# fa/2007_08_08_80_.xml.gz
# hi/2007_08_07_4_.xml.gz


(src)="1.1"> صداهای جهانی یک مسئول برای بخش ویدیوی خود استخدام می کند
(trg)="1.1"> ग ् लोबल वायसेज ़ को चाहिये एक विडियो संपादक

(src)="2.1"> صداهای جهانی یک مسئول و یا یک سردبیر برای بخش فیلم های ویدیویی خود استخدام می کند .
(trg)="1.2"> ग ् लोबल वायसेज ़ एक विडियो एडीटर की भर ् ती करना चाहता है ।

(src)="2.2"> از مسئولیتهای سردبیر بخش ویدیو پیدا کردن فیلمهای ویدیویی تهیه شده توسط " شهروندان خبرنگار " در سراسر جهان و انتخاب بخشهایی از آن برای مقالات صداهای جهانی است .
(trg)="4.1"> चुंकि ग ् लोबल वायसेज ़ एक वर ् चुअल यानि आभासी संस ् था है अतः विडियो संपादक अपने वर ् तमान निवास स ् थान से काम कर सकेंगे ।

(src)="2.3"> سردبیر بخش ویدیو موظف خواهد بود که در جلسات سردبیری شرکت کرده و با هیات سردبیران صداهای جهانی همکاری کند .
(trg)="4.2"> परंतु हाय स ् पीड इंटरनेट की लगातार उपलब ् धता इस कार ् य के निर ् वहन के लिये एक महत ् वपूर ् ण कारक है ।

(src)="2.4"> سازمان صداهای جهانی نهادی مجازی است و برای کار کردن در این سازمان احتیاج به تغییر مکان نیست ولی دسترسی به اینترنت با سرعت از نیازهای اساسی برای انجام وظایف مربوط به این شغل است .
(trg)="6.2"> अंग ् रेज ़ ी लेखन , संपादन में सिद ् धहस ् तता अनिवार ् य है पर नवीनतम टूल ् स , जालस ् थलों और दुनिया में आनलाईन विडियो के रुख की जानकारी होना ज ् यादा अहम है ।

(src)="2.8"> کاندیداهایی که خارج از اروپا و آمریکا زندگی می کنند در اولویت قرار دارند .
(trg)="7.2"> अमेरिका तथा दक ् षिणी युरोप के बाहर के प ् रत ् याशियों को वरीयता दी जायेगी ।

(src)="2.9"> 24 اوت آخرین فرصت برای درخواست این کار است .
(trg)="8.1"> आवेदन करने हेतु अपना सीवी तथा आवेदन पत ् र editor @ globalvoicesonline .

# fa/2007_08_18_98_.xml.gz
# hi/2007_08_16_39_.xml.gz


(src)="1.1"> پاکستان : طالبانی شدن کشور
(trg)="1.1"> पाकिस ् तान : तालिबानीकरण

(src)="2.1"> کو می گوید ( انگلیسی ) طالبانی شدن پاکستان امری ناگهانی نیست و مدتها است که جامعه به سوی طالبانی شدن پیش می رود .
(trg)="1.2"> केओ पाकिस ् तान के तालिबानीकरण की टाईमलाइन प ् रस ् तुत करते हैं , " ये कोई कल ही की बात नहीं है कि ये आया और सहसा समूचे देश के सर पर वज ् रपात की तरह गिरा , ये काफी दिनों से पक रहा था " ।

# fa/2007_08_20_99_.xml.gz
# hi/2007_08_16_41_.xml.gz


(src)="1.1"> زیمبابوه : صداهای جهانی فیلتر شد
(trg)="1.1"> जिंबाबवे : ग ् लोबल वायसेज ़ आनलाईन काली सूची में

# fa/2007_08_20_101_.xml.gz
# hi/2007_08_17_34_.xml.gz


# fa/2007_09_30_170_.xml.gz
# hi/2007_08_23_54_.xml.gz


(src)="1.1"> زامبیا : ده هزار ان جی او
(trg)="1.1"> ज ़ ाम ् बिया : दान के पैसे से कार व आईपॉड

# fa/2007_08_30_122_.xml.gz
# hi/2007_08_30_69_.xml.gz


(src)="1.1"> ترکیه : حجاب همسر رئیس جمهور
(trg)="1.1"> फिलिस ् तीन : तुर ् की में इक गुल

# fa/2007_09_08_140_.xml.gz
# hi/2007_09_08_81_.xml.gz


(src)="1.1"> عمان : تورم کم سابقه
(trg)="1.3"> 1 फीसदी बढ ़ गई हैं ।

# fa/2007_09_26_152_.xml.gz
# hi/2007_09_17_95_.xml.gz


(src)="1.1"> عربستان سعودی : آیا پیاده رو ها زنانه مردانه می شوند
(trg)="1.1"> सऊदी अरब : फुटपाथ पर भी लिंगभेद

(src)="2.2"> بلاگر می گوید این واقعا عجیب است که ببینیم زنها در یک طرف پیاده رو راه بروند و مردان در طرف دیگر .
(trg)="1.3"> " क ् या पैगंबर मुहम ् मद ने दो साईडवॉक बनाने का हुक ् म जारी किया , एक मर ् द के लिये एक और के लिये ?

# fa/2007_11_05_217_.xml.gz
# hi/2007_11_04_108_.xml.gz


(src)="1.1"> هند : اجلاس جهانی توالت
(trg)="1.1"> भारतः टॉयलेट नक ् को

(src)="2.1"> ایندین دیلی می نویسد که در هفتمین اجلاس جهانی توالت که در هند برگزار شد این موضوع مطرح شده که هشتاد در صد هندی ها دسترسی به توالت ندارند
(trg)="1.3"> ज ़ िक ् र करने का मौका भी दुरुस ् त है क ् योंकि इसी हफ ् ते भारत में सातवाँ विश ् व शौचालय महासम ् मलेन भी आयोजित हो रहा है ।

# fa/2007_11_23_249_.xml.gz
# hi/2007_11_23_114_.xml.gz


(src)="1.1"> چین : گلف بازی در دانشگاه
(trg)="1.1"> चीनः विश ् वविद ् यालयों में गोल ् फ संस ् कृति

(src)="2.1"> اگزویاگ از گلف بازی کردن در دانشگاه های چین انتقاد می کند و می گوید معمولا در دانشگاه های دنیا دانشجویان مشغول ورز ش هایی ماندد فوتبال هستند و فعالیت فیزیکی می کنند ولی بازی گلف در دانشگاه های چین فقط نماینگر اختلاف طبقاتی است
(trg)="1.3"> उन ् होंने पाया कि अन ् य देशों में छात ् र ऐसे खेलों का आनंद लेते हैं जिनमें शारीरिक चुनौती पर बल दिया जाता हो जैसे फुटबॉल य बास ् केटबॉल जबकि गोल ् फ बस अपनी " क ् लास " दिखाने का खेल भर है ।

# fa/2007_11_27_266_.xml.gz
# hi/2007_11_23_116_.xml.gz


# fa/2007_12_09_294_.xml.gz
# hi/2007_12_08_129_.xml.gz


(src)="1.1"> جامائیکا : فقط برای 14 سنت
(trg)="1.1"> जमैका : कौड़ियों के दाम जिस ् म

(src)="2.2"> بلاگر می گوید عمل جدی در این مورد باید صورت بگیرد
(trg)="1.4"> इसे रोकने के लिये कुछ तो करना ही चाहिये ।

# fa/2013_08_11_2450_.xml.gz
# hi/2013_09_03_621_.xml.gz


(src)="1.1"> داستانتان را از طریق StoryMaker بازگو کرده و برنده جایزه 1000 یورویی شوید .
(trg)="1.1"> अपनी कहानी स ् टोरीमेकर द ् वारा सुनाएँ और जीते € 1,000

(src)="1.2"> بازنشر شده از مطبوعات آزاد بدون محدودیت
(trg)="1.2"> फ ् री प ् रेस अनलिमिटेड से पुनः प ् रकाशित .

(src)="2.1"> استوری میکر ( StoryMaker ) یک اپلیکیشن جدید است که برای کمک به ساخت و اشتراک ‌ گذاری گزارش ‌ های خبری با استفاده از گوشی موبایل در عین حفظ امنیت طراحی شده است .
(trg)="2.1"> स ् टोरीमेकर एक नया ऐप है जो लोगों को मोबाइल फोन से स ् तरीय समाचार सुरक ् षित तरीके से सृजित और साझा करने के लिए बनाया गया है ।

(src)="2.2"> این اپلیکیشن ، ترکیبی از امنیت و نرم ‌ افزار تدوین را در کنار برنامه روزنامه ‌ نگاری آموزشی برای توسعه ارائه محتوی از طریق گوشی موبایل فراهم آورده است .
(trg)="2.2"> ऐप के साथ मोबाइल कहानी का स ् तर ऊँचा करने के लिए सुरक ् षित संपादन सॉफ ् टवेयर और शैक ् षिक पत ् रकारिता कार ् यक ् रम भी दिए गए है ।

(src)="2.3"> اپلیکیشن مربوطه آماده استفاده است و برای همه قابل دسترسی است .
(trg)="2.3"> ऐप इस ् तेमाल के लिए तैयार है और सभी के लिए उपलब ् ध है ।

(src)="2.4"> به منظور تشویق افراد بیشتری برای استفاده از StoryMaker ، ما در حال سازماندهی یک مسابقه هستیم .
(trg)="2.4"> हम एक प ् रतियोगिता आयोजित कर रहें हैं ताकि ज ् यादा लोग स ् टोरीमेकर का इस ् तेमाल करना शुरू करें ।

(src)="2.5"> با تولید یک محصول از طریق StoryMaker و یا ارائه پیشنهادات خود به ما باعث ارتقای این محصول شوید .
(trg)="2.5"> स ् टोरीमेकर से कहानी सृजित कर इसमें भाग लें या इसे सुधारने के लिए हमें सलाह दें ।

(src)="3.1"> بهترین اثر
(trg)="3.1"> सबसे अच ् छी कहानी

(src)="4.1"> از StoryMaker برای ارائه اثر خود استفاده کرده و برنده جایزه 1000 یورویی شوید .
(trg)="5.1"> अपनी कहानी स ् टोरीमेकर से सृजित कर € 1,000 की प ् रतियोगिता मे हिस ् सा लें ।

(src)="4.3"> storymaker .
(trg)="5.3"> storymaker .

(src)="4.4"> cc به صورت اتوماتیک در مسابقه شرکت داده می ‌ شوند .
(trg)="5.4"> cc पर अपलोड की गई कहानी स ् वतः प ् रतियोगिता मे भाग लेती है ।

(src)="4.5"> ما به دنبال بهترین داستانی هستیم که بدون استفاده از موبایل همچنان ناگفته خواهد ماند .
(trg)="5.5"> हम ऐसी सबसे अच ् छी कहानी खोज रहें हैं जो मोबाईल कहानी कथन के बिना अनकही रह जाती ।

(src)="5.1"> بهترین پیشنهادات برای ارتقا
(trg)="6.1"> सुधार के लिए सबसे अच ् छा सुझाव

(src)="6.1"> StoryMaker ، تازه راه ‌ اندازی شده است اما این بدان معنی نیست که فضایی برای پیشرفت آن وجود ندارد .
(trg)="8.1"> स ् टोरीमेकर अभी लाँच किया गया है , लेकिन इसका यह अर ् थ नहीं है कि इसमे सुधार की गुंजाईश नहीं है ।

(src)="6.2"> برعکس ، ما برای پیشرفت این اپلیکیشن به کاربرانمان نیازمندیم .
(trg)="8.2"> हम चाहते हैं कि हमारे उपभोक ् ता इस ऐप को सुधारने मे मदद करें ।

(src)="6.3"> لطفاً بازخوردها ، ایده ‌ های ابتکاری و ایراداتی که هنگام استفاده از اپلیکیشن با آن ‌ ها مواجه می ‌ شوید را برای ما بفرستید .
(trg)="8.3"> वर ् तमान संस ् करण की त ् रुटियाँ जो आपको मिली , बेजोड ़ सुझाव , अपनी प ् रतिक ् रिया कृपया हमें भेजें ।

(src)="6.4"> به ما کمک کنید تا StoryMaker را به موفقیت کامل برسانیم .
(trg)="8.4"> स ् टोरीमेकर को सही मे सफल बनाने में हमारी मदद करें ।

(src)="6.5"> برای بهترین ایده یک جایزه 1000 یورویی در نظر گرفته شده است .
(trg)="8.5"> सबसे अच ् छी योजना के लिए € 1,000 का ईनाम है ।

(src)="6.6"> ایمیل ما support storymaker .
(trg)="8.6"> इसके लिए हमे ई-मेल करे- support storymaker .

(src)="6.7"> cc
(trg)="8.7"> cc .

(src)="7.1"> شما تا تاریخ 31 دسامبر سال 2013 برای مشارکت فرصت دارید .
(trg)="9.1"> आप 31-12-2013 तक इसमे भाग ले सकते हैं

(src)="8.1"> مشارکت
(trg)="10.1"> साझेदारी

(src)="10.1"> در مورد مشارکت صداهای جهانی در پروژه StoryMaker در این ‌ جا بخوانید .
(trg)="11.4"> स ् टोरीमेकर प ् रतियोगिता में भाग लेने के लिए विश ् व आवाज प ् रतियोगिता ( Global Voices ' participation ) पढें ।

# fa/2013_10_08_2984_.xml.gz
# hi/2013_10_09_775_.xml.gz


(src)="1.1"> نظرتان را بیان کنید : روز حرکت وبلاگنویسی در مورد حقوق بشر
(trg)="1.1"> ब ् लॉग एक ् शन दिवस का विषय : मानवाधिकार

(src)="1.2"> عکسی برای روز جانی حقوق بشر by Catching .
(trg)="1.2"> A photo for human rights day by Catching .

(src)="1.3"> Light on Flickr ( CC-BY )
(trg)="1.3"> Light on Flickr ( CC-BY )

(src)="2.1"> از سال ٢٠٠٧ در میان بلاگرهای سرتاسر دنیا روز حرکت وبلاگنویسی برای تأکید بر مسائل کلیدی به عنوان " یک روز ، یک موضوع ، هزاران صدا " تعیین شد .
(trg)="2.1"> ब ् लॉग एक ् शन दिवस पर सन 2007 से ही दुनिया भर के ब ् लॉगर ् स को " कलम उठाने " की प ् रेरणा मिलती है : एक दिन , एक विषय , हज ़ ारों स ् वर ।

(src)="2.2"> موضوع امسال این روز حقوق بشر و تاریخ آن ١٦ اکتبر است .
(trg)="2.2"> इस वर ् ष का विषय है मानवाधिकार - और तारीख है 16 अक ् टूबर ।

(src)="3.1"> در وبسایت صداهای جهانی اغلب در مورد موضوعات حقوق بشری به ‌ ویژه در مورد سانسور ، کنترلهای دولتی و آزادی بیان آنلاین بحث می ‌ شود .
(trg)="3.1"> ग ् लोबल वॉइसेस पर हम अक ् सर मानवाधिकारों पर चर ् चा करते हैं , विशेषकर ऑनलाइन सेंसरशिप , निगरानी और अभिव ् यक ् ति की स ् वतंत ् रता पर ।

(src)="3.2"> ما مشتاقانه در انتظار روزی برای صحبت و تفکر در مورد موضوعی هستیم که منجر به برقراری ارتباطی همیشگی شود .
(trg)="4.1"> अब तक 14 देशों से 1,377 ब ् लॉग ् स ने ब ् लॉग एक ् शन दिवस के लिये रजिस ् टर किया है ।

(src)="3.3"> تا کنون ١٣٧٧ وبلاگ از ١١٤ کشور برای شرکت در روز عمل وبلاگنویسی سال ٢٠١٣ ثبت نام کرده ‌ اند .
(trg)="4.2"> आज ही अपने ब ् लॉग को रजिस ् टर कराएं , और वैश ् विक संवाद में हिस ् सा लें !

(src)="3.4"> همین امروز وبلاگتان را ثبت کنید و به مکالمه جهانی بپیوندید !
(trg)="4.3"> इस वर ् ष के टैग ् स हैं # BAD13 , # HumanRights , # Oct16 ।

(src)="3.5"> برچسب ‌ های امسال عبارتند از :
(trg)="6.1"> यह लेख Maria Grabowski के नीचे दिये लेख का हिन ् दी अनुवाद है :

(src)="4.1"> # BAD13 , # HumanRights , # Oct16
(trg)="7.1"> https : / / globalvoicesonline .

# fa/2013_10_26_3129_.xml.gz
# hi/2013_10_27_841_.xml.gz


(src)="1.1"> چگونه زنان هندی می ‌ توانند در امنیت باشند
(trg)="1.1"> भारत में महिलाएँ कैसे सुरक ् षित रह सकती हैं ।

(src)="1.2"> جرایم ضد زنان در هند در حال افزایش است .
(trg)="1.2"> भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ ़ रहा है ।

(src)="1.3"> Shilpa Garg ، نویسنده و بلاگر ، نکاتی در مورد چگونگی آگاهی و امنیت زنان جمع ‌ آوری کرده است .
(trg)="1.3"> लेखिका और ब ् लॉगर शिल ् पा गर ् ग महिलाओं को सतर ् क और सुरक ् षित रहने के लिए कुछ सुझाव देती हैं ।

# fa/2013_10_28_3173_.xml.gz
# hi/2013_11_03_866_.xml.gz


(src)="1.1"> ویدئو : " بدون زن ، بدون رانندگی " عربستان سعودی را شوکه کرد .
(trg)="1.1"> विडियो : " नो वुमन , नो ड ् राईव " स ् तब ् ध सउदी अरब

(src)="1.2"> امروز ٢٦ اکتبر ، روزی است که فعالان عربستانی برای اعتراض به ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی انتخاب کرده بودند .
(trg)="1.2"> सउदी अरब के कार ् यकर ् ताओं ने 26 अक ् टूबर को देश में महिलाओं के गाड ़ ी चलाने पर प ् रतिबंध के विरोध में प ् रदर ् शन किया ।

# fa/2014_01_29_3606_.xml.gz
# hi/2014_01_25_947_.xml.gz


(src)="1.1"> عربستان ، شاعر فلسطینی را به علت " خداناباوری و داشتن موهای بلند " زندانی کرد .
(trg)="1.1"> सउदी अरब ने फिलिस ् तिनी कवि को " नास ् तिकता और लम ् बे बालों " के कारण जेल में बंद किया

(src)="1.2"> احمد مطر هنرمند سعودی ، در حمایت از فیاض ، این عکس را در توئیتر به اشتراک گذاشته است .
(trg)="1.2"> फायध के समर ् थन में सउदी कलाकार अहमद माटेर ने इस तस ् वीर को ट ् वीटर पर साझा किया

(src)="2.1"> اشرف فیاض شاعر فلسطینی به علت آنچه " اشاعه تفکرات خداناباورانه و داشتن موهای بلند " عنوان شد ، در زندان عربستان است .
(trg)="2.1"> फिलस ् तीन के कवि अशरफ फयध नास ् तिकता फैलाने और लम ् बे बाल रखने के कारण सउदी जेल में हैं ।

(src)="2.2"> این شاعر که در عربستان بزرگ شده پنج ماه قبل وقتی یکی از خوانندگان با اعلام وجود عقاید خداناباورانه در اشعارش از او شکایت کرد دستگیر شد .
(trg)="2.2"> सउदी अरब में पले-बढ ़ े कवि को पाँच महीने पहले उस समय गिरफ ् तार कर लिया गया जब एक पाठक ने यह कहते हुए उनके विरुद ् ध शिकायत की कि उनके कविताओं में अनीश ् वरवादी विचार हैं ।

(src)="3.1"> موضوع فیاض در رسانه ‌ ها و شبکه ‌ های اجتماعی در حال چرخیدن است و نویسندگان عرب سرتاسر منطقه آن را محکوم کرده ‌ اند .
(trg)="3.1"> मीडिया और सामाजिक संजाल पर फयध का मामला सुर ् खियों में है और पूरे क ् षेत ् र के सउदी लेखको की भर ् त ् सना बटोर रहा है ।

(src)="3.2"> بر اساس نوشته ‌ های آنلاین بعضی از دوستانش ، علت اصلی دستگیری او می ‌ تواند انتشار ویدئویی باشد که پنج ماه پیش از پلیس مذهبی ابها در حال شلاق زدن یک مرد جوان تهیه کرده بود .
(trg)="3.2"> उनके कुछ मित ् रो ने ऑनलाइन लिखा कि उनकी गिरफ ् तारी का वास ् तविक कारण पाँच माह पहले आभा की धार ् मिक पुलिस द ् वारा एक युवक की कोड ़ े से सार ् वजनिक पिटाई का विडियो बनाया जाना हो सकता है ।

(src)="4.5"> @ MohammdaLahamdl : دستگیری اشرف فیاض نشان می ‌ دهد ما به جایی که اروپا در سال ‌ های تاریک بود رسیده ‌ ایم .
(trg)="4.7"> @ MohammdaLahamdl : अशरफ फयध की गिरफ ् तारी इस बात की घोषणा है कि " हम उस स ् थिति में आ गए है जिस स ् थिति में यूरोप अंधकार युग में था ।

(src)="4.7"> !
(trg)="4.8"> "

(src)="4.8"> @ MusabUK : اشرف فیاض به علت آتئیسم ( خداناباوری ) دستگیر شده است .
(trg)="4.10"> @ MusabUK : अशरफ फयध को नास ् तिकता के लिए गिरफ ् तार किया गया है ।

(src)="4.11"> @ turkiaz : اشرف فیاض ، شاعر و هنرمند به علت ١٥ اتهام از جمله آتئیسم و موی بلند دستگیر شده است .
(trg)="4.15"> @ turkiaz : कवि और कलाकार अशरफ फयध को नास ् तिकता और लम ् बे बाल रखने के जुर ् म सहित 15 आरोपो में जेल में बंद कर दिया गया है ।

(src)="4.12"> چرا ؟ چون او از پلیس مذهبی در حال شلاق زدن یک مرد جوان فیلمبرداری کرده است .
(trg)="4.17"> क ् योंकि उसने धार ् मिक पुलिस द ् वारा एक युवक को सार ् वजनिक रुप से कोड ़ े मारते समय का फिल ् म बनाया था ।

(src)="4.14"> موضوع اشرف فیاض به ‌ زودی در صدر اخبار رسانه ‌ های جهانی قرار می ‌ گیرد .
(trg)="4.20"> अशरफ फयध का मामला जल ् दी ही अंतर ् राट ् रीय मीडिया के मुख ् य पृष ् ठ पर होने जा रहा है ।

# fa/2014_02_25_3681_.xml.gz
# hi/2014_02_28_970_.xml.gz


(src)="1.1"> در آزمایش وبسایت جدید به ما کمک کنید و یک تی ‌ شرت جایزه بگیرید
(trg)="1.1"> हमारी नई वेबसाईट की जाँच में मदद करें : जीतें एक टी-शर ् ट

(src)="2.1"> ما در حال ایجاد تغییراتی در وبسایت صداهای جهانی هستیم .
(trg)="1.2"> हम ग ् लोबल वॉयसेस वेबसाईट की नई रुपरेखा बना रहें हैं ।

(src)="2.2"> مایلیم برای اطمینان از قرار داشتن در مسیر درست ، از کمک شما استفاده کنیم .
(trg)="1.3"> हम इस पर आपकी सहायता चाहते हैं कि हम सही दिशा में बढ ़ रहे हैं ।

(src)="2.3"> می ‌ خواهیم در جریان نظرات همه شما خوانندگان ، دوستان و مشارکت ‌ کنندگان قرار بگیریم .
(trg)="1.4"> हम अपने सभी दोस ् तों , पाठकों और सहयोगकर ् ताओं से सुनना चाहते हैं ।

(src)="3.2"> هر گروه نظرسنجی متفاوتی را آماده کرده ‌ اند .
(trg)="2.2"> इसके लिए हर समूह ने एक भिन ् न सर ् वेक ् षण तैयार किया है ।

(src)="4.1"> از بعضی از شما خواهش می ‌ کنیم وبسایت حال حاضر را ببینید و از بعضی دیگر می ‌ خواهیم نگاهی به طرح مورد نظر برای وبسایت جدید بیندازند .
(trg)="3.1"> हम कुछ लोगो से अपने वेबसाईट को देखने के लिए कहेगें और कुछ को अपने नवीन वेबसाईट को देखनें को कहेगें ।

(src)="4.2"> اگر مایلید در این نظرسنجی مشارکت کنید لطفا نام و ایمیلتان را در فرم زیر وارد کنید .
(trg)="3.2"> अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो , कृपया अपना नाम और ईमेल को नीचे दर ् ज करें ।

(src)="5.1"> به یکی از شرکت ‌ کنندگان خوش ‌ شانس ، تی ‌ شرت مخصوص صداهای جهانی هدیه داده می ‌ شود .
(trg)="4.1"> हम एक भाग ् यशाली व ् यक ् ति को एक ग ् लोबल वॉयस टी शर ् ट दे रहें हैं !

(src)="6.1"> از حمایت شما متشکریم !
(trg)="6.1"> आपके समर ् थन के लिए धन ् यवाद !