# km/2013_03_423_.xml.gz
# mk/03_25_20324_.xml.gz


(src)="1.3"> និស ្ សិត ​ បីនាក ់ ​ ​ មក ​ ពី ​ ​ ​ ផ ្ នែក ​ នៃ ​ ​ ការសិក ្ សា ​ ​ ដើម ្ បី ​ ទំនាក ់ ​ ទំនង ក ្ នុងពេល ​ ថ ្ មីៗ ​ នេះ ​ បាន ​ ​ ​ ​ ចូលរួម ​ ក ្ នុង ​ ​ ​ សិក ្ ខាសាលា ​ ​ ដឹក ​ នាំ ​ ដោយ ​ រ ៉ ាយស ៊ ីង វ ៉ យស ៍ ​ ( Rising Voices ) ដើម ្ បី ​ សិក ្ សា ​ ពី ​ វិធី ​ ​ ​ ​ ​ ថត ​ រូប ​ ​ ដោយ ​ ម ៉ ាស ៊ ីន ​ ថត ​ ឌីជីថល ​ ​ ឲ ្ យ ​ បាន ​ កាន ់ ​ តែ ​ ល ្ អ ​ ប ្ រសើរ ​ និង ​ របៀប ​ បង ្ ហោះ និង ​ ចែក ​ រំលែក ​ ​ រូប ​ ថត ​ ទាំង ​ ​ អស ់ ​ នេះ ​ ទៅ ​ លើ ​ អ ៊ ីនធើណែត ។
(trg)="2.1"> Овие тројца студенти се дел од напорот да се покаже овој универзитет дизајниран да им овозможи меѓукултурна и експериментална форма на образование на студентите од венецуелските домородни заедници .
(trg)="2.2"> Со пристапување на сателитската врска на универзитетот , која беше овозможена од владината програма наречена Infocentros , студентите можат да пристапат на интернет за да споделат фотографии од активности , учичници и прекрасната природа која го опкружува кампусот од 2000 хектари лоциран во државата Боливар .

(src)="4.1"> មានរូបថត ​ ​ ​ ដែល ​ ថត ​ ដោយ ​ ​ និស ្ សិត ​ និង ​ បង ្ ហោះ ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ គណនី ​ ​ ហ ្ វ ្ លិកគ ័ រ របស ់ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ។
(trg)="4.1"> Ова се некои од фотографиите сликани од студентите и поставени на универзитетската сметка на Фликр .

(src)="4.2"> ​ ​ សូម ​ ចុច ​ លើ ​ រូបថត ​ ដើម ្ បី ​ ​ មើល ​ រូប ​ ថត ​ ដើម ។
(trg)="4.2"> Кликнете на фотографијата за да ја погледнете оригиналната фотографија .

(src)="5.1"> អាគារ ​ ដែល ​ មានរាង ​ ដូចជា ​ ខ ្ ទម ដែលហៅ ​ ថា " ​ ឈូ ​ រួតា ( churuata ) " ដែល ​ ​ និស ្ សិត ​ ប ្ រមូល ​ ផ ្ តុំ ​ ​ សម ្ រាប ់ ​ កិច ្ ច ​ ប ្ រជុំ ​ និង ​ ​ សកម ្ មភាព ​ ក ្ រុម ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ ។
(trg)="5.1"> Типична структура на шапка наречена „ чуруата “ каде студентите се собираат за состаноци и други групни активности .

(src)="5.2"> ថត ​ ដោយ ​ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="5.2"> Фотографија од Акането .

(src)="6.2"> ថត ​ ដោយ ​ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="6.2"> Фотографија од Акането .

(src)="7.3"> ថត ​ ដោយ វ ៉ ាដាណា ( Wadaana ) ។
(trg)="7.3"> Фотографија од Вадаана .

(src)="8.2"> ថត ​ ដោយ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។
(trg)="8.2"> Фотографија од Акането .

(src)="9.1"> ត ្ រីចៀន ​ បែប ​ សាមញ ្ ញ ​ សម ្ រាប ់ ​ និស ្ សិត ​ ។
(trg)="9.1"> Типична пржена риба подготвена од студентите .

(src)="9.2"> ថត ​ ដោយ គូរ ៉ ានីចា ( Kuranicha ) ​ ។
(trg)="9.2"> Фотографија од Куранича .

(src)="11.2"> ថត ​ ដោយ ​ វ ៉ ាដាណា ( Wadaana ) ។
(trg)="7.3"> Фотографија од Вадаана .

# km/2011_04_99_.xml.gz
# mk/05_12_11940_.xml.gz


(src)="1.1"> កម ្ ពុជា ​ : ចម ្ រៀង ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ហ ្ វេសប ៊ ុក ( Facebook )
(trg)="4.1"> Музичката поп индустрија произведе голем број на песни поврзани со Фејсбук .

(src)="3.2"> ទស ្ សនាវដ ្ តីខ ្ មែរកម ្ ពុជា ទោះបីជាអះអាងថាមិនមែនជាអ ្ នកគាំទ ្ រ តែក ៏ មានការស ្ ងើចសរសើរថាមានជនជាតិកម ្ ពូជាជាច ្ រើនបាននាំគ ្ នាច ្ រៀងសប ្ បាយពី ' ចម ្ រៀងFacebook ' ទាំងនេះ ។
(trg)="5.1"> Подолу се примери од песни прикачени на Јутјуб ( сите во Кмер ) :

(src)="5.1"> Khmerbirdភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើលចំពោះការកើនឡើងរបស ់ ចម ្ រៀងប ្ រភេទនេះ ក ៏ ប ៉ ុន ្ តែក ៏ មានការយល ់ ស ្ របជាមួយនឹងចម ្ រៀងដែលបន ្ ទោសថា Facebook ជាមូលហេតុនៃការបែកបាក ់ របស ់ គូស ្ នេហ ៍ ។
(trg)="6.4"> Тој изјави во песната дека откако има Фејсбук , неговата девојка изгледа дека не се грижи за него како порано .

(src)="5.3"> ខ ្ ញុំមានការភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើលបន ្ តិចពេលដែលបានលឺចម ្ រៀងទាំងនេះ ប ៉ ុន ្ តែមើលទៅវាគឺជាការពិត ។
(trg)="6.5"> Почувствувал како да е целосно напуштен .

(src)="5.6"> សង ្ សាររបស ់ គេចំណាយពេលវេលាដើម ្ បីទាក ់ ទងជាមួយនឹងមនុស ្ សផ ្ សេងទៀតតាមរយៈ Facebook ។
(trg)="6.7"> Ова се разбира може да предизвика сериозен ефект во врската .

(src)="5.7"> ចំណុចនេះវាប ្ រាកដណាស ់ ថានឹងអាចបណ ្ តាលឲ ្ យមានការប ៉ ះពាល ់ យ ៉ ាងធ ្ ងន ់ ធ ្ ងរចំពោះទំនាក ់ ទំនងគូស ្ នហ ៍ ។
(trg)="6.8"> Во Камбоџа , има само околу 250,000 Фејсбук корисници што претставува 1.73 % од вкупниот број на интернет корисници , според socialbakers.com.

# km/2013_10_467_.xml.gz
# mk/06_04_4870_.xml.gz


(src)="1.4"> ​
(trg)="5.35"> 7 .

(src)="2.4"> បច ្ ចុប ្ បន ្ ន ខែនឌី គឺជា ​ និស ្ សិត ​ សកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ដែល ​ មាន ​ បំណង ​ ចង ់ ​ ដឹង ​ បន ្ ថែមពី អ ៊ ិនហ ្ វូក ្ រាហ ្ វេក ​ ( infographics ) ក ្ នុង ​ សកលវិទ ្ យាល ័ យ ហើយ ​ នាង ​ សង ្ ឃឹមថា ​ នឹង ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ ប ្ លុក ​ សម ្ រាប ់ ​ ជា ​ ឧបករណ ៍ ​ ​ ដើម ្ បី ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការ ​ ផ ្ លាស ់ ​ ប ្ ដូរ ​ សង ្ គម ។
(trg)="2.4"> Кенди , во моментов е ученик во средно училиште , сака да знае повеќе за инфографика ( визуелна претстава за одредена информација , податок или знаење ) на факултет и се надева дека ќе го искористи нејзиниот блог како средство за социјална промена .

(src)="5.1"> ១ .
(trg)="5.1"> 1 .

(src)="5.2"> សូម ​ ប ្ រាប ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ បន ្ ថែម ​ ពី ​ ខ ្ លួន ​ អ ្ នក ៖
(trg)="5.5"> Учев јапонски во прва година , но тогаш земав часови единствено на интернет .

(src)="5.7"> ២ .
(trg)="5.7"> 2 .

(src)="5.9"> ​ ហេតុអ ្ វី ?
(trg)="5.9"> Зошто ?

(src)="5.15"> ខ ្ ញុំ ​ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ខ ្ ញុំ ​ ចូលចិត ្ ត ​ សរសេរ ​ ពីរឿង តាំង ​ ពី ​ ខ ្ ញុំ ​ នៅ ​ ក ្ មេង ។
(trg)="5.13"> Немав дома интернет и немав идеја за што да пишувам .

(src)="5.16"> ​
(trg)="5.35"> 7 .

(src)="7.1"> ខ ្ ញុំសរសេរ ​ អំពី ​ ​ ​ រឿងរ ៉ ាវ ​ ដែល ​ ​ កើតឡើង ​ ក ្ នុង ​ ជីវិត ​ ប ្ រចាំថ ្ ងៃ អំពី ​ រឿងដែល ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ ខ ្ ញុំភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើល ធ ្ វើឲ ្ យ ​ ខ ្ ញុំចាប ់ អារម ្ មណ ៍ ​ ​ ឬ ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ ខ ្ ញុំខឹង ។
(trg)="5.20"> Дали те поддржуваат во твоите онлајн активности ?
(trg)="5.21"> Да , бидејќи двајцата работат со компјутери , особено татко ми бидејќи има голема страст за фотографија .

(src)="7.2"> ​
(trg)="5.35"> 7 .

(src)="10.2"> តើ ​ ​ អ ្ នក ​ ចូលចិត ្ ត ​ អ ្ វី ​ បំផុត ​ ​ អំពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ?
(trg)="5.25"> Што најмногу ти се допаѓа кај блогирањето ?

(src)="10.3"> ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ធ ្ វើឲ ្ យ ​ ខ ្ ញុំអាច ​ ចែក ​ រំលែក ​ គំនិត ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ​ ទៅ ​ កាន ់ ​ អ ្ នក ​ ដទៃ ដើម ្ បី ​ អនុញ ្ ញាត ​ ឲ ្ យ ​ ពួក ​ គេ ​ ដឹង ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ បានកើត ​ ឡើង ​ ក ្ នុង ​ ជីវិត ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ​ និង ​ ក ្ នុង ​ សហគមន ៍ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ។
(trg)="5.26"> Блогирањето ми овозможува да го споделам моето мислење со другите , да ги известам за тоа што се случува во мојот живот и во мојата заедница .

(src)="10.4"> ខ ្ ញុំ ​ វាយតម ្ លៃ ​ ខ ្ ពស ់ ​ ចំពោះ ​ ឱកាស ​ ដើម ្ បី ​ ចែក ​ រំលែក ​ ពី ​ រូបខ ្ ញុំ ​ ទៅ ​ កាន ់ ​ អ ្ នកដទៃ ​ និង ​ ដើម ្ បី ​ ទំនាក ់ ​ ទំនង ​ ជាមួយ ​ អ ្ នក ​ អាន ។
(trg)="5.27"> Ја користам оваа можност да споделам нешто со другите во врска со мене и да комуницирам со читателите .

(src)="10.5"> ប ្ លុក ​ ជា ​ វិធី ​ មួយ ​ ដើម ្ បី ​ ធ ្ វើ ​ ទំនាក ់ ​ ទំនង ​ ជាមួយ ​ អ ្ នកដទៃ ។
(trg)="5.28"> Тоа е еден начин да се комуницира со другите .

(src)="10.6"> ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ក ្ រៅ ​ ពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ខ ្ ញុំ ​ ក ៏ ​ ចូលចិត ្ ត ​ បង ្ កើត ​ ផ ្ ទាំង ​ បដា ​ សម ្ រាប ់ ​ ប ្ លុក ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ​ ផងដែរ ខ ្ ញុំចូលចិត ្ ត ​ កែ ​ រូបថត ទោះបីជា ​ ខ ្ ញុំ ​ មិនសូវ ​ ជា ​ មាន ​ ជំនាញ ​ នៅ ​ ​ ឡើយ ​ ក ៏ ដោយ ។
(trg)="5.29"> Но покрај пишувањето , исто така сакам да креирам свој блог банер , да уредувам фотографии , иако не сум сеу ште доволно вешта во тоа .

(src)="10.7"> ៦ .
(trg)="5.30"> 6 .

(src)="10.9"> លទ ្ ធភាព ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ ប ្ លុក ​ គឺនៅ ​ មាន ​ កម ្ រិត ​ នៅ ​ ​ ម ៉ ាដាហ ្ គាស ្ កា ដោយ ​ សារ ​ មាន ​ តែ ​ មួយ ឬ ​ ពីរ ​ ភាគរយ ​ នៃ ​ ប ្ រជាពលរដ ្ ឋ ​ ម ៉ ាឡាហ ្ កាស ៊ ី ដែល ​ អាច ​ មាន ​ លទ ្ ធភាព ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ បាន ​ ព ្ រោះ ​ តែ ​ តម ្ លៃ ​ របស ់ ​ វា ។
(trg)="5.31"> Што мислиш за блогирањето во Мадагаскар ?
(trg)="5.32"> Пристапот до блоговите во Мадагаскар е многу ограничен бидејќи само 1 или 2 проценти од луѓето во Мадагаскар имаат пристап до интернетот поради неговата цена .

(src)="10.10"> ប ៉ ុន ្ តែ ខ ្ ញុំដឹង ​ ថា ​ មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ដែលចង ់ សរសេរ ​ ប ្ លុក ។
(trg)="5.33"> Но знам дека има многу личности кои навистина сакаат да блогираат .

(src)="10.12"> ៧ .
(src)="10.13"> តើអ ្ នក ​ មាន ​ ការ ​ រំពឹង ​ ទុក ​ អ ្ វី ​ ខ ្ លះពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុកសម ្ រាប ់ ​ ខ ្ លួនអ ្ នក ​ ផ ្ ទាល ់ និង ​ សហគមន ៍ ​ របស ់ ​ អ ្ នក ?
(trg)="5.34"> Доколку ја подобриме пристапноста на интернет мрежата , верувам дека блогирањето може да придонесе да се промени начинот на живот на народот во Мадагаскар .

(src)="10.16"> ​
(trg)="5.35"> 7 .

(src)="10.19"> តើ ​ អ ្ នក ​ គិត ​ យ ៉ ាង ​ ដូច ​ ម ្ តេច ​ ចំពោះ ​ តួនាទី ​ របស ់ ​ អ ្ នកជាមួយ ​ នឹង ​ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ឥឡូវ ​ នេះ ?
(trg)="5.36"> Кое е твоето очекување од блогирањето за себе и за твојата заедница ?

(src)="10.23"> ហើយ ​ ឥឡូវ ​ នេះ ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ បានចូលរួម ​ ក ្ នុង ​ កិច ្ ច ​ ប ្ រជុំ ​ កំពូល ​ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ អារម ្ មណ ៍ ​ កាន ់ តែ ​ ​ មាន ​ ការ ​ ជំរុញ ​ ចិត ្ ត ​ កាន ់ ​ តែ ​ ខ ្ លាំង ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ បកប ្ រែ ។
(trg)="5.37"> Се надевам дека ќе привлечам многу луѓе да блогираат или дека можеби ќе ги променам гледиштата на некои луѓе со споделување на моето , особено во врска со блогирањето .

(src)="10.25"> ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ក ្ លាយ ​ ទៅជា ​ អ ្ វី ​ ម ្ យ ៉ ាង ​ ដែលសំខាន ់ ​ សម ្ រាប ់ ខ ្ ញុំ ហើយ ​ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ មោទនភាព ​ ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ក ្ លាយ ​ ជា ​ ផ ្ នែក ​ មួយ ​ នៃ ​ សហគមន ៍ ​ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ។
(trg)="5.38"> Се сеќавам , еднаш кога им кажав на моите другари за блогирање , тие рекоа дека тоа е губење на време .

(src)="10.26"> ៩ .
(trg)="5.39"> 8 .

(src)="10.28"> បន ្ ទាប ់ ពី ​ វិទ ្ យាល ័ យ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ សិក ្ សា ​ បច ្ ចេកវិទ ្ យាព ័ ត ៌ មាន ឬ ​ ក ៏ ​ អ ៊ ីនហ ្ វូក ្ រាហ ្ វិក ។
(trg)="5.42"> GV е голема заедница , тоа е многу важна веб страница и реткост е ваков вид на веб страница да биде преведена на малагаси .

(src)="10.29"> ខ ្ ញុំសង ្ ឃឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ ​ កាន ់ តែ ​ ​ ចូលរួម ​ ចំណែក ​ កាន ់ ​ តែ ​ ច ្ រើន ​ ​ ជាមួយ ​ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ។
(trg)="5.43"> Малагаси не е многу познат јазик и чест ми е да преведувам GV статии на мојот јазик .

(src)="10.30"> ១០ .
(trg)="5.52"> 10 .

(src)="10.31"> តើ ​ អ ្ វី ​ ជា ​ សារ ​ របស ់ ​ អ ្ នក ​ ទៅ ​ កាន ់ ​ អ ្ នក ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ អ ៊ ីនធើណែត ​ ដទៃ ​ ទៀត ?
(trg)="5.53"> Која е твојата порака до твоите млади колеги нетизени ( жители на интернет ) ?

(src)="10.32"> សូម ​ ធ ្ វើ ​ ចិត ្ ត ​ ឲ ្ យ ​ កាន ់ តែ ​ បើក ​ ទូលាយ ។
(trg)="5.55"> Блогирањето е лесен начин да се сподели твоето мислење .

(src)="10.33"> ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ គឺជា ​ វិធី ​ ងាយស ្ រួល ​ ដើម ្ បី ​ ចែក ​ រំលែក ​ គំនិត ​ របស ់ អ ្ នក ។
(trg)="5.56"> Никогаш не е губење на време , особено ако пишуваш нешто интересно и корисно .

(src)="10.34"> វា ​ ​ នឹង ​ មិន ​ មែន ​ ជា ​ ការ ​ ​ ខ ្ ជះខ ្ ជាយ ​ ពេលវេលា ​ ​ នោះទេ ជាពិសេស ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ អ ្ នកសរសេរ ​ អ ្ វី ​ ម ្ យ ៉ ាង ​ ដែល ​ គួរឲ ្ យចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ និង ​ មាន ​ ប ្ រយោជន ៍ ។
(trg)="5.57"> Преку блогирањето , можеби ќе најдеме други блогери во светот кои го делат нашето гледиште и кои можат да не разберат и да ни помогнат во нашиот живот .

(src)="10.36"> នៅពេល ​ ដែលខ ្ ញុំ ​ ចូលរួម ​ ក ្ នុង ​ ​ វគ ្ គ ​ បណ ្ ដុះបណ ្ ដាល ​ ស ្ ដីពីការ ​ សរសេរប ្ លុក ​ របស ់ ហ ្ វូកូ ខ ្ ញុំសួរ ​ ពួក ​ គេ ​ ថា ​ តើ ​ ខ ្ ញុំ ​ អាច ​ សរសេរ ​ អ ្ វី ​ នៅ ​ លើ ​ ប ្ លុក ។
(trg)="5.58"> Кога учествував на првата обука за блогирање на Фоко , ги прашав за што можам да пишувам на еден блог .

(src)="10.37"> ចម ្ លើយ ​ របស ់ ​ ​ គេ ​ គឺ ​ ថា ​ ខ ្ ញុំអាច ​ ប ្ រើ ​ ប ្ លុក ​ ជា ​ កំណត ់ ​ ហេតុ ​ ប ្ រចាំ ​ ថ ្ ងៃ ។
(trg)="5.59"> Еден од одговорите беше дека блогирањето можам да го користам како дневник .

# km/2011_07_146_.xml.gz
# mk/08_12_13468_.xml.gz


(src)="1.1"> កម ្ ពុជា ៖ អត ្ ថបទ ​ ​ នៅ ​ លើ ​ ប ្ លក ់ ​ ​ ​ បណ ្ តាល ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការ ​ ស ៊ ើប ​ អង ្ កេត ​ លើ ​ ឃាតកម ្ ម ​
(trg)="4.1"> Случајот е преземен од група на борци за правата и политичари кои апелираа за соодветна истрага .

(src)="2.2"> ក ៏ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ​ ការ ​ ពិនិត ្ យ ​ ​ សុខ ​ ភាព ​ មុន ​ ពេល ​ ចាក ​ ចេញ ​ ដំណើរ ​ របស ់ ​ នាង ​ ដែល ​ បាន ​ ធ ្ វើ ​ នៅ ​ ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ បាន ​ បង ្ ហាញ ​ ថា ​ សុខភាព ​ របស ់ ​ នាង ​ គឺ ​ ​ នៅ ​ ល ្ អ ​ ណាស ់ ​ ។
(trg)="6.1"> Треба да биде споменато дека Khmerization еднаш успешно ги има убедено властите да поднесат истрага и да ѝ помогнат на друга куќна помошничка од Камбоџа која била злоупотребувана од нејзиниот работодавец во Малезија .

(src)="6.1"> ពួក ​ យើង ​ បាន ​ ​ ​ ​ អាន ​ ប ្ លក ់ ​ ​ មួយ ​ លើ ​ គេហ ​ ទំព ័ រ ​ របស ់ ​ លោក ​ ( khmerization .
(trg)="6.2"> Освен објавувањето на напис за злоупотребувањето , Khmerization има испратено писмо по електронска пошта охрабрувајќи ги своите читатели да испратат писмо до амбасадата во Малезија .

(src)="6.4"> ពួក ​ យើង ​ ​ ​ ចង ់ ​ ទាញ ​ ចំណាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ របស ់ ​ លោក ​ ​ ​ ​ ​ មក ​ លើ ​ ការ ​ ស ្ លាប ់ ​ ​ របស ់ ​ អ ្ នកបម ្ រើ ​ តាម ​ ផ ្ ទះ ​ ជន ​ ជាតិ ​ កម ្ ពុជា ​ ថ ្ មីៗ ​ នេះ ​ ដែល ​ ពួក ​ យើង ​ មាន ​ ការ ​ សង ្ ស ័ យ ​ ពី ​ ​ មូលហេតុ ​ នៃ ​ ការ ​ ស ្ លាប ់ ​ ដ ៏ ​ ពិត ​ ប ្ រាកដ ​ ​ ថា ​ ជា ​ ​ ទារុណកម ្ ម ​ ​ ផ ្ លូវ ​ កាយ និង ​ ផ ្ លូវ ​ ចិត ្ ត ​ ដែល ​ ប ្ រព ្ រឹត ្ តិ ​ ជា ​ បន ្ ត ​ បន ្ ទាប ់ ​ ដោយ ​ ចៅ ​ ហ ្ វាយ ​ នាយ ​ របស ់ ​ នាង ។
(trg)="7.1"> Според извештајот од 2011 изготвен од страна на КАРАМ Азија , КАРАМ Камоџа и Танаганита , насловен како „ Проверка на реалноста : Правата и законите за работниците-мигранти од Азија “ , бројот на камбоџиски работници-мигранти во Малезија изнесува повеке од 40,000 од кои 51.7 % ѝ припаѓаат на женската популација .
(trg)="7.2"> Извештајот подвлече неколку чести злоупотребувања кои им се случуваат на овие работници :

(src)="6.5"> យោង ​ តាម ​ ​ អ ្ នក ​ ជិត ​ ខាង ​ ​ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ ម ៉ ាលេ ​ ស ៊ ី ពួក ​ គេ ​ ​ បាន ​ ឃើញ ​ ​ ​ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ​ ​ ត ្ រូវ ​ ​ បាន ​ រំលោភ ​ បំពាន ​ ​ ជា ​ បន ្ តបន ្ ទាប ់ និង ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ លើក ​ ច ្ រើន ​ សា ​ ​ សុំ ​ ការ ​ ជួយ ​ សង ្ គ ្ រោះ ​ ពី ​ អ ្ នក ​ បម ្ រើ ​ តាម ​ ផ ្ ទះ ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ នៅ ​ តំបន ់ ​ នោះ ​ ។
(trg)="7.3"> Условите за работа се разликуваат од договорот потпишан помеѓу работникот и нивната агенција во Камбоџа , вклучувајќи и помала заработка и стегите поврзани со долговите кои се непознати за работникот сè до моментот на започнувањето со работата .

# km/2011_08_162_.xml.gz
# mk/08_12_13573_.xml.gz


(src)="1.1"> ហ ្ កាណា ​ ៖ មាគ ៌ ា ​ ទៅ ​ រក " ​ ស ្ រ ្ តី ​ ​ ក ្ នុង ​ ឧត ្ តម ​ គតិ ​ " ៖ ជួប ​ ជាមួយ ​ អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លក ់ និង ​ អ ្ នក ​ សារព ័ ត ៌ មាន ​ ​ លីនដា អាណាន ់ ​
(trg)="1.2"> Иако има исто презиме како и светски познатиот граѓанин на Гана , Линда Анан не е поврзана со претходниот генерален секретар на Обединетите нации , Кофи Анан .

(src)="1.3"> លីនដា គឺជាអ ្ នកសារព ័ ត ៌ មាន និង អ ្ នកសរសេរប ្ លក ់ ជនជាតិហ ្ កាណា ដែលបានរួមចំណែកជួយដល ់ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ អនឡាញ ( Global Voices Online )
(trg)="2.1"> Линда Анан : блогер од Гана , новинар и основач на магазинот Обасема

(src)="2.1"> ស ្ តីពីហ ្ កាណា ។
(trg)="3.3"> Баруч колеџот во Њујорк .

(src)="4.1"> លីនដា អាណាន ់ ៖ អ ្ នកសរសេរប ្ លក ់ ជនជាតិហ ្ កាណា អ ្ នកសារព ័ ត ៌ មាន និងជាស ្ ថាបនិកនៃទស ្ សនាវដ ្ តី អូបាសឺម ៉ ា
(trg)="3.4"> Таа скоро се врати во Гана и работи во полето на медиуми и комуникации .

(src)="6.1"> នៅក ្ នុងបទសម ្ ភាសន ៍ ជាមួយ ស ្ ទីវ ហ ្ សារ ៉ ា ( Steve Sharra ) នេះ លីនដា បាននិយាយពីការសរសេរប ្ លក ់ បំណងប ្ រថ ្ នារបស ់ នាងក ្ នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងការពង ្ រឹងអំណាចឲ ្ យដល ់ ស ្ រ ្ តី ទស ្ សនាវដ ្ តី អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) និងអ ្ វីៗជាច ្ រើនដែលនាងបានធ ្ វើនៅលើអ ៊ ីនធើណែត ។
(trg)="4.1"> Во ова интервју со Стев Шара , Линда зборува за блогирањето , нејзината пасија за споделување на знаење и давање на моќ на жените , за магазинот Обасема и за многуте други работи кои таа ги прави на интернет .

(src)="7.4"> តើអ ្ នកមានជាប ់ ពាក ់ ព ័ ន ្ ធនឹងគាត ់ មែនដែរឬទេ ?
(trg)="5.2"> Која е Линда Анан ?

(src)="7.8"> SS : តើអ ្ នកកើតនៅទីណា ?
(src)="7.9"> តើអ ្ នកធំធាត ់ នៅទីណា ?
(trg)="5.4"> Дали имаш некоја врска со него ?

(src)="7.11"> LA : ខ ្ ញុំកើត និងធំធាត ់ ក ្ នុងប ្ រទេសហ ្ កាណា រហូតដល ់ ពេលអាយុពាក ់ កណ ្ តាលយុវវ ័ យ ។
(trg)="7.3"> СШ : Што те донесе повторно во Гана и што правиш сега ?

(src)="7.17"> មួយវិញទៀត បន ្ ទាប ់ ពីពេលដែលខ ្ ញុំចាប ់ ផ ្ តើម អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) គោលបំណងរបស ់ ខ ្ ញុំ គឺចង ់ បង ្ កើតទស ្ សនាវដ ្ តីនេះក ្ នុងប ្ រទេសហ ្ កាណា និងប ្ រទេសដទៃទៀតក ្ នុងទ ្ វីបអាហ ្ រ ្ វិក ។
(trg)="8.3"> Исто така , целта , откако го почнав Обасема , беше да го лансирам во Гана и другите африкански држави .

(src)="7.19"> តើខ ្ ញុំកំពុងតែធ ្ វើអ ្ វី ៖ ពេលនេះខ ្ ញុំធ ្ វើការជាជំនួយការទីប ្ រឹក ្ សានៅឯក ្ រុមហ ៊ ុន Integrated Marketing Communications ។
(trg)="8.4"> Сега е време да го преземам тој чекор .

(src)="7.20"> SS : អ ្ នកមានវត ្ ត ្ មានដ ៏ គួរឲ ្ យចាប ់ អារម ្ មណ ៍ ខ ្ លាំងណាស ់ នៅលើបណ ្ តាញ ចាប ់ ផ ្ តើមពី អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) ទស ្ សនាវដ ្ តីដែលអ ្ នកបានបង ្ កើត និងកែលម ្ អ ។
(trg)="8.6"> СШ : Имаш навистина извонредно онлајн присуство , почнувајќи од Обасема , магазинот кој што го основаше и го уредуваш .

(src)="7.21"> សូមនិយាយប ្ រាប ់ ពីមូលហេតុ និងវិធីដែលអ ្ នកចាប ់ ផ ្ តើមទស ្ សនាវដ ្ ដីនេះ ។
(trg)="8.7"> Кажи ни зошто и како започна со изадавање на магазинот ?

(src)="7.22"> LA : អរគុណ !
(trg)="8.8"> ЛА : Благодарам .

(src)="7.23"> ខ ្ ញុំចាប ់ ផ ្ តើមទស ្ សនាវដ ្ តីនេះពីរបីខែ បន ្ ទាប ់ ពីខ ្ ញុំបញ ្ ចប ់ ការសិក ្ សា ។
(trg)="8.9"> Го започнав магазинот неколку месеци откако дипломирав на колеџот .

(src)="7.26"> ម ្ យ ៉ ាងទៀត បន ្ ទាប ់ ពីបញ ្ ចប ់ ការសិក ្ សា ខ ្ ញុំកត ់ សម ្ គាល ់ ឃើញពីតម ្ រូវការឲ ្ យមានវេទិកាដែលផ ្ តល ់ នូវការពង ្ រឹងអំណាច និងសាជំរុញលើកទឹកចិត ្ តសម ្ រាប ់ ស ្ រ ្ តីជនជាតិអាហ ្ រ ្ វិកវ ័ យក ្ មេង ដូចជា ខ ្ លួនខ ្ ញុំផ ្ ទាល ់ តាមរយៈច ្ រកផ ្ សេងៗ ។
(trg)="8.11"> Споделувањето на знаење е уште една работа во која уживам , а онлајн магазинот беше одлична платформа за да го правам тоа .

(src)="7.29"> មិនថាពាក ្ យថា " ក ្ នុងឧត ្ តមគតិ " បែបណានោះទេ ពាក ្ យនេះគឺពិតជាឬសគល ់ នៃខ ្ លឺមសារប ្ រាកដណាស ់ ។
(trg)="8.16"> СШ : Која е твојата публика за магазинот ?

(src)="7.30"> SS : តើនរណាជាក ្ រុមអ ្ នកអានទស ្ សនាវដ ្ តីរបស ់ អ ្ នក ?
(trg)="8.17"> Колку луѓе се опфатени до сега ?

(src)="7.32"> LA : ក ្ រុមអ ្ នកអានគោលដៅរបស ់ អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) គឺស ្ រ ្ តីជនជាតិអាហ ្ រ ្ វិក ទោះបីជាមានអ ្ នកយល ់ ត ្ រូវក ្ នុងការប ្ រកែកថាបញ ្ ហាស ្ រ ្ តីគឺជាបញ ្ ហាដែលពាក ់ ព ័ ន ្ ធគ ្ នាទំាងអស ់ ក ៏ ដោយ ។
(trg)="9.1"> ЛА : Целната публика на Обасема е африканската жена , иако секој би се сложил дека женските прашања ги надминуваат границите .

(src)="7.33"> អ ្ នកអានរបស ់ យើងមិនមែនត ្ រឹមតែជាស ្ រ ្ តីជនជាតិអាហ ្ រិ ្ វក ឬស ្ រ ្ តីដែលមានដើមកំណើតអាហ ្ រ ្ វិក យើងក ៏ មានក ្ រុមអ ្ នកអានគោលដៅជាសាកលផងដែរ ។
(trg)="9.2"> Нашите читатели не се само африканските жени и жените со африканско потекло .

(src)="7.36"> ចំណុចនោះហើយដែល ទស ្ សនាវដ ្ តីអូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) ចូលមក ។
(trg)="9.6"> Тука е моментот кога настапува Обасема .

(src)="7.40"> SS : សូមប ្ រាប ់ ពីការងាររបស ់ អ ្ នកជាមួយនឹង ក ្ លូប ៊ លវ ៉ យស ៍ អនឡាញ ( Global Voices
(trg)="9.9"> Ми се топли срцето кога гледам дека нашите придонесувања за општеството одат подалеку .

(src)="8.1"> Online ) .
(trg)="9.10"> СШ : Кажи ни за твојата работа за Глобал воисис онлајн .

(src)="8.2"> តើអ ្ នកចាប ់ ផ ្ តើមដោយរបៀបណា ?
(trg)="9.11"> Како започна ?

(src)="8.3"> LA : ខ ្ ញុំមានឱកាសជួបនឹងក ្ លូប ៊ លវ ៉ យស ៍ អនឡាញ ក ្ នុងឆ ្ នាំ២០០៩ និងគិតថានេះគឺជាប ្ រភពព ័ ត ៌ មានដ ៏ គួរឲ ្ យជឿជាក ់ ។
(trg)="9.13"> Ми се допаѓаше различноста кај тимот на ГВ и сакав да станам дел од него .

(src)="8.4"> ខ ្ ញុំចូលចិត ្ តភាពចម ្ រុះនៃក ្ រុមការងារ និងចង ់ រួមចំណែកជាមួយក ្ រុមនេះ ខ ្ ញុំបានផ ្ តោតលើការសរសេរអត ្ ថបទស ្ តីពីនយោបាយ ។
(trg)="9.14"> Пишував политички написи каде Гана беше во фокусот .

(src)="9.1"> តើអ ្ វីដែលបណ ្ តាលចិត ្ តឲ ្ យអ ្ នកចាប ់ ផ ្ តើមសរសេរប ្ លក ់ ?
(trg)="9.16"> СШ : Имаш блог , Аби спикс .

(src)="9.2"> LA : ខ ្ ញុំពិតជាមានចំណង ់ ចំណូលចិត ្ តជាខ ្ លាំង និងដូចដែលខ ្ ញុំបានរៀបរាប ់ ខាងដើម ចូលចិត ្ តចែករំលែកព ័ ត ៌ មានជាមួយអ ្ នកដទៃ ។
(trg)="9.17"> Што те натера да размислиш да отвориш блог ?

(src)="9.4"> ប ្ លក ់ នេះបានផ ្ តល ់ ឱកាសដល ់ ខ ្ ញុំដោយសេរីក ្ នុងការសរសេរបញ ្ ចេញពីគំនិតរបស ់ ខ ្ ញុំដោយគ ្ មានកម ្ រិត ឧទាហរណ ៍ អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) ដែលជាការបោះពុម ្ ពផ ្ សាយសាធារណៈ ។
(trg)="9.19"> Ми овозможува слободно да ги изразам моите мисли без никакви ограничувања , како на пример во Обасема , која е сепак официјална публикација .

(src)="9.9"> LA : Black Star News រកខ ្ ញុំឃើញនៅលើបណ ្ តាញ និងបានទាក ់ ទងខ ្ ញុំដើម ្ បីសុំសម ្ ភាសន ៍ ។
(trg)="9.21"> СШ : Во 2007 година беше прогласена за Претприемач на денот во Блек стар њус .

(src)="9.11"> SS : តើអ ្ នកមានចំណាប ់ អារម ្ មណ ៍ បែបណាដែរចំពោះលំហប ្ លក ់ នៅហ ្ កាណា ?
(trg)="9.23"> Што значеше за тебе појавувањето на веб-сајтот на БСЊ ?

(src)="9.12"> LA : ខ ្ ញុំចូលចិត ្ តពីភាពគួរឲ ្ យរំភើបរបស ់ វា ភាពអង ់ អាចដែលបានបង ្ ហាញនៅក ្ នុងអត ្ ថបទគឺគួរឲ ្ យភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើល និងបង ្ ហាញថាជនជាតិហ ្ កាណាមានភាពឈានមុខក ្ នុងវិស ័ យ " សេរីភាព " ។
(trg)="9.25"> Блогерите тука се прилично активни ; се собираат меѓусебно и градат пријателства како резултат на ова .

(src)="9.14"> SS : ចុងក ្ រោយ តើអ ្ វីជាមហិច ្ ឆតានាពេលអនាគតសម ្ រាប ់ អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) ?
(trg)="9.26"> СШ : И за крај , кои се твоите идни планови за Обасема ?

(src)="9.15"> និងសម ្ រាប ់ ខ ្ លួនអ ្ នកផ ្ ទាល ់ ?
(trg)="9.27"> И за тебе ?

(src)="9.19"> ស ្ របពេលជាមួយគ ្ នាដែរ ខ ្ ញុំមានគោលបំណងក ្ នុងការស ្ វែងរកវេទិកាដទៃទៀតក ្ នុងវិស ័ យសារព ័ ត ៌ មានដើម ្ បីជួយជំរុញ អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) ទៅក ្ នុងកម ្ រិតមួយទៀត ។
(trg)="9.28"> ЛА : Во следните неколку месец Обасема ќе биде подложена на реорганизација со цел оживување на енергијата врзана за оваа публикација .

# km/2013_08_449_.xml.gz
# mk/09_10_20948_.xml.gz


(src)="1.1"> តើ ​ បុរស ​ ​ ដែល ​ ​ ​ ​ ​ ​ ដាក ់ ​ ​ គ ្ រាប ់ បែក ​ នៅ ​ ​ ​ ​ ព ្ រលាន ​ យន ្ ត ​ ហោះ ​ ប ៉ េកាំង ​ ជា ​ ​ ​ ភេវករ ​ ឬ ​ ជា ​ ជន ​ រងគ ្ រោះ ?
(trg)="5.1"> Ји бил принуден да ги покрие судските трошоци , поради што западнал во долгови .

(src)="7.1"> ភេវករ ​ ឬ ​ ជន ​ រងគ ្ រោះ ?
(trg)="7.1"> Терорист или жртва ?

(src)="8.1"> មតិយោបល ់ ​ ​ នៅ ​ លើ ​ បណ ្ ដាញ ​ ព ័ ត ៌ មាន ​ សង ្ គម ​ ភាគ ​ ច ្ រើន ​ បង ្ ហាញពី ​ ភាពអាណិត ​ អាសូរ ​ ចំពោះ ជី ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ឃើញ ​ លោក ​ ជា ​ ជន ​ រងគ ្ រោះ ​ នៃ ​ ​ ​ ​ ភាពអយុត ្ តិធម ៌ ​ ផ ្ នែក ​ នយោបាយ និង ​ ​ សង ្ គម ​ ។
(trg)="8.1"> Во мнозинството од коментарите на кинеските социјални медиуми се изразува сочуство со Ји , кој е перцепиран како жртва на општествена и политичка неправда .

(src)="8.2"> ជី ចាប ់ ​ ផ ្ ដើម ​ សរសេរ ​ ​ បទពិសោធន ៍ ​ របស ់ ​ លោក នៅក ្ នុង ​ ប ្ លុក ​ ​ តាំង ​ ពីឆ ្ នាំ ​ ២០០៦ ​ ហ ្ វេង ជីងយ ៉ ាង ( @ 风青杨V ) បាន ​ ​ សរសេរ ​ វិភាគ ​ ពី ​ ប ្ លុក ​ របស ់ ​ ​ លោក ​ ​ និង ​ សរុប ​ ថា ​ ៖
(trg)="8.7"> Сепак , доколку не сакаме да видиме нов г-дин Ји во оваа држава , мора да посветиме внимание на коренот на проблемот .

(src)="8.8"> លោក ​ ជា ​ មនុស ្ ស ​ ធម ្ មតា ​ ម ្ នាក ់ ​ កាល ​ ពី ​ ដើម ​ ទី តើ ​ អ ្ វី ​ ​ ដែល ​ ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ គាត ់ ​ ក ្ លាយ ​ ទៅជា ​ មនុស ្ ស ​ មិន ​ ធម ្ មតា ?
(trg)="8.8"> Тој бил само една нормална личност на самиот почеток на се ова , што е тоа што го направи абнормален ?

(src)="8.10"> ​ ឧទាហរណ ៍ អ ្ នក ​ ធ ្ វើ ​ ការ ​ ក ្ នុង ​ បណ ្ ដាញ ​ ព ័ ត ៌ មាន យិន ឆេ ( @ 凝哲同学 ) សរសេរ ​ ថា ​ ៖ ​
(trg)="8.9"> Сепак , има и такви кои веруваат дека јавната безбедност секогаш треба да има приоритет .

(src)="8.15"> តើ ​ ​ មាន ​ អ ្ វី ​ កើត ​ ឡើង ​ ចំពោះ ​ ​ សង ្ គម ​ របស ់ ​ យើង ?
(trg)="8.13"> Дополнително , ги величаат насилниците како да се херои бидејќи не им наштетиле на други .