# km/2010_12_66_.xml.gz
# nl/2010_11_cambodja-paniek-tijdens-waterfestival-leidt-tot-ramp_.xml.gz


(src)="3.1"> .
(trg)="18.10"> Het leek een hopeloze situatie .

(src)="6.3"> .
(trg)="18.10"> Het leek een hopeloze situatie .

(src)="12.5"> .
(trg)="18.10"> Het leek een hopeloze situatie .

(src)="18.2"> ​ ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឍឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ មាន ​ ការ ​ យល ់ ​ ឃើញ ​ ល ្ អ ​ ដើម ្ បី ​ ប ្ រាប ់ ​ ចែក ​ រំលែក ​ ។
(trg)="9.1"> - Mensen begonnen van de brug af in de rivier te springen om aan de menigte te ontkomen .

(src)="18.3"> ​ ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឃឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ អាច ​ និយាយ ​ ពី ​ មូលហេតុ ​ ដែល ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ រឿង ​ ទាំង ​ នេះ ​ ឡើង ។
(trg)="12.1"> - Op ongeveer hetzelfde moment werden de tl-buizen op de brug uitgeschakeld , evenals de meeste straatlantaarns aan de oostelijke kant van het eiland .

(src)="18.4"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឃឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ អាចនិយាយ ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង ​ នរណាម ្ នាក ់ ​ ឬ ​ ក ៏ ​ អ ្ វី ​ ម ្ យ ៉ ាង ​ ។
(trg)="15.2"> Het waren de laatste uren van de laatste dag van wat een vrolijke viering van het waterfestival had moeten worden .

(src)="18.5"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឍឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ អាច ​ ទម ្ លាក ់ ​ រឿង ​ ទាំង ​ នេះ ​ លើ ​ នរណា ​ ម ្ នាក ់ ​ បាន ​ ។
(trg)="16.2"> We hopen dat een onderzoek antwoord kan geven op de vraag welke gebeurtenis dit was .

(src)="18.7"> ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ត ្ រង ់ ​ ចំណុច ​ នេះ យើង ​ មិន ​ ទាន ់ ​ ដឹង ​ ច ្ បាស ់ ​ នៅ ​ ឡើយ ​ តេ ​ ថា ​ មាន ​ អ ្ វី ​ កើតឡើង ​ ឬ ​ កើត ​ ដោយ ​ សារ ​ អ ្ វី ​ ។
(trg)="16.3"> Ik hoop van harte dat de schuldigen zullen worden gestraft en dat hier iets van wordt geleerd , zodat zoiets niet meer gebeurt .

(src)="20.6"> អ ្ នកអាន ​ New Mandala ម ្ នាក ់ ​ ទាយ ​ ប ៉ ុន ្ មាន ​ ថ ្ ងៃ ​ មុន ​ ថា ​ សោកនាដកម ្ មប ្ រហែល ​ ជា ​ ​ នឹង ​ កើត ​ ឡើង ​ លើ ​ ស ្ ពាន ​ ។
(trg)="17.6"> Op de een of andere manier lijkt het alsof dat zou helpen tegen het verdriet over deze ramp , al is het maar een beetje .

(src)="20.7"> ពេល ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ឆ ្ លង ​ ស ្ ពាន ​ , គាប ​ ក ្ នុង ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ ជា ​ ក ្ រុមគ ្ រួសារ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ និង ​ យុវជន ​ ខ ្ មែរ ​ , ខ ្ ញុំ ​ ដូច ​ ជា ​ មាន ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ថា ​ កូន ​ ក ្ មេង ​ ដែល ​ នៅ ​ ក ្ បែរ ​ ជើង ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជា ​ ត ្ រូវ ​ គេ ​ ជាន ់ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ នៅ ​ តែបន ្ ត ។
(trg)="18.2"> Giften , die zullen worden verdeeld onder de slachtoffers en hun families , kunnen aan vertegenwoordigers van de 10 universiteiten * in Phnom Penh worden gegeven en deze zullen worden overgedragen aan H.E. Seang Sophondy , die verantwoordelijk is voor het comité voor slachtoffers van de ramp .

(src)="20.10"> ស ្ ពាន ​ គឺតូច ​ ណាស ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ទាំង ​ នោះ ។
(src)="20.11"> ​
(trg)="18.5"> Gemeentehuis van Phnom Penh : 016-866159 / 012-520520 / 016-78888 .

(src)="20.13"> ​
(src)="21.1"> គឺ ​ ជា ​ ថ ្ ងៃ ​ ដ ៏ ​ អាក ្ រក ់ ​ បំផុត ​ សម ្ រាប ់ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា ​ ។
(trg)="18.6"> Ministerie van Sociale Zaken : 012-910000 / 099-860453 .

(src)="21.3"> .
(trg)="18.10"> Het leek een hopeloze situatie .

# km/2011_04_103_.xml.gz
# nl/2011_04_arabische-wereld-spanning-rond-koninklijk-huwelijk-stijgt_.xml.gz


# km/2012_10_223_.xml.gz
# nl/2012_10_vietnam-regering-zet-drie-dissidente-bloggers-gevangen_.xml.gz


(src)="2.2"> ក ្ រុមអង ្ គការសិទ ្ ធិមនុស ្ សបានថ ្ កោលទោសភ ្ លាមៗមកលើការផ ្ តន ្ ទាទោសនេះ ។
(trg)="2.2"> Mensenrechtengroepen veroordeelden het vonnis meteen .

(src)="3.1"> អ ្ នកសរសេរប ្ លុកដែលត ្ រូវបានផ ្ តន ្ ទាទោសគឺ ឌៀវ ខាយ ( Dieu Cay ) អាញ ់ បាក ( AnhBaSG ) និង តា ហ ្ វុង តាន ( Ta Phong Tan ) ។
(trg)="3.1"> De veroordeelde bloggers Dieu Cay , AnhBaSG en Ta Phong Tan .

(src)="3.2"> រួបថតរបស ់ ដាន ឡាំម ប ៉ ាវ ( Dan Lam Bao )
(trg)="3.2"> Foto via Dan Lam Bao

(src)="3.6"> ក ្ រៅពីការតស ៊ ូមតិដើម ្ បីឲ ្ យមានការដោះលែងសកម ្ មជនអ ្ នកសរសេរប ្ លុកកាន ់ សាសនាកាតូលិក ម ៉ ារៀ តា ហ ្ វុង តាន ភាពបន ្ តបន ្ ទាប ់ នៃការបកប ្ រែអត ្ ថបទ បានប ៉ ះពាល ់ ដល ់ ការរំលោភបំពានអំណាចនៅប ្ រទេសវៀតណាម ៖
(trg)="5.4"> Wat een schande brengen het machtsmisbruik en de laffe angst voor vrije meningsuiting aan het Vietnamese volk !

(src)="3.10"> ត ្ រូវតែដោះលែង ម ៉ ារៀ តា ហ ្ វុង តាន !
(trg)="5.7"> Laat Maria Ta Phong Tan vrij !

(src)="3.11"> រូបភាពទាមទារឲ ្ យមានការផ ្ ដល ់ សេរីភាពសម ្ រាប ់ អ ្ នកសរសេរប ្ លុកដែលត ្ រូវជាប ់ ពន ្ ធនាគារ ។
(trg)="6.1"> Het lijkt erop dat er steeds harder wordt opgetreden tegen oppositiebloggers in Vietnam .

(src)="6.7"> អ ្ នកសរសេរប ្ លុកទាំងបី ត ្ រូវបានផ ្ តន ្ ទាទោសឲ ្ យជាប ់ ពន ្ ធនាគារក ្ នុងសប ្ ដាហ ៍ នេះ ម ្ នាក ់ ត ្ រូវជាប ់ ១២ឆ ្ នាំ ប ៉ ុន ្ តែមានអ ្ នកសរសេរប ្ លុកជាច ្ រើនទៀតនៅតែបន ្ តធ ្ វើសកម ្ មភាពល ្ អៗរបស ់ ខ ្ លួន .
(trg)="6.2"> Eerder kwam het kantoor van premier Nguyen Tan Dung met een verklaring waarin drie blogs bekritiseerd werden omdat ze tegen de regering zouden zijn .

# km/2013_04_444_.xml.gz
# nl/2013_04_ondanks-de-verboden-zijn-de-oeigoeren-van-china-trots-op-hun-identiteit_.xml.gz


(src)="2.1"> ទោះ ​ ជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ដោយ ​ ចំណុច ​ នេះ ​ ​ ​ ចាក ​ ឆ ្ ងាយ ​ ពី ​ ការ ​ ពិតខ ្ លាំងណាស ់ ។
(trg)="1.3"> Zo wordt een schijnvertoning opgevoerd van geveinsde trots op diversiteit in China .

(src)="3.1"> រូប ​ ភាព ​ ដែល ​ រាលដាល ​
(trg)="2.1"> Maar dat ligt heel ver van de waarheid .

(src)="5.1"> រូប ​ ថត ​ ដែល ​ រាលដាល ​ ​ ​ ​ បាន ​ ចែកចាយ ​ លើ ​ ប ្ រព ័ ន ្ ធ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ​ កាល ​ ពី ​ ថ ្ ងៃទី ​ ៥ ខែ ​ មីនា ។
(trg)="2.2"> Dit werd pasgeleden nog duidelijk in Urumqi-stad in het noordwesten van China in de regio Xinjiang met een Moslim-meerderheid .

(src)="5.3"> net .
(trg)="3.1"> Succesplaatje

(src)="7.2"> រូប ​ ថត ​ ពី uighurbiz .
(trg)="5.2"> Foto van Uighurbiz.net .

(src)="7.3"> net
(trg)="7.2"> Foto van uighurbiz.net

(src)="8.1"> ទោះ ​ បី ​ ជាយ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ រូប ​ ភាព ​ បង ្ ហោះ ​ ដោយ ​ ​ ​ ​ ពលរដ ្ ឋ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ បង ្ ហាញ ​ ថា ​ ​ នេះ ​ មិន ​ មែន ​ ជា ​ ហេតុការណ ៍ ​ តែ ​ មួយ ​ នោះទេ ។
(trg)="8.1"> Maar de foto's die door netizens zijn geüpload laten zien dat dit geen op zichzelf staand incident is .

(src)="9.2"> ឧទាហរណ ៍ ​ ស ៊ ូ ការ ៉ ា ( @ 佐克拉 ) បង ្ ហោះ ​ ​ រូប ​ ថត ​ សម ្ គាល ់ ​ ខ ្ លួន ​ ​ កាល ​ ពី ​ ថ ្ ងៃទី ​ ៦ ខែ ​ មីនា ហើយ ​ រៀប ​ រាប ់ ​ ថា :
(trg)="9.1"> Een paar jonge Oeigoeren hebben foto's van zichzelf in traditionele kleding geüpload om op die manier op te komen voor hun culturele rechten .

(src)="9.6"> ពេល ​ នេះ ​ ខ ្ ញុំ ​ ពាក ់ ​ ថាជីយ ៉ ា ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ​ ​ មិនមែន ​ ដើម ្ បី ​ ធ ្ វើ ​ ត ្ រាប ់ ​ នរណា ​ ​ នោះទេ ។
(trg)="9.3"> Het dragen van de gebedsmuts is een droom voor iedere Oeigoer want het vertegenwoordigt onze etniciteit en symboliseert onze cultuur .

(src)="9.8"> ខ ្ ញុំ ​ ស ្ រលាញ ់ ​ ថាជីយ ៉ ា ហើយ ​ ខ ្ ញុំ ​ និយាយ ​ ជំនួស ​ មុខ ​ ឲ ្ យ ​ អៃហឺ ​ ​ និង ​ ស ៊ ីងជាំង ។
(trg)="9.8"> Ik hou van de gebedsmuts en ik spreek voor Oeigoer en Xinjiang .

(src)="9.10"> Rainer Su : ខ ្ ញុំ ​ ជា ​ ជនជាតិ ​ ចិនហាន ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ​ ខ ្ ញុំ ​ គាំទ ្ រ ​ អ ្ នក ​ ។
(trg)="9.13"> Liang Ji 98 : Je bent mooi , van binnen en van buiten .

(src)="9.12"> នេះ ​ ជា ​ ការ ​ រំលោភ ​ លើ ​ ​ ភាព ​ ជា ​ មនុស ្ ស ​ ។
(trg)="9.15"> De Oeigoerse beschaving is zo rijk .

(src)="9.15"> ​ អារយ ្ យធម ៌ ​ របស ់ ​ អៃហឺ ​ គឺ ​ សម ្ បូរ ​ សប ្ បាយណាស ់ ​ ។
(trg)="9.16"> Kopieer de Han-Chinezen niet en geef je cultuur niet op .

(src)="9.18"> គាំទ ្ រ !
(trg)="9.18"> Steun !

(src)="9.19"> នេះ ​ ជា ​ ​ សម ្ លៀកបំពាក ់ ​ ប ្ រពែណី និង ​ វប ្ បធម ៌ ​ របស ់ ​ អ ្ នក ។
(trg)="9.21"> Geen individu of organisatie kan ingrijpen in de cultuur van een volk .

(src)="9.24"> Anostaf បាន ​ ដក ​ ស ្ រង ់ ​ សម ្ ដី ​ របស ់ ​ Ilham Tohti នៅ ​ ថ ្ ងៃទី ៧ ខែ ​ មីនា :
(trg)="9.23"> Anostaf citeerde op 7 maart de opmerking van Ilham Tohti :

(src)="9.25"> បញ ្ ញវន ្ ត ​ អៃហឺ ​ ឈ ្ មោះ ​ អ ៊ ីហាម តូទី ( Ilham Tohti ) ដែល ​ បាន ​ ​ ​ តស ៊ ូ ​ មតិ ​ ​ ដើម ្ បី ​ សិទ ្ ធិ ​ របស ់ ​ អៃហឺ បាន ​ និយាយ ​ ថា : " នេះ ​ មិនមែន ​ ជា ​ ហេតុការណ ៍ ​ តែ ​ មួយ ​ នោះទេ ។
(trg)="9.26"> Door het incident worden we er weer aan herinnerd dat de bescherming van onze etnische cultuur en identiteit het meest urgente probleem is voor Oeigoeren . "

(src)="9.39"> ប ្ រជាពលរដ ្ ឋ ​ អៃហឺ ​ មិន ​ សប ្ បាយ ​ ចិត ្ ត ​ នោះទេ ។
(trg)="9.29"> We zouden het niet moeten accepteren dat onze mensenrechten op deze manier worden vertrapt .

(src)="10.1"> ​ ​ សម ្ រាប ់ ព ័ ត ៌ មាន ​ ស ្ ដីពី ​ ប ្ រវត ្ តិ ​ ​ ​ របស ់ ​ អៃហឺ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ ឥស ្ លាម ​ នៅ ​ ចិន សូមអាន ​ អត ្ ថបទ ​ នេះ ។
(trg)="9.35"> Maar het conflict bestempelen als gebaseerd op " geruchten " en afkomstig van " groeperingen van buiten " zal het niet doen ophouden te bestaan .

# km/2013_10_474_.xml.gz
# nl/2013_10_jouw-mening-telt-blog-action-day-over-mensenrechten_.xml.gz


(src)="1.1"> បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ខ ្ លួន ​ អ ្ នក ៖ ទិវា ​ សកម ្ មភាព ​ ប ្ លុក ស ្ ដីពី ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស !
(trg)="1.2"> Een foto voor de Dag van de Mensenrechten .

(src)="1.2"> រូប ​ ថត ​ ស ្ ដីពីទិវា ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ ថត ​ ដោយ Catching .
(trg)="2.2"> Het thema van dit jaar is mensenrechten en de datum is 16 oktober .

(src)="2.2"> ប ្ រធាន ​ បទ ​ សម ្ រាប ់ ​ ឆ ្ នាំ ​ នេះ ​ គឺ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ហើយ ​ ទិវា ​ នេះគឺ ​ នៅ ​ ថ ្ ងៃទី ​ ១៦ ខែ ​ តុលា ។
(trg)="4.1"> Op het moment van dit schrijven hebben 1.377 blogs uit 114 landen zich aangemeld om mee te doen aan Blog Action Day 2013 .

(src)="4.4"> ​
(trg)="5.2"> Wordt vervolgd !