# it/2012_08_marocco-proteste-per-la-riforma-del-sistema-didattico_.xml.gz
# my/2012_08_102.xml.gz


(src)="1.2"> In luglio , un gruppo di studenti marocchini ha lanciato la pagina Facebook " Unione degli studenti marocchini per il cambiamento del sistema educativo " ( acronimo francese UECSE ) .
(trg)="1.3"> ဇူလိုင ် လတွင ် မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားတစ ် စုသည ် " ပညာရေးစနစ ် ကို ပြောင ် းလဲမည ့ ် မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားသမဂ ္ ဂ " ( ပြင ် သစ ် စကားဖြင ့ ် အတိုကောက ် UECSE ) ဟုခေါ ် သည ့ ် ဖေ ့ ( စ ် ) ဘွတ ် ( ခ ် ) စာမျက ် နှာကို ဖွင ့ ် လှစ ် ခဲ ့ သည ် ။

(src)="2.1"> In meno di un mese dalla sua apertura , la pagina Facebook registra ben più di 10.000 membri e parecchio supporto sui social media .
(trg)="1.4"> ထိုအဖွဲ ့ သည ် " ပညာရေးစနစ ် ကို တိုးတက ် စေရန ် ခိုင ် မာသော နည ် းလမ ် းများကို ဆွေးနွေးဆောင ် ရွက ် မည ့ ် " မော ် ရိုကိုလူငယ ် များကို စုစည ် းလျက ် ရှိသည ် ။

(src)="3.1"> Lo slancio dell' iniziativa è stato alimentato dalla diffusione delle notizie in cui si dice che il governo starebbe rendendo più severe le politiche educative dell' università pubblica .
(trg)="3.1"> ထိုလှုပ ် ရှားမှုအဟုန ် ကို အစိုးရတက ္ ကသိုလ ် များတွင ် ကျောင ် းလခမူကို အစိုးရက ပိုမိုတင ် းကျပ ် နိုင ် ဖွယ ် ရှိသည ် ဟူသော သတင ် းက အားဖြည ့ ် ပေးလိုက ် ပုံရသည ် ။

(src)="5.1"> In un video pubblicato su YouTube prima delle proteste , gli studenti chiedevano un cambiamento radicale del sistema educativo."Tutto il sistema educativo va cambiato " , dice uno studente davanti alla telecamera .
(trg)="6.1"> ဆန ္ ဒပြခြင ် းမစမီ ယူကျူ ့ ပေါ ် သို ့ ယင ် းအဖွဲ ့ မှ တင ် ခဲ ့ သော ဗီဒီယိုတစ ် ခုတွင ် ကျောင ် းသားများက ပညာရေးစနစ ် အတွက ် သိသာသောပြောင ် းလဲမှုများကို တောင ် းဆိုထားကြသည ် ။

(src)="5.2"> " Il sistema attuale va completamente abbattuto e ricostruito da capo " dice un' altro .
(trg)="6.2"> " ပညာရေးစနစ ် တစ ် ခုလုံးက ပြောင ် းဖို ့ လိုနေတာပါ " ဟု ကျောင ် းသားတစ ် ယောက ် က ကင ် မရာကိုကြည ့ ် ၍ ပြောသည ် ။

(src)="6.1"> Il giorno della protesta , centinaia di studenti e i loro genitori hanno risposto alla chiamata .
(trg)="6.3"> " ဒီစနစ ် တစ ် ခုလုံးကို အားလုံးပိုင ် းချလိုက ် ပြီး ဟိုးအစကနေ ပြန ် တည ် ဆောင ် ဖို ့ လိုတယ ် " ဟု အခြားတစ ် ယောက ် က ဆိုသည ် ။

(src)="6.2"> Il tutto è testimoniato dalle numerose immagini e video pubblicare e condivise su Internet .
(trg)="6.4"> ဗီဒီယိုတွင ် ပါဝင ် ကြသော ကျောင ် းသားအများအပြားက ဂုဏ ် သိက ္ ခာရှိ Grandes Ecolesက တင ် ပြသည ် များတွင ် အကျိုးမရှိသော အဟန ့ ် အတားများ ၊

(src)="8.1"> Studenti marocchini chiedono la riforma del sistema educativo - Fotografia di Hassan Ouazzani - Utilizzata con permesso
(trg)="7.2"> ဗီဒီယိုများအရ ရာချီသောကျောင ် းသားများနှင ့ ် ၄င ် းတို ့ ၏ မိဘများက တုံ ့ ပြန ် ခဲ ့ ကြသည ် ။

(src)="11.1"> La manifestazione si è svolta pacificamente .
(trg)="9.3"> ခွင ့ ် ပြုချက ် ဖြင ့ ် အသုံးပြုထားသည ် ။

(src)="12.1"> Sul proprio blog Tumblr , il gruppo UECSE scrive :
(trg)="10.3"> ခွင ့ ် ပြုချက ် ဖြင ့ ် အသုံးပြုထားသည ် ။

(src)="12.2"> Giovani studenti chiedono un miglior sistema educativo .
(trg)="12.1"> ဆန ္ ဒပြမှုသည ် ငြိမ ် းချမ ် းစွာ ပြီးဆုံးသွားခဲ ့ သည ် ။

(src)="12.3"> Sono studenti marocchini , stanchi della situazione attuale .
(trg)="13.1"> တမ ် ဘလာတွင ် လည ် း UECSE ကရေးသားခဲ ့ သည ် မှာ ၊

(src)="12.4"> Essi vogliono cambiare il loro futuro e realizzare i propri sogni .
(trg)="13.2"> လူငယ ် ကျောင ် းသားတွေက ပညာရေးစနစ ် ကောင ် းတစ ် ခုကို တောင ် းဆိုနေကြတာ ၊

(src)="12.5"> Sarà una grande impresa .
(trg)="13.3"> သူတို ့ တွေက မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားတွေ ၊

# it/2012_08_graffiti-in-tempo-di-crisi_.xml.gz
# my/2012_08_250.xml.gz


(src)="1.3"> I graffiti moderni sono nati negli anni 60 a New York e sono stati inspirati dalla musica hip-hop .
(trg)="1.2"> ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီဆိုသောစာလုံးသည ် ရေးသားသည ် ဟု အဓိပ ္ ပာယ ် ရသော ဂရပ ် ဖိန ် းဟူသည ့ ် ဂရိစာလုံးမှ ဆင ် းသက ် လာခြင ် းဖြစ ် သည ် ။

(src)="2.1"> Benchè a volte questo tipo di arte è rimasto al di sotto del radar , e nonostante il fatto che le autorità hanno speso molti soldi nel cancellare i graffiti , l ' arte di strada si è diffusa in altri paesi ed è diventata popolare negli spazi urbani in molte città .
(trg)="2.2"> အာဏာပိုင ် များမှာ ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီများကို ဖျက ် ပစ ် ရန ် အတွက ် ငွေကြေးမြောက ် မြားစွာ သုံးစွဲရသည ် ဆိုသော ် လည ် း ထိုလမ ် းပေါ ် ကအနုပညာမှာ အခြားနိုင ် ငံများသို ့ ပျံ ့ နှံ ့ သွားခဲ ့ ပြီး မြို ့ ပေါင ် းများစွာရှိ မြို ့ ပြရပ ် ဝန ် းတွင ် လူသိများလာခဲ ့ သည ် ။

(src)="2.2"> Alcuni sono scarabocchi con messaggi personali , e altri sono vere opere d' arte .
(trg)="2.3"> အချို ့ မှာ ကိုယ ် ရေးကိုယ ် တာ စာသားများကို ထင ် ရာခြစ ် သွားခြင ် းများဖြစ ် ပြီး အခြားတို ့ မှာ အနုပညာအစစ ် များဖြစ ် သည ် ။

(src)="3.1"> Molte pagine web hanno dedicato i loro contenuti per mostrare questo tipo d' arte di strada , come il blog Fogonazos , del quale una raccolta può essere vista qui :
(trg)="3.1"> ဖိုဂိုနဇို ( စ ် ) ဘလော ့ ( ဂ ် ) ကဲ ့ သို ့ ဝက ် ( ဘ ် ) စာမျက ် နှာပေါင ် းများစွာက ထိုလမ ် းပေါ ် ကအနုပညာအမျိုးအစားကို ခင ် းကျင ် းပြသရန ် ၄င ် းတို ့ ၏ အကြောင ် းအရာများကို အထူးပြုသုံးခဲ ့ ကြသည ် ၊

(src)="4.1"> " Lasciamogli mangiare crack " dice questo graffito a New York .
(trg)="4.1"> အနာအဆာတွေကို စားပါစေ " ဟု ရေးထားသော နယူးယော ့ ( ခ ် ) မြို ့ မှ ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီ ။

(src)="4.2"> Immagine dell' utente Flickr Omiso .
(trg)="4.2"> ဖလစ ် ကာအသုံးပြုသူ အိုမီဆို ၏ ဓာတ ် ပုံ

(src)="6.1"> Disegnato a Manchester , UK .
(trg)="6.1"> မန ် ချက ် စတာမြို ့ ၊

(src)="6.2"> " I ricchi e i potenti pisciano su di noi e i media ci dicono che sta piovendo " .
(trg)="6.2"> ယူကေတွင ် ဆွဲထားသော " လူချမ ် းသာတွေနှင ့ ် အာဏာရှင ် တွေက ငါတို ့ ကို ရှုံ ့ ချတာကို သတင ် းဌာနတွေက မိုးရွာနေတယ ် လို ့ ပြောနေကြတယ ် "

(src)="8.1"> Queste foto sotto ( fatte dall' autore ) mostrano l' ondata di graffiti che può essere vista camminando per Granada , nella Spagna meridionale , le convincenti immagini e frasi fanno riferimento al sistema politico ed economico del paese .
(trg)="8.2"> ဂရန ် ဒါ ၌ လမ ် းလျှောက ် သွားရာတွင ် မြင ် တွေ ့ နိုင ် သော ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီလှုုိင ် းကို ဖော ် ပြနေသည ် ။
(trg)="8.3"> အားကောင ် းသော ပုံများနှင ့ ် စာပိုဒ ် များက နိုင ် ငံ ၏ နိုင ် ငံရေးနှင ့ ် စီးပွားရေးစနစ ် ကို ကိုးကားထားသည ် ။

(src)="9.1"> Nella terza foto , si possono vedere le lettere PP ( Partito Popolare Spagnolo ) e PSOE ( Partito Socialista Spagnolo dei lavoratori ) .
(trg)="9.1"> တတိယဓာတ ် ပုံတွင ် PP ( စပိန ် လူကြိုက ် များသော ပါတီ ) နှင ့ ် PSOE ( စပိန ် ဆိုရှယ ် လစ ် အလုပ ် သမားပါတီ ) ဟူသော စာလုံးများကို တွေ ့ ရမည ် ဖြစ ် သည ် ။

(src)="9.2"> Le abbreviazioni dei partiti politici più popolari in Spagna appaiono disordinate con un logo solo : un modo per dire che i due partiti sono la stessa cosa , una denuncia al sistema bipartitico .
(trg)="9.2"> စပိန ် နိုင ် ငံ ၏ လူသိအများဆုံး နိုင ် ငံရေးပါတီနှစ ် ခု ၏ အတိုကောက ် စာလုံးများကို အမှတ ် တံဆိပ ် တစ ် ခုအတွင ် းတွင ် ထည ့ ် သွင ် းထားသည ် ။
(trg)="9.3"> ပါတီနှစ ် ခုမှာ အတူတူပင ် ဖြစ ် သည ် ဟု ဆိုလိုရင ် းဖြစ ် ပြီး နှစ ် ပါတီစနစ ် ကို ထုတ ် ဖော ် ပြသနေသည ် ။

(src)="9.3"> Anche nell' altra foto si vede un muro nella città con dei polli e la didascalia " Gente presa , mercado libre " ( Le persone diventano prede nel mercato libero ) .
(trg)="9.4"> ကြက ် များပါသော ရုပ ် ပုံကားချပ ် အကြီးတစ ် ခုကိုလည ် း " Gente presa , mercado libre " ( လူတွေက လွတ ် လပ ် တဲ ့ ဈေးကွက ် မှာ အစာရှာထွက ် နေကြတယ ် ) ဟူသော စာတန ် းနှင ့ ် အတူ တွေ ့ ရမည ် ဖြစ ် သည ် ။

(src)="11.1"> " Consumo felice "
(trg)="11.1"> " ဝမ ် းမြောက ် စွာ သုံးစွဲခြင ် း "

(src)="13.1"> " In defesa della pubblica "
(trg)="13.1"> " လူထု အတွက ် ခုခံကာကွယ ် ခြင ် း "

(src)="14.1"> " L' istruzione non si vende "
(trg)="14.1"> " ပညာရေးသည ် ရောင ် းရန ် မဟုတ ် "

(src)="16.2"> E ' autore di due blog intitolati Neorrabioso e Batania dove presenta foto dei suoi versi tappezzati sui muri della capitale .
(trg)="16.2"> သူသည ် မြို ့ တော ် ၏ နံရများပေါ ် တွင ် ထွင ် းရေးထားသော ကာရန ် အပိုဒ ် များ ၏ ဓာတ ် ပုံကို ပြသသည ့ ် နယ ် အိုရာဘီအိုဆို နှင ့ ် ဘာတာနီယားဟုခေါ ် သော ဘလော ့ ( ဂ ် ) နှစ ် ခု ၏ စာရေးသူဖြစ ် သည ် ။

(src)="18.1"> " Quale libertà , uguaglianza a chi , quando fraternità " ( un gioco di parole in spagnolo delle famose Liberté , Egalité , Fraternité ) .
(trg)="18.2"> ဘယ ် သူ ့ ကို ညီအောင ် လုပ ် ပြီး ဘယ ် တော ့ ညီအစ ် ကို ဖြစ ် မှာလဲ " ( ကျော ် ကြားသော ပြင ် သစ ် စကားလုံးများဖြစ ် သည ့ ် Liberté , Egalité , Fraternitéတို ့ ကို ကစားထားခြငး ် ။

(src)="19.2"> Ma oltre alle mura cittadine , i graffiti si sono mossi dalle strade ad altri tipi di media : book fotografici , blog e pagine facebook come Street Art Graffiti .
(trg)="19.6"> ဘလော ့ ( ဂ ် ) များနှင ့ ် ကမ ္ ဘာလုံးဆိုင ် ရာလမ ် းပေါ ် က အနုပညာကဲ ့ သို ့ ဖေ ့ ( စ ် ) ဘွတ ် ( ခ ် ) စာမျက ် နှာများဆီသို ့ ရောက ် ရှိခဲ ့ ပြီဖြစ ် သည ် ။

# it/2012_08_uganda-anonymous-sostiene-il-gay-pride-e-attacca-siti-istituzionali_.xml.gz
# my/2012_08_256.xml.gz


(src)="1.1"> Uganda : Anonymous sostiene il Gay Pride e attacca siti istituzionali
(trg)="1.2"> အမည ် မသိအဖွဲ ့ မှ လိင ် တူချစ ် သူအခွင ် ့ အရေးကို ထောက ် ခံအားပေး ၊

(src)="1.2"> Il gruppo di " hacktivisti " internazionale Anonymous ha attaccato il sito web del Primo ministro ugandese ed è riuscito ad entrare nel database del sito internet del ministro della giustizia , per manifestare il suo sostegno agli attivisti locali per i diritti umani delle persone Lesbiche , Gay , Bisessuali e Transgender e Intersex ( LGBTI ) residenti in Uganda .
(trg)="1.3"> အစိုးရဝက ် ( ဘ ် ) ဆိုက ် များကို တိုက ် ခိုက ်
(trg)="1.4"> " အမည ် မသိ " ဆိုသောနာမည ် ဖြင ့ ် အပြည ် ပြည ် ဆိုင ် ရာ ကွန ် ပျူတာဆိုင ် ရာ အချက ် အလက ် များ ခိုးဖောက ် ၀င ် ရောက ် သူ အဖွဲ ့ တစ ် ဖွဲ ့ သည ် ယူဂန ် ဒါ နိုင ် ငံပိုင ် ၀န ် ကြီးချုပ ် ၀က ် ဘ ် ဆိုဒ ် ကို ခိုးဖောက ် ၀င ် ရောက ် ခဲ ့ သည ် ။

(src)="3.1"> Il gruppo ha preso il controllo del sito web del Primo ministro ugandese e pubblicato foto del primo Gay Pride svoltosi in Uganda , insieme a un falso riconoscimento ufficiale della settimana dell' orgoglio gay e alle scuse formali agli omosessuali proprio da parte del Primo Ministro .
(trg)="3.1"> ယင ် းအဖွဲ ့ သည ် ၀န ် ကြီးချုပ ် ၀က ် ဘ ် ဆိုဒ ် ကိုထိန ် းချုပ ် ၍ ယူဂန ် ဒါနိုင ် ငံ ၏ ပထမဆုံး လိင ် တူချစ ် သူတန ် ဖိုးမြှင ့ ် တင ် ရေး နှင ့ ် တရား၀င ် အသိမှတ ် ပြုရေးပွဲ ရက ် သတ ္ တပတ ် မှ ဓါတ ် ပုံများကို ထို၀က ် ဆိုဒ ် ပေါ ် တွင ် တင ် ခဲ ့ ကြသည ် ။

(src)="3.2"> Tutto ciò accompagnato dalla diffusione di password usate dal ministero di Giustizia .
(trg)="3.2"> လိင ် တူချစ ် သူများသို ့ ၀န ် ကြီးချုပ ် ထံမှ တောင ် းပန ် စာကိုလည ် း ဖန ် တီးတင ် ခဲ ့ ကြသည ် ။

(src)="4.1"> Anonymous afferma che le sue azioni in Uganda continueranno contro i siti del governo e ogni forma di comunicazione fino a quando il governo non concederà a tutti i suoi cittadini , compresi gli LGBT , parità di trattamento .
(trg)="5.1"> အစိုးရမှ လိင ် တူချစ ် သူများကို အများပြည ် ကဲ ့ သို ့ တန ် းတူညီတူ မဆက ် ဆံသရွေ ့ ၄င ် းတို ့ ၏ ယူဂန ် ဒါအစိုးရ၀က ် ဘ ် ဆိုဒ ် များ နှင ့ ် ဆက ် သွယ ် ရေးများ အပေါ ် အဓိကထားတိုက ် ခိုက ် မှု ယူဂန ် ဒါစီမံချက ် များကို လုပ ် ဆောင ် နေဦးမည ် ဖြစ ် ကြောင ် းပြောကြားခဲ ့ သည ် ။

(src)="5.1"> Il primo Gay Pride della storia dell' Ugandaha avuto luogo lo scorso 4 agosto a Entebbe — con una serie di eventi diversi , tra cui una festa , una parata sulla spiaggia e un festival cinematografico .
(trg)="8.2"> အောက ် တိုဘာလ ၁၄ရက ် နေ ့ တွင ် လွှတ ် တော ် အမတ ် တစ ် ဦးဖြစ ် သော ဒေးဗစ ် ဘာဟတီသည ် လိင ် တူချစ ် ခြင ် း နှင ့ ် လိမ ် တူဆက ် ဆံသည ် ဟုယူဆရ သူများအား သေဒဏ ် ချမှတ ် ရန ် သို ့ မဟုတ ် တသက ် တစ ် ကျွှန ် း ပြစ ် ဒဏ ် ချမှတ ် ရန ် ဟူသော လိင ် တူချစ ် သူဆန ့ ် ကျင ် ရေး ပြစ ် ဒဏ ် ( မိန ် မလျာများကို သတ ် သော ပြစ ် ဒဏ ် ဟုလည ် း လူသိများသည ် ) ကို စတင ် သတ ် မှတ ် ခဲ ့ သည ် ။

(src)="7.2"> Solo in seguito all' opposizione e alle critiche che ha sollevato , Bahati ha riscritto la legge lo scorso febbraio apportandovi alcuni emendamenti .
(trg)="8.4"> အကြမ ် းဖက ် ကန ့ ် ကွက ် မှု များ ရှိခဲ ့ ပြီးနောက ် ယခုနှစ ် ဖေဖော ် ၀ါရီလတွင ် ဘာဟတီက ထိုပြစ ် ဒဏ ် ကို အနည ် းငယ ် ပြန ် လည ် ပြုပြင ် သတ ် မှတ ် ခဲ ့ သည ် ။

(src)="8.1"> In un messaggio pubblicato il 14 Agosto 2012 dal gruppo si legge :
(trg)="9.3"> နေ ့ တွင ် ပြောကြားခဲ ့ သည ် မှာ

(src)="9.1"> L' attacco di oggi con il conseguente defacement del sito del primo ministro è stato solo il primo di una lunga serie di attacchi contro il governo e le istituzioni ugandesi per i crimini commessi contro la comunità LGBT .
(trg)="10.1"> ဒီနေ ့ ၀န ် ကြီးချုပ ် ၀က ် ဘ ် ဆိုဒ ် ကို ခိုးဖောက ် ၀င ် ရောက ် ထိန ် းချုပ ် ခဲ ့ မှုဟာဆိုရင ် ယူဂန ် ဒါ အစိုးရရဲ ့ လိင ် တူချစ ် သူများကို ရာဇ၀တ ် သင ့ ် စေခြင ် း အပေါ ် တန ် ပြန ် တုံ ့ ပြန ် ခဲ ့ တဲ ့ ယခုနောက ် ဆုံးဆောင ် ရွက ် ချက ် ဖြစ ် ပါတယ ်

(src)="10.1"> Al momento , abbiamo il pieno controllo del sito web del Presidente dell' Uganda .
(trg)="11.6"> အမည ် မသိအဖွဲ ့ ၏ လှုပ ် ရှားမှုများသည ် ယူဂန ် ဒါရှိ လိင ် တူချစ ် သူများအရေး တက ် ကြွလှုပ ် ရှားသူများအား ထိခိုက ် လာမည ် ကို စိုးထိတ ် နေသည ် ။

(src)="10.2"> Non rimarremo seduti mentre le persone LGBT residenti in Uganda verranno perseguitate , abusate e uccise da un governo spietato e corrotto . #TheEliteSociety e #Anonymous terranno nel loro mirino i siti del governo ugandese e tutte le forme di comunicazione fino a quando il governo dell' Uganda tratterà tutti gli esseri umani comprese tutte le persone LGBT in maniera paritaria , con rispetto , dignità e sospenderà immediatamente l' arresto e la persecuzione degli LGBT .
(trg)="12.1"> လိင ် တူချစ ် သူ ဆန ် ့ ကျင ် ရေးသမားဖြစ ် တဲ ့ ယူဂန ် ဒါအစိုးရကို ဆန ့ ် ကျင ် တဲ ့ ဆန ္ ဒထုတ ် ဖော ် မှုအကုန ် လုံးကို ကျွန ် တော ် အားပေးထောက ် ခံနေပေမဲ ့ ဒီကိစ ္ စက တန ် ဖိုးမြှင ့ ် တင ် ပွဲမှာတုန ် းက သတ ္ တိရှိရှိနဲ ့ သူတို ့ မျက ် နှာတွေထုတ ် ပြခဲ ့ တဲ ့ လိင ် တူချစ ် သူများအသိုင ် းအဝိုင ် းက တက ် ကြွလှုပ ် ရှားသူတွေကို နောက ် ပြန ် သွားစေမှာကိုတော ့ စိုးရိမ ် မိပါတယ ် ။

(src)="11.1"> Per quanto io appoggi tutte le proteste contro l' omofobia al governo , ho paura che questa possa avere un effetto contrario per la comunità di attivisti LGBTI i quali hanno mostrato il loro volto così coraggiosamente durante la marcia del Gay Pride .
(trg)="12.2"> ယူဂန ် ဒါ လိင ် တူချစ ် သူ အသိုင ် းအဝိုင ် းက ပါဝင ် ပတ ် သက ် နေတဲ ့ ဒီထိခိုက ် လွယ ် တဲ ့ ကိစ ္ စရပ ် တွေကို သူတို ့ တွေ မစဉ ် းစားမိခဲ ့ ဘူးရယ ် လို ့ စိုးရိမ ် တာပါ ။

(src)="11.2"> Poiché la maggiore preoccupazione è che essi abbiano fallito nel cogliere le questioni più delicate che interessano la comunità LGBT ugandese .
(trg)="12.4"> ကျွန ် တော ် ပြောချင ် တာကတော ့ အမည ် မသိအဖွဲ ့ ဟာ ယူဂန ် ဒါ လိင ် တူချစ ် သူအရေး ဆောင ် ရွက ် သူတွေနဲ ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင ် းခြင ် းမရှိဘဲ သူတို ့ လုပ ် ချင ် တာကို လုပ ် တဲ ့ အပြုအမူကိုပါပဲ ။

(src)="11.5"> Forse SMUG o qualce altra organizzazione gli ha chiesto di attaccare i siti del governo ?
(trg)="12.5"> SMUG ဒါမှမဟုတ ် အဲလိုမျိုး တခြား အဖွဲ ့ အစည ် းတွေ သူတို ့ ကို ဒီလိုစေခိုင ် းလို ့ လား ။

(src)="11.6"> Si rendono conto di come le loro azioni potrebbero essere prese dagli ugandesi ?
(trg)="12.6"> သူတို ့ ရဲ ့ လုပ ် ရပ ် က ယူဂန ် ဒါလူမျိုးတွေအပေါ ် ဘယ ် လိုသက ် ရောက ် စေမလဲ ဆိုတာကို နားမလည ် လို ့ ပဲလား ။

(src)="11.8"> Devono capire bene quello che fanno .
(trg)="12.8"> သူတို ့ သူများတွေဆီက အကြံညဏ ် ယူဖို ့ လိုနေပြီ ။

(src)="11.9"> Queste azioni piene di buone intenzioni potrebbero provocare gravi ripercussioni per gli attivisti locali .
(trg)="12.9"> ကောင ် းစေချင ် တဲ ့ ဆန ္ ဒနဲ ့ လုပ ် ဆောင ် တာဖြစ ် ပေမဲ ့ က တကယ ် တက ် ကြွဆောင ် ရွက ် နေတဲ ့ သူတွေကိုကို ပြင ် းထန ် စွာထိခိုက ် စေနိုင ် ပါတယ ် ။

(src)="11.10"> L' attacco ai siti del governo per correre in " aiuto " delle vittime dell' omofobia di stato ?
(trg)="12.10"> လိင ် တူချစ ် သူတွေကို ကူညီချင ် လို ့ ဆိုပြီး အစိုးရ ၀က ် ဘ ် ဆိုဒ ် ကို ခိုးဖောက ် ၀င ် ရောက ် တယ ် လား ။

(src)="11.11"> Chi è il responsabile ?
(trg)="12.11"> ဘယ ် သူက အဲဒီလိုလုပ ် တာလဲ ။

(src)="11.14"> Nathan inoltre sottolinea la dannosità della foto utilizzata dal gruppo :
(trg)="12.13"> ဖိုမစိတ ် ပြောင ် းသူများအရေးကို တကယ ် တက ် ကြွဆောင ် ရွက ် နေသူများနဲ ့ ဆွေနွေးဖို ့ အကြံပေးချင ် ပါတယ ် ။

(src)="12.1"> La foto usata da Anonymous che ha fatto il giro del mondo è pericolosa e non avrebbe dovuto essere impiegata in quel modo .
(trg)="12.14"> နသန ် ကလည ် း ၀က ် ဘ ် ဆိုဒ ် ပေါ ် တွင ် အဖွဲ ့ မှ အသုံးပြုထားသော ဓါတ ် ပုံသည ် အန ္ တရ ့ ာယ ် များကြောင ် း ထောက ် ပြပြောဆိုခဲ ့ သည ် ။

(src)="12.2"> Io ho twittato Anonymous chiedendo una soluzione .
(trg)="13.1"> အမည ် မသိ အဖွဲ ့ က အသုံးပြုခဲ ့ တဲ ့ ၊

(src)="12.3"> Dio solo sa cosa si possa fare a questo punto .
(trg)="13.3"> အခုလို ၀တ ် စားပုံမျိုးနဲ ့ ပုံကို မသုံးသင ့ ် ပါဘူး ။

(src)="12.4"> Sembra che Anonymous possa aver utilizzato quelle foto senza chiedere autorizzazione prima e così nel loro tentativo di aiutare la comunità gay ugandese , possano invece aver causato più danni ai veri attivisti che coraggiosamente stanno in prima linea .
(trg)="13.8"> ၄င ် းအဖွဲ ့ ၏ တွစ ် တာအကောင ် ့ တစ ် ခုမှ ၄င ် းတို ့ ၏ လုပ ် ဆောင ် ချက ် ကို အောင ် ပါအတိုင ် း ခုခံပြောဆိုထားသည ် ကို တွေ ့ ရသည ် ။

(src)="12.5"> Sull' account Twitter del gruppo Anonymous questa la giustificazione dell' intervento :
(trg)="13.10"> အမည ် မသိအဖွဲ ့ မှ ယူဂန ် ဒါ ငရုတ ် ကောင ် းနီ သတင ် းစာ၀က ် ( ဘ ် ) ဆိုဒ ် ၊

(src)="12.7"> Ci sono rapporti di attacchi condotti da Anonymous contro il sito di RedPepper ( tabloid ugandese ) , la borsa ugandese e il servizio carcerario .
(trg)="13.11"> စတော ့ လဲလှယ ် မှု ၀က ် ( ဘ ် ) ဆိုဒ ် နှင ့ ် အကျဉ ် းထောင ် ၀န ် ဆောင ် မှု ဆိုင ် ရာ ၀က ် ( ဘ ် ) ဆိုဒ ် များကို ပစ ် မှတ ် ထားရှိကြောင ် း ဖော ် ပြထားသော မှတ ် တမ ် းများလည ် း ရှိသည ် ။

(src)="12.8"> Nell' Agosto 2006 , Red Pepper ha pubblicato i nomi di presunti omosessuali .
(trg)="13.13"> ၂၀၀၆ ခုနှစ ် ဩဂုတ ် လတွင ် ငရုတ ် ကောင ် းနီမှ ယူဂန ် ဒန ် လိင ် တူချစ ် သူဟု ယူဆရသူများ ၏ အမည ် များကို ထုတ ် ဝေဖော ် ပြခဲ ့ သည ် ။

(src)="12.10"> Noi non abbiamo dimenticato : ) Il vostro sito da adesso è f*** x #OpFuckUganda
(trg)="13.14"> @ PinkNinj4 : ohai @ RedPepperUG မင ် း လိင ် တူချစ ် သူ နာမည ် တွေနဲ ့ လိပ ် စာတွေကို ၂၀၀၉ ခုနှစ ် မှာ ဖော ် ပြခဲ ့ တာ မှတ ် မိသေးလား ?

(src)="12.11"> Su Twitter si possono seguire gli aggiornamenti sul caso specifico .
(trg)="13.15"> ငါတော ့ မမေ ့ သေးဘူး အခု မင ် းဆိုက ် က ကြမ ္ မာဆိုး၀င ် ပြီ x # OpFuckUganda

# it/2012_08_atlete-saudite-fuori-dalle-olimpiadi-gran-successo-su-twitter_.xml.gz
# my/2012_08_269.xml.gz


(src)="1.1"> Atlete saudite : fuori dalle Olimpiadi , gran successo su Twitter
(trg)="1.1"> ဆော ် ဒီအမျိုးသမီးအာကစားသမားများ - အိုလံပစ ် မှအပြန ် တွစ ် တာမုန ် တိုင ် းထန ်

(src)="3.1"> Ispirazione
(trg)="4.1"> စိတ ် ဓာတ ် ခွန ် အား

(src)="4.1"> Di seguito alcuni esempi di messaggi di supporto ad entrambe le atlete da parte di utenti Twitter sauditi :
(trg)="5.1"> အောက ် တွင ် ဖော ် ပြထားတာသည ် မှာ ဆော ် ဒီတွစ ် တာအသုံးပြုသူတစ ် ဦးက အားကစားသမားနှစ ် ဦးစလုံးအတွက ် ထောက ် ခံအားပေးထားသော တွစ ် တာစာတိုနမူနာများပင ် ဖြစ ် သည ် ။

(src)="6.1"> Ali Khadra scrive :
(trg)="8.1"> အလီ ခဒရာ ရေးသည ် မှာ ၊

(src)="6.2">‏ @aykcanvas : Non tutto è sempre d' oro !
(trg)="9.1"> ‏ @ aykcanvas ၊
(trg)="9.2"> အမြဲတမ ် းရွှေဆိုတာချည ် းမှမဟုတ ် ပါဘူး ။

(src)="6.3"> Quello che avete fatto è però ancora più grande .
(trg)="9.3"> မင ် းလုပ ် ခဲ ့ တာက ပိုပြီးကြီးကျယ ် ပါတယ ် ။

(src)="6.4"> Grazie #SaraAttar #Wejdan #Wijdan .
(trg)="9.4"> ကျေးဇူးတင ် ပါတယ ် # SaraAttar # Wejdan # Wijdan .

(src)="6.5"> Grazie #KSA .
(trg)="9.5"> ကျေးဇူး # KSA .

(src)="6.7"> Bader Aljehani scrive orgogliosamente :
(trg)="9.7"> ဘဒါ အလ ် ဂျီဟာနီက ဂုဏ ် ယူစွာပြောသည ် မှာ ၊

(src)="6.8"> @BooDzJ : #SaraAttar Siamo orgogliosi di te e Wejdan , più che di chiunque altro della squadra saudita !
(trg)="9.9"> # SaraAttar ဆော ် ဒီအားကစားအဖွဲ ့ မှာ ပါဝင ် တဲ ့ သူတွေအားလုံးထက ် ပိုပြီး မင ် းနဲ ့ ဝိုဒန ် အတွက ် ငါတို ့ ဂုဏ ် ယူပါတယ ် ။

(src)="7.3"> Grazie per l' ispirazione #SaraAttar http:/ /twitpic.com/ agw7nn
(trg)="9.10"> ဆာရာ အတ ္ တာ ကိစ ္ စဟာ ကမ ္ ဘာ ့ အဆင ့ ် ရေပန ် းစားနေပြီ ။
(trg)="9.11"> # SaraAttar ။

(src)="7.4"> Siete un disonore per noi !
(trg)="9.12"> တွစ ် တာပေါ ် က @ WordWizard ရေးထားခြင ် းဖြစ ် သည ် ။

(src)="9.1"> Tra questi c'è l' utente Twitter Faisal Abuthnain , il quale scrive :
(trg)="9.15"> @ NadaAbu တစ ် နေ ့ မှာ ငါ ့ ကို တီဗွီဖန ် သားပြင ် ပေါ ် မှာ အောင ် မြင ် သူတစ ် ယောက ် အနေနဲ ့ တွေ ့ ရစေမယ ် ။

(src)="10.2"> No , lo fanno solo perché hai infranto le regole della tua società , gli insegnamenti religiosi , i consigli delle persone sagge della tua società e le norme dell' Hijab !
(trg)="10.1"> အခြားတစ ် ဖက ် တွင ် ဆော ် ဒီမှ တွဒ ် တာ အသုံးပြုသူအချို ့ က အားကစားသမား နှစ ် ဦးပါဝင ် ခဲ ့ မှုကို ဆန ့ ် ကျင ် ခဲ ့ ကြပြီး အားကစားသများ ၏ မိသားစုနှင ့ ် အာဏာပိုင ် များကို ဘုရင ့ ် နိုင ် ငံတော ် အမည ် နဲ ့ ဂုဏ ် သိက ္ ခာကို ကျဆင ် းစေရန ် ခွင ့ ် ပြုခဲ ့ သည ် ဟုဆိုကာ အပြစ ် တင ် ခဲ ့ သည ် ။

(src)="11.1"> ZaibB , dopo aver letto ciò che è collegato agli hashtag delle due atlete , si lamenta :
(trg)="11.4"> အဲဒါဟာ ဘာလို ့ လဲဆိုတော ့ မင ် းဟာ မင ် းရဲ ့ လူ ့ အဖွဲ ့ အစည ် း စည ် းကမ ် းတွေကို ချိုးဖောက ် တယ ် ၊

(src)="13.1"> Povera Wijdan !
(trg)="11.5"> မင ် းဘာသာတရားရဲ ့ သင ် ကြားမှုတွေကို ချိုးဖောက ် တယ ် ၊

(src)="13.2"> Tutto ciò che ho letto nel suo hashtag riguardava solo tre cose : 1-Razzismo regionale 2-Razzismo tribale 3-Sessismo
(trg)="13.3"> ( ၁ ) ဒေသစွဲ ( ၂ ) လူမျိုးစွဲ နဲ ့ ( ၃ ) လိင ် စွဲ တွေပဲဖြစ ် ပါတယ ် ။

(src)="17.1"> In fine Nourah cerca di giustificarle :
(trg)="16.1"> နောက ် ဆုံးမှာတော ့ နူရာက နှိုင ် းနှိုင ် းဆဆ ပြောသွားသည ် မှာ ၊

# it/2012_07_dichiarazione-per-la-liberta-di-internet_.xml.gz
# my/2012_08_66.xml.gz


(src)="1.1"> Dichiarazione per la libertà di Internet
(trg)="1.1"> အင ် ​ တာ ​ နက ် လွတ ် လပ ် ​ ခွင ့ ် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ ် း

(src)="1.2"> Come molti hanno messo in evidenza , siamo in una fase cruciale per quanto riguarda la libertà di Internet nel mondo .
(trg)="1.2"> အားလုံးသတိပြုမိကြတဲ ့ အတိုင ် းပဲ ကမ ္ ဘာကြီးဟာ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပတ ် သက ် လာရင ် အရေးပါတဲ ့ အချိန ် ကို ရောက ် နေပါပြီ ။

(src)="1.3"> Parecchi i Paesi che stanno varando nuove leggi per censurare la Rete , e particolarmente i netizen che raccontano la realtà dei regimi repressivi sono sempre più a rischio .
(trg)="1.3"> ဘလော ့ ဂ ် ရေးသူတွေက ထုတ ် ဖော ် ပြောဖို ့ စွန ့ ် စားနေရတဲ ့ အချိန ် မှာ ကမ ္ ဘာတစ ် ဝန ် းမှာရှိတဲ ့ နိုင ် ငံတွေမှာ အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာဖြတ ် ဖို ့ ဥပဒေအသစ ် တွေကို ဖန ် တီးနေကြပါတယ ် ။

(src)="2.1"> Negli ultimi anni , svariate organizzazioni si sono alleate per combattere a favore della libertà di Internet .
(trg)="3.1"> ဒီကိစ ္ စအတွက ် နဲ ့ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကြေညာစာတမ ် းကို ဖန ် တီးဖို ့ အဖွဲ ့ အစည ် းတော ် တော ် များ ⁠ များက လတ ် တလောမှာ လှုပ ် ရှားခဲ ့ ကြပါတယ ် ၊

(src)="3.1"> Con questo in mente , alcuni gruppi internazionali — tra cui Global Voices Advocacy — si sono recentemente uniti per stilare una Dichiarazione per la libertà di Internet .
(trg)="3.3"> ဒီနေ ့ အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ ် းကို အဖွဲ ့ အစည ် းနဲ ့ လုပ ် ငန ် းပေါင ် း ၁၃၀၀ကျော ် က လက ် မှတ ် ရေးထိုးပါဝင ် ခဲ ့ ပြီး ဆက ် ပြီးတော ့ လည ် း လက ် မှတ ် ထိုးနေဆဲ ဖြစ ် ပါတယ ် ။

(src)="4.4"> PREAMBOLO
(trg)="4.1"> အချီး

(src)="4.5"> Crediamo che una Internet libera e aperta possa portare a un mondo migliore .
(trg)="6.2"> ၄င ် း တို ့ သည ် တိုက ် ခိုက ် ဆောင ် ယူရန ် ထိုက ် တန ် သည ် ဟု ယုံကြည ် သောကြောင ့ ် ဖြစ ် ပါသည ် ။

(src)="4.6"> Per mantenere Internet libera e aperta , chiediamo alle comunità , alle industrie e ai Paesi di riconoscere questi princìpi .
(trg)="7.7"> အင ် တာနက ် ကသာ ၄င ် းတို ့ ကို အမှန ် တကယ ် ဖြစ ် လာစေရန ် လုပ ် ဆောင ် နိုင ် စွမ ် းရှိ ၍ ဖြစ ် ပါသည ် ။

(src)="4.7"> Crediamo che questi princìpi possano portare a maggior creatività e nnovazione , e a società più aperte .
(trg)="8.1"> အင ် တာနက ် ကို လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာစွာ ဆက ် လက ် တည ် ရှိစေရန ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ နှင ့ ် ပူးပေါင ် းပါဝင ် ကြပါ ။

(src)="5.1"> Stiamo creando un movimento internazionale per la difesa delle nostre libertà perché crediamo valga la pena battersi per questo .
(trg)="10.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် အတွက ် ရပ ် တည ် ပါသည ် ။

(src)="6.1"> Fate in modo che questi princìpi vengano discussi come solo Internet può fare – che siate d’accordo o meno, parlatene in giro, traduceteli, fateli vostri e allargate la discussione nella vostra comunità.
(trg)="11.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် အင ် တာနက ် ပေါ ် လစီကိုဆောင ် ရွက ် ရာနှင ့ ် အခြေခံမူဝါဒ ငါးချက ် ကို တည ် ဆောက ် ရန ် အတွက ် ပေါ ် လွင ် ၍ အများပါဝင ် နိုင ် သော လုပ ် ရပ ် များကို အားပေးထောက ် ခံပါသည ် ။

(src)="7.1"> Unitevi a noi nel mantenere Internet libera e aperta .
(trg)="12.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာမဖြတ ် ရန ်

(src)="7.2"> DICHIARAZIONE
(trg)="13.1"> ရယူအသုံးပြုခြင ် း ၊

(src)="7.3"> Siamo per un' Internet libera e aperta .
(trg)="14.1"> ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ၊

(src)="8.1"> Sosteniamo la trasparenza e il processo di partecipazione per tutelare Internet stabilendo cinque princìpi base :
(trg)="14.2"> အင ် တာနက ် ကို လူတိုင ် းက လွတ ် လပ ် စွာ ချိတ ် ဆက ် နိုင ် ၊

(src)="9.1"> Espressione : No alla censura di Internet .
(trg)="16.1"> တစ ် ဦးချင ် းလွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ၊

# it/2012_08_messico-ricamare-per-la-pace_.xml.gz
# my/2012_08_95.xml.gz


(src)="1.1"> Messico : ricamare per la Pace
(trg)="2.1"> အပ ် ချည ် များ ၊

(src)="1.2"> Tessuti , aghi e fili sono stati trasformati in guerrieri per la pace in Messico .
(trg)="2.2"> အပ ် များနှင ့ ် ပိတ ် ထည ် များသည ် မက ္ ကစီကိုတွင ် ငြိမ ် းချမ ် းရေး သူရဲကောင ် းများ ဖြစ ် လာကြသည ် ။

# it/2012_09_cina-filippine-disputa-marittima-a-oltranza_.xml.gz
# my/2012_09_320.xml.gz


(src)="1.2"> La disputa marittima con la Cina ha costretto le Filippine a rivedere le proprie strutture difensive .
(trg)="1.2"> ဤ ​ အပုဒ ် ​ သည ် နိုင ် ငံတကာ ဆက ် ဆံ ​ ရေး ​ နှင ့ ် လုံခြုံ ​ ရေး အထူး ​ ရေးသား ​ မှု ​ ၏ တစ ် ​ စိတ ် ​ တစ ် ​ ပိုင ် း ​ ဖြစ ် ​ ပါ ​ သည ် ။

(src)="1.3"> La tensione è aumentata all' inizio di quest' anno quando Pechino e Manila si sono scambiate accuse reciproche sul tentativo di occupare illegalmente le acque territoriali vicino alle isole di Scarborough Shoal , che si trovano nel mar cinese meridionale .
(trg)="4.2"> သမ ္ မတ ဘန ် ​ နီ ​ ဂ ​ နို အကွီ ​ နို ​ က ​ ပင ် မ ​ ကြာ ​ သေး ​ မီ ​ က နိုင ် ငံကိုပြောကြားသော အမျိုးသား ​ မိန ့ ် ခွန ် းတွင ် ထို ​ အကြောင ် း ​ ကို အရွှန ် း ​ ဖောက ် ​ ၍ ပြော ​ ကြား ​ ခဲ ့ ​ သည ် မှာ ၊