# jp/2011_08_31_8080_.xml.gz
# km/2011_08_162_.xml.gz


(src)="1.1"> ガーナ : 理想の女性を目指して-ブロガー 、 そしてジャーナリストのリンダ ・ アナンさんをご紹介
(trg)="1.1"> ហ ្ កាណា ​ ៖ មាគ ៌ ា ​ ទៅ ​ រក " ​ ស ្ រ ្ តី ​ ​ ក ្ នុង ​ ឧត ្ តម ​ គតិ ​ " ៖ ជួប ​ ជាមួយ ​ អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លក ់ និង ​ អ ្ នក ​ សារព ័ ត ៌ មាន ​ ​ លីនដា អាណាន ់ ​

(src)="2.1"> リンダ ・ アナン : ガーナ人のブロガー兼ジャーナリストであり 、 オバーセマの創立者である 。
(trg)="1.3"> លីនដា គឺជាអ ្ នកសារព ័ ត ៌ មាន និង អ ្ នកសរសេរប ្ លក ់ ជនជាតិហ ្ កាណា ដែលបានរួមចំណែកជួយដល ់ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ អនឡាញ ( Global Voices Online )

(src)="3.2"> アメリカでは 、 ニューヨークのバーナード ・ M .
(trg)="4.1"> លីនដា អាណាន ់ ៖ អ ្ នកសរសេរប ្ លក ់ ជនជាតិហ ្ កាណា អ ្ នកសារព ័ ត ៌ មាន និងជាស ្ ថាបនិកនៃទស ្ សនាវដ ្ តី អូបាសឺម ៉ ា

(src)="3.4"> 最近ガーナに戻り 、 マスメディアやコミュニケーションの分野で働いています 。
(trg)="5.1"> លីនដានកើតនៅក ្ នុងប ្ រទេសហ ្ កាណា ប ៉ ុន ្ តែបានចាកចេញមករស ់ នៅសហរដ ្ ឋអាមេរិកនៅក ្ នុងពេលដែលនាងនៅជាយុវវ ័ យ ។

(src)="5.2"> リンダ ・ アナンとは ?
(trg)="5.4"> Baruch College ) នៅក ្ នុងរដ ្ ឋញូវយ ៉ ក ។

(src)="5.4"> リンダ ・ アナン ( 以下LA ) : 最近ガーナに戻り 、 マスメディアやコミュニケーションの分野で働いています 。
(trg)="5.5"> ថ ្ មីៗនេះនាងបានត ្ រលប ់ ទៅប ្ រទេសហ ្ កាណាវិញ ហើយកំពុងតែធ ្ វើការនៅក ្ នុងវិស ័ យព ័ ត ៌ មាន និងទំនាក ់ ទំនង ។

(src)="5.5"> 私は 、 政治や 、 また女性や若者を手助けするための改革 、 そのほかアフリカに関する様々なことに情熱をささげるガーナのジャーナリストであり 、 コミュニケーション ・ スペシャリストでもあります 。
(trg)="6.1"> នៅក ្ នុងបទសម ្ ភាសន ៍ ជាមួយ ស ្ ទីវ ហ ្ សារ ៉ ា ( Steve Sharra ) នេះ លីនដា បាននិយាយពីការសរសេរប ្ លក ់ បំណងប ្ រថ ្ នារបស ់ នាងក ្ នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងការពង ្ រឹងអំណាចឲ ្ យដល ់ ស ្ រ ្ តី ទស ្ សនាវដ ្ តី អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) និងអ ្ វីៗជាច ្ រើនដែលនាងបានធ ្ វើនៅលើអ ៊ ីនធើណែត ។

(src)="5.7"> SS : お生まれはどちらですか ?
(trg)="7.4"> តើអ ្ នកមានជាប ់ ពាក ់ ព ័ ន ្ ធនឹងគាត ់ មែនដែរឬទេ ?

(src)="5.9"> LA : 私は生まれてから10代半ばまでガーナで育ちました 。
(trg)="7.5"> Linda Annan ( LA ) : ខ ្ ញុំគឺជាអ ្ នកសារព ័ ត ៌ មានជនជាតិហ ្ កាណា និងជាអ ្ នកជំនាញផ ្ នែកទំនាក ់ ទំនង ដែលមានការចាប ់ អារម ្ មណ ៍ ជាខ ្ លាំងលើនយោបាយ និងសកម ្ មភាពដែលពាក ់ ព ័ ន ្ ធនឹងការពង ្ រឹងអំណាចស ្ រ ្ តី និងយុវជន ក ៏ ដូចជាបញ ្ ហាសង ្ គមជាច ្ រើនពាក ់ ព ័ ន ្ ធនឹងប ្ រទេសអាហ ្ រ ្ វិកផងដែរ ។

(src)="5.10"> その後アメリカに渡り 、 3ヵ月前にガーナに戻りました 。
(trg)="7.11"> LA : ខ ្ ញុំកើត និងធំធាត ់ ក ្ នុងប ្ រទេសហ ្ កាណា រហូតដល ់ ពេលអាយុពាក ់ កណ ្ តាលយុវវ ័ យ ។

(src)="5.11"> SS : なぜガーナに戻られたのですか ?
(trg)="7.13"> SS : តើអ ្ វីដែលជំរុញឲ ្ យអ ្ នកត ្ រលប ់ មកប ្ រទេសហ ្ កាណាវិញ ?

(src)="5.12"> 今は何をしてらっしゃいますか ?
(trg)="7.14"> និងតើអ ្ នកកំពុងតែធ ្ វើអ ្ វី ?

(src)="5.13"> LA : いつかはガーナに戻りたいとずっと思っていました 。
(trg)="7.15"> LA : ការត ្ រលប ់ មកប ្ រទេសហ ្ កាណាវិញគឺជាអ ្ វីដែលខ ្ ញុំចង ់ ធ ្ វើក ្ នុងពេលណាមួយ សំណួរគឺថាតើពេលណា ?

(src)="5.15"> また 、 オバーセマを始めて以来 、 私にとっての目標は 、 ガーナやほかのアフリカの国々でこれを進めていくことでした 。
(trg)="7.17"> មួយវិញទៀត បន ្ ទាប ់ ពីពេលដែលខ ្ ញុំចាប ់ ផ ្ តើម អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) គោលបំណងរបស ់ ខ ្ ញុំ គឺចង ់ បង ្ កើតទស ្ សនាវដ ្ តីនេះក ្ នុងប ្ រទេសហ ្ កាណា និងប ្ រទេសដទៃទៀតក ្ នុងទ ្ វីបអាហ ្ រ ្ វិក ។

(src)="5.17"> 今何をしているかについてですが 、 マーケティング ・ コミュニケーションの会社で 、 アソシエイト ・ コンサルタントといて働いています 。
(trg)="7.19"> តើខ ្ ញុំកំពុងតែធ ្ វើអ ្ វី ៖ ពេលនេះខ ្ ញុំធ ្ វើការជាជំនួយការទីប ្ រឹក ្ សានៅឯក ្ រុមហ ៊ ុន Integrated Marketing Communications ។

(src)="5.18"> SS : オンラインマガジン 、 オバーセマを立ち上げ 、 編集されて 、 ネット上で目覚ましい活躍をなさっていますね 。
(trg)="7.20"> SS : អ ្ នកមានវត ្ ត ្ មានដ ៏ គួរឲ ្ យចាប ់ អារម ្ មណ ៍ ខ ្ លាំងណាស ់ នៅលើបណ ្ តាញ ចាប ់ ផ ្ តើមពី អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) ទស ្ សនាវដ ្ តីដែលអ ្ នកបានបង ្ កើត និងកែលម ្ អ ។

(src)="5.19"> なぜ 、 どうやってこのマガジンを始められたのか 、 お話しいただけますか 。
(trg)="7.21"> សូមនិយាយប ្ រាប ់ ពីមូលហេតុ និងវិធីដែលអ ្ នកចាប ់ ផ ្ តើមទស ្ សនាវដ ្ ដីនេះ ។

(src)="5.20"> LA : ありがとうございます 。
(trg)="7.22"> LA : អរគុណ !

(src)="5.21"> 大学を卒業して3ヶ月後にこのマガジンを始めました 。
(trg)="7.23"> ខ ្ ញុំចាប ់ ផ ្ តើមទស ្ សនាវដ ្ តីនេះពីរបីខែ បន ្ ទាប ់ ពីខ ្ ញុំបញ ្ ចប ់ ការសិក ្ សា ។

(src)="5.25"> また 、 卒業後ということで 、 私自身も含めて 、 若いアフリカ女性には 、 力づけ 、 奮い立たせてくれるようなメッセージを 、 様々な分野から送る場が必要だと感じました 。
(trg)="7.24"> ជាទូទៅ ខ ្ ញុំស ្ រលាញ ់ ក ្ នុងការជំរុញ និងពង ្ រឹងអំណាចដល ់ មនុស ្ ស និងដោយសារតែខ ្ ញុំជឿជាក ់ លើអំណាចរបស ់ ពាក ្ យសម ្ តី និងដោយសារខ ្ ញុំមានការចាប ់ អារម ្ មណ ៍ ជាខ ្ លាំងពីបញ ្ ហារបស ់ ស ្ រ ្ តី ខ ្ ញុំគិតថាមានចំណុចតែមួយគត ់ ក ្ នុងការសម ្ រេចនូវគោលបំណងរបស ់ ខ ្ ញុំ គឺដោយប ្ រើប ្ រាស ់ ទស ្ សនាវដ ្ តីនេះ ។

(src)="5.28"> これはガーナの言語のトゥイ語で 、 理想の女性という意味です 。
(trg)="7.27"> ដោយសារតែនោះគឺជាអ ្ វីដែលខ ្ ញុំមានចង ់ បានបំផុតក ្ នុងជីវិតរបស ់ ខ ្ ញុំនៅពេលនេះ និងដឹងថានឹងមានស ្ រ ្ តីដទៃទៀតលើកសរសើរ និងទទួលបានប ្ រយោជន ៍ ពីទស ្ សនាវដ ្ តីនេះ ខ ្ ញុំក ៏ សម ្ រេចចិត ្ តបង ្ កើតទស ្ សនាវដ ្ តី អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) ឈ ្ មោះ " Obaasema " ផ ្ ទាល ់ គឺមានអត ្ ថន ័ យខ ្ លាំងណាស ់ ។

(src)="5.29"> 私の理想であり 、 そしてどの女性にもそうなってほしいと願っています 。
(trg)="7.28"> ក ្ នុងភាសាទ ្ វីរបស ់ ជនជាតិហ ្ កាណា វាមានន ័ យថា " ស ្ រ ្ តីក ្ នុងឧត ្ តមគតិ " ដែលជាស ្ រ ្ តីដែលខ ្ ញុំប ្ រាថ ្ នាចង ់ ក ្ លាយជា និងជាស ្ រ ្ តីដែលខ ្ ញុំចង ់ ឲ ្ យមនុស ្ សស ្ រីគ ្ រប ់ គ ្ នាប ្ រាថ ្ នាចង ់ ក ្ លាយទៅជាដូចគ ្ នា ។

(src)="5.30"> 『 理想 』 がどんなものであれ 、 それは現実に根ざしていなければいけません 。
(trg)="7.29"> មិនថាពាក ្ យថា " ក ្ នុងឧត ្ តមគតិ " បែបណានោះទេ ពាក ្ យនេះគឺពិតជាឬសគល ់ នៃខ ្ លឺមសារប ្ រាកដណាស ់ ។

(src)="5.31"> SS : どんな方がマガジンをご覧になっているのですか ?
(trg)="7.30"> SS : តើនរណាជាក ្ រុមអ ្ នកអានទស ្ សនាវដ ្ តីរបស ់ អ ្ នក ?

(src)="5.32"> どのくらいの範囲に広がっているのでしょうか ?
(trg)="7.31"> តើអ ្ នកបានឈានដល ់ កម ្ រិតណាទៅហើយ ?

(src)="5.33"> LA : オバーセマが対象にしているのはアフリカ女性です 。
(trg)="7.32"> LA : ក ្ រុមអ ្ នកអានគោលដៅរបស ់ អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) គឺស ្ រ ្ តីជនជាតិអាហ ្ រ ្ វិក ទោះបីជាមានអ ្ នកយល ់ ត ្ រូវក ្ នុងការប ្ រកែកថាបញ ្ ហាស ្ រ ្ តីគឺជាបញ ្ ហាដែលពាក ់ ព ័ ន ្ ធគ ្ នាទំាងអស ់ ក ៏ ដោយ ។

(src)="5.35"> 私たちの読者は 、 アフリカ女性か 、 アフリカ系女性で 、 オンラインで世界中で読んでいただいています 。
(trg)="7.34"> ស ្ រ ្ តីអូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) អាចជាស ្ រ ្ តីដែលអង ្ គុយនៅក ្ នុងមុខតំណែងខ ្ ពស ់ ក ្ នុងបរិស ្ ថានសាជីវកម ្ មដែលមានអំណាចសម ្ រេចចិត ្ តខ ្ ពស ់ ឬនាងអាចជាអ ្ នកសិល ្ បៈដែលកំពុងតែសូនរូបចម ្ លាក ់ បានយ ៉ ាងល ្ អប ្ រណិត ឬក ៏ ស ្ រ ្ តីនៅក ្ នុងភូមិដែលគ ្ មានចណេះដឹងពីសិទ ្ ធិរបស ់ នាងសោះ ។

(src)="5.38"> そこでオバーセマが役に立ちます 。
(trg)="7.36"> ចំណុចនោះហើយដែល ទស ្ សនាវដ ្ តីអូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) ចូលមក ។

(src)="5.42"> 私たちがここまで社会に貢献できているということで私も心が温まります 。
(trg)="7.39"> បេះដូងខ ្ ញុំពិតជាមានភាពកក ់ ក ្ តៅណាស ់ ដែលបានឃើញថាការចូលរួមចំណែករបស ់ យើងចំពោះសង ្ គមទៅបានយ ៉ ាងឆ ្ ងាយ ។

(src)="5.43"> SS : グローバル ・ ボイス ・ オンラインでの活躍についてお話いただけますか 。
(trg)="7.40"> SS : សូមប ្ រាប ់ ពីការងាររបស ់ អ ្ នកជាមួយនឹង ក ្ លូប ៊ លវ ៉ យស ៍ អនឡាញ ( Global Voices

(src)="5.44"> どのように始められたのですか ?
(trg)="8.2"> តើអ ្ នកចាប ់ ផ ្ តើមដោយរបៀបណា ?

(src)="5.47"> このところできていませんが 、 またすぐにも寄稿したいと思っています 。
(trg)="8.3"> LA : ខ ្ ញុំមានឱកាសជួបនឹងក ្ លូប ៊ លវ ៉ យស ៍ អនឡាញ ក ្ នុងឆ ្ នាំ២០០៩ និងគិតថានេះគឺជាប ្ រភពព ័ ត ៌ មានដ ៏ គួរឲ ្ យជឿជាក ់ ។

(src)="5.48"> SS : アビは語るというブログをお持ちですね 。
(trg)="8.4"> ខ ្ ញុំចូលចិត ្ តភាពចម ្ រុះនៃក ្ រុមការងារ និងចង ់ រួមចំណែកជាមួយក ្ រុមនេះ ខ ្ ញុំបានផ ្ តោតលើការសរសេរអត ្ ថបទស ្ តីពីនយោបាយ ។

(src)="5.49"> なぜブログを始めようと思われたのですか ?
(trg)="8.5"> ខ ្ ញុំមិនមានពេលវេលាក ្ នុងការរួមចំណែកទេឥឡូវនេះ ប ៉ ុន ្ តែខ ្ ញុំទន ្ ទឹងរង ់ ចាំក ្ នុងការរួមចំណែកយ ៉ ាងសកម ្ មក ្ នុងពេលឆាប ់ ៗនេះ ។

(src)="5.50"> LA : わたしはとても意固地なんです 。
(trg)="9.1"> តើអ ្ វីដែលបណ ្ តាលចិត ្ តឲ ្ យអ ្ នកចាប ់ ផ ្ តើមសរសេរប ្ លក ់ ?

(src)="5.52"> 『 アビは語る 』 も 、 そのための場です 。
(trg)="9.2"> LA : ខ ្ ញុំពិតជាមានចំណង ់ ចំណូលចិត ្ តជាខ ្ លាំង និងដូចដែលខ ្ ញុំបានរៀបរាប ់ ខាងដើម ចូលចិត ្ តចែករំលែកព ័ ត ៌ មានជាមួយអ ្ នកដទៃ ។

(src)="5.53"> 自由に私の考えを表現することができます 。
(trg)="9.4"> ប ្ លក ់ នេះបានផ ្ តល ់ ឱកាសដល ់ ខ ្ ញុំដោយសេរីក ្ នុងការសរសេរបញ ្ ចេញពីគំនិតរបស ់ ខ ្ ញុំដោយគ ្ មានកម ្ រិត ឧទាហរណ ៍ អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) ដែលជាការបោះពុម ្ ពផ ្ សាយសាធារណៈ ។

(src)="5.55"> 『 アビは語る 』 は 、 オバーセマから離れて 、 個人的に私の気持ちを伝えられるものなのです 。
(trg)="9.5"> មួយវិញទៀត " Abi Speaks " គឺជាវិធីរបស ់ ខ ្ ញុំក ្ នុងការបង ្ កើតសំឡេងមួយទៀត ដែលជាលក ្ ខណៈផ ្ ទាល ់ ខ ្ លួន ក ្ រៅពីអូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) ។

(src)="5.56"> SS : 2007年に 『 ブラック ・ スター ・ ニュース 』 で 、 こんにちの実業家として取り上げられましたね 。
(trg)="9.6"> SS : ក ្ នុងឆ ្ នាំ ២០០៧ អ ្ នកត ្ រូវបានផ ្ សព ្ វផ ្ សាយនៅលើ Black Star News ជា សហគ ្ រិនសម ្ រាប ់ ថ ្ ងៃនេះ ។

(src)="5.57"> ブラック ・ スター ・ ニュースはどのようにしてあなたを知ったのですか ?
(trg)="9.7"> តើ BSN ស ្ គាល ់ ពីអ ្ នកដោយរបៀបណា ?

(src)="5.58"> BSNのホームページに取り上げられたことはどんな影響がありましたか ?
(trg)="9.8"> តើការផ ្ សព ្ វផ ្ សាយលើគេហទំព ័ រ BSN បានផ ្ តល ់ អ ្ វីខ ្ លះដល ់ អ ្ នក ?

(src)="6.1"> LA : ブラック ・ スター ・ ニュースはネット上で私を知ってインタビューを持ちかけてく
(trg)="9.9"> LA : Black Star News រកខ ្ ញុំឃើញនៅលើបណ ្ តាញ និងបានទាក ់ ទងខ ្ ញុំដើម ្ បីសុំសម ្ ភាសន ៍ ។

(src)="7.4"> LA : その活気が素晴らしいです 。
(trg)="9.11"> SS : តើអ ្ នកមានចំណាប ់ អារម ្ មណ ៍ បែបណាដែរចំពោះលំហប ្ លក ់ នៅហ ្ កាណា ?

(src)="7.5"> そこに表現される大胆さは刺激的で 、 ガーナ人は自由へ向かっていると実感させられます 。
(trg)="9.12"> LA : ខ ្ ញុំចូលចិត ្ តពីភាពគួរឲ ្ យរំភើបរបស ់ វា ភាពអង ់ អាចដែលបានបង ្ ហាញនៅក ្ នុងអត ្ ថបទគឺគួរឲ ្ យភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើល និងបង ្ ហាញថាជនជាតិហ ្ កាណាមានភាពឈានមុខក ្ នុងវិស ័ យ " សេរីភាព " ។

(src)="7.7"> SS : 最後に 、 オバーセマでこれから将来どんなことをしたいですか ?
(trg)="9.14"> SS : ចុងក ្ រោយ តើអ ្ វីជាមហិច ្ ឆតានាពេលអនាគតសម ្ រាប ់ អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) ?

(src)="7.8"> そしてあなた自身は ?
(trg)="9.15"> និងសម ្ រាប ់ ខ ្ លួនអ ្ នកផ ្ ទាល ់ ?

(src)="7.9"> LA : 今後数ヶ月の間 、 オバーセマは出版に必要なエネルギーを得るために改善していく予定です 。
(trg)="9.16"> LA : ក ្ នុងរយៈពេលពីរបីខែក ្ រោយទៀត អូបាសឺម ៉ ាអនឡាញ ( Obaasema Online ) នឹងត ្ រូវបានធ ្ វើការកែលម ្ អដើម ្ បីបន ្ ថែមនូវថាមពលឲ ្ យស ្ របទៅនឹងការបោះពុម ្ ពផ ្ សាយ ។

(src)="7.10"> 私たちが新たに目指すところまで達成できたら 、 あとはアフリカで出版することになります 。
(trg)="9.17"> បន ្ ទាប ់ ពីយើងឈានទៅដល ់ ចំណុចដែលយើងចង ់ ទៅក ្ នុងទិសដៅនេះ នឹងមានការឈានទៅរកការបង ្ កើតនូវការបោះពុម ្ ពផ ្ សាយនូវទស ្ សនាវដ ្ តីនេះនៅក ្ នុងទ ្ វីបអាហ ្ រ ្ វិក ។

# jp/2013_01_10_19592_.xml.gz
# km/2012_12_250_.xml.gz


(src)="1.1"> カンボジア 、 教育現場付近のネットカフェを禁止へ
(trg)="1.1"> ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ​ ហាម ​ ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ ​ បើក ​ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ដែល ​ មាន ​ ទីតំាង ​ ជិត ​ សាលារៀន

(src)="1.2"> カンボジアの郵便 ・ 電気通信省 ( MPTC ) は 、 学校などの教育現場から半径500m以内にあるネットカフェの廃止を通達した 。
(trg)="1.3"> រូប ​ ភាព ​ រង ្ វង ់ ​ ពណ ៌ ​ ក ្ រហម ​ គឺ ​ ជា ​ តំបន ់ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ហាង ​ អ ៊ ីន ​ ធើ ​ ណែត ប ៉ ុន ្ តែ ​ តំបន ់ ​ ដែល ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ នេះ ​ ស ្ ទើរ ​ តែ គ ្ រប ​ ដណ ្ តប ់ ​ ទូទំាង ​ ក ្ រុង ​ ភ ្ នំពេញ ។

(src)="1.3"> またこの通達では 、 18才以下のネットカフェ利用も禁止している 。
(trg)="1.4"> ( ដូច ្ នេះ ​ សារាចរ ​ នេះ ​ នឹង ​ នាំ ​ ឲ ្ យ ​ ហាងអ ៊ ីនធើណែត ​ ស ្ ទើរ ​ តែ ​ ទាំង ​ អស ់ ​ នៅភ ្ នំពេញ ​ ត ្ រូវ ​ ​ បិទ ​ ទ ្ វារ ។

(src)="3.2"> 地図作成 リカド
(trg)="1.5"> ) គូសផែនទីដោយ អង ្ គការ ​ លីកាដូ

(src)="4.1"> この通達は 、 多くのカンボジアのブロガーを驚かせた 。
(trg)="2.1"> ដំណឹង ​ នេះ ​ បាន ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ក ្ រុម ​ អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ( bloggers ) កម ្ ពុជា ​ មាន ​ ការ ​ ភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើល ​ យ ៉ ាង ​ ខ ្ លាំង ។

(src)="4.2"> その中の一人 、 タラム ・ バンは VOA ブログ に 、 カンボジアの新政府がいずれ首都プノンペンから全てのサイバーカフェを消滅させるだろうと推測する 。
(trg)="2.2"> លោក ប ៊ ុន ថារម ្ យ ​ បាន ​ រាយការណ ៍ ​ ក ្ នុង ​ វិទ ្ យុ ​ ​ ​ ​ សំឡេង ​ សហរដ ្ ឋ ​ អាមេរិក ​ ថា ​ នៅ ​ ទីបំផុត ​ រាជ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ថ ្ មី ​ នេះ ​ នឹង ​ រំលាយ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ក ្ នុង ​ ក ្ រុង ​ ភំ ្ នពេញ ​ ទាំង ​ អស ់ ។

(src)="5.1"> この 通達 には 、 曖昧な表現ながら 、 人々はオンラインゲームをやめるべきだとも書かれている 。
(trg)="3.1"> សារាចរ ​ នេះ ​ ក ៏ ​ មិន ​ បាន ​ សរសេរ ​ ជា ​ លាយ ​ លក ្ ខណ ៍ ​ អក ្ សរ ​ ឲ ្ យ ​ បាន ​ ច ្ បាស ់ ​ លាស ់ ​ អំពី ​ ថា ​ តើ ​ មនុស ្ ស ​ ទាំង ​ អស ់ ​ គួរ ​ ឈប ់ លេងហ ្ គេមអ ៊ ីនធើណែត ។

(src)="6.1"> ブロガーであり 、 プノンペンに通う学生でもある17才の テプ ・ ソビチェト は 、 これらのネットカフェの利用が禁止されたところで 、 学生の落第や 、 ネットカフェでのオンラインゲームの利用などを無くすことはできないだろうと考えている 。
(trg)="4.1"> ទេព សុវិចិត ្ រ អាយុ១៧ឆ ្ នាំដែលជា អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ មួយ ​ រូប ​ ផង ​ និង ​ ជា ​ សិស ្ ស ​ សាលា ​ ផង ​ បាន ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ ថា ​ បម ្ រាម ​ នេះ ​ មិន ​ អាច ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ សិស ្ ស ​ សាលា ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ គេច ​ សាលា និង ​ លេង ​ ហ ្ គេម ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ នៅ ​ តាម ​ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ បាន ​ ទេ ​ ។

(src)="6.2"> この通達には頑固反対なのである 。
(trg)="4.2"> ទោះ ​ បី ​ ជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ គាត ់ ​ ក ៏ ​ នៅ ​ តែ ​ គាំទ ្ រ ​ សារាចរ ​ នេះ ​ ។

(src)="6.3"> 全てのネットカフェで学生がオンラインゲームをやっているわけではないし 、 ネット犯罪の多くもネットカフェを利用してのものではないです 。
(trg)="4.3"> មិន ​ មែន ​ មាន ​ ន ័ យ ​ ថា រាល ់ ​ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ នៅ ​ ភ ្ នំពេញ ​ ទាំង ​ អស ់ ​ គឺ ​ បើក ​ ឲ ្ យ ​ សម ្ រាប ់ ​ តែ ​ ក ្ មេង ​ សាលា ​ ចូល និង ​ ដើម ្ បី ​ លេង ​ ហ ្ គេម ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ និង ​ ប ្ រព ្ រឹត ្ ត ​ បទល ្ មើសតាមប ្ រព ័ ន ្ ធ ​ ​ អ ៊ ីនធើណែត ( Cyber Crime ) ។

(src)="6.5"> この通達によると 、 カンボジア国内全てのネットカフェのオーナーが 、 内閣との契約を求められる 。
(trg)="4.5"> យោង ​ ទៅ ​ តាម ​ សារាចរ ​ នេះ ​ ម ្ ចាស ់ ​ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណេត ​ ទាំងអស ់ ​ ទូទាំង ​ ប ្ រទេស ​ ត ្ រូវ ​ ​ តម ្ រូវ ​ ​ ឲ ្ យ ​ ​ ចុះ ​ កិច ្ ច ​ សន ្ យា ​ ជាមួយ ​ ​ ក ្ រសួង ។

(src)="7.1"> カンボジア人ブロガー Khmerbird は 、 自身のブログにこう意見を述べた 。
(trg)="5.1"> ខេមរបក ្ សី ( Khmerbird ) គឺជា អ ្ នក ​ សរសេរប ្ លុក ​ ជនជាតិ ​ ខ ្ មែរ បានសរសេរលើ ​ ប ្ លុក ​ រប ់ ស ​ លោក ​ ​ ថា ៖

(src)="7.2"> 私自身はこの通達の背景にある考えについてはまったくもって賛成ですが 、 ポルノやゲームを規制するのが目的であるのならば 、 ネットカフェ自体を閉鎖する必要はないと思います 。
(trg)="5.3"> ប ៉ ុន ្ តែ ខ ្ ញុំ ​ គិត ​ ថា ​ បម ្ រាម ​ នេះ ​ គួរ ​ តែរឹ ​ ត ​ ត ្ បិត ​ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ ​ មាន ​ ហ ្ គេម និង ​ វែប ​ សាយ ​ អាស ​ អាភាស ដូច ្ នេះ ​ ហើយ ​ វា ​ មិន ​ ចំាបាច ់ ​ បិទ ​ ហាង ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ឡើយ ។

(src)="8.4"> プノンペンのクラウドマッピングプロジェクトの一つ Urban Voice Cambodia は 、 通達に反対する運動を始めた 。
(trg)="5.4"> ម ្ យ ៉ ាង ​ វិញ ​ ទៀត ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ អនុវត ្ ត ​ តាម ​ សារាចរ ​ នេះ ​ មែនហាង ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ស ្ ទើរ ​ តែ ​ ទាំង ​ អស ់ ​ នៅ ​ ​ ​ ជុំ ​ វិញ ​ ភ ្ នំពេញ ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ បិទ ។

(src)="8.6"> 彼ら独自の計算によると 、 プノンペン内にあるネットカフェのほとんど全てが閉鎖されることになる 。
(trg)="6.1"> ហ ្ វេន គ ្ រីនវូត ( Faine Greenwood ) ជាអ ្ នកសរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ​ ដ ៏ ​ ចំណាន ​ មួយ ​ រូប ​ និង ​ ជា ​ អ ្ នក ​ កាសែត ​ សេរី ​ ក ្ នុង ​ ​ តំបន ់ ​ អាស ៊ ីអាគ ្ នេយ ៍ ​ បាន ​ សរសេរ ក ្ នុងប ្ លុក ​ របស ់ ​ នាង ​ អំពីបម ្ រាម ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ ​ មាន ​ ហាងអ ៊ ីនធើណែត កាលពីថ ្ ងៃ ១៨ ខែធ ្ នូ ថា ​ ៖

(src)="9.1"> 人権保護団体 リカド も通達に反対している 。
(trg)="7.1"> ក ្ រុម ​ អង ្ គការ ​ សិទ ្ ធិមនុស ្ ស លីកាដូ ​ ក ៏ ​ បាន ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង សារាចរ ​ នេះ ​ ផង ​ ដែរ ​ ដោយ ​ និយាយថា ​ ៖

# jp/2013_02_04_19788_.xml.gz
# km/2013_01_281_.xml.gz


(src)="3.2"> レイプが実際より少なめに報告される同国の実情を考えると 、 実際の発生件数はさらに多いと予想される 。
(trg)="2.2"> តួលេខ ​ ទាំង ​ នេះ ​ អាច ​ មាន ​ ចំនួន ​ ខ ្ ពស ់ ​ ជាងនេះ ដោយសារតែករណីរំលោភសេពសន ្ ថវៈ គឺ ​ មាន ​ ការ ​ រាយការណ ៍ ​ តិច ​ ជាង ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ ជាក ់ ​ ស ្ តែង ​ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ។

(src)="5.1"> カンボジア国内のレイプ件数の分布図 。
(trg)="3.1"> យោងតាមអង ្ គការនេះ ករណីរំលោភសេពសន ្ ថវៈមិនសូវបាននាំយកទៅកាន ់ តុលាការនោះទេ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ជនល ្ មើស ​ អាច ​ ផ ្ តល ់ ​ នូវ ​ សំណង ​ ផ ្ នែក ​ ហិរញ ្ ញវត ្ ថុ ​ ទៅកាន ់ ជនរងគ ្ រោះ ។

(src)="5.2"> sithi から 。
(trg)="4.2"> រូបភាពពីសិទ ្ ធិ

(src)="6.4"> 彼女がレイプされたのは午後9時過ぎだ 。
(trg)="5.3"> ពេល ​ ដែល ​ ​ ករណី ​ ​ រំលោភ ​ នេះ ​ កើត ​ ​ ឡើង ​ គឺ ​ ម ៉ ោង ៩យប ់ ទៅហើយ ។

(src)="6.5"> そんな遅い時刻に外出する方が悪い 。
(trg)="5.4"> នាង ​ មិន ​ គួរ ​ ចេញ ​ ក ្ រៅ ​ ផ ្ ទះ ​ យប ់ ​ ដល ់ ​ ថ ្ នាក ់ ​ ហ ្ នឹង ​ ទេ ​ ។

(src)="6.13"> Mech Dara と Denise Hruby はカンボジア デイリー紙へ寄稿した記事の中で 、 カンボジアのレイプ発生件数の増加に警鐘を鳴らす 、 アムネスティ インターナショナルによる2010年の報告書を引用した 。
(trg)="5.9"> មិច ដារា និង ដេនីស ហ ្ រូប ៊ ី ដែល ​ ជា ​ អ ្ នក ​ និពន ្ ធ ​ អត ្ ថបទ ​ ឲ ្ យ ​ សារព ័ ត ៌ មាន ឌឹ ខែមបូឌា ដេលី បាន ​ ដក ​ ស ្ រង ់ ​ សម ្ ដី កាលពីឆ ្ នាំ២០១០ ដែល ​ រាយការណ ៍ ​ ដោយអង ្ គការ ​ លើក ​ លែង ​ ទោស ​ អន ្ តរជាតិដែល ​ បាន ​ គោះ ​ ជួង ​ បង ្ ហាញ ​ ឲ ្ យ ​ ដឹង ​ ពី ​ ការ ​ កើន ​ ឡើង ​ នៃ ​ ករណី ​ រំលោភ ​ សេព ​ សន ្ ថវៈ ​ នៅ ​ កម ្ ពុជា

(src)="7.3"> 刑事裁判制度などの法的権威の失態は追求されないまま 、 当初の虐待を引き延ばす存在となる 。
(trg)="6.4"> បរាជ ័ យ ​ របស ់ ​ អាជ ្ ញាធរ រួម ​ ទាំង ​ ក ្ នុងប ្ រព ័ ន ្ ធតុលាការ មិនត ្ រូវបានសាកសួរ និង ​ ក ្ លាយ ​ ទៅ ​ ជា ​ ការ ​ ពង ្ រីក ​ នៃ ​ ការ ​ យាយីក ្ នុងដំណាក ់ កាលដំបូង

(src)="7.4"> 記録に残るもう一つの差別的発言はプノンペン市長が2009年に出した法案であり 、 そこでは16歳未満の少女が午後9時以降に1人で外出することを禁止している 。
(trg)="6.5"> ករណី ​ ពាក ្ យ ​ សម ្ ដី ​ បែប ​ រើស ​ អើង ​ មួយ ​ ទៀត ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ កត ់ ​ ត ្ រា ​ ទុក ​ គឺ សំណើ របស ់ ​ អភិបាល ​ ក ្ រុងភ ្ នំពេញកាលពីឆ ្ នាំ២០០៩ ដែលហាមឃាត ់ ក ្ មេងស ្ រីអាយុក ្ រោម១៦ឆ ្ នាំ មិន ​ ឲ ្ យ ​ ចេញ ​ ក ្ រៅ ​ ផ ្ ទះ ​ តែ ​ ម ្ នាក ់ ​ ឯង ​ បន ្ ទាប ់ ​ ពី ​ ម ៉ ោង ​ ៩ ​ យប ់ ។

(src)="7.5"> 知事は若い少女たちが未成年立ち入り禁止のクラブやカラオケバー 、 または他の娯楽施設に出入りしがちだと主張 。
(trg)="6.6"> ជំនឿ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ គឺ ​ ថា ស ្ រ ្ តីវ ័ យក ្ មេងគឺនឹងមានវត ្ តមាននៅតាមក ្ លឹប ការ ៉ ាអូខេ ឬ ​ កន ្ លែង ​ កំសាន ្ ត ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ ដែល ​ មាន ​ តែ ​ មនុស ្ ស ​ ពេញ ​ វ ័ យ ​ ប ៉ ុណ ្ ណោះដែលត ្ រូវបានអនុញ ្ ញាតឲ ្ យចូល ។

(src)="7.6"> さらにこの法案が健全な社会的モラルの向上を目指すものであることを訴えた 。
(trg)="6.7"> គាត ់ បានបញ ្ ជាក ់ បន ្ ថែមថា សំណើ ​ នេះ ​ គឺ ​ មាន ​ គោល ​ បំណង ​ លើក ​ កម ្ ពស ់ ​ នូវ ​ សីលធម ៌ ​ ដ ៏ ​ ល ្ អ ​ ​ ក ្ នុង ​ សង ្ គម ។

(src)="8.1"> レイプを女性のせいにするこのような考え方 ( 事件報告書を作成中CCHRは男性が被害者に 、 或いは女性が加害者になるレイプの事例に遭わなかった ) は 、 より多くの女性たちを危険に陥れる 。
(trg)="6.8"> ប ៉ ុន ្ តែ សំណើ ​ ​ នេះ ​ ​ ត ្ រូវ ​ ​ បាន ​ រិះគន ់ ​ ដោយ ​ បុគ ្ គល ​ ជាច ្ ​ រើន ដែល ​ និយាយ ​ ថា ​ អាជ ្ ញាធរ ​ គួរ ​ តែ ​ ផ ្ តោត ​ លើ ​ ការ ​ ពង ្ រឹង ​ ការ ​ អនុវត ្ តន ៍ ​ ច ្ បាប ់ ជា ​ ជាង ​ ​ ស ្ ដី ​ បន ្ ទោស ​ ​ មក ​ ​ លើ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ។

(src)="8.2"> 「 女性は国家の柱 」 と唱う政府声明に反することは言うまでもない 。
(trg)="7.4"> ក មិនបានរកឃើញនូវករណីណាដែលមានជនរងគ ្ រោះជាបុរស ឬ ​ ជនល ្ មើស ​ ជា ​ ស ្ រ ្ តី ​ ក ្ នុង ​ អំឡុងពេលនៃការចងក ្ រងឯកសារនេះទេ ) កាន ់ តែធ ្ វើឲ ្ យស ្ រ ្ តីប ្ រឈមមុខនូវគ ្ រោះកាន ់ តែច ្ រើន ។

# jp/2013_03_24_21100_.xml.gz
# km/2013_03_423_.xml.gz


(src)="1.3"> 先日 、 ( 同大学の ) 教育 ・ コミュニケーション学部生3名がRising Voiceが開催したワークショップに参加した 。
(trg)="1.2"> តើ ​ ​ ការ ​ ធ ្ វើ ​ ជា ​ ​ សិស ្ ស ​ នៅ ​ ឯ ​ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ​ ជនជាតិ ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ នៅ វេណេស ៊ ុយអេឡា មាន ​ សភាព ​ បែប ​ ​ ណា ​ ទៅ ​ ?

(src)="1.4"> そして 、 デジタル写真を上手に撮り 、 インターネット上にアップロードし 、 シェアする方法を学んだ 。
(trg)="1.3"> និស ្ សិត ​ បីនាក ់ ​ ​ មក ​ ពី ​ ​ ​ ផ ្ នែក ​ នៃ ​ ​ ការសិក ្ សា ​ ​ ដើម ្ បី ​ ទំនាក ់ ​ ទំនង ក ្ នុងពេល ​ ថ ្ មីៗ ​ នេះ ​ បាន ​ ​ ​ ​ ចូលរួម ​ ក ្ នុង ​ ​ ​ សិក ្ ខាសាលា ​ ​ ដឹក ​ នាំ ​ ដោយ ​ រ ៉ ាយស ៊ ីង វ ៉ យស ៍ ​ ( Rising Voices ) ដើម ្ បី ​ សិក ្ សា ​ ពី ​ វិធី ​ ​ ​ ​ ​ ថត ​ រូប ​ ​ ដោយ ​ ម ៉ ាស ៊ ីន ​ ថត ​ ឌីជីថល ​ ​ ឲ ្ យ ​ បាន ​ កាន ់ ​ តែ ​ ល ្ អ ​ ប ្ រសើរ ​ និង ​ របៀប ​ បង ្ ហោះ និង ​ ចែក ​ រំលែក ​ ​ រូប ​ ថត ​ ទាំង ​ ​ អស ់ ​ នេះ ​ ទៅ ​ លើ ​ អ ៊ ីនធើណែត ។

(src)="2.1"> これらの3名の学生は 、 ベネズエラの先住民コミュニティー出身の学生に 、 学術的で革新的な教育を提供するために創られた 、 このユニークな大学を紹介する活動の一環として参加した 。
(trg)="2.1"> និស ្ សិត ​ ទាំង ​ បី ​ នាក ់ ​ នេះ ​ ​ គឺ ​ ជា ​ ​ ករណីសិក ្ សា ​ នៃ ​ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ដែល ​ បង ្ កើត ​ ឡើង ​ ជាពិសេស ដើម ្ បី ​ ​ ​ ​ ​ ផ ្ ដល ់ ​ ​ ​ ចំណេះដឹង ​ ​ ក ្ នុង ​ ទម ្ រង ់ ​ នៃ ​ ការ ​ សិក ្ សា ​ ​ បែប ​ អន ្ តរវប ្ បធម ៌ ​ និង ​ ​ ​ ការ ​ ពិសោធន ៍ ​ ​ ​ ទៅ ​ កាន ់ ​ ​ សិស ្ ស ​ ​ មក ​ ពី ​ ​ សហគមន ៍ ​ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ នៃ ​ ប ្ រទេស ​ វេណេស ៊ ុយអេឡា ។

(src)="3.1"> Rising Voiceのブログへの投稿記事で 、 この大学や2013年2月に開催されたワークショップに関してさらに読むことができる 。
(trg)="3.1"> ដើម ្ បី ​ អាន ​ បន ្ ថែម ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ​ សាកលវិទ ្ យាល ័ យ ​ និង ​ ​ សិក ្ ខាសាលា ​ ដែល ​ ​ ​ បាន ​ ​ ប ្ រារព ្ ធ ​ ឡើង ​ ក ្ នុង ​ ខែ ​ កុម ្ ភៈ ឆ ្ នាំ២០១៣ ​ សូមអាន អត ្ ថបទ ​ នៅ ​ លើ ​ វែបសាយ ​ ​ រ ៉ ាយស ៊ ីង វ ៉ យស ៍ ។

(src)="4.1"> 以下は 、 学生が撮り 、 大学のFlickrアカウントにアップロードされた写真だ 。
(trg)="4.1"> មានរូបថត ​ ​ ​ ដែល ​ ថត ​ ដោយ ​ ​ និស ្ សិត ​ និង ​ បង ្ ហោះ ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ គណនី ​ ​ ហ ្ វ ្ លិកគ ័ រ របស ់ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ។

(src)="4.2"> クリックすれば 、 オリジナルの写真を見ることができる 。
(trg)="4.2"> ​ ​ សូម ​ ចុច ​ លើ ​ រូបថត ​ ដើម ្ បី ​ ​ មើល ​ រូប ​ ថត ​ ដើម ។

(src)="5.3"> 撮影 : アカネト
(trg)="8.2"> ថត ​ ដោយ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។

(src)="7.2"> 撮影 : ワダアナ
(trg)="11.1"> រូបថតនៃ ​ ​ ជេដេវ ៉ ានឌី ( Jedewanadi ) មក ​ ពី ​ សហគមន ៍ ​ ជនជាតិដើម ​ ភាគតិច ​ ​ យេក ្ វាណា ( Ye 'kwana ) ។

(src)="9.1"> 学生が作った典型的な魚のフライ 。
(trg)="9.1"> ត ្ រីចៀន ​ បែប ​ សាមញ ្ ញ ​ សម ្ រាប ់ ​ និស ្ សិត ​ ។

(src)="9.2"> 撮影 : クラニチャ
(trg)="10.2"> ថត ​ ដោយ គូរ ៉ ានីចា ( Kuranicha ) ។

(src)="11.2"> 撮影 : ワダアナ
(trg)="11.1"> រូបថតនៃ ​ ​ ជេដេវ ៉ ានឌី ( Jedewanadi ) មក ​ ពី ​ សហគមន ៍ ​ ជនជាតិដើម ​ ភាគតិច ​ ​ យេក ្ វាណា ( Ye 'kwana ) ។

(src)="12.1"> もっと写真をみるには 、 こちらから 。
(trg)="11.2"> ថត ​ ដោយ ​ វ ៉ ាដាណា ( Wadaana ) ។

# jp/2013_04_29_21652_.xml.gz
# km/2013_04_444_.xml.gz


(src)="1.1"> 中国のウイグル族 、 規制されてもなお 、 誇りを持って自身のアイデンティティーを露にする
(trg)="1.1"> ថ ្ វី ​ ត ្ បិត ​ តែ ​ មាន ​ ការ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ជនជាតិភាគតិច ​ ​ អៃហឺ ​ ​ នៅ ​ ចិន ​ ​ ស ្ លៀកពាក ់ ​ ដើម ្ បី ​ បង ្ ហាញ ​ ​ ពី ​ ​ អត ្ តសញ ្ ញាណ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ ​ ដោយ ​ ​ មោទនភាព

(src)="2.1"> しかしながら 、 現実は全く違う 。
(trg)="2.1"> ទោះ ​ ជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ដោយ ​ ចំណុច ​ នេះ ​ ​ ​ ចាក ​ ឆ ្ ងាយ ​ ពី ​ ការ ​ ពិតខ ្ លាំងណាស ់ ។

(src)="3.1"> 口コミで広がった画像
(trg)="3.1"> រូប ​ ភាព ​ ដែល ​ រាលដាល ​

(src)="4.1"> 2013年3月5日にある画像は口コミで広がった 。
(trg)="4.1"> នៅ ​ ថ ្ ងៃទី ​ ៥ ខែ ​ មីនា ឆ ្ នាំ ​ ២០១៣ ​ រូប ​ ថត ​ មួយ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ បង ្ ហាញ ​ យ ៉ ាងសុះសាយ ​ ​ ​ ដែល ​ ឃើញ ​ ​ សិស ្ ស ​ ជនជាតិ ​ អៃហឺ ​ មក ​ ពី ​ ​ សាលា ​ ​ ដកពិសោធន ៍ ​ ស ៊ ីងជាំង ​ មួយ ​ ក ្ រុម ​ ​ ឈរ ​ នៅ ​ ទីធ ្ លា ​ សាលា ​ ​ ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ ​ ​ ​ ការ ​ រៀប ​ រាប ់ ​ ខាង ​ ក ្ រោម ​ រូប ​ ថត ​ ថា : " សិស ្ ស ​ ទាំង ​ នេះ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ដាក ់ ​ ទារុណកម ្ ម ​ ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ការ ​ ពាក ់ ​ ថាជីយ ៉ ា ( Taqiyah ) " ។

(src)="5.1"> 3月5日にネット上で口コミで広がった画像 。
(trg)="5.1"> រូប ​ ថត ​ ដែល ​ រាលដាល ​ ​ ​ ​ បាន ​ ចែកចាយ ​ លើ ​ ប ្ រព ័ ន ្ ធ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ​ កាល ​ ពី ​ ថ ្ ងៃទី ​ ៥ ខែ ​ មីនា ។

(src)="5.2"> Uighurbiz .
(trg)="9.22"> Uighurbiz .

(src)="7.2"> 写真はughurbiz .
(trg)="7.2"> រូប ​ ថត ​ ពី uighurbiz .

(src)="7.3"> netより 。
(trg)="7.3"> net