# km/2013_10_467_.xml.gz
# mg/2010_06_02_6488_.xml.gz


(src)="1.2"> ក ្ នុង ​ អំឡុង ​ ​ កិច ្ ច ​ ប ្ រជុំ ​ កំពូល ​ របស ់ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ឆ ្ នាំ២០១០ នៅ ​ ប ្ រទេស ​ ឈីលី ក ្ មេង ​ ស ្ រី ​ ម ្ នាក ់ ​ បាន ​ សួរ ​ ខ ្ ញុំ ​ ថា ​ តើ ​ ខ ្ ញុំ ​ ពិតជា ​ មក ​ ពី ​ ប ្ រទេស ​ ជប ៉ ុន ​ មែន ​ ឬ ជា ​ ប ្ រទេស ​ ដែល ​ ​ នាង ​ ​ ​ ​ មានចំណាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ មក ​ លើ ​ ជា ​ ខ ្ លាំង ចំពោះ ​ គ ្ រប ់ រឿង ​ ទាំងភាសា វប ្ បធម ៌ និងជាពិសេស ​ គឺហ ្ ស ៊ ូហ ្ ស ៊ ី ។
(trg)="1.1"> Madagasikara : Ny feon 'ny tanora iray mpitoraka blaogy sady mpandika teny
(trg)="2.1"> Nandritra ny Vovonana Iraisam-pirenen 'ny Gloval Voices 2010 tany Chile , nisy tovovavy iray avy any Madagasikara nanontany ahy raha tena avy any Japana tokoa aho , firenena izay tena ankafiziny tokoa na ny tenim-pirenena , ny kolontsaina , ary indrindra ny " sushi " .

(src)="1.3"> ​ ខ ្ ញុំស ្ ងើ ​ ចដែល ​ នាង ​ អាច ​ និយាយ ​ ភាសា ​ ជប ៉ ុន ​ បាន ​ ល ្ អ ​ ជាង ​ ខ ្ ញុំផ ្ ទាល ់ ​ ដែល ​ បាន ​ រស ់ ​ នៅ ​ ប ្ រទេស ​ ជប ៉ ុន ​ ​ រយៈពេល ​ ពីរឆ ្ នាំ ​ រួច ​ ទៅហើយ ។
(trg)="2.2"> Gaga aho raha nahita fa mbola mahay miteny Japoney tsara lavitra noho izaho izy na dia efa roa taona aza aho no nipetraka tany Japana .

(src)="2.1"> នាង ​ គឺ ​ រ ៉ ាឌីហ ្ វឺរ ៉ ា ហ ្ វេឡាណា ខែនឌីអ ្ នក ​ បក ​ ប ្ រែ ​ សម ្ រាប ់ ​ ​ គម ្ រោង ​ ភាសា ​ របស ់ ​ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ គឺភាសា ​ ម ៉ ាឡាហ ្ កាស ៊ ី ។
(trg)="3.2"> Vao 15 taona monja , Candy angamba no mpikambana tanora indrindra ao amin 'ny ekipan 'ny Global Voices .

(src)="2.2"> ​ ខែនឌីដែល ​ មានអាយុ ​ ត ្ រឹម ​ តែ ​ ១៥ឆ ្ នាំ ប ្ រហែលជា ​ ​ សមាជិក ​ ​ ​ ​ ​ វ ័ យ ​ ក ្ មេង ​ បំផុត ​ ក ្ នុង ​ ​ ក ្ រុម ​ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ​ ។
(trg)="3.3"> Tsy ny fahaizany tenim-pirenena ihany no nihatsara noho ny fandraisany anjara amin 'ny Global Voices , fa nahafahany nanaparitaka ny tenim-pireneny koa izany , dia ny Malagasy .

(src)="2.4"> បច ្ ចុប ្ បន ្ ន ខែនឌី គឺជា ​ និស ្ សិត ​ សកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ដែល ​ មាន ​ បំណង ​ ចង ់ ​ ដឹង ​ បន ្ ថែមពី អ ៊ ិនហ ្ វូក ្ រាហ ្ វេក ​ ( infographics ) ក ្ នុង ​ សកលវិទ ្ យាល ័ យ ហើយ ​ នាង ​ សង ្ ឃឹមថា ​ នឹង ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ ប ្ លុក ​ សម ្ រាប ់ ​ ជា ​ ឧបករណ ៍ ​ ​ ដើម ្ បី ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការ ​ ផ ្ លាស ់ ​ ប ្ ដូរ ​ សង ្ គម ។
(trg)="3.4"> Candy , izay mpianatra any amin 'ny lisea amin 'izao fotoana izao , dia te-hahalala bebe kokoa momba ny " infographie " any amin 'ny fianarana ambony ary manantena izy ny ho afaka hampiasa ny blaoginy ho fitaovana amin 'ny fifanakalozana ara-sosialy .

(src)="3.1"> ខែនឌី ជាមួយ ​ នឹង ​ ឪពុក ​ របស ់ ​ នាង ម ៉ ាមីនីរីណា ​ រ ៉ ាឌីហ ្ វេរ ៉ ា ​ រ ៉ ាណាវីវ ៉ ូសុន ( ឆ ្ វេង ) , លីអូណាដ ឈៀន ប ្ រធាន ​ គម ្ រោង ​ ភាសា ​ និង ​ អាចប ៊ ីសប ​ ចន បាបធីស អូដាម ៉ ា ​ មក ​ ពីអ ៊ ូហ ្ គង ់ ដា បុគ ្ គល ​ ម ្ នាក ់ ​ ក ្ នុង ​ ចំណោម ​ ​ អ ្ នក ​ ឈ ្ នះ ​ រង ្ វាន ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ ព ័ ត ៌ មាន ​ ​ បន ្ ទាន ់
(trg)="5.1"> Candy miaraka amin 'ny rainy , Maminirina Radifera Ranaivoson ( ankavia ) ; Leonard Chien , Talen 'ny Global Voices Lingua ; ary ny " archeveque " John Baptist Odama avy any Ouganda , iray tamin 'ireo nandresy tamin 'ny fifaninana Breaking Borders

(src)="4.1"> ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ សម ្ ភាសន ៍ ​ ខែនឌី តាមរយៈ ​ អ ៊ ីម ៉ ែល អំពី ​ ជីវិត ​ ផ ្ ទាល ់ ​ ខ ្ លួន ​ របស ់ ​ នាង និង ​ សកម ្ មភាព ​ ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ៖
(trg)="6.1"> Nanadihady an 'i Candy tamin 'ny mailaka aho ny mombamomba ny fiainany manokana sy ny fitoraham-blaogy ataony :

(src)="5.1"> ១ .
(trg)="7.1"> 1 .

(src)="5.2"> សូម ​ ប ្ រាប ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ បន ្ ថែម ​ ពី ​ ខ ្ លួន ​ អ ្ នក ៖
(trg)="7.2"> Lazalazao anay ny momba anao :
(trg)="7.3"> Izaho no RADIFERA Felana Candy , 15 taona , ary teraka tany Madagascar .

(src)="5.4"> ខ ្ ញុំ ​ ជា ​ សិស ្ ស ​ ឆ ្ នាំ ​ ទីពីរ ​ នៅ ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ។
(trg)="7.4"> Taona faharoa ( classe de première ) any amin 'ny lisea aho izao .

(src)="5.5"> ខ ្ ញុំ ​ រៀន ​ ភាសា ​ ជប ៉ ុន ​ ក ្ នុងអំឡុង ​ ពេល ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ រៀន ​ ​ ឆ ្ នាំទីមួយនៅ ​ ​ ​ វិទ ្ យាល ័ យ ប ៉ ុន ្ តែ ​ នៅ ​ ពេល ​ នោះ ​ ខ ្ ញុំ ​ ​ គ ្ រាន ់ តែ ​ រៀន ​ ពីនេះ ​ ពីនោះ នៅ ​ លើ ​ អ ៊ ីនធឺណេត ។
(trg)="7.5"> Nianatra teny Japoney aho nandritra ny taona voalohany ( classe de seconde ) saingy tamin 'izany fotoana izany dia naka lesona tetsy sy teroa tamin 'ny aterineto fotsiny aho .

(src)="5.6"> ខ ្ ញុំសម ្ រេច ​ ចិត ្ ត ​ ​ ​ រៀនភាសា ​ ​ ​ នេះ ​ រយៈ ​ ពេល ​ មួយ ​ ឆ ្ នាំ ​ ក ្ រោយ ។
(trg)="7.6"> Herintaona taty aoriana aho vao nanapa-kevitra ny hianatra any an-dakilasy .

(src)="5.7"> ២ .
(trg)="7.7"> 2 .

(src)="5.8"> តើ ​ អ ្ នក ​ បាន ​ ចាប ់ ​ សរសេរប ្ លូក ​ រយៈ ​ ពេល ​ ប ៉ ុន ្ មាន ​ ឆ ្ នាំ ​ មក ​ ហើយ ?
(trg)="7.8"> Hafiriana izao ianao no nitoraka blaogy ?

(src)="5.9"> ​ ហេតុអ ្ វី ?
(trg)="7.9"> Nahoana ?

(src)="5.11"> ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ ចូលរួម ​ ក ្ នុង ​ ​ វគ ្ គបណ ្ ដុះបណ ្ ដាល ​ ពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ដែល ​ ​ ពួក ​ គេ ​ បាន ​ ​ រៀបចំ ។
(src)="5.12"> ខ ្ ញុំ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ តាំង ​ ពី ​ ឆ ្ នាំ ២០០៧ ។
(trg)="7.10"> Tamin 'ny alalan 'ny tetikasa " Foko Madagascar " no nahalalako ny momba ny fitorahana blaogy .

(src)="5.13"> ប ៉ ុន ្ តែ ​ ពេល ​ នោះ ​ ខ ្ ញុំ ​ មិន ​ សូវ ​ ជា ​ ​ សកម ្ ម ​ នោះទេ ។
(trg)="7.11"> Nandray anjara tamin 'ny fampiofanana fitoraham-blaogy nokarakarain-dry zareo aho .

(src)="5.14"> ខ ្ ញុំ ​ មិន ​ មាន ​ អ ៊ ីនធឺណេត ​ ប ្ រើ ​ នៅ ​ ផ ្ ទះ ហើយ ​ ខ ្ ញុំ ​ មិន ​ ដឹង ​ ជា ​ ត ្ រូវ ​ សរសេរ ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ផងដែរ ។
(trg)="7.12"> Nanomboka tamin 'ny taona 2007 aho no niblaogy , saingy tamin 'izany fotoana izany aho mbola tsy dia navitrika loatra .

(src)="5.15"> ខ ្ ញុំ ​ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ខ ្ ញុំ ​ ចូលចិត ្ ត ​ សរសេរ ​ ពីរឿង តាំង ​ ពី ​ ខ ្ ញុំ ​ នៅ ​ ក ្ មេង ។
(trg)="7.13"> Tsy nanana aterineto aho tany an-trano ary tsy dia hitako loatra izay hosoratana .
(trg)="7.14"> Nanomboka niblaogy aho satria efa hatramin 'ny mbola kely no tia nanoratsoratra tantara .

(src)="5.16"> ​
(src)="5.17"> ៣ .
(trg)="7.15"> 3 .

(src)="5.18"> ​ តើ ​ ​ ពេល ​ ចាប ់ ​ ផ ្ តើម ​ ដំបូង ​ អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ពី ​ អ ្ វី ?
(trg)="9.1"> Nanoratra momba ny fiainana andavanandro aho , momba ireo zavatra nanaitra ahy , nahaliana ahy , na nahatezitra ahy .

(src)="8.2"> ​ តើ ​ គ ្ រួសារ ​ របស ់ ​ អ ្ នក ​ ​ បើក ​ ចំហ ​ ចំពោះ ​ ការ ​ ប ្ រើ ​ ប ្ រាស ់ ​ បច ្ ចេក ​ វិទ ្ យាថ ្ មី ​ ដែរ ​ ឬ ​ ទេ ?
(trg)="10.2"> Misokatra amin 'ny fivoarana ara-teknolojia ve ny ankohonanao ?

(src)="8.3"> តើ ​ ពួកគេ ​ ​ ​ ​ គាំទ ្ រ ​ ចំពោះ ​ ​ ​ សកម ្ មភាព ​ ​ នៅលើ ​ អ ៊ ីនធឺណេត ​ រ ​ បស ់ ​ អ ្ នក ​ ដែរ ​ ឬ ​ ទេ ?
(trg)="10.3"> Mankasitraka ny fahavitrihanao amin 'ny aterineto ve izy ireo ?

(src)="9.2"> ដោយសារតែទាំង ​ ឪពុក និងម ្ ដាយ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ សុទ ្ ធ ​ តែ ​ ធ ្ វើ ​ ការ ​ ជាមួយ ​ កុំព ្ យូទ ័ រ ​ ជាពិសេស ​ ​ ឪពុក ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ​ ព ្ រោះ ​ គាត ់ ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ចំពោះ ​ ​ ការ ​ ថតរូប ​ ​ ជា ​ ខ ្ លាំង ។
(trg)="11.1"> Eny , satria ireo raiamandreniko dia samy miasa amin 'ny solosaina avokoa , indrindra ny raiko izay tena mankafy ny fakàna sary .

(src)="9.3"> ឪពុក ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ ជា ​ អ ្ នកសរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ដ ៏ សកម ្ ម ​ ម ្ នាក ់ ។
(trg)="11.3"> Rehefa tsy miresaka momba ny politika aho dia tsy maninona , satria aty Madagasikara , indrindra mandritra ny fotoanan 'ny krizy , lohahevitra saro-pady ny politika .

(src)="10.1"> ៥ .
(trg)="12.1"> 5 .

(src)="10.2"> តើ ​ ​ អ ្ នក ​ ចូលចិត ្ ត ​ អ ្ វី ​ បំផុត ​ ​ អំពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ?
(trg)="12.2"> Inona no tena tianao amin 'ny fitorahana blaogy ?

(src)="10.3"> ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ធ ្ វើឲ ្ យ ​ ខ ្ ញុំអាច ​ ចែក ​ រំលែក ​ គំនិត ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ​ ទៅ ​ កាន ់ ​ អ ្ នក ​ ដទៃ ដើម ្ បី ​ អនុញ ្ ញាត ​ ឲ ្ យ ​ ពួក ​ គេ ​ ដឹង ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ បានកើត ​ ឡើង ​ ក ្ នុង ​ ជីវិត ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ​ និង ​ ក ្ នុង ​ សហគមន ៍ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ។
(trg)="12.3"> Ny fitorahana blaogy dia ahafahako mizara ny hevitro amin 'ny hafa , mampahafantatra azy ireo izay mitranga amin 'ny fiainako sy ny fiaraha-moniko .

(src)="10.4"> ខ ្ ញុំ ​ វាយតម ្ លៃ ​ ខ ្ ពស ់ ​ ចំពោះ ​ ឱកាស ​ ដើម ្ បី ​ ចែក ​ រំលែក ​ ពី ​ រូបខ ្ ញុំ ​ ទៅ ​ កាន ់ ​ អ ្ នកដទៃ ​ និង ​ ដើម ្ បី ​ ទំនាក ់ ​ ទំនង ​ ជាមួយ ​ អ ្ នក ​ អាន ។
(trg)="12.4"> Mavesa-danja amiko izany fahafahako mizara ny momba ahy amin 'ny hafa izany , sy ny fifaneraserana amn 'ireo mpamaky .

(src)="10.5"> ប ្ លុក ​ ជា ​ វិធី ​ មួយ ​ ដើម ្ បី ​ ធ ្ វើ ​ ទំនាក ់ ​ ទំនង ​ ជាមួយ ​ អ ្ នកដទៃ ។
(trg)="12.5"> Anisan 'ny làlana ahafahana mifandray amin 'ny hafa izany .

(src)="10.6"> ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ក ្ រៅ ​ ពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ខ ្ ញុំ ​ ក ៏ ​ ចូលចិត ្ ត ​ បង ្ កើត ​ ផ ្ ទាំង ​ បដា ​ សម ្ រាប ់ ​ ប ្ លុក ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ​ ផងដែរ ខ ្ ញុំចូលចិត ្ ត ​ កែ ​ រូបថត ទោះបីជា ​ ខ ្ ញុំ ​ មិនសូវ ​ ជា ​ មាន ​ ជំនាញ ​ នៅ ​ ​ ឡើយ ​ ក ៏ ដោយ ។
(trg)="12.6"> Fa ankoatry ny fanoratana , tiako koa ny mamorona ny " bannière " -n 'ny blaogiko , tiako ny mamoaka sary , na dia tsy mbola mahay loatra aza aho .

(src)="10.7"> ៦ .
(trg)="12.7"> 6 .

(src)="10.8"> តើ ​ អ ្ នក ​ ​ គិត ​ យ ៉ ាង ​ ម ៉ េច ​ ចំពោះ ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ម ៉ ាដាហ ្ គាស ្ កា ?
(trg)="12.9"> Tena voafetra ny fahafahana mitoraka blaogy any Madagasikara satria 1 na 2 isan-jaton 'ny mponina ihany no manana aterineto noho ny vidiny .

(src)="10.10"> ប ៉ ុន ្ តែ ខ ្ ញុំដឹង ​ ថា ​ មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ដែលចង ់ សរសេរ ​ ប ្ លុក ។
(trg)="12.10"> Fa fantatro fa maro ireo olona te-hitoraka blaogy .

(src)="10.12"> ៧ .
(trg)="12.12"> 7 .

(src)="10.13"> តើអ ្ នក ​ មាន ​ ការ ​ រំពឹង ​ ទុក ​ អ ្ វី ​ ខ ្ លះពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុកសម ្ រាប ់ ​ ខ ្ លួនអ ្ នក ​ ផ ្ ទាល ់ និង ​ សហគមន ៍ ​ របស ់ ​ អ ្ នក ?
(trg)="12.13"> Inona no antenainao amin 'ny fitorahana blaogy ho an 'ny tenanao sy ny fiaraha-moninao ?

(src)="10.14"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឃឹម ​ ថា ​ នឹង ​ អាច ​ ទាក ់ ទាញ ​ ឲ ្ យ ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ងាក ​ មក ​ រក ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ឬ ​ ប ្ រហែលជា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ អាច ​ ផ ្ លាស ់ ​ ប ្ ដូរ ​ នូវ ​ ទស ្ សនៈ ​ របស ់ ​ មនុស ្ ស ​ មួយចំនួន ​ តាម ​ រយៈ ​ ការ ​ ចែក ​ រំលែក ​ គំនិត ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ជាពិសេស ​ អំពី ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ។
(trg)="12.14"> Manantena aho fa afaka ny hisarika olona maromaro kokoa hitoraka blaogy , na mety afaka hanova ny fomba fijerin 'ny sasany aho amin 'ny fizaràko ny fomba fijeriko , indrindra momba ny fitorahana blaogy .

(src)="10.15"> ខ ្ ញុំ ​ ចាំថា ​ ពេលដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ប ្ រាប ់ ​ មិត ្ ត ​ ភក ្ តិ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ មួយ ​ ចំនួន ពួក ​ គេ ​ និយាយថា ​ ​ កា ​ រសរសេរប ្ លុក ​ គឺជា ​ ការ ​ ខ ្ ជះខ ្ ជាយ ​ ពេលវលា ។
(trg)="12.15"> Tadidiko indray andro raha niresaka tamin 'ireo namako sasantsasany aho momba ny fitorahana blaogy , dia niteny tamiko izy ireo fa fandaniam-potoana izany .

(src)="10.16"> ​
(src)="10.17"> ៨ .
(trg)="12.16"> 8 .

(src)="10.19"> តើ ​ អ ្ នក ​ គិត ​ យ ៉ ាង ​ ដូច ​ ម ្ តេច ​ ចំពោះ ​ តួនាទី ​ របស ់ ​ អ ្ នកជាមួយ ​ នឹង ​ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ឥឡូវ ​ នេះ ?
(trg)="12.17"> Mpandika teny ho an 'ny Global Voices Lingua Malagasy ianao .

(src)="10.21"> ភាសា ​ ម ៉ ាឡាហ ្ កាស ៊ ី មិន ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ស ្ គាល ់ ​ ច ្ រើន ​ នោះទេ ហើយ ​ នេះ ​ ជា ​ កិត ្ តិយស ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ​ បកប ្ រែ ​ អត ្ ថបទ ​ របស ់ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ មក ​ ជា ​ ភាសា ​ ដើម ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ។
(trg)="12.19"> GV dia fiaraha-monina lehibe , vohikala goavana , ary mahàlana ny vohikala toy izany no adika amin 'ny teny Malagasy. tena tsy mbola malaza eran-tany ny teny Malagasy , ka voninahitra ho ahy ny mandika ireo lahatsoratry ny GV amin 'ny tenim-pireneko .

(src)="10.22"> នេះ ​ ក ៏ ​ ជា ​ វិធី ​ មួយ ​ សម ្ រាប ់ ខ ្ ញុំដើម ្ បី ​ អាច ​ ​ អភិវឌ ្ ឍន ៍ ​ ជំនាញ ​ ភាសា ​ អង ់ គ ្ លេស និង ​ ភាសា ​ ម ៉ ាឡាហ ្ កាស ៊ ី ​ ផងដែរ ។
(trg)="12.20"> Fomba ahafahako manatsara ny fitenenako teny Anglisy sy Malagasy koa izany .

(src)="10.23"> ហើយ ​ ឥឡូវ ​ នេះ ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ បានចូលរួម ​ ក ្ នុង ​ កិច ្ ច ​ ប ្ រជុំ ​ កំពូល ​ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ អារម ្ មណ ៍ ​ កាន ់ តែ ​ ​ មាន ​ ការ ​ ជំរុញ ​ ចិត ្ ត ​ កាន ់ ​ តែ ​ ខ ្ លាំង ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ បកប ្ រែ ។
(trg)="12.21"> Ary ankehitriny rehefa avy nanatrika ny Vovonana Iraisam-pirenena aho dia mahatsapa ho mavitrika kokoa handika teny .

(src)="10.24"> ខ ្ ញុំចូលចិត ្ ត ​ ការងារ ​ នេះ ។
(trg)="12.22"> Tiako ny manao izany .

(src)="10.25"> ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ក ្ លាយ ​ ទៅជា ​ អ ្ វី ​ ម ្ យ ៉ ាង ​ ដែលសំខាន ់ ​ សម ្ រាប ់ ខ ្ ញុំ ហើយ ​ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ មោទនភាព ​ ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ក ្ លាយ ​ ជា ​ ផ ្ នែក ​ មួយ ​ នៃ ​ សហគមន ៍ ​ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ។
(trg)="12.23"> Nanjary zava-dehibe eo amin 'ny fiainako ny GV , ary reharehako ny maha-mpikambana ahy ao amin 'ny fiaraha-monin 'ny GV .

(src)="10.26"> ៩ .
(trg)="12.24"> 9 .

(src)="10.27"> តើនៅ ​ ពេល ​ អនាគត ​ អ ្ នក ​ មើល ​ ​ រូប ​ អ ្ នក ​ យ ៉ ាង ​ ដូចម ្ ដេច ?
(trg)="12.26"> Aorian 'ny lisea dia mieritreritra ny hianatra informatika aho , na infografia .

(src)="10.29"> ខ ្ ញុំសង ្ ឃឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ ​ កាន ់ តែ ​ ​ ចូលរួម ​ ចំណែក ​ កាន ់ ​ តែ ​ ច ្ រើន ​ ​ ជាមួយ ​ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ។
(trg)="12.27"> Manantena koa aho fa handray anjara bebe kokoa amin 'ny GV .

(src)="10.30"> ១០ .
(trg)="12.28"> 10 .

(src)="10.31"> តើ ​ អ ្ វី ​ ជា ​ សារ ​ របស ់ ​ អ ្ នក ​ ទៅ ​ កាន ់ ​ អ ្ នក ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ អ ៊ ីនធើណែត ​ ដទៃ ​ ទៀត ?
(trg)="12.29"> Inona no hafatrao ho an 'ireo tanora hafa mpampiasa aterineto ?

(src)="10.32"> សូម ​ ធ ្ វើ ​ ចិត ្ ត ​ ឲ ្ យ ​ កាន ់ តែ ​ បើក ​ ទូលាយ ។
(trg)="12.31"> Ny fitorahana blaogy dia fomba tsotra hizarànao ny hevitrao .

(src)="10.33"> ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ គឺជា ​ វិធី ​ ងាយស ្ រួល ​ ដើម ្ បី ​ ចែក ​ រំលែក ​ គំនិត ​ របស ់ អ ្ នក ។
(trg)="12.32"> Tsy fandaniam-potoana mihitsy izany , indrindra raha manoratra zava-mahaliana sy tena ilaina ianao .

(src)="10.35"> តាម ​ រយៈ ​ ការ ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ប ្ រហែលជា ​ យើង ​ នឹង ​ អាច ​ រកស ្ គាល ់ ​ ​ អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ដទៃ ​ ក ្ នុង ​ ពិភព ​ លោក ​ ដែលអាច ​ ចែករំលែក ​ គំនិត ​ របស ់ យើង និង ​ អ ្ នកដែល ​ អាច ​ យល ់ ​ និងជួយ ​ យើង ​ ក ្ នុង ​ ជីវិត ​ របស ់ យើង ។
(trg)="12.33"> Amin 'ny alalan 'ny fitoraham-blaogy , mety afaka hahita mpitoraka blaogy hafa isika , izay mihombon-kevitra amintsika , sy mahatakatra ary afaka manampy antsika amin 'ny fiainana .

(src)="10.36"> នៅពេល ​ ដែលខ ្ ញុំ ​ ចូលរួម ​ ក ្ នុង ​ ​ វគ ្ គ ​ បណ ្ ដុះបណ ្ ដាល ​ ស ្ ដីពីការ ​ សរសេរប ្ លុក ​ របស ់ ហ ្ វូកូ ខ ្ ញុំសួរ ​ ពួក ​ គេ ​ ថា ​ តើ ​ ខ ្ ញុំ ​ អាច ​ សរសេរ ​ អ ្ វី ​ នៅ ​ លើ ​ ប ្ លុក ។
(trg)="12.34"> Raha nandray anjara tamin 'ny fiofanana mitoraka blaogy voalohany nokarakarain 'ny Foko aho dia nanontany azy ireo hoe inona no mety hosoratako amin 'ny blaogiko .

(src)="10.37"> ចម ្ លើយ ​ របស ់ ​ ​ គេ ​ គឺ ​ ថា ​ ខ ្ ញុំអាច ​ ប ្ រើ ​ ប ្ លុក ​ ជា ​ កំណត ់ ​ ហេតុ ​ ប ្ រចាំ ​ ថ ្ ងៃ ។
(trg)="12.35"> Iray tamin 'ny valiny ny hoe afaka ampiasainao toy ny diary ny blaogy .

(src)="10.38"> វា ​ ជា ​ ការ ​ ពិត ​ ប ៉ ុន ្ តែសូម ​ ប ្ រយ ័ ត ្ ន ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ចែក ​ រំលែក ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ មាន ​ លក ្ ខណៈ ​ ផ ្ ទាល ់ ខ ្ លួន ​ ពេក ​ នៅ ​ លើ ​ ប ្ លុក ​ របស ់ អ ្ នក មនុស ្ ស ​ មួយ ​ ចំនួន ​ អាច ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ រឿង ​ បែប ​ នោះ ​ ដើម ្ បី ​ ធ ្ វើ ​ បាប ​ ឬ ​ វាយ ​ ប ្ រហារ ​ លើ ​ រូប ​ អ ្ នក ​ ក ៏ ថា ​ បានដែរ ។
(trg)="12.36"> Marina izany nefa mitandrema ihany tsy hizara zavatra saro-pady " intime " ao amin 'ny blaoginao , satria afaka ahodin 'ny sasany iny hanoherana anao ( na " hamelezana " anao )

# km/2010_11_43_.xml.gz
# mg/2010_08_11_7915_.xml.gz


(src)="1.1"> កម ្ ពុជា ៖ ​ ទស ្ សន ​ ផ ្ សេង ​ ៗ ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ​ សាល ​ ក ្ រម ​ ​ របស ់ ​ ឌុច ​
(trg)="1.1"> Kambodza : adihevitra momba ny raharaha Duch

(src)="1.2"> អស ់ ​ រយៈពេល ​ ជាង ​ ៣០ឆ ្ នាំ ​ ​ បន ្ ទាប ់ ​ ពី ​ ការ ​ ដួល ​ រលំ ​ របស ់ ​ របប ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ​ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ​ អង ្ គ ​ ជំនុំ ​ ជម ្ រះ ​ វិសាមញ ្ ញ ​ ក ្ នុង ​ តុលាការ ​ កម ្ ពុជា ​ ​ ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ប ្ រជាជន ​ ទូទៅ ​ ​ ហៅ ​ ថា ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ បាន ​ សម ្ រេចសាលក ្ រម ​ ដំបូង ​ បំផុត ​ ​ មួយ ​ កាល ​ ពី ​ ថ ្ ងៃ ​ ទី ​ ២៦ ខែ ​ កក ្ កដា ឆ ្ នាំ ​ ២០១០ ។
(trg)="1.2"> 30 taona mahery aty aorian 'ny fianjeran 'ny Fitondrana Khmer Rouge any Kambodza , nivoaka tamin 'ny 26 Jolay 2010 farany teo ny didy fanamelohana voalohany avy amin 'ny Fitsarana manokana ao amin 'ny Fitsarana any Kambodza ( ECCC ) -fantatra ihany koa amin 'ny hoe Fitsarana ny Khmer Rouge .

(src)="1.3"> ​ សាលក ្ រម ​ មួយ ​ នោះ ​ គឺ ​ ជា ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ កាំង ​ ហ ្ គេច ​ អៀវ ​ ហៅ ​ ឌុច ​ ម ្ នាក ់ ​ ក ្ នុង ​ ចំណោម ​ មនុស ្ ស ​ បួននាក ់ ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ នាំ ​ មក ​ តុលាការ ​ ដើម ្ បី ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ពីបទ ​ ប ្ រល ័ យ ​ ពូជសាសន ៍ , ឧក ្ រិដកម ្ ម ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង ​ ​ មនុស ្ ស ​ ជាតិ និង ​ ឧក ្ រិដ ្ ឋកម ្ ម ​ សង ្ រ ្ គាម ​ ​ អ ្ នកទាំងនោះ ​ រួមមាន នួន ជា ​ ឬ ​ ក ៏ ​ បងធំ ​ ទីពីរ , ​ អៀង សារី ​ , អៀង ធីរិទ ្ ធិ ​ ( ស ្ រី ្ ត ​ ខ ្ លាំង ​ ​ ក ្ នុង ​ សម ័ យ ​ ខ ្ មែរ ​ ​ ក ្ រហម ) ​ និង ខៀវ សំផន ។
(trg)="1.3"> Fanamelohana an 'i Kaing Guek Eav antsoina hoe Duch ihany koa izany , iray amin 'ireo olona efatra miaraka amin 'i Nuon Chea na Rahalahy faharoa , i Ieng Sary , i Ieng Thirith ( na Vadin 'ny filoham-pirenena Khmer Rouge ) ary i Khieu Samphan izay notoriana ihany koa noho ny fandripahan 'olona faobe , heloka be vava anaty ady .

(src)="2.1"> ឌុច ប ្ រធាន ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ទួល ស ្ លែង ត ្ រូវ ​ បាន ​ កាត ់ ​ ក ្ តី ​ ឲ ្ យ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ៣៥ ​ ឆ ្ នាំ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ កាត ់ ​ បន ្ ថយ ​ មក ​ ត ្ រឹម ​ តែ ​ ១៩ ​ ឆ ្ នាំ ​ ដោយ ​ សារ ​ មាន ​ ការ ​ ឃុំឃាំង ​ ​ អស ់ ​ ១៦ ​ ឆ ្ នាំ ​ មកហើយ ​ រួមទាំង ​ ការឃុំឃាំង ​ ដោយ ​ មិន ​ ស ្ រប ​ ច ្ បាប ់ ​ ដោយ ​ តុលាការ ​ យោធា ​ កាលពី ​ ឆ ្ នាំ ១៩៩៩ ។
(trg)="2.1"> Nahazo sazy an-tranomaizina mandritra ny 35 taona i Duch Tuol Sleng lehiben 'ny fonja ; na izany aza , nahena ho 19 taona izany satria efa notanana am-ponja izy nandritry ny 16 taona miaraka amin 'ny fitazonana azy tsy ara-dalàna nandritry ny dimy taona , araka ny didin 'ny fitsarana miaramila tamin 'ny 1999 .

(src)="2.2"> សាលក ្ រម ​ នេះ ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ នូវ ​ ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ ផ ្ សេងៗ ​ ពី ​ បណ ្ តា ​ អង ្ កភាព ​ និង ​ បុគ ្ គល ​ ជាច ្ រើន ​ ជាពិសេស ​ បុគ ្ គល ​ ដែល ​ ទទួល ​ រង ​ ទារុណកម ្ ម ​ ក ្ នុង ​ កំឡុង ​ សម ័ យ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ។
(trg)="2.2"> Niteraka fientanana maro avy amin 'ireo andrim-panjakana samihafa sy avy amin 'olon-tsotra izay nijaly nandritry ny fotoan 'ny Khmer Rouge ity didy ity .

(src)="2.3"> ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ ទាំង ​ នេះ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ចែក ​ ជាបី ​ ក ្ រុម ​ ។
(trg)="2.3"> Azo sokajiana telo ireo hetsika ireo .

(src)="3.1"> ក ្ រុមទីមួយ គឺ ​ ក ្ រុម ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ កំពុង ​ តែ ​ រង ់ ចាំ ​ នូវ ​ លទ ្ ធផល ​ ពី ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ បាន ​ ស ្ វាគមន ៍ ​ នូវ ​ សាលក ្ រម ​ នេះបាន ​ កត ់ ​ សំគាល ់ ​ នូវ ​ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ មួយ ​ នេះ ​ ថា ​ ជា ​ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ ប ្ រវត ្ តិសាស ្ រ ្ ត ​ មួយ ​ ជាពិសេស ​ ចំពោះ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ការរំលោភ ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ។
(trg)="3.1"> Ny voalohany , ny vondron 'olona izay miandry fatratra ny valin 'ny Tribonalin 'ny Khmer Rouge ary mandray soa aman-tsara ity didy ity amin 'ny alalan 'ny fanazavana ireo zava-nitranga ho fotoana manan-tantara ho an 'i Kambodza indrindra ho an 'ireo nohosihosena ny zony maha-olombelona .

(src)="3.2"> ​ ពូ ​ Sovachana ជា ​ គ ្ រូ ​ បង ្ រៀន ​ ស ្ ម ័ គ ្ រ ​ ចិត ្ ត ​ និង អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លក ់ ​ ក ៏ ​ បាន ​ ចូល ​ រួម ​ ស ្ តាប ់ ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ក ៏ ​ បាន ​ សរសេរ ​ លើ ​ ប ្ លក ់ ​ ភ ្ លាមៗ ​ នោះ ​ ដើម ្ បី ​ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ អារម ្ មណ ៍ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ ៖
(trg)="3.2"> Nanoratra haingana ity lahatsoratra izay hizarany ny fihetseham-pony ity i Sovachana Pou , mpampianatra mpilatsaka an-tsitra-po sady mpitoraka bilaogy ary nanatrika ny fotoam-pitsarana :

(src)="3.3"> នៅ ​ ក ្ នុង ​ តុលាការ ​ ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ មើល ​ ឃើញ ​ ដោយ ​ ផ ្ ទាល ់ ​ ពី ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ កូនកាត ់ ​ ជាមួយ ​ មនុស ្ ស ​ ជាង ​ ៥០០ ​ នាក ់ ​ ដែល ​ ភាគច ្ រើន ​ គឺ ​ ជា ​ អ ្ នក ​ រងគ ្ រោះ ​ ។
(src)="3.4"> វា ​ គឺ ​ ជា ​ បទ ​ ពិសោធន ៍ ​ ឈានមុខ និង ហេតុការណ ៍ ​ ប ្ រវត ្ តិសាស ្ រ ្ ត ​ មួយ ​ សម ្ រាប ់ ​ ជន ​ រងគ ្ រោះ ​ ដែល ​ បាន ​ រង ់ ​ ចាំ ​ អស ់ ​ រយៈពេល ​ ជាង ​ ៣០ ​ ឆ ្ នាំ ​ ដែល ​ នៅ ​ ទីបំផុត ​ ក ៏ ​ មាន ​ ភាព ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ខ ្ លះៗ ​ ដែរ ​ ។
(src)="3.5"> ​
(trg)="3.3"> Anisan 'ny 500 nanatrika tao amin 'ny efitry ny fitsarana izay saiky niharan 'ny herisetra ny ankamaroany aho , nampihetsi-po ny raharaha ary manantantara ny fotoana izay niandrazana 30 taona vao nahazoana endrika rariny ihany .

(src)="3.6"> មួយ ​ វិញ ​ ទៀត អៀ សុផល អ ្ នក ​ ដែល ​ រួច ​ គេច ​ ពី ​ សេចក ្ តី ​ ស ្ លាប ់ ​ ក ្ នុង ​ របប ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ដែល ​ ធ ្ លាប ់ ​ បាន ​ ឡើង ​ និយាយ ​ ​ ក ្ នុង ​ TED ទាក ់ ទង ​ នឹង " ការរត ់ ​ ភៀស ​ ខ ្ លួន ​ ចេញ ​ ពី ​ របប ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ " ​ កាល ​ ពី ​ ខែ ​ កុម ្ ភៈ ​ ឆ ្ នាំ ​ ២០០៩ នៅ ​ ទីក ្ រុង ​ ឡុង ​ ប ៊ ិច ​ រដ ្ ឋ ​ កាលី ​ ហ ្ វរ ​ ញ ៉ ា ​ រំលឹក ​ ពី ​ ពាក ្ យ ​ សម ្ តី ​ របស ់ ​ ម ្ តាយ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ នៅ ​ ពេល ​ ដែល ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ប ្ រកាស ​ ថា ​ ៖
(trg)="3.4"> Amin 'ny lafiny iray , nampatsiahy ireo tenin 'ny reniny i Sophal Ear , i Sophal Ear izay sisa velona tamin 'ny fandripahan 'olona ary nanao lahatsoratra miavaka mikasika ny ' afanandositra tamin 'ny Khmer Rouge aho , ' tamin 'ny volana Febroary 2009 tany Long Beach , California raha navoaka ny didim-pitsarana mikasika an 'i Duch :

(src)="3.7"> ក ្ នុង ​ រយៈពេល ​ នេះ ​ ខ ្ ញុំ ​ ចង ់ ​ ត ្ រលប ់ ​ ទៅ ​ ឆ ្ លុះ ​ បញ ្ ចាំង ​ និង ជា ​ តំណាង ​ ឲ ្ យ ​ ជនរង ​ គ ្ រោះ ​ ម ្ នាក ់ ​ ​ ៖ ​ ម ្ តាយ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ , ខាំ យក ់ ​ លីម ​ គាត ់ ​ មិន ​ អាច ​ មាន ​ ជីវិត ​ ដើម ្ បី ​ មើល ​ ឃើញ ​ នូវ ​ ថ ្ ងៃ ​ នេះ ​ នោះ ​ ទេ តែ ​ ទោះ ​ ជាយ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ ​ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ ​ សង ​ ត ្ រលប ់ ​ មក ​ វិញ ​ តាម ​ ផ ្ លូវ ​ ព ្ រះពុទ ្ ធ ​ សាសនា ​ ។
(trg)="3.5"> Amin 'ny fotoan-dehibe toy izao , te hanao jery todika ny lasa aho mba handinihana sy hanomezana ny fitenenana ny iray amin 'ireo niharam-boina tamin 'ny Khmer Rouge : ny reniko , Cam Youk Lim Tsy velona intsony izy mba hahita ity andro ity , nefa tsy maninona , satria vitany tamin 'ny fomba Bodista izany .

(src)="3.8"> គាត ់ ​ បាន ​ និយាយ ​ ជា ​ យូរ ​ មក ​ ហើយ ​ ថា ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ បាន ​ ធ ្ វើ ​ នូវអំពើ ​ អាក ្ រក ់ ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ពួក ​ គេ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជា ​ ត ្ រូវ ​ លុបលាង ​ នូវ ​ បាបកម ្ ម ​ ​ ទាំង ​ នោះ ​ ទោះ ​ ជាមិន ​ មែន ​ ក ្ នុង ​ ជាតិ ​ នេះ ​ តែ ​ គេ ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ លុបលាង ​ វា ​ នៅ ​ ជាតិ ​ ក ្ រោយ ​ ទៀត ​
(trg)="3.6"> Efa nodidiany fa pesta ara-panahy ny Khmers rouge ka mbola hanonitra ireo heloka be vava nataony raha tsy amin 'ity fiainana ity , dia amin 'ny fiainany manaraka .

(src)="3.9"> ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ របស ់ ​ ក ្ រុម ​ មួយ ​ ទៀត ​ គឺ ​ ជាក ្ រុម ​ ដែល ​ មិន ​ ពេញ ​ ចិត ្ ត ​ ចំពោះ ​ ការកាត ់ ​ ក ្ តី ​ នេះ ដោយ ​ យល ់ ​ ថា ​ ទោស ​ នេះ ​ គឺ ​ ស ្ រាល ​ ណាស ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ នៅ ​ ពី ​ លើ ​ ការ ​ សម ្ លាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ជាង ១៤,០០០ ​ នាក ់ ​ ។
(trg)="3.7"> Ny vondrona-hetsika iray dia momba ireo diso fanantenana amin 'ny didy ary mitaraina fa maivana loatra ny sazy ho an 'ireo mpamono olona izay nisahana ny famonoan ' olona maherin 'ny 14.000 .

(src)="3.10"> ក ្ នុង ​ សំបុត ្ រ ​ មួយ ​ មាន ​ ចំណង ​ ជើ ់ ង ​ ថា " ​ ECCC មិនផ ្ តល ់ ​ នូវ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ សម ្ រាប ់ ​ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា " សរសេរ ​ ដោយ Jeffrey Serey Hola សង ្ កត ់ ​ ធ ្ ងន ់ ក ្ នុង ​ Press Release ដែល ​ សរសេរ ​ ដោយ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ កម ្ ពុជា ​ ។
(trg)="3.8"> Ao anatin 'ny taratasy antsoina hoe " tsy nanome ny rariny ho an 'ny vahoakan 'i Kambojy ny ECCC " natolotra ny mpanoratra ao amin 'ny Phnom Penh Post , manazava ny toeran 'ny haino aman-jery mikasika ny Ivotoerana Kambojiana misahana ny Zon 'Olombelona ( CCHR ) i Jeffrey Serey Hola .

(src)="3.11"> ទន ្ ទឹម ​ ជាមួយនឹង ​ ការ ​ ស ្ វាគមន ៍ ​ ពី ​ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ កម ្ ពុជា ​ ថា ​ នេះ ​ គឺ ​ ជាគំរូ ​ ល ្ អ ​ មួយ ​ សម ្ រាប ់ ​ តុលាការ ​ ក ្ នុង ​ ស ្ រុក ​ ដែលការ ​ កាត ់ ​ ទោសដោយ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ​ គឺ ​ នៅ ​ តែ ​ ជាបញ ្ ហា ​ ចោទ ​ ​ ដ ៏ ​ ធំ ​ មួយ ​ , Jeffrey ឆ ្ ងល ់ ថា ​ ប ្ រសិនបើ ​ ចង ់ ​ ផ ្ តល ់ ​ នូវ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ជូន ​ ដល ់ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ហេតុអ ្ វី ​ ក ៏ ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ នេះ ​ គឺ ​ វា ​ នៅ ​ ​ " ស ្ រាល " នៅ ​ ឡើយ ​ ។
(trg)="3.9"> Raha mandray soa aman-tsara ny fampihenana ny sazy an-tranomaizina an 'i Duch ny CCHR ho modely ho an 'ny fitsarana eo an-toerana , izay ahitana fa manahirana hatrany ny fomba fitazonana am-ponja , dia mametra-panontaniana mikasika ny sazy " maivana " i Jeffrey raha tena ny hampisehoana ny rariny amin 'ireo niharam-boina no tena tiana atao .

(src)="3.12"> ​ គេ ​ ចង ់ ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ យ ៉ ាង ​ ហោច ​ ណាស ់ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ មួយជីវិត ​ ព ្ រោះគ ្ មាន ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិត ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ នោះ ​ ទេ ។
(trg)="3.10"> Gadra mandra-pahafaty no nangatahana farafahakeliny ho an 'i Duch satria tsy azo atao ny famonoana ho faty any Kambodza .

(src)="3.13"> ​ មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ចង ់ ​ ឲ ្ យ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិតគេ ​ ​ ទោះបី ​ ជា ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិត ​ គឺ ​ គ ្ មាន ​ ចែង ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ច ្ បាប ់ ​ កម ្ ពុជា ​ ក ៏ ​ ដោយ ​ ។
(trg)="3.11"> Azo ekena ihany hoe maro ireo olona te hahita azy ho tratran 'ny fanamelohana ho faty , na dia voarara aza izany any Kambodza .

(src)="3.14"> ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ឲ ្ យ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ១៩ឆ ្ នាំ ​ គឺជា ​ ទោស ​ ស ្ រាល ​ ណាស ់ សម ្ រាប ់ ​ ទង ្ វើ ​ សម ្ លាប ់ ​ រង ្ គាល ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ ។
(trg)="3.12"> Diso mandefitra loatra izany sazy nahena ho 19 taona ho an 'i Duch izany raha ireo vono olona betsaka tamin 'ny habibiana nataony no jerena .

(src)="3.15"> ​ ឌុច ​ យ ៉ ាង ​ ហោច ​ ណាស ់ ​ ក ៏ ​ គួរ ​ តែ ​ ទទួល ​ ទោស ​ ដោយ ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ពេញ ​ មួយជីវិត សម ្ រាប ់ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ ឆ ្ លង ​ កាត ់ ​ នូវ ​ ដំណាក ់ ​ កាល ​ ដ ៏ ​ រន ្ ធត ់ ​ ទាំង ​ នោះ ​ តើ ​ ទោស ​ ដ ៏ ​ ស ្ រាល ​ មួយ ​ នេះ ​ អាច ​ ចាត ់ ​ ទុក ​ ថា ​ ជា ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ដែរ ​ ឬ ​ ទេ ?
(trg)="3.13"> Tokony higadra mandra-pahafatiny i Duch farafaharatsiny Ahoana moa no andraisana ity didy ity ho rariny ho an 'ireo izay mbola velona sy niaina ireo karazana habibiana ireo ?

(src)="3.16"> សម ្ រាប ់ ​ ពួកគេ ​ វាដូចជាការ ​ វាយ ​ មួយ ​ ដៃ ​ តែ ​ ប ៉ ុណ ្ ណោះ ​ ។
(trg)="3.14"> Ho azy ireo , toy ny kapoka maivana fotsiny izany .

(src)="3.17"> យុត ្ តិធម ៌ ​ នៅ ​ មិន ​ ទាន ់ ​ ផ ្ តល ់ ​ ឲ ្ យ ​ ដល ់ ​ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា ​ នៅ ​ ឡើយ ​ ទេ ​ ។
(trg)="3.15"> Tsy miasa ho an 'ny vahoaka any Kambojy ny Fitsarana . .

(src)="3.18"> អារម ្ មណ ៍ ​ មួយ ​ នេះ ​ គឺ ​ ប ្ រហាក ់ ​ ប ្ រហែល ​ ទៅ ​ នឹ ​ ងអារម ្ មណ ៍ ​ ដែល ​ បង ្ ហាញ ​ ដោយ Bernard Krisher ​ ប ្ រធាន ​ ​ ជំនួយ ​ អាមេរិច ​ សម ្ រាប ់ ​ កម ្ ពុជា ( American Assistant for Cambodia ) និង ​ ជា ​ អ ្ នក ​ បោះពុម ្ ព ​ នូវ ​ សារពត ៌ មាន ​ ក ្ នុង ​ ស ្ រុក ​ ជាភាសា ​ បរទេសមាន ​ ឈ ្ មោះ ​ ថា Cambodia Daily ​ ។
(trg)="3.16"> Saika toy izay ihany ity fihetseham-po zarain 'i Bernard Krisher ity , talen 'ny American Assistance ho an 'i Kambodza , sady mpanoratra ao amin 'ny gazety vahiny eo an-toerana antsoina hoe Cambodia Daily .

(src)="3.19"> ​ គាត ់ ​ បាន ​ សរសេរ ​ មក ​ ពី ​ ទីក ្ រុង ​ តូក ្ យូ ​ គាត ់ ​ និយាយ ​ ថា ​ ការកាត ់ ​ ទោស ​ នេះគឺ ​ វាជា ​ ទោស ​ ស ្ រាល ​ ខ ្ លាំង ​ ណាស ់ ​ ហើយ ​ គួរ ​ តែ ​ ចាប ់ ​ ឌុច ​ ព ្ យួរ ​ ករ ​ ។
(trg)="3.17"> Nilaza izy raha nanoratra avy any Tokyo fa maivana loatra ny sazin 'ny fitsarana ary nangataka izy fa tokony hahantona i Duch .

(src)="3.20"> ​
(src)="3.21"> ក ្ នុង ​ នាម ​ ជា ​ អ ្ នក ​ រួច ​ ផុត ​ ពី ​ បនប ្ រល ័ យពូជសាសន ៍ ​ ណាស ៊ ី ប ្ រឆាំង ​ នឹង ​ ជនជាតិ ​ ជីហ ្ វ ​ ក ្ នុង ​ ឆ ្ នាំ ១៩៣០ ដែល ​ សាច ់ ញាតិ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ រួម ​ ទាំង ​ បងប ្ អូន ​ របស ់ ​ ឳពុក ​ ខ ្ ញុំ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ឃុំ ​ ក ្ នុង ​ បន ្ ទប ់ ​ ផ ្ សែង ​ ពុល ​ របស ់ ​ ហ ៊ ីលត ្ លែរ ​ ខ ្ ញុំ ​ តែង ​ តែ ​ តាមដាន ​ ដំណើរ ​ ការ ​ របស ់ ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ហើយ ​ មាន ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ថា ​ ខក ​ ចិត ្ ត ​ ខ ្ លាំងណាស ់ ​ ចំពោះ ​ ទោស ​ ដ ៏ ​ ស ្ រាល ​ បើ ​ ធៀប ​ ទៅ ​ នឹង ​ ពួក ​ ឧក ្ រិដ ្ ឋជន ​ ជនជាតិ ​ អាល ្ លឺម ៉ ង ់ និង ​ ជប ៉ ុន ​ នោះ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ថា ​ ឌុច ​ គួរ ​ តែ ​ ត ្ រូវ ​ គេ ​ ព ្ យួរ ​ ករ ​ ទើ ​ ប ​ សម ​
(trg)="3.18"> Raha amin 'ny sisa velona amin 'ireo Holocauste Nazi namono ireo vahoaka Jiosy tamin 'ny taona 1930 izay maro no havako tamin 'izy ireo , anisan 'izany ireo mpiray tampo amin 'ny raiko , izay lavo tao amin 'ireo efitra gazin " i Hitler ka nanaraka ireo fitsarana ireo ady heloka be vava tamin 'ny ady Khmer Rouge aho dia tena diso fanantenana nahita ity sazy maivana nomena noho ny tamin 'ny ady namonoan 'olona nataon 'ny Alemana sy ny Japoney tamin 'ireo heloka tanaty ady , tena mahatsapa aho fa tokony hahantona i Duch

(src)="3.22"> ផ ្ ទុយ ​ មក ​ វិញ គឺ ​ មាន ​ មួយ ​ ក ្ រុម ​ ទៀត ​ ដែរ ​ មិន ​ គាំទ ្ រ ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ឬ ​ ក ៏ ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ នោះ ​ ទេ ។
(trg)="3.19"> Andaniny , misy koa ireo vondron 'olona izay sady tsy manohana ny Fitsarana ny Khmer Rouge no tsy manohana ny didim-pitsarana an 'i Duch .

(src)="3.23"> ក ្ នុង ​ ការ ​ សំភាសន ៍ ​ ជាមួយ BBC ជនរងគ ្ រោះ ​ ពីររូប ​ បាន ​ ចង ្ អុល ​ បង ្ ហាញ ​ អំពី ​ បញ ្ ហា ​ ភាព ​ គួរ ​ ឲ ្ យ ​ ជឿជាក ់ ​ របស ់ ​ តុលាការ ​ ដែល ​ គាំទ ្ រ ​ ដោយ UN ដោយ ​ និយាយ ​ ថា ​ ការ ​ ពិត ​ ទៅ ​ តុលាការ ​ នោះ ​ គឺ ​ គ ្ រាន ់ ​ តែ ​ បង ្ កើត ​ ឡើង ​ ដើម ្ បី ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ រូបភាព ​ ល ្ អ ​ ចំពោះ ​ សហគមន ៍ ​ អន ្ តរជាតិ ​ តែ ​ ប ៉ ុណ ្ ណោះ ​ ។
(trg)="3.20"> Ao anatin 'ny resadresaka miaraka amin 'ny BBC , maneho ny olana miseho mikasika ny fitsarana nataon 'ny Firenena Mikambana izay manazava fa natao ity didy ity mba hanome endrika tsara eo anatrehan 'ny fiaraha-monina iraisam-pirenena .

(src)="3.25"> អ ្ នក ​ ទាំងពីរ ​ ចង ់ ​ ឃើញ ​ មេ ​ ដឹកនាំ ​ កំពូល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ពួកគេ ​ មិន ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ចំពោះ ​ ទោស ​ សម ្ រាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ក ្ នុង ​ កម ្ រិត ​ ឌុច ​ នេះ ​ ទេ ​ ដែល ​ គាត ់ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជា ​ ស ្ លាប ់ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ មិន ​ ធ ្ វើ ​ តាម ​ បញ ្ ជា ​ ពី ​ ថ ្ នាក ់ ​ លើ ​ នោះ ​ ។
(trg)="3.21"> Samy te hahita ireo mpitondra faratampony ho voasazy ny rehetra , tsy dia miraharaha loatra ireo sazy ho an 'ny madinika toy an 'i Duch izy ireo , izay tokony efa ho faty satria tsy nanaraka ireo baiko avy any ambony izy .

(src)="3.26"> អ ្ វី ​ ដែល ​ កាន ់ ​ តែ ​ គួរ ​ ឲ ្ យ ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ នោះ ​ គឺ សូម ្ បី ​ តែ ​ មន ្ រ ្ តី ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ក ៏ ​ មាន ​ គំនិត ​ ផ ្ សេង ​ គ ្ នា ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ នេះ ​ ដែរ ។
(trg)="3.22"> Mahaliana koa , na ny mpitantana ministera aza dia manana fijery mifanohitra mikasika ny didim-pitsarana an 'i Duch .

(src)="3.27"> ទន ្ ទឹម ​ នឹង ​ ការសប ្ បាយ ​ ចិត ្ ត ​ របស ់ ​ រដ ្ ឋមន ្ រ ្ តី ​ ក ្ រសួង ​ ពត ៌ មាន ខៀវ កញ ្ ញ ៉ ារិទ ្ ធិ ​ ចំពោះ ​ សាលក ្ រម ​ នេះ រដ ្ ឋ ​ មន ្ រ ្ តី ​ ការបរទេស ​ ហោ ​ ណាំង ​ ហុង ​ បែរ ​ ជា ​ ខកចិត ្ ត ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ទោស ​ នេះ ​ មើល ​ ទៅ ​ ដូចជា ​ ស ្ រាល ​ ពេក ​ ។
(trg)="3.23"> Raha toa ka afa-po amin 'ny didy ny Minisitry ny fampahalalam-baovao Kambojiana Khieu Kanharith , dia diso fanantenana kosa ny Ministry ny Raharaham-bahiny Hor Namhong mikasika ny sazy maivana nomena an 'i Duch .

(src)="4.1"> ខៀវ ​ កញ ្ ញ ៉ ារិទ ្ ធិ ​ បាន ​ និយាយ ​ ក ្ នុង ​ បទ ​ សំភាសន ៍ ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ វិទ ្ យុសំឡេង ​ សហរដ ្ ឋអាមេរិក ​ ថា ៖
(trg)="4.1"> Khieu Kanharith , ao anatin 'ny resadresaka ao amin 'ny Fampielezam-peo VOA Khmer Service , manao hoe :

# km/2010_12_66_.xml.gz
# mg/2010_12_04_11027_.xml.gz


(src)="1.1"> កម ្ ពុជា ​ ៖ សោកនាដកម ្ ម ​ ក ្ នុង ​ ពេល ​ បុណ ្ យ ​ អ ៊ ុំ ​ ទូក ​ អកអំបុក និង ​ សំពះព ្ រះខែ
(trg)="1.1"> Kambodza : Loza noho ny fifanosehana nandritra ny Fetin 'ny Rano

(src)="1.2"> មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជាង ​ ៣៤០ ​ នាក ់ ​ ស ្ លាប ់ ​ និង ​ យ ៉ ាង ​ តិច ​ ណាស ់ ​ ៥៥០នាក ់ ​ រងគ ្ រោះ ​ ថ ្ នាក ់ ​ ដោយសារ ​ ​ ​ ​ ហេតុចលាចល ​ នៅ ​ លើ ​ ស ្ ពាន ​ ដែល ​ ភ ្ ពាប ់ ​ ពីភ ្ នំពេញ ​ ទៅ ​ កោះពេជ ្ រ ​ ​ ពេល ​ ពីរ ​ បី ​ ម ៉ ោង ​ ក ្ រោយ ​ ក ្ នុង ​ ថ ្ ងៃទីបី ​ នៃ ​ ពិធីបុណ ្ យ ​ អ ៊ ុំ ​ ទូក ​ ​ អកអំបុក សំពះព ្ រះខែ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ។
(trg)="1.2"> Maherin 'ny 340 ny olona maty ary fara-fahakeliny ary 550 no naratra nandritra ny fifanosehana teo amin 'ny tetezana mampitohy an 'ny nosy Koh Pich ( Nosy Diamondra ) sy ny tanànan 'i Phnom Penh tamin 'ny ora faran 'ny andro faran 'ny Fankalazana ny Rano tany Kambodza .

(src)="1.3"> ​
(src)="2.1"> Azuriel បាន ​ បង ្ ហាញ ​ ថា ​ ខ ្ លួន ​ ជាសាក ្ សី ​ ដែល ​ ឃើញ ​ ផ ្ ទាល ់ ​ ភ ្ នែក ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ បាន ​ កើត ​ ឡើង ​ នា ​ ពេល ​ យប ់ ​ នោះ ​ ។
(src)="2.2"> ​
(trg)="4.1"> nandany adiny efatra niezaka nanampy , anisan 'izany ny famelomana zazavavy efatra nojonoina avy tany anatin 'ny renirano ... indrisy anefa fa roa ihany no velona

(src)="4.1"> ខ ្ ញុំ ​ ចំណាយ ​ ពេល ​ ជិត ​ ៤ម ៉ ោង ​ ដើម ្ បី ​ ជួយ ​ ពួក ​ គេ ​ ចេញ ​ មក ​ ថែម ​ ទាំង ​ ជួយ ​ ធ ្ វើ ​ ចលនា ​ ដង ្ ហើម ​ ឲ ្ យ ​ មនុស ្ ស ​ ស ្ រី ​ ៤នាក ់ ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ស ្ ទួច ​ ចេញ ​ ពី ​ ក ្ នុងទឹក ​ តែ ​ ជា ​ អកុសល ​ មាន ​ តែ ​ ២នាក ់ ​ ទេ ​ ដែល ​ នៅ ​ រស ់ ​ ។
(trg)="5.1"> Tamin 'ny resaka nifanaovana tamin 'ireo teny an-toerana , tamin 'ny tompon 'andraikitry ny filaminana sy mpandrindra ilay fety , ary mpilatsaka an-tsitrapo vonjimaika no nanagonganko ny fandehan 'ny raharaha ; tsy azoko antoka anefa hoe tena milahatra ireo , fa mitovitovy amin 'izao :

(src)="6.1"> - មនុស ្ ស ​ ប ្ រហែល ​ ជា ​ ៣០ ​ នាក ់ ​ ឆក ់ ​ ខ ្ សែ ​ ភ ្ លើង ​ ( មាន ​ ពីរ ​ បីនាក ់ ស ្ លាប ់ ​ ភ ្ លាមៗ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ភាគ ​ ច ្ រើន ​ សន ្ លប ់ ​ និង ​ រលាក ​ យ ៉ ាង ​ ទំងន ់ ​ ) តាម ​ រយៈការ ​ ប ៉ ះពាល ់ ​ បង ្ កាន ់ ​ ដៃ ​ ដែក ​ តាម ​ បណ ្ តោយ ​ ស ្ ពាន ​ .
(trg)="6.1"> - olona 30 teo ho eo no main 'ny herinaratra ( vitsy ireo maty avy hatrany , fa maro ireo tsy nahatsiaro tena ary nahitàna faritra may ) noho ny fikasohana ny arofanina vy tamin 'ny sisiny roan 'ilay tetezana ...

(src)="6.2"> .
(src)="6.3"> .
(src)="7.1"> - មនុស ្ ស ​ ប ្ រហែល ​ ជា ​ ១២ ​ នាក ់ ​ សន ្ លប ់ ​ តាម ​ រយៈ ​ ការ ​ ប ៉ ះទង ្ គិច ​ របស ់ ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ហត ់ ​ និង ​ ក ្ តៅ ខ ្ វះជាតិ ​ ទឹក ឬ ​ ក ៏ ​ រួម ​ បញ ្ ចូល ​ ទាំង ​ អស ់ ​ នេះ ​ ហើយ ​ ក ៏ ​ ដួល ​
(trg)="7.1"> - olona teo amin 'ny folo teo ho eo no torana noho ny fifanosehan 'ny olona , ny hafanàna , ny tsy fahampian-drano , na izy rehetra mitambatra , ka nianjera ary voahitsakitsaka ...

(src)="8.1"> - ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើល ​ ពី ​ ការ ​ ឆក ់ ​ ខ ្ សែ ​ ភ ្ លើង ​ និង ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ ចលាចល ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ រអិល ​ ឬ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេរុញ ហើយ ​ ដួល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ជាន ់ ​
(trg)="8.1"> - Nisavoritaka tamin 'ny fandoroan 'ny herinaratra ny vahoaka ka nifanosika teo amin 'ny tetezana ; Nihabetsaka ny olona tafitohina na voatosika , ka voahitsakitsaka ...

(src)="9.1"> - មនុស ្ ស ​ ចាប ់ ​ ផ ្ តើម ​ លោត ​ ចុះ ​ ពី ​ លើ ​ ស ្ ពាន ​ ចូល ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ ទឹក ​ ទន ្ លេ ​ ដើម ្ បី ​ ចៀសវាង ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ មនុស ្ ស ​ មួយ ​ ចំនួន ​ ឆក ់ ​ ខ ្ សែភ ្ លើង ​ ឡើង ​ លើ ​ បង ្ កាន ់ ​ ដៃ ​ ស ្ ពាន ​ មាន ​ អ ្ នកខ ្ លះ ​ ស ្ លាប ់ ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ លោត ​ ចូល ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ ទឹក ​ ជ ្ រៅ ​ ឬ ​ ក ៏ ​ បាត ់ ​ ខ ្ លួន ​ ក ្ នុង ​ ទឹក ​ និង ​ ខ ្ លះ ​ ទៀត ​ ឈរ ​ លើ ​ ចំណោត ​ ស ៊ ី ​ ម ៉ ង ់ ​
(trg)="9.1"> - Nanomboka nitsambikina nilatsaka any anaty rano ny olona mba hiala amin 'ny vahoaka be ; ny sasany main 'ny herinaratra rehefa niakatra ny arofanina ; ny sasany maty noho ny fitsambikinana anaty rano marivo , na tena tsy nahakendry ny rano mihisy , ka nitontona teo amin 'ny moron-drano vita " béton " .

(src)="10.1"> - អ ្ នក ​ ដែល ​ ចង ់ ​ ដឹង ​ ថា ​ មាន ​ រឿង ​ អ ្ វី ​ កើត ​ ឡើង ​ ក ៏ ​ ជំរុញ ​ គ ្ នា ​ ចូល ​ មក ​ ទាំង ​ សង ​ ខាង ​ ផ ្ លូវ ​ ។
(trg)="10.1"> - Ireo tety ivelany indray nizotra nankany amin 'ny tetezana avy eny amin 'ny ilany roa hitsikilo izay zava-mitranga .

(src)="11.1"> - ប ៉ ូលីស ​ ដែល ​ នៅ ​ ជិត ​ ចុង ​ ស ្ ពាន ​ កោះពេជ ្ រ ​ បាញ ់ ​ កាំភ ្ លើង ​ ដើម ្ បី ​ គម ្ រាម ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ ចង ់ ​ ចូល ​ ទៅ ​ មើល ​ នោះ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ វាកាន ់ ​ តែ ​ បង ្ ក ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ភាពភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើល ​ លើក ​ ទីពីរ ពីព ្ រោះ ​ គ ្ មាន ​ នរណា ​ ម ្ នាក ់ ​ ដឹង ​ ថា ​ អ ្ នកណា ​ ជាអ ្ នក ​ បាញ ់ ហើយ ​ បាញ ់ ​ ដើម ្ បី ​ អ ្ វី ​ នោះ ​ ទេ
(trg)="11.1"> - Ny mpitandro filaminana sasany avy any amin 'ny ilan 'ny tetezana mankany Koh Pich dia nitifi-danitra mba hanaparitahana ny vahoaka , nefa korontana fanindroany fotsiny no naterak 'izany , satria tamin 'izany fotoana izany dia tsy nisy nahalala hoe iza no nitifitra , na hoe iza na inona no tifirina ...

(src)="12.1"> - ក ្ នុង ​ ពេល ​ ជាមួយ ​ គ ្ នា ​ នោះ ​ អំពូល ​ ភ ្ លើង ​ ណេអុង ​ នៅ ​ លើ ​ ស ្ ពាន ​ ទាំង ​ អស ់ ​ រលត ់ ​ ព ្ រម ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ អំពូល ​ ភ ្ លើង ​ តាម ​ ផ ្ លូវ ​ នៅ ​ ច ្ រាំង ​ ខាង ​ កើត ​ របស ់ ​ កោះ ​ តែផ ្ ទុយ ​ ទៅ ​ វិញ ទុរទស ្ សន ៍ ​ បាយ ័ ន ​ កំពុង ​ តែ ​ ប ្ រគុំ ​ ​ តន ្ រ ្ តី ​ ប ្ រហែល ​ ជា ​ ប ៉ ុន ្ មាន ​ រយ ​ ម ៉ ែត ្ រ ​ ពី ​ កន ្ លែង ​ កើត ​ ហេតុ ​ .
(src)="12.2"> .
(trg)="12.1"> - Tokony ho tamin 'iny fotoana iny ihany , maty avokoa ireo jiro " néon " rehetra tamin 'ny tetezana , niaraka tamin 'ny ankamaroan 'ireo jiro mpanazava ny lalana tany amin 'ny ilany atsinanan 'ny nosy .

(src)="13.1"> The Sreisaat Adventures in Cambodia ក ៏ បាន ​ ឭពី ​ ថា ​ មាន ​ “ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ ” ​ មួយ ​ ចំនួន ​ ដែល ​ នាំ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ ភាពចលាចល ។
(trg)="12.2"> Ny hetsiky ny fahitalavitra bayon indray , tany an-jatony metatra miala teo , dia nahazo vahana tamin 'izao rehetra izao ... ... ...

(src)="14.1"> ​ ថ ្ ងៃ ​ នេះ ​ យើង ​ ងើប ​ ឡើង ​ ព ្ រម ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ ភាព ​ ស ្ រងូតស ្ រងាត ់ ​ នៅ ​ ទីក ្ រុងភ ្ នំពេញុ ។
(trg)="13.1"> The Sreisaat Adventures in Cambodia koa dia naheno fa nisy karazana " tranga " nampikorontana niteraka ilay fifanosehana

(src)="15.1"> ប ្ រទេស ​ ទាំង ​ មូល ​ កំពុង ​ តែ ​ កាន ់ ​ ទុក ្ ខ ​ ឲ ្ យ ​ ជនរងគ ្ រោះ ​ រាប ់ រយ ​ នាក ់ ​ ដែល ​ បាន ​ ស ្ លាប ់ ​ ក ្ នុង ​ ពេល ​ ចលាចល ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ នាយ ​ ប ់ ​ ថ ្ ងៃច ័ ន ្ ទ ​ ។
(trg)="14.1"> Androany izahay nifoha tamina Phnom Penh maloka dia maloka .
(trg)="15.1"> Misaona ny firenena rehetra noho ny nahafatesan 'ireo olona an-jatony nandritra ny fifanosehana nitranga tamin 'ny Alatsinainy alina .