# he/2014_06_29_251_.xml.gz
# my/2015_08_1030.xml.gz


(src)="1.1"> בסוריה הפכנו כולנו לרוצחים
(trg)="1.1"> ဆီးရီးယားတွင ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ အားလုံး လူသတ ် သမားတွေ ဖြစ ် ကုန ် ပြီ

(src)="2.3"> צילום : כאראם אל-מצרי , זכויות יוצרים Demotix ( 27 .
(trg)="2.2"> သုသာန ် နေရာ မလောက ် ခြင ် းကြောင ့ ် အလက ် ပိုမြို ့ နေများဟာ သေဆုံးသူများကို မြို ့ တွင ် းတလျှောက ် ပန ် းခြံများနှင ့ ် မြေနေရာလွတ ် များတွင ် မြှုပ ် နှံနေကြရသည ် ။

(src)="3.1"> ביום רגיל לחלוטין , בעוד אני סועדת ארוחת צהרים עם חבר בטורקיה , הרחק מהמולת ההפצצות והמוות , כמעט חנוקה מאשמה על שהרחקתי מעירי ואני נהנית ממותרות כמו חשמל ושירותי תקשורת בעת שחלב גוססת , פתחתי - מכורה לרשתות חברתיות שכמותי - את עמוד הפייסבוק שלי .
(trg)="3.2"> အလက ် ပိုမြို ့ သေအံ ့ ဆဲဆဲဖြစ ် နေချိန ် မှာ ကျွန ် ုပ ် မှာတော ့ လျှပ ် စစ ် မီး နှင ့ ် ဆက ် သွယ ် ရေးဝန ် ဆောင ် မှုများကဲ ့ သို ့ သော စည ် းစိမ ် များကို ခံစားရင ် း မွေးရပ ် မြို ့ နှင ့ ် အဝေးတစ ် နေရာသို ့ ရောက ် နေရခြင ် းအပေါ ် စိတ ် မသန ့ ် ခြင ် းများဖြင ့ ် မွန ် းကြပ ် မှုကို ခံစားနေရသလိုရှိနေခိုက ် ကျွန ် ုပ ် သည ် ဖေ ့ ( စ ) ဘုတ ် ကို ဖွင ့ ် ကြည ့ ် လိုက ် မိ ၏ ။

(src)="3.3"> לשון ההודעה : " מרסל , המחסום בסבע בהראת אינו קיים עוד .
(trg)="3.4"> စာထဲတွင ် “ သူငယ ် ချင ် းရေ ဆဘာဘားရတ ် မှာရှိတဲ ့ လုံခြုံရေး စစ ် ဆေးရေးစခန ် း မရှိတော ့ ဘူး ။

(src)="3.4"> הוא נחרב היום בהפצצות .
(trg)="3.5"> ဒီနေ ့ ဗုံးကြဲတဲ ့ အထဲ ပါသွားပြီ ။

(src)="3.5"> אני יודע עד כמה זה משמעותי עבורך .
(trg)="3.6"> ဒီဟာက မင ် းအတွက ် အရမ ် း အရေးပါတာကို ငါသိပါတယ ် ။

(src)="3.6"> אני מקווה ש חיל האוויר הוא הבא בתור .
(trg)="3.7"> နောက ် တစ ် ခေါက ် ဟာ လေတပ ် ( အဆောက ် အအုံ ) ဖြစ ် ရင ် သိပ ် ကောင ် းမှာပဲ ။

(src)="4.1"> החבר הזה מכיר אותי מצוין .
(trg)="4.1"> သူသည ် ကျွန ် ုပ ် အကြောင ် းကို အလွန ် သိသော သူငယ ် ချင ် းဖြစ ် ၏ ။

(src)="4.2"> הוא יודע עד כמה אני שונאת שמוסיפים לשמי את האות ' אליף ' בערבית , ומקפיד לאיית אותו נכון .
(trg)="4.3"> လက ် ရှိဖြစ ် နေသည ့ ် တော ် လှန ် ရေးနှင ့ ် ပက ် သက ် တာကြောင ့ ် တစ ် ခုတည ် းတင ် မကပဲ ဒီ စစ ် ဆေးရေးစခန ် းဟာ ကျွန ် ုပ ် အတွက ် အထူးသဖြင ့ ် ပုဂ ္ ဂိုလ ် ရေးအရ မည ် မျှ အရေးပါသည ် ကိုလည ် း သူသိသည ် ။

(src)="4.4"> הוא היה איתי כשהבאנו לקבורה את אמי , שנרצחה בדם קר על ידי כוחות הביטחון במחסום הזה ממש .
(trg)="4.4"> ဒီ စစ ် ဆေးရေးစခန ် းမှာ လုံခြုံရေးတွေ သွေးအေးစွာ သတ ် လို ့ သေဆုံးသွားတဲ ့ ကျွန ် ုပ ် မိခင ် ၏ ဇာပန အခမ ် းအနားမှာလည ် း သူရှိနေခဲ ့ ပါသည ် ။

(src)="4.5"> הוא גם ידע שאבין את כאבו שלו , כשהזכיר את בניין חיל האוויר הידוע לשמצה , שמפגינים הובאו אליו , עונו ונרצחו .
(trg)="4.5"> သူ ့ အတွက ် နှင ့ ် လည ် း ဆန ္ ဒပြသူတွေကို နှိပ ် စက ် ပြီး သတ ် ဖြတ ် ခဲ ့ သည ် ့ ဒီ နာမည ် ဆိုး လေတပ ် အဆောက ် အအုံကြီး အကြောင ် းကို သူပြောပြလာတဲ ့ အခါ သူ ၏ နာကျင ် မှုတွေကို ကျွန ် ုပ ် နားလည ် မည ် ဆိုတာကို သူသိ ၏ ။

(src)="4.6"> והוא ידע שאבין מדוע הוא מייחל לכך שהבניין הזה יופצץ .
(trg)="4.6"> ပြီးတော ့ ဒီအဆောက ် အအုံကို ဗုံးကြဲစေဖို ့ သူမျှော ် လင ့ ် တာကို ကျွန ် ုပ ် ဘာကြောင ့ ် နားလည ် တယ ် ဆိုတာကိုလည ် း သူသိလေသည ် ။

(src)="5.3"> למעשה , מה שהרגשתי היתה קהות חושים תהומית .
(trg)="5.3"> အတိအကျ မည ် သို ့ ခံစားလိုက ် ရသည ် ကို အပြည ့ ် အ၀ နားမလည ် ပါ ။

(src)="6.1"> אני רוצה לספר לכם על הערכים שגדלתי עליהם בבית .
(trg)="6.1"> ကျွန ် ုပ ် ၏ မိသားစုအတွင ် း ကျွန ် ုပ ် အား ပြုစုပျိုးထောင ် လာသော အတွေးအခေါ ် အချို ့ ကို ပြောပြပါရစေ ။

(src)="6.2"> גדלתי במשפחה נוצרית שמרנית , וחונכתי להאמין שרק אהבה יכולה למחוק את כאבה של האנושות בעולם שהשנאה השתלטה עליו .
(trg)="6.3"> ကျွန ် ုပ ် သည ် အမုန ် းတရားများ ဖုံးလွှမ ် းထားသော ကမ ္ ဘာကြီးတွင ် လူသားများ ၏ နာကျင ် မှုကို မေတ ္ တာတရားတစ ် ခုတည ် းနှင ့ ် ဖြေဖျက ် နိုင ် သည ် ဟု ဆုံးမမှုကို ခံယူခဲ ့ သည ် ။

(src)="6.3"> האמנתי שהחיים - של כל אחד , יהא אשר יהא - הם מקודשים ועומדים מעל לכל .
(trg)="7.1"> လူ ့ အသက ် တိုင ် းသည ် — မည ် သူကပင ် ပိုင ် ဆိုင ် နေစေကာမှု — မုချ မြင ့ ် မြတ ် ပါသည ် ဟု ကျွန ် ုပ ် ယုံကြည ် ပါသည ် ။

(src)="6.4"> התנגדתי להפלות , למלחמה , לעונש מוות .
(trg)="9.1"> သို ့ သော ် လည ် း ကျွန ် ုပ ် ကျရှုံးခဲ ့ ပါသည ် ။

(src)="7.2"> מי הם ?
(trg)="9.3"> သူတို ့ က ဘယ ် သူတွေလဲ ။

(src)="7.3"> מה מעשיהם בחיים ?
(trg)="9.4"> သူတို ့ ဘာလုပ ် လဲ ။

(src)="7.4"> מאילו משפחות הגיעו ?
(trg)="9.5"> သူတို ့ ဘယ ် မိသားစုကလာတာလဲ ။

(src)="7.5"> לאיזה פלג הם משתייכים ?
(trg)="9.6"> သူတို ့ ဘယ ် ဂိုဏ ် းမှာ ပါတာလဲ ။

(src)="7.6"> הצלחתי לשחד מישהו שימסור לי את המידע הזה .
(trg)="9.8"> ပြီးနောက ် အဲ ့ ဒီ စာရွက ် ကလေးကို အကြာကြီး သိမ ် းထားမိသည ် ။

(src)="7.7"> את דף הנייר הזה שמרתי עמי זמן רב , ורק כשחשתי חזקה מספיק - השמדתי אותו .
(trg)="9.9"> နောက ် တော ့ ခွန ် အားပြည ့ ် ဝလာတဲ ့ တစ ် ချိန ် မှာ အဲ ့ ဒါကို ဖျက ် ပစ ် ခဲ ့ ပါသည ် ။

(src)="8.1"> היה ביכולתי למסור את שמותיהם לחבריי , לוחמים בצבא סוריה החופשית , והם היו מפיצים את המידע ודואגים לכך שהרוצחים יבואו על עונשם .
(trg)="10.1"> ကျွန ် ုပ ် သည ် ဆီးရီးယား လွတ ် မြောက ် ရေး တပ ် ( Free Syria Army ) မှ သူငယ ် ချင ် း လက ် နက ် ကိုင ် များကို ထို အချက ် အလက ် များကို လွှဲပေးနိုင ် မည ့ ် အခြေအနေထိ ရောက ် ရှိခဲ ့ ပါသည ် ။

(src)="8.3"> עצם הרעיון של כוח כזה מעורר בי חלחלה .
(trg)="10.5"> ထိုကဲ ့ သို ့ သော စွမ ် းအားများ ရှိခြင ် းဟာ ကျွန ် ုပ ် ကို ကြောက ် လန ့ ် စေပါတယ ် ။

(src)="9.1"> ובכל זאת , בכל שבוע שבתי וחיפשתי אותם .
(trg)="11.8"> သူတို ့ အလုပ ် ချိန ် နှစ ် ဆိုင ် း ခွဲလုပ ် သည ် ။

(src)="9.2"> עמדתי מרחוק והבטתי בהם .
(trg)="12.2"> ချိုချို စိမ ့ ် စိမ ့ ် လေးပေါ ့ ။

(src)="10.3"> האם ידעה אישתו שהוא ירה באמי ?
(trg)="12.4"> ထို အမျိုးသမီးကိုတော ့ ကျွန ် ုပ ် အသေအချာ ခန ့ ် မှန ် း ၍ မရပါ ။

(src)="10.4"> או , ליתר דיוק , רצח אותה ?
(trg)="13.1"> နောက ် ပိုင ် းတွင ် ကျွန ် ုပ ် သဘောပေါက ် လာခဲ ့ ပါသည ် ။

(src)="10.5"> בשלב זה הבחנתי שאיני מצליחה להיזכר באמי מבלי להיזכר גם בהם .
(trg)="13.2"> သူတို ့ ကို သတိမရပဲနှင ့ ် ကျွန ် ုပ ် မိခင ် ကို သတိမရနိုင ် တော ့ မှန ် း သိလာခဲ ့ ပါသည ် ။

(src)="10.6"> פניהם של הרוצחים החלו להחליף בראשי את חיוכה ושערה .
(trg)="13.4"> ရင ် ထဲမှ ကလဲ ့ စားချေချင ် သော အသံဟာ မိခင ် ကျွန ် ပ ် အား သင ် ပေးခဲ ့ သမျှထက ် ပိုမိုကြီးမားနေသည ် ။

(src)="10.8"> ביום ההוא גמלה בי ההחלטה להפסיק לחשוב עליהם .
(trg)="13.5"> ယင ် းသည ် မိခင ် ၏ ရယ ် သံထက ် ပင ် ကျယ ် လောင ် နေတော ့ သည ် ။

(src)="11.1"> איני נוטרת להם עוד , אך איני מסוגלת למחול להם .
(trg)="14.2"> သို ့ သော ် သူတို ့ ကို ခွင ် ့ တော ့ မလွှတ ် နိုင ် ပါ ။

(src)="11.2"> אני תקועה בנקודה שבין כאב , נקמה ומחילה .
(trg)="14.4"> လက ် စားချေလိုမှု နှင ့ ် ခွင ့ ် လွှတ ် မှုတို ့ အကြားတွင ် ထွက ် ပေါက ် ပိတ ် နေသည ် ။

(src)="11.3"> איני יכולה להכיר בכך - אף שהדבר עשוי להיות נכון בהחלט - שגם הם עצמם אולי קרבנות של משטר אסד , שהוא זה שהפך אותם לרוצחים .
(trg)="14.5"> သူတို ့ ဟာလည ် း အာဆတ ် ( Assad ) အစိုးရစနစ ် ၏ သားကောင ် များ ဖြစ ် ရကာ လူသတ ် သမားများအဖြစ ် ပြောင ် းလဲသွားတာ ဖြစ ် နိုင ် သည ် ဆိုတာဟာ မှန ် နေသည ့ ် တိုင ် အောင ် အသိအမှတ ် မပြုပေးနိုင ် ပါ ။

(src)="11.4"> בבית המשפט בסוריה מתנהלת תביעה בעניין רצח אמי , וקיוויתי שאוכל אותה לבטל עם נפילת המשטר , כאות מחילה , כיוון שאני מאמינה שזו תהיה הדרך להשיב את השלום לסוריה .
(trg)="14.6"> ဒီအရာဟာ ဆီးရီးယား တရားရုံးမှာ ကျွန ် ုပ ် တို ့ အကြား ဖြေရှင ် းရမည ့ ် အမှုတစ ် ခုဖြစ ် ပြီး အာဆတ ် အစိုးရစနစ ် ကျဆုံးသွားခဲ ့ လျှင ် ကျွန ် ုပ ် သူတို ့ ကို ခွင ့ ် လွတ ် တဲ ့ အနေဖြင ့ ် အမှုကို ရိတ ် သိမ ် းဖို ့ ပေးနိုင ် ဖို ့ မျှော ် လင ် ့ ခဲ ့ ပါသည ် ။

(src)="12.1"> מסיבה זו , הפצצת המחסום הזה על ידי החזית האסלאמית לפני ימים אחדים היתה עבורי כמו סטירת לחי .
(trg)="15.1"> ဒါကြောင ့ ် ဒီ စစ ် ဆေးရေး စခန ် းကို အစ ္ စလမ ် မစ ် ရှေ ့ ပြေးတပ ် ( Islamic Front ) က ဗုံးကြဲသွားသည ် ဆိုသော သတင ် းဟာ မျက ် နှာကို ရိုက ် လိုက ် သလိုပါပဲ ။

(src)="12.2"> האם אני שמחה שהם מתו ?
(trg)="15.2"> သူတို ့ သေသွားပြီ ဆိုတာကို ကျွန ် ုပ ် ပျော ် ရမလား ။

(src)="12.3"> האם באמת השתניתי עד כדי כך , שאוכל לשמוח על מותם של אחרים ?
(trg)="15.3"> သူတပါး သေဆုံးခြင ် းမှ ကျွန ် ုပ ် ၏ ပျော ် ရွင ် မှုကို ရရှိနိုင ် သော သူတစ ် ဦး အဖြစ ် ပြောင ် းလဲသွားပြီလား ။

(src)="12.4"> האם איבדתי את הפריווילגיה למחול להם בבוא היום ?
(trg)="15.4"> သူတို ့ ကို ခွင ့ ် လွှတ ် ပေးမည ့ ် သူတစ ် ဦးဖြစ ် ရမည ့ ် အခွင ့ ် ထူးကို ကျွန ် ုပ ် ဆုံးရှုံသွားပြီလား ။

(src)="12.6"> האם השתלטה המלחמה על נפשי באופן מוחלט ?
(trg)="15.6"> စစ ် ပွဲဟာ ကျွန ် ုပ ် ၏ ဝိဉာဏ ် ကို လုံး၀ ညစ ် ညမ ် းစေခဲ ့ လေလား ။

(src)="13.2"> ואני מבינה כיצד ערכם של כל הדברים מתפוגג כשנאלצים להתמודד עם מוות יום ביומו .
(trg)="16.3"> နေ ့ စဉ ် နှင ့ ် အမျှ သေဆုံးမှုနှင ့ ် ဆက ် ဆံရသည ့ ် အခါ အရာရာတိုင ် းဟာ တန ် ဖိုးများ မည ် ကဲ ့ သို ့ ပျောက ် ဆုံးသွားသည ် ဆိုတာကို နားလည ် သည ် ။

(src)="13.3"> אני יודעת כיצד הצורך להסתגל למציאות יכול גם להביא אותך לרחוש כבוד למוות יותר מאשר לחיים .
(trg)="16.4"> ထိုအခြေအနေကို ကျင ့ ် သားရအောင ် လေ ့ ကျင ် ့ နေရခြင ် းသည ် အသက ် ထက ် သေဆုံးခြင ် းကို ပိုကြည ် ညိုလာစေသည ် ဆိုတာကိုလည ် း နားလည ် သည ် ။

(src)="14.3"> או שמא היו אלה חפים מפשע , שרק במקרה היו במקום הלא-נכון בזמן הלא-נכון ?
(trg)="17.8"> အပြစ ် မဲ ့ သူများအား ဆုံးရှုံးမှုအတွက ် ဝမ ် းနည ် းမှု ခံစားနိုင ် ရန ် ကျွန ် ုပ ် ကျိုးစားသော ် လည ် း အငိုက ် မိနေရသည ် ။

(src)="14.4"> איני מחפשת נקמה , אך בתוך הכאב שלי על חפים מפשע וחברים לדרך , אין ביכולתי לכאוב על מחסום , על מוסדות ממשל , או על רוצחים .
(trg)="17.9"> ငြိမ ် းချမ ် းရေးဟာ ကမ ္ ဘာကြီးအတွက ် အဖြေတစ ် ခုဖြစ ် တယ ် ဆိုတာကို ကျွန ် ုပ ် ခိုင ် ခိုင ် မာမာ ယုံကြည ် သော ် လည ် း အသတ ် ခံရသော လူသတ ် သမားများအတွက ် တော ့ ဝမ ် းနည ် းမှုကို ခံစားရန ် မတတ ် နိုင ် တော ့ ပါ ။

(src)="15.1"> ליום הולדתי השנה קיבלתי אקדח קטן מחבר שדאג לי , חסרת הגנה בארץ שכולם חמושים בה .
(trg)="18.2"> လက ် နက ် တစ ် ခုဟာ ချစ ် ခင ် မှု ၏ သင ် ္ ကေတ တစ ် ခုဖြစ ် လာလိမ ့ ် မည ် ဟု မည ် သူက တွေးမိလေမလဲ ။

(src)="15.2"> מי היה מעלה בדעתו שכלי נשק יוכל לשמש סמל לאהבה ?
(trg)="18.3"> သို ့ သော ် လည ် း ကျွန ် ုပ ် သည ် သားကောင ် နှစ ် ကြိမ ် ဖြစ ် ရခြင ် းအပေါ ် ဝမ ် းနည ် းမိပါသည ် ။

(src)="15.3"> אבל אני עצובה על כך שהפכתי לקרבן פעמיים .
(trg)="18.4"> ပထမအကြိမ ် က ကျွန ် ုပ ် မိခင ် အား ဆုံးရှုံရသည ့ ် အချိန ် ၊

(src)="15.4"> בפעם הראשונה , כשאבדה לי אמי ; בפעם השנייה , כשאבד לי מעמד הקרבן .
(trg)="18.5"> ဒုတိယအကြိမ ် ကတော ့ ကျွန ် ုပ ် ကိုယ ် တိုင ် သားကောင ် ဖြစ ် မှ ဆုံးရှုံးသွားသည ့ ် အချိန ် ဖြစ ် သည ် ။

(src)="16.1"> יכולת ההישרדות שלי תלויה במותם של אחרים .
(trg)="18.7"> ပြီးတော ့ အခြားသူများ သတ ် ခြင ် းအပေါ ် ကျွန ် ုပ ် ကျေနပ ် မှု ခံစားခဲ ့ ရဖူး ၏ ။

(src)="16.2"> אני מנסה לחיות עם הרעיון הזה ולהשתמש בו בתור תירוץ : " כדי שאחיה , הוא חייב למות " .
(trg)="19.2"> ယင ် းမှာ “ ကျွန ် ုပ ် ရှင ် သန ် ဖို ့ သူသေရမယ ် ” ဆိုသော အကြောင ် းပြချက ် တစ ် ခု ပြုလုပ ် ပြီး နေထိုင ် ရန ် ကျွန ် ုပ ် ကျိုးစားခဲ ့ သော အတွေးဖြစ ် သည ် ။

(src)="16.3"> וכך ינצח בסופו של דבר המשטר הרצחני הזה , יהא אשר יהא עתידה הפוליטי של סוריה .
(trg)="19.3"> ဆီးရီးယားအတွက ် မည ် သည ့ ် နိုင ် ငံရေး အပြောင ် းအလဲ စောင ့ ် မျှော ် နေစေကာမှု ဤပုံစံနှင ့ ် လူသတ ် အစိုးရစနစ ် ကြီးသည ် အဆုံးစွန ် တွင ် အနိုင ် ရရှိမည ် ဖြစ ် သည ် ။

(src)="16.4"> המשטר הצליח להפוך את כולנו לרוצחים .
(trg)="19.4"> အစိုးရ စနစ ် ဆိုးဟာ ကျွန ် ုပ ် တို ့ အား လူသတ ် သမားများအဖြစ ် သို ့ အောင ် မြင ် စွာ ပြောင ် းလဲနိုင ် ခဲ ့ သည ် ။

(src)="17.2"> com ומצייצת תחת הכינוי Marcellita @ , בעיקר בערבית .
(trg)="20.2"> com တွင ် ဘလော ့ ( ခ ် ) ရေးသားပြီး @ Marcellita တွင ် twitter သုံးပါသည ် ။