# fil/2009_07_estados-unidos-nalalapit-sa-isang-hakbang-para-alisin-ang-kaukulang-paglalakbay-kung-may-hiv_.xml.gz
# fr/2009_07_11_14575_.xml.gz


(src)="1.1"> Estados Unidos : Nalalapit Na sa Isang Hakbang Para Alisin ang Kaukulang Paglalakbay Kung May HIV
(trg)="1.1"> Etats-Unis : L’interdiction de voyager pour les séropositifs bientôt levée ?

(src)="1.2"> Noong huling linggo , ang gobyerno ng Estados Unidos ay nagpasimula ng hakbang para alisin ang pagpapalakbay at paghihigpit ng imigrasyon na pinataw sa mga dayuhang may HIV .
(trg)="1.2"> La semaine dernière , le gouvernement américain a amorcé les dernières étapes nécessaires à la levée des restrictions de longue date sur les voyages et l’immigration imposées aux étrangers séropositifs.

(src)="2.1"> Sa kasalukuyang pagbawal ng mga dayuhan na may HIV , kahit sila pa ay mga turista o mga mangangalakal , hindi sila makapasok sa Estados Unidos , bagaman maliban na lamang sa mga kaso na ipinagkaloob ng paubaya .
(trg)="2.1"> Selon l’interdiction en vigueur , les étrangers séropositifs, qu’ils viennent en touristes ou pour affaires, ne peuvent entrer aux Etats-Unis, bien que dans des cas exceptionnels une dérogation puisse être accordée.

(src)="2.2"> Ang patakaran , na inilapat humigit na sa labing-limang taon , ay pumipigil sa mga imigranteng may HIV para maging mga legal na permanenteng residente .
(trg)="2.2"> Cette politique , en place depuis plus de 15 ans , empêche également les immigrants porteurs du virus de devenir légalement des résidents permanents .

(src)="2.3"> Ang dahilan para dito ay ang pagsama ng Departamento ng Pangkalusugan at Pantaong Serbisyo ng Estados Unidos sa HIV bilang isa sa mga “ sakit na makakahawa na makabuluhan sa pampublikong kalusugan . ” na iyong makapigil sa mga taong nais makapasok sa Estados Unidos .
(trg)="2.3"> Cela s’explique par le fait que le département américain de la santé et des services sociaux (HHS) considère le virus comme faisant partie des « maladies transmissibles importantes du point de vue de la santé publique » qui interdit à ces personnes d’entrer aux Etats-Unis.

(src)="2.4"> Pero noong huling linggo , ang Departamento ng Pangkalusugan at Pantaong Serbisyo ay nagpasa ng panukalang regulasyon para mapaalis ang HIV sa listahan ng nakahahawng sakit .
(trg)="2.4"> Mais la semaine dernière le ministère en question ( HHS ) a proposé des réglementations qui excluraient le VIH de cette liste de maladies transmissibles .

(src)="3.1"> Maraming aktibista at manunulat sa Internet ang natuwa sa panukalang ito , dahil ito ay makasimula sa proseso na mapawalang-bisa ang pagbabawal .
(trg)="3.1"> De nombreux militants et blogueurs saluent cette initiative car elle enclenche le processus destiné à abroger l’interdiction.

(src)="3.2"> Halimbawa , si Erin , sa panunulat sa isang naghahangad na komadrona , ay nagsasabi :
(trg)="3.2"> Par exemple , Erin écrit sur le blog an aspiring midwife :

(src)="3.3"> “ Tinagal hanggang sa 2009 , pero napatumba sa wakas ng gobyerno ang pinakahalatang diskriminasyon sa batas na inakda sa nakaraang dalawampung taon . ”
(trg)="3.3"> « Il a fallu attendre 2009 pour que le gouvernement finisse par abroger une des lois les plus ouvertement discriminatoires appliquées ces vingt dernières années . »

(src)="3.4"> Habang mga iba ’ t ibang bansa sa mundo ay may sariling paghihigpit sa paglalakbay o imigrasyon ukol sa mga taong may HIV , and Estados Unidos ay isa sa mga ilang bansa na may patakaran sa paghihigpit sa simpleng pagpasok sa bansa .
(trg)="3.4"> Si divers pays dans le monde ont des restrictions sur le tourisme ou l’immigration pour les séropositifs, les Etats-Unis sont l’un des rares pays à avoir une telle politique restrictive pour la simple entrée dans le pays.

(src)="3.5"> Ang blog na DYM SUM ay tumutukoy na :
(trg)="3.5"> Le blog DYM SUM développe :

(src)="3.6"> “ Isang nakakawiling karagdagang tala : ilan lamang sa dosenang bansa sa mundo , maliban sa Estados Unidos , ay maykaroong paghigpit sa paglalakbay ng mga taong may HIV .
(trg)="3.6"> « Remarque intéressante : seule une douzaine de pays dans le monde , en plus des Etats-Unis , ont encore une interdiction de tourisme en vigueur pour les séropositifs .

(src)="3.7"> Ilan sa ito ay ang Iraq , Tsina , Saudi Arabya , Libya , Sudan , Qatar , Brunei , Oman , Moldoba , Rusya , Armenya at Timog Korea .
(trg)="3.7"> Il s’agit de l’Irak, la Chine, l’Arabie Saoudite, la Libye, le Soudan, le Qatar, le Brunei, Oman, la Moldavie, la Russie, l’Arménie et la Corée du Sud.

(src)="3.8"> Kung kailangan , basahin mo ang listahan nang ikalawang beses , at pag-isipan mo kung ano ang mali doon . ”
(trg)="3.8"> Si besoin est , relisez cette liste et réfléchissez à ce qui cloche . »

(src)="3.9"> Sa pagtugon sa balita , ang mga manunulat sa Internet ay nagbahagi ng kanilang mga karanasang subuking makapasok sa Estados Unidos o mga estratehiya na narinig daw nila na makadaya sa pagpipigil sa paglalakbay .
(trg)="3.9"> En réaction à la nouvelle , des bloggeurs partagent leurs expériences en ce qui concerne leurs tentatives d’entrer dans les Etats-Unis ou les stratégies dont ils ont entendu dire qu’elles permettaient d’éviter l’interdiction de voyager.

(src)="3.10"> Halimbawa , ang Ebolusyon ni Jeremiah , isang panulat galing sa Canada , nagsasabi na :
(trg)="3.10"> Par exemple , The Evolution of Jeremiah , un blog canadien , déclare :

(src)="3.11"> “ Hindi ako nagkaroon ng problema sa pagpasok sa Estados Unidos .
(trg)="3.11"> « Je n’ai jamais eu de difficultés à entrer aux Etats-Unis.

(src)="3.12"> Walang taong nagtanong sa akin , at walang taong kailingan maka-alam .
(trg)="3.12"> Personne ne m’a rien de mandé et personne n’avait besoin de savoir.

(src)="3.13"> Ito ay mabuting balita sa mga maglalakbay sa mundo .
(trg)="3.13"> Ce sera une bonne nouvelle pour les voyageurs du monde entier .

(src)="3.14"> Sana ito ay dumating sa bisa sa lalong madaling panahon . ”
(trg)="3.14"> Espérons que cela entrera en vigueur le plus tôt possible . »

(src)="3.15"> Si Bobito , sa pagkomento sa panulat sa Queerty , nagpapaliwanag sa iba pang mga estratehiya na nagamit na ng ibang may HIV :
(trg)="3.15"> Bobito , commentant un billet publié sur Queerty , explique à quelles autres stratégies les séropositifs ont eu recours :

(src)="3.16"> “ Sa pagka-alam ko , kung sila ay makahanap ng mga anti-viral na gamot sa dala-dalahan ng lumalakbay , ayaw nila paalisin ang tao sa paliparan .
(trg)="4.1">D’après ce que l’on m’a dit, si le service américain des douanes trouve les antiviraux dans les bagages d’un voyageur, ils ne le laissent pas quitter l’aéroport.

(src)="3.17"> May mga paraan para iwasan ito , katulad ng pagpadala sa koreo ng mga gamot sa isang kaibigan sa Amerika bago lumipad , at sa palagay ko may mga organisasyon sa HIV na nag-susuporta at nagbibigay ng tulong din .
(trg)="4.2"> Il y a des moyens d’éviter cette situation, comme faire expédier ses médicaments à un ami en Amérique avant de prendre l’avion, et je pense que certaines associations de soutien aux séropositifs leur viennent également en aide à cet égard.

(src)="3.18"> Nabasa ko rin na , kung sila ay gumawa ng isang paghahanap at may makitang mga gamot na antiviral , lalagyan nila ng HIV + ang pasaporte ng maglalakbay , isang hakbang na makaparatang imposible sa lahat ng mga hinaharap na paglalakbay sa mga bansang nagpapapigil sa HIV + , pero hindo ko matandaan kung saan ko ito nabasa . ”
(trg)="4.3">J’ai également lu que s’ils fouillent au hasard les bagages et découvrent des antiviraux, alors ils tamponnent HIV+ sur le passeport du voyageur, rendant impossible toute tentative future de voyager dans les pays qui refusent les porteurs du virus, mais je ne sais plus où j’ai lu cela. »

(src)="3.19"> Isang ulat na binahagi noong Hunyo ng Human Rights Watch ay naglalarawan kung paano magkaroon ng kahihihatnan ang mga patakarang ito sa mga migranteng may HIV .
(trg)="4.4"> Un compte-rendu publié en juin par Human Rights Watch décrit les conséquences que peuvent avoir ces politiques sur la santé des migrants séropositifs .

(src)="3.20"> Ang panulat ng Empowerment for HIV Positive Migrants and Spouses , na matatagpuan sa Malaysia , ay nag-uulat din kung paano naging mapanganib ang mga patakarang ito sa mga taong may HIV .
(trg)="4.5"> Le blog Empowerment for HIV Positive Migrants and Spouses , basé en Malaisie , évoque également en quoi ces restrictions peuvent leur être préjudiciables .

(src)="3.21"> Ito ay nagsasaad na :
(trg)="4.6"> Il déclare :

(src)="4.1"> “ Mga maling akala at palagay ukol sa HIV are marahil sa kakulangan ng impormasyong dulot pa ng madungis na pananaw sa PLHIV .
(trg)="5.1"> « Les idées fausses et les préjugés sur le VIH dus à un manque d’informations ont encore stigmatisé les gens vivant avec ce virus.

(src)="4.2"> May namamagitang lakad para sa mga PLHIV na lumalakbay sa mga bansang may paghihigpit para pigilan ang kanilang paggamot para iwasan ang pagpigil sa pagpasok .
(trg)="5.2"> Ces personnes qui voyagent dans des pays à restrictions ont tendance à arrêter leur traitement ( thérapie antirétrovirale ) pour éviter l’interdiction d’entrer.

(src)="4.3"> Ang itong hakbang ay nagdulot ng pagpigil sa paggamot ... ... Dapat tandaan ng mga bansa na lahat na estadong miyembro ng UN ay naglakda sa International Health Regulations na hindi dapat mamili ng anumang sakit , kabilang ang HIV .
(trg)="5.3"> Cette mesure a engendré une résistance au traitement… … Il faut que tous les pays se souviennent que tous les Etats membres des Nations-Unies ont signé la réglementation internationale en matière de santé , qui ne distingue aucune maladie , pas même le VIH .

(src)="4.4"> Ang itong reuglasyon ay basehan para sa pagkakaloob ng paggamot sa bansa .
(trg)="5.4"> Cette réglementation doit être la référence dans le plaidoyer pour qu’un traitement soit fourni dans le pays.

(src)="4.5"> Mga makapangyarihang bansa katulad ng Estados Unidos at Tsina ay dapat mamuno sa itong bagay at maging mabuting halimbawa para sa ibang bansa kapag inalis nila ang mga paghihigpit . “
(trg)="5.5"> Les pays influents tels que les Etats-Unis et la Chine devraient prendre les rênes dans ce domaine et être un modèle pour les autres pays quand ils lèveront véritablement les restrictions . »

(src)="4.6"> Ngayon na ang HHS ay naglathala ng kanilang iminungkahing regulasyon , may 45 na araw para sa komento ng publiko na wawakas sa ika-17 ng Agosto .
(trg)="5.6"> Maintenant que le HHS a publié ses propositions de réglementation , il va y avoir une période de 45 jours qui prendra fin le 17 août , durant laquelle l’opinion publique va pouvoir s’exprimer.

(src)="4.7"> Kung ang mga regulasyon ay iaakma pagkatapos ng panahon para sa mga komento , ito ay maipasatupad na .
(trg)="5.7"> Si les réglementations sont adoptées après cette période , elles devront alors être appliquées .

(src)="4.8"> Ang huling takdang panahon para sa pagsatupad ay hindi pa matiyak sa kasalukuyan , pero ang ibang mga aktibista ay nagbabasakali sa katapusan ng taon .
(trg)="5.8"> Le délai final d’application n’est actuellement pas connu, mais certains militants espèrent que ce sera le cas d’ici la fin de l’année.

(src)="4.9"> Ang panulat ng DYM SUM ay nagsasabi na makabenepisyo ang lahat kung ang pagpipigil ay mapawalang-bisa at makabagong regulasyon ay maisapatupad .
(trg)="5.9"> Le blog DYM SUM affirme que l’abrogation de l'interdit et l’application des nouvelles réglementations profiteront à tous.

(src)="4.10"> “ Ito ay naging isang higit na maliit na isyu sa ibang bahagi ng komunidad ng GLBTO , pero - walang kaduda-duda - ay ang mas mahalagang usapan na dapat tukuyin .
(trg)="5.10"> « Cette interdiction a été un moindre sujet de controverse chez certains membres de la communauté gay , lesbienne , bisexuelle , transsexuelle , homosexuelle et en recherche d’identité sexuelle mais elle est incontestablement tout aussi importante pour d’autres sujets qui doivent être abordés.

(src)="4.11"> Syempre , ito lamang ay nagsasabi na ang pagbawi ng pagpipigil sa paglalakbay ay nakakaapekto di lamang sa komunidad ng GLBTQ , kundi sa buong mundo rin . "
(trg)="5.11"> Bien entendu , cela va sans dire que la levée de l’interdiction de voyager pour les séropositifs n’a pas uniquement des conséquences sur cette communauté mais également sur le monde entier. »

(src)="4.12"> Ang larawan ng Nakatayong Eroplano ay kagandahang-loob ni Steven Fernandez sa Flickr .
(trg)="5.12"> Photo d’un avion à l’arrêt prise par Steven Fernandez et publiée sur Flickr.

# fil/2009_07_indya-paghabol-sa-laho-ng-araw_.xml.gz
# fr/2009_07_21_15444_.xml.gz


(src)="1.1"> Indya : Paghabol sa Laho ng Araw
(trg)="1.1"> Inde : A la poursuite de l' éclipse solaire du 22 juillet

(src)="1.2"> Sa ika-22 ng Hulyo , masaksihan natin ang pinakahabang laho sa ika-21 siglo .
(trg)="1.2"> Le 22 juillet , nous serons au rendez vous pour voir la plus longue éclipse solaire du 21ème siècle .

(src)="1.3"> Ang laho ay makikita sa pagitan ng 5 : 20 ng umaga hanggang 7 : 40 ng umaga , mula sa loob ng isang makitid na pasilyo na dumadangkal sa daigdig .
(trg)="1.3"> L' éclipse devrait apparaître de 5h20 jusqu ' à 7h40 du soir , dans un couloir étroit enjambant la moitié de la terre .

(src)="2.1"> Sa Indya , ang landas ng laho ay babalat sa mga siyudad ng Surat , Indore , Bhopal , Varanasi at Patna .
(trg)="2.1"> En Inde , le passage de l' éclipse couvrira les villes de Surat , Indore , Bhopal , Varanasi et Patna .

(src)="4.1"> May malaking galak na nangyayari sa bansa tunghol sa laho .
(trg)="4.1"> Une grande agitation assez remarquable règne dans le pays autour de cette éclipse .

(src)="4.2"> Bagama 't nagsasabi ang Earthquakeforcasting na ang laho sa India ay karaniwang makawiwili sa bawat 4 na tao - katulad ng mga taong naalam sa siyensya ng planeta , mga bituin o kalawakan , mga may-alam sa astrolohiya , mga relihiyosong tao at mga turistang mahilig sa kalawakan , lumalabas na ang mga Indyano ay bumabagay sa isa sa mga nasabing kategoriya .
(trg)="4.2"> Bien que le blog Earthquakeforcasting indique que les éclipses en Inde intéressent généralement quatre catégories de personnes , à savoir les astronomes , les astrologues , les religieux et les astro-touristes , il s' avère que la plupart des Indiens appartiennent au moins à une des catégories ci-dessus .

(src)="5.1"> Para sa mga Hindu , ang laho ay hindi lamang isang kalawakang pangyayari .
(trg)="5.1"> Pour les Hindous , l' éclipse n' est pas seulement un phénomène d' astronomie .

(src)="5.2"> Ito ay umiikot sa mga relihiyoso at kultural na paniniwala ; may maraming mga gawa-gawa rin na kaugnay sa laho .
(trg)="6.1"> Le secteur du tourisme et l' industrie hôtelière sont prêts pour profiter de cette agitation autour de cette éclipse .

(src)="5.3"> Nais ng Astronomy India Blog na ilantad ang ilan sa mga gawa-gawa dito .
(trg)="6.2"> Les endroits où l' éclipse sera visible sont tous prêts pour accueillir les foules des gens qui viennent pour assister à cet événement .

(src)="6.1"> At sa pakikipag-usap sa paghabol ng laho , ang mga operator na naglilibot ng mga turista ay may natatanggap na maraming hiling sa pag-uupa ng eroplano para lang
(trg)="7.1"> En parlant de la chasse aux éclipses , des organisateurs de voyages enregistrent également des demandes innombrables de vols charter pour observer cet événement depuis les nuages .

(src)="7.2"> Sa katunayan , nagsabi ang DesPardes India na ang isang espesyal na byahe ay nagaganap para ialok ang itong pribilhiyo sa presyong INR 75,000 ( humigit-kumulang sa 1560 dolyares ) - ang halaga ng isang upuang malapit sa bintana na tatlong oras na byahe mula sa Delhi .
(trg)="8.1"> En fait , comme le blog DesPardes India l' indique , un " vol spécial d' éclipse " est organisé pour offrir ce privilège pour un prix de 75 000 Roupies indiennes ( environ 1050 € ) , coût d' un siège près d' un hublot durant un vol de 3 heures depuis Delhi .

(src)="8.1"> Ang mga relihiyosong Hindu ay magtitipon para sa paglalakbay sa mga banal na lugar katulad ng Varanasi , Kurukshetra ( Haryana ) at iba pa , para lamang ilubog ang sarili sa ilog .
(trg)="9.1"> Les religieux hindous se recueilleront dans des lieux de pèlerinage tel que Varanasi , Kurukshetra ( Haryana ) etc . , pour s' immerger dans le fleuve .

(src)="8.2"> Ang distritong administrasyon ng Haryana ay nag-aantay ng higit sa isang milyong manglalakbay at nag-aalok pa ng katibayan o seguro sa mga peregrino para ingatan ang mga sarili sa mga posibleng kapamahakan .
(trg)="9.2"> L' administration locale de Haryana attend plus de 100 000 pèlerins et offre également une couverture d' assurance aux pèlerins contre tous les dangers possibles .

(src)="9.1"> Kung ikaw ay isa sa mga masuwerteng makapunta para mamasdan ang pambihirang pangkalawakang pangyayaring ito , ang mga sandaling mahiya ng ika-22 ng Hulyo , pakitandaan na kumuha ng sapat na kaligtasan para sa mga mata .
(trg)="10.1"> Si vous êtes parmi les chanceux qui vont assister à cet événement céleste rare , aux moments magiques du 22 juillet prochain , veuillez prendre toutes les mesures de sécurité pour protéger vos yeux .

(src)="10.1"> Maligayang Pagtanaw !
(trg)="11.1"> Heureuse éclipse !

# fil/2009_09_estados-unidos-mehiko-astronaut-jose-hernandez-gumagamit-ng-twitter-mula-sa-panlabas-na-kalawakan-ng-mundo_.xml.gz
# fr/2009_09_01_18243_.xml.gz


(src)="1.1"> Estados Unidos , Mehiko : Astronaut Jose Hernandez Gumagamit ng Twitter Mula sa Panlabas na Kalawakan ng Mundo
(trg)="1.1"> USA , Mexique : L' astronaute José Hernández sur Twitter depuis l' espace

(src)="1.2"> Ang astronaut na si Jose Hernandez ay kasalukuyang nag-aaligid sa mundo bilang bahagi ng isang pangkalawakang misyon sa Internasyonal na Pangkalawakang Istasyong , at sya ay gumagamit ng Twitter habang siya ay nasa labing-tatlong araw ng misyon .
(trg)="1.2"> L' astronaute José Hernández est en ce moment en orbite autour de la Terre dans le cadre d' une mission de la navette spatiale vers la Station spatiale internationale , et il envoie des tweets au long de sa mission de 13 jours .

(src)="2.1"> Bilang isang anak na isinilang sa Estados Unidos ng mga imigranteng galing Mehiko , si Hernandez ay tumira halos kalahati ng kanyang buhay sa bansang pinanggalingan ng kanyang mga magulang at ang kalahati sa Estados Unidos .
(trg)="2.1"> Né aux U.S.A. d' immigrants mexicains , José Hernández a passé la moitié de sa vie dans le pays d' origine de ses parents et le reste aux Etats-Unis .

(src)="2.2"> Ayon sa Mexico Reporter , siya ay isang pambansang bayani sa Mehiko at ang kuwento ng kanyang buhay ay inspirasyon sa parehong bansa .
(trg)="2.2"> Selon Mexico Reporter , il est un héros national au Mexique et sa vie est une source d' inspiration pour beaucoup dans les deux pays .

(src)="2.3"> Si Hernandez ay dating migranteng manggagawa , na nagtrabaho sa tabi ng kanyang mga magulang sa kampo , at ngayon ay ginawa ang unang lakbay nya sa panlabas na kalawakan ng mundo .
(trg)="2.3"> M. Hernández est un ancien travailleur migrant , qui a travaillé dans les champs aux côtés de ses parents , et le voilà qui fait son premier voyage dans l' espace .

(src)="3.1"> Ang astronaut na si Jose Hernandez at hango sa Wikimedia Commons
(trg)="3.1"> L' astronaute José Hernández , source : Wikimedia Commons

(src)="4.1"> Ang kanyang twitter sa Ingles at Espanyol ay nagbibigay ng mga bagong balita habang sya ay naghahanda sa kanyang paglunsad , na iniskedyul para sa ika-25 ng Agosto .
(trg)="4.1"> Son compte twitter bilingue était tenu à jour pendant les préparatifs du lancement , initialement prévu le 25 août .

(src)="4.2"> Dahil sa mga problema sa makina , ito ay naantala ng ilang araw .
(trg)="4.2"> A la suite d' ennuis mécaniques , celui -ci a été repoussé de plusieurs jours .

(src)="4.3"> Ang maling pagsimula at ang mga paulit-ulit sa mga karaniwang paghahanda ay nagsimula na magkaroon ng pamilyar na pakiramdam pagkatapos :
(trg)="4.3"> Les faux départs et la procédure répétitive de préparation a fini au bout d' un moment par devenir familière :

(src)="4.4"> Pupunta para sa isang magandang takbo .
(trg)="5.1"> Vais courir un peu .

(src)="4.5"> Panahon mukhang makipagtulungan para sa gabing 1 : 10 umagang EDT lunsad !
(trg)="5.2"> On dirait que la météo d' aujourd'hui va coopérer au lancement de cette nuit à 1 h 10 heure locale !

(src)="4.6"> Pakiramdam katulad ng Ground Hog Day ! : - )
(trg)="5.3"> Un super jour de la marmotte :- )

(src)="4.7"> Dito sa mga panahon ng paghahanda , nang nagkaroon si Hernandez ng pag-uusap sa telepono kay Mehikong Presidente Felipe Calderon .
(trg)="7.1"> C' était pendant les préparatifs , alors que José Hernández avait une conversation téléphonique avec le président mexicain Felipe Calderón .

(src)="5.1"> Sa wakas ang araw ay dumating , at ang paglunsad ng Space Shuttle sa orbito ng ika-28 ng Agosto .
(trg)="8.1"> Le grand jour est arrivé , et la navette spatiale a été mise en orbite le 28 août .

(src)="5.2"> Nang nasa pangkalawakan na si Hernandez , nagbigay siya ng kanyang mga saloobin sa unang araw nya sa kalawakan :
(trg)="8.2"> Arrivé dans l' espace , Hernández a communiqué ses impressions sur sa première journée là-haut :

(src)="5.3"> Nag-aayos at natanto ang aking pangarap … Napakadakila ng Micro G. Natapos ang pag-aayos ng mga computer at naghahanda para matulog !
(trg)="9.1"> Je m' installe et je réalise mon rêve… La micro-gravité , c' est super .
(trg)="9.2"> Fini de configurer les ordinateurs et prêt à dormir !

(src)="5.4"> Hinid ko kailangan ng unan !
(trg)="9.3"> Pas besoin d' oreiller !

(src)="5.5"> Sa sunod na mag dalawang lingo , nagbigay si Hernandez ng mga balita ukol sa mga gawain ng misyon at ang mga kinabukasang gawain :
(trg)="11.1"> Pendant les deux prochaines semaines , José Hernández publiera des mises à jour sur les activités de la mission , présentes et futures :

(src)="5.6"> # onorbit Natapos ang araw ng ika-tatlong paglakbay at dumating sa istasyon .
(trg)="12.1"> #onorbit Fini 3e jour de vol et arrimés à la Station .

(src)="5.7"> Nakilala ko ang aking 6 na kapitbahay at mukhang mabait sila !
(trg)="12.2"> Fait connaissance avec nos 6 voisins , ils sont sympas !

(src)="5.8"> Sobrang bait na bibigyan namin ng sakay pauwi ang isa sa kanila !
(trg)="12.3"> Si sympas qu' on va en ramener un chez lui !

(src)="5.9"> Sundin ang mga tweets sa misyon sa @ Astro _ Juan
(trg)="14.1"> Vous pouvez le suivre sur Twitter jusqu' à la fin de la mission , sur @Astro_Jose

# fil/2009_09_global-voices-mga-usap-usapan-para-sa-isang-mas-mabuting-mundo-conversations-for-a-better-world_.xml.gz
# fr/2009_09_02_18325_.xml.gz


(src)="1.1"> Global Voices + Conversations for a Better World
(trg)="1.1"> Global Voices partenaire de l' ONU dans Conversations pour un monde meilleur

(src)="1.2"> Isang bagong panulat na sinuyu ng United Nations Population Fund ( UNFPA ) na tinawag na Conversations for a Better World ay nagpapatulong sa mga manunulat ng Global Voices para bigyang-diin ang mga usap-usapan ukol sa populasyon at pagpapaunlad sa buong mundo .
(trg)="2.1"> Un nouveau blog , sponsorisé par le Fonds pour les populations des Nations Unies ( UNFPA ) intitulé Conversations pour un monde meilleur a mandaté les blogueurs de Global Voices pour contribuer à mettre en lumière les conversations en ligne sur les thèmes de la population et du développement à travers le monde .

(src)="2.1"> Hindi bababa sa isang dosenang manunulat ng Global Voices ay magbabahagi ng kuwento sa kanilang kabilugang panunulat ukol sa kapaligiran at pagbabago sa panahon , kabataan at kanilang sexualidad , pagiging ina , karapatang makapanganak , at iba pa , sa susunod na buwan sa Conversations for a Better World .
(trg)="3.1"> Une douzaine au moins de blogueurs de Global Voices vont diffuser des articles de leur blogosphère sur l' environnement et le changement climatique , la jeunesse et la sexualité , la maternité , les droits génésiques , et d' autres sujets , au long des six prochains mois sur Conversations pour un monde meilleur .

(src)="3.1"> Bawat buwan may bagong paksa at dalawang bagong manunulat ay mangunguna .
(trg)="4.1"> Chaque mois verra un nouveau sujet pris en main par deux nouveaux blogueurs .

(src)="3.2"> Sina Ayesha Saldanha ( Bahrain ) at Rezwan ( Bangladesh ) ang nag-edit ng kuwento sa buwan ng Agosto , at sila ay susundan ni Ndesanjo Macha ( Tanzania ) at Njeri Wangari sa buwan ng Setyembre .
(trg)="4.2"> Ayesha Saldanha ( Bahrain ) et Rezwan ( Bangladesh ) ont co-édité les articles en août , et ils seront suivis par Ndesanjo Macha ( Tanzanie ) et Njeri Wangari ( Kenya ) en septembre .

(src)="4.1"> Sa kasalukuyan , may nabalitaan kami galing sa mga manunulat na may HIV sa Aprika at Asya , mga reaksyon ukol sa AIDS sa Gitnang Silangan , at mga manunulat sa Indya ukol sa mga magsasakang nababalot sa matinding kahirapan na nagpakamatay .
(trg)="5.1"> Pour le moment , nous avons appris sur les blogueurs séroposifs en Afrique et en Asie , les attitudes vis-à-vis du SIDA au Moyen-Orient , et , par les blogueurs indiens , sur les suicides des paysans confrontés à l' extrême pauvreté .

(src)="5.1"> Ito ay magandang pagkakataon para sa atin na iparinig sa mga organisasyon na hindi sakop ng gobyerno at ang madla ng UN , at para sa kabuang manunulat ng Global Voices bilang alternatibong pinagkukunan ng kita .
(trg)="6.1"> C' est pour nous une magnifique opportunité pour atteindre des lecteurs parmi les organisations non-gouvernementales et aux Nations-Unies , et pour Global Voices dans l' ensemble , une source alternative de revenus appréciée .

(src)="5.2"> Ilalathala din naming ang mga panulat ng Global Voices galing sa Conversations for a Better World sa isang espesyal na pahina sa itong website , and ibabalik ang mga links sa lahat na sinanay na bersyon galing sa mga Lingua websites .
(trg)="6.2"> Nous reprenons les billets de Global Voices pour les Conversations pour un monde meilleur sur une page spéciale du site , avec des liens vers toutes les versions traduites sur les différents sites Lingua .
(trg)="6.3"> Pour les billets de cette série traduits en français , voir ici .

(src)="6.1"> Lumalago pa ang Conversations for a Better World at humahanap pa ng mga boluntaryong magbibigay ng kanilang kontribusyon .
(trg)="7.1"> Conversations pour un monde meilleur continue à se développer et à chercher davantage de contributeurs bénévoles .

(src)="6.2"> Hinihikayat namin ang aming mga sariling komunidad na makihalok sa pamamagitan ng pagsusumite ng kanilang mga istorya , at madali lamang para sa kahit sino na magrehistro at magbahagi ng kanilang kuwento o komento rin .
(trg)="7.2"> Nous encourageons les membres de notre communauté à participer en envoyant leurs articles , et il est également aisé pour tous de s' inscrire et de partager des articles ou des commentaires .

(src)="7.1"> Maraming trabaho pa ang gagawin para alisin ang mga hdlang sa pag-uunlad na dulot ng kamangmangan at kakulangan ng kamalayan .
(trg)="8.1"> Il reste beaucoup à faire pour ébrécher les barrières au développement engendrées par l' ignorance ou le manque de prise de conscience .

(src)="7.2"> Sa pamamaraan ng pagbabasa at lantarang pagsasalita ng mga bagay na nakikita araw-araw ng mga manunulat sa buong mundo tayo ay makatulong na gumawa ng isang maliit na pagkakaiba .
(trg)="8.2"> En lisant et en parlant plus ouvertement de ce qu' observent dans leur vie quotidienne les blogueurs à travers le monde , nous pouvons tous contribuer si peu que ce soit à faire bouger les choses .

# fil/2009_10_pagdadalantao-at-bilangguan-kalusugan-at-karapatan-ng-kababaihan-sa-likod-ng-rehas_.xml.gz
# fr/2009_10_26_22233_.xml.gz


(src)="1.1"> Pagdadalantao at Bilangguan : Kalusugan at Karapatan ng Kababaihan sa Likod ng Rehas
(trg)="1.1"> Grossesse et prison : la santé et les droits des femmes en détention

(src)="2.1"> Pantay-pantay ba ang mga nagdadalantao pagdating sa karapatang pantao , o para lamang ito sa mga malalaya ?
(trg)="2.1"> Les femmes qui attendent un enfant peuvent -elles toutes prétendre aux mêmes droits ou bien les femmes enceintes maintenues en détention perdent -elles ces droits ?

(src)="3.1"> May mga ilang katanungan na naiisip tungkol sa karapatan ng mga nagdadalantao na mabuhay at palakihin ang kanilang anak kapag sila ay nakulong dahil sa isang krimen : Ano ang pakiramdam nila kapag nagdalantao sila at nanganak sa loob ng bilangguan ?
(trg)="3.1"> Plusieurs questions viennent à l' esprit concernant le droit d' une femme enceinte à vivre et élever son enfant alors qu' elle a été condamnée pour un quelconque crime : Comment vivent -elles le fait d' attendre un enfant et de lui donner la vie derrière les barreaux ?

(src)="3.2"> Dapat ba silang mabigyan ng karapatang mauna kung may mga kababaihan sa labas ng bilangguan na hindi nagkakamit ng atensyong medikal ?
(trg)="3.2"> Devraient -elles être prioritaires alors que d' autres femmes , qui ne vivent pas dans un centre de détention , sont dépourvues d' assistance médicale ?

(src)="3.3"> Dapat bang mas manaig ang pagka-ina sa kahit na anong kalagayang legal upang masiguro ang kanyang karapatang pantao ?
(trg)="3.3"> La maternité doit -elle primer sur toutes les autres lois , pour garantir ses droits à une femmes enceinte ?

(src)="4.1"> USA : Hindi na Pinoposasan ang mga Babaeng Nanganganak
(trg)="4.1"> Etats-Unis : plus question d' enchaîner les femmes durant leur accouchement .

(src)="6.1"> Ano ang nangyayari sa anak ng bilanggo pagkapanganak ?
(trg)="5.1"> Qu' arrive -t-il à l' enfant d' une détenue après l' accouchement ?

(src)="7.1"> Iba-iba ang pamamalakad ng iba ’ t-ibang bansa tungkol sa mga bata sa bilangguan .
(trg)="6.1"> En ce qui concerne les enfants en prison , la règle n' est pas la même selon les pays .

(src)="7.2"> Sa Argentina halimbawa , ayon sa Ajintem , isang sentro ng kaalaman para sa kabatiran ng mga dayuhan , isang batas ang naipasa noong nakaraang taon ang nagsasaad na ang mga nagdadalantao , mga kababaihang may anak na wala pang limang taong gulang o mga may kapansanan ay mabibiyayaan ng karapatan na masailalim na lamang sa house arrest .
(trg)="6.2"> En Argentine , par exemple , selon Ajintem , un portail d' information sur les migrations , une loi a été adoptée l' année dernière stipulant que les femmes enceintes , les mères d' enfants de moins de 5 ans ou d' enfants handicapés pourront purger leur peine à domicile mais en étant assignées à résidence .

(src)="7.3"> Hindi lamang ang ina ang makikinabang sa batas na ito , kung hindi maging ang bata na malalayo na sa posibilidad na mapalaki sa isang hindi ligtas na kapaligiran na tinanggalan ng kalayaan at walang sapat na pamamahala sa kalusugan at pagkain , o mapalayo sa ina na maaaring magdulot ng mas maraming suliranin .
(trg)="6.3"> Cette loi profiterait à la fois à la mère , qui n' aurait pas pu recevoir les soins adaptés durant sa grossesse en prison , et à l' enfant , qui aurait été élevé reclus dans un environnement peu sûr , mal nourri et mal suivi médicalement ou bien encore qui aurait grandi loin de sa mère , ce qui pourrait engendrer d' autres problèmes .

(src)="7.4"> Gayunpaman , dapat itong maging mensahe sa mga hukom na sundin ang diwa ng batas at ipagkaloob lamang ang karapatan na ito sa mga babae na hindi naging bahagi ng mga marahas na krimen , upang masiguro sa taumbayan na hindi sa lahat ng oras ay maaaring magamit ang pagbubuntis upang makaligtas sa pagkakakulong .
(trg)="6.4"> Quoiqu'il en soit , les magistrats doivent respecter l' esprit de la loi et accorder cette permission aux femmes n' ayant pas commis de crimes violents , afin de s' assurer que le reste de la population civile ne considère pas la grossesse comme un passeport vers la liberté .

(src)="8.1"> Sa Canary Islands , ayon sa Prisiones y Penas blog na sumusulat tungkol sa mga usaping bilangguan , ang mga babae ay pinapayagan na maalagaan ang kanilang mga anak hanggang tatlong taong gulang sa loob ng kanilang mga selda kasama ang ilan pang bilanggo , na hindi pa rin nakabubuti .
(trg)="7.1"> Dans les îles Canaries , selon Prisiones y Penas , un blog qui traite des questions relatives aux prisons , les femmes ont le droit de garder avec elles leurs enfants de moins de 3 ans mais avec d' autres détenues qui partagent leur cellule , ce qui est loin d' être un environnement idéal .