# km/2013_10_467_.xml.gz
# pt/2010_06_02_madagascar-a-voz-de-uma-jovem-blogueira-e-tradutora_.xml.gz


(src)="1.1"> ម ៉ ាដាហ ្ គាស ្ កា ៖ សំឡេង ​ របស ់ ​ អ ្ នកសរសេរ ​ ប ្ លុក ​ និង ​ អ ្ នក ​ បក ​ ប ្ រែវ ័ យ ​ ក ្ មេង
(trg)="1.1"> Madagascar : A Voz de Uma Jovem Blogueira e Tradutora

(src)="1.2"> ក ្ នុង ​ អំឡុង ​ ​ កិច ្ ច ​ ប ្ រជុំ ​ កំពូល ​ របស ់ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ឆ ្ នាំ២០១០ នៅ ​ ប ្ រទេស ​ ឈីលី ក ្ មេង ​ ស ្ រី ​ ម ្ នាក ់ ​ បាន ​ សួរ ​ ខ ្ ញុំ ​ ថា ​ តើ ​ ខ ្ ញុំ ​ ពិតជា ​ មក ​ ពី ​ ប ្ រទេស ​ ជប ៉ ុន ​ មែន ​ ឬ ជា ​ ប ្ រទេស ​ ដែល ​ ​ នាង ​ ​ ​ ​ មានចំណាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ មក ​ លើ ​ ជា ​ ខ ្ លាំង ចំពោះ ​ គ ្ រប ់ រឿង ​ ទាំងភាសា វប ្ បធម ៌ និងជាពិសេស ​ គឺហ ្ ស ៊ ូហ ្ ស ៊ ី ។
(trg)="1.2"> Durante o Summit 2010 do Global Voices no Chile , uma jovem de Madagascar me perguntou se eu realmente era do Japão , país que diz ser apaixonada por tudo , incluindo idioma , cultura e especialmente sushi .

(src)="1.3"> ​ ខ ្ ញុំស ្ ងើ ​ ចដែល ​ នាង ​ អាច ​ និយាយ ​ ភាសា ​ ជប ៉ ុន ​ បាន ​ ល ្ អ ​ ជាង ​ ខ ្ ញុំផ ្ ទាល ់ ​ ដែល ​ បាន ​ រស ់ ​ នៅ ​ ប ្ រទេស ​ ជប ៉ ុន ​ ​ រយៈពេល ​ ពីរឆ ្ នាំ ​ រួច ​ ទៅហើយ ។
(trg)="1.3"> Eu fiquei impressionada que ela conseguia falar melhor japonês que eu , mesmo eu estando morando no país há dois anos já .

(src)="1.4"> ​
(trg)="10.15"> 8 .

(src)="2.3"> ការ ​ ចូលរួម ​ របស ់ ​ អ ្ នក ​ ​ ​ ជាមួយ ​ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ មិន ​ ត ្ រឹម ​ តែ ​ ​ អាច ​ ជួយ ​ អភិវឌ ្ ឍន ៍ ​ ជំនាញ ​ ផ ្ នែកភាសា ​ របស ់ ​ នាង ​ នោះ ​ ទេ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ថែមទាំង ​ ​ ​ ជួយ ​ ឲ ្ យ ​ នាង ​ អាច ​ ​ ​ លើកកម ្ ពស ់ ​ ភាសា ​ ជាតិ ​ របស ់ ​ នាង ​ ផងដែរ ​ គឺម ៉ ាឡាហ ្ កាស ៊ ី ។
(trg)="2.4"> Candy , que cursa o ensino médio , quer se aprofundar em infographics na faculdade espera que seu blog possa ser uma ferramenta de mudança social .

(src)="3.1"> ខែនឌី ជាមួយ ​ នឹង ​ ឪពុក ​ របស ់ ​ នាង ម ៉ ាមីនីរីណា ​ រ ៉ ាឌីហ ្ វេរ ៉ ា ​ រ ៉ ាណាវីវ ៉ ូសុន ( ឆ ្ វេង ) , លីអូណាដ ឈៀន ប ្ រធាន ​ គម ្ រោង ​ ភាសា ​ និង ​ អាចប ៊ ីសប ​ ចន បាបធីស អូដាម ៉ ា ​ មក ​ ពីអ ៊ ូហ ្ គង ់ ដា បុគ ្ គល ​ ម ្ នាក ់ ​ ក ្ នុង ​ ចំណោម ​ ​ អ ្ នក ​ ឈ ្ នះ ​ រង ្ វាន ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ ព ័ ត ៌ មាន ​ ​ បន ្ ទាន ់
(trg)="3.1"> Candy com seu pai , Maminirina Radifera Ranaivoson ( esquerda ) ; Leonard Chien , Diretor do Projeto Lingua do Global Voices ; e Arcebispo John Baptist Odama de Uganda , um dos ganhadores do Breaking Borders Award

(src)="4.1"> ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ សម ្ ភាសន ៍ ​ ខែនឌី តាមរយៈ ​ អ ៊ ីម ៉ ែល អំពី ​ ជីវិត ​ ផ ្ ទាល ់ ​ ខ ្ លួន ​ របស ់ ​ នាង និង ​ សកម ្ មភាព ​ ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ៖
(trg)="4.1"> Entrevistei Candy por e-mail sobre sua vida pessoal e atividades na blogosfera :

(src)="5.1"> ១ .
(trg)="5.1"> 1 .

(src)="5.2"> សូម ​ ប ្ រាប ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ បន ្ ថែម ​ ពី ​ ខ ្ លួន ​ អ ្ នក ៖
(trg)="5.2"> Conte um pouco sobre você :

(src)="5.3"> ខ ្ ញុំ ​ ឈ ្ មោះ រ ៉ ាឌីហ ្ វេរ ៉ ា ហ ្ វេឡាណា ខែនឌី អាយុ ​ ១៥ឆ ្ នាំ ហើយ ​ ខ ្ ញុំ ​ ​ កើត ​ នៅ ​ ម ៉ ាដាហ ្ គាស ្ កា ។
(trg)="5.3"> Eu sou RADIFERA Felana Candy , 15 anos de idade , nascida em Madagascar .

(src)="5.4"> ខ ្ ញុំ ​ ជា ​ សិស ្ ស ​ ឆ ្ នាំ ​ ទីពីរ ​ នៅ ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ។
(trg)="5.4"> Estou no segundo ano do ensino médio .

(src)="5.5"> ខ ្ ញុំ ​ រៀន ​ ភាសា ​ ជប ៉ ុន ​ ក ្ នុងអំឡុង ​ ពេល ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ រៀន ​ ​ ឆ ្ នាំទីមួយនៅ ​ ​ ​ វិទ ្ យាល ័ យ ប ៉ ុន ្ តែ ​ នៅ ​ ពេល ​ នោះ ​ ខ ្ ញុំ ​ ​ គ ្ រាន ់ តែ ​ រៀន ​ ពីនេះ ​ ពីនោះ នៅ ​ លើ ​ អ ៊ ីនធឺណេត ។
(trg)="5.5"> Aprendi japonês durante meu primeiro ano , mas naquela época estava somente fazendo algumas aulas pela Internet .

(src)="5.6"> ខ ្ ញុំសម ្ រេច ​ ចិត ្ ត ​ ​ ​ រៀនភាសា ​ ​ ​ នេះ ​ រយៈ ​ ពេល ​ មួយ ​ ឆ ្ នាំ ​ ក ្ រោយ ។
(trg)="5.6"> Resolvi fazer o curso do idioma um ano depois .

(src)="5.7"> ២ .
(trg)="5.7"> 2 .

(src)="5.8"> តើ ​ អ ្ នក ​ បាន ​ ចាប ់ ​ សរសេរប ្ លូក ​ រយៈ ​ ពេល ​ ប ៉ ុន ្ មាន ​ ឆ ្ នាំ ​ មក ​ ហើយ ?
(trg)="5.8"> Desde quando você bloga ?

(src)="5.9"> ​ ហេតុអ ្ វី ?
(trg)="5.9"> Por que ?

(src)="5.11"> ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ ចូលរួម ​ ក ្ នុង ​ ​ វគ ្ គបណ ្ ដុះបណ ្ ដាល ​ ពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ដែល ​ ​ ពួក ​ គេ ​ បាន ​ ​ រៀបចំ ។
(trg)="5.10"> Fiquei sabendo sobre a blogosfera primeiro pelo Projeto " Foko Madagascar " .

(src)="5.12"> ខ ្ ញុំ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ តាំង ​ ពី ​ ឆ ្ នាំ ២០០៧ ។
(trg)="5.11"> Participei de um treinamento de blog que eles organizaram .

(src)="5.13"> ប ៉ ុន ្ តែ ​ ពេល ​ នោះ ​ ខ ្ ញុំ ​ មិន ​ សូវ ​ ជា ​ ​ សកម ្ ម ​ នោះទេ ។
(trg)="5.12"> Eu blogo desde 2007 , mas nesta época não era muito ativa .

(src)="5.14"> ខ ្ ញុំ ​ មិន ​ មាន ​ អ ៊ ីនធឺណេត ​ ប ្ រើ ​ នៅ ​ ផ ្ ទះ ហើយ ​ ខ ្ ញុំ ​ មិន ​ ដឹង ​ ជា ​ ត ្ រូវ ​ សរសេរ ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ផងដែរ ។
(trg)="5.13"> Eu não tinha internet em casa e não fazia ideia sobre o que escrever .

(src)="5.15"> ខ ្ ញុំ ​ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ខ ្ ញុំ ​ ចូលចិត ្ ត ​ សរសេរ ​ ពីរឿង តាំង ​ ពី ​ ខ ្ ញុំ ​ នៅ ​ ក ្ មេង ។
(trg)="5.14"> Comecei a blogar porque sempre gostei de escrever histórias desde muito pequena .

(src)="5.16"> ​
(trg)="10.15"> 8 .

(src)="9.4"> ដរាប ​ ណា ​ ដែលខ ្ ញុំ ​ មិន ​ និយាយ ​ ពី ​ រឿង ​ នយោបាយ ​ គឹគ ្ មាន ​ បញ ្ ហា ​ នោះទេ ដោយ ​ សារតែ ​ នៅ ​ ម ៉ ាដាហ ្ គាស ្ កា ​ នេះ ​ ​ ជាពិសេស ​ ក ្ នុង ​ អំឡុង ​ ​ ពេល ​ មានវិបត ្ តិ ​ នយោបាយ ​ គឺ ​ ជា ​ ប ្ រធានបទ ​ រសើប ​ ​ ​ មួយ ។
(trg)="9.3"> Desde que eu não fale de política , está tudo bem , porque aqui em Madagascar , especialmente durante a crise , politica é um assunto muito delicado .

(src)="10.1"> ៥ .
(trg)="10.1"> 5 .

(src)="10.2"> តើ ​ ​ អ ្ នក ​ ចូលចិត ្ ត ​ អ ្ វី ​ បំផុត ​ ​ អំពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ?
(trg)="10.2"> O que você mais gosta em blogar ?

(src)="10.3"> ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ធ ្ វើឲ ្ យ ​ ខ ្ ញុំអាច ​ ចែក ​ រំលែក ​ គំនិត ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ​ ទៅ ​ កាន ់ ​ អ ្ នក ​ ដទៃ ដើម ្ បី ​ អនុញ ្ ញាត ​ ឲ ្ យ ​ ពួក ​ គេ ​ ដឹង ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ បានកើត ​ ឡើង ​ ក ្ នុង ​ ជីវិត ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ​ និង ​ ក ្ នុង ​ សហគមន ៍ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ។
(trg)="10.3"> Blogar permite que eu compartilhe minha opinião com outros , deixar que saibam o que está acontecendo em minha vida e na minha comunidade .
(trg)="10.4"> Eu valorizo este tipo de oportunidade de compartilhar algo sobre mim com outros , e interagir com outros leitores .

(src)="10.6"> ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ក ្ រៅ ​ ពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ខ ្ ញុំ ​ ក ៏ ​ ចូលចិត ្ ត ​ បង ្ កើត ​ ផ ្ ទាំង ​ បដា ​ សម ្ រាប ់ ​ ប ្ លុក ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ​ ផងដែរ ខ ្ ញុំចូលចិត ្ ត ​ កែ ​ រូបថត ទោះបីជា ​ ខ ្ ញុំ ​ មិនសូវ ​ ជា ​ មាន ​ ជំនាញ ​ នៅ ​ ​ ឡើយ ​ ក ៏ ដោយ ។
(trg)="10.5"> Mas além de escrever , eu também gosto de criar meu próprios banners , editar fotos , mesmo que não seja tão habilidosa com essas coisas ainda .

(src)="10.7"> ៦ .
(trg)="10.6"> 6 .

(src)="10.8"> តើ ​ អ ្ នក ​ ​ គិត ​ យ ៉ ាង ​ ម ៉ េច ​ ចំពោះ ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ម ៉ ាដាហ ្ គាស ្ កា ?
(trg)="10.7"> O que pensa sobre a blogosfera em Madagascar ?

(src)="10.9"> លទ ្ ធភាព ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ ប ្ លុក ​ គឺនៅ ​ មាន ​ កម ្ រិត ​ នៅ ​ ​ ម ៉ ាដាហ ្ គាស ្ កា ដោយ ​ សារ ​ មាន ​ តែ ​ មួយ ឬ ​ ពីរ ​ ភាគរយ ​ នៃ ​ ប ្ រជាពលរដ ្ ឋ ​ ម ៉ ាឡាហ ្ កាស ៊ ី ដែល ​ អាច ​ មាន ​ លទ ្ ធភាព ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ បាន ​ ព ្ រោះ ​ តែ ​ តម ្ លៃ ​ របស ់ ​ វា ។
(trg)="10.8"> O acesso a blogs é bem limitado em Madagascar , já que 1 ou 2 % da população tem acesso à internet por conta do preço .

(src)="10.10"> ប ៉ ុន ្ តែ ខ ្ ញុំដឹង ​ ថា ​ មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ដែលចង ់ សរសេរ ​ ប ្ លុក ។
(trg)="10.9"> Mas eu sei que tem muitas pessoas que querem muito blogar .

(src)="10.11"> ប ្ រសិន ​ បើ ​ អាច ​ បង ្ កើន ​ នូវ ​ លទ ្ ធភាព ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ អ ៊ ីនធើណែត ខ ្ ញុំជឿជាក ់ ថា ​ ការសរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ​ នឹងអាច ​ រួម ​ ចំណែក ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ផ ្ លាស ់ ​ ប ្ ដូរ ​ ​ វិធីជីវិត ​ របស ់ ​ ប ្ រជាពលរដ ្ ឋ ​ ម ៉ ាឡាហ ្ កាស ៊ ី ។
(trg)="10.10"> Se conseguirmos melhorar o acesso à internet , acredito que a blogosfera possa contribuir para mudar o modo de vida do povo de Madagascar .

(src)="10.12"> ៧ .
(trg)="10.11"> 7 .

(src)="10.13"> តើអ ្ នក ​ មាន ​ ការ ​ រំពឹង ​ ទុក ​ អ ្ វី ​ ខ ្ លះពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុកសម ្ រាប ់ ​ ខ ្ លួនអ ្ នក ​ ផ ្ ទាល ់ និង ​ សហគមន ៍ ​ របស ់ ​ អ ្ នក ?
(trg)="10.12"> Qual a sua expectativa em blogar para você e sua comunidade ?

(src)="10.14"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឃឹម ​ ថា ​ នឹង ​ អាច ​ ទាក ់ ទាញ ​ ឲ ្ យ ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ងាក ​ មក ​ រក ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ឬ ​ ប ្ រហែលជា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ អាច ​ ផ ្ លាស ់ ​ ប ្ ដូរ ​ នូវ ​ ទស ្ សនៈ ​ របស ់ ​ មនុស ្ ស ​ មួយចំនួន ​ តាម ​ រយៈ ​ ការ ​ ចែក ​ រំលែក ​ គំនិត ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ជាពិសេស ​ អំពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ។
(trg)="10.13"> Espero atrair mais pessoas ao blog , ou talvez que eu possa conseguir conhecer a visão de algumas pessoas compartilhando a minha , especialmente sobre blogs .

(src)="10.15"> ខ ្ ញុំ ​ ចាំថា ​ ពេលដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ប ្ រាប ់ ​ មិត ្ ត ​ ភក ្ តិ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ មួយ ​ ចំនួន ពួក ​ គេ ​ និយាយថា ​ ​ កា ​ រសរសេរប ្ លុក ​ គឺជា ​ ការ ​ ខ ្ ជះខ ្ ជាយ ​ ពេលវលា ។
(trg)="10.14"> Eu lembro que quando contei a alguns amigos sobre blogar , disseram que era perda de tempo .

(src)="10.16"> ​
(trg)="10.15"> 8 .

(src)="10.18"> អ ្ នកជា ​ អ ្ នកបក ​ ប ្ រែ ​ ​ ឲ ្ យ ​ គម ្ រោង ​ ភាសា ​ របស ់ ​ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ មកជា ​ ភាសា ​ ម ៉ ាឡាហ ្ កាស ៊ ី ។
(trg)="10.16"> Você é uma tradutora para o Global Voices Lingua Malagasi .

(src)="10.20"> ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ជា ​ សហគមន ៍ ​ ដ ៏ ​ ​ ធំមួយ វា ​ ជា ​ វែបសាយ ​ ដ ៏ ​ សំខាន ់ ហើយ ​ វែបសាយ ​ របៀប ​ នេះ ​ មាន ​ ​ តិចតួចនៅ ​ ឡើយ ដែល ​ អាច ​ បកប ្ រែ ​ មកជា ​ ភាសា ​ ម ៉ ាឡាហ ្ កាស ៊ ី ។
(trg)="10.18"> GV é uma grande comunidade , é um grande website , e é raro que esse tipo de website seja traduzido para Malagasi .

(src)="10.21"> ភាសា ​ ម ៉ ាឡាហ ្ កាស ៊ ី មិន ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ស ្ គាល ់ ​ ច ្ រើន ​ នោះទេ ហើយ ​ នេះ ​ ជា ​ កិត ្ តិយស ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ​ បកប ្ រែ ​ អត ្ ថបទ ​ របស ់ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ មក ​ ជា ​ ភាសា ​ ដើម ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ។
(trg)="10.19"> Malagasi não é um idioma muito conhecido e é uma honra para mim traduzir artigos do GV para a minha lingua .

(src)="10.22"> នេះ ​ ក ៏ ​ ជា ​ វិធី ​ មួយ ​ សម ្ រាប ់ ខ ្ ញុំដើម ្ បី ​ អាច ​ ​ អភិវឌ ្ ឍន ៍ ​ ជំនាញ ​ ភាសា ​ អង ់ គ ្ លេស និង ​ ភាសា ​ ម ៉ ាឡាហ ្ កាស ៊ ី ​ ផងដែរ ។
(trg)="10.20"> É também uma forma de melhorar minha habilidade tanto com o inglês quanto o Malagasi .

(src)="10.23"> ហើយ ​ ឥឡូវ ​ នេះ ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ បានចូលរួម ​ ក ្ នុង ​ កិច ្ ច ​ ប ្ រជុំ ​ កំពូល ​ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ អារម ្ មណ ៍ ​ កាន ់ តែ ​ ​ មាន ​ ការ ​ ជំរុញ ​ ចិត ្ ត ​ កាន ់ ​ តែ ​ ខ ្ លាំង ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ បកប ្ រែ ។
(trg)="10.21"> E depois que fui ao Summit , me sinto mais motivada para traduzir .

(src)="10.24"> ខ ្ ញុំចូលចិត ្ ត ​ ការងារ ​ នេះ ។
(trg)="10.22"> Adoro fazer isso .

(src)="10.25"> ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ក ្ លាយ ​ ទៅជា ​ អ ្ វី ​ ម ្ យ ៉ ាង ​ ដែលសំខាន ់ ​ សម ្ រាប ់ ខ ្ ញុំ ហើយ ​ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ មោទនភាព ​ ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ក ្ លាយ ​ ជា ​ ផ ្ នែក ​ មួយ ​ នៃ ​ សហគមន ៍ ​ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ។
(trg)="10.23"> O GV se tornou algo muito importante para mim e eu tenho orgunho de fazer parte desta comunidade .

(src)="10.26"> ៩ .
(trg)="10.24"> 9 .

(src)="10.27"> តើនៅ ​ ពេល ​ អនាគត ​ អ ្ នក ​ មើល ​ ​ រូប ​ អ ្ នក ​ យ ៉ ាង ​ ដូចម ្ ដេច ?
(trg)="10.25"> Como se vê no futuro ?

(src)="10.29"> ខ ្ ញុំសង ្ ឃឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ ​ កាន ់ តែ ​ ​ ចូលរួម ​ ចំណែក ​ កាន ់ ​ តែ ​ ច ្ រើន ​ ​ ជាមួយ ​ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ។
(trg)="10.26"> Quando terminar a escola , vou estudar TI ou inforgraphics ( gráficos informacionais ) .

(src)="10.30"> ១០ .
(trg)="10.28"> 10 .

(src)="10.33"> ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ គឺជា ​ វិធី ​ ងាយស ្ រួល ​ ដើម ្ បី ​ ចែក ​ រំលែក ​ គំនិត ​ របស ់ អ ្ នក ។
(trg)="10.31"> Blogar é uma forma fácil de compartilhar a sua opinião .

(src)="10.35"> តាម ​ រយៈ ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ប ្ រហែលជា ​ យើង ​ នឹង ​ អាច ​ រកស ្ គាល ់ ​ ​ អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ដទៃ ​ ក ្ នុង ​ ពិភព ​ លោក ​ ដែលអាច ​ ចែករំលែក ​ គំនិត ​ របស ់ យើង និង ​ អ ្ នកដែល ​ អាច ​ យល ់ ​ និងជួយ ​ យើង ​ ក ្ នុង ​ ជីវិត ​ របស ់ យើង ។
(trg)="10.32"> Nunca é uma perda de tempo , especialmente se você escreve algo interessante e útil .

(src)="10.36"> នៅពេល ​ ដែលខ ្ ញុំ ​ ចូលរួម ​ ក ្ នុង ​ ​ វគ ្ គ ​ បណ ្ ដុះបណ ្ ដាល ​ ស ្ ដីពីការ ​ សរសេរប ្ លុក ​ របស ់ ហ ្ វូកូ ខ ្ ញុំសួរ ​ ពួក ​ គេ ​ ថា ​ តើ ​ ខ ្ ញុំ ​ អាច ​ សរសេរ ​ អ ្ វី ​ នៅ ​ លើ ​ ប ្ លុក ។
(trg)="10.34"> Quando participei do primeiro treinamento de blog de Foko , eu perguntei a eles o que eu poderia escrever .

(src)="10.37"> ចម ្ លើយ ​ របស ់ ​ ​ គេ ​ គឺ ​ ថា ​ ខ ្ ញុំអាច ​ ប ្ រើ ​ ប ្ លុក ​ ជា ​ កំណត ់ ​ ហេតុ ​ ប ្ រចាំ ​ ថ ្ ងៃ ។
(trg)="10.35"> Uma das respostas foi que eu poderia usar o blog como um diário .

(src)="10.38"> វា ​ ជា ​ ការ ​ ពិត ​ ប ៉ ុន ្ តែសូម ​ ប ្ រយ ័ ត ្ ន ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ចែក ​ រំលែក ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ មាន ​ លក ្ ខណៈ ​ ផ ្ ទាល ់ ខ ្ លួន ​ ពេក ​ នៅ ​ លើ ​ ប ្ លុក ​ របស ់ អ ្ នក មនុស ្ ស ​ មួយ ​ ចំនួន ​ អាច ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ រឿង ​ បែប ​ នោះ ​ ដើម ្ បី ​ ធ ្ វើ ​ បាប ​ ឬ ​ វាយ ​ ប ្ រហារ ​ លើ ​ រូប ​ អ ្ នក ​ ក ៏ ថា ​ បានដែរ ។
(trg)="10.36"> É verdade , mas cuidado para não compartilhar algo muito íntimo em seu blog , alguém pode usar isso contra você ( para te atingir ) .

# km/2011_06_127_.xml.gz
# pt/2011_06_01_ira-blogueiro-ambientalista-processado-pelas-autoridades_.xml.gz


(src)="1.4"> អ ្ នកសរសេរប ្ លុក ​ ស ្ តីពីបរិស ្ ថានជនជាតិអ ៊ ីរ ៉ ង ់ Houman Khakpou .
(trg)="1.1"> Irã : Blogueiro Ambientalista Processado pelas Autoridades

(src)="3.1"> ម ៉ ូហ ្ គន ចាម ​ ស ៊ ីឌី ( Mojgan Jamshidi ) អ ្ នក ​ សារព ័ ​ ត ៌ មាន ​ ឈាន ​ មុខ និង ​ ជាអ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ដែរ ​ នោះ មាន ​ ការ ​ ភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើ ់ ល ហើយ ​ នាង ​ និយាយ ​ ថា ​ ក ្ នុង ​ រយៈ ​ ពេល ​ ៤០ ​ ឆ ្ នាំ ​ នៃ ​ ការ ​ ធ ្ វើ ​ ការ ​ របស ់ ​ នាង នាង ​ មិន ​ ដែល ​ បាន ​ ជួប ​ ប ្ រទះ ​ នឹង ​ សកម ្ មភាព ​ បែប ​ នេះ ​ ទេ ។
(trg)="2.1"> Khakpour explicou em seu blog , Dideh ban Tabiate Bakhtyari ( ou " Vigilante da Natureza de Bakhtyari " ) , que está sendo acusado de " perturbar a opinião pública " e de " espalhar notícia falsa " .

# km/2011_07_146_.xml.gz
# pt/2011_07_31_camboja-artigo-em-blog-leva-a-investigacao-de-assassinato_.xml.gz


(src)="2.2"> ក ៏ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ​ ការ ​ ពិនិត ្ យ ​ ​ សុខ ​ ភាព ​ មុន ​ ពេល ​ ចាក ​ ចេញ ​ ដំណើរ ​ របស ់ ​ នាង ​ ដែល ​ បាន ​ ធ ្ វើ ​ នៅ ​ ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ បាន ​ បង ្ ហាញ ​ ថា ​ សុខភាព ​ របស ់ ​ នាង ​ គឺ ​ ​ នៅ ​ ល ្ អ ​ ណាស ់ ​ ។
(trg)="1.2"> Uma investigação sobre a morte de uma empregada doméstica cambojana na Malásia foi iniciada pela Embaixada do Camboja na Malásia , em cooperação com a polícia , segundo um artigo do Phnom Penh Post .

(src)="3.1"> ពេល ​ នេះ ​ មាន ​ ការចោទ ​ ប ្ រកាន ់ ​ ថា ​ នាង ​ ប ្ រហែល ​ ជា ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ សម ្ លាប ់ ​ យោង ​ តាម ​ ការ ​ ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ ដោយ ​ គេហ ​ ទំព ័ រ ​ ដែល ​ ជា ​ បណ ្ តុំ ​ ​ ​ ​ ​ ព ័ ត ៌ មាន ​
(trg)="2.1"> A tia da empregada doméstica foi informada pela empresa de recrutamento de trabalhadores , APTSE & C Cambodia Resource Co , que sua sobrinha de 19 anos havia morrido de pneumonia .

(src)="5.1"> ករណី ​ នេះ ​ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ លើក ​ ឡើង ​ ដោយ ​ ក ្ រុម ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ និង ​ អ ្ នក ​ នយោបាយ ​ ដែល ​ ​ អំពាវនាវ ​ ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការ ​ ស ៊ ើប ​ អង ្ កេត ​ យ ៉ ាង ​ ត ្ រឹម ​ ត ្ រូវ ​ ​ ជាង ​ នេះ ​ ។
(trg)="2.2"> No entanto , o exame médico realizado antes da partida do Camboja , em setembro do ano passado , mostrou que sua saúde estava perfeitamente boa .

(src)="5.2"> អ ្ នក ​ ផ ្ ញើ ​ ​ សំបុត ្ រ ​ ដែល ​ មិន ​ បង ្ ហាញ ​ ឈ ្ មោះ ​ ​ នោះ ​ បាន ​ សរសេរ ​ ទៅកាន ់ ​ ​ ​ ខេមរៈនីយកម ្ ម ​ :
(trg)="3.1"> Alega-se agora que ela poderia ter sido assassinada após ser exposta por um site agregador de notícias , o Khmerization , que publicou e circulou um e-mail anônimo que relatava que uma empregada doméstica na Malásia estava sendo abusada por seu empregador .

(src)="6.1"> ពួក ​ យើង ​ បាន ​ ​ ​ ​ អាន ​ ប ្ លក ់ ​ ​ មួយ ​ លើ ​ គេហ ​ ទំព ័ រ ​ របស ់ ​ លោក ​ ( khmerization .
(trg)="4.1"> O caso despertou o interesse de políticos e grupos de direitos humanos , que solicitaram uma investigação adequada .

(src)="9.3"> របាយការណ ៍ ​ ​ ក ៏ ​ បាន ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ​ ​ បទ ​ ពិសោធន ៍ ​ ​ រំលោភ ​ បំពាន ​ ​ ​ ដែល ​ បាន ​ មក ​ ពី ​ ពលករ ​ ​ ៖ ​
(trg)="4.2"> O remetente anônimo da carta escreveu ao Khmerization :

# km/2011_08_162_.xml.gz
# pt/2011_08_15_gana-em-busca-da-mulher-ideal-conheca-a-blogueira-e-jornalista-linda-annan_.xml.gz


(src)="1.1"> ហ ្ កាណា ​ ៖ មាគ ៌ ា ​ ទៅ ​ រក " ​ ស ្ រ ្ តី ​ ​ ក ្ នុង ​ ឧត ្ តម ​ គតិ ​ " ៖ ជួប ​ ជាមួយ ​ អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លក ់ និង ​ អ ្ នក ​ សារព ័ ត ៌ មាន ​ ​ លីនដា អាណាន ់ ​
(trg)="1.3"> Linda é uma jornalista e blogueira ganense que contribui para o Global Voices Online a respeito da blogosfera em Gana .

(src)="1.2"> ទោះបីជានាងមានត ្ រកូលដូចគ ្ នាទៅនឺងជនជាតិហ ្ កាណាដែលល ្ បីឈ ្ មោះទូទាំងពិភពលោកក ៏ ដោយ លីនណា អាណាន ់ មិនបានពាក ់ ព ័ ន ្ ធជាមួយនឹងអតីតអគ ្ គលេខាធិការអង ្ គការសហប ្ រជាជាតិ លោក កូហ ្ វី អាណាន ់ នោះទេ ។
(trg)="2.1"> Linda Annan : blogueira ganense , jornalista e fundadora da revista Obaasema .

(src)="1.3"> លីនដា គឺជាអ ្ នកសារព ័ ត ៌ មាន និង អ ្ នកសរសេរប ្ លក ់ ជនជាតិហ ្ កាណា ដែលបានរួមចំណែកជួយដល ់ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ អនឡាញ ( Global Voices Online )
(trg)="3.3"> Recentemente , Linda retornou a Gana e trabalha com as mídias e comunicações .

(src)="5.2"> ខណៈពេលដែលរស ់ នៅក ្ នុងសហរដ ្ ឋអាមេរិក នាងបានទទួលបរិញ ្ ញាប ័ ត ្ រផ ្ នែកទំនាក ់ ទំនងសាជីវកម ្ ម និងមានមុខវិជ ្ ជាបន ្ ទាប ់ បន ្ សំជាផ ្ នែកសារព ័ ត ៌ មាន មកពីសាកលវិទ ្ យាល ័ យ ប ៊ ើណាដ អេម .
(trg)="5.1"> Steve Sharra ( SS ) : Para dar início à nossa entrevista , conte-nos sobre você .

(src)="7.2"> តើនរណាជាលីនដា អាណាន ់ ?
(trg)="5.2"> Quem é Linda Annan ?

(src)="7.3"> អ ្ នកមាននាមត ្ រកូលតែមួយជាមួយនឹងជនជាតិហា ្ កណាដែលល ្ បីឈ ្ មោះជាសាកលម ្ នាក ់ គឺអតីតអគ ្ គលេខាធិការអង ្ គការសហប ្ រជាជាតិ លោក កូហ ្ វី អាណាន ់ ។
(trg)="5.3"> Você tem o mesmo sobrenome de um ganense global , o ex-Secretário Geral das Nações Unidas Kofi Annan .

(src)="7.4"> តើអ ្ នកមានជាប ់ ពាក ់ ព ័ ន ្ ធនឹងគាត ់ មែនដែរឬទេ ?
(trg)="5.4"> Você tem algum parentesco com ele ?

(src)="7.7"> ខ ្ ញុំគ ្ មានអ ្ វីពាក ់ ព ័ ន ្ ធនឹងលោក កូហ ្ វី អាណាន ់ នោះទេ ទោះបីជាយើងទាំងពីរកើតមកពីក ្ រុមជនជាតិភាគតិច ហ ្ វាន ់ ទេ ( Fante ) ដូចគ ្ នាក ៏ ដោយ ។
(trg)="5.8"> LA : Eu nasci e cresci em Gana , onde vivi até meados da minha adolescência .

(src)="7.12"> បន ្ ទាប ់ ពីនោះគឺខ ្ ញុំចាកចេញមករស ់ នៅសហរដ ្ ឋអាមេរិក ខ ្ ញុំទើបតែមកដល ់ ប ្ រទេសហ ្ កាណាវិញកាលពីបីខែមុននេះទេ ។
(trg)="5.17"> Conte-nos sobre o porquê e como você fez para dar início à revista .

(src)="7.14"> និងតើអ ្ នកកំពុងតែធ ្ វើអ ្ វី ?
(trg)="5.18"> LA : Obrigada .

(src)="7.35"> ស ្ រ ្ តីទាំងនេះត ្ រូវការការលើកទឹកចិត ្ ត និងត ្ រូវការការពង ្ រឹងអំណាចនៅក ្ នុងកម ្ រិតផ ្ សេងពីគ ្ នាដើម ្ បីអាចធំធាត ់ ក ្ លាយទៅជាស ្ រ ្ តីដែលនាងត ្ រូវបានបង ្ កើតមកឲ ្ យក ្ លាយទៅជា ។
(trg)="5.37"> SS : Conte-nos sobre seu trabalho para o Global Voices Online .

(src)="8.2"> តើអ ្ នកចាប ់ ផ ្ តើមដោយរបៀបណា ?
(trg)="5.38"> Como você deu início a ele ?

(src)="9.1"> តើអ ្ វីដែលបណ ្ តាលចិត ្ តឲ ្ យអ ្ នកចាប ់ ផ ្ តើមសរសេរប ្ លក ់ ?
(trg)="5.42"> SS : Você tem um blog , Abi speaks .

(src)="9.15"> និងសម ្ រាប ់ ខ ្ លួនអ ្ នកផ ្ ទាល ់ ?
(trg)="5.57"> E para você mesma ?

# km/2012_12_250_.xml.gz
# pt/2012_12_24_camboja-proibe-cybercafes-proximos-a-escolas_.xml.gz


(src)="1.5"> ) គូសផែនទីដោយ អង ្ គការ ​ លីកាដូ
(trg)="2.2"> Mapeamento feito por Licadho

(src)="3.1"> សារាចរ ​ នេះ ​ ក ៏ ​ មិន ​ បាន ​ សរសេរ ​ ជា ​ លាយ ​ លក ្ ខណ ៍ ​ អក ្ សរ ​ ឲ ្ យ ​ បាន ​ ច ្ បាស ់ ​ លាស ់ ​ អំពី ​ ថា ​ តើ ​ មនុស ្ ស ​ ទាំង ​ អស ់ ​ គួរ ​ ឈប ់ លេងហ ្ គេមអ ៊ ីនធើណែត ។
(trg)="3.2"> Tharum Bun escreveu no VOA blog que , com a efetivação da medida , o novo governo potencialmente eliminaria todos os cybercafés de Phnom Penh .

(src)="4.1"> ទេព សុវិចិត ្ រ អាយុ១៧ឆ ្ នាំដែលជា អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ មួយ ​ រូប ​ ផង ​ និង ​ ជា ​ សិស ្ ស ​ សាលា ​ ផង ​ បាន ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ ថា ​ បម ្ រាម ​ នេះ ​ មិន ​ អាច ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ សិស ្ ស ​ សាលា ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ គេច ​ សាលា និង ​ លេង ​ ហ ្ គេម ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ នៅ ​ តាម ​ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ បាន ​ ទេ ​ ។
(trg)="5.1"> Tep Sovichet , um blogueiro de 17 anos e estudante em Phnom Penh , pensa que a proibição não pode impedir que os estudantes continuem matando aula para jogar nos cybercafés .

(src)="4.2"> ទោះ ​ បី ​ ជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ គាត ់ ​ ក ៏ ​ នៅ ​ តែ ​ គាំទ ្ រ ​ សារាចរ ​ នេះ ​ ។
(trg)="5.5"> Conforme a circular , os donos de cybercafés de todo o país devem firmar um acordo com o Ministério .

(src)="5.1"> ខេមរបក ្ សី ( Khmerbird ) គឺជា អ ្ នក ​ សរសេរប ្ លុក ​ ជនជាតិ ​ ខ ្ មែរ បានសរសេរលើ ​ ប ្ លុក ​ រប ់ ស ​ លោក ​ ​ ថា ៖
(trg)="6.1"> Khmerbird , outro blogueiro cambojano , escreveu em seu blog :

(src)="5.2"> ខ ្ ញុំ ​ ពិត ​ ជា ​ គាំទ ្ រ ​ គំនិត ​ នៃ ​ សារាចរ ​ នេះ ។
(trg)="6.2"> Eu apoio totalmente as ideias por trás dessa circular .

(src)="6.2"> វា ​ ហាក ់ ​ ដូច ​ ជា ​ មិន ​ ច ្ បាស ់ ​ សោះ ​ អំពី ថា ​ តើ ​ សារាចរ ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ពិត ​ ជា ​ មាន ឥទ ្ ធិពល ​ ប ៉ ុណ ្ ណា ​ នៅ ​ ឡើយ ​ នោះ ​ ទេ ឬ ​ ក ៏ ​ សារាចរ ​ អាច ​ ក ្ លាយ ​ ជា ​ ច ្ បាប ់ ​ ឬ ​ ​ អត ់ ។
(trg)="7.2"> Não está claro exatamente quanto poder uma " circular " , de fato , tem para efetuar essa mudança aqui no Camboja , ou se isso é passível de algum dia virar lei .

(src)="7.1"> ក ្ រុម ​ អង ្ គការ ​ សិទ ្ ធិមនុស ្ ស លីកាដូ ​ ក ៏ ​ បាន ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង សារាចរ ​ នេះ ​ ផង ​ ដែរ ​ ដោយ ​ និយាយថា ​ ៖
(trg)="8.1"> O grupo de proteção aos direitos humanos Licadho também se opôs à circular :

# km/2013_03_423_.xml.gz
# pt/2013_03_19_uma-boa-olhada-na-universidade-indigena-da-venezuela_.xml.gz


(src)="1.3"> និស ្ សិត ​ បីនាក ់ ​ ​ មក ​ ពី ​ ​ ​ ផ ្ នែក ​ នៃ ​ ​ ការសិក ្ សា ​ ​ ដើម ្ បី ​ ទំនាក ់ ​ ទំនង ក ្ នុងពេល ​ ថ ្ មីៗ ​ នេះ ​ បាន ​ ​ ​ ​ ចូលរួម ​ ក ្ នុង ​ ​ ​ សិក ្ ខាសាលា ​ ​ ដឹក ​ នាំ ​ ដោយ ​ រ ៉ ាយស ៊ ីង វ ៉ យស ៍ ​ ( Rising Voices ) ដើម ្ បី ​ សិក ្ សា ​ ពី ​ វិធី ​ ​ ​ ​ ​ ថត ​ រូប ​ ​ ដោយ ​ ម ៉ ាស ៊ ីន ​ ថត ​ ឌីជីថល ​ ​ ឲ ្ យ ​ បាន ​ កាន ់ ​ តែ ​ ល ្ អ ​ ប ្ រសើរ ​ និង ​ របៀប ​ បង ្ ហោះ និង ​ ចែក ​ រំលែក ​ ​ រូប ​ ថត ​ ទាំង ​ ​ អស ់ ​ នេះ ​ ទៅ ​ លើ ​ អ ៊ ីនធើណែត ។
(trg)="1.2"> Qual é a sensação de ser um estudante na Universidade Indígena da Venezuela ?
(trg)="1.3"> Três alunos do departamento de edu-comunicação participaram , recentemente , de uma oficina coordenada pelo Rising Voices para aprender como tirar fotografias digitais com maior qualidade e como fazer o upload e compartilhar as fotos na internet .

(src)="2.1"> និស ្ សិត ​ ទាំង ​ បី ​ នាក ់ ​ នេះ ​ ​ គឺ ​ ជា ​ ​ ករណីសិក ្ សា ​ នៃ ​ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ដែល ​ បង ្ កើត ​ ឡើង ​ ជាពិសេស ដើម ្ បី ​ ​ ​ ​ ​ ផ ្ ដល ់ ​ ​ ​ ចំណេះដឹង ​ ​ ក ្ នុង ​ ទម ្ រង ់ ​ នៃ ​ ការ ​ សិក ្ សា ​ ​ បែប ​ អន ្ តរវប ្ បធម ៌ ​ និង ​ ​ ​ ការ ​ ពិសោធន ៍ ​ ​ ​ ទៅ ​ កាន ់ ​ ​ សិស ្ ស ​ ​ មក ​ ពី ​ ​ សហគមន ៍ ​ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ នៃ ​ ប ្ រទេស ​ វេណេស ៊ ុយអេឡា ។
(trg)="2.2"> Ao acessar a conexão por satélite da universidade , que foi disponibilizada pelo programa do governo denominado Infocentros , os estudantes podem usar a internet para compartilhar imagens das atividades , das instalações e da natureza deslumbrante ao redor do campus de 2 mil hectares localizado no estado de Bolívar .

(src)="3.1"> ដើម ្ បី ​ អាន ​ បន ្ ថែម ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ​ សាកលវិទ ្ យាល ័ យ ​ និង ​ ​ សិក ្ ខាសាលា ​ ដែល ​ ​ ​ បាន ​ ​ ប ្ រារព ្ ធ ​ ឡើង ​ ក ្ នុង ​ ខែ ​ កុម ្ ភៈ ឆ ្ នាំ២០១៣ ​ សូមអាន អត ្ ថបទ ​ នៅ ​ លើ ​ វែបសាយ ​ ​ រ ៉ ាយស ៊ ីង វ ៉ យស ៍ ។
(trg)="3.1"> Para ler mais sobre a universidade e a oficina que aconteceu em fevereiro de 2013 , leia o post no blog do Rising Voices .

(src)="4.1"> មានរូបថត ​ ​ ​ ដែល ​ ថត ​ ដោយ ​ ​ និស ្ សិត ​ និង ​ បង ្ ហោះ ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ គណនី ​ ​ ហ ្ វ ្ លិកគ ័ រ របស ់ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ។
(trg)="4.1"> Estas são algumas das fotos tiradas pelos alunos e postadas na conta Flickr da universidade .

(src)="4.2"> ​ ​ សូម ​ ចុច ​ លើ ​ រូបថត ​ ដើម ្ បី ​ ​ មើល ​ រូប ​ ថត ​ ដើម ។
(trg)="4.2"> Clique na foto para ver a foto original .

(src)="5.1"> អាគារ ​ ដែល ​ មានរាង ​ ដូចជា ​ ខ ្ ទម ដែលហៅ ​ ថា " ​ ឈូ ​ រួតា ( churuata ) " ដែល ​ ​ និស ្ សិត ​ ប ្ រមូល ​ ផ ្ តុំ ​ ​ សម ្ រាប ់ ​ កិច ្ ច ​ ប ្ រជុំ ​ និង ​ ​ សកម ្ មភាព ​ ក ្ រុម ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ ។
(trg)="5.1"> Uma estrutura típica , no feitio de uma cabana , denominada " churuata " onde os alunos se encontram para reuniões e outras atividades de grupo .

(src)="5.2"> ថត ​ ដោយ ​ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="5.2"> Foto de Akaneto .

(src)="6.2"> ថត ​ ដោយ ​ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="6.2"> Photo by Akaneto .

(src)="7.1"> សញ ្ ញា ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ប ្ រើ ​ ក ្ នុង ​ ​ សកម ្ មភាព ​ ​ ​ ​ បែប ​ ប ្ រពៃណី ​ ​ និង ​ ក ្ នុង ​ អំឡុង ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ការងារ ​ សង ្ គម ។
(trg)="7.1"> Símbolos usados como marcas durante as atividades tradicionais e durante o trabalho coletivo .

(src)="7.3"> ថត ​ ដោយ វ ៉ ាដាណា ( Wadaana ) ។
(trg)="7.3"> Foto de Wadaana .

(src)="8.2"> ថត ​ ដោយ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="8.2"> Foto de Akaneto

(src)="9.1"> ត ្ រីចៀន ​ បែប ​ សាមញ ្ ញ ​ សម ្ រាប ់ ​ និស ្ សិត ​ ។
(trg)="9.1"> Peixe frito típico preparado pelos estudantes .

(src)="9.2"> ថត ​ ដោយ គូរ ៉ ានីចា ( Kuranicha ) ​ ។
(trg)="9.2"> Foto de Kuranicha .

(src)="11.1"> រូបថតនៃ ​ ​ ជេដេវ ៉ ានឌី ( Jedewanadi ) មក ​ ពី ​ សហគមន ៍ ​ ជនជាតិដើម ​ ភាគតិច ​ ​ យេក ្ វាណា ( Ye 'kwana ) ។
(trg)="11.1"> Retrato de Jedewanadi da comunidade indígena Ye ' kwana .