# km/2012_12_86_.xml.gz
# ru/2010_12_21_2829_.xml.gz


(src)="10.1"> រ ៉ េបេកា ម ៉ ែកឃីនណន និង អេថាន ហ ្ សាក ់ គើមែន
(trg)="10.1"> Ребекка МакКиннон и Этан Цукерман

(src)="11.1"> សហស ្ ថាបនិក ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍
(trg)="11.1"> Соучредители Global Voices

# km/2011_04_99_.xml.gz
# ru/2011_04_14_3527_.xml.gz


(src)="3.2"> ទស ្ សនាវដ ្ តីខ ្ មែរកម ្ ពុជា ទោះបីជាអះអាងថាមិនមែនជាអ ្ នកគាំទ ្ រ តែក ៏ មានការស ្ ងើចសរសើរថាមានជនជាតិកម ្ ពូជាជាច ្ រើនបាននាំគ ្ នាច ្ រៀងសប ្ បាយពី ' ចម ្ រៀងFacebook ' ទាំងនេះ ។
(trg)="6.3"> Песня звучит немного странно , но она в некотором роде правдива .

(src)="5.6"> សង ្ សាររបស ់ គេចំណាយពេលវេលាដើម ្ បីទាក ់ ទងជាមួយនឹងមនុស ្ សផ ្ សេងទៀតតាមរយៈ Facebook ។
(trg)="6.5"> Он чувствует себя совсем одиноким .

# km/2013_01_345_.xml.gz
# ru/2012_12_11_20431_.xml.gz


(src)="1.1"> បទសម ្ ភាសន ៍ ជាមួយលោក សុខ ចាន ់ ផល អ ្ នកនិពន ្ ធ ​ និងអ ្ នកនិពន ្ ធចម ្ រៀង
(trg)="1.1"> Интервью с Чанпхал Сок : камбоджийский писатель и поэт-песенник

(src)="3.1"> សុខ ចាន ់ ផល “ ជីវិតគឺជាការដោះដូរ ។
(trg)="3.1"> Chanphal Sok

(src)="3.4"> " អ ្ នក ​ និពន ្ ធ ​ អត ្ ថបទ ​ ឲ ្ យ ​ ក ្ លូប ៊ យ វ ៉ យស ៍ ​ កែវ គូនីឡា ​ មាន ​ ឱកាស ​ ​ ធ ្ វើ ​ បទសម ្ ភាសន ៍ ​ ​ ​ ​ លោក ​ ចាន ់ ​ ផល តាមរយៈ ​ ​ អ ៊ ីម ៉ ែល ។
(trg)="4.1"> По его словам , жизнь - это компромисс : " Когда я рассказал историю своей жизни в этом блоге , я понял , что зашел слишком далеко .

(src)="3.5"> ​
(trg)="5.43"> 5 .

(src)="6.1"> ២ .
(trg)="5.15"> 2 .

(src)="6.5"> com ក ៏ ​ ដោយ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ ការ ​ សប ្ បាយ ​ ​ រីករាយ ​ ​ ​ ពេល ​ ដែល ​ មាន ​ ការ ​ គាំទ ្ រ ​ ​ ពី ​ ​ អ ្ នក ​ អាន ​ ​ ជនជាតិ ​ ខ ្ មែរ ។
(trg)="5.16"> Я заметила , что для публикации своих работ Вы используете Facebook и другие платформы ?

(src)="6.7"> គឹ ​ សម ្ រាប ់ ​ អ ្ នក ​ អាន ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ ។
(trg)="5.19"> Это то , для чего я пишу .

(src)="6.9"> ៣ .
(trg)="5.22"> 3 .

(src)="6.12"> ប ្ រាកដ ​ ហើយ ។
(trg)="5.25"> Да , конечно .

(src)="6.16"> នៅ ​ ពេល ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ រឿង ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ តាម ​ អ ៊ ីនធើណែត ខ ្ ញុំ ​ មិន ​ ចំា ​ បាច ់ ​ ចំណាយ ​ អ ្ វី ​ ឡើយ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ខ ្ ញុំ ​ ក ៏ ​ មិន ​ មាន ​ ចំណូល ​ ​ ផង ​ ដែរ ​ ។
(trg)="5.29"> Когда я публикую свои рассказы в Интернет , нет необходимости тратить на это ни доллара , хотя и заработать на этом также не получается .

(src)="6.17"> ​
(trg)="5.43"> 5 .

(src)="6.30"> ​
(trg)="5.43"> 5 .

(src)="6.33"> ខ ្ ញុំ ​ ​ បាន ​ ប ្ រើ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ បាន ​ ពីរ បីឆ ្ នាំ ​ ហើយ ​ ខ ្ ញុំ ​ ក ៏ ​ មិន ​ មាន ​ ន ័ យ ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ មិន ​ ណែនាំ ​ ឲ ្ យ ​ ​ ធ ្ វើ ​ ​ ​ ការបោះពុម ្ ព ​ ផ ្ សាយ ​ នោះ ​ ទេ ។
(trg)="5.46"> Я только хочу посоветовать писателям , если у них нет денег на издательство печатных книг , подумать о том , чтобы начать публиковать свои книги в Интернете .

(src)="6.35"> ​ ពេល ​ ដំបូង ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ​ បាន ​ ប ្ រើ WordPress ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ រឿង ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ តែ ​ ម ្ តង ។
(trg)="5.47"> Когда я впервые столкнулся с WordPress , я сразу решил опубликовать свои рассказы в блоге .

# km/2013_03_423_.xml.gz
# ru/2013_04_25_22460_.xml.gz


(src)="1.1"> ការ ​ ក ្ រលេក ​ មើល ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ ​ សាកលវិទ ្ យាល ័ យ ​ ​ ​ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ នៅ វេណេស ៊ ុយអេឡា
(trg)="2.1"> Эти студенты представили изображения уникального университета , который обеспечивает студентов из числа коренных жителей Венесуэлы межкультурным и экспериментальным образованием .

(src)="1.2"> តើ ​ ​ ការ ​ ធ ្ វើ ​ ជា ​ ​ សិស ្ ស ​ នៅ ​ ឯ ​ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ​ ជនជាតិ ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ នៅ វេណេស ៊ ុយអេឡា មាន ​ សភាព ​ បែប ​ ​ ណា ​ ទៅ ​ ?
(trg)="3.1"> Чтобы узнать больше об этом университете и о февральском семинаре , пожалуйста , читайте статью на Global Voices .

(src)="4.1"> មានរូបថត ​ ​ ​ ដែល ​ ថត ​ ដោយ ​ ​ និស ្ សិត ​ និង ​ បង ្ ហោះ ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ គណនី ​ ​ ហ ្ វ ្ លិកគ ័ រ របស ់ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ។
(trg)="5.1"> Здесь представлено несколько фотографий , которые были сделаны студентами и выложены на странице университета в сети Flickr .

(src)="5.2"> ថត ​ ដោយ ​ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="5.2"> Нажмите на изображение , чтобы увидеть оригинальное фото .

(src)="6.2"> ថត ​ ដោយ ​ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="6.4"> Фото Акането .

(src)="7.1"> សញ ្ ញា ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ប ្ រើ ​ ក ្ នុង ​ ​ សកម ្ មភាព ​ ​ ​ ​ បែប ​ ប ្ រពៃណី ​ ​ និង ​ ក ្ នុង ​ អំឡុង ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ការងារ ​ សង ្ គម ។
(trg)="7.1"> Символы , которые служат отличительными признаками во время традиционных мероприятий и общественных работ .

(src)="7.3"> ថត ​ ដោយ វ ៉ ាដាណា ( Wadaana ) ។
(trg)="7.2"> Фото Вадаана .

(src)="8.1"> ការ ​ រៀប ​ ចំធ ្ វើ ​ ម ្ ហូប ​ ​ ​ ​ នៅ ​ ក ្ បែរ ​ ​ មាត ់ ​ ស ្ តឹង ​ ​ ដែល ​ ហូរ ​ ​ កាត ់ ​ ទីធ ្ លា ​ ​ ​ ​ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ។
(trg)="8.1"> Приготовление еды на реке , которая протекает на территории университета .

(src)="8.2"> ថត ​ ដោយ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="8.2"> Фото Акането

(src)="9.1"> ត ្ រីចៀន ​ បែប ​ សាមញ ្ ញ ​ សម ្ រាប ់ ​ និស ្ សិត ​ ។
(trg)="9.1"> Типичная жареная рыба , приготовленная студентами .

(src)="9.2"> ថត ​ ដោយ គូរ ៉ ានីចា ( Kuranicha ) ​ ។
(trg)="9.2"> Фото Кураничи .

(src)="11.2"> ថត ​ ដោយ ​ វ ៉ ាដាណា ( Wadaana ) ។
(trg)="11.2"> Фото Вадааны .