသားဖွံ ့ ဖြိုးလျက ် ရှိသည ် ။
(trg)="14.1"> África Bancos de dados estão sendo desenvolvidos para línguas orais no Quênia .

(src)="13.2"> ရှေးဟောင ် း ပုံပြင ် များကို မာလီ တိုင ် းရင ် းသား ဘာသာစကားများနှင ် ့ အသံသွင ် း သိမ ် းစည ် းနေကြသည ် ။
(trg)="14.2"> Histórias antigas estão sendo gravadas em línguas nativas de Mali .

(src)="14.1"> အလယ ် ပိုင ် းနှင ့ ် တောင ် အမေရိက ဘရာဇီး ၌ ကီစက ် ဒ ် ဂျီး ( Kĩsêdjê ) ဘာသာစကားအတွက ် မှတ ် တမ ် းပြုခြင ် းများကို အကြီးအကျယ ် အောင ် မြင ် စွာ ပြုလုပ ် နေကြသည ် ။
(trg)="15.1"> América Central e América do Sul Uma documentação de linguagem sem precedentes da língua dos Kisêdjê foi feita no Brasil .

(src)="14.2"> အယ ် လ ် ဆာဗေးဒေါနိုင ် ငံ ၏ ပီပေး ( Pipil ) ဘာသာစကားအတွက ် စကားပြော အဘိဓါန ် ပြုလုပ ် ခဲ ့ ပြီး ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="16.1"> Em El Salvador , foi desenvolvido um audiodicionário da língua pipil .

(src)="14.3"> ပါရာဂွေးနိုင ် ငံ ၌ လည ် း အချေး ( Aché ) ဘာသာစကားတွင ် လူကိုယ ် တိုင ် ပြော ဇာတ ် လမ ် းများကို အသံသွင ် းခြင ် း ပြုလုပ ် လျှက ် ရှိသည ် ။
(trg)="17.1"> Ásia Um software de contar histórias digitalmente agora inclui algumas línguas minoritárias da China .

(src)="15.1"> အာရှ ဒစ ် ဂျစ ် တယ ် နည ် းပညာသုံး ဇာတ ် လမ ် းပြော ဆော ့ ဖ ် ဝဲတွင ် တရုတ ် လူနည ် းစု ဘာသာစကားအချို ့ လည ် း ယခုပါဝင ် လာပြီ ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="17.2"> Um total de 780 línguas , sem documentação prévia na Índia , agora estão mapeadas e arquivadas online .

(src)="18.1"> ပစိဖိတ ် သြစတြေးလျ အလယ ် ပိုင ် းရှိ ဌာနေတိုင ် းရင ် းသား လက ် ဟန ် ပြ ဘာသာစကားကို ယခု အွန ် လိုင ် းဗီဒီယိုများကနေ တဆင ် ့ လေ ့ လာသိရှိ နိုင ် ပါသည ် ။
(trg)="18.1"> Ártico Aulas assíncronas estão disponíveis online em inuktitut , uma das línguas do Ártico .

(src)="18.2"> ပစိဖိတ ် ကျွန ် း ဘာသာစကားများ အတွက ် ဒစ ် ဂျစ ် တယ ် ပုံပြင ် ပြောခြင ် း အစီအစဉ ် များ အွန ် လိုင ် းတွင ် ရရှိနိုင ် ပါသည ် ။
(trg)="20.1"> Oriente Médio As histórias contadas online em caldeu , falado no Iraque , podem auxiliar no alcance de proficiência da língua .

(src)="19.1"> တိုင ် းရင ် းသား ဘာသာစကားများအတွက ် ပညာရေးအတွက ် နည ် းပညာများအပေါ ် အသုံးပြုမှုများနှင ် ့ ပက ် သက ် ပြီး နောက ် ဆုံရ သတင ် းများကိုသိလိပါက အလီဆင ် အေးမား ( Allyson Eamer ) ၏ စာမျက ် တွင ် ရှင ် းပြချက ် များတွင ် သွားရောက ် လေ ့ လာနိုင ် ပါသည ် ။
(trg)="21.1"> Pacífico A linguagem indígena de sinais , da Austrália central , agora pode ser aprendida por meio de vídeos online .

# my/2015_11_1204.xml.gz
# pt/2015_02_27_principal-causa-morte-paises-desenvolvimento-surpreender_.xml.gz


(src)="1.1"> ဖွံ ့ ဖြိုးဆဲနိုင ် ငံများရှိ သေဆုံးမှု ၏ အဓိက အကြောင ် းတရားသည ် သင ့ ် ကို အံ ့ အားသင ် ့ စေမည ်
(trg)="1.1"> A principal causa de morte nos países em desenvolvimento pode surpreender

(src)="1.5"> 0
(trg)="1.4"> CC-BY-NC-SA 2.0

(src)="2.2"> com ၌ ထုတ ် ဝေခဲ ့ သည ် ။
(trg)="4.1"> A. Má nutrição ou subnutrição

(src)="3.1"> ဝင ် ငွေ အလယ ် အလတ ် နှင ် ့ နည ် းပါးသော နိုင ် ငံများတွင ် သေဆုံးမှု ၏ အဓိက အကြောင ် းရင ် းသည ် ဘာပါလဲ ။
(trg)="7.1"> Se o seu palpite foi “ C ” , acertou .

(src)="4.1"> ( က ) အဟာရ မမျှတမှု နှင ် ့ အာဟာရချို ့ တဲ ့ မှု
(trg)="9.2"> A poluição matou quase uma em cada sete destas pessoas .

(src)="6.1"> ( ဂ ) ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှု
(trg)="10.1"> No exterior , o ar contaminado foi responsável por 3,7 milhões de mortes .

(src)="8.4"> ဖွံ ့ ဖြိုးဆဲနိုင ် ငံများတွင ် အများကြီး သက ် ရောက ် နေသော ပြဿနာ တစ ် ခုဖြစ ် သည ် ။
(trg)="10.3"> Cerca de 1 milhão morreu devido a químicos e a solos e água contaminados .

(src)="9.3"> အသက ် ကြီးရင ် ့ ခြင ် း ၊
(src)="9.4"> ကင ် ဆာ ၊
(trg)="10.4"> Outras 840 mil sucumbiram por causa de saneamento deficiente .

(src)="9.10"> သို ့ ဆိုလျှင ် ပတ ် ဝန ် း ညစ ် ညမ ် းမှုသည ် ထိုလူ ခုနစ ် ဦးလျှင ် တစ ် ဦးနီးပါးမျှ သေစေခဲ ့ ခြင ် း ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="10.5"> Todos estes dados provêm diretamente de websites e da base de dados da OMS , exceto as estatísticas do solo , que têm como fonte números mais recentes da Global Alliance for Health and Pollution .

(src)="10.5"> အခြား ၁ သန ် း ဝန ် းကျင ် မှာတော ့ ညစ ် ညမ ် းရေ ၊
(trg)="11.2"> Ainda assim , este trio de doenças terríveis mobiliza mais de 20 mil milhões de dólares por ano provenientes de instituições de caridade internacionais e de governos .

(src)="12.1"> တဖြည ် းဖြည ် း မသိမသာ
(trg)="12.1"> Lenta e indireta

(src)="14.6"> ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှုသည ် ဓာတ ် ကူပစ ္ စည ် းတစ ် ခု အဖြစ ် နေပြီး ၊
(trg)="13.3"> A poluição atua como catalisador e aumenta as taxas destas doenças acima do normal .

(src)="14.8"> ထိုအချက ် ကြောင ် ့ WHOသည ် ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းခြင ် းအား အန ္ တရာယ ် ရှိ အချက ် တစ ် ချက ် အဖြစ ် သတ ် မှတ ် ပြီး ၄င ် းအား အဝလွန ် ခြင ် း ၊
(trg)="13.4"> Por esta razão , a OMS considera a poluição um fator de risco – uma ameaça à saúde humana semelhante à obesidade , ao tabagismo , à má nutrição ou à falta de exercício físico .

(src)="14.9"> ဆေးလိပ ် သောက ် ခြင ် း ၊
(trg)="13.5"> Mas a poluição é a rainha de todos os fatores de risco .

(src)="14.12"> သို ့ သော ် ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှုသည ် ထို အန ္ တရာယ ် အချက ် များ ၏ ရှင ် ဘုရင ် ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="13.6"> Mundialmente , o número de vítimas mortais da poluição ultrapassa largamente o de qualquer outro fator de risco em qualquer outro contexto .

(src)="15.1"> ၄င ် းသည ် မည ် မျှ ဆိုးဝါးနိုင ် သည ် ကို မြင ် ယောင ် ကြည ့ ် ဖို ့ ခဲယဉ ် းပါသည ် ။
(trg)="14.1"> É difícil imaginar o problema no seu todo .

(src)="15.2"> သို ့ ပေလည ် း ဤလို အဖြစ ် မျိုးကို မြင ် ယောင ် ကြည ် ့ ပါ ။
(trg)="14.2"> Pode , no entanto , imaginar este cenário :

(src)="16.4"> သူက တစ ် ပတ ် နှင ် ့ တစ ် ပတ ် ပိုပိန ် လာပြီး ပိုပင ် ပန ် း လာသည ် ။
(trg)="15.4"> Está mais magro e mais cansado a cada semana que passa .

(src)="16.5"> ဒါကြောင ့ ် သင ် သူ ့ ကို ရပ ် တန ် ့ ဖို ့ ပြောချင ် ပေမဲ ့ လည ် း သင ် မည ် သို ့ ပြောနိုင ် မလဲ ။
(trg)="16.2"> A água que recolhe é castanha e cheira a dejetos humanos , mas não há mais nada para beber .

(src)="17.4"> ဤအတောအတွင ် း သင ် ့ ၏ ဆင ် းရဲသောရပ ် ကွက ် နားရှိ အစိုးရက လတ ် တလော ချိတ ် ပိတ ် ထားသော စက ် ရုံသည ် ပြန ် လည ် လည ် ပတ ် နေသည ် - သို ့ သော ် ညဥ ် ့ အခါမှသာ လည ် ပတ ် သည ် ။
(trg)="16.4"> Entretanto , a fábrica ao lado do seu bairro de lata , que o governo fechou recentemente , está novamente operacional ( mas só durante a noite ) .

(src)="17.6"> ပြီးခဲ ့ သည ် ့ အပတ ် က သင ် ၏ အကြီးဆုံးကလေးသည ် ညဘက ် တွင ် ချောင ် းပြန ် ဆိုး လာပြန ် သည ် ။
(trg)="16.6"> Na semana passada , o seu filho mais velho começou a tossir durante a noite .

(src)="19.2"> မျှော ် လင ် ့ ချက ် လည ် းမရှိ ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="18.4"> E , além disso , para onde iria exatamente ?

(src)="19.5"> လက ် ရှိ အတိုင ် းအတာအထိ ရောက ် အောင ် အချိန ် အများကြီးယူပြီး မနည ် း ထူထောင ် ခဲ ့ ရသည ် မဟုတ ် လား ။
(trg)="20.1"> A nossa economia é global , assim como os poluentes que esta gera .

(src)="21.2"> တရုတ ် နိုင ် ငံမှ ထုတ ် လွှတ ် သော ညစ ် ညမ ် းသောလေထုကို ယခု အခြား နိုင ် ငံများတွင ် တိုင ် းတာတွေ ့ ရှိပြီ ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="23.2"> Olhando para as prioridades das grandes organizações internacionais , a baixa prioridade dada à poluição é alarmante tendo em conta o seu impacto .

(src)="26.1"> သေချာစေဖို ့ ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="28.2"> O seu nome no Twitter é @ BlacksmithInst .

(src)="29.1"> အဓိက ဆိုလိုသည ် မှာ ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှုသည ် ရှောင ် လွှဲ ၍ မရသော အရာ မဟုတ ် ။
(trg)="28.3"> Tradução editada por Lú Sampaio como parte do projecto Global Voices Lingua