# fr/2010_01_07_26949_.xml.gz
# km/2010_03_19_.xml.gz


(src)="1.1"> Cambodge : Les blogueurs se mobilisent pour la littérature khmère
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ៖ Bloggers លើកដម ្ កើង ​ អក ្ សរសាស ្ រ ្ ត ​ ខ ្ មែរ ​

# fr/2010_08_03_41021_.xml.gz
# km/2010_11_43_.xml.gz


(src)="1.1"> Cambodge : Réactions au verdict du procès Douch
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ៖ ​ ទស ្ សន ​ ផ ្ សេង ​ ៗ ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ​ សាល ​ ក ្ រម ​ ​ របស ់ ​ ឌុច ​

(src)="1.2"> Plus de 30 ans après la chute du régime Khmer Rouge au Cambodge , la première condamnation a été prononcée le 26 juillet 2010 par la formation de jugement des Chambres spéciales au sein des tribunaux cambodgiens , plus connue sous le nom de Tribunal Khmer rouge .
(trg)="1.2"> អស ់ ​ រយៈពេល ​ ជាង ​ ៣០ឆ ្ នាំ ​ ​ បន ្ ទាប ់ ​ ពី ​ ការ ​ ដួល ​ រលំ ​ របស ់ ​ របប ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ​ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ​ អង ្ គ ​ ជំនុំ ​ ជម ្ រះ ​ វិសាមញ ្ ញ ​ ក ្ នុង ​ តុលាការ ​ កម ្ ពុជា ​ ​ ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ប ្ រជាជន ​ ទូទៅ ​ ​ ហៅ ​ ថា ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ បាន ​ សម ្ រេចសាលក ្ រម ​ ដំបូង ​ បំផុត ​ ​ មួយ ​ កាល ​ ពី ​ ថ ្ ងៃ ​ ទី ​ ២៦ ខែ ​ កក ្ កដា ឆ ្ នាំ ​ ២០១០ ។

(src)="2.1"> Douch , le chef de la prison Tuol Sleng , a été condamné à 35 ans de prison , réduites cependant à 19 ans du fait qu' il y a déjà passé 16 ans dont cinq ans de détention illégale ordonnée par le tribunal militaire en 1999.
(trg)="1.3"> ​ សាលក ្ រម ​ មួយ ​ នោះ ​ គឺ ​ ជា ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ កាំង ​ ហ ្ គេច ​ អៀវ ​ ហៅ ​ ឌុច ​ ម ្ នាក ់ ​ ក ្ នុង ​ ចំណោម ​ មនុស ្ ស ​ បួននាក ់ ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ នាំ ​ មក ​ តុលាការ ​ ដើម ្ បី ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ពីបទ ​ ប ្ រល ័ យ ​ ពូជសាសន ៍ , ឧក ្ រិដកម ្ ម ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង ​ ​ មនុស ្ ស ​ ជាតិ និង ​ ឧក ្ រិដ ្ ឋកម ្ ម ​ សង ្ រ ្ គាម ​ ​ អ ្ នកទាំងនោះ ​ រួមមាន នួន ជា ​ ឬ ​ ក ៏ ​ បងធំ ​ ទីពីរ , ​ អៀង សារី ​ , អៀង ធីរិទ ្ ធិ ​ ( ស ្ រី ្ ត ​ ខ ្ លាំង ​ ​ ក ្ នុង ​ សម ័ យ ​ ខ ្ មែរ ​ ​ ក ្ រហម ) ​ និង ខៀវ សំផន ។

(src)="2.2"> Ce verdict a suscité des réactions diverses de la part des institutions et des individus , en particulier de ceux qui ont souffert de l' ère Khmer Rouge .
(trg)="2.2"> សាលក ្ រម ​ នេះ ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ នូវ ​ ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ ផ ្ សេងៗ ​ ពី ​ បណ ្ តា ​ អង ្ កភាព ​ និង ​ បុគ ្ គល ​ ជាច ្ រើន ​ ជាពិសេស ​ បុគ ្ គល ​ ដែល ​ ទទួល ​ រង ​ ទារុណកម ្ ម ​ ក ្ នុង ​ កំឡុង ​ សម ័ យ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ។

(src)="2.3"> On peut les diviser en trois groupes .
(trg)="2.3"> ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ ទាំង ​ នេះ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ចែក ​ ជាបី ​ ក ្ រុម ​ ។

(src)="3.1"> En premier , ceux qui attendaient avec espoir le résultat du procès devant le tribunal Khmer Rouge saluent le verdict en souligant qu' il s' agit d' un moment historique pour le Cambodge et surtout pour les victimes des violations de droits humains .
(trg)="3.1"> ក ្ រុមទីមួយ គឺ ​ ក ្ រុម ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ កំពុង ​ តែ ​ រង ់ ចាំ ​ នូវ ​ លទ ្ ធផល ​ ពី ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ បាន ​ ស ្ វាគមន ៍ ​ នូវ ​ សាលក ្ រម ​ នេះបាន ​ កត ់ ​ សំគាល ់ ​ នូវ ​ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ មួយ ​ នេះ ​ ថា ​ ជា ​ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ ប ្ រវត ្ តិសាស ្ រ ្ ត ​ មួយ ​ ជាពិសេស ​ ចំពោះ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ការរំលោភ ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ។

(src)="3.2"> Sovachana Pou , un enseignant bénévole et blogueur qui a assisté aux audiences , a aussitôt écrit un billet où il exprime ses sentiments :
(trg)="3.2"> ​ ពូ ​ Sovachana ជា ​ គ ្ រូ ​ បង ្ រៀន ​ ស ្ ម ័ គ ្ រ ​ ចិត ្ ត ​ និង អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លក ់ ​ ក ៏ ​ បាន ​ ចូល ​ រួម ​ ស ្ តាប ់ ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ក ៏ ​ បាន ​ សរសេរ ​ លើ ​ ប ្ លក ់ ​ ភ ្ លាមៗ ​ នោះ ​ ដើម ្ បី ​ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ អារម ្ មណ ៍ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ ៖

(src)="3.3"> Au sein de la chambre du tribunal , j' ai été avec plus de 500 personnes , pour la plupart des victimes , le témoin direct de la procédure judiciaire hybride .
(trg)="3.3"> នៅ ​ ក ្ នុង ​ តុលាការ ​ ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ មើល ​ ឃើញ ​ ដោយ ​ ផ ្ ទាល ់ ​ ពី ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ កូនកាត ់ ​ ជាមួយ ​ មនុស ្ ស ​ ជាង ​ ៥០០ ​ នាក ់ ​ ដែល ​ ភាគច ្ រើន ​ គឺ ​ ជា ​ អ ្ នក ​ រងគ ្ រោះ ​ ។

(src)="3.4"> Ce fut une expérience émouvante et un événement historique pour toutes les victimes que d' avoir attendu plus de 30 ans pour trouver une forme de justice .
(trg)="3.4"> វា ​ គឺ ​ ជា ​ បទ ​ ពិសោធន ៍ ​ ឈានមុខ និង ហេតុការណ ៍ ​ ប ្ រវត ្ តិសាស ្ រ ្ ត ​ មួយ ​ សម ្ រាប ់ ​ ជន ​ រងគ ្ រោះ ​ ដែល ​ បាន ​ រង ់ ​ ចាំ ​ អស ់ ​ រយៈពេល ​ ជាង ​ ៣០ ​ ឆ ្ នាំ ​ ដែល ​ នៅ ​ ទីបំផុត ​ ក ៏ ​ មាន ​ ភាព ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ខ ្ លះៗ ​ ដែរ ​ ។

(src)="3.5"> D' une part , Sophal Ear , un survivant du génocide qui avait fait une conférence remarquable sur TED sur le thème 'j'ai réchappé des Khmers Rouges , ' en février 2009 à Long Beach , en Californie , évoque le souvenir de sa mère à l' annonce de la condamnation de Douch :
(trg)="3.6"> មួយ ​ វិញ ​ ទៀត អៀ សុផល អ ្ នក ​ ដែល ​ រួច ​ គេច ​ ពី ​ សេចក ្ តី ​ ស ្ លាប ់ ​ ក ្ នុង ​ របប ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ដែល ​ ធ ្ លាប ់ ​ បាន ​ ឡើង ​ និយាយ ​ ​ ក ្ នុង ​ TED ទាក ់ ទង ​ នឹង " ការរត ់ ​ ភៀស ​ ខ ្ លួន ​ ចេញ ​ ពី ​ របប ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ " ​ កាល ​ ពី ​ ខែ ​ កុម ្ ភៈ ​ ឆ ្ នាំ ​ ២០០៩ នៅ ​ ទីក ្ រុង ​ ឡុង ​ ប ៊ ិច ​ រដ ្ ឋ ​ កាលី ​ ហ ្ វរ ​ ញ ៉ ា ​ រំលឹក ​ ពី ​ ពាក ្ យ ​ សម ្ តី ​ របស ់ ​ ម ្ តាយ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ នៅ ​ ពេល ​ ដែល ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ប ្ រកាស ​ ថា ​ ៖

(src)="3.6"> En cette circonstance capitale , je voudrais faire un retour en arrière en pensant à une victime des Khmers Rouges pour lui donner une voix : feue ma mère , Cam Youk Lim Elle n' aura pas vu ce jour , mais qu' importe , pour elle , justice serait inéluctablement faite par la voie bouddhiste .
(trg)="3.7"> ក ្ នុង ​ រយៈពេល ​ នេះ ​ ខ ្ ញុំ ​ ចង ់ ​ ត ្ រលប ់ ​ ទៅ ​ ឆ ្ លុះ ​ បញ ្ ចាំង ​ និង ជា ​ តំណាង ​ ឲ ្ យ ​ ជនរង ​ គ ្ រោះ ​ ម ្ នាក ់ ​ ​ ៖ ​ ម ្ តាយ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ , ខាំ យក ់ ​ លីម ​ គាត ់ ​ មិន ​ អាច ​ មាន ​ ជីវិត ​ ដើម ្ បី ​ មើល ​ ឃើញ ​ នូវ ​ ថ ្ ងៃ ​ នេះ ​ នោះ ​ ទេ តែ ​ ទោះ ​ ជាយ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ ​ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ ​ សង ​ ត ្ រលប ់ ​ មក ​ វិញ ​ តាម ​ ផ ្ លូវ ​ ព ្ រះពុទ ្ ធ ​ សាសនា ​ ។

(src)="3.7"> Elle avait décrété depuis longtemps que les Khmers Rouges étaient une peste karmique et qu' ils paieraient le prix de leurs crimes , sinon dans cette vie , du moins dans leur prochaine .
(trg)="3.8"> គាត ់ ​ បាន ​ និយាយ ​ ជា ​ យូរ ​ មក ​ ហើយ ​ ថា ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ បាន ​ ធ ្ វើ ​ នូវអំពើ ​ អាក ្ រក ់ ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ពួក ​ គេ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជា ​ ត ្ រូវ ​ លុបលាង ​ នូវ ​ បាបកម ្ ម ​ ​ ទាំង ​ នោះ ​ ទោះ ​ ជាមិន ​ មែន ​ ក ្ នុង ​ ជាតិ ​ នេះ ​ តែ ​ គេ ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ លុបលាង ​ វា ​ នៅ ​ ជាតិ ​ ក ្ រោយ ​ ទៀត ​

(src)="3.8"> Un autre groupe de réactions réunit les déçus du verdict affirmant que la sentence est trop légère pour un criminel ayant supervisé l' exécution de plus de 14.000 personnes .
(trg)="3.9"> ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ របស ់ ​ ក ្ រុម ​ មួយ ​ ទៀត ​ គឺ ​ ជាក ្ រុម ​ ដែល ​ មិន ​ ពេញ ​ ចិត ្ ត ​ ចំពោះ ​ ការកាត ់ ​ ក ្ តី ​ នេះ ដោយ ​ យល ់ ​ ថា ​ ទោស ​ នេះ ​ គឺ ​ ស ្ រាល ​ ណាស ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ នៅ ​ ពី ​ លើ ​ ការ ​ សម ្ លាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ជាង ១៤,០០០ ​ នាក ់ ​ ។

(src)="3.9"> Dans une lettre intitulée " L' ECCC n' a pas rendu justice au peuple du Cambodge " au rédacteur en chef du Phnom Penh Post , Jeffrey Serey Hola a mis en relief un communiqué de presse du Centre Cambodgien pour les Droits Humains ( CCHR ) .
(trg)="3.10"> ក ្ នុង ​ សំបុត ្ រ ​ មួយ ​ មាន ​ ចំណង ​ ជើ ់ ង ​ ថា " ​ ECCC មិនផ ្ តល ់ ​ នូវ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ សម ្ រាប ់ ​ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា " សរសេរ ​ ដោយ Jeffrey Serey Hola សង ្ កត ់ ​ ធ ្ ងន ់ ក ្ នុង ​ Press Release ដែល ​ សរសេរ ​ ដោយ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ កម ្ ពុជា ​ ។

(src)="3.10"> Tanndis que celui -ci salue la réduction de la peine de prison de Douch comme un bon exemple pour les tribunaux du pays dont les pratiques en matière de détention soulèvent de sérieuses inquiétudes , Jeffrey remet en question la " légèreté " de la peine si l ' intention est de rendre justice aux victimes .
(trg)="3.11"> ទន ្ ទឹម ​ ជាមួយនឹង ​ ការ ​ ស ្ វាគមន ៍ ​ ពី ​ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ កម ្ ពុជា ​ ថា ​ នេះ ​ គឺ ​ ជាគំរូ ​ ល ្ អ ​ មួយ ​ សម ្ រាប ់ ​ តុលាការ ​ ក ្ នុង ​ ស ្ រុក ​ ដែលការ ​ កាត ់ ​ ទោសដោយ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ​ គឺ ​ នៅ ​ តែ ​ ជាបញ ្ ហា ​ ចោទ ​ ​ ដ ៏ ​ ធំ ​ មួយ ​ , Jeffrey ឆ ្ ងល ់ ថា ​ ប ្ រសិនបើ ​ ចង ់ ​ ផ ្ តល ់ ​ នូវ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ជូន ​ ដល ់ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ហេតុអ ្ វី ​ ក ៏ ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ នេះ ​ គឺ ​ វា ​ នៅ ​ ​ " ស ្ រាល " នៅ ​ ឡើយ ​ ។

(src)="3.11"> Cela exigerait au minimum la perpétuité pour Douch puisque la peine de mort n' est pas légale au Cambodge .
(trg)="3.12"> ​ គេ ​ ចង ់ ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ យ ៉ ាង ​ ហោច ​ ណាស ់ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ មួយជីវិត ​ ព ្ រោះគ ្ មាន ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិត ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ នោះ ​ ទេ ។

(src)="3.12"> Il est compréhensible que beaucoup aient voulu qu' il encoure une condamnation à mort , même si la peine capitale est illégale au Cambodge .
(trg)="3.13"> ​ មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ចង ់ ​ ឲ ្ យ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិតគេ ​ ​ ទោះបី ​ ជា ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិត ​ គឺ ​ គ ្ មាន ​ ចែង ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ច ្ បាប ់ ​ កម ្ ពុជា ​ ក ៏ ​ ដោយ ​ ។

(src)="3.13"> La condamnation à seulement 19 ans d' emprisonnement pour Douch est trop clémente pour un meurtre de masse aussi brutal .
(trg)="3.14"> ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ឲ ្ យ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ១៩ឆ ្ នាំ ​ គឺជា ​ ទោស ​ ស ្ រាល ​ ណាស ់ សម ្ រាប ់ ​ ទង ្ វើ ​ សម ្ លាប ់ ​ រង ្ គាល ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ ។

(src)="3.14"> Douch devrait au moins purger une peine à perpétuité Pour ceux qui ont vécu et subi de telles horreurs , comment cette condamnation pourrait -elle jamais être considérée comme justice ?
(trg)="3.15"> ​ ឌុច ​ យ ៉ ាង ​ ហោច ​ ណាស ់ ​ ក ៏ ​ គួរ ​ តែ ​ ទទួល ​ ទោស ​ ដោយ ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ពេញ ​ មួយជីវិត សម ្ រាប ់ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ ឆ ្ លង ​ កាត ់ ​ នូវ ​ ដំណាក ់ ​ កាល ​ ដ ៏ ​ រន ្ ធត ់ ​ ទាំង ​ នោះ ​ តើ ​ ទោស ​ ដ ៏ ​ ស ្ រាល ​ មួយ ​ នេះ ​ អាច ​ ចាត ់ ​ ទុក ​ ថា ​ ជា ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ដែរ ​ ឬ ​ ទេ ?

(src)="3.15"> Pour eux , ce n' est qu' une tape sur les doigts .
(trg)="3.16"> សម ្ រាប ់ ​ ពួកគេ ​ វាដូចជាការ ​ វាយ ​ មួយ ​ ដៃ ​ តែ ​ ប ៉ ុណ ្ ណោះ ​ ។

(src)="3.16"> Justice n' a pas été rendue pour le peuple du Cambodge .
(trg)="3.17"> យុត ្ តិធម ៌ ​ នៅ ​ មិន ​ ទាន ់ ​ ផ ្ តល ់ ​ ឲ ្ យ ​ ដល ់ ​ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា ​ នៅ ​ ឡើយ ​ ទេ ​ ។

(src)="3.18"> Ecrivant depuis Tokyo , il a affirmé que la sentence du tribunal était trop légère et a réclamé la pendaison pour Douch .
(trg)="3.19"> ​ គាត ់ ​ បាន ​ សរសេរ ​ មក ​ ពី ​ ទីក ្ រុង ​ តូក ្ យូ ​ គាត ់ ​ និយាយ ​ ថា ​ ការកាត ់ ​ ទោស ​ នេះគឺ ​ វាជា ​ ទោស ​ ស ្ រាល ​ ខ ្ លាំង ​ ណាស ់ ​ ហើយ ​ គួរ ​ តែ ​ ចាប ់ ​ ឌុច ​ ព ្ យួរ ​ ករ ​ ។

(src)="3.19"> En tant que survivant de l' extermination des Juifs par les nazis dans les années 1930 , pendant laquelle une grande partie de ma famille , y compris des frères et soeurs de mon père , ont péri dans les chambres à gaz de Hitler , j' ai suivi le procès des Khmers Rouges pour crimes de guerre et ai été déçu de la sentence relativement clémente reçue par les criminels de guerre allemands et japonais à leurs procès pour crimes de guerre , je trouve que Douch aurait dû être pendu
(trg)="3.21"> ក ្ នុង ​ នាម ​ ជា ​ អ ្ នក ​ រួច ​ ផុត ​ ពី ​ បនប ្ រល ័ យពូជសាសន ៍ ​ ណាស ៊ ី ប ្ រឆាំង ​ នឹង ​ ជនជាតិ ​ ជីហ ្ វ ​ ក ្ នុង ​ ឆ ្ នាំ ១៩៣០ ដែល ​ សាច ់ ញាតិ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ រួម ​ ទាំង ​ បងប ្ អូន ​ របស ់ ​ ឳពុក ​ ខ ្ ញុំ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ឃុំ ​ ក ្ នុង ​ បន ្ ទប ់ ​ ផ ្ សែង ​ ពុល ​ របស ់ ​ ហ ៊ ីលត ្ លែរ ​ ខ ្ ញុំ ​ តែង ​ តែ ​ តាមដាន ​ ដំណើរ ​ ការ ​ របស ់ ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ហើយ ​ មាន ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ថា ​ ខក ​ ចិត ្ ត ​ ខ ្ លាំងណាស ់ ​ ចំពោះ ​ ទោស ​ ដ ៏ ​ ស ្ រាល ​ បើ ​ ធៀប ​ ទៅ ​ នឹង ​ ពួក ​ ឧក ្ រិដ ្ ឋជន ​ ជនជាតិ ​ អាល ្ លឺម ៉ ង ់ និង ​ ជប ៉ ុន ​ នោះ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ថា ​ ឌុច ​ គួរ ​ តែ ​ ត ្ រូវ ​ គេ ​ ព ្ យួរ ​ ករ ​ ទើ ​ ប ​ សម ​

(src)="3.20"> D' autre part , il y a un autre groupe qui n' approuve ni le tribunal Khmer Rouge ni le verdict de Douch .
(trg)="3.22"> ផ ្ ទុយ ​ មក ​ វិញ គឺ ​ មាន ​ មួយ ​ ក ្ រុម ​ ទៀត ​ ដែរ ​ មិន ​ គាំទ ្ រ ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ឬ ​ ក ៏ ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ នោះ ​ ទេ ។

(src)="3.21"> Dans un entretien avec la BBC , deux survivants cambodgiens ont pointé le problème de crédibilité du tribunal soutenu par l' ONU , étant donné qu' il n' a été créé que pour faire bonne impression sur la communauté internationale .
(trg)="3.23"> ក ្ នុង ​ ការ ​ សំភាសន ៍ ​ ជាមួយ BBC ជនរងគ ្ រោះ ​ ពីររូប ​ បាន ​ ចង ្ អុល ​ បង ្ ហាញ ​ អំពី ​ បញ ្ ហា ​ ភាព ​ គួរ ​ ឲ ្ យ ​ ជឿជាក ់ ​ របស ់ ​ តុលាការ ​ ដែល ​ គាំទ ្ រ ​ ដោយ UN ដោយ ​ និយាយ ​ ថា ​ ការ ​ ពិត ​ ទៅ ​ តុលាការ ​ នោះ ​ គឺ ​ គ ្ រាន ់ ​ តែ ​ បង ្ កើត ​ ឡើង ​ ដើម ្ បី ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ រូបភាព ​ ល ្ អ ​ ចំពោះ ​ សហគមន ៍ ​ អន ្ តរជាតិ ​ តែ ​ ប ៉ ុណ ្ ណោះ ​ ។

(src)="3.22"> Toutes deux veulent voir condamnés les chefs suprêmes , ils ne se soucient guère du châtiment de comparses comme Douch , qui aurait été lui-même tué s' il n' avait pas suivi les ordres d' en haut .
(trg)="3.25"> អ ្ នក ​ ទាំងពីរ ​ ចង ់ ​ ឃើញ ​ មេ ​ ដឹកនាំ ​ កំពូល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ពួកគេ ​ មិន ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ចំពោះ ​ ទោស ​ សម ្ រាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ក ្ នុង ​ កម ្ រិត ​ ឌុច ​ នេះ ​ ទេ ​ ដែល ​ គាត ់ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជា ​ ស ្ លាប ់ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ មិន ​ ធ ្ វើ ​ តាម ​ បញ ្ ជា ​ ពី ​ ថ ្ នាក ់ ​ លើ ​ នោះ ​ ។

(src)="3.23"> Il est intéressant de noter que même au sein du gouvernement , les avis ont été partagés sur le verdict .
(trg)="3.26"> អ ្ វី ​ ដែល ​ កាន ់ ​ តែ ​ គួរ ​ ឲ ្ យ ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ នោះ ​ គឺ សូម ្ បី ​ តែ ​ មន ្ រ ្ តី ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ក ៏ ​ មាន ​ គំនិត ​ ផ ្ សេង ​ គ ្ នា ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ នេះ ​ ដែរ ។

(src)="3.24"> Si le ministre cambodgien de l' information Khieu Kanharith est satisfait , celui des affaires étrangères , Hor Namhong est déçu de sa légèreté pour Douch .
(trg)="3.27"> ទន ្ ទឹម ​ នឹង ​ ការសប ្ បាយ ​ ចិត ្ ត ​ របស ់ ​ រដ ្ ឋមន ្ រ ្ តី ​ ក ្ រសួង ​ ពត ៌ មាន ខៀវ កញ ្ ញ ៉ ារិទ ្ ធិ ​ ចំពោះ ​ សាលក ្ រម ​ នេះ រដ ្ ឋ ​ មន ្ រ ្ តី ​ ការបរទេស ​ ហោ ​ ណាំង ​ ហុង ​ បែរ ​ ជា ​ ខកចិត ្ ត ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ទោស ​ នេះ ​ មើល ​ ទៅ ​ ដូចជា ​ ស ្ រាល ​ ពេក ​ ។

(src)="4.1"> Khieu Kanharith a déclaré dans un entretien à Radio VOA Khmer Service :
(trg)="4.3"> ផ ្ ទុយ ​ មក ​ វិញ ហោ ណាំងហុង ក ្ នុង ​ បទសំភាសន ៍ ​ ជាមួយ វិទ ្ យុ ​ អាស ៊ ីសេរី បង ្ ហាញពី ​ គំនិត ​ ផ ្ ទា

# fr/2010_09_22_44768_.xml.gz
# km/2010_11_57_.xml.gz


(src)="1.1"> Cambodge : Une publicité controversée d' un opérateur téléphonique
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ​ ៖ ភាព ​ ចម ្ រូង ​ ចម ្ រាស ់ ​ ពី ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ ឃោសនា ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ទូរស ័ ព ្ ទ ​

(src)="1.2"> Une publicité récente d' un opérateur cambodgien prééminent de téléphonie mobile est sous le feu des critiques de nombreux internautes pour encourager une mauvaise conduite dans la jeunesse .
(trg)="2.2"> ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ CellCard បញ ្ ចាំង ​ ពី ​ យុវវ ័ យ ​ មួយ ​ ក ្ រុម ​ ថត ​ រូប ​ កំបេះ ​ គូថ ​ របស ់ ​ មិត ្ ត ​ ម ្ នាក ់ ​ ទៀត ​ ​ រួច ​ ក ៏ ​ បញ ្ ចូន ​ បន ្ ត ​ ទៅ ​ មិត ្ ត ​ ភក ្ តិ ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ តាម ​ រយៈ ​ អ ៊ ីន ​ ធើណេត ​ ។

(src)="1.3"> Le spot de CellCard montre un groupe de jeunes prenant des photos des fesses d' une camarade pour les diffuser à leurs amis par Internet .
(trg)="2.3"> ​ តាម ​ រយៈការ ​ ផ ្ សាយ ​ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ នេះ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ចង ់ ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ ពី ​ ល ្ បឿន ​ ដ ៏ ​ លឿន ​ របស ់ ​ សេវា ​ អ ៊ ីន ​ ធើណេត ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ ។

(src)="2.1"> Piseth Mao , blogueur et spécialiste de la communication au Centre Féminin des Médias du Cambodge , exprime sa préoccupation et émet une vigoureuse objection contre ce spot publicitaire dont il exige l' interdiction .
(trg)="3.1"> ម ៉ ៅ ​ ពិសិដ ្ ឋ ​ , អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លក ់ ​ ( blogger ) និង ​ ជា ​ អ ្ នក ​ ជំនាញ ​ ផ ្ នែក ​ ទំនាក ់ ​ ទំនង ​ ( communication specialist ) របស ់ ​ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល ​ ពត ៌ មាន ​ ស ្ រ ្ តី ​ កម ្ ពុជា ​ , បញ ្ ចេញ ​ ពី ​ ការ ​ ព ្ រួយ ​ បារម ្ ភ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ និង បញ ្ ជាក ់ ​ ពី ​ ការ ​ ប ្ រឆាំង ​ ជាខ ្ លាំងចំពោះ ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ មួយ ​ នេះ ​ ដោយ ​ សុំ ​ ឲ ្ យមិនឲ ្ យ ​ ផ ្ សព ្ វ ​ ផ ្ សាយ ​ តទៅ ​ ទៀត ​ ។

(src)="2.2"> Il engage la compagnie à transmettre un meilleur message au public et surtout à la jeunesse si elle veut promouvoir ses produits .
(trg)="3.2"> ​ គេ ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ បង ្ ហាញ ​ សារ ​ ដែល ​ ល ្ អ ​ ជាង ​ នេះ ​ ដល ់ ​ សាធារណៈ ​ ជាពិសេស ​ យុវវ ័ យ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ ចង ់ ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ ពី ​ ផលិតផល ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ នោះ ​ ។

(src)="2.3"> Sur son blog , Piseth a revendiqué son droit à la liberté d' expression pour réclamer le retrait de la publicité :
(trg)="3.3"> ក ្ នុង ​ ប ្ លក ់ ​ របស ់ ​ គេ ពិសិដ ្ ឋ ​ បាន ​ អះអាង ​ ពី ​ សិទ ្ ធិក ្ នុង ​ ការ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ របស ់ ​ គេ ​ ​ ដើម ្ បី ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ បញ ្ ឈប ់ ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ មួយ ​ នេះ ​ ៖ ​

(src)="2.4"> PERMETTEZ-MOI DE FAIRE USAGE DE MA LIBERTÉ D' EXPRESSION : Je veux réellement que le dernier spot de Mobitel ( Cellcard ) soit retiré toutes les chaînes de télévision .
(trg)="4.1"> ខ ្ ញុំ ​ សុំ ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ សិទ ្ ធ ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ : ខ ្ ញុំ ​ ពិត ​ ជា ​ ចង ់ ​ ឃើញ ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ ថ ្ មី ​ បំផុត ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ Mobitel

(src)="2.5"> Quelle est l' intérêt de ce spot ?
(trg)="5.2"> តើ ​ តម ្ លៃ ​ របស ់ ការផ ្ សាយ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ នេះ ​ នៅ ​ ត ្ រង ់ ​ ណា ​ ទៅ ?

(src)="2.6"> Encourager les jeunes à prendre une photo du cul d' une fille et la partager avec un ami parce qu' Internet est rapide ?
(trg)="5.3"> ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ យុវជន ​ ថត ​ រូប ​ កំបេះគូថ ​ របស ់ ​ ស ្ រីៗ ​ ហើយ ​ ចែកចាយ ​ ជាមួយ ​ មិត ្ តភក ្ តិដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ល ្ បឿន ​ លឿន ​ របស ់ ​ អ ៊ ីនធើណេត ​ ​ ?

(src)="2.7"> Le producteur de ce spot doit être un peu bizarre .
(trg)="5.4"> អ ្ នក ​ ផលិត ​ ឃោសនា ​ មួយ ​ នេះ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជាមិន ​ សូវ ​ ធម ្ មតា ​ នោះ ​ ទេ ​ ។

(src)="2.8"> Il poursuit par la recommandation suivante au producteur du spot :
(trg)="5.6"> គាត ់ ​ និយាយ ​ បន ្ ត ​ ទៀត ​ ដោយ ​ ផ ្ តល ់ ​ យោបល ់ ​ ដល ់ ​ អ ្ នក ​ ផលិត ​ ការផ ្ សាយ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ ថា ​ ​ ​ ៖

(src)="2.9"> Si vous voulez mettre en avant la qualité de votre connexion Internet , pourquoi ne pas imaginer quelque chose du genre “ Un ami est en classe et prend une photo du cours que le professeur ou l' assistant écrit au tableau et l' envoie à un ami en mission en province .”
(trg)="5.7"> ប ្ រសិន ​ បើ ​ អ ្ នក ​ ចង ់ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ល ្ បឿន ​ លឿន ​ របស ់ ​ អ ៊ ីនធើណេត ហេតុអ ្ វីអ ្ នក ​ មិន ​ គិត ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ផ ្ សេង ​ ទៀត ​ ដួចជា " មិត ្ ត ​ ភក ្ តិ ​ ​ ម ្ នាក ់ ​ នៅ ​ ឯ ​ សាលា ​ ថត ​ រូប ​ មេរៀន ​ ដែល ​ គ ្ រូ ​ របស ់ ​ គេ ​ សរសេរ ​ នៅ ​ លើ ​ ក ្ តារ ​ ខៀន ​ ហើយ ​ បញ ្ ចូន ​ ទៅ ​ ឲ ្ យ ​ មិត ្ តភក ្ តិ ​ ដែល ​ កំពុង ​ តែ ​ ជាប ់ ​ រវល ់ ​ នៅ ​ តាម ​ ខេត ្ ត ​ ទៅ ​ វិញ ​ ទៅ ​ " ​

(src)="2.10"> Par cette recommandation , Piseth pense que la compagnie , qu' il avait applaudie pour ses campagnes publicitaires précédentes comme la promotion d' Angkor Wat , encouragerait l' édification d' une société meilleure , où les amis s' entr'aident , en permettant aux gens de rester en relation et informés grâce à l' accessibilité à Internet .
(trg)="5.8"> ជាមួយ ​ នឹង ​ មតិ ​ របស ់ ​ គេ ​ ពិសិដ ្ ​ ជឿ ​ ថា ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ មួយ ​ នេះ ​ ដែល ​ គាត ់ ​ ធ ្ លាប ់ ​ សរសើរ ​ ពី ​ ឃោសនា ​ មុនៗ ​ ដែល ​ ផ ្ សាយ ​ លើក ​ ដម ្ កើង ​ ពី ​ អង ្ គរវត ្ ត ​ នឹង ​ ជួយ ​ ជំរុញ ​ ពី ​ សង ្ គម ​ មួយ ​ ដ ៏ ​ ល ្ អ ​ ដែល ​ មិត ្ តភក ្ តិ ​ យក ​ ចិត ្ ត ​ ទុក ​ ដាក ់ ចំពោះ ​ គ ្ នា ​ ទៅ ​ វិញ ​ ទៅ ​ មក ​ និង ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ មនុស ្ ស ​ គ ្ រប ់ ​ គ ្ នា ​ រក ្ សា ​ ទំនាក ់ ទំនង ​ និង ​ ប ្ រាប ់ ​ ពី ​ ស ្ ថានភាពថ ្ មី ​ ៗ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ តាម ​ រយៈ ​ អ ៊ ីនធើណេត ​ ។

(src)="3.1"> Il y a déjà eu notamment un souci par le passé au sujet d' une autre publicité d' une société de motos dévaluant l' image des femmes .
(trg)="6.1"> សូម ​ បញ ្ ជាក ់ ​ ផង ​ ដែរ ​ ថា , ក ៏ ​ ធ ្ លាប ់ ​ មាន ​ អត ្ ថបទ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ការ ​ ព ្ រួយ ​ បារម ្ ភ ​ ពី ​ មុន ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ការ ​ ឃោសនា ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ម ៉ ូតូ ​ ដែល ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ តម ្ លៃ ​ ដល ់ ​ ស ្ រ ្ តី ​ ភេទ ​ ។

(src)="4.2"> Une mesure qui rencontrera l' approbation de ceux qui voient dans cette production un impact négatif sur la dignité des femmes cambodgiennes , tandis que d' autres y verront une restriction à la liberté d' expression des cinéastes .
(trg)="7.2"> នេះ ​ ប ្ រហែល ​ ជា ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ ទស ្ សនិកជន ​ ដែល ​ ឃើញ ​ ថា ​ ភាពយន ្ ត ​ នេះ ​ មិន ​ សមរម ្ យ ​ សប ្ បាយចិត ្ ត ​ ព ្ រោះ ​ ថា ​ ភាពយន ្ ត ​ នេះ ​ ប ៉ ះពាល ់ ​ ដល ់ ​ កិត ្ តិយស ​ របស ់ ​ ស ្ រ ្ តី ​ ខ ្ មែរ ។

(src)="4.3"> Ceux -ci font le lien avec de précédents ordres du gouvernement interdisant la production d' autres manifestations culturelles .
(trg)="7.4"> ពួកគេ ​ ភ ្ ជាប ់ ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ ការ ​ បញ ្ ជា ​ ឲ ្ យ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ ផលិតកម ្ ម ​ របស ់ ​ ការ ​ សម ្ តែង ​ វប ្ បធម ៌ ​ មួយ ​ ។

(src)="4.5"> Les autorités avaient justifié l' interdiction en invoquant la nécessité de respecter la tradition sociale et l' image des moines bouddhistes .
(trg)="7.6"> ​ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ លើក ​ យក ​ ហេតុផល ​ ដើម ្ បី ​ ហាមឃាត ់ ​ ​ ដោយ ​ លើក ​ យក ​ ពី ​ តម ្ រូវ ​ ការ ​ ពី ​ ការ ​ គោរព ​ ប ្ រពៃណី និង ​ រូបភាព ​ របស ់ ​ លោកសង ្ ឍ ។

(src)="5.1"> Si l' interdiction de spectacles peut être acceptable dans certains cas , il faut que ce soit en conformité avec le principe de liberté d' expression , et les pouvoirs publics devraient examiner la consistance et l' intention de leur contenu plutôt que de fonder leur justification sur les seules tradition sociale et sécurité nationale , également appliquées aux nombreux critiques soumis aux arrestations ou accusés de diffamation , désinformation ou subversion du fait de leur opinion dissidente sur la politique du gouvernement .
(trg)="8.1"> ពេល ​ ដែលការ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ នេះ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ទទួល ​ ស ្ គាល ់ ​ ក ្ នុង ​ ករណី ​ មួយ ​ ចំនួន ការ ​ ហាមឃាត ់ ​ ទាំង ​ នេះ ​ ក ៏ ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ សមស ្ រប ​ នឹងគោលការណ ៍ ​ ​ របស ់ ​ សិទ ្ ទិ ​ នៃ ​ ការ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ ហើយ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ គួរ ​ តែ ​ មើល ​ លើ ​ ចំណុច ​ សមស ្ រប ​ របស ់ ​ អត ្ ថន ័ យ ​ និង ​ គោលបំណង ​ របស ់ ​ អត ្ ថន ័ យ ​ ជាជាង ​ ការកំណត ់ ​ ដោយ ​ ​ មើល ​ តែ ​ លើ ​ ប ្ រពៃណី ​ បុរាណ ​ និង ​ សុវត ្ ថិភាព ​ ប ្ រទេស ​ ជាតិ ​ តែ ​ ម ្ យ ៉ ាង ​ ​ ដែល ​ ​ វា ​ ក ៏ ​ រួម ​ បញ ្ ចូល ​ ទាំង ​ ការ ​ រិះគន ់ ​ ​ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ បាន ​ ចាប ់ ​ ឃាត ់ ​ ខ ្ លួន ឬ ​ ក ៏ ​ ជាប ់ ​ ចោទ ​ ពី ​ បទបរិហាកេរ ្ តិ ៍ ​ ផ ្ តល ់ ​ ពត ៌ មាន ​ មិន ​ ពិត ​ និង ​ ញុះញង ់ ​ តាម ​ រយៈ ​ ការ ​ បង ្ ហាញ ​ ​ នូវ ​ មតិ ​ របស ់ ​ គេ ​ លើ ​ គោលនយោបាយ ​ របស ់ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ។

# fr/2010_12_01_50161_.xml.gz
# km/2010_12_75_.xml.gz


(src)="1.1"> Cambodge : les leçons du drame de la Fête de l' eau
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ​ : ​ ​ បទពិសោធន ៍ ​ ពី ​ ហេតុចលាចល ​ ក ្ នុងពេល ​ បុណ ្ យ ​ អ ៊ ុំ ​ ទូក ​ អកអំបុក និង ​ សំពះព ្ រះខែ ​

(src)="1.2"> Les autres années , à cette période -ci , les Cambodgiens se racontaient des histoires des vacances et comment ils avaient célébré de manière heureuse la Fête de l' eau .
(trg)="1.2"> រយៈពេល ​ នេះ ​ ក ្ នុង ​ ​ ឆ ្ នាំ ​ មុនៗ ​ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា ​ នាំ ​ គ ្ នាចែករំលែក ​ ពី ​ រឿងរ ៉ ាវដែល ​ កើត ​ មាន ​ ​ ក ្ នុង ​ ថ ្ ងៃឈប ់ ​ សម ្ រាក ​ ​ និង ​ និយាយ ​ ពី ​ ភាព ​ រីករាយ ​ ដែល ​ ពួក ​ គេ ​ ទទួល ​ បាន ​ ​ ក ្ នុង ​ ពិធី ​ បុណ ្ យ ​ អ ៊ ុំ ​ ទូក អកអំបុក និង ​ សំពះព ្ រះខែ ​ ។

(src)="1.3"> Mais ce n' est pas le cas aujourd'hui .
(trg)="1.3"> ប ៉ ុន ្ តែ ​ មិន ​ មែនលើក ​ ​ នេះ ​ ទេ ។

(src)="2.1"> Les médias en ligne et même les réseaux sociaux cambodgiens ont été utilisés pour publier des informations et des mises à jour , pour lancer des appels à l' aide et pour exprimer les condoléances aux familles des victimes .
(trg)="2.1"> បណ ្ តាញ ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយពត ៌ មាន ​ សំខាន ់ ៗ ​ និង ​ សូម ្ បីតែ ​ បណ ្ តាញ ​ ទំនាក ់ ទំនង ​ លើ ​ អ ៊ ិនធឺណេត ​ ក ៏ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ប ្ រើ ​ ដើម ្ បី ​ ចែករំលែកនូវ ​ ​ ពត ៌ មានថ ្ មីៗ ​ ដើម ្ បី ​ អំពាវនាវ ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការជួយគំាំទ ្ រ ​ និង ​ ដើម ្ បី ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ភាព ​ សោកស ្ តាយ ​ ​ ដល ់ ​ ក ្ រុមគ ្ រួសារ ​ របស ់ ​ ជនរងគ ្ រោះ ។

(src)="3.1"> Il y a des controverses sur , par exemple , la responsabilité du gouvernement pour n' avoir pas protégé et assuré la sécurité des citoyens , mais de nombreux Cambodgiens considèrent aussi la tragédie comme une opportunité pour apprendre plutôt que pour chercher qui blâmer .
(trg)="3.1"> ฺទន ្ ទឹម ​ នឹងនេះ ​ ក ៏ ​ មាន ​ ​ បញ ្ ហា ​ ចម ្ រូងចម ្ រាស ់ ​ មួយ ​ ចំនួន ​ ដូចជា តើ ​ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ គួរ ​ តែ ​ ទទួល ​ ខុសត ្ រូវ ​ ចំពោះ ​ ភាពបរាជ ័ យ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ការពារ ​ និង ​ ធានា ​ ឲ ្ យ ​ បាន ​ នូវ ​ សុវត ្ ថិភាព ​ របស ់ ​ ប ្ រជាជនដែរ ​ ឬទេ ​ ?

(src)="4.1"> Un utilisateur cambodgien de Facebook , Sreng Sopheap , de Ratanakiri , dans la partie nord-est du Cambodge , écrit :
(trg)="4.1"> ជនជាតិ ​ ខ ្ មែរ ​ ម ្ នាក ់ ដែល ​ ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ ​ facebook , ស ្ រេង ​ សុភាព ​ , មកពី ​ រតនគិរី , ទិស ​ ឥសាន ​ នៃ ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ និយាយថា :

(src)="4.2"> Ce n' est pas le moment de chercher qui blâmer , mais plutôt de trouver les moyens de soigner les cœurs brisés à l' intérieur .
(trg)="4.2"> វាមិនមែន ​ ជាពេល ​ ដែល ​ ​ ត ្ រូវ ​ ​ ស ្ វែង ​ រក ​ អ ្ នកមានកំហុស ​ នោះ ​ ទេ ប ៉ ុន ្ តែ ​ វាគួរ ​ តែ ​ ជា ​ ពេល ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ រក ​ វិធី ​ ព ្ យាបាល ​ របួស ​ ខាងក ្ នុង ​ ចិត ្ ត ​ របស ់ ​ មនុស ្ ស ​ គ ្ រប ់ ​ គ ្ នា ​ ។

(src)="4.3"> Une leçon à apprendre , mais qui ne devrait pas être celle du blâme ... .
(trg)="4.3"> ​ នេះ ​ គឺ ​ ជាបទពិសោធន ៍ ​ ដែល ​ យើង ​ គួរ ​ តែ ​ រៀនសូត ្ រ ​ ​ មិនមែន ​ ត ្ រូវ ​ ស ្ តី ​ បន ្ ទោស ​ នោះ ​ ទេ .

(src)="4.4"> Un autre utilisateur de Facebook Samsokrith Chhaly , qui se présente comme un volontaire du comité d' organisation de 2010 Barcamp Phnom Penh , demande aux lecteurs de considérer ceux qui sont morts lors de la Fête de l' eau comme des héros :
(trg)="4.6"> អ ្ នក ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ ​ facebook ​ ម ្ នាក ់ ​ ទៀត ​ , សមសុខឬទ ្ ធិ ​ ឆាលី ​ , ត ្ រូវ ​ បាន ​ ស ្ គាល ់ ​ ថា ​ ជា ​ សមាជិក ​ អ ្ នកស ្ ម ័ គ ្ រ ​ ចិត ្ ត ​ ​ ដ ៏ ​ សកម ្ ម ​ ម ្ នាក ់ ​ ក ្ នុង ​ គណកម ្ មធិការ ​ រៀបចំ ​ នៃ ​ Barcamp ភ ្ នំពេញ ​ ​ 2010 , ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ សាធារណៈជន ​ គិត ​ ថា ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ ស ្ លាប ់ ​ ក ្ នុង ​ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ នេះ ​ ជា ​ វីរៈជន ​ :

(src)="4.5"> Ne pensons pas à eux comme à de " malheureuses victimes " ... mais pensons à eux comme à des " héros d' un accident . "
(trg)="4.10"> ប ៉ ុន ្ តែ ​ ចូរគិត ​ ថា ​ ពួគេជា ​ ​ " វិរៈជន ​ នៃ ​ គ ្ រោះថ ្ នាក ់ ​ " ។

(src)="4.6"> Leur mort nous a donné une leçon qui n' a pas de prix ... .
(trg)="4.11"> ​ ការស ្ លាប ់ ​ របស ់ ​ ពួក ​ គេ ​ បាន ​ បន ្ សល ់ ​ នូវ ​ បទពិសោធន ៍ ​ ដ ៏ ​ មិនអាច ​ កាត ់ ​ ថ ្ លៃ ​ បាន ​ ​ .

(src)="4.8"> Plusieurs internautes ont fait de nombreuses bonnes suggestions .
(trg)="4.15"> ​ មាន ​ អ ្ នក ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ អ ៊ ីនធឺណេតម ្ នាក ់ ​ បានផ ្ តល ់ ​ ​ ការណែនាំ ​ ល ្ អ ​ ៗ ​ មួយ ​ ចំនួន ​ ។

(src)="5.1"> Sophary Noy a dressé sa liste de ses recommandations sur sa page Facebook :
(trg)="5.1"> ណយ ​ សុផារី ​ , បុគ ្ គលិក ​ ផ ្ នែក ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ , បាន ​ លើក ​ ឡើង ​ ពី ​ ការ ​ ​ ណែនាំ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ តាម ​ រយៈ ​ ទំព ័ រ ​ facebook :

(src)="5.3"> Chaque victime coute cher et c' est une perte pour la nation .
(trg)="5.3"> ការ ​ ស ្ លាប ់ ​ បែប ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ ​ វា ​ គឺ ​ ជា ​ ការ ​ ខាតបង ់ ​ មួយ ​ របស ់ ​ ប ្ រទេស ​ ជាតិ ​ ។

(src)="5.5"> Petit-à-petit , nous pourrions changer la culture du blâme et revitaliser celle de la prise de responsabilité .
(trg)="5.5"> ​ បន ្ តិចម ្ តងៗ ​ យើង ​ អាច ​ ផ ្ លាស ់ ​ ប ្ តូរ ​ វប ្ បធម ៌ ​ ដែល ​ ចូលចិត ្ ត ​ តែ ​ ស ្ តីបន ្ ទោស ​ កែលម ្ អឲ ្ យ ​ ទៅ ​ ជា ​ វប ្ បធម ៌ ​ នៃ ​ ការ ​ ទទួលខុស ​ ត ្ រូវ ​ វិញ ។

(src)="5.6"> De même , Norbert Klein , fondateur de The Mirror ( Le Miroir ) , a aussi fait des suggestions et des rappels au gouvernement sur la gestion des désastres :
(trg)="5.7"> ដូចគ ្ នា ​ នេះ ​ ដែរ ​ Norbert Klein , ស ្ ថាបនិករបស ់ ​ ​ កញ ្ ចក ់ ​ សង ្ គម ​ , ក ៏ ​ បាន ​ ផ ្ តល ់ ​ នូវ ​ ការ ​ ណែនាំ ​ មួយ ​ ចំនួន និង ​ ការ ​ ដាស ់ តឿន ​ ដល ់ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ អំពី ​ ការ ​ ការពារ ​ ហានិ ​ ភ ័ យ :

(src)="5.7"> C' est triste ce qui est arrivé avec ces 339 victimes ( et probablement il y en aura plus ) , et je me demande si ces préoccupations vont conduire à une sérieuse analyse des raisons de la tragédie - et elle pourrait aboutir à des changements fondamentaux dans la gestion de la sécurité .
(trg)="5.8"> វាគួរ ​ ឲ ្ យ ​ សោកស ្ តាយ ​ ​ ចំពោះ ​ រឿង ​ ​ បានកើត ​ ឡើង ​ ដោយ ​ មាន ​ អ ្ នក ​ ​ ស ្ លាប ់ ​ ចំនួន ​ 339 នាក ់ ​ ( ហើយ ​ ប ្ រហែល ​ ជាមាន ​ ស ្ លាប ់ ​ ជាបន ្ ត ​ ទៀត ) , និង ​ ការ ​ ព ្ រួយបារម ្ ភ ​ ថា ​ តើ ​ វា ​ នឹងនាំ ​ ទៅ ​ រក ​ ការ ​ វិភាគ ​ ដ ៏ ​ ស ៊ ីជម ្ រៅ ​ ពី ​ មូលហេតុ ​ - ហើយ ​ វា ​ ប ្ រហែល ​ ជា ​ នាំទៅ ​ រក ​ ការ ​ ផ ្ លាស ់ ​ ប ្ តូរ ​ ​ ដ ៏ ​ សំខាន ់ ​ លើ ​ ការ ​ រៀបចំផែនការ ​ សុវត ្ ថិភាព ​ ។

# fr/2011_04_23_65945_.xml.gz
# km/2011_04_99_.xml.gz


(src)="1.1"> Cambodge : la mode des chansons consacrées à Facebook
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ​ : ចម ្ រៀង ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ហ ្ វេសប ៊ ុក ( Facebook )

(src)="1.3"> Au Cambodge , cependant , ce site n' est pas encore considéré comme une menace par les autorités .
(trg)="1.2"> តួនាទីរបស ់ បណ ្ តាញទំនាក ់ ទំនង ( social networking ) វេបសាយ Facebook ក ្ នុងការ ជួយសម ្ រួល ដល ់ សកម ្ មភាពបាតុកម ្ មបះបោរនៅប ្ រទេសទុយណេស ៊ ី និងប ្ រទេសអេហ ្ ស ៊ ីប រដ ្ ឋាភិបាលក ្ នុងប ្ រទេសជាច ្ រើនរួមទាំង ប ្ រទេសចិន មានការប ្ រុងប ្ រយ ័ ត ្ នខ ្ លាចមានសកម ្ មភាពនយោបាយរបស ់ ពលរដ ្ ឋខ ្ លួននៅលើ Facebook ។

(src)="2.1"> Les politiciens de ce pays , et à leur tête le premier ministre Hun Sen ( au pouvoir depuis 1985 ) ont crée leurs propres pages sur Facebook , où ils interagissent avec les citoyens et internautes cambodgiens .
(trg)="1.3"> ប ៉ ុន ្ តែនៅក ្ នុងប ្ រទេសកម ្ ពូជា Facebook នៅមិនទាន ់ ត ្ រូវបានគេចាត ់ ទុកថាជាការគម ្ រាមចំពោះរដ ្ ឋាភិបាលនៅឡើយទេ ។
(trg)="2.1"> ក ្ រុមអ ្ នកនយោបាយដែលត ្ រូវបានដឹកនាំដោយនាយករដ ្ ឋមន ្ រ ្ តី ហ ៊ ុន សែន ( ដែលបានកាន ់ អំណាចតាំងពីឆ ្ នាំ 1985 ) បានបង ្ កើតទំព ័ រ Facebook របស ់ ខ ្ លួនជាកន ្ លែងដែលពួកគេធ ្ វើទំនាក ់ ទំនងជាមួយនឹងប ្ រជាពលរដ ្ ឋកម ្ ពុជា និងអ ្ នកលេងអ ៊ ីនធឺណេតទាំងឡាយ ។

(src)="6.1"> Khmerbird est surpris de la mode de ces refrains , mais se dit d'accord avec les chansons qui attribuent à Facebook l' échec des relations amoureuses .
(trg)="3.2"> ទស ្ សនាវដ ្ តីខ ្ មែរកម ្ ពុជា ទោះបីជាអះអាងថាមិនមែនជាអ ្ នកគាំទ ្ រ តែក ៏ មានការស ្ ងើចសរសើរថាមានជនជាតិកម ្ ពូជាជាច ្ រើនបាននាំគ ្ នាច ្ រៀងសប ្ បាយពី ' ចម ្ រៀងFacebook ' ទាំងនេះ ។

(src)="6.3"> C' est un peu surprenant d' écouter la chanson , mais cela pourrait être vrai quelque part .
(trg)="5.1"> Khmerbirdភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើលចំពោះការកើនឡើងរបស ់ ចម ្ រៀងប ្ រភេទនេះ ក ៏ ប ៉ ុន ្ តែក ៏ មានការយល ់ ស ្ របជាមួយនឹងចម ្ រៀងដែលបន ្ ទោសថា Facebook ជាមូលហេតុនៃការបែកបាក ់ របស ់ គូស ្ នេហ ៍ ។

(src)="6.4"> Il explique dans la chanson que depuis la création de Facebook , sa petite amie ne semble plus s' intéresser à lui comme auparavant .
(trg)="5.2"> ក ្ នុងអត ្ ថបទរបស ់ គេ ' ឥទ ្ ធិពលនៃ Facebook ត ្ រូវបានសរសេរក ្ នុងបទចម ្ រៀងខ ្ មែរ ' គេសរសេរថា :
(trg)="5.3"> ខ ្ ញុំមានការភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើលបន ្ តិចពេលដែលបានលឺចម ្ រៀងទាំងនេះ ប ៉ ុន ្ តែមើលទៅវាគឺជាការពិត ។

(src)="6.5"> Il se sent complètement abandonné .
(trg)="5.5"> គាត ់ មានអារម ្ មណ ៍ ថាត ្ រូវបានបោះបង ់ ។

(src)="6.7"> Ceci évidemment pourrait nuire sérieusement à leur relation .
(trg)="5.7"> ចំណុចនេះវាប ្ រាកដណាស ់ ថានឹងអាចបណ ្ តាលឲ ្ យមានការប ៉ ះពាល ់ យ ៉ ាងធ ្ ងន ់ ធ ្ ងរចំពោះទំនាក ់ ទំនងគូស ្ នហ ៍ ។

# fr/2011_04_05_63936_.xml.gz
# km/2011_05_118_.xml.gz


(src)="5.1"> Sur le site internet Tabrizsesi , on trouve plusieurs photos - comme celle ci-dessus de la manifestation d' aujourd'hui .
(trg)="1.2"> មាន អ ្ នកតវ ៉ ារាប ់ សិបនាក ់ ត ្ រូវបានគេចាប ់ ខ ្ លួននៅថ ្ ងៃទី២ខែមេសាឆ ្ នាំ២០១១ នៅ តំបន ់ អាស ៊ ែបៃហ ្ សង ់ ( Azerbaijan ) របស ់ ប ្ រទេសអ ៊ ីរ ៉ ង ់ នៅក ្ នុងទីក ្ រុងតាប ្ រ ៊ ីស ( Tabriz ) និងអើមៀ ( ប ៉ ែកខាងលិចឆៀងខាងជើងនៃប ្ រទេស អ ៊ ីរ ៉ ង ់ ) ។

(src)="6.1"> Az inavr o Oonvar écrit
(trg)="4.1"> នៅលើគេហទំព ័ រ Tabrizsesi មានរូបថតជាច ្ រើន ដូចរូបមួយខាងលើដែលបង ្ ហាញពីបាតុកម ្ មនៅថ ្ ងៃនេះ ។

(src)="6.2"> On peut dire aujourd'hui que les Azéris iraniens se sont dressés pour manifester en faveur du sauvetage du lac d' Ourmia .
(trg)="5.2"> ថ ្ ងៃនេះយើងអាចនិយាយបានថា ប ្ រជាជនអ ៊ ីរ ៉ ង ់ អាស ៊ ែបៃហ ្ សង ់ បានក ្ រោកឡើង តវ ៉ ាដើម ្ បីសង ្ គ ្ រោះបឹង អើមៀ ។

(src)="6.3"> Les autres Iraniens de différentes villes comme Téhéran et Shiraz devraient soutenir le mouvement en signe de solidarité .
(trg)="5.3"> ពលរដ ្ ឋអ ៊ ីរ ៉ ង ់ ផ ្ សេងទៀតនៅក ្ នុងទីក ្ រុងផ ្ សេងៗគ ្ នាដូចជា តេហេរ ៉ ង ់ ( Tehran ) និង ស ៊ ីរ ៉ ាស ( Shiraz ) គួរតែគាំទ ្ រនូវចលនានេះដែលជាសញ ្ ញានៃសាមគ ្ គីភាព ។

# fr/2011_06_01_69779_.xml.gz
# km/2011_06_127_.xml.gz


(src)="2.2"> Le samedi 28 mai 2011 , il écrit :
(trg)="1.1"> អ ៊ ីរ ៉ ង ់ ​ : អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ស ្ តីពី ​ បរិស ្ ថាន ​ ត ្ រូវ ​ អាជ ្ ញាធរ ​ ដាក ់ ពាក ្ យ ​ បណ ្ តឹង ​

(src)="2.3"> Après avoir publié un billet sur la construction d' une route , qui a pour objectif de faire passer un oléoduc à travers le parc naturel protégé de 'Tang-e- Sayad ' , le Bureau de la protection de l' environnement de Chahar Mahaal et Bakhtiari a porté plainte contre moi et je dois passer en procès devant un juge de la ville de Shahre Kurd .
(trg)="1.2"> បន ្ ទាប ់ ​ ពី ​ ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ សរសេរ ​ អត ្ ថបទ ​ ទាក ់ ទង ​ នឹង ​ ការ ​ សាងសង ់ ​ ផ ្ លូវ ​ ដើម ្ បី ​ ឲ ្ យ ​ បំពង ់ ​ បង ្ ហូរ ​ ឧស ្ ម ័ ន ​ ឆ ្ លង ​ កាត ់ ​ ក ្ នុង ​ តំបន ់ ​ ការពារ ​ បរិស ្ ថាន ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ អភិរក ្ ស ​ ក ្ នុង ' ថែង ​ អ ៊ ី ​ សាយ ៉ ាត ( Tang-e- Sayad ) ' ការិយាល ័ យការពារបរិស ្ ថានក ្ នុង ឆាម ៉ ាហាល ​ បាក ់ ទីយ ៉ ារី ​ បាន ​ ដាក ់ ​ ពាក ្ យ ​ បណ ្ តឹង ​ ចំពោះខ ្ ញុំ ​ ហើយ ​ ​ ខ ្ ញុំ ​ ​ ត ្ រូវ ​ ​ តែ ​ ​ ទៅ ​ តុលាការ ​ នៅ ​ ទីក ្ រុង សារេ ខឺត ( Shahre Kurd ) ។

(src)="2.4"> Mon billet sur ce sujet a été reproduit par plusieurs sites .
(trg)="1.3"> អត ្ ថបទ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ប ្ រធាន ​ បទ ​ នេះ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ បោះ ​ ពុ ​ ម ្ ព ​ ផ ្ សាយ ​ សារ ​ ជា ​ ថ ្ មី ​ នៅ ​ លើ ​ គេហទំព ័ រ ​ ជាច ្ រើន ។

(src)="3.1"> Dans le billet en question , publié il y a environ un mois , Houman Khakpour affirmait que le Bureau de la protection de l' environnement n' avait opposé aucune résistance au passage d' un oléoduc et d' un tronçon de 10 km de route à travers un parc protégé .
(trg)="2.1"> នៅ ​ ក ្ នុង ​ អត ្ ថបទ ​ ដ ៏ ​ ចម ្ រូង ​ ចម ្ រាស ់ ​ កាល ​ ពី ​ មួយ ​ ខែ ​ មុន ហ ៊ ូមែន ខាកផរ ​ តវ ៉ ា ថា ​ ​ ការិយាល ័ យ ​ ​ ការពារ ​ ​ បរិស ្ ថាន ​ ​ មិន ​ បាន ​ បញ ្ ចេញ ​ ​ នូវ ​ ការ ​ ទប ់ ទល ់ ​ ចំពោះការសាងសង ់ បំពង ់ បង ្ ហូរឧស ្ ម ័ ន និងថ ្ នល ់ ប ្ រវែង ១០គីឡូម ៉ ែត ្ រឆ ្ លងកាត ់ តំបន ់ អភិរក ្ សធម ្ មជាតិនោះទេ ។

(src)="4.1"> Mojgan Jamshidi , une journaliste et blogueuse écologiste connue , est stupéfaite par cette nouvelle et dit n' avoir rien vu de tel au cours des 40 dernières années .
(trg)="3.1"> ម ៉ ូហ ្ គន ចាម ​ ស ៊ ីឌី ( Mojgan Jamshidi ) អ ្ នក ​ សារព ័ ​ ត ៌ មាន ​ ឈាន ​ មុខ និង ​ ជាអ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លុក ​ ដែរ ​ នោះ មាន ​ ការ ​ ភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើ ់ ល ហើយ ​ នាង ​ និយាយ ​ ថា ​ ក ្ នុង ​ រយៈ ​ ពេល ​ ៤០ ​ ឆ ្ នាំ ​ នៃ ​ ការ ​ ធ ្ វើ ​ ការ ​ របស ់ ​ នាង នាង ​ មិន ​ ដែល ​ បាន ​ ជួប ​ ប ្ រទះ ​ នឹង ​ សកម ្ មភាព ​ បែប ​ នេះ ​ ទេ ។

(src)="4.2"> Elle écrit :
(trg)="3.2"> នាង សរសេរថា :

(src)="4.3"> C' est incroyable , la direction du Bureau de protection de l' environnement , qui prétend avoir 11 ans d' expérience des relations avec les médias , porte plainte contre un blogueur et l' accuse de troubler l' opinion publique et de publier de fausses informations .
(trg)="3.3"> វា ​ មិន ​ គួរ ​ ឲ ្ យ ​ ជឿ ​ ដែល ​ ប ្ រធាន ​ ការិយាល ័ យ ​ ការពារ ​ បរិស ្ ថាន ​ ដែល ​ បាន ​ អះអាង ​ ថា ​ មានបទពិសោធន ៍ ១០ ​ ឆ ្ នាំ ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ បណ ្ តាញ ​ សារព ័ ត ៌ មាន បានដាក ់ ពាក ្ យបណ ្ តឹងចំពោះអ ្ នកសរសេរប ្ លុក ​ ហើយ ​ ចោទ ​ ប ្ រកាន ់ ​ គាត ់ ​ ពី ​ បទ រំខាន ​ ដល ់ ​ គំនិត ​ សាធារណៈ និង ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ ​ ព ័ ត ៌ មាន ​ មិនពិត ។

(src)="4.4"> Incroyable que des autorités si tolérantes avec ceux qui détruisent la nature traine en procès un amoureux de la nature et un militant écologiste .
(trg)="3.4"> វា ​ ពិត ​ ជា ​ គួរ ​ ឲ ្ យ ​ ភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើល ​ ណាស ់ ​ ដែល ​ អាជ ្ ញាធរ ​ ព ្ រម ​ សម ្ រប ​ តាម ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ បំផ ្ លាញ ​ បរិស ្ ថាន តែ ​ បែរ ​ ជា ​ មក ​ ប ្ តឹង ​ សកម ្ មជន ​ ស ្ រឡាញ ់ ​ ធម ្ មជាតិ និង ​ បរិស ្ ថានទៅវិញ ។

(src)="4.5"> Le blog Animal Persian décrit Houman comme un blogueur critique sur les problèmes d' environnement , avec 19 ans d' expérience dans ce domaine .
(trg)="3.5"> អេនីម ៉ ល ភើសៀន ​ ( Animal Persian ) និយាយថា ហ ៊ ូមែន ​ វិភាគបញ ្ ហាបរិស ្ ថានជាមួយនឹងភ ្ នែកដែលពោរពេញទៅដោយភាពវែកញែកនៅលើប ្ លក ់ របស ់ គាត ់ ។

(src)="4.6"> Ce blogueur estime aussi que les autorités , désormais , ne se contentent plus de filtrer ( censurer ) les blogs écologistes mais qu' elles s' attaquent maintenant aux blogueurs eux mêmes .
(trg)="3.6"> គាត ់ មានបទពិសោធន ៍ ១៩ឆ ្ នាំ ​ ក ្ នុង ​ ​ ជំនាញរបស ់ គាត ់ ។
(trg)="3.7"> អ ្ នកសរសេរប ្ លក ់ និយាយថាបច ្ ចុប ្ បន ្ នអាជ ្ ញាធរមិនមែនគ ្ រប ់ គ ្ រងតែចំពោះប ្ លក ់ ទាក ់ ទងនឹងបរិស ្ ថាននោះទេ គឺពួកគាត ់ ​ ផ ្ តោត ​ លើ ​ អ ្ នក ​ សរសេរប ្ លុក ​ ផ ្ ទាល ់ ​ តែម ្ តង ។

# fr/2011_07_31_75438_.xml.gz
# km/2011_07_146_.xml.gz


(src)="1.1"> Cambodge : Une enquête ouverte suite au décès d' une domestique en Malaisie
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ៖ អត ្ ថបទ ​ ​ នៅ ​ លើ ​ ប ្ លក ់ ​ ​ ​ បណ ្ តាល ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការ ​ ស ៊ ើប ​ អង ្ កេត ​ លើ ​ ឃាតកម ្ ម ​

(src)="1.2"> Selon un article du Phnom Penh Post , une enquête sur le décès d' une employée domestique cambodgienne travaillant en Malaisie a été ouverte par l' ambassade du Cambodge en Malaisie en collaboration avec la police .
(trg)="1.2"> ការ ​ ស ៊ ើប ​ អង ្ កេត ​ ​ លើ ​ របាយ ​ ការណ ៍ ​ ​ មរណៈភាព ​ របស ់ ​ ​ ពល ​ ការិនី ​ ​ ជន ​ ជាតិ ​ ​ កម ្ ពុជា ​ ធ ្ វើ ​ ការ ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ ម ៉ ាលេស ៊ ី ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ​ ផ ្ តួច ​ ផ ្ តើម ​ ឡើង ​ ដោយ ​ ​ ​ ស ្ ថានទូត ​ កម ្ ពុជា ​ ប ្ រចាំ ​ ប ្ រទេស ​ ម ៉ ាលេស ៊ ី ​ សហការណ ៍ ​ ជា ​ មួយ ​ នឹង ​ ប ៉ ូលីស ​ ​ យោង ​ តាម ​ អត ្ ថបទ ​ របស ់ ​ ​ ​ ​ សារព ័ ត ៌ មានភ ្ នំពេញ ​ ប ៉ ុស ្ តិ ៍ ​

(src)="2.2"> Mais la visite médicale passée au Cambodge avant son départ pour la Malaisie n' avait révélé aucun problème de santé .
(trg)="2.2"> ក ៏ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ​ ការ ​ ពិនិត ្ យ ​ ​ សុខ ​ ភាព ​ មុន ​ ពេល ​ ចាក ​ ចេញ ​ ដំណើរ ​ របស ់ ​ នាង ​ ដែល ​ បាន ​ ធ ្ វើ ​ នៅ ​ ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ បាន ​ បង ្ ហាញ ​ ថា ​ សុខភាព ​ របស ់ ​ នាង ​ គឺ ​ ​ នៅ ​ ល ្ អ ​ ណាស ់ ​ ។

(src)="3.1"> Suite à un article publié et diffusé par le site d' agrégation d' informations Khmerization qui fait état d' un email d' une source anonyme dénonçant les mauvais traitements d' un employeur sur une domestique , on estime à présent qu' il pourrait s' agir d' un assassinat .
(trg)="4.1"> ខេមរៈនីយកម ្ ម ​ ដែល ​ បាន ​ ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ ​ និង ​ ចែក ​ ចាយ ​ ​ ​ ​ អត ្ ថបទ ​ អ ៊ ីម ៉ ែល ​ ពី ​ ​ ជន ​ មិន ​ ស ្ គាល ់ ​ មុខ ​ ​ ដែល ​ បាន ​ រាយការណ ៍ ​ ថា ​ ​ ​ អ ្ នក ​ បម ្ រើ ​ តាម ​ ផ ្ ទះ ​ ម ្ នាក ់ ​ នៅ ​ ប ្ រទេស ​ ម ៉ ាលេស ៊ ី ​ ​ ​ ត ្ រូវ ​ រង ​ ការ ​ រំលោភ ​ បំពាន ​ ពី ​ ​ ចៅ ​ ហ ្ វាយ ​ នាយ ​ របស ់ ​ នាង ។

(src)="4.1"> Des associations de droits de l' Homme et les hommes politiques se sont saisis de l' affaire en demandant une enquête en bonne et due forme .
(trg)="5.1"> ករណី ​ នេះ ​ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ លើក ​ ឡើង ​ ដោយ ​ ក ្ រុម ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ និង ​ អ ្ នក ​ នយោបាយ ​ ដែល ​ ​ អំពាវនាវ ​ ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការ ​ ស ៊ ើប ​ អង ្ កេត ​ យ ៉ ាង ​ ត ្ រឹម ​ ត ្ រូវ ​ ​ ជាង ​ នេះ ​ ។

(src)="5.1"> Sur votre blog ( khmerization.blogspot.com ) , nous sommes tombés sur un poste intitulé " L' ambassade de Malaisie sauve une domestique cambodgienne suite à un article de Khmerization " publié le 23 mars dernier .
(trg)="6.3"> com ) ពាក ់ ​ ព ័ ន ្ ធ ​ នឹង ​ " ​ ស ្ ថាន ​ ទូត ​ ម ៉ ាលេស ៊ ី ​ ​ បាន ​ ​ ជួយ ​ សង ្ រ ្ គោះ ​ ​ អ ្ នក ​ បម ្ រើ ​ ម ្ នាក ់ ​ តាម ​ ​ ការ ​ ដាស ់ ​ តឿន ​ ដោយ ​ ​ អត ្ ថបទ ​ របស ់ ​ ខេមរៈនីយកម ្ ម ​ " ដែល ​ ចុះ ​ ផ ្ សាយ ​ ថ ្ ងៃទី ​ ២៣ មិនា ឆ ្ នាំ ​ ២០១១ ។

(src)="6.2"> La veille de son décès , elle a fait transmettre un message , demandant d' informer son oncle au Cambodge si elle était amenée à disparaitre sans raison .
(trg)="6.6"> មួយ ​ ថ ្ ងៃ ​ មុន ​ ការ ​ ស ្ លាប ់ ​ ​ នាង ​ បាន ​ ​ ​ បន ្ សល ់ ​ ទុក ​ ​ នូវ ​ សារ ​ ដែល ​ ​ និយាយ ​ ថា ​ ​ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ នាង ​ ត ្ រូវ ​ ស ្ លាប ់ ​ ដោយ ​ គ ្ មាន ​ មូល ​ ហេតុ ​ គ ្ រប ់ ​ គ ្ រាន ់ សូម ​ ជួយ ​ ផ ្ តល ់ ​ ដំណឹង ​ នេះ ​ ដល ់ ​ ពូ ​ របស ់ ​ នាង ​ នៅ ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ផង ​ ។

(src)="7.1"> La députée Mu Sochua s' engage à enquêter sur le décès de la jeune domestique .
(trg)="6.7"> សមាជិក សភា លោក ស ្ រី មូ សុខហួរ បាន អំពាវនាវ ឲ ្ យ មាន ការ ស ៊ ើប អង ្ កេត លើ ករណី ការ ស ្ លាប ់ របស ់ ពលករ វ ័ យ ក ្ មេង

(src)="8.2"> En plus de la publication d' un article sur le sujet , Khmerization avait fait circuler un appel demandant à ses lecteurs d' écrire à l' ambassade du Cambodge en Malaisie .
(trg)="8.1"> អត ្ ថបទ ​ អំពី ​ ការ ​ ​ រំលោភ ​ បំពាន ​ ខេមរៈនីយកម ្ ម ​ បាន ​ ចែក ​ ចាយ ​ នូវ ​ អ ៊ ីម ៉ ែល ​ ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ អ ្ នក ​ អាន ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ ដាក ់ ​ លិខិត ​ ទៅ ​ កាន ់ ​ ​ ​ ​ មន ្ រ ្ តី ​ ស ្ ថានទូ ​ ត ​ នៅ ​ ប ្ រទេស ​ ម ៉ ាលេស ៊ ី ។

# fr/2011_08_09_75702_.xml.gz
# km/2011_08_162_.xml.gz


(src)="1.1"> Ghana : A la recherche de la " Femme idéale " , rencontre avec Linda Annan
(trg)="1.1"> ហ ្ កាណា ​ ៖ មាគ ៌ ា ​ ទៅ ​ រក " ​ ស ្ រ ្ តី ​ ​ ក ្ នុង ​ ឧត ្ តម ​ គតិ ​ " ៖ ជួប ​ ជាមួយ ​ អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លក ់ និង ​ អ ្ នក ​ សារព ័ ត ៌ មាន ​ ​ លីនដា អាណាន ់ ​

(src)="1.2"> Ce billet fait partie du dossier de Global Voices Objectifs du Millénaire 2011.
(trg)="9.19"> ស ្ របពេលជាមួយគ ្ នាដែរ ខ ្ ញុំមានគោលបំណងក ្ នុងការស ្ វែងរកវេទិកាដទៃទៀតក ្ នុងវិស ័ យសារព ័ ត ៌ មានដើម ្ បីជួយជំរុញ អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) ទៅក ្ នុងកម ្ រិតមួយទៀត ។

(src)="3.4"> Dans cette interview avec Steve Sharra , Linda parle de son blog , de sa passion pour le partage des connaissances et de l' autonomisation des femmes , du magazine Obaasema , et des nombreuses autres choses qu' elle fait sur l' Internet .
(trg)="5.5"> ថ ្ មីៗនេះនាងបានត ្ រលប ់ ទៅប ្ រទេសហ ្ កាណាវិញ ហើយកំពុងតែធ ្ វើការនៅក ្ នុងវិស ័ យព ័ ត ៌ មាន និងទំនាក ់ ទំនង ។
(trg)="6.1"> នៅក ្ នុងបទសម ្ ភាសន ៍ ជាមួយ ស ្ ទីវ ហ ្ សារ ៉ ា ( Steve Sharra ) នេះ លីនដា បាននិយាយពីការសរសេរប ្ លក ់ បំណងប ្ រថ ្ នារបស ់ នាងក ្ នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងការពង ្ រឹងអំណាចឲ ្ យដល ់ ស ្ រ ្ តី ទស ្ សនាវដ ្ តី អូបាសឺម ៉ ា ( Obaasema ) និងអ ្ វីៗជាច ្ រើនដែលនាងបានធ ្ វើនៅលើអ ៊ ីនធើណែត ។