# my/2010_10_12.xml.gz
# nl/2010_10_wereldwijd-one-day-on-earth-op-10-10-10_.xml.gz


(src)="3.5"> သို ့ မဟုတ ် နိုင ် ငံတစ ် နိုင ် ငံ ၊
(trg)="1.1"> Wereldwijd : " One Day on Earth " op 10-10-10

(src)="3.7"> သို ့ မဟုတ ် ၊
(trg)="8.1"> Je kunt je nog steeds aanmelden om aan het project mee te doen .

(src)="3.8"> ပါဝင ် ခြင ် းများ ပြုလုပ ် ကြသည ် ။
(trg)="8.2"> Matt Lambert van het blog Motionographer geeft een mooie samenvatting van het resultaat :

(src)="6.1"> သို ့ သော ် လည ် း ဤဗီဒီယိုနောက ် တစ ် ပိုင ် းအရ ထိုဗဟုသုတပွဲရတနာ သိုက ် ကြီအား ကြည ့ ် နိုင ် ရန ် သင ် သည ် ၁ဝရက ် ၊
(trg)="8.4"> Maar volgens onderstaande video moet je eerst op 10-10-10 een video van 1 minuut uploaden voordat je toegang krijgt tot deze schat aan informatie .

(src)="6.4"> ထို ့ ကြောင ့ ် အခွင ့ ် အရေးကို လက ် လွတ ် မခံပါနှင ့ ် ။
(trg)="8.5"> Mis die kans niet !

# my/2012_08_66.xml.gz
# nl/2012_07_verklaring-van-internetvrijheid_.xml.gz


(src)="2.3"> ကျွန ် တော ် ကျွန ် မတို ့ တွေ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှုကို အာရုံဝင ် စားခဲ ့ ကြပါတယ ် ။
(trg)="1.2"> Zoals al door velen is opgemerkt , is er wereldwijd een belangrijk moment aangebroken op het gebied van internetvrijheid .

(src)="5.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် သည ် ပိုမိုကောင ် းမွန ် သော ကမ ္ ဘာတစ ် ခုကို ယူဆောင ် လာနိုင ် မည ် ဟု ယုံကြည ် ပါသည ် ။
(trg)="1.3"> In veel landen over de hele wereld worden nieuwe wetten gemaakt om het internet te censureren , terwijl bloggers steeds meer gevaar lopen omdat ze voor hun mening uitkomen .

(src)="5.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆက ် လက ် ပြီး လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ရှိစေရန ် လူမှုအသိုင ် းအဝိုင ် းများ ၊
(trg)="2.1"> Het afgelopen jaar hebben organisaties over de hele wereld als nooit tevoren de handen in elkaar geslagen voor de strijd voor online vrijheid .

(src)="6.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ ၏ လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် များကို ကာကွယ ် ရန ် အတွက ် အပြည ် ပြည ် ဆိုင ် ရာလှုပ ် ရှားမှုတစ ် ခုတွင ် ပါဝင ် ပါမည ် ၊
(trg)="2.2"> Van de strijd tegen SOPA en PIPA in de Verenigde Staten tot wereldwijde inspanningen die een einde maakten aan de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak ( ACTA ) — dit alles heeft geleid tot een tijdgeest die staat voor internetvrijheid en openheid.

(src)="6.2"> ၄င ် း တို ့ သည ် တိုက ် ခိုက ် ဆောင ် ယူရန ် ထိုက ် တန ် သည ် ဟု ယုံကြည ် သောကြောင ့ ် ဖြစ ် ပါသည ် ။
(trg)="3.1"> In dit kader zijn verschillende groeperingen onlangs samengekomen om een Verklaring van Internetvrijheid op te stellen en Global Voices Advocacy was een van de eerste ondertekenaars .

(src)="7.2"> ၄င ် းတို ့ နှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ သဘောတူကြ ၊
(trg)="3.2"> De Verklaring is inmiddels door meer dan 1300 organisaties en bedrijven ondertekend en dit aantal neemt nog steeds toe .

(src)="7.3"> သို ့ မဟုတ ် သဘောမတူကြပါနှင ့ ် ၊
(trg)="3.3"> Hieronder vind je de tekst van de Verklaring .

(src)="7.5"> ကိုယ ် ပိုင ် မူဝါဒများ အဖြစ ် ပြောင ် းလဲကြပါ ၊
(trg)="3.6"> Wij geloven dat een vrij en open internet tot een betere wereld kan leiden .

(src)="7.7"> အင ် တာနက ် ကသာ ၄င ် းတို ့ ကို အမှန ် တကယ ် ဖြစ ် လာစေရန ် လုပ ် ဆောင ် နိုင ် စွမ ် းရှိ ၍ ဖြစ ် ပါသည ် ။
(trg)="3.7"> Teneinde het internet vrij en open te houden , roepen we het publiek , het bedrijfsleven en landen op om deze grondbeginselen te erkennen .

(src)="8.1"> အင ် တာနက ် ကို လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာစွာ ဆက ် လက ် တည ် ရှိစေရန ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ နှင ့ ် ပူးပေါင ် းပါဝင ် ကြပါ ။
(trg)="3.8"> Wij geloven dat deze grondbeginselen zullen bijdragen aan meer creativiteit , meer innovatie en meer openheid in de maatschappij .

(src)="10.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် အတွက ် ရပ ် တည ် ပါသည ် ။
(trg)="4.1"> Wij sluiten ons aan bij een internationale beweging om onze vrijheden te beschermen , omdat we vinden dat deze vrijheden het waard zijn om voor te vechten .

(src)="11.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် အင ် တာနက ် ပေါ ် လစီကိုဆောင ် ရွက ် ရာနှင ့ ် အခြေခံမူဝါဒ ငါးချက ် ကို တည ် ဆောက ် ရန ် အတွက ် ပေါ ် လွင ် ၍ အများပါဝင ် နိုင ် သော လုပ ် ရပ ် များကို အားပေးထောက ် ခံပါသည ် ။
(trg)="5.1"> Laten we over deze grondbeginselen discussiëren zoals dat alleen op internet kan — je mag het ermee eens of oneens zijn , debatteer erover , vertaal ze , maak ze tot jouw grondbeginselen en zorg dat er binnen jouw gemeenschap over wordt gepraat .

(src)="12.1"> ထုတ ် ဖော ် ခြင ် း ၊
(trg)="6.1"> Help ons het internet vrij en open te houden .

(src)="12.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာမဖြတ ် ရန ်
(trg)="6.3"> Wij staan voor een vrij en open internet .

(src)="13.1"> ရယူအသုံးပြုခြင ် း ၊
(trg)="8.1"> Meningsuiting : geen censuur op internet .

(src)="14.1"> ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ၊
(trg)="9.1"> Toegang : bevorder universele toegang tot snelle en betaalbare netwerken .

(src)="14.2"> အင ် တာနက ် ကို လူတိုင ် းက လွတ ် လပ ် စွာ ချိတ ် ဆက ် နိုင ် ၊
(trg)="11.1"> Innovatie : bescherm de vrijheid om zonder toestemming te innoveren en te creëren .

(src)="14.5"> ဖတ ် နိုင ် ၊
(src)="14.6"> စောင ့ ် ကြည ့ ် နိုင ် ၊
(src)="14.7"> ပြောဆိုနိုင ် ၊
(trg)="11.2"> Blokkeer nieuwe technologieën niet en bestraf vernieuwers niet voor de acties van hun gebruikers .

(src)="16.1"> တစ ် ဦးချင ် းလွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ၊
(trg)="12.1"> Privacy : bescherm privacy en het recht van alle gebruikers om zelf te bepalen hoe hun gegevens en apparaten worden gebruikt .

# my/2012_09_362.xml.gz
# nl/2012_08_filipijnen-facebook-fotos-verwijderd-voor-internationale-dag-van-de-vermisten_.xml.gz


(src)="4.2"> လှုပ ် ရှားမှု ၏ ဦးတည ် ချက ် များမှာ အောက ် ပါအတိုင ် းဖြစ ် သည ် ။
(trg)="5.1"> - Opdat we het openlijke tirannieke regime en de ernstige mensenrechtenschendingen tijdens de regering van Marcos nooit zullen vergeten .

(src)="6.1"> - အကွီနိုအုပ ် ချုပ ် မှု ၏ အောပလန ် ဘာဟာနီဟန ် လက ် အောက ် တွင ် လုပ ် ပိုင ် ခွင ့ ် များချိုးဖောက ် မှုများ ကျယ ် ပြန ့ ် လာခြင ် းအပေါ ် လေ ့ လာမိစေရန ်
(trg)="6.1"> - Opdat we nadenken over en onderzoek doen naar het nog steeds bestaande klimaat van straffeloosheid en alomtegenwoordige mensenrechtenschendingen onder de Oplan Bayanihan van de huidige regering-Aquino .

(src)="7.1"> - လူအခွင ့ ် အရေးချိုးဖောက ် မှု အသွင ် မျိုးစုံကို တားဆီးနိုင ် ရေးနှင ့ ် ဓားစာခံများနှင ့ ် ၄င ် းတို ့ မိသားစုများတို ့ အတွက ် အမှန ် တရားပေါ ် ပေါက ် ရန ်
(trg)="7.1"> - Opdat we alle vormen van inperking van mensenrechten tegengaan en ons blijven inzetten voor gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden .

(src)="8.3"> များစွာသော လူထုအဖွဲ ့ အစည ် းတို ့ သည ် မနီလာမြို ့ နှင ့ ် အခြားအဓိကမြို ့ များတွင ် ဆန ္ ဒထုတ ် ဖော ် ခဲ ့ ကြသည ် ။
(trg)="7.2"> Het initiatief voor de online actie werd genomen door de mensenrechtenalliantie KARAPATAN en de organisatie voor families van slachtoffers van gedwongen verdwijningen , DESAPARECIDOS .

(src)="10.1"> ၂ဝ၁ဝသမ ္ မတ အကွီနိုလက ် ထက ် မှစတင ် ပြီး မှတ ် တမ ် းများအရ ဓားစာခံ ( ၁၁ ) ယောက ် ကျော ် ပျောက ် ဆုံးခဲ ့ မှုများနှင ့ ် မြင ့ ် တက ် လာသော လှု ့ အခွင ့ ် အရေးချိုးဖောက ် မှုတို ့ အပေါ ် ကဲ ့ ရဲ ့ ပြောဆိုခဲ ့ ကြသည ် ။
(trg)="10.1"> Ze spraken openlijk hun afkeuring uit over het toenemend aantal gevallen van mensenrechtenschendingen ; zo zijn er sinds president Noynoy Aguino in 2010 aan de macht kwam meer dan 11 gevallen van gedwongen verdwijning gedocumenteerd .

(src)="13.1"> ဂျေကူစတာ ၏ အက ် ( ဖ ် ) ဘီ ကိုယ ် ရေးဓာတ ် ပုံ
(trg)="12.3"> 30 augustus is the Internationale Dag van de Vermisten .

(src)="14.1"> မဂ ် ဘူဟို ( စ ် ) ၏ အက ် ( ဖ ် ) ဘီ ကိုယ ် ရေးဓာတ ် ပုံ
(trg)="15.1"> Judy Taguiwalo verving haar profielfoto door een lijst van een aantal van de ' verdwenen ' activisten

(src)="16.1"> လူဝီ အာ ( ခ ် ) ( စ ် ) ပိုဆာ ၏ ဓာတ ် ပုံ
(trg)="16.1"> Foto van Louie Arches Posa

# my/2012_08_269.xml.gz
# nl/2012_08_storm-aan-twitter-reacties-na-optreden-vrouwelijke-saudische-atleten-op-spelen_.xml.gz


(src)="1.1"> ဆော ် ဒီအမျိုးသမီးအာကစားသမားများ - အိုလံပစ ် မှအပြန ် တွစ ် တာမုန ် တိုင ် းထန ်
(trg)="1.1"> Storm aan Twitter-reacties na optreden vrouwelijke Saudische atleten op Spelen

(src)="1.2"> ဤအပုဒ ် သည ် ၂၀၁၂လန ် ဒန ် အိုလံပစ ် အထူးရေးသားခြင ် းအနက ် မှ တစ ် ပုဒ ် ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="1.2"> Dit artikel maakt deel uit van onze speciale berichtgeving over de Olympische Spelen in Londen in 2012 .

(src)="8.1"> အလီ ခဒရာ ရေးသည ် မှာ ၊
(trg)="7.1"> Ali Khadra schreef :

(src)="9.3"> မင ် းလုပ ် ခဲ ့ တာက ပိုပြီးကြီးကျယ ် ပါတယ ် ။
(trg)="7.3"> Wat jij hebt gedaan is veel belangrijker .

(src)="9.4"> ကျေးဇူးတင ် ပါတယ ် # SaraAttar # Wejdan # Wijdan .
(trg)="7.4"> Bedankt #SaraAttar #Wejdan #Wijdan .

(src)="9.5"> ကျေးဇူး # KSA .
(trg)="7.5"> Bedankt #SaudiArabië .

(src)="9.7"> ဘဒါ အလ ် ဂျီဟာနီက ဂုဏ ် ယူစွာပြောသည ် မှာ ၊
(trg)="7.7"> Bader Aljehani was apetrots :

(src)="9.8"> @ BooDzJ ၊
(src)="9.9"> # SaraAttar ဆော ် ဒီအားကစားအဖွဲ ့ မှာ ပါဝင ် တဲ ့ သူတွေအားလုံးထက ် ပိုပြီး မင ် းနဲ ့ ဝိုဒန ် အတွက ် ငါတို ့ ဂုဏ ် ယူပါတယ ် ။
(trg)="7.8"> @BooDzJ : #SaraAttar We zijn trots op jou en op Wejdan , meer nog dan op de andere atleten in het Saudische team !

(src)="9.11"> # SaraAttar ။
(trg)="7.10"> Hij plaatste dit screenshot

(src)="9.12"> တွစ ် တာပေါ ် က @ WordWizard ရေးထားခြင ် းဖြစ ် သည ် ။
(trg)="8.1"> En Nada Abu beloofde :

(src)="9.16"> စိတ ် ဓာတ ် ခွန ် အားပေးတဲ ့ အတွက ် ကျေးဇူးတင ် ပါတယ ် ။
(trg)="8.2"> @NadaAbu : Ooit zullen jullie mij zien winnen .

(src)="9.17"> # SaraAtta http : / / twitpic .
(trg)="8.3"> Bedankt voor de inspiratie #SaraAttar http://twitpic.com/agw7nn

(src)="9.19"> မင ် း ငါတို ့ ကို သိက ္ ခာချတယ ်
(trg)="8.4"> Je hebt ons te schande gemaakt !

(src)="11.3"> မဟုတ ် ဘူးကွ ။
(trg)="12.1"> Dr.

(src)="16.1"> နောက ် ဆုံးမှာတော ့ နူရာက နှိုင ် းနှိုင ် းဆဆ ပြောသွားသည ် မှာ ၊
(trg)="13.1"> Nourah tenslotte probeerde de deelname van Sara te rechtvaardigen :

(src)="16.4"> ဤအပုဒ ် သည ် ၂၀၁၂လန ် ဒန ် အိုလံပစ ် အထူးရေးသားခြင ် းအနက ် မှ တစ ် ပုဒ ် ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="13.3"> Dit artikel maakt deel uit van onze speciale berichtgeving over de Olympische Spelen in Londen in 2012 .

# my/2012_08_250.xml.gz
# nl/2012_09_graffiti-in-crisistijd_.xml.gz


(src)="1.2"> ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီဆိုသောစာလုံးသည ် ရေးသားသည ် ဟု အဓိပ ္ ပာယ ် ရသော ဂရပ ် ဖိန ် းဟူသည ့ ် ဂရိစာလုံးမှ ဆင ် းသက ် လာခြင ် းဖြစ ် သည ် ။
(trg)="1.3"> De hedendaagse graffiti is ontstaan in het New York van de jaren '60 en werd geïnspireerd door hiphop muziek .

(src)="1.4"> ခြယ ် မှုန ် းသူအနုပညာရှင ် ၏ ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီအရေအတွက ် မှာ ၄င ် း ၏ ဂုဏ ် ရည ် နှင ့ ် ကျော ် ကြားမှုပေါ ် တွင ် မူတည ် နေသည ် ။
(trg)="2.1"> Alhoewel deze kunstvorm soms onder de radar blijft en ondanks het feit dat autoriteiten veel geld spenderen aan het verwijderen van graffiti , heeft de straatkunst zich verspreid naar andere landen en is het populair geworden in vele steden .

(src)="3.2"> ထိုအနုပညာစုစည ် းမှုကို အောက ် တွင ် တွေ ့ နိုင ် ပါတသည ် ။
(trg)="2.2"> De ene keer zijn het persoonlijke krabbels de andere keer zijn het ware kunstwerken .

(src)="4.1"> အနာအဆာတွေကို စားပါစေ " ဟု ရေးထားသော နယူးယော ့ ( ခ ် ) မြို ့ မှ ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီ ။
(trg)="4.1"> " Let them eat crack " is de boodschap van deze graffiti in New York .

(src)="4.2"> ဖလစ ် ကာအသုံးပြုသူ အိုမီဆို ၏ ဓာတ ် ပုံ
(trg)="4.2"> Foto van Flickr-gebruiker Omiso .

(src)="6.1"> မန ် ချက ် စတာမြို ့ ၊
(trg)="6.1"> In Manchester , VK .

(src)="6.2"> ယူကေတွင ် ဆွဲထားသော " လူချမ ် းသာတွေနှင ့ ် အာဏာရှင ် တွေက ငါတို ့ ကို ရှုံ ့ ချတာကို သတင ် းဌာနတွေက မိုးရွာနေတယ ် လို ့ ပြောနေကြတယ ် "
(trg)="6.2"> " De rijken en machtigen zeiken over ons heen terwijl de media ons voor houdt dat het regent " .

(src)="8.1"> ( စာရေးသူ ရိုက ် ကူးခဲ ့ သော ) အောက ် ဖော ် ပြပါပုံများသည ် စပိန ် နိုင ် ငံတောင ် ပိုင ် း ၊
(trg)="9.1"> Op de derde foto zie je de letters PP ( Spaanse Populistische Partij ) en PSOE ( Spaanse Socialistische Arbeiderspartij ) .

(src)="8.2"> ဂရန ် ဒါ ၌ လမ ် းလျှောက ် သွားရာတွင ် မြင ် တွေ ့ နိုင ် သော ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီလှုုိင ် းကို ဖော ် ပြနေသည ် ။
(trg)="9.3"> Je ziet in de stad ook een muurschildering van kippen met als onderschrift " Gente presa , mercado libre " ( In een vrije markt is het volk prooi ) .

(src)="13.1"> " လူထု အတွက ် ခုခံကာကွယ ် ခြင ် း "
(trg)="13.1"> " Ter bescherming van het volk "

(src)="14.1"> " ပညာရေးသည ် ရောင ် းရန ် မဟုတ ် "
(trg)="14.1"> " Onderwijs is niet te koop "

(src)="15.1"> အယ ် လီနာ အရွန ် တီ ( စ ် ) ၏ ဓာတ ် ပုံ
(trg)="16.1"> In Madrid zie je veel graffiti van de bekende Baskische kunstenaar Alberto Basterrechea , die zeven jaar geleden begon met het schrijven van poëzie .

(src)="16.3"> သူ ့ ကဗျာများသည ် တစ ် ကို ် ယ ် ရည ် အစွန ် းဘက ် ကို ဦးတည ် လေ ့ ရှိခြင ် း သို ့ မဟုတ ် ၄င ် းတို ့ အတွက ် တောင ် းဆိုသံများ ပါဝင ် နေခြင ် းများ ပါလေ ့ ရှိပြီး အောက ် ပါပုံများတွင ် တွေ ့ ရှိနိုင ် မည ် ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="16.2"> Hij is de auteur van twee blogs Neorrabioso en Batania waarop hij foto's laat zien van zijn gedichten geschilderd op muren in de Spaanse hoofdstad .

(src)="18.1"> " ဘာကို ပေးလွတ ် လပ ် ၊
(trg)="17.1"> " ¿Confianza o con fianza ? "

(src)="19.1"> ကမ ္ ဘာ ၏ မည ် သည ့ ် အခြမ ် းတွင ် ဖြစ ် စေ ၊
(trg)="18.1"> " Vrijwat , gelijkwie , broederwanneer " ( woordspeling in het Spaans op het beroemde Vrijheid , Gelijkheid , Broederschap ) .

# my/2015_11_1204.xml.gz
# nl/2015_01_de-belangrijkste-doodsoorzaak-in-ontwikkelingslanden-zou-u-wel-eens-kunnen-verbazen_.xml.gz


(src)="2.2"> com ၌ ထုတ ် ဝေခဲ ့ သည ် ။
(trg)="1.1"> De belangrijkste doodsoorzaak in ontwikkelingslanden zou u wel eens kunnen verbazen

(src)="2.3"> Ensia .
(trg)="1.4"> CC-BY-NC-SA 2.0

(src)="2.5"> ကမ ္ ဘာ ့ အသံတွင ် စာမူဝေမျှခြင ် းသဘောတူညီမှုအရ ပြန ် လည ် ဖော ် ပြခြင ် းဖြစ ် ပါသည ် ။
(trg)="2.2"> Het artikel werd hier opnieuw uitgegeven in overeenstemming met een overeenkomst om inhoud te delen .

(src)="4.1"> ( က ) အဟာရ မမျှတမှု နှင ် ့ အာဟာရချို ့ တဲ ့ မှု
(trg)="3.1"> Wat is de belangrijkste doodsoorzaak in landen met een laag en middelmatig inkomen ?

(src)="5.2"> ငှက ် ဖျားရောဂါ နှင ် ့ HIV / AIDS
(trg)="4.1"> A. slechte voeding en ondervoeding

(src)="7.2"> ဒါဆိုရင ် တော ့ မှန ် ပါတယ ် ။
(trg)="5.1"> B. tuberculose , malaria en HIV/AIDS

(src)="9.6"> မိုးကြိုးပစ ် မှု ၊
(trg)="6.1"> C. vervuiling

(src)="11.2"> ၅ သန ် းသည ် HIV / AIDS ရောဂါ နှင ် ့ သော ် လည ် းကောင ် း ၉၃၀၀၀၀ သည ် အဆုတ ် နာ တီဗီရောဂါကြောင ့ ် သော ် လည ် းကောင ် း သေဆုံးခဲ ့ သည ် ။
(trg)="11.3"> Desondanks ontvangen organisaties meer dan 17,5 miljard euro per jaar van internationale liefdadigheidsinstellingen en overheden om deze trojka van vreselijke ziekten te bestrijden .

(src)="12.1"> တဖြည ် းဖြည ် း မသိမသာ
(trg)="12.1"> Traag en indirect

(src)="14.2"> ယင ် းအစား ၄င ် းသည ် နှလုံးရောဂါ ၊
(trg)="14.2"> Probeert u zich dit scenario in te beelden :

(src)="14.11"> သို ့ မဟုတ ် ကိုယ ် လက ် လေ ့ ကျင ် ့ ခန ် း နည ် းပါးမှုတို ့ နှင ် ့ အတူ ကျန ် းမာရေးကို ခြိမ ် းခြောက ် သော အရာတစ ် ခုအဖြစ ် တန ် းတူ သတ ် မှတ ် သည ် ။
(trg)="15.1"> Je wordt elke dag wakker tussen het vuil in een hok dat jij en jouw gezin vastgebonden hebben met afgedankte materialen van een nabijgelegen bouwwerf voor een vijfsterrenhotel .

(src)="15.1"> ၄င ် းသည ် မည ် မျှ ဆိုးဝါးနိုင ် သည ် ကို မြင ် ယောင ် ကြည ့ ် ဖို ့ ခဲယဉ ် းပါသည ် ။
(trg)="15.4"> Hij ziet er iedere week meer uitgeput en magerder uit en je wil hem zeggen dat hij moet ophouden , maar hoe ?

(src)="15.2"> သို ့ ပေလည ် း ဤလို အဖြစ ် မျိုးကို မြင ် ယောင ် ကြည ် ့ ပါ ။
(trg)="15.5"> Met het weinige geld dat hij verdient kan je de kinderen eten geven .

(src)="16.5"> ဒါကြောင ့ ် သင ် သူ ့ ကို ရပ ် တန ် ့ ဖို ့ ပြောချင ် ပေမဲ ့ လည ် း သင ် မည ် သို ့ ပြောနိုင ် မလဲ ။
(trg)="16.2"> Het water dat je opschept uit het vijvertje is bruin en het stinkt naar menselijk afval , maar er is niets anders om te drinken .

(src)="16.6"> သူ ့ ချွေးနဲစာနှင ် ့ ရှာထားသော တစ ် ပဲတစ ် ပြားဟာ သင ် ့ ရဲ ့ ကလေးတွေကို ကျွေးနေသည ် ့ တစ ် ခုတည ် းသော အရာဖြစ ် သည ် ။
(trg)="16.3"> Je probeert het door een kaasdoek te laten sijpelen , maar het heeft niet veel zin .

(src)="17.6"> ပြီးခဲ ့ သည ် ့ အပတ ် က သင ် ၏ အကြီးဆုံးကလေးသည ် ညဘက ် တွင ် ချောင ် းပြန ် ဆိုး လာပြန ် သည ် ။
(trg)="16.5"> De schoorstenen pompen slangen dikke rook de lucht in en wie weet wat er verbrand wordt .

(src)="17.7"> သင ် ၏ တခြား ကလေးများအားလုံးကတော ့ ချူချာနေပြီး အခြေခံကျပြီး လွယ ် ကူသော အယူအဆ များကိုပင ် နားလည ် သင ် ယူဖို ့ နှေးကွေးသည ် ။
(trg)="16.6"> Vorige week hoestte je oudste kind de hele nacht door .

(src)="17.8"> မိတ ် ဆွေများ သို ့ မဟုတ ် မိသားစုဆွေမျိုးများသည ် လည ် း သင ် ့ ကို မည ် သို ့ မျှ မကူညီနိုင ် ။
(trg)="16.7"> Je andere kinderen zijn bleek en hebben de grootste moeite om zelfs de meest elementaire basisconcepten te leren .

(src)="17.9"> အဘယ ် ့ ကြောင ် ့ ဆိုသော ် သင ် ့ ရပ ် ကွက ် အတွင ် း လူတိုင ် းနီးပါးသည ် တူညီသော ပြဿနာများ ရှိနေကြေသောကြောင ် ့ ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="20.3"> Kwik afkomstig van goudmijnen en steenkoolcentrales kan nu gevonden worden in vis en er is al arsenicum gevonden in rijst .

(src)="19.1"> သင ် သည ် အဆိပ ် သင ် ့ နေသော ဆင ် းရဲသူများအထဲမှ တစ ် ဦးဖြစ ် ကာ သင ် ့ ၏ အသံကို ထုတ ် ဖော ် နိုင ် စွမ ် းလည ် းမရှိ ၊
(trg)="21.2"> Schone technologieën en groene groei zijn mogelijk voor opkomende economieën en kunnen decennia van toekomstige schade voorkomen die iedereen zal benadelen .

(src)="19.2"> မျှော ် လင ် ့ ချက ် လည ် းမရှိ ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="22.2"> Die doelstellingen zijn er gekomen om te bepalen hoe we duurzaam kunnen blijven groeien nadat de millenniumdoelstellingen dit jaar verlopen .

(src)="19.3"> ဖြစ ် ပေါ ် နေသော အခြေအနေများကို ဆန ် ့ ကျင ် ဖို ့ ချမှတ ် ပေးထားသော ဥပဒေများတော ့ ရှိချင ် ရှိမည ် သို ့ သော ် တခုကိုမှ ထိရောက ် စွာ ကျင ့ ် သုံးခြင ် းလည ် း မရှိ ။
(trg)="23.1"> Door prioriteit te geven aan het voorkomen en de opruiming van vervuiling zullen niet alleen levens worden gered , het zal ook klimaatveranderingen verminderen en een positief effect hebben op biodiversiteit .

(src)="20.1"> ကျွန ် တော ် တို ့ ဤပြဿနာကို မည ် သို ့ ဖြေရှင ် းနိုင ် မလဲ ။
(trg)="23.2"> Als we de programma ' s van grote internationale organisaties bekijken , zien we dat vervuiling een enorm lage prioriteit heeft in vergelijking met de impact die het heeft .

(src)="21.3"> ရွှေတူးဖော ် ခြင ် း နှင ် ့ ကျောက ် မီးသွေးစက ် ရုံများမှ ထွက ် လာသော ပြဒါးများကို ကျွန ် ုပ ် တို ့ စားသုံးသော ငါးများတွင ် တွေ ့ ရှိနိုင ် ပြီး အာဆင ် းနစ ် ( အဆိပ ် စိန ် ) ကို ဆန ် ထဲ ၌ တွေ ့ ရှိနေရသည ် ။
(trg)="23.3"> De reden is waarschijnlijk dat deze organisaties niet voldoende bewust zijn van de impact van vervuiling en dat ze niet goed weten hoe ze deze complexe verzameling van problemen moeten aanpakken .

(src)="26.5"> ဤစာများသည ် နောက ် ဆုံး အတည ် ပြုမည ် ့ စာတမ ် းတွင ် ပါဝင ် ရန ် လိုအပ ် သည ် ၊
(trg)="26.1"> De technologie en kennis om deze economische bedreigingen en gezondheidsbedreigingen aan te pakken bestaat in rijke landen .

(src)="26.6"> အဘယ ် ့ ကြောင ် ့ ဆိုသော ် SDGs လာမည ် ့ နှစ ် များတွင ် နိုင ် ငံတကာနှင ် ့ နိုင ် ငံတော ် အလိုက ် ကြိုးပမ ် းအားထုတ ် မှုများကို သတ ် မှတ ် သွားနိုင ် သောကြောင ် ့ ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="26.2"> Oplossingen kunnen worden geïmplementeerd in landen met een laag en middelmatig inkomen voor een fractie van het geld dat in het Westen wordt uitgegeven om giftige stoffen van de industrialisatie tegen te gaan .

(src)="29.2"> ယင ် းသည ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ ၏ တသက ် တာအတွင ် းမှာ ဖြေရှင ် း ၍ ရသော ပြဿနာတစ ် ခုသာ ဖြစ ် သည ် ။
(trg)="27.1"> Dit betekent dat vervuiling niet onvermijdelijk is , het is een probleem dat kan worden opgelost in onze tijd .

(src)="30.2"> သူသည ် @ BlacksmithInst လိပ ် စာဖြင ် ့ twitter သုံးသည ် ။
(trg)="28.2"> Zijn Twitteraccount is @ BlacksmithInst .

# my/2015_09_1076.xml.gz
# nl/2015_07_reis-terug-in-de-tijd-met-deze-fotos-van-cambodja-uit-het-begin-van-de-20e-eeuw_.xml.gz


# my/2015_10_1142.xml.gz
# nl/2015_10_mexicaanse-wijk-magisch-dankzij-enorme-muurschildering_.xml.gz


(src)="1.2"> လာ ့ ( စ ) ပါမီတား ( စ ) နှင ် ့ အကြီးစား နံရံဆေးရောင ် စုံရေးဆွဲမှုကြီး ၏ နောက ် ဆုံးအဆင ် ့ ။
(trg)="1.3"> Foto van de Facebookpagina van de Germen Crew , gebruikt met permissie .

(src)="4.4"> သူတို ့ ၏ Facebook စာမျက ် နှာက အခုလို ဆိုသည ် -
(trg)="5.5"> Ons werk is een artistiek geschenk voor onze steden .

(src)="4.5"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ ၏ အမှုသည ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ ၏ မြို ့ ရွာတို ့ အဘို ့ အနုပညာကို ပေးစွမ ် းခြင ် းဖြစ ် သည ် ။
(trg)="5.6"> Door middel van kleuren , vormen , texturen en verschillende media delen we onze manier van kunst maken en wat we onder kunst verstaan .

(src)="4.9"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သွားရောက ် ပါဝင ် သော နေရာများတွင ် နေထိုင ် သူတို ့ ၏ စိတ ် အားထက ် သန ် မှု နှင ် ့ စိတ ် နှလုံးတို ့ ကို ခွန ် အားဖြည ် ့ ပေးခြင ် းအားဖြင ် ့ အလားအလာကောင ် းများ ၏ မျိုးစေ ့ ကို ပျိုးရန ် ကျိုးစားသည ် ။
(trg)="5.7"> We streven ernaar de kiem van het toekomstperspectief te laten ontspruiten door het gevoel en het enthousiasme van de bewoners van de plekken waar we naartoe komen te versterken .

(src)="4.10"> ကျွန ် တော ် တို ့ သည ် အများပြည ် သူနေရာများတွင ် နေထိုင ် သူများအတွက ် ပိုမိုအသုံးဝင ် စေရုံသာမက ပညာပေးမှုဖြစ ် ပေါ ် စေပြီး ၊
(trg)="5.8"> We willen een nieuwe bestemming geven aan openbare ruimtes door ze nuttiger voor de bewoners te maken .

(src)="4.15"> " သဟဇာတနှင ် ့ အတူယှဉ ် တွဲနေထိုင ် ခြင ် းများ "
(trg)="5.12"> ' Zo veel eensgezindheid en vreedzaamheid '

(src)="4.16"> မီးပုံးပျံလွှတ ် တင ် ခြင ် းနှင ် ့ ပက ် သက ် သော အလုပ ် ရုံဆွေးနွေးပွဲကို မှတ ် တမ ် းတင ် ထားသော အထက ် ပါဗီဒီယိုထဲတွင ် လာ ့ ( စ ) ပါမီတား ( စ ) တွင ် နေထိုင ် သူများက ဤအနုပညာ လုပ ် ငန ် းများသည ် ရပ ် ကွက ် အပေါ ် တွင ် အပြုသဘောဆောင ် သော အကျိုးသက ် ရောက ် မှုများ ရှိနေသည ် ဟု မှတ ် ချက ် ချကြသည ် ။
(trg)="5.13"> In de video hierboven , waarin een workshop over wensballonnen te zien is , geven inwoners van Las Palmitas aan dat de creatieve activiteiten een positieve invloed op de wijk hadden .

(src)="4.17"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ အတွက ် ဒီဟာက ပွဲတော ် နေ ့ တစ ် နေ ့ လိုပဲ ။
(trg)="5.14"> Het is voor ons een feestelijke dag in de wijk , omdat we dingen meemaken die we nog nooit eerder meegemaakt hebben .

(src)="4.19"> ကျနော ် တို ့ မိသားစုတွေအားလုံးမှာ သဟဇာတနှင ် ့ အတူယှဉ ် တွဲနေထိုင ် မှုတွေကို အများကြီးတွေ ့ ခဲ ့ ရတယ ် ။
(trg)="5.15"> Er is zo veel eensgezindheid en vreedzaamheid , vooral in onze gezinnen .