# hu/2012_08_4737.xml.gz
# my/2012_08_102.xml.gz


(src)="1.1"> Marokkó : A diákok oktatási reformot követelnek
(trg)="1.1"> မော ် ​ ရို ​ ကို ၊

(src)="1.3"> A csoport olyan fiatal marokkóiakat tömörít , akik cselekedni akarnak és kézzelfogható megoldásokkal kívánják fejleszteni az oktatási rendszert .
(trg)="1.2"> ကျောင ် းသား ​ များ ပညာ ​ ရေး ​ ပြုပြင ် ​ ပြောင ် းလဲ ​ ရန ် ​ အတွက ် တောင ် း ​ ဆို

(src)="3.1"> Ezt a lendületet valószínűleg azok a hírek fűtik , miszerint a kormány lehetséges tervei között szerepel az oktatási irányelv szigorítása az állami egyetemeken .
(trg)="3.1"> ထိုလှုပ ် ရှားမှုအဟုန ် ကို အစိုးရတက ္ ကသိုလ ် များတွင ် ကျောင ် းလခမူကို အစိုးရက ပိုမိုတင ် းကျပ ် နိုင ် ဖွယ ် ရှိသည ် ဟူသော သတင ် းက အားဖြည ့ ် ပေးလိုက ် ပုံရသည ် ။

(src)="5.1"> A felhívást a közösségi médián keresztül közvetítették .
(trg)="4.2"> ၂၀၁၂ခုနှစ ် တွင ် တိုက ် တွန ် းလိုက ် သည ် ။

(src)="8.1"> A Hassan Ouazzani által Flickrre feltöltött képek jól mutatják , hogy milyen változatosak a felsőoktatási rendszer korruptságára , kivételezéseire , gyenge infrastruktúrájára és kemény feltételeire adott vádoló jelszavak :
(trg)="6.2"> " ပညာရေးစနစ ် တစ ် ခုလုံးက ပြောင ် းဖို ့ လိုနေတာပါ " ဟု ကျောင ် းသားတစ ် ယောက ် က ကင ် မရာကိုကြည ့ ် ၍ ပြောသည ် ။

(src)="9.1"> Az oktatási rendszer reformját kívánják a marokkói diákok .
(trg)="9.1"> ပညာရေးစနစ ် ပြောင ် းလဲမှုအတွက ် တောင ် းဆိုနေသော မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားများ ၊

(src)="10.1"> Az oktatási rendszer reformját kívánják a marokkói diákok .
(trg)="10.1"> ပညာရေးစနစ ် ပြောင ် းလဲမှုအတွက ် တောင ် းဆိုနေသော မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားများ ၊

(src)="11.1"> Az oktatási rendszer reformját kívánják a marokkói diákok .
(trg)="11.1"> ပညာရေးစနစ ် ပြောင ် းလဲမှုအတွက ် တောင ် းဆိုနေသော မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားများ ၊

(src)="12.1"> A demonstráció békés keretek között folyt le .
(trg)="11.3"> ခွင ့ ် ပြုချက ် ဖြင ့ ် အသုံးပြုထားသည ် ။

(src)="12.2"> A csoport vállalta , hogy további erőszakmentes tüntetéseket és kerekasztal-beszélgetéseket szervez majd az egész országban .
(trg)="12.2"> နိုင ် ငံတစ ် ဝန ် းတွင ် ပိုမို ၍ ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုများနှင ့ ် စားပွဲဝိုင ် းတွေ ့ ဆုံမှုများ ပြုလုပ ် သွားရန ် ကတိကဝတ ် ပြုခဲ ့ ကြသည ် ။

(src)="13.1"> Tumblr oldalán az UECSE a következőt írta :
(trg)="13.1"> တမ ် ဘလာတွင ် လည ် း UECSE ကရေးသားခဲ ့ သည ် မှာ ၊

(src)="13.2"> A fiatal DIÁKOK egy jó oktatási rendszert akarnak .
(trg)="13.2"> လူငယ ် ကျောင ် းသားတွေက ပညာရေးစနစ ် ကောင ် းတစ ် ခုကို တောင ် းဆိုနေကြတာ ၊

(src)="13.4"> Egy magasra törő hullám van készülőben .
(trg)="13.5"> ရည ် မှန ် းချက ် ကြီးတဲ ့ လှိုင ် းတစ ် လုံးကတော ့ တက ် လာနေပြီ

# hu/2012_07_4320.xml.gz
# my/2012_08_66.xml.gz


(src)="1.1"> Kiáltvány a szabad internetért
(trg)="1.1"> အင ် ​ တာ ​ နက ် လွတ ် လပ ် ​ ခွင ့ ် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ ် း

(src)="1.3"> Újabb és újabb törvényeket iktatnak be szerte a világon , hogy cenzúrázzák az internetet , s mindeközben bloggerek kerülnek veszélybe amiatt , hogy kifejezik a véleményüket .
(trg)="1.3"> ဘလော ့ ဂ ် ရေးသူတွေက ထုတ ် ဖော ် ပြောဖို ့ စွန ့ ် စားနေရတဲ ့ အချိန ် မှာ ကမ ္ ဘာတစ ် ဝန ် းမှာရှိတဲ ့ နိုင ် ငံတွေမှာ အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာဖြတ ် ဖို ့ ဥပဒေအသစ ် တွေကို ဖန ် တီးနေကြပါတယ ် ။

(src)="2.1"> Az elmúlt évben minden korábbinál erősebb nemzetközi összefogást láthattunk a különféle szervezetektől , ennek oka pedig az online szabadságért folytatott küzdelem volt .
(trg)="2.3"> ကျွန ် တော ် ကျွန ် မတို ့ တွေ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှုကို အာရုံဝင ် စားခဲ ့ ကြပါတယ ် ။

(src)="2.2"> Az Egyesült Államokban a SOPA és a PIPA elleni harctól kezdve az ACTA elleni nemzetközi küzdelemig megtapasztalhattuk az internet szabadságáról és a nyitottságról szóló korszellem létezését .
(trg)="3.1"> ဒီကိစ ္ စအတွက ် နဲ ့ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကြေညာစာတမ ် းကို ဖန ် တီးဖို ့ အဖွဲ ့ အစည ် းတော ် တော ် များ ⁠ များက လတ ် တလောမှာ လှုပ ် ရှားခဲ ့ ကြပါတယ ် ၊

(src)="3.1"> Mindezt figyelembe véve számos szervezet és csoport összefogott , hogy létrehozzon egy Kiáltványt a szabad internetért , amelyet a Global Voices Advocacy is támogatott aláírásával .
(trg)="3.3"> ဒီနေ ့ အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ ် းကို အဖွဲ ့ အစည ် းနဲ ့ လုပ ် ငန ် းပေါင ် း ၁၃၀၀ကျော ် က လက ် မှတ ် ရေးထိုးပါဝင ် ခဲ ့ ပြီး ဆက ် ပြီးတော ့ လည ် း လက ် မှတ ် ထိုးနေဆဲ ဖြစ ် ပါတယ ် ။

(src)="3.6"> PREAMBULUM
(trg)="4.1"> အချီး

(src)="3.7"> Hiszünk abban , hogy a szabad és nyitott internet jobbá teheti a világot .
(trg)="5.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆက ် လက ် ပြီး လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ရှိစေရန ် လူမှုအသိုင ် းအဝိုင ် းများ ၊

(src)="3.9"> Hiszünk abban , hogy általuk elősegíthetjük a minél több kreativitás , a minél több innováció , illetve a minél nyitottabb társadalmak létrejöttét .
(trg)="8.1"> အင ် တာနက ် ကို လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာစွာ ဆက ် လက ် တည ် ရှိစေရန ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ နှင ့ ် ပူးပေါင ် းပါဝင ် ကြပါ ။

(src)="6.1"> Csatlakozz hozzánk a szabad és nyitott internet védelmében !
(trg)="14.1"> ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ၊

(src)="6.2"> KIÁLTVÁNY
(trg)="14.7"> ပြောဆိုနိုင ် ၊

(src)="6.3"> Kiállunk a szabad és nyitott internetért .
(trg)="15.1"> ဆန ် းသစ ် တီထွင ် မှု ၊

(src)="11.2"> Ne tiltsuk be az új technológiákat és az innovációk bevezetőit sem szabad a felhasználóik cselekedetei miatt megbüntetnünk !
(trg)="15.2"> ခွင ့ ် ပြုချက ် မလိုအပ ် ဘဲ ဆန ် းသစ ် တီထွင ် ဖန ် တီးနိုင ် ရေးအတွက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကို ကာကွယ ် ကြရန ် ၊

# hu/2015_10_8279.xml.gz
# my/2015_10_1142.xml.gz


(src)="1.1"> A hatalmas freskó , ami varázslatossá tett egy mexikói környéket
(trg)="1.1"> မက ္ ကဆီကို ရပ ် ကွက ် ကလေးတစ ် ခုကို " အံ ့ ဖွယ ် " ဖြစ ် သွားစေတဲ ့ ကြီးမားသော နံရံဆေးရေးပန ် းချီကြီး

(src)="1.2"> Las Palmitas és az elkészült " makro freskó " .
(trg)="1.2"> လာ ့ ( စ ) ပါမီတား ( စ ) နှင ် ့ အကြီးစား နံရံဆေးရောင ် စုံရေးဆွဲမှုကြီး ၏ နောက ် ဆုံးအဆင ် ့ ။

(src)="1.3"> Fotó : engedéllyel átvéve a Germen Crew kollektíva Facebook oldaláról .
(trg)="1.3"> Photo taken with permission from the Germen Crew collective 's Facebook page .

(src)="2.2"> Azonban a " makro freskó " nem csak egy kis színt adott a Las Palmitas domboldalon elterülő körzetnek , mely egy olyan , túlnyomórészt vidéki környék , amelyre bizonyos fokú szegénység és bűnözés jellemző .
(trg)="2.2"> သို ့ သော ် ဤ " အကြီးစား နံရံဆေးရေးကြီး " ဟာ ဆင ် းရဲမှု နှင ် ့ ဒုစရိုက ် များ အထိုက ် အလျောက ် ရှိသော ဒီ လာ ့ ( စ ) ပါမီတား ( စ ) ( Las Palmitas ) ဆင ် ခြေဖုံး ရပ ် ကွက ် လေးကို သာမာန ် ရိုးရိုး အရောင ် ချယ ် ပေးလိုက ် တာတော ့ မဟုတ ် ပါ ။

(src)="3.1"> A közösségi erőfeszítés munkahelyeket teremtett , csökkentette a fiatalkori erőszakot és közösségi szellemet alakított ki , ami Las Palmitast átalakította – ahogy a projekt vezetői nevezték – " az első varázslatos közösséggé " .
(trg)="3.2"> ဒီရလာဒ ် ဟာ ခရီးသွားလုပ ် ငန ် းများတွင ် လည ် ပတ ် စရာနေရာများအဖြစ ် Pueblos Mágicos ဟုခေါ ် သော အံ ့ ဖွယ ် မြို ့ ပြများကို မြှင ် ့ တင ် ဖို ့ မက ္ ကဆီကိုအစိုးရ ၏ သီးခြား ပဏာမ ခြေလှမ ် းတစ ် ခုလည ် း ဖြစ ် သည ် ။

(src)="3.2"> Ez egy utalás a mexikói kormány saját kezdeményezésére , amelyben " varázslatos településeket " mint turisztikai célpontokat ( Pueblos Mágicos ) támogatnak .
(trg)="4.1"> ယင ် းစီမံကိန ် းကို ဦးဆောင ် သူမှာ the Germen Crew ( Seed Crew ) ခေါ ် စုပေါင ် းအဖွဲ ့ ဖြစ ် ပြီး ၄င ် းတို ့ တွင ် လမ ် းဘေးဝဲရာ ပန ် းချီရေးဆွဲသူ ၊

(src)="4.1"> A projektet a Germen Crew ( Mag Csapat ) nevű független mexikói kollektíva vezette , melyet graffiti művészetre , freskófestésre és audiovizuális dokumentációra specializálódott városi művészek alkottak .
(trg)="4.2"> နံရံဆေးရေးပန ် းချီ နှင ် ့ အရုပ ် အသံ မှတ ် တမ ် းတင ် ခြင ် းတို ့ တွင ် အထူးပြုကျွမ ် းကျင ် သူတို ့ ပါဝင ် သော မြို ့ ပြအနုပညာရှင ် များဖြင ် ့ ဖွဲ ့ စည ် းထားသည ် ။

(src)="4.4"> A munkánk egy művészeti felajánlás a városainknak .
(trg)="4.4"> သူတို ့ ၏ Facebook စာမျက ် နှာက အခုလို ဆိုသည ် -

(src)="4.10"> ' Hatalmas harmónia és együttélési képesség '
(trg)="4.15"> " သဟဇာတနှင ် ့ အတူယှဉ ် တွဲနေထိုင ် ခြင ် းများ "

(src)="4.13"> Annyi harmóniát és együttélési képességet látok minden itt élő családban .
(trg)="4.17"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ အတွက ် ဒီဟာက ပွဲတော ် နေ ့ တစ ် နေ ့ လိုပဲ ။

(src)="4.15"> Ha meg szeretnéd nézni a videót angol felirattal , kattints ide .
(trg)="5.5"> " မက ္ ကစီကို ၏ ပထမဦးဆုံး ( မှော ် ဆန ် သော ) အံ ့ ဖွယ ် ရပ ် ကွက ် "

(src)="5.3"> ' Mexikó első varázslatos közössége '
(trg)="5.7"> ဤဗီဒီယိုကို အင ် ္ ဂလိပ ် စာတန ် းထိုးနှင ် ့ ကြည ် ့ ရန ် ဤနေရာကိုနှိပ ် ပါ ။

# hu/2015_09_8195.xml.gz
# my/2015_12_1217.xml.gz


(src)="2.2"> Azoknak , akik ezen a ritkán lakott területen próbálnak megélni , Ausztrália második legnagyobb sivatagjának hatalmas távolságai azt is kihívássá tehetik , ha az ember kommunikálni szeretne a szomszédaival .
(trg)="2.1"> ကြမ ် းတမ ် းသော တောင ် တောင ် ရေမြေနှင ့ ် ပြင ် းထန ် သောရာသီဥတုတို ့ ရှိသော သြစတေးလျနိုင ် ငံအနောက ် ပိုင ် းမှ သဲကန ္ တာရသည ် ရှင ် သန ် နေထိုင ် ရန ် ခက ် ခဲလှသော နေရာတစ ် ခု ဖြစ ် သည ် ။

(src)="4.1"> Felismerve ezt a praktikus kommunikációs formát , egy helyi producer , Willi Lempert összefogott egy csapat lelkes , idősebb bennszülött nővel a Balgo nevű községből .
(trg)="5.1"> လမ ် းပတ ် အနေဖြင ့ ် ထိုသင ် ္ ကေတတို ့ ကို လေ ့ လာနေရင ် း ဤသို ့ ရှင ် းလင ် းပြောပြသည ့ ် ဗီဒီယိုတစ ် ခု ဖန ် တီးရန ် စိတ ် ကူးရခဲ ့ ခြင ် း ဖြစ ် သည ် ။

(src)="4.2"> Együtt készítettek egy videót , amiben elmondják negyven kézjel történetét .
(trg)="5.2"> ၄င ် းက ထိုသင ် ္ ကေတတို ့ ၏ အရေးပါပုံကို ရှင ် းပြသည ် မှာ-

(src)="5.6"> A videóban minden kézjelnél , amit az asszonyok bemutatnak , szerepel a hozzá kapcsolódó kukatja szó , valamint annak az angol fordítása .
(trg)="7.1"> ဗီဒီယိုထဲတွင ် ပါ၀င ် ခဲ ့ သရုပ ် ဖော ် ခဲ ့ သူ အမျိုးသမီးကြီးများထဲမှ ပရီ ပရီ နှင ့ ် မနာရာ တို ့ သည ် ဒေသခံဘဝတွင ် လည ် း အရေးပါသည ့ ် အခန ် းကဏ ္ ဍတွင ် ပါ၀င ် ကြသည ် ။

(src)="7.2"> A Kapululangu Női Jogi és Kulturális Központ ( Kapululangu Women ’ s Law and Culture Centre ) tagjaként meghatározó személyeb abban , hogy merre menjen tovább a közösség .
(trg)="7.3"> စင ် တာ ၏ ၀က ် ဘ ် ဆိုဒ ် တွင ် ရေးသားထားသည ် မှာ " ကပုလုလန ် ဂူ တွင ် ဖြစ ် သမျှ ပျက ် သမျှသည ် သက ် ကြီးသူများ မရှိပဲနှင ့ ် ဖြစ ် မလာနိုင ် " ဟူ ၍ ဖြစ ် သည ် ။

(src)="7.5"> Emiatt ők a történetek , készségek és a kulturális tudás valóságos kincsesbányái .
(trg)="7.5"> ထို ့ အတွက ် ကြောင ့ ် ၄င ် းတို ့ သည ် ကြွယ ် ဝလှသော ယဉ ် ကျေးမှု အမွေအနှစ ် များ ၊