# fil/2012_08_morocco-reporma-sa-edukasyon-iginiit-ng-mga-mag-aaral_.xml.gz
# my/2012_08_102.xml.gz


(src)="2.1"> Sa loob lamang ng isang buwan , nakalikom na ng higit 10,000 miyembro ang nasabing Facebook page at nakakuha ng masidhing suporta mula sa social media .
(trg)="3.1"> ထိုလှုပ ် ရှားမှုအဟုန ် ကို အစိုးရတက ္ ကသိုလ ် များတွင ် ကျောင ် းလခမူကို အစိုးရက ပိုမိုတင ် းကျပ ် နိုင ် ဖွယ ် ရှိသည ် ဟူသော သတင ် းက အားဖြည ့ ် ပေးလိုက ် ပုံရသည ် ။

(src)="5.1"> Naging maugong ang apela sa social media .
(trg)="4.2"> ၂၀၁၂ခုနှစ ် တွင ် တိုက ် တွန ် းလိုက ် သည ် ။

(src)="6.3"> " Marapat na ibasura ang kasalukuyang sistema at simulan ng panibago , " sabi naman nung isa .
(trg)="6.2"> " ပညာရေးစနစ ် တစ ် ခုလုံးက ပြောင ် းဖို ့ လိုနေတာပါ " ဟု ကျောင ် းသားတစ ် ယောက ် က ကင ် မရာကိုကြည ့ ် ၍ ပြောသည ် ။

(src)="8.1"> Mula naman sa mga litrato sa Flickr ni Hassan Ouazzani , makikita ang samu 't saring karatula at panawagan laban sa korapsiyon , pagpapabor sa iilan , kakulangan sa imprastraktura , at mahirap na kalagayan ng mga mag-aaral upang makamit ang edukasyon sa kolehiyo :
(trg)="8.3"> ညံ ့ ဖျင ် းသော အခြေခံအဆောက ် အအုံနှင ့ ် အဆင ့ ် မြင ့ ် ပညာရေးတက ် ရောက ် ရန ် တက ္ ကသိုလ ် ကျောင ် းသားများအတွက ် ထားရှိသော ခက ် ခဲသော အခြေအနေများကို ရှုံ ့ ချသည ့ ် မတူကွဲပြားသော ဆောင ် ပုဒ ် များကို ပြသလျက ် ရှိသည ် ။

(src)="12.1"> Umusad ang mga demonstrasyon nang walang aberya .
(trg)="9.2"> ဟာဆန ် အောဇန ် နီ ၏ ဓာတ ် ပုံ ၊

(src)="13.1"> Sa kanilang Tumblr account , sinabi ng UECSE :
(trg)="13.3"> သူတို ့ တွေက မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားတွေ ၊

# fil/2012_09_graffiti-sa-panahon-ng-krisis_.xml.gz
# my/2012_08_250.xml.gz


(src)="5.1"> " Pakainin mo sila ng tira-tira " , wika ng graffiting ito sa New York .
(trg)="4.1"> အနာအဆာတွေကို စားပါစေ " ဟု ရေးထားသော နယူးယော ့ ( ခ ် ) မြို ့ မှ ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီ ။

(src)="5.2"> Litrato ni Omiso sa Flickr .
(trg)="4.2"> ဖလစ ် ကာအသုံးပြုသူ အိုမီဆို ၏ ဓာတ ် ပုံ

(src)="8.1"> Sinusuka ang krisis sa London .
(trg)="6.1"> မန ် ချက ် စတာမြို ့ ၊

(src)="10.1"> Sa ikatlong larawan mababasa ang mga letrang PP ( na tumutukoy sa partidong Spanish Popular Party ) at PSOE ( sa partidong Spanish Socialist Workers ' Party ) .
(trg)="8.2"> ဂရန ် ဒါ ၌ လမ ် းလျှောက ် သွားရာတွင ် မြင ် တွေ ့ နိုင ် သော ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီလှုုိင ် းကို ဖော ် ပြနေသည ် ။

(src)="10.2"> Ang pagsasama ng dalawang pinakakilalang partidong pampulitika sa bansa sa iisang paskil : pagpapahiwatig na wala naman talagang pinagkaiba ang dalawa .
(trg)="8.3"> အားကောင ် းသော ပုံများနှင ့ ် စာပိုဒ ် များက နိုင ် ငံ ၏ နိုင ် ငံရေးနှင ့ ် စီးပွားရေးစနစ ် ကို ကိုးကားထားသည ် ။

(src)="10.3"> Sa pang-anim na litrato nakasulat ang mga katagang " Gente presa , mercado libre " ( Biktima ang lipunan sa malayang kalakalan ) kasama ang mga manok .
(trg)="9.2"> စပိန ် နိုင ် ငံ ၏ လူသိအများဆုံး နိုင ် ငံရေးပါတီနှစ ် ခု ၏ အတိုကောက ် စာလုံးများကို အမှတ ် တံဆိပ ် တစ ် ခုအတွင ် းတွင ် ထည ့ ် သွင ် းထားသည ် ။

(src)="14.1"> " Pagtatanggol sa pampublikong sistema "
(trg)="14.1"> " ပညာရေးသည ် ရောင ် းရန ် မဟုတ ် "

(src)="15.1"> " Ang edukasyon ay hindi nabibili "
(trg)="17.2"> " ( ယုံကြည ် မှုလား ငွေကြေးလား ) ၊

(src)="18.1"> " ¿ Confianza o con fianza ? "
(trg)="18.1"> " ဘာကို ပေးလွတ ် လပ ် ၊

# fil/2012_08_niger-libu-libo-ang-nawalan-ng-tirahan-sa-pagbaha-sa-niamey_.xml.gz
# my/2012_08_284.xml.gz


# fil/2012_07_deklarasyon-ng-kalayaan-ng-internet_.xml.gz
# my/2012_08_66.xml.gz


(src)="1.1"> Deklarasyon ng Kalayaan ng Internet
(trg)="3.6"> EFF , Free Press , Access နဲ ့ Cheezburger .

(src)="1.3"> Sa iba 't ibang bansa , may mga bagong batas na ipinapatupad na humaharang sa paggamit ng internet , habang dumarami naman ang bilang ng mga blogger na nalalagay sa panganib dahil sa pagpapapahayag ng sariling pananaw .
(trg)="5.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် သည ် ပိုမိုကောင ် းမွန ် သော ကမ ္ ဘာတစ ် ခုကို ယူဆောင ် လာနိုင ် မည ် ဟု ယုံကြည ် ပါသည ် ။

(src)="3.2"> Sa kasalukuyan , higit sa 1300 mga organisasyon at kompanya ang pumirma na sa naturang kasunduan at patuloy na nadadagdagan ang kanilang bilang .
(trg)="5.3"> လုပ ် ငန ် းနယ ် ပယ ် များနှင ့ ် နိုင ် ငံများကို ဤမူဝါဒများကို နားလည ် သိရှိစေရန ် တောင ် းဆိုအပ ် ပါသည ် ။

(src)="3.3"> Maaari ka ring lumagda sa Deklarasyon sa pahinang ito ; maaari mo rin itong ipalaganap sa tulong ng iba 't ibang organisasyon , gaya ng sa EFF , Access , at kahit sa Cheezburger .
(trg)="6.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ ၏ လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် များကို ကာကွယ ် ရန ် အတွက ် အပြည ် ပြည ် ဆိုင ် ရာလှုပ ် ရှားမှုတစ ် ခုတွင ် ပါဝင ် ပါမည ် ၊

(src)="3.4"> PANIMULA
(trg)="7.1"> ဤဥပဒေသများကို ဆွေးနွေးကြပါစို ့ ၊

(src)="3.6"> Upang mapanatiling malaya at bukas ang Internet , nananawagan kami sa mga pamayanan , mga industriya , at mga bansa na kilalanin ang mga prinsipyong ito .
(trg)="7.7"> အင ် တာနက ် ကသာ ၄င ် းတို ့ ကို အမှန ် တကယ ် ဖြစ ် လာစေရန ် လုပ ် ဆောင ် နိုင ် စွမ ် းရှိ ၍ ဖြစ ် ပါသည ် ။

(src)="3.7"> Naniniwala kami na magdudulot ang mga ito ng higit na pagkamalikhain , ng higit na inobasyon , at ng mas malayang lipunan .
(trg)="10.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် အတွက ် ရပ ် တည ် ပါသည ် ။

(src)="6.1"> Samahan kaming mapanatiling malaya at bukas ang Internet .
(trg)="12.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာမဖြတ ် ရန ်

(src)="6.2"> DEKLARASYON
(trg)="13.1"> ရယူအသုံးပြုခြင ် း ၊

(src)="7.1"> Naninindigan kami sa malaya at bukas na Internet .
(trg)="14.1"> ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ၊

(src)="9.1"> Pagpapahayag : Huwag harangan ang Internet .
(trg)="14.6"> စောင ့ ် ကြည ့ ် နိုင ် ၊

(src)="12.2"> Huwag pigilan ang mga bagong teknolohiya , at hindi dapat parusahan ang mga lumilikha ng inobasyon dahil sa kabaluktutan ng mga gumagamit dito .
(trg)="15.2"> ခွင ့ ် ပြုချက ် မလိုအပ ် ဘဲ ဆန ် းသစ ် တီထွင ် ဖန ် တီးနိုင ် ရေးအတွက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကို ကာကွယ ် ကြရန ် ၊

(src)="13.1"> Pagiging Pribado : Pangalagaan ang pagiging pribado at ipagtanggol ang kakayahan ng lahat na magpasiya kung paano gagamitin ang sariling datos at mga aparato .
(trg)="15.3"> နည ် းပညာအသစ ် များကို မပိတ ် ပင ် ဘဲ ဆန ် းသစ ် ဖန ် တီးသူများကို ၄င ် းတို ့ ၏ အသုံးပြုသူများအနေဖြင ့ ် လုပ ် ဆောင ် မှုများကို အပြစ ် မပေးရန ်

# fil/2012_09_hapon-isang-hinagap-sa-ugnayang-japanese-korean-gawa-ng-free-hugs_.xml.gz
# my/2012_10_476.xml.gz


(src)="1.4"> Ang nasabing Hapones sa likod ng video ay si Koichi Kuwabara ay pinangunyapitan ng maraming Twitter users na nagbigay ng sari-saring puna , agad-agad pagkatapos ng pagkaka-upload ng video , tungkol sa ugnayang Japan-Korea .
(trg)="1.7"> ဗီဒီယို ဖြန ့ ် ချိပြီး မကြာမီတွင ် ပင ် ဖန ် တီးသူ ကိုအိချိ ကူဝဘာရက ဂျပန ် -ကိုးရီးယား ဆက ် ဆံရေးအတွက ် စိတ ် ပူပန ် နေကြသော တွစ ် တာအသုံးပြုသူများ ၏ စိတ ် ဝင ် စားမှုကို ဖမ ် းစားနိုင ် ခဲ ့ သည ် ။

(src)="4.2"> Sa gitna ng mga pangyayaring ito , ang video ay patuloy na kumalat sa pamamagitan ng Twitter , at pumukaw sa damdamin ng mga nakapanood :
(trg)="3.2"> ထို ့ အပြင ် ဂျပန ် -ကိုးရီးယား ငွေကြေးဖလှယ ် ရေးသဘောတူညီချက ် ကို လျှော ့ ချရန ် စဉ ် းစားသင ့ ် သည ် ဟု အကြံပြုခဲ ့ သည ် ။