# mk/02_24_10533_.xml.gz
# my/2010_10_12.xml.gz


(src)="1.1"> Свет : Еден ден на Земјата на 10.10.10
(trg)="2.3"> သူတို ့ ထံသို ့ ပို ့ ကြလိမ ့ ် မည ် ။

(src)="8.1"> Сеуште има време за пријавување и вклучување во настанот , а Мет Ламберт од блогот Motionographer убаво ги сумира резултатите :
(trg)="4.2"> ထို ့ ပြင ် မိုးရှင ် းဂရပ ် ဖာ ဘလော ့ ဂ ် မှ မတ ် လမ ် းဘာ ့ တ ် က ရလဒ ် များကို ကောင ် းစွာ ပေါင ် းပေးခဲ ့ သည ် ။

(src)="8.3"> Сепак , според следниов видео клип , за да може да добиете пристап до оваа ризница од знаење , на 10.10.10 година ќе треба да поставите еден видео клип со траење од 1 минута .
(trg)="5.3"> ရုပ ် ရှင ် ရိုက ် တဲ ့ အသိုင ် းအဝန ် းနဲ ့ ဒီတစ ် ကမ ္ ဘာလုံးဆိုင ် ရာ ဘုံဖြစ ် ရပ ် ရဲ ့ အသိအအမှတ ် ပြုတာကို လိုချင ် တဲ ့ နိုင ် ငံသားတွေအတွက ် လည ် း အထူးရုပ ် ရှင ် ဆိုပြီး ဖြစ ် လာပါလိမ ့ ် မယ ် ။

# mk/02_07_19977_.xml.gz
# my/2012_08_221.xml.gz


# mk/07_19_18453_.xml.gz
# my/2012_08_66.xml.gz


(src)="1.1"> Декларација за слобода на интернетот
(trg)="1.1"> အင ် ​ တာ ​ နက ် လွတ ် လပ ် ​ ခွင ့ ် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ ် း

(src)="1.2"> Како што многумина од вас имаат забележано , светот се наоѓа во многу важен момент кога станува збор за слободата на интернет .
(trg)="1.2"> အားလုံးသတိပြုမိကြတဲ ့ အတိုင ် းပဲ ကမ ္ ဘာကြီးဟာ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပတ ် သက ် လာရင ် အရေးပါတဲ ့ အချိန ် ကို ရောက ် နေပါပြီ ။

(src)="1.3"> Во многу земји низ светот се креираат нови закони за цензурирање на интернетот , додека блогерите се почесто се под закана да се изразат слободно .
(trg)="1.3"> ဘလော ့ ဂ ် ရေးသူတွေက ထုတ ် ဖော ် ပြောဖို ့ စွန ့ ် စားနေရတဲ ့ အချိန ် မှာ ကမ ္ ဘာတစ ် ဝန ် းမှာရှိတဲ ့ နိုင ် ငံတွေမှာ အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာဖြတ ် ဖို ့ ဥပဒေအသစ ် တွေကို ဖန ် တီးနေကြပါတယ ် ။

(src)="2.1"> Во последната година , организации од целиот свет се здружија заедно со цел да се борат за онлајн слободите .
(trg)="2.3"> ကျွန ် တော ် ကျွန ် မတို ့ တွေ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှုကို အာရုံဝင ် စားခဲ ့ ကြပါတယ ် ။

(src)="3.1"> Со сето ова на ум , неколку групи заедно ја создадоа Декларацијата за слобода на интернетот , а Global Voices Advocacy е еден од оригиналните потписници .
(trg)="3.3"> ဒီနေ ့ အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ ် းကို အဖွဲ ့ အစည ် းနဲ ့ လုပ ် ငန ် းပေါင ် း ၁၃၀၀ကျော ် က လက ် မှတ ် ရေးထိုးပါဝင ် ခဲ ့ ပြီး ဆက ် ပြီးတော ့ လည ် း လက ် မှတ ် ထိုးနေဆဲ ဖြစ ် ပါတယ ် ။

(src)="3.3"> Подолу може да го погледнете оригиналниот текст на Декларацијата .
(trg)="7.2"> ၄င ် းတို ့ နှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ သဘောတူကြ ၊

(src)="3.5"> ПРЕАМБУЛА
(trg)="7.4"> ငြင ် းခုန ် ပြောဆိုကြပါ ၊

(src)="3.8"> Убедени сме дека тие ќе придонесат за повеќе креативност , повеќе иновации и поотворени општества .
(trg)="7.7"> အင ် တာနက ် ကသာ ၄င ် းတို ့ ကို အမှန ် တကယ ် ဖြစ ် လာစေရန ် လုပ ် ဆောင ် နိုင ် စွမ ် းရှိ ၍ ဖြစ ် ပါသည ် ။

(src)="6.2"> ДЕКЛАРАЦИЈА
(trg)="9.1"> ကြေညာချက ်

(src)="8.1"> Изразување : Не цензурирајте го интернетот .
(trg)="12.1"> ထုတ ် ဖော ် ခြင ် း ၊

(src)="11.2"> Не блокирајте ги новите технологии и не казнувајте ги иноваторите за делата на нивните корисници .
(trg)="15.2"> ခွင ့ ် ပြုချက ် မလိုအပ ် ဘဲ ဆန ် းသစ ် တီထွင ် ဖန ် တီးနိုင ် ရေးအတွက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကို ကာကွယ ် ကြရန ် ၊

(src)="12.1"> Приватност : Штитете ја приватноста и бранете ја сечија способност да контролира на кој начин се користат нивните податоци и уреди .
(trg)="15.3"> နည ် းပညာအသစ ် များကို မပိတ ် ပင ် ဘဲ ဆန ် းသစ ် ဖန ် တီးသူများကို ၄င ် းတို ့ ၏ အသုံးပြုသူများအနေဖြင ့ ် လုပ ် ဆောင ် မှုများကို အပြစ ် မပေးရန ်

(src)="12.2"> При превод на текстот помогнаа Кире Димиќ и Марко Манчев
(trg)="16.1"> တစ ် ဦးချင ် းလွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ၊

# mk/04_29_21707_.xml.gz
# my/2014_04_586.xml.gz


(src)="1.1"> 8 шокантни цитати од малезиски политичари
(trg)="1.1"> မလေးရှား နိုင ် ငံရေးသမားများ ပြောသည ့ ် လန ် ့ စရာစကား ( ၈ ) ခွန ် း

(src)="1.5"> Balik Cina е всушност познат цитат во Малезија .
(trg)="2.1"> ထိုဆိုက ် တွင ် ဖော ် ပြထားသည ့ ် ကောက ် နုတ ် ချက ် အများစုသည ် အင ် တာနက ် ပေါ ် နေထိုင ် ကြသူများက ပေးပို ့ ထားကြခြင ် း ဖြစ ် သည ် ။

(src)="1.7"> Balik Cina буквално значи „ назад во Кина " во Бахаса Малезија .
(trg)="3.1"> ဘာလစ ် ( ခ ် ) စိနသည ် မလေးရှားတွင ် မကောင ် းသတင ် းဖြင ့ ် ကျော ် ကြားသည ့ ် ကောက ် နုတ ် ချက ် စကားတစ ် ခု ဖြစ ် သည ် ။

(src)="1.8"> Поимот Balik Cina прв пат бил популаризиран од директорот на средното училиште Шах Алам во јули 2013 .
(trg)="3.2"> ထိုဝက ် ( ဘ ် ) ဆိုက ် အား ဘာလစ ် ( ခ ် ) စိနဟု အမည ် ပေးရခြင ် း အကြောင ် းရင ် းမှာ ၊

(src)="1.9"> Овој поим заедно со други фрази од сличен карактер се оттогаш популарни во Малезија .
(trg)="4.1"> ဘာလစ ် ( ခ ် ) စိနဆိုသည ် ့ မလေးဘာသာစကားအား တိုက ် ရိုက ် ဘာသာပြန ် လျှင ် " တရုတ ် ပြည ် သို ့ ပြန ် သွား " ဟု အဓိပ ္ ပာယ ် ရသည ် ။

(src)="1.12"> Аизил Азле од The New Forward ја рецензира веб-страницата и потврдува дека мализиските политичари често даваат смешни изјави :
(trg)="4.2"> ဘာလစ ် ( ခ ် ) စိနဟူသည ့ ် အသုံးအနှုန ် းမှာ ၂၀၁၃ခုနှစ ် ဇူလိုင ် လက ရှတ ် အလမ ် အထက ် တန ် းကျောင ် းရှိ ကျောင ် းအုပ ် က စတင ် သုံးစွဲခဲ ့ ခြင ် းဖြစ ် သည ် ။

(src)="1.13"> Малезиските политичари кажуваат смешни работи толку често што повеќето од нас не можат ни да ги следат .
(trg)="4.4"> မလေးရှားနိုင ် ငံရေးသမားများက ၄င ် းအသုံးအနှုန ် းကို မပျောက ် ပျက ် သွားရစေရန ် ပြောဆိုသုံးနှုန ် းနေကြရာမှတစ ် ဆင ့ ် အကြံရပြီး ကျွန ် ုပ ် တို ့ ၏ နိုင ် ငံရေးလွင ် ပြင ် ရှိ စိတ ် လှုပ ် ရှားဖွယ ် တိုးတက ် ဖြစ ် ထွန ် းမှုများအားလုံးကို မှတ ် တမ ် းတင ် နိုင ် ရန ် BalikCina .

(src)="1.15"> Толку многу се што не можеме да постигнеме да запомниме ни половина од нив .
(trg)="4.5"> comကို ကျွန ် ုပ ် တို ့ စတင ် ခဲ ့ ခြင ် းဖြစ ် သည ် ။

(src)="1.16"> Подолу се осум примери од некои од најнезаборавните и шокантни звучни парчиња од малезиски политичари во последните неколку години : 1 .
(trg)="4.8"> မလေးရှားနိုင ် ငံရေးသမားတွေက ကြောင ် တောင ် တောင ် စကားတွေကို ပြောလွန ် းတော ့ ကျွန ် တော ် တို ့ တွေမှာ လိုက ် မီဖို ့ တောင ် အခက ် အခဲဖြစ ် လာရတယ ် ။

(src)="1.17"> Министерот за федерални територии Тенгку Аднан Мансор поттикна контроверзии кога спореди процена на имот со жени .
(trg)="4.9"> စကားတစ ် ခွန ် းထွက ် လာလိုက ် လို ့ ရယ ် လို ့ တောင ် မပြီးသေးဘူး နောက ် တစ ် မျိုးက အင ် တာနက ် ပေါ ် မှာ ပျံ ့ နေပြီ ။

(src)="1.18"> Тој оттогаш се извинуваше повеќе пати за своите забелешки , но истовремено ги обвинува медиумите за негово погрешно цитирање .
(trg)="4.10"> အဲလိုတွေဖြစ ် လွန ် းတော ့ ကျွန ် တော ် တို ့ ရယ ် ခဲ ့ ရတာတွေရဲ ့ တစ ် ဝက ် လောက ် ကိုတောင ် ကောင ် းကောင ် း မမှတ ် မိနိုင ် တော ့ ဘူး ။

(src)="2.1"> 2 .
(trg)="5.1"> ၁ ။

(src)="2.3"> Но тој најверојатно мислел дека се наоѓа во просториите на Твитер .
(trg)="7.3"> သို ့ သော ၄င ် း ၏ အတွေးထဲတွင ် တွစ ် တာဌာနချုပ ် သို ့ ရောက ် နေခဲ ့ သည ် ဟု ထင ် ခဲ ့ ပုံရသည ် ။

(src)="4.1"> 3 .
(trg)="9.1"> ၃ ။

(src)="6.1"> 4 .
(trg)="11.1"> ၄ ။

(src)="8.1"> 5 .
(trg)="13.1"> ၅ ။

(src)="8.2"> Лидерот на опозицијата Анвар Ибрахим најверојатно претпоставил дека може да ја искористи несреќата MH370 за да го потцени кредибилитетот на владејачката партија .
(trg)="13.2"> အတိုက ် အခံခေါင ် းဆောင ် အန ် ဝါ အီဘရာဟင ် က တည ် ဆဲအစိုးရ ၏ အားကိုးရမှုအား ပိုမို ့ နှိမ ် ့ ချရန ် MH370 အဖြစ ် ဆိုးအား အသုံးပြု ၍ ရနိုင ် မည ် ဟု ထင ် ခဲ ့ ပုံရသည ် ။

(src)="8.3"> Имаше контраефект .
(trg)="13.3"> သူသာ ပြန ် အပြစ ် တင ် ခံခဲ ့ ရသည ် ။

(src)="10.1"> 6 .
(trg)="15.1"> ၆ ။

(src)="10.2"> Еден пратеник сака да го цензурира интернетот со цел да ги смири кинеските роднини на патниците од исчезнатиот малезиски авион MH370 .
(trg)="15.3"> ထိုဆွေမျိုးဖြစ ် သူတို ့ ဒေါသထွက ် ရခြင ် းမှာ မတည ် းဖြတ ် ထားသော မီဒီယာအချက ် အလက ် များကြောင ့ ် ဖြစ ် သည ် ဟု ပြစ ် တင ် ပြောဆိုခဲ ့ သည ် ။

(src)="12.1"> 7 .
(trg)="17.1"> ၇ ။

(src)="14.1"> 8 .
(trg)="19.1"> ၈ ။

# mk/07_08_22007_.xml.gz
# my/2015_09_1130.xml.gz


(src)="1.1"> Како технологијата им помага на луѓето да ги научат — дури и да ги зачуваат — светските јазици
(trg)="1.1"> နည ် းပညာက လူတွေအား ကမ ္ ဘာ ့ ဘာသာစကားများကို လေ ့ လာနိုင ် ရန ် သာမက မကွယ ် ပျောက ် အောင ် ထိန ် းသိမ ် းနိုင ် ရန ် မည ် သို ့ ကူညီနေ သလဲဆိုတာ

(src)="2.1"> Овој гостински пост е напишан од Алисон Еамер , научник за социо-лингвистика при Институтот за Технологија на Универзитетот Онтарио .
(trg)="2.1"> ဤဆောင ် းပါးကို အွန ် တာရီယို တက ္ ကသိုလ ် နည ် းပညာ ကျောင ် းမှ လူမှုဘာသာဗေဒ ပညာရှင ် အလီဆင ် အေးမား ( Allyson Eamer ) က ဧည ် ့ သည ် အဖြစ ် ရေးသားသည ် ။

(src)="2.2"> Верзија од овој пост беше првично објавена на блогот на Ethnos Project .
(trg)="2.2"> ဤဆောင ် းပါးကို မူလပထမက Ethnos Project blog တွင ် ရေးသားထုတ ် ဝေခဲ ့ သည ် ။

(src)="3.1"> Еден од загрозените светски јазици згаснува на секои 10 до 14 дена .
(trg)="3.2"> သူတို ့ ပျောက ် ကွယ ် ခြင ် းမှ ကယ ် တင ် ရန ် အလို ့ ငှါ ကျိုးပမ ် းရာတွင ် ဘာသာစကား ပြောဆိုသူများ ၊

(src)="4.1"> Јазиците со текот на времето стануваат ранливи и можат да изумрат бидејќи оние кои го зборуваат постепено се пренасочуваат кон користење на јазик со поголема политичка и економска моќ .
(trg)="5.1"> အံအားသင ် ့ စရာတစ ် ခုမှာ အချို ့ ပညာပါရမီရှင ် တို ့ သည ် “ Linguistic Darwinism ” ဟုခေါ ် နိုင ် သော အကြံ ့ ခိုင ် ဆုံး ဘာသာစကားသည ် သာ ရှင ် သန ် နိုင ် သည ် ဟူသော အယူအဆကို တုန ် လှုပ ် ခြင ် း မရှိပါ ။

(src)="8.1"> Технологијата може да ги поврзе учителите на јазикот и содржината преку просторот и времето .
(trg)="6.8"> စီးပွားရေးနှင ် ့ ကိုယ ် ပိုင ် ဝိသေသတို ့ သည ် ဘာသာစကားနဲ ့ ခွဲခြား ၍ မရအောင ် ဒွန ် တွဲနေပုံတို ့ ကို ကျွန ် ုပ ် တို ့ အထူး အကြယ ် တဝင ် ့ ထောက ် ပြရန ် လိုမည ် မထင ် ။

(src)="8.2"> Технологијата може да ги документира загрозените јазици со аудио снимки .
(trg)="8.2"> ပျောက ် ကွယ ် လုနီးပါး ဘာသာစကားများ ၏ စကားသံကို အသံသွင ် းခြင ် းအားဖြင ် ့ နည ် းပညာသည ် မှတ ် တမ ် းတင ် နိုင ် သည ် ။

(src)="8.4"> Може да олесни самостојно учење преку игри , cloud-based превземања и апликации .
(trg)="8.6"> apps များပြုလုပ ် ၍ သော၄င ် း လွတ ် လပ ် သော သင ် ယူမှုကို လွယ ် ကူချောမွေ ့ စေနိုင ် သည ် ။

(src)="9.1"> Напредните мислители ја искористуваат неверојатната моќ на технологијата да вратат во употреба јазици на чекор од истребување , и во ретки случаи , да „ воскреснат “ јазик од мртвите .
(trg)="9.1"> အတွေးအခေါ ် ရှေ ့ ပြေးသူများသည ် နည ် းပညာ ၏ မကြုံစဖူးသော တန ် ခိုးကို အသုံးချကာ ပျောက ် ကွယ ် လှနီးပါးဖြစ ် နေသော ဘာသာစကားများကို ပြန ် လည ် ကယ ် ဆယ ် နေကာ အချို ့ အခြေအနေများတွင ် ပျောက ် ဆုံးသွားသော ဘာသာစကားများကို အသက ် ပြန ် သွင ် းနေကြသည ် ။

(src)="11.1"> Европа Норвешкиот Северен Sàmi јазик е програмиран во речници достапни за симнување .
(trg)="11.2"> ဂါးလက ် ( Gaelic ) ဘလော ့ ဂါများ သည ် အိုင ် ယာလန ် ဘာသာစကား ၏ အသုံးပြုမှုအပေါ ် အကြံပေးချက ် များ ဝေမျှနေ ကြသည ် ။

(src)="12.1"> Северна Америка Курс за самостојно учење на ЦД е развиен во Навахо јазикот , кој се зборува во југозападот на Соединетите Американски Држави .
(trg)="12.1"> မြောက ် အမေရိက အမေရိကန ် အနောက ် တောင ် ပိုင ် းတွင ် ပြောသော နာဗာဂျို ( Navajo ) စကားအတွက ် ကိုယ ် တိုင ် လေ ့ လာနိုင ် သော သင ် ခန ် းစာ စီဒီများ အဖြစ ် သို ့ ပြုလုပ ် ပြီးဖြစ ် သည ် ။

(src)="12.2"> Оџибвите од Манитоба , Канада , користат апликација за Ајфон да го ревитализираат нивниот јазик , исто како и Винебагото во централно западен САД .
(trg)="12.2"> ကနေဒါနိုင ် ငံ မာနိတိုဘာ ဒေသ ၏ အိုဂျီဘွေး ( Ojibwe ) စကားပြောသူတို ့ သည ် အိုင ် ဖုန ် း app ကို အသုံးပြုကာ သူတို ့ ၏ စကားကို ပြန ် လည ် အသက ် သွင ် းနေကြသည ် ။

(src)="13.2"> Антички ( прастари ) приказни се снимаат на домородниот јазик на Мали .
(trg)="13.1"> အာဖရိက ကင ် ညာတွင ် စကားပြော ဘာသာများအတွက ် ကွန ် ပျူတာ အချက ် အလက ် များအဖြစ ် သို ့ ရေးသားဖွံ ့ ဖြိုးလျက ် ရှိသည ် ။

(src)="13.3"> Компанија за онлајн учење на јазици нуди курс по јазикот на свиркање од Шпанските Канарски Острови .
(trg)="13.2"> ရှေးဟောင ် း ပုံပြင ် များကို မာလီ တိုင ် းရင ် းသား ဘာသာစကားများနှင ် ့ အသံသွင ် း သိမ ် းစည ် းနေကြသည ် ။

(src)="15.2"> Снимки од лични наративи на Aché луѓето се прават во Парагвај .
(trg)="14.2"> အယ ် လ ် ဆာဗေးဒေါနိုင ် ငံ ၏ ပီပေး ( Pipil ) ဘာသာစကားအတွက ် စကားပြော အဘိဓါန ် ပြုလုပ ် ခဲ ့ ပြီး ဖြစ ် သည ် ။

(src)="16.1"> Азија Софтвер за дигитално раскажување приказни сега вклучува и некои од малцинските јазици на Кина .
(trg)="14.3"> ပါရာဂွေးနိုင ် ငံ ၌ လည ် း အချေး ( Aché ) ဘာသာစကားတွင ် လူကိုယ ် တိုင ် ပြော ဇာတ ် လမ ် းများကို အသံသွင ် းခြင ် း ပြုလုပ ် လျှက ် ရှိသည ် ။

(src)="18.1"> Средниот Исток Раскажување на приказни онлајн на Чалдеански јазик , зборуван во Ирак , може да помогне на оние што го користат да постигнат флуентност .
(trg)="16.1"> အာတိတ ် အာတိတ ် ၏ ဘာသာစကားများထဲမှ တစ ် ခုအပါအဝင ် ဖြစ ် သော အင ် နု ( ခ ် ) တီတွတ ် ( Inuktitut ) စကားအတွက ် အွန ် လိုင ် းသင ် ခန ် းစာများ ရရှိနေပြီ ဖြစ ် သည ် ။

(src)="19.2"> Дигитални приказни на јазиците на Пацифичките Острови се сега достапни и онлајн .
(trg)="18.2"> ပစိဖိတ ် ကျွန ် း ဘာသာစကားများ အတွက ် ဒစ ် ဂျစ ် တယ ် ပုံပြင ် ပြောခြင ် း အစီအစဉ ် များ အွန ် လိုင ် းတွင ် ရရှိနိုင ် ပါသည ် ။

# mk/02_10_23293_.xml.gz
# my/2015_11_1204.xml.gz


(src)="1.1"> Водечката причина за смрт во земјите во развој може да ве изненади
(trg)="1.1"> ဖွံ ့ ဖြိုးဆဲနိုင ် ငံများရှိ သေဆုံးမှု ၏ အဓိက အကြောင ် းတရားသည ် သင ့ ် ကို အံ ့ အားသင ် ့ စေမည ်

(src)="1.3"> Фотографија од корисникот на Фликер lepetitNicolas .
(trg)="2.2"> com ၌ ထုတ ် ဝေခဲ ့ သည ် ။

(src)="1.4"> CC-BY-NC-SA 2.0
(trg)="2.3"> Ensia .

(src)="3.1"> Која е водечката причина за смрт во земјите со низок и среден приход ?
(trg)="3.1"> ဝင ် ငွေ အလယ ် အလတ ် နှင ် ့ နည ် းပါးသော နိုင ် ငံများတွင ် သေဆုံးမှု ၏ အဓိက အကြောင ် းရင ် းသည ် ဘာပါလဲ ။

(src)="5.1"> Б. туберколоза , маларија и СИДА / ХИВ
(trg)="4.1"> ( က ) အဟာရ မမျှတမှု နှင ် ့ အာဟာရချို ့ တဲ ့ မှု

(src)="6.1"> В. загадување
(trg)="5.1"> ( ခ ) တီဘီ ၊

(src)="7.1"> Ако избравте „ В “ , погодивте .
(trg)="5.2"> ငှက ် ဖျားရောဂါ နှင ် ့ HIV / AIDS

(src)="8.2"> Со други зборови , ова не е проблем на „ богатите земји “ .
(trg)="8.1"> ၄င ် း စာရင ် း အရေအတွက ် ကို နောက ် တစ ် မျိုး စဉ ် းစားသုံးသပ ် ကြည ် ့ မည ် ဆိုပါက ထို ၈ .

(src)="8.3"> Ова е проблем што го има само во земјите во развој .
(trg)="8.3"> နောက ် တစ ် မျိုး ပြောရသည ် ဆိုသော ် သဘာဝ ပတ ် ဝန ် းကျင ် ပြသနာသည ် ချမ ် းသားသော နိုင ် ငံများ ၏ ပြဿနာမဟုတ ် ၊

(src)="9.2"> Значи , загадувањето убило речиси еден од седум луѓе .
(trg)="8.4"> ဖွံ ့ ဖြိုးဆဲနိုင ် ငံများတွင ် အများကြီး သက ် ရောက ် နေသော ပြဿနာ တစ ် ခုဖြစ ် သည ် ။

(src)="10.5"> Сите овие податоци доаѓаат директно од страната и базата на податоци на СЗО , освен статистиките за почвата , кои потекнуваат од понеодамнешни податоци ( веројатно дискретни ) од Глобалната алијанса за здравје и загадување .
(trg)="10.4"> ၇ သန ် းသည ် အိမ ် တွင ် းလေထုထဲရှိ မီးဖိုချက ် ပြုတ ် ရာ ကဲ ့ သို ့ သော နေရာများမှ ထွက ် လာသော အမှုန ် အမွား ညစ ် ညမ ် းမှုများနှင ် ့ ထိတွေ ့ ခြင ် းကြောင ် ့ သေဆုံးကြသည ် ။

(src)="12.1"> Споро и индиректно
(trg)="10.6"> မြေဆီလွှာ နှင ် ့ ဓာတုပစ ္ စည ် းများကြောင ် ့ သေဆုံးကြသည ် ။

(src)="13.3"> Загадувањето делува како катализатор , со тоа што ја зголемува стапката на овие болести над нормалното .
(trg)="11.1"> ထို နှစ ် ( ၂၀၁၂ ) ထဲတွင ် ပင ် လူ ၆၂၅၀၀၀ သည ် ငှက ် ဖျားကြောင ် ့ သော ် လည ် းကောင ် း ၁ .

(src)="13.4"> Поради оваа причина , СЗО го смета загадувањето за ризик фактор - закана за човековото здравје слична како прекумерната дебелина , пушењето , неисхранетоста или недволната физичка активност .
(trg)="11.2"> ၅ သန ် းသည ် HIV / AIDS ရောဂါ နှင ် ့ သော ် လည ် းကောင ် း ၉၃၀၀၀၀ သည ် အဆုတ ် နာ တီဗီရောဂါကြောင ့ ် သော ် လည ် းကောင ် း သေဆုံးခဲ ့ သည ် ။

(src)="13.5"> Но , загадувањето е крал на сите ризик фактори .
(trg)="14.1"> ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှုဟာ တိုက ် ရိုက ် သို ့ မဟုတ ် လျှင ် မြန ် စွာ သေစေနိုင ် သည ် မှာ ရှားပါးသည ် ကို သတိပြုမိဖို ့ အရေးကြီးပါသည ် ။

(src)="13.6"> На светско ниво , неговите цифри на фаталност ги засенуваат оние предизвикани од други ризик фактори во кој било контекст .
(trg)="14.5"> အသက ် ရှုလမ ် းကြောင ် းဆိုင ် ရာ ရောဂါများ သို ့ မဟုတ ် ဝမ ် းရောဂါတို ့ ကို ဖြစ ် စေနိုင ် သည ် ။

(src)="15.2"> Вашиот сопруг работи 70 часа неделно издвојувајќи хемикалии во фабрика за пестициди со лоши улови .
(trg)="14.7"> အထက ် ဖော ် ပြပါ ရောဂါများ ၏ ပုံမှန ် ဖြစ ် ပွားနိုင ် ခြေကို တိုးမြှင ် ့ ပေးခြင ် း ဖြစ ် သည ် ။

(src)="15.4"> Изгледа се ' послаб и поисцрпен секоја недела , а вие сакате да му кажете да прекине , но како ?
(trg)="14.12"> သို ့ သော ် ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှုသည ် ထို အန ္ တရာယ ် အချက ် များ ၏ ရှင ် ဘုရင ် ဖြစ ် သည ် ။

(src)="15.5"> Ситните пари што ги заработува се единственото нешто што ги прехранува вашите деца .
(trg)="15.1"> ၄င ် းသည ် မည ် မျှ ဆိုးဝါးနိုင ် သည ် ကို မြင ် ယောင ် ကြည ့ ် ဖို ့ ခဲယဉ ် းပါသည ် ။

(src)="16.1"> Одите кон блиското езерце со пластична кофа .
(trg)="15.2"> သို ့ ပေလည ် း ဤလို အဖြစ ် မျိုးကို မြင ် ယောင ် ကြည ် ့ ပါ ။

(src)="16.3"> Пробувате да ја цедите со цедалка , но не помага многу .
(trg)="16.3"> လတ ် တလော သူ အိမ ် ပြန ် လာတော ့ သွေးချောင ် းဆိုးသည ် ။

(src)="16.5"> Оџакот испумпува змии од црн дим , и нема шанси да се дознае што е тоа што гори .
(trg)="16.4"> သူက တစ ် ပတ ် နှင ် ့ တစ ် ပတ ် ပိုပိန ် လာပြီး ပိုပင ် ပန ် း လာသည ် ။

(src)="16.7"> Другите ваши деца се болежливи и споро ги учат и наједноставните концепти .
(trg)="17.3"> သင ် သည ် ပိတ ် ပါးရေစစ ် ဖြင ် ့ စစ ် သော ် လည ် း သိပ ် များများ ကောင ် းမလာချေ ။

(src)="16.8"> Никој од пријателите или семејството не може да ви помогне затоа што , чудно , скоро сите во вашето маало ги имаат истите проблеми .
(trg)="17.5"> ယင ် း ၏ မီးခိုးခေါင ် းတိုင ် သည ် မီးခိုးထူများ အုပ ် လိုက ် မှုတ ် ထုတ ် နေပြီး သူတို ့ ဘာတွေကို ရှို ့ နေသလဲကို သင ် မည ် သို ့ မျှပင ် မသိနိုင ် ။

(src)="17.1"> Нашата економија е глобална исто како и загадувањето што го предизвикува .
(trg)="19.8"> ကမ ္ ဘာပေါ ် ရှိ အခြား နွမ ် းပါးသော ဒေသများကဲ ့ သို ့ ပင ် သင ် သည ် လည ် း အစဥ ် တစိုက ် အပြိုင ် အဆိုင ် ဖြစ ် ပေါ ် နေသော ကြီးထွားဖွံ ့ ဖြိုးမှု ၏ ဘေးထွက ် ဆိုးကျိုးထဲတွင ် အသုံးချခံနေသူလို ဖြစ ် နေသည ် ။

(src)="18.3"> Не можете едноставно да се соберете и да заминете во друг град - ви требале години да се издигнете до овој степен .
(trg)="19.1"> သင ် သည ် အဆိပ ် သင ် ့ နေသော ဆင ် းရဲသူများအထဲမှ တစ ် ဦးဖြစ ် ကာ သင ် ့ ၏ အသံကို ထုတ ် ဖော ် နိုင ် စွမ ် းလည ် းမရှိ ၊

(src)="18.4"> А всушност , каде и би оделе ?
(trg)="19.2"> မျှော ် လင ် ့ ချက ် လည ် းမရှိ ဖြစ ် သည ် ။

(src)="18.6"> Како и остатокот од обесправените во светот , сте станале само орудие во тековната војна на пораст .
(trg)="19.5"> လက ် ရှိ အတိုင ် းအတာအထိ ရောက ် အောင ် အချိန ် အများကြီးယူပြီး မနည ် း ထူထောင ် ခဲ ့ ရသည ် မဟုတ ် လား ။

(src)="19.1"> Како да го решиме проблемот ?
(trg)="19.6"> ပြီးတော ့ ဘယ ် ကိုသွားရ မှာလဲ ။

(src)="20.1"> Нашата економија е глобална исто како и загадувањето што го предизвикува .
(trg)="19.8"> ကမ ္ ဘာပေါ ် ရှိ အခြား နွမ ် းပါးသော ဒေသများကဲ ့ သို ့ ပင ် သင ် သည ် လည ် း အစဥ ် တစိုက ် အပြိုင ် အဆိုင ် ဖြစ ် ပေါ ် နေသော ကြီးထွားဖွံ ့ ဖြိုးမှု ၏ ဘေးထွက ် ဆိုးကျိုးထဲတွင ် အသုံးချခံနေသူလို ဖြစ ် နေသည ် ။

(src)="20.2"> Загадениот воздух во Кина сега може да се измери во други земји .
(trg)="20.1"> ကျွန ် တော ် တို ့ ဤပြဿနာကို မည ် သို ့ ဖြေရှင ် းနိုင ် မလဲ ။

(src)="20.3"> Живата од рудниците и фабриките за јаглен може да се најде во рибите , а арсенот е пронајден во оризот .
(trg)="21.1"> ကျွန ် တော ် တို ့ ၏ စီးပွားရေး စနစ ် များသည ် တကမ ္ ဘာလုံးနှင ် ့ ချိတ ် ဆက ် သက ် ရောက ် နေသလို ၄င ် းမှ ထုတ ် ပေးသော ညစ ် ညမ ် းမှုများသည ် လည ် း ထို ့ အတူပင ် ဖြစ ် ၏ ။

(src)="21.1"> Многу индустрии со висок степен на загадување се преселиле од развиените во сиромашните земји кои немаат доволно еколошки прописи и технологија да се справат и да ги подобрат хемикалиите .
(trg)="21.3"> ရွှေတူးဖော ် ခြင ် း နှင ် ့ ကျောက ် မီးသွေးစက ် ရုံများမှ ထွက ် လာသော ပြဒါးများကို ကျွန ် ုပ ် တို ့ စားသုံးသော ငါးများတွင ် တွေ ့ ရှိနိုင ် ပြီး အာဆင ် းနစ ် ( အဆိပ ် စိန ် ) ကို ဆန ် ထဲ ၌ တွေ ့ ရှိနေရသည ် ။

(src)="21.3"> Западните нации успеале во прочистувањето на загадувањето и сега можат да ги пренесат технологијата и средствата на земјите со низок и среден приход .
(trg)="23.3"> ဤအချက ် ၏ ဖြစ ် နိုင ် ဖွယ ် ရာ အကြောင ် းအရင ် းကတော ့ အသိသတိနှိုးကြားမှု နည ် းပါးတာ ဖြစ ် နိုင ် သလို ဤရှုပ ် ထွေးသော ပြဿနာအစုံလိုက ် ကို မည ် သို ့ စတင ် ကိုင ် တွယ ် ဖြေရှင ် းရမည ် ကို မသိခြင ် းလည ် းဖြစ ် နိုင ် သည ် ။

(src)="23.3"> Можната причина за ова е недостигот на свесност , како и незнаењето каде да се почне со наоѓање решение за овој комплексен збир на проблеми .
(trg)="25.1"> ဖွံ ့ ဖြိုးတိုးတက ် မှု ရည ် မှန ် းချက ် များ ( United Nations ’ Sustainable Development Goals ) တွင ် ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှု ပြသနာကို ပါဝင ် အောင ်

(src)="25.1"> Глобалната алијанса за здравје и загадување собира ресурси за да им помогне на земјите со низок и среден приход да се осврнат кон проблемите околу приоритетот на загадувањето .
(trg)="26.6"> အဘယ ် ့ ကြောင ် ့ ဆိုသော ် SDGs လာမည ် ့ နှစ ် များတွင ် နိုင ် ငံတကာနှင ် ့ နိုင ် ငံတော ် အလိုက ် ကြိုးပမ ် းအားထုတ ် မှုများကို သတ ် မှတ ် သွားနိုင ် သောကြောင ် ့ ဖြစ ် သည ် ။

(src)="27.1"> Што значи дека загадувањето не е неизбежно .
(trg)="28.1"> ဤ ကျန ် းမာရေးနှင ် ့ စီးပွားရေး ခြိမ ် းခြောက ် မှုတို ့ ကို ကိုင ် တွယ ် ဖြေရှင ် းရန ် နည ် းပညာနှင ် ့ အသိပညာများသည ် ချမ ် းသာကြွယ ် ဝသော နိုင ် ငံများတွင ် ရှိပြီးဖြစ ် သည ် ။

(src)="27.2"> Тоа е проблем што може да се реши во нашиот животен век .
(trg)="29.1"> အဓိက ဆိုလိုသည ် မှာ ပတ ် ဝန ် းကျင ် ညစ ် ညမ ် းမှုသည ် ရှောင ် လွှဲ ၍ မရသော အရာ မဟုတ ် ။

(src)="28.1"> Ричард Фулер е претседател на Pure Earth ( предходно Институтот Blacksmith ) и член-основач на Глобалната алијанса за здравје и загадување .
(trg)="29.2"> ယင ် းသည ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ ၏ တသက ် တာအတွင ် းမှာ ဖြေရှင ် း ၍ ရသော ပြဿနာတစ ် ခုသာ ဖြစ ် သည ် ။

(src)="28.2"> Споделува преку @ BlacksmithInst .
(trg)="30.2"> သူသည ် @ BlacksmithInst လိပ ် စာဖြင ် ့ twitter သုံးသည ် ။