# es/2010_10_10_mundo-un-dia-en-la-tierra-el-10-10-10_.xml.gz
# my/2010_10_12.xml.gz


(src)="1.1"> Mundo : Un día en la Tierra el 10.10.10
(trg)="2.2"> ထိုနေ ့ တွင ် ကမ ္ ဘာတစ ် ဝန ် းမှ လူများသည ် ဗီဒီယိုရိုက ် ကူးကြမည ် ဖြစ ် ပြီး ၊

(src)="2.1"> Hoy es el día del proyecto Un Día en la Tierra , un día en el que la gente de todo el planeta grabará videos durante el día , los enviarán y pasarán a ser parte de un documental y una experiencia que representa una instantánea de la humanidad .
(trg)="2.4"> ပြီးလျှင ် လူသားမျိုးနွယ ် ၏ လျှပ ် တစ ် ပြက ် ဘဝကို ကိုယ ် စားပြုသော သတင ် းကားတိုနှင ့ ် အတွေ ့ အကြုံ ၏ တစ ် စိတ ် တစ ် ပိုင ် း ဖြစ ် လာပေလိမ ့ ် မည ် ။

(src)="3.1"> Gente de todo el mundo se ha registrado para ser parte de esta experiencia , y muchos han creado o se han unido a uno de los 495 grupos y comunidades que han surgido en torno a la ocasión : desde personas a punto de ser padres , a bodas , profesores y grupos alrededor de un país o ubicación específicas .
(trg)="3.1"> ယင ် းအတွေ ့ အကြုံ ၏ တစ ် စိတ ် တစ ် ပိုင ် းအဖြစ ် ပါဝင ် ရန ် ကမ ္ ဘာတစ ် လွှားမှ လူအများစုက မှတ ် ပုံတင ် ခဲ ့ ကြသည ် ။
(trg)="3.2"> ထို ့ အပြင ် မိဘလောင ် းလျာများ ၊

(src)="3.2"> Aunque más de 10,000 personas ya se han registrado , todavía hay países con baja representación para el acontecimiento , y los organizadores han publicado un pedido en voz alta para que cualquiera se una o invite a otros que viven en algunos de los países para que se unan y sean parte de la experiencia .
(trg)="3.10"> ဤအဖြစ ် အပျက ် အတွက ် ပါဝင ် သူနည ် းနေသေးသော နိုင ် ငံအချို ့ လည ် း ရှိနေသေးသည ် ။
(trg)="3.11"> ထို ့ ကြောင ့ ် စီစဉ ် သူများက အတွေ ့ အကြုံ ၏ တစ ် စိတ ် တစ ် ပိုင ် းအဖြစ ် ဤနိုင ် ငံများတွင ် နေထိုင ် သူတစ ် ယောက ် ယောက ် ကိုယ ် တိုင ် ပါဝင ် ရန ် သို ့ မဟုတ ် ထိုသူများကို ဖိတ ် ခေါ ် ပေးရန ် နှိုးဆော ် ထားသည ် ။
(trg)="4.1"> ထိုအစီအစဉ ် တွင ် ပါဝင ် ရန ် ယခုအထိ မှတ ် ပုံတင ် နိုင ် သေးသည ် ၊

(src)="9.1"> Todavía hay tiempo para registrarse y unirse al acontecimiento , y Matt Lambert del blog Motionographer resume muy bien los resultados :
(trg)="4.2"> ထို ့ ပြင ် မိုးရှင ် းဂရပ ် ဖာ ဘလော ့ ဂ ် မှ မတ ် လမ ် းဘာ ့ တ ် က ရလဒ ် များကို ကောင ် းစွာ ပေါင ် းပေးခဲ ့ သည ် ။

(src)="9.2"> Los resultados de este proyecto serán un largometraje en un archivo compartido de video — que los participantes podrán descargar para uso no comercial con propósitos creativos y educativos— , y una comunidad de cineastas e inspirados ciudadanos dedicados a explorar nuestra identidad global en una ocasión compartida a través de los medios .
(trg)="5.1"> ဒီ စီမံကိန ် းရဲ ့ ရလဒ ် က အကုန ် လုံးမျှဝေနိုင ် တဲ ့ ဗီဒီယိုတစ ် ခုဖြစ ် လာမှာပါ ။
(trg)="5.2"> ပါထားတဲ ့ သူတွေက ဖန ် တီးရေးနဲ ့ ပညာရေးဆိုင ် ရာ ရည ် ရွယ ် ချက ် တွေအတွက ် ငွေကြေးနဲ ့ ဆိုင ် တာမပါဘဲ သုံးနိုင ် မယ ့ ် ဒေါင ် းလုပ ် ချခွင ့ ် ရှိတဲ ့ သတင ် းကာတို ၊

(src)="9.3"> Sin embargo , de acuerdo con el siguiente video , para poder acceder a este tesoro de conocimiento , necesitarás colgar un video de un minuto durante el 10.10.10 .
(trg)="5.3"> ရုပ ် ရှင ် ရိုက ် တဲ ့ အသိုင ် းအဝန ် းနဲ ့ ဒီတစ ် ကမ ္ ဘာလုံးဆိုင ် ရာ ဘုံဖြစ ် ရပ ် ရဲ ့ အသိအအမှတ ် ပြုတာကို လိုချင ် တဲ ့ နိုင ် ငံသားတွေအတွက ် လည ် း အထူးရုပ ် ရှင ် ဆိုပြီး ဖြစ ် လာပါလိမ ့ ် မယ ် ။

(src)="9.4"> ¡ Así que no pierdas la oportunidad !
(trg)="7.1"> ကမ ္ ဘာမြေရဲ ့ ရက ် တစ ် ရက ် ဆိုတာ ဘာလဲ

# es/2010_11_07_sudeste-de-asia-blogueando-sobre-futbol_.xml.gz
# my/2010_10_26.xml.gz


(src)="1.1"> Sudeste de Asia : Blogueando sobre fútbol
(trg)="1.1"> အရှေ ့ တောင ် ​ အာ ​ ရှ ၊

(src)="3.1"> Foto de la página de Flickr de Nhy Nguyen usada con licencia CC Attribution-ShareAlike 2.0 Generic
(trg)="1.2"> ဘော ​ လုံး ​ ပွဲ ​ အကြောင ် း ဘ ​ လော ့ ​ ဂ ် ​ ရေးသား ​ ခြင ် း

(src)="4.1"> Hay muchos blogs de fútbol en el Sudeste de Asia que brindan noticias relevantes y actualizaciones sobre partidos de de fútbol y programas en la región .
(trg)="2.1"> ဒေသ တွင ် း ဘောလုံးပွဲများနှင ့ ် အစီအစဉ ် များ ၏ သတင ် းများနှင ့ ် သင ့ ် တော ် သော အကြောင ် းအရာများကို ဖော ် ပြပေးနေသော ဘောလုံးဘလော ့ ဂ ် များစွာ အရှေ ့ တောင ် အာရှဒေသအတွင ် းတွင ် ရှိနေပါသည ် ။

(src)="4.2"> A través del correo electrónico , entrevisté a Erick Bui de Vietnam Football y a Chamroeun de Cambodia Football Roubroum sobre bloguear de fútbol en el sudeste asiático .
(trg)="2.3"> ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးမှ အဲရစ ် ဘွေ ့ နှင ့ ် ကမ ္ ဘောဒီးယား ဘောလုံး မှ ချွမ ် ရွန ် တို ့ အား အရှေ ့ တောင ် အာရှ ၏ ဘောလုံးဘလော ့ ဂ ် ရေးသားခြင ် းနှင ့ ် ပတ ် သက ် ပြီး မေးမြန ် းခဲ ့ ပါသည ် ။

(src)="5.1"> Erick da una breve historia del fútbol en Vietnam :
(trg)="3.1"> အဲရစ ် ခ ် က ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးသမိုင ် းအကျဉ ် းကို ရှင ် းပြခဲ ့ သည ် ။

(src)="6.1"> El fútbol es indiscutiblemente el principal deporte y el que recibe mayor apoyo en Vietnam .
(trg)="4.1"> ဘော လုံးက ဗီယက ် နမ ် မှာ အာပေးမှုအရဆုံးအားကစားဆိုတာ ငြင ် းလို ့ မရပါဘူး ။

(src)="6.2"> Su competencia anual Liga V-tiene lugar desde 1980.
(trg)="4.2"> ဗီလိဂ ် ပြိုင ် ပွဲကို ၁၉၈ဝကတည ် းက နှစ ် တိုင ် းလုပ ် ခဲ ့ တာလေ ။

(src)="7.1"> Cuando Vietnam fue dividida en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur , existían dos selecciones nacionales ...
(trg)="5.1"> ဗီယက ် နမ ် ကို မြောက ် ဗီယက ် နမ ် နဲ ့ တောင ် ဗီယက ် နမ ် ဆိုပြီးခွဲလိုက ် တုန ် းက နိုင ် ငံအသင ် းနှစ ် သင ် းဖြစ ် သွားတယ ် … ၁၉၇၅မှာ ပြန ် ပေါင ် းပြီးတဲ ့ အခါကျတော ့ ၊

(src)="7.2"> Luego de la unificación de Vietnam en 1975 , el fútbol vietnamita sufrió un largo periodo de estancamiento .
(trg)="5.2"> ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးက အကြာကြီး တုံ ့ နှေးသွားတယ ် ။

(src)="7.3"> En 1991 , la selección nacional de fútbol de Vietnam jugó su primer partido internacional .
(trg)="5.3"> ၁၉၉၁မှာတော ့ ဗီယက ် နမ ် နိုင ် ငံအသင ် းက ပထမဆုံး နိုင ် ငံတကာပွဲကို ကစားခဲ ့ ပါတယ ် ။

(src)="7.4"> Desde entonces , el fútbol vietnamita ha mejorado mucho .
(trg)="6.3"> ဗီလိဂ ် ရောက အခု အာဆီယံဒေသတွင ် းက အကောင ် းဆုံးတွေထဲမှာ ပါပါတယ ် ။

(src)="7.5"> Ahora , tanto la selección de Vietnam como la Liga V son unos de los mejores en la región de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático .
(trg)="8.1"> ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးအကြောင ် းကိုရေးသော သူ ၏ အင ် ္ ဂလိပ ် ဘလော ့ ဂ ် ကို ပုံမှန ် လုပ ် ဆောင ် ဖြစ ် ရန ် လှုံ ့ ဆော ် ပေးခဲ ့ သည ့ ် အကြောင ် းအရာကို အဲရစ ် ကပြောပြသည ် ။

(src)="7.6"> Erick nombra su motivación por mantener un blog en inglés sobre fútbol en Vietnam :
(trg)="9.1"> ဗီယက ် နမ ် လိုရေးတဲ ့ ဘောလုံးဆိုက ် တွေအများကြီး ရှိတာမှန ် ပေမဲ ့ လည ် း ၊

(src)="7.7"> Al contrario de la gran cantidad de sitios de fútbol en vietnamita , hay pocos sitios en inglés sobre fútbol en la red .
(trg)="9.2"> ပြည ် တွင ် းဘောလုံးအကြောင ် းရေးတဲ ့ အင ် ္ ဂလိပ ် စာမျက ် နှာတွေကတော ့ တော ် တော ် နည ် းပါတယ ် ။

(src)="7.8"> Esa es la razón por la que inicié el blog de fútbol de Vietnam para ayudar a que las personas sepan más de fútbol en mi país .
(trg)="9.3"> ဒါကကျွန ် တော ် တို ့ နိုင ် ငံရဲ ့ ဘောလုံးအကြောင ် းကို တခြားလူတွေ သိစေချင ် တဲ ့ ရည ် ရွယ ် ချက ် နဲ ့ ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးဘလော ့ ဂ ် ကို စတင ် ခဲ ့ ရတဲ ့ အကြောင ် းရင ် းပါပဲ ။

(src)="7.9"> Tengo muchos amigos en el extranjero que también son hinchas de fútbol .
(trg)="9.4"> ကျွန ် တော ့ ် မှာ ဘောလုံးချစ ် သူတွေဖြစ ် တဲ ့ နိုင ် ငံခြားသူငယ ် ချင ် း တော ် တော ် များများရှိပါတယ ် ။

(src)="7.10"> A menudo me preguntan sobre fútbol vietnamita porque se les hace bastante difícil encontrar información .
(trg)="9.5"> သူတို ့ က ကျွန ် တော ့ ် ကို ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးနဲ ့ ပတ ် သက ် ပြီး အမြဲမေးခွန ် းထုတ ် တယ ် ၊

(src)="7.11"> Viendo este asunto , pienso que un blog en inglés sobre fútbol puede ser un vínculo esencial entre Vietnam y el mundo .
(trg)="9.7"> ဒီအဖြစ ် အပျက ် ကိုကြည ့ ် ပြီးတော ့ ဗီယက ် နမ ် နဲ ့ ကမ ္ ဘာကြီးကို ဆက ် သွယ ် ပေးဖို ့ အင ် ္ ဂလိပ ် လို ဘောလုံးစာမျက ် နှာလိုတယ ် လို ့ ကျွန ် တော ် တွေးမိတယ ် ။

(src)="7.12"> Tengo la pasión y algo de conocimiento de fútbol , así que realmente disfruto blogueando sobre fútbol vietnamita .
(trg)="9.8"> ကျွန ် တော ့ ် မှာ ဖြစ ် ချင ် တဲ ့ ဆန ္ ဒနဲ ့ လုံလောက ် တဲ ့ ဘောလုံးဗဟုသုတရှိတယ ် ဆိုတော ့ ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးအကြောင ် း ဘလော ့ ဂ ် ရေးရတာ တကယ ် ပျော ် ပါတယ ် ။

(src)="7.13"> Chamroeun es el primer blogger de fútbol camboyano .
(trg)="11.1"> ချွမ ် ရွန ် သည ် ကမ ္ ဘောဒီးယား ၏ ပထမဆုံး ဘောလုံးအကြောင ် း ဘလော ့ ဂ ် ရေးသူဖြစ ် သည ် ။

(src)="7.14"> A través de su blog , Cambodia Football Roubroum , comparte información sobre partidos de fútbol en Camboya :
(trg)="11.2"> Cambodia Football Roubroum ဆိုသော သူ ့ ဘလော ့ ဂ ် မှတစ ် ဆင ့ ် ကမ ္ ဘောဒီးယားရှိ ဘောလုံးပွဲများအကြောင ် း မျှဝေလေ ့ ရှိသည ် ။

(src)="8.1"> Inicié mi blog personal en julio de 2008.
(trg)="12.2"> ဇူလိုင ် မှာ ကျွန ် တော ် ရဲ ့ ကိုယ ် ရေးကိုယ ် တာဘလော ့ ဂ ် ကို စခဲ ့ တာ ။

(src)="8.2"> Mi principal objetivo es difundir las noticias sobre fútbol camboyano .
(trg)="12.3"> ရည ် ရွယ ် ချက ် ကတော ့ ကမ ္ ဘောဒီးယားဘောလုံးသတင ် းတွေ ဖြန ့ ် ဝေဖို ့ ပါပဲ ။

(src)="8.3"> He notado que nuestros dos países vecinos , Tailandia y Vietnam , tienen mejores programas de fútbol .
(trg)="13.1"> ကျွန ် တော ် သတိပြုမိတာက ကျွန ် တော ် တို ့ ရဲ ့ အိမ ် နီးချင ် းနိုင ် ငံတွေဖြစ ် တဲ ့ ထိုင ် းနဲ ့ ဗီယက ် နမ ် မှာ ဘောလုံးအစီအစဉ ် တွေက ပိုကောင ် းတယ ် ဆိုတာပဲ ။

(src)="8.4"> A los jugadores se les paga bien .
(trg)="13.4"> အများစုက အလကား ဒါမှမဟုတ ် လစာနည ် းနည ် းလေးနဲ ့ ပဲ ကစားနေကြတာ ။

(src)="8.5"> Pero en Camboya , los futbolistas no están verdaderamente en buenas condiciones .
(trg)="13.5"> ဒါပေမဲ ့ လွန ် ခဲတဲ ့ ငါးနှစ ် အတွင ် းမှာ ကျွန ် တော ် တို ့ ဘောလုံးအခြအနေက တော ် တော ် လေး ပြောင ် းလဲခဲ ့ တယ ် ။

(src)="8.6"> La mayoría de ellos juega gratis o con remuneraciones muy bajas .
(trg)="13.6"> ခုဆိုရင ် ဗီယက ် နမ ် ကုမ ္ ပဏီတစ ် ခုက ထောက ် ပံ ့ ကူညီတဲ ့ ကြေးစားပြိုင ် ပွဲတစ ် ခုရှိနေပြီလေ ။

(src)="8.7"> Sin embargo , nuestro fútbol ha cambiado mucho en los últimos cinco años .
(trg)="15.6"> org တို ့ ဖြစ ် ပြီး ယင ် းဘလော ့ ဂ ် များသည ် အခြားပြည ် တွင ် းစာမျက ် နှာများနှင ့ ် လည ် း ချိတ ် ဆက ် ထားသည ် ။

(src)="8.8"> Ahora tenemos una liga profesional que está auspiciada por una empresa vietnamita .
(trg)="16.1"> မလေးရှားမှ Foul အား ထိန ် းသိမ ် းသော ဟားရက ် ရှ ် ဒီအိုလ ် ကမူ ပြီးခဲ ့ သောလများက မလေးရှားတွင ် အရေးပါသောအကြောင ် းအရာဖြစ ် ခဲ ့ သည ့ ် အားကစားအလောင ် းအစားအကြောင ် း ဆွေးနွေးပြောဆိုသွားခဲ ့ သည ် ။

(src)="8.9"> Erick y Chamroeun también enlazan a otros blogs de fútbol de la región .
(trg)="17.1"> ပါ တီတော ် တော ် များများက အားကစားလောင ် းကြေးထပ ် တာကို တရားဝင ် လုပ ် မယ ့ ် ကိစ ္ စကို ဆန ့ ် ကျင ် ခဲ ့ ကြတယ ် ။

(src)="8.11"> Estos blogs también enlazan con sitios web locales de fútbol .
(trg)="17.2"> လောင ် းကစားဆိုတာ လူများစုအတွက ် ဖြစ ် ဖြစ ် လူနည ် းစုအတွက ် ဖြစ ် ဖြစ ် မကောင ် းပါဘူး ။

(src)="9.1"> Haresh Deol , el blogger que tiene Foul from Malaysia , discute sobre apuestas de deportes , que fue un tema importante en Malasia hace pocos meses .
(trg)="17.3"> နိုင ် ငံရေးသမားတွေကတော ့ ဒီကိစ ္ စကို သူတို ့ တွေဘယ ် လောက ် တည ် ကြည ် ပြီး ဘာသာရေးကိုင ် းရှိုင ် းလဲဆိုတာကို ကြွေးကြော ် ဖို ့ အကောင ် းဆုံးခုတုံးအဖြစ ် သုံးခဲ ့ ကြတယ ် ။

(src)="10.1"> Hablando de legalizar las apuestas en los deportes , muchos partidos lo objetan .
(trg)="17.4"> အစိုးရက ဒီအခြေအနေကို ကောင ် းကောင ် းမွန ် မွန ် း ရှင ် းပြသင ့ ် တာ ။

(src)="10.2"> La apuestas no son saludables para todos – mayoría o minoría .
(trg)="18.4"> ဒါပေမဲ ့ ဒီဟာက ကျွန ် တော ် တို ့ ရဲ ့ ရင ် းဂစ ် တွေ ( စာကြွင ် း ။

(src)="10.3"> Los políticos están usando este tema como una vía perfecta para alegar lo honrados y religiosos que son .
(trg)="18.6"> မလေးရှားငွေကြေး ) ရဲ ့ စီးဆင ် းမှုကို စောင ့ ် ကြည ့ ် နိုင ် မယ ် ဆိုရင ် ၊

(src)="10.4"> El gobierno debería EXPLICAR adecuadamente la situación .
(src)="10.5"> No estoy a favor de las apuestas , al igual que no lo estoy de fumar .
(src)="10.6"> Si no es saludable , no es saludable .
(trg)="18.7"> ပြီးတော ့ အစိုးရအတွက ် ဝင ် ငွေရင ် းမြင ် တစ ် ခုလည ် း ဖြစ ် လာမယ ် ဆိုရင ် မလုပ ် နိုင ် စရာ ဘာအကြောင ် းရှိလဲ ။

(src)="10.7"> Pero si es un buen método para seguir de cerca el flujo de nuestro ringgit ( nota del autor : moneda de Malasia ) y una fuente de ingresos para el gobierno , ¿ por qué no ?
(trg)="20.3"> ဗီယက ် နမ ် ဘောလုံးမှ အဲရစ ် ဘွေ ့ နှင ့ ် ကမ ္ ဘောဒီးယား ဘောလုံး မှ ချွမ ် ရွန ် တို ့ အား အရှေ ့ တောင ် အာရှ ၏ ဘောလုံးဘလော ့ ဂ ် ရေးသားခြင ် းနှင ့ ် ပတ ် သက ် ပြီး မေးမြန ် းခဲ ့ ပါသည ် ။

# es/2010_12_04_surasia-bloggers-discutieron-problemas-del-agua_.xml.gz
# my/2010_10_45.xml.gz


(src)="1.1"> Asia del Sur : Bloggers discutieron problemas del agua
(trg)="1.1"> တောင ် ​ အာ ​ ရှ ၊

(src)="1.2"> El Blog Action Day es un evento anual que se celebra cada 15 de Octubre y que une a los bloggers del mundo en escribir acerca del mismo tema en un mismo día .
(trg)="2.1"> ဘလော ့ ဂ ် လှုပ ် ရှားမှုနေ ့ သည ် အောက ် တိုဘာ ​ လ ၁ ​ ၅ ​ ရက ် ​ ၌ အကြောင ် းအရာ ​ တစ ် ​ ခု ​ တည ် း ​ နှင ့ ် ပတ ် သက ် ​ သည ် ​ ကို တစ ် ​ နေ ့ ​ တည ် း ​ တွင ် ရေးသား ​ လွှင ့ ် ​ တင ် ​ ကြ ​ သော ကမ ္ ဘာ ​ ဘ ​ လော ့ ဂ ် ​ ရေး ​ သူ ​ များ ​ စုစည ် း ​ ပြီး နှစ ် စဉ ် ​ ကျင ် းပ ​ သော အစီ ​ အစဉ ် ​ တစ ် ​ ခု ​ ဖြစ ် ​ သည ် ။

(src)="1.3"> Este año el tema de la acción fue el 'agua ' .
(trg)="2.2"> ယခု ​ နှစ ် လှုပ ် ရှား ​ ရန ် အကြောင ် းအရာ ​ မှာ “ ရေ ” ဖြစ ် ​ သည ် ။

(src)="1.4"> Algunos de los bloggers de Asia del Sur participaron en este evento .
(src)="1.5"> Echemos un vistazo a lo que algunos de ellos discutieron .
(trg)="2.3"> တောင ် ​ အာ ​ ရှ ​ မှ ဘ ​ လော ့ ဂ ် ​ ရေး ​ သူ များ ​ စွာ ​ သည ် ​ လည ် း ဤ ​ အစီ ​ စဉ ် ​ တွင ် ပါဝင ် ​ ခဲ ့ ​ ကြ ​ သည ် ။

(src)="2.1"> Recipientes para agua en fila para llenar en Mamallapuram , India .
(src)="2.2"> Imagen del usuario en Flickr mckaysavage .
(trg)="2.4"> မည ် ​ သည ့ ် ​ အကြောင ် းအရာ ​ များ ​ အား ဆွေးနွေး ​ ပြောဆို ​ ခဲ ့ ​ သည ် ​ ကို ကြည ့ ် ⁠ ကြည ့ ် ​ ကြ ​ ပါ ​ စို ့ ။

(src)="2.3"> CC BY
(trg)="3.1"> အိန ္ ဒိယ ၊

(src)="2.4"> India :
(trg)="3.4"> အိန ္ ဒိယ

(src)="3.1"> El agua en India es una paradoja .
(trg)="4.1"> Wandering Mist မွ အစ ် ရှ ် ရတ ် သ ္ ရေးခဲ ့ သည ် ​ မှာ ၊

(src)="3.2"> Siempre ha sido la bendición y la maldición a lo largo y ancho de la nación .
(trg)="5.1"> အိန ္ ဒိယမှ ရေသည ် သမ ္ မု ​ တိ ​ ဝိ ​ ရော ​ ဓိ ​ သဘော ​ ဖြစ ် ​ သည ် ။

(src)="3.3"> El norte de India da a luz al agua .
(trg)="5.2"> နိုင ် ငံ ​ ၏ အကျယ ် အဝန ် း ​ အတွက ် အစဉ ် ​ အမြဲ အကျိုး ​ နဲ ့ အပြစ ် ဖြစ ် လာ ​ ခဲ ့ ​ သည ် ။

(src)="3.4"> El sur de India lucha por los ríos que fluyen .
(trg)="5.3"> မြောက ် ​ အိန ္ ဒိယ ​ က ရေ ​ ကို မွေး ​ ထုတ ် ပေး ​ သည ် ။

(src)="3.5"> El noroeste de India es un desierto hambriento de agua .
(trg)="5.4"> တောင ် ​ အိန ္ ဒိယ ​ က စီး ​ ဆင ် း ​ လာ ​ သော မြစ ် ​ များ ​ အတွက ် တိုက ် ခိုက ် ​ သည ် ။

(src)="3.6"> Y el este de India tiene la más alta precipitación que no ayuda en nada .
(trg)="5.5"> အနောက ် မြောက ် ​ အိန ္ ဒိယ ​ မှာ ​ မူ ရေ ​ ပြတ ် လပ ် ​ နေ ​ သော သဲ ​ ကန ္ တာ ​ ရ ​ ဖြစ ် ​ နေ ​ သည ် ။

(src)="4.1"> Y por si fuera poco , los problemas de agua en India incluyen la contaminación , la insuficiencia , la negación , la corrupción , problemas de portabilidad , acceso , muertes y enfermedades , polución , crecimiento irresponsable de industrias que dependen del agua y mucho más Nos hemos olvidado de nuestros ingeniosos estilos de vida , donde cada recurso natural , como el agua , fue usado y no abusado .
(trg)="5.6"> ထို ့ ​ အပြင ် အရှေ ့ ​ ပိုင ် း အိန ္ ဒိယ ​ က ​ မူ မည ် သို ့ ​ မျှ အကူအညီ ​ မ ​ ပေး ​ နိုင ် ​ သော အမြင ့ ် ​ ဆုံး မိုး ​ ရေ ​ ချိန ် ​ ကို ပိုင ် ဆိုင ် ​ နေ ​ ပြန ် ​ သည ် ။

(src)="4.2"> No había duchas interminables , tinas de agua caliente , fiestas de lluvia o enormes tanques de agua para asegurar que el agua se mantuviera corriendo durante las abluciones .
(trg)="6.1"> ၎ င ် း အချက ် ​ များ ​ အပြင ် အိန ္ ဒိယ ​ ရှိ ရေ ​ ဒုက ္ ခ ​ များ ​ တွင ် သန ့ ် ရှင ် း ​ သော ​ ရေ ​ မ ​ ရ ​ ခြင ် း ၊

(src)="4.3"> El agua estaba racionada según el uso .
(trg)="6.3"> လက ် သင ့ ် ​ မ ​ ခံ ​ ခြင ် း ၊

(src)="4.4"> No había conceptos de suministro de agua 24/ 7 donde cada familia tenía que excavar en su pedazo de tierra .
(trg)="7.7"> အိမ ် ​ တိုင ် း ​ က ရေရ ​ ရှိ ​ ရန ် တွင ် းတူး ​ ခဲ ့ ​ ရ ​ ချိန ် ​ တွင ် ၂ ​ ၄ ​ နာရီ ၇ ​ ရက ် ရေ ​ ပေး ​ ရ ​ မည ် ​ ဆို ​ သော အယူ ​ အဆ ​ များ ​ လည ် း မ ​ ရှိ ​ ခဲ ့ ​ ပါ ။

(src)="4.5"> Nosotros , con conocimiento , conciencia y responsabilidad , estamos continuamente convirtiendo la tierra en un infierno viviente .
(trg)="7.9"> အသိ ​ တရား ​ နှင ့ ် တာဝန ် ​ ကျေ ​ မှု ​ တို ့ ​ ကို သုံး ​ ၍ ကမ ္ ဘာ ​ မြေကြီး ​ အား လောက ​ ငရဲ ​ အဖြစ ် ​ သို ့ ပြောင ် း ​ ပစ ် ​ နေ ​ ကြ ​ ခြင ် း ​ သာ ဖြစ ် ​ သည ် ။

(src)="4.6"> Aastha Kukreti en Delhi Greens proporciona 25 consejos para ahorrar agua .
(trg)="9.1"> ဒေလီစိမ ် းလန ် းရေးမှ အာစ ် ​ သ ကူ ​ က ​ ရီ ​ တီ ​ က ရေ ​ ကို ​ ထိန ် းသိမ ် း ​ သုံးစွဲ ​ ရန ် နည ် း ​ လမ ် း ​ ၂ ​ ၅ ​ သွယ ် ​ ကို ပေးခဲ ့ ပါသည ် ။

(src)="4.7"> Abha Midha informa :
(trg)="9.2"> အဘ ္ ဟ မိ ​ ဒ ​ က သတင ် းပေးရေးသားခဲ ့ သည ် ​ မှာ

(src)="4.8"> En India , el área de saneamiento en el Movimiento Sulabh ha traído consigo una revolución social .
(trg)="9.3"> အိန ္ ဒိယတွင ် ဆူလဘ ် လှုပ ် ရှား ​ မှု သည ် လူ ​ မှု ​ လုပ ် ​ ငန ် း တော ် ​ လှန ် ​ ရေး ​ ကို ယူဆောင ် ​ လာ ​ ပေး ​ သည ် ။

(src)="4.10"> Punto de distribución de agua en Patan Nepal .
(trg)="9.5"> နီ ​ ပေါ ​ နိုင ် ငံ ​ ရှိ ရေ ​ ဖြန ့ ် ​ ဝေ ​ ရာ ​ ဌာန ။

(src)="4.11"> Imagen del usuario de Flickr Wayan Vota .
(src)="4.12"> CC BY-NC
(trg)="9.6"> Flickr အသုံးပြု ​ သူ Wayana Vota ၏ ဓာတ ် ​ ပုံ ။

(src)="4.13"> Nepal :
(trg)="9.7"> CC BY-NC နီပေါ ၊

(src)="4.14"> Bhumika Ghimire arroja una luz en el tema del agua en Nepal :
(trg)="10.1"> ဘုမိက ဂီ ​ မိုင ် း ​ ယား ​ က နီ ​ ပေါ ​ နိုင ် ငံ ​ ၏ ရေ ​ အကြောင ် း ​ ကို မီးမောင ် းထိုးပြခဲ ့ သည ် မှာ ၊

(src)="4.15"> La crisis del agua está directamente relacionada con el deterioro del ambiente en Nepal .
(trg)="11.1"> ရေ အကျပ ် အတည ် း ​ သည ် နီ ​ ပေါ ​ ၏ ပတ ် ဝန ် းကျင ် ​ ညစ ် ညမ ် း ​ မှု ​ နှင ့ ် တိုက ် ရိုက ် ​ သက ် ဆိုင ် ​ နေ ​ ပါ ​ သည ် ။

(src)="4.16"> En la capital , Katmandú , muchas zonas no tienen agua durante seis días a la semana y se ven obligadas a comprar agua a través de distribuidores o tienen que apoyarse en pozos y ríos locales -en los que la calidad del agua no se monitoriza .
(trg)="11.3"> ရေ ​ သန ့ ် ရှင ် း ​ မှု ​ ကို စောင ့ ် ​ ကြည ့ ် ​ စစ ် ဆေး ​ ခြင ် း ​ မ ​ ပြု ​ နိုင ် ​ သော ဒေသ ​ တွင ် းရေ ​ တွင ် း ​ များ ​ နှင ့ ် မြစ ် ​ များ ​ ကို အား ​ ထား ​ ရန ် ​ ဖြစ ် ​ စေ ဖိ ​ အားပေး ​ ခံ ​ နေ ​ ရ ​ သည ် ။

(src)="4.17"> Ujjwal Acharya publica una imagen que muestra cómo el agua está asociada con nuestra vida cotidiana .
(trg)="13.1"> အုဂ ် ျဝယ ် အချာ ​ ယ ​ က ကျွန ် ုပ ် ​ တို ့ ​ ၏ ​ နေ ့ စဉ ် ​ ဘ၀ ​ နှင ့ ် ရေ ​ ဆက ် ​ စပ ် ​ နေ ​ ပုံ ​ ကို ဖော ် ​ ပြ ​ သော ပုံတစ ် ပုံကို တင ် ​ ခဲ ့ ​ သည ် ။

(src)="4.18"> Pakistán :
(trg)="13.2"> ပါ ​ ကစ ္ စ ​ တန ် ၊

(src)="4.19"> Aunque Pakistán está sufriendo la peor inundación del último siglo , algunas de sus regiones están secas y sufren de desertificación .
(trg)="15.2"> ခူရှ ် ​ က ​ ဘ နှင ့ ် ဆိုင ် ​ လ ​ ဘ ​ တို ့ ​ ၏ စိုက ် ပျိုး ​ ရေး ​ နည ် း ​ လမ ် း ​ နှစ ် ​ ခု ​ မှာ လမ ် းလွှဲ ​ ခံ ​ လာ ​ ရ ​ သည ် ၊

(src)="4.20"> Khalida Brohi , una niña indígena de Beluchistán , Pakistán , acota que los indígenas son los primeros en ser los más afectados por el cambio climático :
(trg)="15.3"> ရေ ​ ကြီး ​ သည ့ ် ​ ရေ ​ များ ​ ကို စိုက ် ပျိုး ​ မြေ ​ များ ​ တွက ် အသုံးပြု ​ ရန ် နည ် း ​ လမ ် း ​ မှာ အလုပ ် ​ ဖြစ ် ​ ခြင ် း ​ မ ​ ရှိ ​ ပေ ။

(src)="4.21"> Las tradicionales formas baluchis de subsistencia y uso de tierras agrícolas han ido cambiando poco a poco .
(src)="4.22"> Los dos métodos de agricultura , Khushkaba y Sailaba , están desviados , la realización de bandas para utilizar el agua de la inundación de tierras no funciona porque las inundaciones han cambiado de rumbo , ya que ahora ni la sabiduría indígena puede predecir dónde estarían atacando las inundaciones , alguna vez una bendición de los valles en Beluchistán , las montañas son ahora un peligro de desastre para ellos .
(trg)="15.4"> အဘယ ် ​ ကြောင ့ ် ​ ဆိုသော ် ရေ ​ လွှမ ် းမိုး ​ မှု ​ သည ် လား ​ ရာ ​ ပြောင ် း ​ သွား ​ ခဲ ့ ​ ပြီး ယခု ​ အခါ ပညာ ​ ရှင ် ​ များ ​ ပင ် ​ လျှင ် မည ် ​ သည ့ ် ​ ဒေသ ​ သည ် ရေ ​ လွှမ ် းမိုး ​ ခံ ​ ရ ​ မည ် ​ ကို ခန ့ ် ​ မှန ် း ​ နိုင ် ​ ခြင ် း မ ​ ရှိ ​ တော ့ ​ ဘဲ ဘာ ​ လု ​ ချိ ​ စ ​ တန ် ​ တောင ် ​ ကြား ​ ရှိ ​ လူ ​ များ ​ အတွက ် ကောင ် း ​ ချီး ​ ဖြစ ် ​ ခဲ ့ ​ ဖူး ​ သော တောင ် တန ် း ​ များ ​ သည ် ယခု ​ အခါ သဘာ၀ ​ ဘေး ​ အန ္ တရာယ ် ​ ၏ အန ္ တရာယ ် ​ ဖြစ ် ​ နေ ​ တော ့ ​ သည ် ။

(src)="4.23"> Pozo Marvi en el poblado de Malir del desierto Tharparkar en Sindh .
(trg)="16.1"> ဆင ် းဒ ် ​ ရှိ သာ ​ ပါ ​ ကာ သဲ ​ ကန ္ တာ ​ ရ မာ ​ လီ ​ ယာ ​ ရွာ ​ ၏ ရေတွင ် း ။

(src)="4.24"> Imagen del usuario de Flickr Kashif .
(trg)="16.2"> Flickr အသုံးပြု ​ သူ Kashif ၏ ဓာတ ် ​ ပုံ ။

(src)="4.26"> Cuando llueve , el agua de lluvia es recolectada en pequeños tazones con forma de estanque llamados " tobas " , donde los hombres y los animales beben juntos .
(trg)="17.1"> Fire Within ရှိ ဂျ ​ လယ ် အိတ ် ခ ် ျ ​ ဘီ က ဆင ် းဒ ် သ ် ​ ဒေသ ​ ရှိ သာ သဲ ​ ကန ္ တာ ​ ရ ​ မှ သောက ် ရေ ​ များ ​ ၏ မ ​ လုံလောက ် ​ မှု ​ ကို ရေးသားခဲ ့ သည ် မှာ ၊

(src)="4.27"> No existen alternativas , ya que la excavación de pozos no es posible .
(trg)="18.2"> ရေတွင ် း ​ တူး ​ ရန ် မ ​ ဖြစ ် ​ နိုင ် ​ ၍ အခြား ​ နည ် း ​ လမ ် း ​ လည ် း မ ​ ရှိ ​ ပေ ။

(src)="4.28"> Incluso , si hay éxito , el agua es tan salada y salobre que no puede ser consumida para beber .
(trg)="18.3"> တူး ​ ၍ ​ ရ ​ သည ် ​ ဆို ​ လျှင ် ​ ပင ် ရေ ​ သည ် အလွန ် ​ ငန ် ​ သော ဆား ​ ငန ် ​ ရေ ​ သာ ဖြစ ် ​ ၍ မ ​ သောက ် ​ သုံး ​ နိုင ် ​ ပေ ။

# es/2012_08_14_marruecos-los-estudiantes-piden-la-reforma-de-la-ensenanza_.xml.gz
# my/2012_08_102.xml.gz


(src)="1.1"> Marruecos : estudiantes piden reforma de la enseñanza
(trg)="1.1"> မော ် ​ ရို ​ ကို ၊

(src)="1.2"> En julio un grupo de estudiantes marroquíes crearon una página de Facebook llamada " Unión de estudiantes marroquíes para el cambio del sistema educativo " ( en francés : UECSE ) .
(trg)="1.3"> ဇူလိုင ် လတွင ် မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားတစ ် စုသည ် " ပညာရေးစနစ ် ကို ပြောင ် းလဲမည ့ ် မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားသမဂ ္ ဂ " ( ပြင ် သစ ် စကားဖြင ့ ် အတိုကောက ် UECSE ) ဟုခေါ ် သည ့ ် ဖေ ့ ( စ ် ) ဘွတ ် ( ခ ် ) စာမျက ် နှာကို ဖွင ့ ် လှစ ် ခဲ ့ သည ် ။

(src)="1.3"> El grupo reune jóvenes marroquíes cuyo objetivo es " actuar y discutir soluciones concretas para mejorar el sistema educativo " .
(trg)="1.4"> ထိုအဖွဲ ့ သည ် " ပညာရေးစနစ ် ကို တိုးတက ် စေရန ် ခိုင ် မာသော နည ် းလမ ် းများကို ဆွေးနွေးဆောင ် ရွက ် မည ့ ် " မော ် ရိုကိုလူငယ ် များကို စုစည ် းလျက ် ရှိသည ် ။

(src)="2.1"> En menos de un mes la página de Facebook reunió mas de 10.000 miembros y muchísimo apoyo en los medios sociales .
(trg)="2.2"> ယင ် းဖေ ့ ( စ ် ) ဘွတ ် ( ခ ် ) စာမျက ် နှာသည ် အဖွဲ ့ ဝင ် ပေါင ် း ၁၀ ⁠ ၀၀၀ကျော ် ကို စုစည ် းနိုင ် ခဲ ့ ပြီး လူမှုကွန ် ယက ် ပေါ ် တွင ် အားပေးထောက ် ခံမှု အများအပြားကို ရရှိခဲ ့ သည ် ။

(src)="3.1"> El impulso parece haber sido dado por las noticias que el Gobierno estaría planificando endurecer la política de matrícula en las universidades públicas .
(trg)="3.1"> ထိုလှုပ ် ရှားမှုအဟုန ် ကို အစိုးရတက ္ ကသိုလ ် များတွင ် ကျောင ် းလခမူကို အစိုးရက ပိုမိုတင ် းကျပ ် နိုင ် ဖွယ ် ရှိသည ် ဟူသော သတင ် းက အားဖြည ့ ် ပေးလိုက ် ပုံရသည ် ။

(src)="4.1"> El grupo llamó a una movilización nacional el pasado domingo 6 de agosto para " incitar a la sociedad civil marroquí a abrir un debate nacional sobre las medidas para reformar el sistema . "
(trg)="4.1"> ထိုအဖွဲ ့ က " စနစ ် ကို ပြုပြင ် ပြောင ် းလဲရန ် လိုအပ ် သည ် များကို အမျိုးသားအဆင ့ ် ဆွေးနွေးမှုတစ ် ရပ ် စတင ် ရန ် လူမှုအသိုင ် းအဝိုင ် းများနှင ့ ် မော ် ရိုကို အစိုးရလက ် ရွေးစင ် များကို အားပေးရန ် " နိုင ် ငံလုံးဆိုင ် ရာ ဆန ္ ဒပြလှုပ ် ရှားမှုတစ ် ရပ ် ကို ဩဂုတ ် လ ၆ရက ် ၊

(src)="5.1"> El llamado fue transmitido en los medios sociales .
(trg)="4.2"> ၂၀၁၂ခုနှစ ် တွင ် တိုက ် တွန ် းလိုက ် သည ် ။

(src)="6.1"> En un video que el movimiento subió a YouTube antes de la manifestación , los estudiantes pedían reformas radicales en el sistema educativo .
(trg)="6.1"> ဆန ္ ဒပြခြင ် းမစမီ ယူကျူ ့ ပေါ ် သို ့ ယင ် းအဖွဲ ့ မှ တင ် ခဲ ့ သော ဗီဒီယိုတစ ် ခုတွင ် ကျောင ် းသားများက ပညာရေးစနစ ် အတွက ် သိသာသောပြောင ် းလဲမှုများကို တောင ် းဆိုထားကြသည ် ။

(src)="6.2"> " Todo el sistema educativo necesita ser cambiado " dice un estudiante frente a la cámara .
(trg)="6.2"> " ပညာရေးစနစ ် တစ ် ခုလုံးက ပြောင ် းဖို ့ လိုနေတာပါ " ဟု ကျောင ် းသားတစ ် ယောက ် က ကင ် မရာကိုကြည ့ ် ၍ ပြောသည ် ။

(src)="6.3"> " El sistema necesita ser cambiado totalmente y reconstruido desde cero " dice otro estudiante .
(trg)="6.4"> ဗီဒီယိုတွင ် ပါဝင ် ကြသော ကျောင ် းသားအများအပြားက ဂုဏ ် သိက ္ ခာရှိ Grandes Ecolesက တင ် ပြသည ် များတွင ် အကျိုးမရှိသော အဟန ့ ် အတားများ ၊

(src)="6.4"> Muchísimos estudiantes que aparecen en el video denuncian lo que consideran " medidas desmotivantes " impuestas por las prestigiosas " Grandes Ecoles " , en particular los altos niveles exigidos para competir en los exámenes de entrada a las universidades .
(trg)="6.5"> အထူးသဖြင ့ ် ကောလိပ ် ဝင ် ခွင ့ ် စာမေးပွဲအတွက ် အလွန ် မြင ့ ် မားသော တံခါးခံနေမှု အစရှိသည ် တို ့ ပါဝင ် နေသည ် ကို ထောက ် ပြရှုံ ့ ချခဲ ့ ကြသည ် ။
(trg)="7.1"> ဆန ္ ဒပြသောနေ ့ တွင ် အင ် တာနက ် တွင ် ဝေမျှထားသော မှတ ် တမ ် းတင ် ဓာတ ် ပုံများ ၊

(src)="7.1"> El día de la protesta cientos de estudiantes y sus padres estaban presentes como lo muestran las fotos y videos publicados y compartidos en Internet .
(trg)="8.3"> ညံ ့ ဖျင ် းသော အခြေခံအဆောက ် အအုံနှင ့ ် အဆင ့ ် မြင ့ ် ပညာရေးတက ် ရောက ် ရန ် တက ္ ကသိုလ ် ကျောင ် းသားများအတွက ် ထားရှိသော ခက ် ခဲသော အခြေအနေများကို ရှုံ ့ ချသည ့ ် မတူကွဲပြားသော ဆောင ် ပုဒ ် များကို ပြသလျက ် ရှိသည ် ။

(src)="9.1"> Los estudiantes marroquíes piden una reforma del sistema eductivo .
(trg)="9.1"> ပညာရေးစနစ ် ပြောင ် းလဲမှုအတွက ် တောင ် းဆိုနေသော မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားများ ၊

(src)="9.2"> Foto de Hassan Ouazzani - uso autorizado
(trg)="9.2"> ဟာဆန ် အောဇန ် နီ ၏ ဓာတ ် ပုံ ၊

(src)="10.1"> Los estudiantes marroquíes piden una reforma del sistema educativo .
(trg)="10.1"> ပညာရေးစနစ ် ပြောင ် းလဲမှုအတွက ် တောင ် းဆိုနေသော မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားများ ၊

(src)="10.2"> Foto de Hassan Ouazzani - uso autorizado
(trg)="10.2"> ဟာဆန ် အောဇန ် နီ ၏ ဓာတ ် ပုံ ၊

(src)="11.1"> Los estudiantes marroquíes piden una reforma del sistema tivo .
(trg)="11.1"> ပညာရေးစနစ ် ပြောင ် းလဲမှုအတွက ် တောင ် းဆိုနေသော မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားများ ၊

(src)="11.2"> Foto de Hassan Ouazzani - uso autorizado
(trg)="11.2"> ဟာဆန ် အောဇန ် နီ ၏ ဓာတ ် ပုံ ၊