# km/2010_12_66_.xml.gz
# zhs/2010_11_25_6802_.xml.gz


(src)="1.1"> កម ្ ពុជា ​ ៖ សោកនាដកម ្ ម ​ ក ្ នុង ​ ពេល ​ បុណ ្ យ ​ អ ៊ ុំ ​ ទូក ​ អកអំបុក និង ​ សំពះព ្ រះខែ
(trg)="1.1"> 柬埔寨 : 送水节推挤致死事件

(src)="1.2"> មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជាង ​ ៣៤០ ​ នាក ់ ​ ស ្ លាប ់ ​ និង ​ យ ៉ ាង ​ តិច ​ ណាស ់ ​ ៥៥០នាក ់ ​ រងគ ្ រោះ ​ ថ ្ នាក ់ ​ ដោយសារ ​ ​ ​ ​ ហេតុចលាចល ​ នៅ ​ លើ ​ ស ្ ពាន ​ ដែល ​ ភ ្ ពាប ់ ​ ពីភ ្ នំពេញ ​ ទៅ ​ កោះពេជ ្ រ ​ ​ ពេល ​ ពីរ ​ បី ​ ម ៉ ោង ​ ក ្ រោយ ​ ក ្ នុង ​ ថ ្ ងៃទីបី ​ នៃ ​ ពិធីបុណ ្ យ ​ អ ៊ ុំ ​ ទូក ​ ​ អកអំបុក សំពះព ្ រះខែ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ។
(trg)="1.2"> 柬埔寨送水节最后一天的最后一刻 ,
(trg)="1.3"> 在连接钻石岛与金边市的桥梁上 ,

(src)="3.1"> .
(trg)="3.1"> .

(src)="3.2"> .
(trg)="3.2"> .

(src)="3.3"> .
(trg)="3.3"> .

(src)="6.2"> .
(trg)="4.3"> .

(src)="6.3"> .
(trg)="4.4"> .

(src)="8.1"> - ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើល ​ ពី ​ ការ ​ ឆក ់ ​ ខ ្ សែ ​ ភ ្ លើង ​ និង ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ ចលាចល ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ រអិល ​ ឬ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេរុញ ហើយ ​ ដួល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ជាន ់ ​
(trg)="6.3"> 他们都是因为触碰桥梁两的金属护栏 。

(src)="10.1"> - អ ្ នក ​ ដែល ​ ចង ់ ​ ដឹង ​ ថា ​ មាន ​ រឿង ​ អ ្ វី ​ កើត ​ ឡើង ​ ក ៏ ​ ជំរុញ ​ គ ្ នា ​ ចូល ​ មក ​ ទាំង ​ សង ​ ខាង ​ ផ ្ លូវ ​ ។
(trg)="9.1"> - 人们为了逃离 ,

(src)="12.2"> .
(trg)="12.6"> .

(src)="12.3"> .
(trg)="12.7"> .

(src)="12.6"> .
(trg)="3.2"> .

(src)="13.1"> The Sreisaat Adventures in Cambodia ក ៏ បាន ​ ឭពី ​ ថា ​ មាន ​ “ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ ” ​ មួយ ​ ចំនួន ​ ដែល ​ នាំ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ ភាពចលាចល ។
(trg)="14.1"> 今天早上金边一片阴郁 。

(src)="14.1"> ​ ថ ្ ងៃ ​ នេះ ​ យើង ​ ងើប ​ ឡើង ​ ព ្ រម ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ ភាព ​ ស ្ រងូតស ្ រងាត ់ ​ នៅ ​ ទីក ្ រុងភ ្ នំពេញុ ។
(trg)="15.2"> 送水节理应一片欢乐 ,

(src)="15.1"> ប ្ រទេស ​ ទាំង ​ មូល ​ កំពុង ​ តែ ​ កាន ់ ​ ទុក ្ ខ ​ ឲ ្ យ ​ ជនរងគ ្ រោះ ​ រាប ់ រយ ​ នាក ់ ​ ដែល ​ បាន ​ ស ្ លាប ់ ​ ក ្ នុង ​ ពេល ​ ចលាចល ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ នាយ ​ ប ់ ​ ថ ្ ងៃច ័ ន ្ ទ ​ ។
(trg)="16.1"> 人们不太清楚推挤究竟如何发生 ,

(src)="17.1"> តើវា ​ ជាព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ អ ្ វី ​ ?
(trg)="16.2"> 据朋友的Facebook讯息所言 ,

(src)="17.4"> មិន ​ គួរឲ ្ យ ​ កើត ​ សោះ ។
(trg)="16.8"> 永远 。

(src)="17.5"> LTO Cambodia មិនចង ់ ស ្ តីបន ្ ទោស ​ អ ្ នកណា ​ នោះ ​ ទេ ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ បាន ​ កើត ​ ឡើង ​ កាល ​ ពី ​ ថ ្ ងៃ ​ ច ័ ន ្ ទ ​ ។
(trg)="17.1"> 我希望自己能说出重大言论 ,

(src)="18.1"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឍឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ មាន ​ ពាក ្ យ ​ មួយ ​ ចំនួន ​ និយាយ ​ ។
(trg)="17.2"> 我希望自己能提出真知灼见 ,

(src)="18.2"> ​ ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឍឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ មាន ​ ការ ​ យល ់ ​ ឃើញ ​ ល ្ អ ​ ដើម ្ បី ​ ប ្ រាប ់ ​ ចែក ​ រំលែក ​ ។
(trg)="17.3"> 我希望能说一切如何发生 。

(src)="18.3"> ​ ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឃឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ អាច ​ និយាយ ​ ពី ​ មូលហេតុ ​ ដែល ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ រឿង ​ ទាំង ​ នេះ ​ ឡើង ។
(trg)="17.4"> 我希望能针对某人或某件事 ,

(src)="18.4"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឃឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ អាចនិយាយ ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង ​ នរណាម ្ នាក ់ ​ ឬ ​ ក ៏ ​ អ ្ វី ​ ម ្ យ ៉ ាង ​ ។
(trg)="17.5"> 我希望能全部归咎于他人 ,

(src)="18.5"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឍឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ អាច ​ ទម ្ លាក ់ ​ រឿង ​ ទាំង ​ នេះ ​ លើ ​ នរណា ​ ម ្ នាក ់ ​ បាន ​ ។
(trg)="17.7"> 就算一点点也好 ,

(src)="18.7"> ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ត ្ រង ់ ​ ចំណុច ​ នេះ យើង ​ មិន ​ ទាន ់ ​ ដឹង ​ ច ្ បាស ់ ​ នៅ ​ ឡើយ ​ តេ ​ ថា ​ មាន ​ អ ្ វី ​ កើតឡើង ​ ឬ ​ កើត ​ ដោយ ​ សារ ​ អ ្ វី ​ ។
(trg)="17.8"> 但此刻我们不知道事件情况与原因 ,

(src)="18.13"> ក ្ បួន ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ ប ្ រារព ្ ធ ​ ឡើង ​ ក ្ នុង ​ អាទិត ្ យ ​ នេះ ​ ហើយ ​ នឹង ​ មាន ​ លេខ ​ ទូរស ័ ព ្ ទ ​ ទាក ់ ទង ​ បន ្ ទាន ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ ចង ់ ​ ជួយ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ​ ។
(trg)="17.9"> 在场民众的的种种指控对我们而言 ,

(src)="20.1"> ក ្ បួនដង ្ ហែ ​ ពិធី ​ កាន ់ ទុក ្ ខ ​ នឹង ​ ប ្ រារព ្ ធ ​ ឡើង ​ នៅ ​ ថ ្ ងៃ ​ ទី ​ 25 ខែ ​ វិច ្ ឆិកា ​ ចេញ ​ ពី ​ វិមានឯករាជ ្ យ ​ ទៅ ​ កោះពេជ ្ រ ​ ចាប ់ ​ ផ ្ តើម ​ នៅ ​ ម ៉ ោង ​ 5 .
(trg)="17.10"> 或许在此刻只是自私 、 不公平与有害 。

(src)="20.2"> 00 ​ ល ្ ងាច ​ ។
(trg)="18.5"> E.

(src)="20.6"> អ ្ នកអាន ​ New Mandala ម ្ នាក ់ ​ ទាយ ​ ប ៉ ុន ្ មាន ​ ថ ្ ងៃ ​ មុន ​ ថា ​ សោកនាដកម ្ មប ្ រហែល ​ ជា ​ ​ នឹង ​ កើត ​ ឡើង ​ លើ ​ ស ្ ពាន ​ ។
(trg)="18.16"> 让我觉得若群众涌现 ,

(src)="20.7"> ពេល ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ឆ ្ លង ​ ស ្ ពាន ​ , គាប ​ ក ្ នុង ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ ជា ​ ក ្ រុមគ ្ រួសារ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ និង ​ យុវជន ​ ខ ្ មែរ ​ , ខ ្ ញុំ ​ ដូច ​ ជា ​ មាន ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ថា ​ កូន ​ ក ្ មេង ​ ដែល ​ នៅ ​ ក ្ បែរ ​ ជើង ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជា ​ ត ្ រូវ ​ គេ ​ ជាន ់ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ នៅ ​ តែបន ្ ត ។
(trg)="18.17"> 我脚边的孩子可能会被压扁 ;
(trg)="18.18"> 我发现摊贩挡住部分出入口时 ,
(trg)="18.19"> 我愤怒地咒他们 ,

(src)="20.8"> ​ ​ ពេល ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ឃើញ ​ អ ្ នក ​ រុញ ​ រទេះ ​ បិទ ​ ផ ្ លូវ ​ ចេញ ​ បន ្ តិច ​ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ខឹង ​ និង ​ ជេរ ​ ពួក ​ គេ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ អ ្ វីដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ធ ្ វើ ​ បាន ​ ល ្ អ ​ បំផុត ​ គឺ ​ ព ្ យាយាម ​ រុញ ​ អ ្ នក ​ រុញ ​ រទេះ ​ ទៅ ​ ម ្ ខាង ​ ។
(trg)="18.20"> 但也只能强迫最严重的小贩将摊子移到旁边 ,

(src)="20.9"> វាដូចជា ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ស ្ ថានភាព ​ អស ់ ​ សង ្ ឃឹម ​ ។
(trg)="18.22"> 桥梁太窄 ,

(src)="20.10"> ស ្ ពាន ​ គឺតូច ​ ណាស ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ទាំង ​ នោះ ។
(src)="20.11"> ​
(trg)="18.23"> 无法容纳太多民众 。

(src)="21.1"> គឺ ​ ជា ​ ថ ្ ងៃ ​ ដ ៏ ​ អាក ្ រក ់ ​ បំផុត ​ សម ្ រាប ់ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា ​ ។
(trg)="19.1"> 这对柬埔寨是悲伤的一天 ,

(src)="21.6"> រូបភាព ​ នៃ ​ សោកនាដកម ្ ម ​ អាច ​ មើល ​ បាន ​ តាមរយៈ KI Media និង ​ នៅ ​ លើ ​ Facebook .
(trg)="19.7"> 柬埔寨政府表示 ,

# km/2011_05_118_.xml.gz
# zhs/2011_04_07_8541_.xml.gz


(src)="2.2"> ការផ ្ លាស ់ ប ្ តូរនេះបែរជាបង ្ កើនជាតិអំបិល និងធ ្ វើបក ្ សីជាច ្ រើនមិនអាចនៅក ្ បែរបាន ។
(trg)="3.3"> 导致流入厄米亚湖的水量大减 ,

(src)="5.3"> ពលរដ ្ ឋអ ៊ ីរ ៉ ង ់ ផ ្ សេងទៀតនៅក ្ នុងទីក ្ រុងផ ្ សេងៗគ ្ នាដូចជា តេហេរ ៉ ង ់ ( Tehran ) និង ស ៊ ីរ ៉ ាស ( Shiraz ) គួរតែគាំទ ្ រនូវចលនានេះដែលជាសញ ្ ញានៃសាមគ ្ គីភាព ។
(trg)="6.4"> 其他城市的伊朗民众应声援与支持这项活动 。

(src)="6.1"> បឹងអើមៀ មាន កោះចំនួន១០២ ហើយបឹងដែលធំលំដាប ់ ទីពីរគឺ កាប ៊ ូឌី ( Kaboudi ) ។
(trg)="6.8"> 却遭到安全人员镇压 ,

(src)="6.2"> នេះជាកន ្ លែងបញ ្ ចុះសពនៃ Hulagu Khan ចៅរបស ់ Genghis Khan ដែលជាអធិរាជនៃចក ្ រភពម ៉ ុងហ ្ គោលី ។
(trg)="7.2"> 其中Kaboudi为第二大岛 ,

(src)="6.5"> com .
(trg)="8.1"> 校对 : Soup

# km/2011_04_103_.xml.gz
# zhs/2011_04_29_8810_.xml.gz


(src)="1.1"> ពិភពអារ ៉ ាប ់ ៖ ជំងឺ ​ ​ ព ្ រះរាជ ​ ពិធី ​ អាពាហ ៍ ពិពាហ ៍ ​ ​ សាយភាយ ​
(trg)="2.2"> 中东地区许多民众也很关心 ,

(src)="3.1"> មកពី ​ សហព ័ ន ្ ធ ​ អារ ៉ ាប ់ ​ អេមីរាត អេម ៉ ាន អ អេជ ( Eman R H ) មានជំងឺយ ៉ ាងធ ្ ងន ់ ធ ្ ងរ ​ ទាក ់ ទិននឹង ​ ព ្ រះរាជពិធី ​ អាពាហ ៍ ពិពាហ ៍ ​ ។
(src)="3.2"> នាង បាន ​ ​ សរសេរ ​ ថា ​ :
(trg)="3.3"> 我感染了皇室婚礼热 ,

(src)="3.4"> វាពិត ​ ជាការ ​ ល ្ អ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ ខ ្ ញុំ ​ នៅ ​ ទីក ្ រុង ​ ឡុងដ ៍ ​ ពេល ​ នេះ ​
(trg)="3.4"> 真希望自己此刻在伦敦 。

(src)="3.5"> គឺម ប ្ ររធឺថុន ​ ( Kym Brotherton ) ប ្ រកាស ​ ថា ​ :
(trg)="3.5"> Kym Brotherton宣布 :

(src)="3.7"> និង ​ មកពី ​ អាប ៊ ូ ដាប ៊ ី ជិតៗ ​ សហព ័ ន ្ ធអារ ៉ ាប ់ ​ អេមីរ ៉ ាត សាយម ៉ ា បេន សាឡេះ ( Shaima Bent Saleh ) បន ្ ថែម ​ ថា ​ :
(trg)="3.7"> 来自阿布扎比的Shaima Bent Saleh提到 :

(src)="3.10"> !
(trg)="3.11"> 天啊 !

(src)="3.12"> ម ្ តាយ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ ក ៏ ​ មានការរំភើប ​ ខ ្ លំាងណាស ់ ​ ដែរ ​ ទាក ់ ទង ​ នឹង ​ ព ្ រះរាជអាពាហ ៍ ពិពាហ ៍ ​ របស ់ ​ ព ្ រះអង ្ គម ្ ចាស ់ ​ ​ William ( វីល ្ លៀម ​ ) ។
(trg)="3.13"> 我妈对于威廉王子大婚很兴奋 。

(src)="3.14"> .
(trg)="3.23"> .

(src)="4.4"> .
(trg)="3.24"> .

(src)="4.5"> .
(trg)="3.28"> .

(src)="4.6"> .
(trg)="3.29"> .

(src)="4.7"> តើ ​ មានរឿង ​ អី ​ កើត ​ ឡើង ​ ទៅ ​ អ ្ នក ​ ទាំងអស ់ ​ គ ្ នា ?
(trg)="3.30"> 这是怎么回事 ?

(src)="4.10"> ខ ្ ញុំ ​ យកចិត ្ ត ​ ទុកដាក ់ ​ នឹង ​ ព ្ រះរាជពិធី ​ អាពាហ ៍ ពិពាហ ៍ ​ ស ្ មើ ​ នឹង ​ ខ ្ ញុំ ​ យកចិត ្ ត ​ ទុកដាក ់ ​ ចំពោះ ​ ​ កីឡា ​ cricket ( ពាក ្ យ ​ គន ្ លឹះ ​ : គឺគ ្ មាន ​ ទាល ់ ​ តែ ​ សោះ )
(trg)="3.34"> ( 意即 : 毫不在乎 )
(trg)="3.35"> 埃及的Mohamed El Gohary有句话吸引我的目光 ,

# km/2011_04_99_.xml.gz
# zhs/2011_05_13_8993_.xml.gz


(src)="1.1"> កម ្ ពុជា ​ : ចម ្ រៀង ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ហ ្ វេសប ៊ ុក ( Facebook )
(trg)="1.5"> 但是在柬埔寨 ,

(src)="1.3"> ប ៉ ុន ្ តែនៅក ្ នុងប ្ រទេសកម ្ ពូជា Facebook នៅមិនទាន ់ ត ្ រូវបានគេចាត ់ ទុកថាជាការគម ្ រាមចំពោះរដ ្ ឋាភិបាលនៅឡើយទេ ។
(trg)="2.4"> 并透过Facebook与柬埔寨人民及网友互动 。

(src)="3.1"> ឧស ្ សាហកម ្ មចម ្ រៀងសម ័ យបានផលិតចម ្ រៀងមួយចំនួនទាក ់ ទងនឹង Facebook .
(trg)="4.5"> 表示很惊讶 。

(src)="4.1"> ខាងក ្ រោមនេះគឺជាចម ្ រៀងដែលត ្ រូវបាន uploaded លើ YouTube ( ជាភាសាខ ្ មែរទាំងអស ់ ) :
(trg)="7.2"> Khmerbird也觉得很意外 ,

(src)="5.2"> ក ្ នុងអត ្ ថបទរបស ់ គេ ' ឥទ ្ ធិពលនៃ Facebook ត ្ រូវបានសរសេរក ្ នុងបទចម ្ រៀងខ ្ មែរ ' គេសរសេរថា :
(trg)="7.4"> 说Facebook破坏了人与人之间的关系 。

(src)="5.3"> ខ ្ ញុំមានការភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើលបន ្ តិចពេលដែលបានលឺចម ្ រៀងទាំងនេះ ប ៉ ុន ្ តែមើលទៅវាគឺជាការពិត ។
(trg)="7.7"> 但歌词描述的也算是贴切 。

(src)="5.4"> គេបានច ្ រៀងថាចាប ់ តាំងពីមាន Facebook សង ្ សាររបស ់ គេក ៏ មិនសូវជាយកចិត ្ តទុកដាក ់ លើគេដូចជាកាលពីមុន ។
(trg)="7.12"> 他觉得自己彻彻底底被抛弃了 。

(src)="5.5"> គាត ់ មានអារម ្ មណ ៍ ថាត ្ រូវបានបោះបង ់ ។
(trg)="7.15"> 根据socialbakers .

(src)="5.6"> សង ្ សាររបស ់ គេចំណាយពេលវេលាដើម ្ បីទាក ់ ទងជាមួយនឹងមនុស ្ សផ ្ សេងទៀតតាមរយៈ Facebook ។
(trg)="7.17"> 柬埔寨的Facebook用户只有250,000位 ,

(src)="5.7"> ចំណុចនេះវាប ្ រាកដណាស ់ ថានឹងអាចបណ ្ តាលឲ ្ យមានការប ៉ ះពាល ់ យ ៉ ាងធ ្ ងន ់ ធ ្ ងរចំពោះទំនាក ់ ទំនងគូស ្ នហ ៍ ។
(trg)="7.20"> 但由于政治人物都公开加入Facebook ,

(src)="5.8"> នៅក ្ នុងប ្ រទេសកម ្ ពុជា មានអ ្ នកលេង Facebook ត ្ រឹមតែ 250,000 នាក ់ គឺនៅក ្ នុងអត ្ រា 1 .
(trg)="7.22"> 意外帮Facebook宣传 ,

# km/2012_09_199_.xml.gz
# zhs/2012_09_07_11436_.xml.gz


(src)="3.1"> ខាង ​ ក ្ រោម ​ នេះ ​ គឺជា ​ ​ ​ ​ ការ ​ បក ​ ប ្ រែ ​ ​ ​ ​ សេចក ្ ដី ​ ថ ្ លែង ​ ការណ ៍ ​ របស ់ ​ ក ្ រុមបញ ្ ញវន ្ ត ​ ( តាមរយៈ inmediahk .
(trg)="3.11"> 政府的卑鄙我们看到了 ,

(src)="3.2"> net 's Facebook page ) :
(trg)="4.4"> 他说道 :

(src)="4.1"> សេចក ្ ដី ​ ថ ្ លែងការណ ៍ ​ របស ់ ​ ​ ​ ក ្ រុម ​ បញ ្ ញវន ្ ដ តាម ​ រយៈ ​ ហ ្ វេសប ៊ ុគ ។
(trg)="7.1"> 在开学日后 ,

# km/2012_10_223_.xml.gz
# zhs/2012_10_11_11676_.xml.gz


(src)="1.1"> វៀតណាម ​ ៖ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ​ ផ ្ តន ្ ទាទោស ​ ​ អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ​ បីនាក ់ ដែល ​ មាន ​ " ​ មតិប ្ រឆាំងៗ " ដាក ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​
(trg)="1.3"> 理由是违反越南刑法第88条 ,

(src)="1.3"> ក ្ រៅពីទទួលរងទោសជាប ់ ពន ្ ធនាគារហើយ អ ្ នកទាំងបីក ៏ ត ្ រូវប ្ រឈមមុខនឹងការឃុំឃាំងនៅក ្ នុងផ ្ ទះរបស ់ គេផងដែរ ។
(trg)="1.6"> 三名博客也将遭受软禁 。

(src)="3.3"> ការផ ្ តន ្ ទាទោសដាក ់ ពន ្ ធនាគារដ ៏ គួរឲ ្ យភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើលបានបញ ្ ជាក ់ បន ្ ថែមដល ់ ការភ ័ យខ ្ លាចដ ៏ គួរឲ ្ យអាក ្ រក ់ បំផុត ដែលអាជ ្ ញាធរវៀតណាមបានសម ្ រេចចិត ្ តយកអ ្ នកសរសេរប ្ លុកទាំងបីនាក ់ នេះ ដើម ្ បីជាឧទហរណ ៍ បំបិទមាត ់ អ ្ នកដទៃ ។
(trg)="4.1"> 这些惊人的刑期证实了我们最害怕的一件事 : 越南政府杀鸡儆猴 ,

(src)="3.4"> ការផ ្ ផ ្ តន ្ ទាទោសនេះឆ ្ លុះបញ ្ ចាំងនូវស ្ ថានភាពសេរីភាពបញ ្ ចេញមតិនៅប ្ រទេសវៀតណាមដ ៏ ធ ្ ងន ់ ធ ្ ងរ និងដែលកាន ់ តែអាក ្ រក ់ ទៅៗ ។
(trg)="4.12"> 如果政治人物认为自己的话被扭曲 ,

(src)="3.9"> ព ្ យួរក ្ បាលរបស ់ អ ្ នកក ្ នុងភាពអៀនខ ្ មាស ់ ហើយអនុញ ្ ញាតឲ ្ យពលរដ ្ ឋល ្ អរបស ់ ប ្ រទេសវៀតណាមអាចនិយាយការពិតពីសេរីភាពផងទៅ !
(trg)="4.18"> 要求释放被囚禁的博客的海报 。

(src)="3.10"> ត ្ រូវតែដោះលែង ម ៉ ារៀ តា ហ ្ វុង តាន !
(trg)="5.1"> 在越南 ,

(src)="3.11"> រូបភាពទាមទារឲ ្ យមានការផ ្ ដល ់ សេរីភាពសម ្ រាប ់ អ ្ នកសរសេរប ្ លុកដែលត ្ រូវជាប ់ ពន ្ ធនាគារ ។
(trg)="5.2"> 打击持反对言论的博客似乎越来越激烈 。

(src)="3.12"> រូបថតពីហ ្ វេសប ៊ ុករបស ់ មេ ណាំម
(trg)="5.3"> 早先 ,

(src)="4.1"> ហាក ់ ដូចជាមានការបង ្ រ ្ កាបកាន ់ តែធ ្ ងន ់ ធ ្ ងរមកលើអ ្ នកសរសេរប ្ លុកដែលមានសំឡេងប ្ រឆាំងនៅក ្ នុងប ្ រទេសវៀតណាម ។
(trg)="5.4"> 总理 Nguyen Tan Dung 的办公室发表声明 ,

(src)="6.2"> ប ្ លុក របស ់ ប ៊ ៀន ដុង ( Bien Dong ) គឺគ ្ រាន ់ តែនិយាយអំពីជម ្ លោះនៃសមុទ ្ រចិនខាងត ្ បូង រវាងប ្ រទេសចិន និងប ្ រទេសវៀតណាមនិងប ្ រទេសហ ្ វីលីពីន ។
(trg)="5.8"> 以及维护越南被中国侵占的海岛的主权 :

(src)="6.3"> រូបភាព និងវីដេអូដែលបង ្ ហាញក ្ រុមបាតុករជនជាតិវៀតណាម ឬជនជាតិហ ្ វីលីពីនប ្ រឆាំងនឹងប ្ រទេសចិនត ្ រូវបានហាមឃាត ់ ដោយរដ ្ ឋាភិបាល ។
(trg)="6.3"> Quan Lam Bao的博客于2012年7月启用 ,

(src)="6.8"> ។
(trg)="6.15"> 这周 ,

# km/2012_12_250_.xml.gz
# zhs/2012_12_23_11948_.xml.gz


(src)="1.3"> រូប ​ ភាព ​ រង ្ វង ់ ​ ពណ ៌ ​ ក ្ រហម ​ គឺ ​ ជា ​ តំបន ់ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ហាង ​ អ ៊ ីន ​ ធើ ​ ណែត ប ៉ ុន ្ តែ ​ តំបន ់ ​ ដែល ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ នេះ ​ ស ្ ទើរ ​ តែ គ ្ រប ​ ដណ ្ តប ់ ​ ទូទំាង ​ ក ្ រុង ​ ភ ្ នំពេញ ។
(trg)="1.5"> 公告内亦同时禁止18岁以下男女进入网咖 ,

(src)="1.4"> ( ដូច ្ នេះ ​ សារាចរ ​ នេះ ​ នឹង ​ នាំ ​ ឲ ្ យ ​ ហាងអ ៊ ីនធើណែត ​ ស ្ ទើរ ​ តែ ​ ទាំង ​ អស ់ ​ នៅភ ្ នំពេញ ​ ត ្ រូវ ​ ​ បិទ ​ ទ ្ វារ ។
(trg)="2.2"> 政府才发布另一纸公告 ,

(src)="2.1"> ដំណឹង ​ នេះ ​ បាន ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ក ្ រុម ​ អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ( bloggers ) កម ្ ពុជា ​ មាន ​ ការ ​ ភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើល ​ យ ៉ ាង ​ ខ ្ លាំង ។
(trg)="4.2"> Tharum Bun在美国之声博客里写道 ,

(src)="2.2"> លោក ប ៊ ុន ថារម ្ យ ​ បាន ​ រាយការណ ៍ ​ ក ្ នុង ​ វិទ ្ យុ ​ ​ ​ ​ សំឡេង ​ សហរដ ្ ឋ ​ អាមេរិក ​ ថា ​ នៅ ​ ទីបំផុត ​ រាជ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ថ ្ មី ​ នេះ ​ នឹង ​ រំលាយ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ក ្ នុង ​ ក ្ រុង ​ ភំ ្ នពេញ ​ ទាំង ​ អស ់ ។
(trg)="5.1"> 公告亦提到一份用语不明的文件里 ,

(src)="3.1"> សារាចរ ​ នេះ ​ ក ៏ ​ មិន ​ បាន ​ សរសេរ ​ ជា ​ លាយ ​ លក ្ ខណ ៍ ​ អក ្ សរ ​ ឲ ្ យ ​ បាន ​ ច ្ បាស ់ ​ លាស ់ ​ អំពី ​ ថា ​ តើ ​ មនុស ្ ស ​ ទាំង ​ អស ់ ​ គួរ ​ ឈប ់ លេងហ ្ គេមអ ៊ ីនធើណែត ។
(trg)="6.1"> 17岁博客Tep Sovichet为首都地区学生 ,

(src)="4.2"> ទោះ ​ បី ​ ជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ គាត ់ ​ ក ៏ ​ នៅ ​ តែ ​ គាំទ ្ រ ​ សារាចរ ​ នេះ ​ ។
(trg)="6.9"> 公告内指称 ,

(src)="4.5"> យោង ​ ទៅ ​ តាម ​ សារាចរ ​ នេះ ​ ម ្ ចាស ់ ​ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណេត ​ ទាំងអស ់ ​ ទូទាំង ​ ប ្ រទេស ​ ត ្ រូវ ​ ​ តម ្ រូវ ​ ​ ឲ ្ យ ​ ​ ចុះ ​ កិច ្ ច ​ សន ្ យា ​ ជាមួយ ​ ​ ក ្ រសួង ។
(trg)="7.2"> 我完全支持这份公告背后的用意 ,

(src)="5.1"> ខេមរបក ្ សី ( Khmerbird ) គឺជា អ ្ នក ​ សរសេរប ្ លុក ​ ជនជាតិ ​ ខ ្ មែរ បានសរសេរលើ ​ ប ្ លុក ​ រប ់ ស ​ លោក ​ ​ ថា ៖
(trg)="7.5"> 新规定若实施 ,

(src)="5.2"> ខ ្ ញុំ ​ ពិត ​ ជា ​ គាំទ ្ រ ​ គំនិត ​ នៃ ​ សារាចរ ​ នេះ ។
(trg)="7.7"> 公告内载明 ,

(src)="5.4"> ម ្ យ ៉ ាង ​ វិញ ​ ទៀត ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ អនុវត ្ ត ​ តាម ​ សារាចរ ​ នេះ ​ មែនហាង ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ស ្ ទើរ ​ តែ ​ ទាំង ​ អស ់ ​ នៅ ​ ​ ​ ជុំ ​ វិញ ​ ភ ្ នំពេញ ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ បិទ ។
(trg)="8.4"> 这张公告究竟会对柬埔寨产生多大影响 ,

(src)="6.1"> ហ ្ វេន គ ្ រីនវូត ( Faine Greenwood ) ជាអ ្ នកសរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ​ ដ ៏ ​ ចំណាន ​ មួយ ​ រូប ​ និង ​ ជា ​ អ ្ នក ​ កាសែត ​ សេរី ​ ក ្ នុង ​ ​ តំបន ់ ​ អាស ៊ ីអាគ ្ នេយ ៍ ​ បាន ​ សរសេរ ក ្ នុងប ្ លុក ​ របស ់ ​ នាង ​ អំពីបម ្ រាម ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ ​ មាន ​ ហាងអ ៊ ីនធើណែត កាលពីថ ្ ងៃ ១៨ ខែធ ្ នូ ថា ​ ៖
(trg)="8.8"> 柬埔寨政府正打算限缩国内相对自由的網絡领域 ,

(src)="6.2"> វា ​ ហាក ់ ​ ដូច ​ ជា ​ មិន ​ ច ្ បាស ់ ​ សោះ ​ អំពី ថា ​ តើ ​ សារាចរ ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ពិត ​ ជា ​ មាន ឥទ ្ ធិពល ​ ប ៉ ុណ ្ ណា ​ នៅ ​ ឡើយ ​ នោះ ​ ទេ ឬ ​ ក ៏ ​ សារាចរ ​ អាច ​ ក ្ លាយ ​ ជា ​ ច ្ បាប ់ ​ ឬ ​ ​ អត ់ ។
(trg)="9.3"> 要胁迫柬埔寨平价又普及的網絡使用场所关门 ,

(src)="6.5"> ” ។
(trg)="9.7"> 校对者 : Ameli

# km/2013_01_281_.xml.gz
# zhs/2013_05_18_12522_.xml.gz


(src)="1.1"> ​ ការ ​ បន ្ ទោស ​ មក ​ លើ ​ ​ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ​ នៃ ​ អំពើ ​ រំលោភ ​ សេពសន ្ ថវៈ ​ នៅ ​ ​ កម ្ ពុជា ​
(trg)="1.1"> 柬埔寨强暴受害者遭到谴责

(src)="1.2"> ប ្ រសិនបើមានការបញ ្ ចេញកំហឹងយ ៉ ាងខ ្ លាំងក ្ លា និងការតវ ៉ ានៅក ្ នុងប ្ រទេសឥណ ្ ឌា ដែលជាប ្ រតិកម ្ មតបនឹងការស ្ លាប ់ របស ់ ស ្ រ ្ តីវ ័ យក ្ មេង ដែលជាជនរងគ ្ រោះនៃ ការរំលោភសេពសន ្ ថវៈជាក ្ រុម អ ្ វីដែលផ ្ ទុយនឹងនោះគឺ ស ្ ថានភាពនៅប ្ រទេសកម ្ ពុជា ដែល ​ ហាក ់ ​ ដូច ​ ជា ​ មិន ​ សូវ ​ មាន ​ ការ ​ ប ្ រឆាំង ​ តវ ៉ ា ​ ជា ​ សាធារណៈ ​ ក ្ នុង ​ ករណី ​ រំលោភ ​ សេព ​ សន ្ ថវៈ ​ ទាំង ​ នេះ ​ នោះ ​ ទេ ​ ។
(trg)="2.1"> 即使柬埔寨人权和发展协会 ( ADHOC ) 在报告中指出 ,
(trg)="2.2"> 2011年和2012年分别有467起与320起登记有案的强暴案件 ,

(src)="2.2"> តួលេខ ​ ទាំង ​ នេះ ​ អាច ​ មាន ​ ចំនួន ​ ខ ្ ពស ់ ​ ជាងនេះ ដោយសារតែករណីរំលោភសេពសន ្ ថវៈ គឺ ​ មាន ​ ការ ​ រាយការណ ៍ ​ តិច ​ ជាង ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ ជាក ់ ​ ស ្ តែង ​ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ។
(trg)="3.4"> 柬埔寨人权中心 ( CCHR ) 认为 ,

(src)="3.3"> ស .
(trg)="7.3"> 校对者 : Ameli

(src)="4.2"> រូបភាពពីសិទ ្ ធិ
(trg)="5.13"> 例如 ,

(src)="5.1"> អ ្ វី ​ ​ ដែល ​ អាក ្ រក ់ ​ ជាង ​ នោះ ​ ទៅ ​ ទៀត ​ គឺ ​ មន ្ រ ្ តី ​ អនុវត ្ ត ​ ច ្ បាប ់ ​ មួយ ​ ចំនួន ​ បាន ​ ចោទ ​ ប ្ រកាន ់ ​ មក ​ លើ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ​ នៃ ​ អំពើ ​ រំលោភ ​ សេព ​ សន ្ ថវៈ ​ ទៅ ​ វិញ ​ ​ ។
(trg)="5.20"> Mech Dara和Denise Hruby在 《 柬埔寨日报 》 中 ,