# km/2010_12_66_.xml.gz
# zht/2010_11_25_8314_.xml.gz


(src)="1.1"> កម ្ ពុជា ​ ៖ សោកនាដកម ្ ម ​ ក ្ នុង ​ ពេល ​ បុណ ្ យ ​ អ ៊ ុំ ​ ទូក ​ អកអំបុក និង ​ សំពះព ្ រះខែ
(trg)="1.1"> 柬埔寨 : 送水節推擠致死事件

(src)="2.2"> ​
(src)="3.1"> .
(trg)="3.1"> .

(src)="3.2"> .
(trg)="3.2"> .

(src)="6.2"> .
(trg)="4.3"> .

(src)="8.1"> - ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើល ​ ពី ​ ការ ​ ឆក ់ ​ ខ ្ សែ ​ ភ ្ លើង ​ និង ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ ចលាចល ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ រអិល ​ ឬ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេរុញ ហើយ ​ ដួល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ជាន ់ ​
(trg)="6.3"> 他們都是因為觸碰橋樑兩的金屬護欄 。

(src)="10.1"> - អ ្ នក ​ ដែល ​ ចង ់ ​ ដឹង ​ ថា ​ មាន ​ រឿង ​ អ ្ វី ​ កើត ​ ឡើង ​ ក ៏ ​ ជំរុញ ​ គ ្ នា ​ ចូល ​ មក ​ ទាំង ​ សង ​ ខាង ​ ផ ្ លូវ ​ ។
(trg)="9.1"> - 人們為了逃離 ,

(src)="10.2"> ប ៉ ូលីស ​ ฺព ្ យាយាម ​ ជាខ ្ លាំង ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ រុញ ​ អ ្ នក ​ រោម ​ មើល ​ ហេតុការណ ៍ ​ ចេញ ​ ប ្ រើដៃ ប ្ រើ ​ ដំបង ​ ប ្ រើ ​ កាំភ ្ លើង ​ និង ​ ប ្ រើ ​ បំពង ់ ​ ដែក ​ ទៀត
(trg)="10.1"> - 好奇的旁觀者為了圍觀 ,

(src)="12.2"> .
(trg)="12.6"> .

(src)="12.6"> .
(trg)="3.2"> .

(src)="12.7"> រួបថត បាន ពី ទំព ័ រ Facebook របស ់ Sky Pharma
(trg)="15.2"> 送水節理應一片歡樂 ,

(src)="13.1"> The Sreisaat Adventures in Cambodia ក ៏ បាន ​ ឭពី ​ ថា ​ មាន ​ “ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ ” ​ មួយ ​ ចំនួន ​ ដែល ​ នាំ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ ភាពចលាចល ។
(trg)="16.2"> 據朋友的Facebook訊息所言 ,

(src)="14.1"> ​ ថ ្ ងៃ ​ នេះ ​ យើង ​ ងើប ​ ឡើង ​ ព ្ រម ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ ភាព ​ ស ្ រងូតស ្ រងាត ់ ​ នៅ ​ ទីក ្ រុងភ ្ នំពេញុ ។
(trg)="16.3"> 可靠消息來源指出 ,

(src)="15.1"> ប ្ រទេស ​ ទាំង ​ មូល ​ កំពុង ​ តែ ​ កាន ់ ​ ទុក ្ ខ ​ ឲ ្ យ ​ ជនរងគ ្ រោះ ​ រាប ់ រយ ​ នាក ់ ​ ដែល ​ បាន ​ ស ្ លាប ់ ​ ក ្ នុង ​ ពេល ​ ចលាចល ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ នាយ ​ ប ់ ​ ថ ្ ងៃច ័ ន ្ ទ ​ ។
(trg)="16.5"> 我們希望調查能發掘出答案 。

(src)="17.1"> តើវា ​ ជាព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ អ ្ វី ​ ?
(trg)="17.2"> 我希望自己能提出真知灼見 ,

(src)="17.5"> LTO Cambodia មិនចង ់ ស ្ តីបន ្ ទោស ​ អ ្ នកណា ​ នោះ ​ ទេ ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ បាន ​ កើត ​ ឡើង ​ កាល ​ ពី ​ ថ ្ ងៃ ​ ច ័ ន ្ ទ ​ ។
(trg)="17.6"> 或許如此能減輕這場災難帶來的痛楚 ,

(src)="18.1"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឍឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ មាន ​ ពាក ្ យ ​ មួយ ​ ចំនួន ​ និយាយ ​ ។
(trg)="17.7"> 就算一點點也好 ,

(src)="18.2"> ​ ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឍឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ មាន ​ ការ ​ យល ់ ​ ឃើញ ​ ល ្ អ ​ ដើម ្ បី ​ ប ្ រាប ់ ​ ចែក ​ រំលែក ​ ។
(trg)="17.10"> 或許在此刻只是自私 、 不公平與有害 。

(src)="18.3"> ​ ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឃឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ អាច ​ និយាយ ​ ពី ​ មូលហេតុ ​ ដែល ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ រឿង ​ ទាំង ​ នេះ ​ ឡើង ។
(trg)="17.12"> 我們只是質疑 ,

(src)="18.4"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឃឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ អាចនិយាយ ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង ​ នរណាម ្ នាក ់ ​ ឬ ​ ក ៏ ​ អ ្ វី ​ ម ្ យ ៉ ាង ​ ។
(trg)="17.16"> 若想協助受害者 ,

(src)="18.5"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឍឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ អាច ​ ទម ្ លាក ់ ​ រឿង ​ ទាំង ​ នេះ ​ លើ ​ នរណា ​ ម ្ នាក ់ ​ បាន ​ ។
(trg)="17.17"> 也提供熱線電話 :

(src)="18.6"> ​ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ វា ​ អាច ​ ជួយ ​ កាត ់ ​ បន ្ ថយ ​ នូវ ​ ភាព ​ សោកសៅ ​ ដែល ​ កើត ​ មក ​ ពី ​ ហេតុចង ្ រៃ ​ មួយ ​ នេះ ​ តែ ​ បន ្ តិច ​ បន ្ តួច ​ ក ៏ ​ បាន ​ ដែរ ។
(trg)="18.2"> 從獨立紀念碑步行至鑽石島 ,

(src)="18.13"> ក ្ បួន ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ ប ្ រារព ្ ធ ​ ឡើង ​ ក ្ នុង ​ អាទិត ្ យ ​ នេះ ​ ហើយ ​ នឹង ​ មាន ​ លេខ ​ ទូរស ័ ព ្ ទ ​ ទាក ់ ទង ​ បន ្ ទាន ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ ចង ់ ​ ជួយ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ​ ។
(trg)="18.11"> 社會事務部 : 012-910000 / 099-860453 。

(src)="20.7"> ពេល ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ឆ ្ លង ​ ស ្ ពាន ​ , គាប ​ ក ្ នុង ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ ជា ​ ក ្ រុមគ ្ រួសារ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ និង ​ យុវជន ​ ខ ្ មែរ ​ , ខ ្ ញុំ ​ ដូច ​ ជា ​ មាន ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ថា ​ កូន ​ ក ្ មេង ​ ដែល ​ នៅ ​ ក ្ បែរ ​ ជើង ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជា ​ ត ្ រូវ ​ គេ ​ ជាន ់ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ នៅ ​ តែបន ្ ត ។
(trg)="18.20"> 但也只能強迫最嚴重的小販將攤子移到旁邊 ,

(src)="20.8"> ​ ​ ពេល ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ឃើញ ​ អ ្ នក ​ រុញ ​ រទេះ ​ បិទ ​ ផ ្ លូវ ​ ចេញ ​ បន ្ តិច ​ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ខឹង ​ និង ​ ជេរ ​ ពួក ​ គេ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ អ ្ វីដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ធ ្ វើ ​ បាន ​ ល ្ អ ​ បំផុត ​ គឺ ​ ព ្ យាយាម ​ រុញ ​ អ ្ នក ​ រុញ ​ រទេះ ​ ទៅ ​ ម ្ ខាង ​ ។
(trg)="19.1"> 這對柬埔寨是悲傷的一天 ,

(src)="20.9"> វាដូចជា ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ស ្ ថានភាព ​ អស ់ ​ សង ្ ឃឹម ​ ។
(trg)="19.3"> 觀看年度划船比賽 ,

(src)="20.10"> ស ្ ពាន ​ គឺតូច ​ ណាស ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ទាំង ​ នោះ ។
(trg)="19.5"> 很少有機會慶祝 ,

(src)="21.1"> គឺ ​ ជា ​ ថ ្ ងៃ ​ ដ ៏ ​ អាក ្ រក ់ ​ បំផុត ​ សម ្ រាប ់ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា ​ ។
(trg)="19.10"> 事件照片請見KI Media及Facebook頁面 。

# km/2011_05_118_.xml.gz
# zht/2011_04_07_10419_.xml.gz


(src)="2.2"> ការផ ្ លាស ់ ប ្ តូរនេះបែរជាបង ្ កើនជាតិអំបិល និងធ ្ វើបក ្ សីជាច ្ រើនមិនអាចនៅក ្ បែរបាន ។
(trg)="2.2"> 共有數十人被捕 ,

(src)="4.1"> នៅលើគេហទំព ័ រ Tabrizsesi មានរូបថតជាច ្ រើន ដូចរូបមួយខាងលើដែលបង ្ ហាញពីបាតុកម ្ មនៅថ ្ ងៃនេះ ។
(trg)="2.5"> 這是全球規模數一數二的鹹水湖 。

(src)="5.2"> ថ ្ ងៃនេះយើងអាចនិយាយបានថា ប ្ រជាជនអ ៊ ីរ ៉ ង ់ អាស ៊ ែបៃហ ្ សង ់ បានក ្ រោកឡើង តវ ៉ ាដើម ្ បីសង ្ គ ្ រោះបឹង អើមៀ ។
(trg)="6.4"> 其他城市的伊朗民眾應聲援與支持這項活動 。

(src)="6.2"> នេះជាកន ្ លែងបញ ្ ចុះសពនៃ Hulagu Khan ចៅរបស ់ Genghis Khan ដែលជាអធិរាជនៃចក ្ រភពម ៉ ុងហ ្ គោលី ។
(trg)="6.8"> 卻遭到安全人員鎮壓 ,

(src)="6.3"> ការលើកឡើងដំបូងបង ្ អស ់ ស ្ ដីពី បឹងអើមៀ គឺតាមរយៈឯកសាររបស ់ អាស ៊ ីរៀន ( Assyrian ) សតវត ្ សរ ៍ ទី៩ មុនគ ្ រិស ្ តសករាជ ។
(trg)="7.1"> 厄米亞湖共有102座島嶼 ,

(src)="6.4"> មើលរូបភាពសម ្ រស ់ របស ់ បឹងនេះនៅលើ Abdolian .
(trg)="7.6"> com 。

# km/2011_04_103_.xml.gz
# zht/2011_04_29_10712_.xml.gz


(src)="1.1"> ពិភពអារ ៉ ាប ់ ៖ ជំងឺ ​ ​ ព ្ រះរាជ ​ ពិធី ​ អាពាហ ៍ ពិពាហ ៍ ​ ​ សាយភាយ ​
(trg)="1.3"> 照片由John Harper拍攝 ,

(src)="3.1"> មកពី ​ សហព ័ ន ្ ធ ​ អារ ៉ ាប ់ ​ អេមីរាត អេម ៉ ាន អ អេជ ( Eman R H ) មានជំងឺយ ៉ ាងធ ្ ងន ់ ធ ្ ងរ ​ ទាក ់ ទិននឹង ​ ព ្ រះរាជពិធី ​ អាពាហ ៍ ពិពាហ ៍ ​ ។
(trg)="3.7"> 來自阿布達比的Shaima Bent Saleh提到 :

(src)="3.7"> និង ​ មកពី ​ អាប ៊ ូ ដាប ៊ ី ជិតៗ ​ សហព ័ ន ្ ធអារ ៉ ាប ់ ​ អេមីរ ៉ ាត សាយម ៉ ា បេន សាឡេះ ( Shaima Bent Saleh ) បន ្ ថែម ​ ថា ​ :
(trg)="3.12"> 同樣來自阿布達比的Baderya Khalifa證實 :

(src)="3.12"> ម ្ តាយ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ ក ៏ ​ មានការរំភើប ​ ខ ្ លំាងណាស ់ ​ ដែរ ​ ទាក ់ ទង ​ នឹង ​ ព ្ រះរាជអាពាហ ៍ ពិពាហ ៍ ​ របស ់ ​ ព ្ រះអង ្ គម ្ ចាស ់ ​ ​ William ( វីល ្ លៀម ​ ) ។
(trg)="3.13"> 我媽對於威廉王子大婚很興奮 。

(src)="3.14"> .
(trg)="3.23"> .

(src)="3.15"> 😀
(trg)="3.24"> .

(src)="4.3"> .
(trg)="3.28"> .

(src)="4.7"> តើ ​ មានរឿង ​ អី ​ កើត ​ ឡើង ​ ទៅ ​ អ ្ នក ​ ទាំងអស ់ ​ គ ្ នា ?
(trg)="3.30"> 這是怎麼回事 ?

(src)="4.10"> ខ ្ ញុំ ​ យកចិត ្ ត ​ ទុកដាក ់ ​ នឹង ​ ព ្ រះរាជពិធី ​ អាពាហ ៍ ពិពាហ ៍ ​ ស ្ មើ ​ នឹង ​ ខ ្ ញុំ ​ យកចិត ្ ត ​ ទុកដាក ់ ​ ចំពោះ ​ ​ កីឡា ​ cricket ( ពាក ្ យ ​ គន ្ លឹះ ​ : គឺគ ្ មាន ​ ទាល ់ ​ តែ ​ សោះ )
(trg)="3.32"> 黎巴嫩的Mustafa同樣不感興趣 :

(src)="4.15"> RT @ mand0z : ហាហាហា : ពិធិជប ់ លៀង ​ ក ្ នុង ​ សួនច ្ បារ ​ របស ់ ​ ព ្ រះរាជពិធី ​ អាពាហ ៍ ពិពាហ ៍ ​ នៅ ​ BCA Maadi ។
(trg)="3.38"> 轉載 @ mand0z : 哈哈哈 ,

# km/2011_04_99_.xml.gz
# zht/2011_05_13_10914_.xml.gz


(src)="1.1"> កម ្ ពុជា ​ : ចម ្ រៀង ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ហ ្ វេសប ៊ ុក ( Facebook )
(trg)="1.5"> 但是在柬埔寨 ,

(src)="1.3"> ប ៉ ុន ្ តែនៅក ្ នុងប ្ រទេសកម ្ ពូជា Facebook នៅមិនទាន ់ ត ្ រូវបានគេចាត ់ ទុកថាជាការគម ្ រាមចំពោះរដ ្ ឋាភិបាលនៅឡើយទេ ។
(trg)="4.1"> 流行音樂產業最近出了很多首關於Facebook的歌 ,

(src)="3.1"> ឧស ្ សាហកម ្ មចម ្ រៀងសម ័ យបានផលិតចម ្ រៀងមួយចំនួនទាក ់ ទងនឹង Facebook .
(trg)="4.5"> 表示很驚訝 。

(src)="4.1"> ខាងក ្ រោមនេះគឺជាចម ្ រៀងដែលត ្ រូវបាន uploaded លើ YouTube ( ជាភាសាខ ្ មែរទាំងអស ់ ) :
(trg)="7.2"> Khmerbird也覺得很意外 ,

(src)="5.3"> ខ ្ ញុំមានការភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើលបន ្ តិចពេលដែលបានលឺចម ្ រៀងទាំងនេះ ប ៉ ុន ្ តែមើលទៅវាគឺជាការពិត ។
(trg)="7.3"> 但他也表示贊同其中某些歌曲的描述 ,

(src)="5.4"> គេបានច ្ រៀងថាចាប ់ តាំងពីមាន Facebook សង ្ សាររបស ់ គេក ៏ មិនសូវជាយកចិត ្ តទុកដាក ់ លើគេដូចជាកាលពីមុន ។
(trg)="7.7"> 但歌詞描述的也算是貼切 。

(src)="5.5"> គាត ់ មានអារម ្ មណ ៍ ថាត ្ រូវបានបោះបង ់ ។
(trg)="7.9"> 他的歌詞說 ,

(src)="5.6"> សង ្ សាររបស ់ គេចំណាយពេលវេលាដើម ្ បីទាក ់ ទងជាមួយនឹងមនុស ្ សផ ្ សេងទៀតតាមរយៈ Facebook ។
(trg)="7.10"> 自從女友有了Facebook ,

(src)="5.7"> ចំណុចនេះវាប ្ រាកដណាស ់ ថានឹងអាចបណ ្ តាលឲ ្ យមានការប ៉ ះពាល ់ យ ៉ ាងធ ្ ងន ់ ធ ្ ងរចំពោះទំនាក ់ ទំនងគូស ្ នហ ៍ ។
(trg)="7.12"> 他覺得自己徹徹底底被拋棄了 。

(src)="5.9"> 73 % នៃប ្ រជាជនទូទាំងប ្ រទេស យោងតាម socialbakers .
(trg)="7.15"> 根據socialbakers .

(src)="5.10"> com ។
(trg)="7.16"> com ,

# km/2012_09_199_.xml.gz
# zht/2012_09_07_13853_.xml.gz


(src)="3.1"> ខាង ​ ក ្ រោម ​ នេះ ​ គឺជា ​ ​ ​ ​ ការ ​ បក ​ ប ្ រែ ​ ​ ​ ​ សេចក ្ ដី ​ ថ ្ លែង ​ ការណ ៍ ​ របស ់ ​ ក ្ រុមបញ ្ ញវន ្ ត ​ ( តាមរយៈ inmediahk .
(trg)="3.6"> 是我們已無計可施了 。

(src)="4.1"> សេចក ្ ដី ​ ថ ្ លែងការណ ៍ ​ របស ់ ​ ​ ​ ក ្ រុម ​ បញ ្ ញវន ្ ដ តាម ​ រយៈ ​ ហ ្ វេសប ៊ ុគ ។
(trg)="8.1"> 在開學日後 ,

# km/2012_10_223_.xml.gz
# zht/2012_10_11_14145_.xml.gz


(src)="1.3"> ក ្ រៅពីទទួលរងទោសជាប ់ ពន ្ ធនាគារហើយ អ ្ នកទាំងបីក ៏ ត ្ រូវប ្ រឈមមុខនឹងការឃុំឃាំងនៅក ្ នុងផ ្ ទះរបស ់ គេផងដែរ ។
(trg)="1.6"> 三名部落客也將遭受軟禁 。

(src)="2.2"> ក ្ រុមអង ្ គការសិទ ្ ធិមនុស ្ សបានថ ្ កោលទោសភ ្ លាមៗមកលើការផ ្ តន ្ ទាទោសនេះ ។
(trg)="2.4"> 人權組織立刻譴責這項刑責 。

(src)="3.4"> ការផ ្ ផ ្ តន ្ ទាទោសនេះឆ ្ លុះបញ ្ ចាំងនូវស ្ ថានភាពសេរីភាពបញ ្ ចេញមតិនៅប ្ រទេសវៀតណាមដ ៏ ធ ្ ងន ់ ធ ្ ងរ និងដែលកាន ់ តែអាក ្ រក ់ ទៅៗ ។
(trg)="4.4"> 這也反映了言論自由在越南日益惡化的狀況 。

(src)="3.9"> ព ្ យួរក ្ បាលរបស ់ អ ្ នកក ្ នុងភាពអៀនខ ្ មាស ់ ហើយអនុញ ្ ញាតឲ ្ យពលរដ ្ ឋល ្ អរបស ់ ប ្ រទេសវៀតណាមអាចនិយាយការពិតពីសេរីភាពផងទៅ !
(trg)="4.18"> 要求釋放被囚禁的部落客的海報 。

(src)="3.10"> ត ្ រូវតែដោះលែង ម ៉ ារៀ តា ហ ្ វុង តាន !
(trg)="5.1"> 在越南 ,

(src)="3.11"> រូបភាពទាមទារឲ ្ យមានការផ ្ ដល ់ សេរីភាពសម ្ រាប ់ អ ្ នកសរសេរប ្ លុកដែលត ្ រូវជាប ់ ពន ្ ធនាគារ ។
(trg)="5.2"> 打擊持反對言論的部落客似乎越來越激烈 。

(src)="3.12"> រូបថតពីហ ្ វេសប ៊ ុករបស ់ មេ ណាំម
(trg)="5.3"> 早先 ,

(src)="4.1"> ហាក ់ ដូចជាមានការបង ្ រ ្ កាបកាន ់ តែធ ្ ងន ់ ធ ្ ងរមកលើអ ្ នកសរសេរប ្ លុកដែលមានសំឡេងប ្ រឆាំងនៅក ្ នុងប ្ រទេសវៀតណាម ។
(trg)="5.4"> 總理 Nguyen Tan Dung 的辦公室發表聲明 ,

(src)="6.3"> រូបភាព និងវីដេអូដែលបង ្ ហាញក ្ រុមបាតុករជនជាតិវៀតណាម ឬជនជាតិហ ្ វីលីពីនប ្ រឆាំងនឹងប ្ រទេសចិនត ្ រូវបានហាមឃាត ់ ដោយរដ ្ ឋាភិបាល ។
(trg)="6.8"> 他們的照片和短片一律被越南共產黨禁止 。

(src)="6.6"> រដ ្ ឋាភិបាលបានប ្ រកាសពីការហាមឃាត ់ លើវែបសាយថា នេះគឺគ ្ រាន ់ តែចង ់ តាមដានមើលការចរាចរណ ៍ ប ្ រើប ្ រាស ់ អ ៊ ីនធើណែតតែប ៉ ុណ ្ ណោះ ។
(trg)="6.11"> 臉書和其他社交網絡在越南被封鎖 ,

(src)="6.8"> ។
(trg)="6.15"> 這週 ,

# km/2012_12_250_.xml.gz
# zht/2012_12_23_14520_.xml.gz


(src)="1.1"> ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ​ ហាម ​ ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ ​ បើក ​ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ដែល ​ មាន ​ ទីតំាង ​ ជិត ​ សាលារៀន
(trg)="1.1"> 柬埔寨 : 學校附近禁設網咖

(src)="1.2"> សារាចរ ​ នេះ ​ បាន ​ ប ្ រកាស ​ ឡើង ​ ប ៉ ុន ្ មាន ​ ខែ ​ បន ្ ទាប ់ ​ ពីរាជរដ ្ ឋាភិបាល ​ បាន ដាក ់ ​ ប ្ រកាស ​ ឲ ្ យ ​ អនុវត ្ ត ​ សារាចរ ​ មួយ ​ ដែល ​ តម ្ រូវ ​ ឲ ្ យហាងអ ៊ ីនធើណែត បំពាក ់ ​ កាម ៉ េរ ៉ ា ​ និង ​ ចុះ ​ បញ ្ ជី ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ ចូល ​ ទៅ ​ និយាយទូរស ័ ព ្ ទ ។
(trg)="1.3"> 禁止在距離學校或教育建築500公尺範圍內開設網咖 ,

(src)="1.3"> រូប ​ ភាព ​ រង ្ វង ់ ​ ពណ ៌ ​ ក ្ រហម ​ គឺ ​ ជា ​ តំបន ់ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ហាង ​ អ ៊ ីន ​ ធើ ​ ណែត ប ៉ ុន ្ តែ ​ តំបន ់ ​ ដែល ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ នេះ ​ ស ្ ទើរ ​ តែ គ ្ រប ​ ដណ ្ តប ់ ​ ទូទំាង ​ ក ្ រុង ​ ភ ្ នំពេញ ។
(trg)="1.7"> 例如恐怖主義 、 經濟犯罪 、 散播色情等 。

(src)="1.4"> ( ដូច ្ នេះ ​ សារាចរ ​ នេះ ​ នឹង ​ នាំ ​ ឲ ្ យ ​ ហាងអ ៊ ីនធើណែត ​ ស ្ ទើរ ​ តែ ​ ទាំង ​ អស ់ ​ នៅភ ្ នំពេញ ​ ត ្ រូវ ​ ​ បិទ ​ ទ ្ វារ ។
(trg)="2.2"> 政府才發布另一紙公告 ,

(src)="2.1"> ដំណឹង ​ នេះ ​ បាន ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ក ្ រុម ​ អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ( bloggers ) កម ្ ពុជា ​ មាន ​ ការ ​ ភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើល ​ យ ៉ ាង ​ ខ ្ លាំង ។
(trg)="4.2"> Tharum Bun在美國之聲部落格裡寫道 ,

(src)="3.1"> សារាចរ ​ នេះ ​ ក ៏ ​ មិន ​ បាន ​ សរសេរ ​ ជា ​ លាយ ​ លក ្ ខណ ៍ ​ អក ្ សរ ​ ឲ ្ យ ​ បាន ​ ច ្ បាស ់ ​ លាស ់ ​ អំពី ​ ថា ​ តើ ​ មនុស ្ ស ​ ទាំង ​ អស ់ ​ គួរ ​ ឈប ់ លេងហ ្ គេមអ ៊ ីនធើណែត ។
(trg)="5.1"> 公告亦提到一份用語不明的文件裡 ,

(src)="4.2"> ទោះ ​ បី ​ ជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ គាត ់ ​ ក ៏ ​ នៅ ​ តែ ​ គាំទ ្ រ ​ សារាចរ ​ នេះ ​ ។
(trg)="6.7"> 還有多種其他目的 。

(src)="4.5"> យោង ​ ទៅ ​ តាម ​ សារាចរ ​ នេះ ​ ម ្ ចាស ់ ​ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណេត ​ ទាំងអស ់ ​ ទូទាំង ​ ប ្ រទេស ​ ត ្ រូវ ​ ​ តម ្ រូវ ​ ​ ឲ ្ យ ​ ​ ចុះ ​ កិច ្ ច ​ សន ្ យា ​ ជាមួយ ​ ​ ក ្ រសួង ។
(trg)="7.3"> 但若要限制網咖內的遊戲與色情 ,

(src)="5.1"> ខេមរបក ្ សី ( Khmerbird ) គឺជា អ ្ នក ​ សរសេរប ្ លុក ​ ជនជាតិ ​ ខ ្ មែរ បានសរសេរលើ ​ ប ្ លុក ​ រប ់ ស ​ លោក ​ ​ ថា ៖
(trg)="7.5"> 新規定若實施 ,

(src)="5.2"> ខ ្ ញុំ ​ ពិត ​ ជា ​ គាំទ ្ រ ​ គំនិត ​ នៃ ​ សារាចរ ​ នេះ ។
(trg)="7.7"> 公告內載明 ,

(src)="6.1"> ហ ្ វេន គ ្ រីនវូត ( Faine Greenwood ) ជាអ ្ នកសរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ​ ដ ៏ ​ ចំណាន ​ មួយ ​ រូប ​ និង ​ ជា ​ អ ្ នក ​ កាសែត ​ សេរី ​ ក ្ នុង ​ ​ តំបន ់ ​ អាស ៊ ីអាគ ្ នេយ ៍ ​ បាន ​ សរសេរ ក ្ នុងប ្ លុក ​ របស ់ ​ នាង ​ អំពីបម ្ រាម ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ ​ មាន ​ ហាងអ ៊ ីនធើណែត កាលពីថ ្ ងៃ ១៨ ខែធ ្ នូ ថា ​ ៖
(trg)="8.11"> 以柬埔寨首都為主的群眾地圖計畫Urban Voice Cambodia ,

(src)="6.5"> ” ។
(trg)="8.14"> 依據該網站計算 ,

(src)="7.1"> ក ្ រុម ​ អង ្ គការ ​ សិទ ្ ធិមនុស ្ ស លីកាដូ ​ ក ៏ ​ បាន ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង សារាចរ ​ នេះ ​ ផង ​ ដែរ ​ ដោយ ​ និយាយថា ​ ៖
(trg)="9.1"> 人權團體Licadho亦反對禁令 :

# km/2013_01_281_.xml.gz
# zht/2013_05_18_15157_.xml.gz


(src)="1.1"> ​ ការ ​ បន ្ ទោស ​ មក ​ លើ ​ ​ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ​ នៃ ​ អំពើ ​ រំលោភ ​ សេពសន ្ ថវៈ ​ នៅ ​ ​ កម ្ ពុជា ​
(trg)="1.2"> 印度輪暴案中 ,

(src)="1.2"> ប ្ រសិនបើមានការបញ ្ ចេញកំហឹងយ ៉ ាងខ ្ លាំងក ្ លា និងការតវ ៉ ានៅក ្ នុងប ្ រទេសឥណ ្ ឌា ដែលជាប ្ រតិកម ្ មតបនឹងការស ្ លាប ់ របស ់ ស ្ រ ្ តីវ ័ យក ្ មេង ដែលជាជនរងគ ្ រោះនៃ ការរំលោភសេពសន ្ ថវៈជាក ្ រុម អ ្ វីដែលផ ្ ទុយនឹងនោះគឺ ស ្ ថានភាពនៅប ្ រទេសកម ្ ពុជា ដែល ​ ហាក ់ ​ ដូច ​ ជា ​ មិន ​ សូវ ​ មាន ​ ការ ​ ប ្ រឆាំង ​ តវ ៉ ា ​ ជា ​ សាធារណៈ ​ ក ្ នុង ​ ករណី ​ រំលោភ ​ សេព ​ សន ្ ថវៈ ​ ទាំង ​ នេះ ​ នោះ ​ ទេ ​ ។
(trg)="3.5"> 原因在於加害者多半為受害者親屬 。
(trg)="3.6"> 2010年5月至隔年5月間登記在案的250件強暴案中 ,

(src)="2.2"> តួលេខ ​ ទាំង ​ នេះ ​ អាច ​ មាន ​ ចំនួន ​ ខ ្ ពស ់ ​ ជាងនេះ ដោយសារតែករណីរំលោភសេពសន ្ ថវៈ គឺ ​ មាន ​ ការ ​ រាយការណ ៍ ​ តិច ​ ជាង ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ ជាក ់ ​ ស ្ តែង ​ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ។
(trg)="5.8"> 此番言論足以反映當地執法人員面對強暴案的態度 ,

(src)="4.1"> ផែនទីនៃករណីរំលោភសេពសន ្ ថវៈនៅកម ្ ពុជា ។
(trg)="5.13"> 例如 ,

(src)="4.2"> រូបភាពពីសិទ ្ ធិ
(trg)="5.14"> 據報導 ,

(src)="5.1"> អ ្ វី ​ ​ ដែល ​ អាក ្ រក ់ ​ ជាង ​ នោះ ​ ទៅ ​ ទៀត ​ គឺ ​ មន ្ រ ្ តី ​ អនុវត ្ ត ​ ច ្ បាប ់ ​ មួយ ​ ចំនួន ​ បាន ​ ចោទ ​ ប ្ រកាន ់ ​ មក ​ លើ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ​ នៃ ​ អំពើ ​ រំលោភ ​ សេព ​ សន ្ ថវៈ ​ ទៅ ​ វិញ ​ ​ ។
(trg)="5.20"> Mech Dara和Denise Hruby在 《 柬埔寨日報 》 中 ,

(src)="5.5"> ការ ​ និយាយ ​ បែប ​ នេះ ឆ ្ លុះ ​ បញ ្ ចាំង ​ ពី ​ អាកប ្ ប ​ កិរិយា ​ នៃ ​ មន ្ រ ្ តី ​ សាធារណៈ ​ មួយ ​ ចំនួន ដែល ​ ប ្ រឈម ​ មុខ ​ នឹង ​ ករណី ​ រំលោភ ​ សេ ​ ព ​ សន ្ ថវៈ ដែល ​ នេះ ​ គឺ ​ ជា ​ ការ ​ រារាំង ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ មិន ​ ឲ ្ យ ​ ស ្ វែងរក ​ ការ ​ សុំ ​ ជំនួយ ​ ពី ​ អាជ ្ ញាធរ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ។
(trg)="6.1"> 柬埔寨 「 有罪免罰 」 ( impunity ) 與普遍貪腐的文化 ,

(src)="6.4"> បរាជ ័ យ ​ របស ់ ​ អាជ ្ ញាធរ រួម ​ ទាំង ​ ក ្ នុងប ្ រព ័ ន ្ ធតុលាការ មិនត ្ រូវបានសាកសួរ និង ​ ក ្ លាយ ​ ទៅ ​ ជា ​ ការ ​ ពង ្ រីក ​ នៃ ​ ការ ​ យាយីក ្ នុងដំណាក ់ កាលដំបូង
(trg)="6.8"> 缺乏有效的調查與起訴是對受害者的加倍傷害 ,

(src)="6.7"> គាត ់ បានបញ ្ ជាក ់ បន ្ ថែមថា សំណើ ​ នេះ ​ គឺ ​ មាន ​ គោល ​ បំណង ​ លើក ​ កម ្ ពស ់ ​ នូវ ​ សីលធម ៌ ​ ដ ៏ ​ ល ្ អ ​ ​ ក ្ នុង ​ សង ្ គម ។
(trg)="6.11"> 更加深了原初的傷害 。

(src)="6.8"> ប ៉ ុន ្ តែ សំណើ ​ ​ នេះ ​ ​ ត ្ រូវ ​ ​ បាន ​ រិះគន ់ ​ ដោយ ​ បុគ ្ គល ​ ជាច ្ ​ រើន ដែល ​ និយាយ ​ ថា ​ អាជ ្ ញាធរ ​ គួរ ​ តែ ​ ផ ្ តោត ​ លើ ​ ការ ​ ពង ្ រឹង ​ ការ ​ អនុវត ្ តន ៍ ​ ច ្ បាប ់ ជា ​ ជាង ​ ​ ស ្ ដី ​ បន ្ ទោស ​ ​ មក ​ ​ លើ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ។
(trg)="6.15"> 他更聲稱這項提議是為了提倡善良社會風俗 。

# km/2013_03_423_.xml.gz
# zht/2013_06_16_15333_.xml.gz


(src)="1.1"> ការ ​ ក ្ រលេក ​ មើល ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ ​ សាកលវិទ ្ យាល ័ យ ​ ​ ​ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ នៅ វេណេស ៊ ុយអេឡា
(trg)="1.1"> 一探委內瑞拉原住民大學

(src)="1.2"> តើ ​ ​ ការ ​ ធ ្ វើ ​ ជា ​ ​ សិស ្ ស ​ នៅ ​ ឯ ​ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ​ ជនជាតិ ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ នៅ វេណេស ៊ ុយអេឡា មាន ​ សភាព ​ បែប ​ ​ ណា ​ ទៅ ​ ?
(trg)="1.2"> 委內瑞拉原住民大學的學生是什麼樣子的呢 ?

(src)="2.1"> និស ្ សិត ​ ទាំង ​ បី ​ នាក ់ ​ នេះ ​ ​ គឺ ​ ជា ​ ​ ករណីសិក ្ សា ​ នៃ ​ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ដែល ​ បង ្ កើត ​ ឡើង ​ ជាពិសេស ដើម ្ បី ​ ​ ​ ​ ​ ផ ្ ដល ់ ​ ​ ​ ចំណេះដឹង ​ ​ ក ្ នុង ​ ទម ្ រង ់ ​ នៃ ​ ការ ​ សិក ្ សា ​ ​ បែប ​ អន ្ តរវប ្ បធម ៌ ​ និង ​ ​ ​ ការ ​ ពិសោធន ៍ ​ ​ ​ ទៅ ​ កាន ់ ​ ​ សិស ្ ស ​ ​ មក ​ ពី ​ ​ សហគមន ៍ ​ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ នៃ ​ ប ្ រទេស ​ វេណេស ៊ ុយអេឡា ។
(trg)="1.4"> 這個研討會的目的是學習如何拍攝更好的數位照片 ,

(src)="4.1"> មានរូបថត ​ ​ ​ ដែល ​ ថត ​ ដោយ ​ ​ និស ្ សិត ​ និង ​ បង ្ ហោះ ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ គណនី ​ ​ ហ ្ វ ្ លិកគ ័ រ របស ់ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ។
(trg)="4.1"> 這都是一些由學生所拍攝的照片 ,