# fa/2012_07_26_1113_.xml.gz
# my/2012_08_66.xml.gz


(src)="1.1"> بیانیه اینترنت آزاد
(trg)="1.1"> အင ် ​ တာ ​ နက ် လွတ ် လပ ် ​ ခွင ့ ် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ ် း

(src)="2.2"> در بسیاری از کشورهای دنیا ، قوانین جدیدی برای سانسور در اینترنت تصویب شده که برای آزادی ( هم آزادی بیان و هم آزادی جسمانی ) وبلاگ ‌ نویسان ، خطرات جدی و روز افزونی فراهم آورده است .
(trg)="2.1"> ပြီးခဲ ့ တဲ ့ နှစ ် တွေတုန ် းက အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကို တိုက ် ယူဖို ့ အတွက ် ကမ ္ ဘာတစ ် ဝန ် းမှာရှိတဲ ့ အဖွဲ ့ အစည ် းတွေက ဘယ ် တုန ် းကမှနဲ ့ မတူတဲ ့ ညီညွတ ် ခြင ် းမျိုးနဲ ့ တူ ⁠ တူလုပ ် ခဲ ့ ကြပါတယ ် ။

(src)="3.1"> در سال گذشته ، سازمان ‌ های مختلفی در سراسر دنیا با هم متحد شده ‌ اند تا از آزادی ‌ های آنلاین و اینترنتی دفاع کنند .
(trg)="2.3"> ကျွန ် တော ် ကျွန ် မတို ့ တွေ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှုကို အာရုံဝင ် စားခဲ ့ ကြပါတယ ် ။

(src)="4.1"> این مبارزات ما را به دوره ‌ ی اینترنت آزاد و باز رسانده است
(trg)="3.4"> ဒီနေရာမှာ ကြေညာစာတမ ် းကို လက ် မှတ ် ထိုး ပါဝင ် နိုင ် ပါတယ ် ။

(src)="5.1"> به تازگی ، شماری از این گروه ‌ ها با هم ‌ فکری بیانیه ‌ ی آزادی در اینترنت را منتشر کرده ‌ اند .
(trg)="5.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် သည ် ပိုမိုကောင ် းမွန ် သော ကမ ္ ဘာတစ ် ခုကို ယူဆောင ် လာနိုင ် မည ် ဟု ယုံကြည ် ပါသည ် ။

(src)="5.3"> تا به امروز ، این بیانیه توسط بیش از ۱۳۰۰ سازمان و شرکت امضا شده و این تعداد هنوز در حال رشد است .
(trg)="5.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆက ် လက ် ပြီး လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ရှိစေရန ် လူမှုအသိုင ် းအဝိုင ် းများ ၊

(src)="5.4"> در ادامه ‌ ی این مقاله می ‌ توانید ترجمه ‌ ی این بیانیه را بخوانید .
(trg)="5.3"> လုပ ် ငန ် းနယ ် ပယ ် များနှင ့ ် နိုင ် ငံများကို ဤမူဝါဒများကို နားလည ် သိရှိစေရန ် တောင ် းဆိုအပ ် ပါသည ် ။

(src)="5.5"> در صورت علاقه ، می ‌ توانید این بیانیه را در این ‌ جا امضا کنید .
(trg)="5.4"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် ၄င ် း အဖွဲ ့ အစည ် းအသိုင ် းအဝိုင ် းများက ပို ၍ တီထွင ် ဖန ် တီးနိုင ် စွမ ် း ၊

(src)="5.6"> همچنین شما می ‌ توانید با آن ، از طریق سازمان ‌ های متعدد ، ‌ از جمله EFF , Access , Free Press , وحتی Cheezburger وارد فعالیت شوید .
(trg)="6.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ ၏ လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် များကို ကာကွယ ် ရန ် အတွက ် အပြည ် ပြည ် ဆိုင ် ရာလှုပ ် ရှားမှုတစ ် ခုတွင ် ပါဝင ် ပါမည ် ၊

(src)="6.1"> پیشگفتار
(trg)="9.1"> ကြေညာချက ်

(src)="7.7"> در آزاد و باز نگه داشتن اینترنت به ما بپیوندید .
(trg)="12.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာမဖြတ ် ရန ်

(src)="8.1"> بیانیه
(trg)="13.1"> ရယူအသုံးပြုခြင ် း ၊

(src)="9.1"> ما خواهان اینترنت آزاد و باز هستیم .
(trg)="14.1"> ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ၊

(src)="9.6"> مانع فن ‌ آوری ‌ های جدید نشوید و مبتکران را به خاطر اعمال کاربران ‌ شان تنبیه نکنید .
(trg)="14.2"> အင ် တာနက ် ကို လူတိုင ် းက လွတ ် လပ ် စွာ ချိတ ် ဆက ် နိုင ် ၊

# fa/2012_09_02_1252_.xml.gz
# my/2012_09_362.xml.gz


(src)="2.1"> کاربران فیسبوک در فیلیپین روز 30 اوت با حذف عکس ‌ های پروفایل خود ، خواهان برقراری عدالت در مورد ناپدیدشدگان اجباری شدند .
(trg)="1.2"> နိုင ် ငံ ​ တကာ ​ ပျောက ် ​ ဆုံး ​ သူ ​ များ ​ နေ ့ ​ အတွက ် ဖေ ့ ( စ ် ) ဘွတ ် ( ခ ် ) မှ ​ ဓာတ ် ​ ပုံ ​ များ ဖြုတ ် ​ ချ

(src)="5.1"> - یادآوری قوانین ظالمانه و نقض کامل حقوق بشر در دوره مارکوس
(trg)="4.2"> လှုပ ် ရှားမှု ၏ ဦးတည ် ချက ် များမှာ အောက ် ပါအတိုင ် းဖြစ ် သည ် ။

(src)="7.2"> این حرکت آنلاین توسط کاراپاتان ، معاهده حقوق بشر و DESAPARECIDOS یعنی سازمان ‌ های مرتبط با خانواده ‌ های قربانیان پدیده ناپدید شدن اجباری آغاز شد .
(trg)="7.1"> - လူအခွင ့ ် အရေးချိုးဖောက ် မှု အသွင ် မျိုးစုံကို တားဆီးနိုင ် ရေးနှင ့ ် ဓားစာခံများနှင ့ ် ၄င ် းတို ့ မိသားစုများတို ့ အတွက ် အမှန ် တရားပေါ ် ပေါက ် ရန ်

(src)="12.1"> لطفاً عکس ‌ های پروفایلتان را در تاریخ پنج ‌ شنبه 30 اوت برای اعلام همبستگی با دوستان و خانواده ‌ های ناپدیدشدگان از دوره قانون حکومت نظامی تا امروز و ادامه تلاش برای جستجوی عدالت ، پاک کنید .
(trg)="11.1"> ဂျေ ကူစတာ သည ် ၄င ် းဖေ ့ ( စ ် ) ဘွတ ် ( ခ ် ) မှ သူငယ ် ချင ် းများအားတရားမျှတမှုနှင ့ ် လူ ့ အခွင ့ ် အရေးတို ့ အတွက ် လှုပ ် ရှားမှုကို အားပေးရန ် အတွက ် မိမိတို ့ ဓာတ ် ပုံကို ဖြုတ ် ရန ် တောင ် းဆိုခဲ ့ သည ် ။

(src)="12.2"> این کار هم ‌ چنین اتحاد ما را برای تصویب هرچه سریع ‌ تر قانون بر ضد این پدیده نشان می ‌ دهد .
(trg)="12.2"> စစ ် အာဏာသိမ ် းချိန ် မှ ယနေ ့ အချိန ် ထိ တရားမျှတမှုကို တစိုက ် မတ ် ⁠ မတ ် ရှာဖွေနေကြသော ပျောက ် ဆုံးသူများ ၏ မိတ ် ဆွေများ ၊

(src)="12.3"> 30 اوت روز جهانی ناپدید شدگان است .
(trg)="13.1"> ဂျေကူစတာ ၏ အက ် ( ဖ ် ) ဘီ ကိုယ ် ရေးဓာတ ် ပုံ

(src)="15.1"> جودی تاگوئی ‌ والو عکس پروفایلش را به اسامی تعدادی از ناپدیدشدگان اختصاص داده است .
(trg)="14.1"> မဂ ် ဘူဟို ( စ ် ) ၏ အက ် ( ဖ ် ) ဘီ ကိုယ ် ရေးဓာတ ် ပုံ

# fa/2012_09_08_1259_.xml.gz
# my/2012_09_429.xml.gz


(src)="1.1"> زنان ایرانی - نه به حجاب اجباری از سال 1979
(trg)="1.1"> အီ ​ ရန ် ​ အမျိုးသမီး ​ များ ၊

(src)="3.1"> صفحه " حجاب اختیاری ، حق زن ایرانی " تا کنون بیش از 26000 لایک دریافت کرده است .
(trg)="1.2"> ၁ ​ ၉ ​ ၇ ​ ၉ ​ က ​ စ ​ သော ဟီ ​ ဂျပ ် ​ ခေါင ် း ​ ဆောင ် း မ ​ ဆောင ် း ​ မ ​ နေ ​ ရ ​ ဥပဒေ ​ ကို ဆန ့ ် ကျင ် ​ ခြင ် း

(src)="3.2"> صدها مرد و زن عکس ‌ ها ، تجارب و دیدگاه ‌ های خود را همراه با لوگوی مخصوص این صفحه به اشتراک گذاشته ‌ اند .
(trg)="3.1"> " လှစ ် ဟနိုင ် ဖို ့ အမျိုးသမီးများအခွင ့ ် အရေးကို လှစ ် ဟခြင ် း " စာမျက ် နှာသည ် လက ် ရှိအချိန ် ထိ ကြိုက ် သူပေါင ် း ( ၂၆၀၀၀ ) ရရှိထားပြီးဖြစ ် သည ် ။

(src)="3.3"> بعضی ‌ ها به پوشیدن حجاب اعتقاد دارند و بعضی دیگر به آن معتقد نیستند .
(trg)="3.2"> အမျိုးသမီးနှင ့ ် အမျိုးသားရာကျော ် တို ့ က ၄င ် းတို ့ ကိုယ ် ပိုင ် ဓာတ ် ပုံများ ၊

(src)="8.1"> حجاب اجباری و اعمال آن توسط حاکمیت ، زنان را از حقوق حقّه ‌ خود محروم ساخت .
(trg)="3.6"> မဝတ ် ရွေးချယ ် ခြင ် းသည ် ၄င ် းတို ့ ၏ အခွင ့ ် အရေးသာ ဖြစ ် သင ့ ် သည ် ဟု သဘောတူကြသည ် ။

(src)="11.1"> یکی از دوستانم به سفر می ‌ رود و ما طبق معمول برای خداحافظی دور هم جمع شده بودیم پارک لاله .
(trg)="5.1"> ထိုဖေ ့ ( စ ် ) ဘွတ ် ( ခ ် ) စာမျက ် နှာတွင ် ကျွန ် တော ် တို ့ ဖတ ် ရသည ် မှာ ၊

(src)="11.2"> .
(trg)="7.22"> အဲဒီတော ့ ကျွန ် တော ် ပြောမယ ် ၊

(src)="12.5"> که اولین بار هم نبود !
(trg)="7.13"> ဆယ ့ ် သုံးလေးနှစ ် အရွယ ် လေးတွေ ၊

(src)="12.6"> موقع خروج از پارک را می ‌ خواهم تعریف کنم !
(trg)="7.14"> ဆေးလိပ ် သောက ် နေကြပြီး လူတွေကို လိုက ် နှောင ့ ် ယှက ် နေတာ ၊

(src)="12.8"> .
(trg)="7.22"> အဲဒီတော ့ ကျွန ် တော ် ပြောမယ ် ၊

(src)="12.17"> چرا ؟ بغض داشتم !
(trg)="8.1"> အာဖစနယ ် က ပြောသည ် မှာ ၊

(src)="12.21"> نفیسه که عکس خودش را با حجاب منتشر کرده می ‌ نویسد : " حتی اگر خودم هم حجاب داشته باشم ، حق ندارم آن را به دیگران تحمیل کنم .
(trg)="8.5"> ( ဖြစ ် နိုင ် တာက တချို ့ ) ယောက ် ျားတွေက ခေါင ် းဆောင ် းလှစ ် ဟထားတဲ ့ အမျိုးသမီးတွေကို မြင ် တဲ ့ အခါ လိင ် စိတ ် ကြွလာတယ ် ဆိုတာက အမျိုးသမီးတွေရဲ ့ ပြဿနာမဟုတ ် ပါဘူး ။

(src)="12.22"> "
(trg)="8.6"> အမျိုးသားကောင ် းတွေကတော ့ ဒီလိုပြောတာအတွက ် နာကျင ် တာမျိုး ၊

(src)="13.4"> این مشکل زنان نیست که بعضی از آقایان با دیدن زنان بی ‌ حجاب تحریک می ‌ شوند .
(trg)="8.10"> သူက ခေါင ် းဆောင ် းမပါသော အမျိုးသမီးများကို ဒုက ္ ခပေးသူများသည ် တော ် လှန ် ရေး ၏ ဆန ့ ် ကျင ် သူများဖြစ ် သည ် ဟု ဆိုခဲ ့ သည ် ။

(src)="13.5"> پیش کشیدن چنین حرف ‌ هایی تحقیر و توهین به آقایان است .
(trg)="10.1"> လွန ် ခဲ ့ သော ( ၃၃ ) နှစ ် က ရဲရင ့ ် သော အီရန ် အမျိုးသမီးများက ၁၉၇၉ခုနှစ ် ၊

# fa/2012_09_14_1266_.xml.gz
# my/2012_09_460.xml.gz


(src)="1.1"> لیبی : ما را ببخش کریس .
(trg)="1.1"> လစ ် ​ ဗျား ၊

(src)="1.2"> بنغازی نتوانست از تو محافظت کند .
(trg)="8.3"> စိတ ် မကောင ် းပါဘူး ခရစ ် ( စ ် ) ရယ ် ၊

(src)="1.3"> این مطلب بخشی از پوشش ویژه ما از انقلاب 2011 لیبی است .
(trg)="9.1"> ဤအပုဒ ် သည ် ၂၀၁၁လစ ် ဗျားတော ် လှန ် ရေးအထူးရေးသားခြင ် းအနက ် မှ တစ ် ပုဒ ် ဖြစ ် သည ် ။

(src)="7.3"> در یکی از گفتگوها آمده است : @ ASanalla : این انقلاب جوانان است – نه القاعده یا تروریست ‌ ها .
(trg)="6.1"> ဘန ် ဟာဇီမှ အာမက ် ဆာနယ ် လာက ဆန ္ ဒပြသူများ ကိုင ် ဆောင ် ကြာသော ဆန ္ ဒပြဆိုင ် းဘုတ ် အချို ့ ကို တွစ ် တာပေါ ် တွင ် မျှဝေခဲ ့ သည ် ။

(src)="8.1"> در این بخش تعدادی از عکس ‌ هایی را که صنع ‌ الله از این گردهمایی به اشتراک گذاشته ببینید .
(trg)="7.3"> အမေရိကန ် သံရုံးကို တိုက ် ခိုက ် တာနဲ ့ ပတ ် သက ် ပြီး ဆန ့ ် ကျင ် ဆန ္ ဒပြဖို ့ ဘန ် ဟာဇီက အယ ် ( လ ် ) ရှာဂျာရာရင ် ပြင ် မှာ လူတစ ် စုက စုရုံးခဲ ့ ပြီး စစ ် တပ ် နဲ ့ ရဲတပ ် ဖွဲ ့ တို ့ ရဲ ့ လှုပ ် ရှားမှုအတွက ် တောင ် းဆိုခဲ ့ ပါတယ ် ။

(src)="8.2"> @ ASanalla : ما را ببخش کریس .
(trg)="7.7"> အယ ် ( လ ် ) ကိုင ် ဒါလည ် းမဟုတ ် ဘူး ၊

(src)="8.3"> بنغازی نتوانست از تو محافظت کند .
(trg)="8.3"> စိတ ် မကောင ် းပါဘူး ခရစ ် ( စ ် ) ရယ ် ၊

(src)="8.7"> " عکسی که توسط احمد صنع ‌ الله به اشتراک گذاشته شده .
(trg)="8.4"> # Benghazi ( ဘန ် ဟာဇီ ) က မင ် းကို အကာအကွယ ် မပေးနိုင ် ခဲ ့ ဘူး ။

(src)="9.2"> عکس از تظاهرات امروز در بنغازی
(trg)="8.7"> " စိတ ် မကောင ် းပါဘူး ခရစ ် ( စ ် ) ရယ ် ၊

(src)="9.4"> عکسی از تظاهرات امروز در بنغازی که توسط صنع ‌ الله در توئیتر به اشتراک گذاشته شده است .
(trg)="8.11"> လူမိုက ် တွေနဲ ့ လူသတ ် သမားတွေက # Benghazi ( ဘန ် ဟာဇီ ) ကိုရော # Islam ( အစ ္ စလာမ ် ) ကိုပါ ကိုယ ် စားမပြုပါဘူး ၊

(src)="10.1"> این مطلب بخشی از پوشش ویژه ما از انقلاب 2011 لیبی است .
(trg)="9.1"> ဤအပုဒ ် သည ် ၂၀၁၁လစ ် ဗျားတော ် လှန ် ရေးအထူးရေးသားခြင ် းအနက ် မှ တစ ် ပုဒ ် ဖြစ ် သည ် ။