# fa/2013_03_29_1764_.xml.gz
# km/2013_04_444_.xml.gz


(src)="1.1"> علی ‌ رغم ممنوعیت ‌ ها ، ئویغورهای چینی لباس ‌ های ملی ‌ شان را با غرور می ‌ پوشند .
(trg)="1.1"> ថ ្ វី ​ ត ្ បិត ​ តែ ​ មាន ​ ការ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ជនជាតិភាគតិច ​ ​ អៃហឺ ​ ​ នៅ ​ ចិន ​ ​ ស ្ លៀកពាក ់ ​ ដើម ្ បី ​ បង ្ ហាញ ​ ​ ពី ​ ​ អត ្ តសញ ្ ញាណ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ ​ ដោយ ​ ​ មោទនភាព

(src)="3.1"> تصویر منتشرشده
(trg)="3.1"> រូប ​ ភាព ​ ដែល ​ រាលដាល ​

(src)="5.1"> عکسی که پنجم مارس دست به دست چرخید .
(trg)="5.1"> រូប ​ ថត ​ ដែល ​ រាលដាល ​ ​ ​ ​ បាន ​ ចែកចាយ ​ លើ ​ ប ្ រព ័ ន ្ ធ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ​ កាល ​ ពី ​ ថ ្ ងៃទី ​ ៥ ខែ ​ មីនា ។

(src)="5.2"> عکس از Uighurbiz .
(trg)="5.2"> រូបថត ​ ពី Uighurbiz .

(src)="5.3"> net
(trg)="7.3"> net

(src)="8.1"> در هر حال عکسی که توسط کاربران اینترنتی منتشر شده است نشان می ‌ دهد که این تنها یک اتفاق تصادفی نبوده است .
(trg)="8.1"> ទោះ ​ បី ​ ជាយ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ រូប ​ ភាព ​ បង ្ ហោះ ​ ដោយ ​ ​ ​ ​ ពលរដ ្ ឋ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ បង ្ ហាញ ​ ថា ​ ​ នេះ ​ មិន ​ មែន ​ ជា ​ ហេតុការណ ៍ ​ តែ ​ មួយ ​ នោះទេ ។

(src)="10.1"> برای مثال زو کارا ( @ 佐克拉 ) این عکس پروفایل خود را در ششم ماه مارس منتشر کرده و چنین توضیح می ‌ دهد :
(trg)="9.1"> ដើម ្ បី ​ ក ្ រោក ​ ឈរ ​ ឡើង ​ ទាមទារ ​ សិទ ្ ធិ ​ វប ្ បធម ៌ ​ របស ់ ​ ពួក ​ គេ ​ យុវជន ​ ​ អៃហឺ ​ មួយ ​ ចំនួន ​ បាន ​ ​ បង ្ ហោះ ​ រូបថត ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ខ ្ លួន ​ គេ ​ ដែល ​ ស ្ លៀក ​ សម ្ លៀក ​ បំពាក ់ ​ ​ ជនជាតិ ​ ភាគ ​ តិច ។

(src)="10.2"> پوشیدن تقیه ، رویای همیشگی ما ئویغورهاست زیرا نشان ‌ دهنده قوم و سمبل فرهنگ ماست .
(trg)="9.2"> ឧទាហរណ ៍ ​ ស ៊ ូ ការ ៉ ា ( @ 佐克拉 ) បង ្ ហោះ ​ ​ រូប ​ ថត ​ សម ្ គាល ់ ​ ខ ្ លួន ​ ​ កាល ​ ពី ​ ថ ្ ងៃទី ​ ៦ ខែ ​ មីនា ហើយ ​ រៀប ​ រាប ់ ​ ថា :

(src)="10.3"> من وقتی می ‌ بینم که دختران و پسران دبیرستانی و متوسطه ئویغور تقیه می ‌ پوشند احساس غرور می ‌ کنم .
(trg)="9.4"> នៅ ​ ពេល ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ឃើញ ​ ​ សិស ្ ស ​ សាលា ​ វិទ ្ យាល ័ យ និង ​ អនុវិទ ្ យាល ័ យ ​ ទាំង ​ ប ្ រុស ​ ទាំង ​ ស ្ រី ពាក ់ ​ ថាជីយ ៉ ា ​ ទៅ ​ សាលា ​ រៀន ​ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ មោទនភាព ​ ណាស ់ ។

(src)="10.4"> آن ‌ ها با پوشیدن تقیه زیباتر و برازنده ‌ تر می ‌ شوند .
(trg)="9.5"> ​ ពួក ​ គេ ​ មើល ​ ទៅ ​ ​ សង ្ ហារ ​ និង ​ ស ្ រស ់ ​ ស ្ អាត ​ ពេល ​ ពាក ់ ​ ថាជីយ ៉ ា ។

(src)="10.6"> من به تقیه عشق می ‌ ورزم و سخنگوی ئویغور و شنجاک هستم .
(trg)="9.8"> ខ ្ ញុំ ​ ស ្ រលាញ ់ ​ ថាជីយ ៉ ា ហើយ ​ ខ ្ ញុំ ​ និយាយ ​ ជំនួស ​ មុខ ​ ឲ ្ យ ​ អៃហឺ ​ ​ និង ​ ស ៊ ីងជាំង ។

(src)="10.7"> بسیاری نیز حمایت خود را با گذاشتن کامنت نشان دادند .
(trg)="9.9"> មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ការ ​ គាំទ ្ រ ​ តាមរយៈ ​ មតិ ​ យោបល ់ ​ ដូច ​ ខាងក ្ រោម :

(src)="11.3"> این خشونت علیه بشریت است
(trg)="9.12"> នេះ ​ ជា ​ ការ ​ រំលោភ ​ លើ ​ ​ ភាព ​ ជា ​ មនុស ្ ស ​ ។

(src)="12.1"> لیانگ جی 98 : زیبایی تو درونیست .
(trg)="9.13"> Liang Ji 98 : អ ្ នក ​ ស ្ អាត ​ ណាស ់ ​ ​ ស ្ អាតពីខាងក ្ នុង ។

(src)="12.2"> آن ‌ چه می ‌ گویی کاملا درست است .
(trg)="9.14"> អ ្ វី ​ ដែល ​ ​ អ ្ នក ​ បាន ​ និយាយ ​ គឺត ្ រឹមត ្ រូវ ។

(src)="12.3"> تمدن ئویغور خیلی غنی است .
(trg)="9.15"> ​ អារយ ្ យធម ៌ ​ របស ់ ​ អៃហឺ ​ គឺ ​ សម ្ បូរ ​ សប ្ បាយណាស ់ ​ ។

(src)="12.4"> مقلد چینی ‌ های هان نباش و از فرهنگت دست نکش .
(trg)="9.16"> កុំ ​ ​ ចម ្ លង ​ តាម ​ ​ ​ ជនជាតិ ​ ចិន ​ ហាន ហើយ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ កុំ ​ បញ ្ ឈប ់ ​ ​ វប ្ បធម ៌ ​ របស ់ ​ អ ្ នក ។

(src)="12.6"> آفرین !
(trg)="9.18"> គាំទ ្ រ !

(src)="12.7"> این فرهنگ و سنت لباس پوشیدن شماست .
(trg)="9.19"> នេះ ​ ជា ​ ​ សម ្ លៀកបំពាក ់ ​ ប ្ រពែណី និង ​ វប ្ បធម ៌ ​ របស ់ ​ អ ្ នក ។

(src)="12.8"> براساس قانون اساسی هر قومی باید از آزادی حفظ و اصلاح فرهنگ و سنن خود بهره ببرد .
(trg)="9.20"> យោង ​ តាម ​ រដ ្ ឋធម ្ មនុញ ្ ញ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ ​ គួរ ​ តែ ​ ​ ​ ​ ​ មាន ​ សេរីភាព ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ​ ថែ ​ រក ្ សា ​ ​ វប ្ បធម ៌ ​ និង ​ ប ្ រពៃណី ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ ផ ្ ទាល ់ ។

(src)="12.9"> هیچ شخص یا سازمانی هم حق مداخله در فرهنگ مردم را دارا نیست .
(trg)="9.21"> ​ គ ្ មានបុគ ្ គល ​ ណា ​ ​ ឬ ​ ស ្ ថាប ័ ន ​ ណា ​ អាច ​ ​ ជ ្ រៀតជ ្ រែក ​ ​ ​ វប ្ បធម ៌ ​ របស ់ ​ មនុស ្ ស ​ បាន ​ ទេ ។

(src)="12.10"> uighurbiz .
(trg)="9.22"> Uighurbiz .

(src)="12.11"> net گزارشات و تفاسیر زیادی درباره این موضوع منتشر کرده است :
(trg)="9.23"> net បោះពុម ្ ព ​ ផ ្ សាយ ​ ​ ​ របាយការណ ៍ និង ​ ​ យោបល ់ ​ ​ មួយ ​ ចំនួន ​ ​ ​ ស ្ ដី ​ ពី ​ ហេតុការណ ៍ ​ នេះ ។

(src)="13.2"> الهام تُهتی ، محقق ئویغوری که در زمینه حقوق ئویغورها فعال است می ‌ گوید : " این یک اتفاق ساده نیست .
(trg)="9.25"> បញ ្ ញវន ្ ត ​ អៃហឺ ​ ឈ ្ មោះ ​ អ ៊ ីហាម តូទី ( Ilham Tohti ) ដែល ​ បាន ​ ​ ​ តស ៊ ូ ​ មតិ ​ ​ ដើម ្ បី ​ សិទ ្ ធិ ​ របស ់ ​ អៃហឺ បាន ​ និយាយ ​ ថា : " នេះ ​ មិនមែន ​ ជា ​ ហេតុការណ ៍ ​ តែ ​ មួយ ​ នោះទេ ។

(src)="13.4"> این اتفاق دوباره به ما یادآور می ‌ شود که مهم ‌ ترین فوریت حال حاضر ئویغورها محافظت از فرهنگ و هویت قومی ماست .
(trg)="9.27"> ហេតុការណ ៍ ​ នេះ ​ រំលឹក ​ យើង ​ ​ ម ្ ដង ​ ទៀត ​ ​ ថា ​ ​ ​ ​ ​ ​ បញ ្ ហា ​ ​ បន ្ ទាន ់ ​ ដែល ​ អៃហឺ ​ ត ្ រូវ ​ ធ ្ វើ ​ នោះ ​ ​ គឺ ​ ​ ការ ​ ការពារ ​ ​ ​ អត ្ តសញ ្ ញាណ និង ​ ​ វប ្ បធម ៌ ​ ​ នៃ ​ ជនជាតិ ​ ភាគ ​ តិច ​ របស ់ ​ យើង ។

(src)="13.7"> هریک از تک تک افراد قوم ما باید از این حقوق محافظت کند .
(trg)="9.31"> សមាជិក ​ គ ្ រប ់ ​ រូប ​ នៃ ​ ​ ​ ក ្ រុមជនជាតិភាគតិច ​ របស ់ ​ យើង ​ ​ គួរ ​ តែ ​ ​ ការពារ ​ សិទ ្ ធិ ​ របស ់ ​ យើង ។

(src)="13.8"> دولت شنجاک قوانین مناسبات و قانون اساسی چین را زیر پا گذاشته ‌ است .
(trg)="9.32"> រដ ្ ឋាភិបាល ​ ស ៊ ីងជំាង ​ ​ បាន ​ រំលោភ ​ លើ ​ ​ ​ ច ្ បាប ់ ​ ​ ​ ​ ​ បទ ​ ប ្ បញ ្ ញតិ និង ​ ​ ​ រដ ្ ឋធម ្ មនុញ ្ ញ ​ របស ់ ​ ​ ប ្ រទេស ​ ​ ចិន ​ ។

(src)="13.9"> "
(trg)="9.33"> "

(src)="13.11"> مسوولان دولتی شنجاک یک ‌ بار دیگر از اصطلاح " بدون اعمال زور " برای توضیح حادثه تقیه استفاده می ‌ کنند .
(trg)="9.35"> ជាថ ្ មី ​ ម ្ ដងទៀត អាជ ្ ញាធរ ​ ស ៊ ីងជាំង បានប ្ រើប ្ រាស ់ ពាក ្ យ " កម ្ លាំង ​ ខាងក ្ រៅ " ដើម ្ បី ​ ​ បង ្ វែរ ​ នូវ ​ ហេតុការណ ៍ ​ ​ ​ ​ ថាជីយ ៉ ា ។

(src)="13.12"> به همین دلیل مردم ئویغور ناچارند صحبت در این زمینه را متوقف کنند تا به آنان برچسب جدایی ‌ طلب زده نشود .
(trg)="9.36"> ដោយ ​ សារតែ ​ ​ មូលហេតុ ​ នេះ ​ ​ ប ្ រជាពលរដ ្ ឋ ​ អៃហឺ ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ ឈប ់ ​ ​ ពិភាក ្ សា ​ ពី ​ ​ ​ ករណី ​ នេះ បើ ​ មិន ​ ដូច ្ នោះ ​ ទេ ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ដាក ់ ​ ផ ្ លាក ​ ថា ​ " ​ ជន ​ ក ្ រៅ ​ សង ្ គម " ​ ។

(src)="13.13"> درهرحال ، این منازعه ، با برچسب ‌ های " شایعه " و " بدون اعمال زور " پایان نخواهد یافت .
(trg)="9.37"> ទោះ ​ បីជាយ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ ​ ជម ្ លោះ ​ នឹង ​ មិន ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ បញ ្ ចប ់ ​ ​ ​ ​ ត ្ រឹម ​ តែ ​ ពាក ្ យថា " ​ ចចាមអារ ៉ ាម " និង " ​ កម ្ លាំង ​ ខាង ​ ក ្ រៅ " នោះទេ ។

(src)="13.14"> مدت ‌ های طولانیست که دولت ‌ مداران شنجاک برای فرهنگ ئویغور احترام درخور را قایل نشده ‌ اند و اوضاع هرروز وخیم ‌ تر می ‌ شود .
(trg)="9.38"> អស ់ ​ រយៈពេល ​ ជាយូរ ​ ណាស ់ ​ មក ​ ហើយ ដែល ​ ​ អាជ ្ ញាធរ ​ ស ៊ ីងជាំង ​ បាន ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ការ ​ គោរព ​ ​ ដ ៏ ​ តិច ​ តួច ​ ចំពោះ ​ វប ្ បធម ៌ ​ របស ់ ​ អៃហឺ ​ ហើយ ​ បញ ្ ហា ​ កាន ់ ​ តែធ ្ ងន ់ ​ ធ ្ ងរ ​ ទៅៗ ។

(src)="13.15"> مردم ئویغور ناراضیند .
(trg)="9.39"> ប ្ រជាពលរដ ្ ឋ ​ អៃហឺ ​ មិន ​ សប ្ បាយ ​ ចិត ្ ត ​ នោះទេ ។

(src)="14.1"> برای اطلاعات بیشتر در مورد ئویغورها اقلیت مسلمان چین این مطلب را بخوانید .
(trg)="10.1"> ​ ​ សម ្ រាប ់ ព ័ ត ៌ មាន ​ ស ្ ដីពី ​ ប ្ រវត ្ តិ ​ ​ ​ របស ់ ​ អៃហឺ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ ឥស ្ លាម ​ នៅ ​ ចិន សូមអាន ​ អត ្ ថបទ ​ នេះ ។

# fa/2013_10_08_2984_.xml.gz
# km/2013_10_474_.xml.gz


(src)="1.1"> نظرتان را بیان کنید : روز حرکت وبلاگنویسی در مورد حقوق بشر
(trg)="1.1"> បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ខ ្ លួន ​ អ ្ នក ៖ ទិវា ​ សកម ្ មភាព ​ ប ្ លុក ស ្ ដីពី ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស !

(src)="1.2"> عکسی برای روز جانی حقوق بشر by Catching .
(trg)="1.2"> រូប ​ ថត ​ ស ្ ដីពីទិវា ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ ថត ​ ដោយ Catching .

(src)="2.1"> از سال ٢٠٠٧ در میان بلاگرهای سرتاسر دنیا روز حرکت وبلاگنویسی برای تأکید بر مسائل کلیدی به عنوان " یک روز ، یک موضوع ، هزاران صدا " تعیین شد .
(trg)="2.1"> ចាប ់ ​ តាំង ​ ពី ​ ឆ ្ នាំ ​ ២០០៧ ទិវា ​ សកម ្ មភាព ​ ប ្ លុក ( Blog Action Day ) បាន ​ អំពាវនាវ ​ ឲ ្ យ ​ អ ្ នកសរសេរ ​ ប ្ លុក ​ នៅទូទាំងពិភពលោក ​ ដើម ្ បី ​ ​ រួម ​ គ ្ នា ​ ​ បង ្ កើត ​ ​ នូវ ​ ប ្ រធាន ​ បទសំខាន ់ ៖ មួយថ ្ ងៃ មួយ ​ ប ្ រធានបទ នាំ ​ ឲ ្ យ ​ មានសំឡេង ​ រាប ់ ពាន ់ ។

(src)="2.2"> موضوع امسال این روز حقوق بشر و تاریخ آن ١٦ اکتبر است .
(trg)="2.2"> ប ្ រធាន ​ បទ ​ សម ្ រាប ់ ​ ឆ ្ នាំ ​ នេះ ​ គឺ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ហើយ ​ ទិវា ​ នេះគឺ ​ នៅ ​ ថ ្ ងៃទី ​ ១៦ ខែ ​ តុលា ។

(src)="3.1"> در وبسایت صداهای جهانی اغلب در مورد موضوعات حقوق بشری به ‌ ویژه در مورد سانسور ، کنترلهای دولتی و آزادی بیان آنلاین بحث می ‌ شود .
(trg)="3.1"> នៅ ​ លើ ​ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ​ យើង ​ តែងតែ ​ ពិភាក ្ សា ​ ពី ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ជាពិសេសទំនាក ់ ទំនងជាមួយ ​ នឹង ​ ការ ​ គាប ​ សង ្ កត ់ ការ ​ តាមដាន និង ​ សេរីភាព ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ នៅ ​ លើ ​ ប ្ រព ័ ន ្ ធ ​ អ ៊ ីនធើណែត ។

(src)="3.2"> ما مشتاقانه در انتظار روزی برای صحبت و تفکر در مورد موضوعی هستیم که منجر به برقراری ارتباطی همیشگی شود .
(trg)="3.2"> យើង ​ ​ ​ រង ់ ចាំ ​ ​ នូវ ​ ថ ្ ងៃ ​ មួយ ​ ដែល ​ យើង ​ អាច ​ គិត និង ​ និយាយ ​ អំពី ​ ប ្ រធានបទ ​ ដែល ​ ​ ​ ​ មិន ​ ងាយ ​ នឹង ​ បាត ់ បង ់ ​ សារៈសំខាន ់ ​ របស ់ ​ វា ​ នោះទេ ។

(src)="3.3"> تا کنون ١٣٧٧ وبلاگ از ١١٤ کشور برای شرکت در روز عمل وبلاگنویسی سال ٢٠١٣ ثبت نام کرده ‌ اند .
(trg)="4.1"> មក ​ ទល ់ ​ ពេល ​ នេះ មាន ​ ប ្ លុក ​ ចំនួន ១,៣៧៧ ពី ​ ប ្ រទេស ​ ចំនួន ១១៤ បាន ​ ចុះ ​ ឈ ្ មោះ ​ ដើម ្ បី ​ ចូលរួម ​ ក ្ នុង ​ ទិវាសកម ្ មភាព ​ ប ្ លុក ឆ ្ នាំ២០១៣ ។

(src)="3.4"> همین امروز وبلاگتان را ثبت کنید و به مکالمه جهانی بپیوندید !
(trg)="4.2"> ចុះ ​ ឈ ្ មោះ ​ ប ្ លុក ​ របស ់ ​ អ ្ នក ​ ថ ្ ងៃ ​ នេះ ​ និង ​ ចូលរួម ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ កិច ្ ច ​ សន ្ ទនា ​ ថ ្ នាក ់ ​ ពិភពលោក !

(src)="3.5"> برچسب ‌ های امسال عبارتند از :
(trg)="4.3"> ថែក ( Tags ) ​ សម ្ រាប ់ ឆ ្ នាំ ​ នេះ ​ គឺ # BAD13 , # HumanRights , # Oct16 ។

(src)="5.1"> طبق معمول ، ما شرکت ‌ کنندگانی که جزو نویسندگان صداهای جهانی هستند را لیست خواهیم نمود .
(trg)="5.1"> តាម ធម ្ មតា ​ យើង ​ នឹង ​ រាយ ​ នាម ​ ​ ការ ​ រួមចំណែក ​ ពី ​ អ ្ នក ​ និពន ្ ធ ​ របស ់ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ នៅ ​ ជុំវិញ ​ ពិភព ​ លោក សូម ​ រង ់ ​ ចាំ ​ មើល ​ ទាំង ​ អស ់ ​ គ ្ នា !

# fa/2013_10_23_2976_.xml.gz
# km/2013_12_457_.xml.gz


(src)="1.1"> یک زوج زن همجنسگرا بعد از ازدواج پنهانیشان در بنگلادش دستگیر شدند
(trg)="1.1"> ស ្ រ ្ តីស ្ រលាញ ់ ​ ស ្ រ ្ តី ​ មួយគូ ត ្ រូវបាន ​ ចាប ់ ខ ្ លួនបន ្ ទាប ់ ពីលួច ​ រៀប ​ ការ ​ នៅ ​ ប ្ រទេសបង ់ ក ្ លាដេស

(src)="1.2"> یک زن مسلمان و یک زن هندو به دلیل ازدواج با هم در بنگلادش بازداشت شدند ، چیزی که اولین ازدواج همجنسگرائی در بنگلادش توصیف شده است در حالی ‌ که از نظر قانونی چنین رابطه ‌ ای جرم محسوب می ‌ شود .
(trg)="1.2"> A ស ្ រ ្ តី ​ មូស ្ លីម និងស ្ រ ្ តី ​ ហិណ ្ ឌូម ្ នាក ់ ​ នៅ ​ ប ្ រទេស ​ បង ់ ក ្ លាដេស ត ្ រូវ ​ បានចាប ់ ខ ្ លួន ​ ដោយ ​ សារតែ ​ បានរៀប ​ ការ ​ ជាមួយគ ្ នា ​ ដែលការធ ្ វើ ​ បែប ​ នេះ ​ គឺជា ​ ការ ​ រៀបការ ​ ជាមួយ ​ មនុស ្ ស ​ ភេទ ​ ដូចគ ្ នា ​ ដំបូង ​ បំផុត ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេសនេះ ថ ្ វីបើ ​ មាន ​ ច ្ បាប ់ ​ ចាត ់ ទុក ​ អំពើ ​ នេះ ​ ជាបទឧក ្ រិដ ្ ឋ ​ ក ៏ ដោយ ។

(src)="3.1"> روابط همجنسگرایان از جمله ازدواج آنها با یکدیگر بر خلاف قانون است ، و محکوم به زندان ابد و تا ۱۰ سال اعمال شاقه است .
(trg)="3.1"> ការ ​ ស ្ រលាញ ់ ​ មនុស ្ ស ​ ភេទ ​ ដូចគ ្ នា រូមទាំង ការ ​ រៀប ​ ការ ​ ជាមួយ ​ មនុស ្ ស ​ ភេទ ​ ដូចគ ្ នា ​ គឺ ខុសច ្ បាប ់ និង ​ ត ្ រូវបាន ​ ផ ្ តន ្ ទា ​ ទោស ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ អស ់ ​ មួយជីវិត ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ បង ់ ក ្ លាដេស ​ ឬ ​ ក ៏ ត ្ រូវ ​ ទទួល ​ ទោស ​ ឲ ្ យ ​ ធ ្ វើការ ​ ប ្ រើកម ្ លាំង ​ ពលកម ្ ម ​ ធ ្ ងន ់ ធ ្ ងរ ​ រយៈ ​ ពេល ១០ ឆ ្ នាំ ។

(src)="3.2"> در عموم رفتار محبت آمیز بین دو دوست همجنس در این جامعه پذیرفته شده است و موجب مشکلی ‌ نمی ‌ شود ، ولی ‌ اعتراض شدیدی در برابر روابط همجنسگرایان وجود دارد که ریشه در مذهب اسلامی اکثریت مردم بنگلادش دارد .
(trg)="3.2"> ការ ​ បង ្ ហាញ ​ ជា ​ សាធារណៈនូវ ​ សេចក ្ ដី ​ ស ្ រលាញ ់ ​ រវាង ​ មិត ្ តភក ្ តិ ​ ដែល ​ មាន ​ ភេទ ​ ដូចគ ្ នា ​ ជា ​ រឿង ​ ធម ្ មតា និង ​ មិន ​ បង ្ ក ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ភាព ​ ចម ្ រូងចម ្ រាស ់ ​ នោះទេ ប ៉ ុន ្ តែ ចំពោះ ​ ការ ​ មានទំនាក ់ ទំនងផ ្ លូវភេទ ​ ជាមួយ ​ ភេទ ​ ដូចគ ្ នា ​ គឺមាន ​ ការ ​ ប ្ រឆាំង ​ ជាខ ្ លាំង ដែល ​ កើត ​ ចេញ ​ មក ​ ពី ​ ប ្ រពៃណី សាសនា របស ់ ប ្ រទេស ​ មូស ្ ល ៊ ីម ​ ភាគច ្ រើន ។

(src)="4.1"> قوانین همجنسگرایی در دنیا .
(trg)="4.1"> ច ្ បាប ់ ​ ​ ​ ស ្ ដីពី ​ ទំនាក ់ ទំនងភេទ ​ ដូចគ ្ នា ទូទាំង ​ ពិភព ​ លោក ​ ​ ​ ។

(src)="4.2"> رنگ قرمز نشانه مجازات زندان تا حد حبس ابد و رنگ قهوه ‌ ای تیره نشانه مجازات در حد اعدام است .
(trg)="4.2"> ក ្ រហម ​ បង ្ ហាញ ​ ថា ​ ការចាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ( ជាប ់ ពន ្ ធនាគារ ​ ពេញ ​ មួយជីវិត ) & ត ្ នោត ​ ចាស ់ បង ្ ហាញ ​ ការដាក ់ ​ ទោស ​ រហូត ​ ដល ់ ​ ការ ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិត ។

(src)="4.3"> منبع : ویکیمدیا
(trg)="4.3"> សូមចុចលើ ​ រូបភាព ​ ដើម ្ បី ​ មើល ។

(src)="5.1"> این خبر موجب همهمه در رسانه ‌ های اجتماعی شد ، و تعدادی را خشمگین کرد ولی ‌ بسیاری از خبر اولین زوج همجسگرا در بنگلادش استقبال کردند .
(trg)="5.1"> ព ័ ត ៌ មាន ​ នេះ ​ បាន ​ ផ ្ សាយ ​ ពេញ ​ បណ ្ ដាញសង ្ គម ​ នៅ ​ ប ្ រទេស ​ បង ់ ក ្ លាដេស និង ​ បណ ្ ដាល ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការ ​ ​ ច ្ របូកច ្ របល ់ ​ ខ ្ លះ ។

(src)="7.1"> غلام ربانی در فیس بوک خود نوشت :
(trg)="6.2"> កូឡាម រ ៉ ាបានី សរសេរ ​ នៅ ​ លើ ​ ទំព ័ រហ ្ វេសប ៊ ុក ​ របស ់ ខ ្ លួនថា ៖

(src)="7.2"> .
(trg)="6.4"> .

(src)="7.3"> .
(trg)="6.5"> .

(src)="7.4"> .
(trg)="6.7"> .

(src)="7.7"> .
(trg)="6.5"> .

(src)="7.8"> زندگی ‌ زیباست .
(trg)="6.9"> អបអរសាទរ ​ ចំពោះ ​ ភាពក ្ លាហាន ​ របស ់ ​ ពួកគេ .

(src)="7.9"> .
(trg)="6.10"> .

(src)="7.10"> .
(trg)="6.11"> .

(src)="7.11"> ازدوجشان را تبریک میگویم .
(trg)="6.12"> ជីវិតគឺអស ្ ចារ ្ យ ​ .

(src)="7.12"> .
(trg)="6.13"> .

(src)="7.13"> .
(trg)="6.14"> .

(src)="7.15"> آقای اوجیت روی یک وبلاگ ‌ نویس بنگلادشی از خارج از بنگلادش که مقاله ‌ های علمی ‌ در مورد همجنسگرایی در وبلاگ خود منتشر می ‌ کند ، در فیس بوک خود شجاعت این دو زن را تحسین کرد ، و به شهامت یکی ‌ از این دختران اشاره کرد که وقتی ‌ دستگیر شده بود از پلیس می ‌ پرسد :
(trg)="6.15"> អ ្ នកសរសេរ ​ ប ្ លុក ដែល ​ ផ ្ លាស ់ ប ្ ដូរ ​ ទីលំនៅ ​ អាវីជីត រ ៉ យសរសេរ ​ អត ្ ថបទ ​ ដែល ​ ផ ្ នែកវិទ ្ យាសាស ្ រ ្ ត ​ ទាក ់ ទង ​ នឹង ​ ទំនាក ់ ទំនង ​ ភេទ ​ ដូចគ ្ នា ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ អត ្ ថបទ ​ នៅ ​ លើ ​ ប ្ លុក ​ របស ់ លោក ។
(trg)="6.16"> លោក ​ បាន ​ លើក ​ សរសើរ ​ ចំពោះ ​ ទឹកចិត ្ ត ​ ក ្ លាហាន ​ របស ់ ស ្ រ ្ តី ​ ២ នាក ់ ក ្ នុង ​ កំណត ់ ត ្ រា ​ លើ ​ ហ ្ វេសប ៊ ុក ​ ដែល ​ លោក ​ បាន ​ រៀប ​ រាប ់ ថាមាន ​ ស ្ រ ្ តី ​ ម ្ នាក ់ ​ ក ្ លាហាន ​ ខ ្ លាំង ​ ណាស ់ ​ ដែល ​ ហ ៊ ាន ​ ស ្ នើ ​ ឲ ្ យ ​ ប ៉ ូលីស ​ សាកសួរ ​ ពួកនាង ​ ៖

(src)="7.16"> اگر مردی میتواند عاشق زنی ‌ شود ، چرا یک زن نمی ‌ تواند عاشق یک زن شود ؟
(trg)="6.17"> ប ្ រសិន ​ បើ ​ បុរស ​ អាចស ្ រលាញ ់ ស ្ រ ្ តីបាន ចុះ ​ ហេតុអ ្ វី ​ ស ្ រ ្ តីមិន ​ អា ​ ចស ្ រលាញ ់ ​ ស ្ រ ្ តី ​ ?

(src)="7.19"> ازدواج دو زن !
(trg)="7.2"> ការ ​ រៀប ​ ការ ​ រវាង ​ ស ្ រ ្ តី ​ ២នាក ់ !

(src)="7.20"> http : / / t .
(trg)="7.3"> http : / / t .

(src)="7.21"> co / aX2o5V2D5R دیگه چیزی مونده ببینیم .
(trg)="7.4"> co / aX2o5V2D5R តើ ​ មាន ​ អ ្ វី ​ ទៀត ​ ដែល ​ យើង ​ នឹង ​ បាន ​ ឃើញ ​ ទៀត ។

(src)="7.22"> این تسلط فرهنگ غربی است .
(trg)="7.5"> នេះ ​ គឺជាការ ​ ​ គ ្ របដណ ្ ដប ់ ​ នៃ ​ វប ្ បធម ៌ ​ បស ្ ចឹម ​ ប ្ រទេស 😀

(src)="7.25"> سال پیش ، دکتر محمد یونس ، یک متخصص اقتصاد و برنده جایزه نوبل بنگلادشی ، و سه برندهٔ نوبل دیگر ، بیانیه ‌ ای صادر کردند که درخواست به قانونی کردن روابط همجنسگرایی را کرد .
(trg)="7.7"> កាលពីឆ ្ នាំ ​ មុន បណ ្ ឌិត ម ៉ ូហាមែត យូណូស សេដ ្ ឋកិច ្ ចវិទូ និង ​ ជា ​ ជ ័ យលាភីរង ្ វាន ់ ​ ​ ណូបែល ពីប ្ រទេស ​ បង ់ ក ្ លាដេស និងជ ័ យលាភី ​ រង ្ វាន ់ ណូបែល ​ សន ្ តិភាព ​ ៣ នាក ់ ​ ផ ្ សេង ​ ទៀត ​ បាន ​ ចេញ ​ សេចក ្ ដី ​ ថ ្ លែងការណ ៍ ​ ដែល ​ ពួកគេ អំពាវនាវឲ ្ យ ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យស ្ របច ្ បាប ់ ​ នៃ ​ ទំនាក ់ ទំនង ​ ភេទដូចគ ្ នា ។

(src)="7.26"> بعد از انتشار خبر ازدواج این دو زن ، " Ulama Masayekh Sanghati Parishad " یک انجمن روحانیان مسلمان ، دکتر یونس را متهم به ترویج ازدواج همجنسگریان در بنگلادش کرد و خواستار دستگیری و مجازات وی شد .
(trg)="7.8"> បន ្ ទាប ់ ពី ​ ព ័ ត ៌ មាន ​ នៃ ​ ការ ​ រៀប ​ ការ ​ ​ របស ់ ស ្ រ ្ តី ​ ២នាក ់ នេះ ​ បាន ​ ចេញ ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ « អ ៊ ុលឡាម ៉ ា ម ៉ ាសាយេក សាហ ្ កាទី ប ៉ ារីសាដ » ជាសមាគម ​ នៃ ​ បព ្ វជិត ​ សាសនា ​ មូស ្ លីម ​ បាន ​ ចោទប ្ រកាន ់ ​ បណ ្ ឌិត យូណូស ដែល ​ បាន ​ លើក ​ កម ្ ពស ់ ​ ការ ​ រៀបការ ​ រវាង ​ ភេទ ​ ដូចគ ្ នា ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេសបង ់ ក ្ លាដេស ហើយ អំពាវនាវ ​ ឲ ្ យ ​ មានការ ​ ចាប ់ ខ ្ លួន ​ និង ​ ដាក ់ ​ ទោស ​ លើ ​ រូប ​ លោក ។

(src)="7.27"> آنها از مردم درخواست کردند که دکتر یونس را تحریم کنند و اعلام کردند که موسسه یونس را اشغال خواهند کرد .
(trg)="7.9"> ពួកគេ ​ បាន ​ អំពាវនាវឲ ្ យ ​ សង ្ គម ​ ធ ្ វើ ​ ពិហិកា ​ ចំពោះ ​ រូប ​ លោក ​ និង ​ ប ្ រកាស ​ ពី ​ កម ្ មវិធី ​ ​ ដើម ្ បី ​ ដណ ្ ដើមកាន ់ កាប ់ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល យូណូស ។

(src)="8.1"> دیگران تحمل بیشتری از خود نشان دادند .
(trg)="8.1"> មានអ ្ នកខ ្ លះ ​ បង ្ ហាញពីការ ​ យល ់ ​ ចិត ្ ត ។

(src)="8.2"> شخصی ‌ بنام نوتون در وبلاگ کانجی مربوط به سرویس ‌ دهنده وبلاگی بنگلا ( Somewhereinblog .
(trg)="8.2"> អ ្ នក ​ ផ ្ ដល ់ ​ មតិ ​ ម ្ នាក ់ ​ ឈ ្ មោះ ណូទន ់ បាន ​ និយាយ នៅ ​ លើ ​ អត ្ ថបទ ​ ប ្ លុក កានីជ នៅ ​ លើ ​ វេទិកា ​ ស ្ ដីពី ​ ប ្ លុក Somewhereinblog .

(src)="8.3"> net ) که این اخبار را گزارش داده بود چنین نظری داد :
(trg)="8.3"> net ដែល ​ បាន ​ ផ ្ សាយ ​ ពីព ័ ត ៌ មាន ​ នេះ ៖

(src)="8.4"> من از همجنسگرایی طرفداری نمی ‌ کنم .
(trg)="8.4"> ខ ្ ញុំមិនគាំទ ្ រ ​ ការ ​ ស ្ រលាញ ់ ​ ភេទ ​ ដូចគ ្ នា .

(src)="8.5"> .
(trg)="8.5"> .

(src)="8.6"> .
(trg)="8.6"> .

(src)="8.7"> ولی ‌ این یک امر خصوصی است .
(trg)="8.7"> ប ៉ ុន ្ តែ ​ នេះ ​ ជា ​ រឿង ​ ឯកជន .

(src)="8.8"> .
(trg)="8.8"> .

(src)="8.9"> .
(trg)="8.9"> .

(src)="8.10"> و من انگشت توی امور آنها نمی ‌ زنم .
(trg)="8.10"> ដូច ្ នេះ ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ មិន ​ លូកលាន ់ ​ រឿង ​ របស ់ ​ ពួក ​ គេ ​ ទេ ​

(src)="8.11"> پرنابش داس ، یک بلاگر در فیسبوک خود در مورد دستگیری این دو زن و توجه منفی ‌ که در معرض آن قرار گرفتند چنین نظری داد :
(trg)="8.11"> អ ្ នកថតរូប ​ ដាក ់ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ លុក ប ្ រាណាបេស ដាសសរសេរ ​ នៅ ​ លើ ​ ហ ្ វេសប ៊ ុក ​ អំពី ​ ​ ការចាប ់ ខ ្ លួន ​ របស ់ ស ្ រ ្ តី ​ ទាំង ​ ២នាក ់ និង ​ អំពីកេរ ្ តិ ៍ ​ ឈ ្ មោះ ​ មិន ​ ល ្ អ ​ ដែលពួក ​ គេ ​ កំពុ ​ ងតែ ​ ទទួល ​ បាន ៖

(src)="9.1"> این عشق است .
(trg)="9.1"> នេះ ​ គឺជា ​ សេចក ្ ដីស ្ រលាញ ់ ។

(src)="9.2"> Image by MOKOtheCRazy .
(trg)="9.2"> រូប ​ ភាព ​ ដោយ ​ MOKOtheCRazy .

(src)="9.3"> CC BY-NC-ND
(trg)="9.3"> CC BY-NC-ND

(src)="11.2"> این دو از دو گروه مذهبی ‌ مختلف هستند ، یک از گروه اقلیت .
(trg)="10.2"> ក ្ នុង ​ សង ្ គមដែល ​ មានបុរស ​ ជា ​ អ ្ នកគ ្ រប ់ គ ្ រង ដែល ​ តម ្ រូវ ​ ការ ​ របស ់ ស ្ រ ្ តី ​ ត ្ រូវបាន ​ ព ្ រងើយ ​ កន ្ តើយ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ បុរស ​ ទាំង ​ នោះ ​ ចាត ់ ​ ទុក ​ ចំណង ់ ​ ចំណូលចិត ្ ត ​ របស ់ ពួកគេ ​ សំខាន ់ ជាង ។

(src)="11.3"> ولی این در ازدواج آنها موجب چالش نشد .
(trg)="10.3"> អ ្ នកទាំង ២ មាន ​ សាសនាខុសគ ្ នា ម ្ នាក ់ ​ មកពី ​ ក ្ រុម ​ ភាគតិច ។

(src)="12.2"> در یک کشور بسیار مذهبی ‌ ، این دو آخرین حد شجاعت را برای ازدواج همجنسگرائی و انتخاب شخصی ‌ نشان دادند .
(trg)="10.5"> ក ្ នុងសង ្ គម ​ អភិរក ្ ស ​ សាសនា ​ ពួកគេ ​ បាន ​ បង ្ ហាញពីភាពក ្ លាហាន ​ យ ៉ ាង ​ មុះមុត ដើម ្ បី ​ ការ ​ រៀប ​ ការ ​ ជាមួយ ​ ភេទ ​ ដូចគ ្ នា និង ​ ជា ​ ជម ្ រើស ​ របស ់ ពួកគេ ។

(src)="12.4"> آنها نه ازدواج و نه وجدانشان را در خطر انداختند حتی با اینکه از غیر قانونی بودن روابط همجنسگرایی در این کشور آگاه بودند .
(trg)="10.6"> ពួកគេ ​ មិន ​ ព ្ រម ​ លះបង ់ ​ ទំនាក ់ ទំនង ឬ ​ ក ៏ ​ មនសិកា ​ ររបស ់ ពួកគេ ទោះ ​ បីជា ​ ដឹង ​ ថា ​ ការ ​ ស ្ រលាញ ់ ​ ភេទ ​ ដូចគ ្ នា ​ ​ ជា ​ បទឧក ្ រិដ ្ ឋ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ នេះ ​ ក ៏ ដោយ ។

(src)="12.5"> وسکر عابدین ، یک وبلاگ نویس ، به این نتیجه رسید که بحث در مورد این موضوع زمینه مرد ‌ سالاری دارد :
(trg)="11.2"> កាលពីម ្ សិលមិញ ការ ​ ជជែក ​ ពី ​ រឿង ​ នេះ ​ ទាំង ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ព ័ ត ៌ មានបែបប ្ រពៃណី និង ​ ព ័ ត ៌ មាន ​ បែប ​ ទំនើប ​ ស ្ ដីពី ការ ​ រៀប ​ ការ ​ របស ់ ​ មនុស ្ ស ​ ភេទ ​ ដូចគ ្ នា ខ ្ ញុំ ​ មានអារម ្ មណ ៍ ​ ថា ​ ដូចជា ​ មាន ​ សំឡេង ​ របស ់ អ ្ នក ​ រើសអើង ​ ភេទខ ្ លាំង ​ បន ្ តិច ​ ។

(src)="12.7"> چند روز پیشتر ، یک روحانی اسلامی در یک خطبه زنان را به تمر هندی تشبیه کرد که دهان مردان از نگاه به آنها آب می ‌ افتد و به زنان گفت که در خانه بمانند .
(trg)="11.3"> ប ៉ ុន ្ មាន ​ ថ ្ ងៃ ​ ក ្ រោយម ​ ក មេដឹកនាំសាសនាអ ៊ ីស ្ លាម បាន ​ ប ្ រៀប ​ ធៀប ​ ស ្ រ ្ តី ​ ទាំង ២ នោះ ​ ទៅ ​ នឹង or អំពិល ​ ទេទុល ( tetul ) , ក ្ នុង ​ សន ្ ទរកថា ​ ទេសសាសនា ហាក ់ ដូចជា ​ បុរស ​ ទាំង ​ អស ់ ពេញ ​ ចិត ្ ត ​ នឹង ​ ការ ​ មើល ​ ពួកគេ ហើយ ​ ប ្ រាប ់ ​ ឲ ្ យ ​ ស ្ រ ្ តី ​ នៅ ​ ផ ្ ទះ ។

(src)="12.8"> فیلم ‌ ساز معروف ، آقای مصطفی ساروخ فرقی در فیسبوک خود به این خطبه اشاره کرد و گفت :
(trg)="11.4"> អ ្ នកផលិត ​ ខ ្ សែភាពយន ្ ត ​ ដ ៏ ​ ល ្ បី ​ ឈ ្ មោះ ​ ម ៉ ុតស ្ តូហ ្ វា សាវ ៉ រ ហ ្ វារូគី ​ លើក ​ ឡើង ​ បែប ​ នេះ ​ ក ្ នុង ​ Facebook ៖

(src)="12.9"> اگر این اخبار درست باشد ما اولین زوج رسمی ‌ همجنسگرای زن را که رابطه خود را آشکار نموده ‌ اند در بنگلادش داریم .
(trg)="11.5"> ប ្ រសិនបើ ​ ព ័ ត ៌ មាន ​ នេះ ​ ពិត ​ មែន យើង ​ មាន ​ គូស ្ រ ្ តី ​ ស ្ រលាញ ់ ស ្ រ ្ តី ​ ជាផ ្ លូវការ ​ ដំបូង ​ បំផុត ដែលបានបង ្ ហាញ ​ ខ ្ លួន ​ នៅ ​ ប ្ រទេស ​ បង ់ ក ្ លាដេស ។

(src)="12.11"> بسیاری رسانه ‌ ها را ، به دلیل افشا کردن نام و عکس این دو زن و وحشت از به خطر افتادن جان آنها و دوری کردن مردم از آنها بی ‌ مسوولیت خواندند .
(trg)="11.8"> មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន បន ្ ទោស ​ ថាសារព ័ ត ៌ មានគ ្ មានទំនួល ​ ខុសត ្ រូវ ដែល ​ បាន ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ រូបភាព និង ​ អត ្ តសញ ្ ញាណ ​ របស ់ ស ្ រ ្ តីទាំង ២ ដោយខ ្ លាច ​ ថា ​ ការធ ្ វើ ​ បែប ​ នេះ ​ នឹង ​ ប ៉ ះពាល ់ ​ ដល ់ ​ ជីវិត ​ របស ់ ពួកគេ និង ​ ពួកគេ ​ ​ នឹងត ្ រូវ ​ បានសង ្ គម ​ កាត ់ ​ កាល ់ ​ ចោល ។

(src)="12.12"> آقای شوکت علی ‌ سگر چنین نوشت :
(trg)="11.9"> ស ៊ ័ រ ​ ហ ្ កាត ់ អាលី សាហ ្ ក សរសេរ ​ ថា ៖

(src)="12.14"> آنها هم به عنوان شهروند حق حفظ حریم خصوصی خود را دارند .
(trg)="11.14"> ពួកគេ ​ ក ៏ ​ មានឯកជនភាពក ្ នុង ​ នាម ​ ជា ​ ប ្ រជាពលរដ ្ ឋ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ ផងដែរ ។

(src)="12.15"> مگر نه ؟
(trg)="11.15"> តើត ្ រូវទេ ?