# fil/2011_05_sa-mundo-ng-arab-maharlikang-kasalan-ang-namamayani_.xml.gz
# km/2011_04_103_.xml.gz


# fil/2011_04_cambodia-mga-awit-tungkol-sa-facebook_.xml.gz
# km/2011_04_99_.xml.gz


(src)="1.3"> Ngunit sa Cambodia , ang Facebook ay hindi pa naituturing na isang banta sa pamahalaan .
(trg)="1.3"> ប ៉ ុន ្ តែនៅក ្ នុងប ្ រទេសកម ្ ពូជា Facebook នៅមិនទាន ់ ត ្ រូវបានគេចាត ់ ទុកថាជាការគម ្ រាមចំពោះរដ ្ ឋាភិបាលនៅឡើយទេ ។

(src)="2.1"> Gumawa ang mga pulitiko , sa pamumuno ni Punong Ministro Hun Sen ( na nasa kapangyarihan na noon pang 1985 ) , ng kanilang sariling pahina sa Facebook kung saan sila nakikipag-ugnayan sa mga mamamayan ng Cambodia .
(trg)="2.1"> ក ្ រុមអ ្ នកនយោបាយដែលត ្ រូវបានដឹកនាំដោយនាយករដ ្ ឋមន ្ រ ្ តី ហ ៊ ុន សែន ( ដែលបានកាន ់ អំណាចតាំងពីឆ ្ នាំ 1985 ) បានបង ្ កើតទំព ័ រ Facebook របស ់ ខ ្ លួនជាកន ្ លែងដែលពួកគេធ ្ វើទំនាក ់ ទំនងជាមួយនឹងប ្ រជាពលរដ ្ ឋកម ្ ពុជា និងអ ្ នកលេងអ ៊ ីនធឺណេតទាំងឡាយ ។

(src)="5.1"> Nabigla ang Khmerbird sa biglaang pag-usbong ng mga awiting ito , ngunit nagpahayag siya ng pagsang-ayon sa ilang mga awiting sinisisi ang Facebook dahil sa pagkakasira ng mga relasyon .
(trg)="5.1"> Khmerbirdភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើលចំពោះការកើនឡើងរបស ់ ចម ្ រៀងប ្ រភេទនេះ ក ៏ ប ៉ ុន ្ តែក ៏ មានការយល ់ ស ្ របជាមួយនឹងចម ្ រៀងដែលបន ្ ទោសថា Facebook ជាមូលហេតុនៃការបែកបាក ់ របស ់ គូស ្ នេហ ៍ ។

(src)="5.5"> Pakiramdam niya ay naiwan siya .
(trg)="5.5"> គាត ់ មានអារម ្ មណ ៍ ថាត ្ រូវបានបោះបង ់ ។

(src)="5.7"> Maaaring maging isang sanhi ito ng isang mabigat na suliranin sa relasyon .
(trg)="5.7"> ចំណុចនេះវាប ្ រាកដណាស ់ ថានឹងអាចបណ ្ តាលឲ ្ យមានការប ៉ ះពាល ់ យ ៉ ាងធ ្ ងន ់ ធ ្ ងរចំពោះទំនាក ់ ទំនងគូស ្ នហ ៍ ។