# es/2010_01_11_cambodia-bloggers-promueven-literatura-jemer_.xml.gz
# km/2010_03_19_.xml.gz


(src)="1.1"> Cambodia : Bloggers promueven literatura Jemer
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ៖ Bloggers លើកដម ្ កើង ​ អក ្ សរសាស ្ រ ្ ត ​ ខ ្ មែរ ​

(src)="1.3"> Este es uno de los proverbios camboyanos mas importantes , muy usado en las clases de literatura en Camboya tanto en la enseñanza primaria como superior .
(trg)="1.3"> នេះគឺជាសុភាសិតដ ៏ ល ្ បីល ្ បាញរបស ់ ប ្ រទេសកម ្ ពុជាដែលតែងតែលើកយកមកបង ្ រៀនក ្ នុងមុខវិជ ្ ជាអក ្ សរសាស ្ រ ្ តខ ្ មែរចាប ់ តាំងពីបឋមសិក ្ សារហូតដល ់ កម ្ រិតសិក ្ សាលំដាប ់ ខ ្ ពស ់ ។

(src)="1.4"> Es el mensaje de mayor influencia que inspira a las jóvenes generaciones a promover la literatura Jemer .
(trg)="1.4"> សុភាសិតមួយនេះបង ្ កប ់ នូវខ ្ លឹមសារដ ៏ មានឥទ ្ ធិពលដែលជួយជំរុញឲ ្ យយុវជនជំនាន ់ ក ្ រោយចេះជួយលើកដម ្ កើងអក ្ សរសាស ្ រ ្ តខ ្ មែរ ។

(src)="1.5"> Sorprendentemente los jóvenes blogueros camboyanos han transformado este proverbio en acción promoviendo los sucesos literarios de autores de la generación precedente , al igual que creando su propia literatura y desarrollando talentos vía la publicación por medios digitales y en papel .
(trg)="1.5"> ជាលទ ្ ធផលដ ៏ គួរឲ ្ យកើតសរសើរ យុវជនជំនាន ់ ក ្ រោយដែលមានចំណង ់ ចំណូលចិត ្ តសរសេរប ្ លក ់ ដែលយើងតែងតែហៅថា bloggers បានបំឡែងសុភាសិតមួយនេះទៅជាសកម ្ មភាពដោយបានជួយលើកដម ្ កើងសមិទ ្ ធិផលរបស ់ អ ្ នកនិពន ្ ធជំនាន ់ មុន ក ៏ ដូចជាខិតខំបង ្ កើតនូវស ្ នាដៃផ ្ ទាល ់ ខ ្ លួនព ្ រមទាំងបង ្ កើនទេពកោសល ្ យរបស ់ ពួកគេតាមរយៈការបោះពុម ្ ពផ ្ សាយលើពិភពឌីជីថលនិងដូចជានៅលើទំព ័ រក ្ រដាសផងដែរ ។

(src)="2.1"> Fundada en el 2007 el grupo Khmer Youth Writers ( ing ) fue creado en Camboya por autores jóvenes de talento con el objeto de promover y mejorar el mercado de la literatura Jemer .
(trg)="2.1"> យុវអ ្ នកនិពន ្ ធត ្ រូវបានបង ្ កើតឡើងក ្ នុងឆ ្ នាំ ២០០៧ ដោយក ្ រុមយុវនិពន ្ ធវ ័ យក ្ មេងដែលមានទេពកោសល ្ យផ ្ នែកអក ្ សរសិល ្ ប ៍ ខ ្ មែរក ្ នុងគោលបំណងលើកដម ្ កើងនិងអភិវឌ ្ ឍអក ្ សរសិល ្ ប ៍ ខ ្ មែរ និង ពង ្ រីកទីផ ្ សារអក ្ សរសិល ្ ប ៍ ខ ្ មែរឲ ្ យបានទូលំទូលាយ ។

(src)="2.2"> Muchos de los miembros del grupo han ganado el concurso Nacional de literatura Jemer organizado anualmente por el Ministerio de Educación .
(trg)="2.2"> អ ្ នកនិពន ្ ធវ ័ យក ្ មេងជាច ្ រើនដែលនៅក ្ នុងក ្ រុមនេះក ៏ បានទទួលជ ័ យជំនះក ្ នុងការប ្ រកួតប ្ រជែងផ ្ នែកអក ្ សរសិល ្ ប ៍ ខ ្ មែរថ ្ នាក ់ ជាតិដែលតែងតែរៀបចំឡើងជារៀងរាល ់ ឆ ្ នាំដោយក ្ រសួងអប ់ រំ ។

(src)="3.2"> Sus publicaciones han tenido una muy buena acogida por los lectores que tienen la curiosidad de saber como convertirse en autores de talento .
(trg)="4.1"> នៅពេលដែលមានសំនួរសួរទាក ់ ទងនឹងចំណាប ់ អារម ្ មណ ៍ ក ្ នុងការសរសេរនិងការចង ់ ក ្ លាយទៅជាអ ្ នកនិពន ្ ធមួយរូប សុខ ចាន ់ ផល អាយុ ២៦ឆ ្ នាំ ដែលមានអាយុច ្ រើនជាងគេនៅក ្ នុងក ្ រុម ( អាយុជាមធ ្ យមនៅក ្ នុងក ្ រុមគឹចាប ់ ពី ១៩-២២ ) គេបានតបជាភាសាខ ្ មែរថា ៖

(src)="4.1"> Interrogado sobre su interés en escribir y convertirse en autor , Chanphal Sok ( ing ) de 26 años quien dice ser el mayor del grupo ( la edad promedio está entre los 19 y 22 años ) responde en lengua Jemer :
(src)="4.2"> Me intereso en este trabajo por el hecho que la literatura es una tarea artística difícil ; sólo pocas personas talentosas pueden hacerlo .
(trg)="4.2"> ខ ្ ញុំចាប ់ អារម ្ មណ ៍ ព ្ រោះយល ់ ថាជាសិល ្ បៈដែលមិនងាយនឹងធ ្ វើបាន ទាល ់ តែមនុស ្ សពូកែទើបអាចសរសេរស ្ នាដៃបាន ចង ់ ក ្ លាយជាមនុស ្ សពុកែក ៏ ចង ់ ក ្ លាយទៅជាអ ្ នកនិពន ្ ធ គិតថាមិនមែនមនុស ្ សគ ្ រប ់ គ ្ នាអាចធ ្ វើការងារនេះបានទេ បើខ ្ លួនឯងមាននិស ្ ស ័ យគួរតែខំប ្ រឹង

(src)="4.3"> Con un talento especial en literatura , quiero convertirme en autor .
(trg)="4.6"> មនុស ្ សអាចសិក ្ សាពីសង ្ គមមួយតាមស ្ នាដៃអក ្ សរសិល ្ ប ៍ ។

(src)="5.3"> La gente puede entender una sociedad a través de la literatura .
(trg)="4.7"> ខ ្ ញុំសង ្ កេតឃើញថា បើប ្ រទេសណា មានអ ្ នកនិពន ្ ធពូកែច ្ រើនប ្ រទេសនោះក ៏ រីកចម ្ រើនដែរ ។

(src)="5.4"> Observo que un país es próspero cuando hay muchos autores de talento .
(trg)="4.8"> មនុស ្ សរៀនតាមសៀវភៅ បើមានសៀវភៅល ្ អច ្ រើនប ្ រាកដជាល ្ អ ។

(src)="5.5"> La gente aprende leyendo libros por lo tanto es excelente si hay muchos libros publicados .
(trg)="4.9"> អ ៊ ីនធឺណេតបានរួមចំណែកជួយសម ្ រួលដល ់ ការទំនាក ់ ទំនងក ្ នុងក ្ រុម ជាពិសេសសម ្ រាប ់ សមាជិកមួយចំនួនរបស ់ ក ្ រុមនេះដែលរស ់ នៅតាមខេត ្ តហើយមិនអាចចូលរួមការប ្ រជុំក ្ រុមយ ៉ ាងទៀងទាត ់ ។

(src)="6.2"> El Internet facilita la comunicación instantánea en el grupo .
(trg)="4.10"> សុផលគិតថាប ្ លក ់ គឺជាមធ ្ យោបាយទំនាក ់ ទំនងដ ៏ ល ្ អមួយ " ប ្ លក ់ ប ្ រៀបដូចជាការិយាល ័ យរបស ់ ពួកយើង ដែលយើងអាចចែករំលែក និង ធ ្ វើឲ ្ យស ្ នាដៃរបស ់ យើងអាចរកមើលបានយ ៉ ាងទូលំទូលាយ " ។

(src)="6.3"> Sophal ( ing ) considera los blogs como una muy buena herramienta de comunicación , “ Un blog es como nuestra oficina donde podemos compartir y hacer nuestro trabajo ampliamente visible ,” dice Sophal ( ing ) .
(trg)="5.1"> សមាជិកម ្ នាក ់ នៅក ្ នុងក ្ រុម ឈ ្ មោះថាអាចម ៍ ផ ្ កាយ បានសរសេរប ្ រវត ្ តិរូបសង ្ ខេបរបស ់ ក ្ រមនៅលើទំព ័ រប ្ លក ់ ដូចខាងក ្ រោម ៖
(trg)="5.2"> « ក ្ រុមអ ្ នកនិពន ្ ធវ ័ យក ្ មេង » ត ្ រូវបានបង ្ កើតដោយក ្ រុមសិស ្ សនិស ្ សិតមួយក ្ រុម ក ្ រោយពីបានឆ ្ លងកាត ់ វគ ្ គសិក ្ សារឿងខ ្ លីនៅសមាគមអក ្ សរសិល ្ ប ៍ នូហាចរួចមក ។

(src)="7.2"> El “ Grupo de autores jóvenes " fue creado como un grupo de estudiantes que tomó clases de literatura en la asociación Nou Hach Literary Association , mas tarde este grupo se llamó " Autores de la juventud Jemer " aconsejados por el autor Jemer , Sr . Pich Sanvavan .
(trg)="5.3"> ក ្ រោយមកក ្ រុមនេះត ្ រូវបានដូរឈ ្ មោះជា « ក ្ រុមយុវអ ្ នកនិពន ្ ធខ ្ មែរ » វិញម ្ តង ដោយបានទទួលការផ ្ តល ់ យោបល ់ ពីអ ្ នកស ្ រី ប ៉ ិច សង ្ វាវ ៉ ាន ់ អ ្ នកនិពន ្ ធខ ្ មែរនៅប ្ រទេសបារំាង ។

(src)="9.1"> Cambodia es afortunada al tener muchos universitarios y autores talentosos en literatura .
(trg)="6.1"> អាចម ៍ ផ ្ កាយ , បុរាណ , សុខ ចាន ់ ផល , ចិត ្ រា , ក ្ មេងតូច , ណារដ ្ ឋ , និមល

(src)="9.2"> Estos escitores usan chbap o códigos didácticos , Reuang Preng o cuentos tradicionales y novelas , entre otros con el objeto de educar y reflejar la realidad de la sociedad durante su vida .
(trg)="7.1"> ជាការគួរឲ ្ យកត ់ សំគាល ់ មួយផងដែរថា ប ្ រទេសកម ្ ពុជាគឺសំបូរទៅដោយអ ្ នកប ្ រាជ ្ ញនិងអ ្ នកនិពន ្ ធជាច ្ រើនដែលមានស ្ នាដៃផ ្ នែកអក ្ សរសិល ្ ប ៍ អ ្ នកនិពន ្ ធទាំងនេះតាក ់ តែងច ្ បាប ់ រឿងព ្ រេង និង រឿងប ្ រលោមលោកជាច ្ រើន ដើម ្ បីអប ់ រំ និង ឆ ្ លុះបញ ្ ចាំងពីសភាពពិតជាក ់ ស ្ តែងក ្ នុងសង ្ គមក ្ នុងពេលមួយនោះ ។

(src)="9.4"> Estas novelas han sido adaptadas al cine .
(trg)="7.3"> ប ្ រលោមលោកទាំងនេះក ៏ មានជាលក ្ ខណៈខ ្ សែភាពយន ្ តផងដែរ ។

(src)="11.1"> A Camboya le falta su propio material , especialmente desde la caida del régimen de los Jemeres Rojos .
(trg)="7.4"> បន ្ ថែមពីលើនោះក ្ នុងកំឡុងឆ ្ នាំ ១៩៥០ ទៅ ១៩៧៥ មានសៀវភៅប ្ រហែល ៥០ក ្ បាលក ្ នុងមួយឆ ្ នាំត ្ រូវបានបោះពុម ្ ព ( Nepote , Jacques និង ឃីង ហុកឌី " អក ្ សរសិល ្ ប ៍ និង សង ្ គមក ្ នុងប ្ រទេសកម ្ ពុជាសម ័ យថ ្ មី " 1981 : 64 ) ។

(src)="11.2"> Hay esperanza que las obras de los jóvenes camboyanos ayudarán al despertar del periodo de oro de la literatura Jemer .
(trg)="9.2"> ក ៏ ប ៉ ុន ្ តែមានការជឿជាក ់ យ ៉ ាងមុតមាំថាការងាររបស ់ អ ្ នកនិពន ្ ធវ ័ យក ្ មេងដែលមានកម ្ លាំងជម ្ រុញចិត ្ តដ ៏ ខ ្ លាំងក ្ លានឹងជួយដាស ់ ឲ ្ យសម ័ យមាសរបស ់ អក ្ សរសិល ្ ប ៍ កម ្ ពុជាងើបឡើងមកវិញម ្ តងទៀត ។

# es/2010_09_22_camboya-puntos-de-vista-mixtos-sobre-el-veredicto-de-duch_.xml.gz
# km/2010_11_43_.xml.gz


(src)="1.1"> Camboya : Puntos de vista diversos sobre el veredicto a Duch
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ៖ ​ ទស ្ សន ​ ផ ្ សេង ​ ៗ ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ​ សាល ​ ក ្ រម ​ ​ របស ់ ​ ឌុច ​

(src)="1.2"> Más de 30 años después de la caída del régimen del Khmer Rouge en Camboya , el primer veredicto de culpabilidad fue llevado a cabo el pasado 26 de julio de 2010 por la Sala de Primera Instancia de las Cámaras Extraordinarias en los Tribunales de Camboya ( ECCC , por sus siglas en inglés ) , popularmente conocido como el Tribunal Khmer Rouge .
(trg)="1.3"> ​ សាលក ្ រម ​ មួយ ​ នោះ ​ គឺ ​ ជា ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ កាំង ​ ហ ្ គេច ​ អៀវ ​ ហៅ ​ ឌុច ​ ម ្ នាក ់ ​ ក ្ នុង ​ ចំណោម ​ មនុស ្ ស ​ បួននាក ់ ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ នាំ ​ មក ​ តុលាការ ​ ដើម ្ បី ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ពីបទ ​ ប ្ រល ័ យ ​ ពូជសាសន ៍ , ឧក ្ រិដកម ្ ម ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង ​ ​ មនុស ្ ស ​ ជាតិ និង ​ ឧក ្ រិដ ្ ឋកម ្ ម ​ សង ្ រ ្ គាម ​ ​ អ ្ នកទាំងនោះ ​ រួមមាន នួន ជា ​ ឬ ​ ក ៏ ​ បងធំ ​ ទីពីរ , ​ អៀង សារី ​ , អៀង ធីរិទ ្ ធិ ​ ( ស ្ រី ្ ត ​ ខ ្ លាំង ​ ​ ក ្ នុង ​ សម ័ យ ​ ខ ្ មែរ ​ ​ ក ្ រហម ) ​ និង ខៀវ សំផន ។

(src)="2.1"> Duch , jefe de la prisión Tuol Sleng , fue condenado a 35 años de prisión ; sin embargo , se redujo a 19 años ya que ha estado detenido los últimos 16 años , incluyendo la detención ilegal durante cinco años impuesta por el tribunal militar en 1999.
(trg)="2.1"> ឌុច ប ្ រធាន ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ទួល ស ្ លែង ត ្ រូវ ​ បាន ​ កាត ់ ​ ក ្ តី ​ ឲ ្ យ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ៣៥ ​ ឆ ្ នាំ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ កាត ់ ​ បន ្ ថយ ​ មក ​ ត ្ រឹម ​ តែ ​ ១៩ ​ ឆ ្ នាំ ​ ដោយ ​ សារ ​ មាន ​ ការ ​ ឃុំឃាំង ​ ​ អស ់ ​ ១៦ ​ ឆ ្ នាំ ​ មកហើយ ​ រួមទាំង ​ ការឃុំឃាំង ​ ដោយ ​ មិន ​ ស ្ រប ​ ច ្ បាប ់ ​ ដោយ ​ តុលាការ ​ យោធា ​ កាលពី ​ ឆ ្ នាំ ១៩៩៩ ។

(src)="2.2"> Este veredicto provocó reacciones encontradas de varias instituciones y personas , especialmente aquellos que sufrieron durante la era Khmer Rouge .
(trg)="2.2"> សាលក ្ រម ​ នេះ ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ នូវ ​ ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ ផ ្ សេងៗ ​ ពី ​ បណ ្ តា ​ អង ្ កភាព ​ និង ​ បុគ ្ គល ​ ជាច ្ រើន ​ ជាពិសេស ​ បុគ ្ គល ​ ដែល ​ ទទួល ​ រង ​ ទារុណកម ្ ម ​ ក ្ នុង ​ កំឡុង ​ សម ័ យ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ។

(src)="2.3"> Estas reacciones se pueden clasificar en tres grupos .
(trg)="2.3"> ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ ទាំង ​ នេះ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ចែក ​ ជាបី ​ ក ្ រុម ​ ។

(src)="3.1"> Primero , un grupo de personas , que buscan con interés los resultados del Tribunal Khmer Rouge , acoge con satisfacción esta sentencia al resaltar el evento como un momento histórico para Camboya , especialmente para las víctimas de derechos humanos .
(trg)="3.1"> ក ្ រុមទីមួយ គឺ ​ ក ្ រុម ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ កំពុង ​ តែ ​ រង ់ ចាំ ​ នូវ ​ លទ ្ ធផល ​ ពី ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ បាន ​ ស ្ វាគមន ៍ ​ នូវ ​ សាលក ្ រម ​ នេះបាន ​ កត ់ ​ សំគាល ់ ​ នូវ ​ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ មួយ ​ នេះ ​ ថា ​ ជា ​ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ ប ្ រវត ្ តិសាស ្ រ ្ ត ​ មួយ ​ ជាពិសេស ​ ចំពោះ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ការរំលោភ ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ។

(src)="3.2"> Sovachana Pou , maestra voluntaria y blogger que asistió a la sesión del juicio , inmediatamente escribió un post compartiendo sus sentimientos :
(trg)="3.2"> ​ ពូ ​ Sovachana ជា ​ គ ្ រូ ​ បង ្ រៀន ​ ស ្ ម ័ គ ្ រ ​ ចិត ្ ត ​ និង អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លក ់ ​ ក ៏ ​ បាន ​ ចូល ​ រួម ​ ស ្ តាប ់ ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ក ៏ ​ បាន ​ សរសេរ ​ លើ ​ ប ្ លក ់ ​ ភ ្ លាមៗ ​ នោះ ​ ដើម ្ បី ​ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ អារម ្ មណ ៍ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ ៖

(src)="3.3"> En la sala del tribunal , yo presencié personalmente la justicia híbrida actuando en vivo con más de de 500 personas , la mayoría de ellas víctimas .
(trg)="3.3"> នៅ ​ ក ្ នុង ​ តុលាការ ​ ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ មើល ​ ឃើញ ​ ដោយ ​ ផ ្ ទាល ់ ​ ពី ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ កូនកាត ់ ​ ជាមួយ ​ មនុស ្ ស ​ ជាង ​ ៥០០ ​ នាក ់ ​ ដែល ​ ភាគច ្ រើន ​ គឺ ​ ជា ​ អ ្ នក ​ រងគ ្ រោះ ​ ។

(src)="3.4"> Fue una experiencia conmovedora y un hecho histórico para todas las víctimas esperar más de 30 años para finalmente tener algún tipo de justicia .
(trg)="3.4"> វា ​ គឺ ​ ជា ​ បទ ​ ពិសោធន ៍ ​ ឈានមុខ និង ហេតុការណ ៍ ​ ប ្ រវត ្ តិសាស ្ រ ្ ត ​ មួយ ​ សម ្ រាប ់ ​ ជន ​ រងគ ្ រោះ ​ ដែល ​ បាន ​ រង ់ ​ ចាំ ​ អស ់ ​ រយៈពេល ​ ជាង ​ ៣០ ​ ឆ ្ នាំ ​ ដែល ​ នៅ ​ ទីបំផុត ​ ក ៏ ​ មាន ​ ភាព ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ខ ្ លះៗ ​ ដែរ ​ ។

(src)="3.5"> Por un lado , Sophal Ear , un sobreviviente del genocidio y que una vez dio una notable charla en TED sobre " escapar del Khmer Rouge " , en Febrero de 2009 en Long Beach , California , recordó las palabras de su madre cuando el veredicto de Duch fue anunciado :
(trg)="3.6"> មួយ ​ វិញ ​ ទៀត អៀ សុផល អ ្ នក ​ ដែល ​ រួច ​ គេច ​ ពី ​ សេចក ្ តី ​ ស ្ លាប ់ ​ ក ្ នុង ​ របប ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ដែល ​ ធ ្ លាប ់ ​ បាន ​ ឡើង ​ និយាយ ​ ​ ក ្ នុង ​ TED ទាក ់ ទង ​ នឹង " ការរត ់ ​ ភៀស ​ ខ ្ លួន ​ ចេញ ​ ពី ​ របប ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ " ​ កាល ​ ពី ​ ខែ ​ កុម ្ ភៈ ​ ឆ ្ នាំ ​ ២០០៩ នៅ ​ ទីក ្ រុង ​ ឡុង ​ ប ៊ ិច ​ រដ ្ ឋ ​ កាលី ​ ហ ្ វរ ​ ញ ៉ ា ​ រំលឹក ​ ពី ​ ពាក ្ យ ​ សម ្ តី ​ របស ់ ​ ម ្ តាយ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ នៅ ​ ពេល ​ ដែល ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ប ្ រកាស ​ ថា ​ ៖

(src)="3.7"> Ella decidió hace mucho tiempo que el Khmer Rouge era pestilencia kármica , que pagaría el precio de sus crímenes , si no en esta vida , entonces en la próxima .
(trg)="3.8"> គាត ់ ​ បាន ​ និយាយ ​ ជា ​ យូរ ​ មក ​ ហើយ ​ ថា ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ បាន ​ ធ ្ វើ ​ នូវអំពើ ​ អាក ្ រក ់ ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ពួក ​ គេ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជា ​ ត ្ រូវ ​ លុបលាង ​ នូវ ​ បាបកម ្ ម ​ ​ ទាំង ​ នោះ ​ ទោះ ​ ជាមិន ​ មែន ​ ក ្ នុង ​ ជាតិ ​ នេះ ​ តែ ​ គេ ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ លុបលាង ​ វា ​ នៅ ​ ជាតិ ​ ក ្ រោយ ​ ទៀត ​

(src)="3.8"> Otro grupo de reacción se refiere a aquellos que se sienten decepcionados con el veredicto , alegando que la sentencia es demasiado ligera para un criminal que supervisó la ejecución de más de 14.000 personas .
(trg)="3.9"> ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ របស ់ ​ ក ្ រុម ​ មួយ ​ ទៀត ​ គឺ ​ ជាក ្ រុម ​ ដែល ​ មិន ​ ពេញ ​ ចិត ្ ត ​ ចំពោះ ​ ការកាត ់ ​ ក ្ តី ​ នេះ ដោយ ​ យល ់ ​ ថា ​ ទោស ​ នេះ ​ គឺ ​ ស ្ រាល ​ ណាស ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ នៅ ​ ពី ​ លើ ​ ការ ​ សម ្ លាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ជាង ១៤,០០០ ​ នាក ់ ​ ។

(src)="3.9"> En una carta titulada " ECCC no trajo justicia para el pueblo de Camboya " al editor del Phnom Penh Post , Jeffrey Serey Hola destacó la nota de prensa del Centro Camboyano de Derechos Humanos ( CCHR ) .
(trg)="3.10"> ក ្ នុង ​ សំបុត ្ រ ​ មួយ ​ មាន ​ ចំណង ​ ជើ ់ ង ​ ថា " ​ ECCC មិនផ ្ តល ់ ​ នូវ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ សម ្ រាប ់ ​ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា " សរសេរ ​ ដោយ Jeffrey Serey Hola សង ្ កត ់ ​ ធ ្ ងន ់ ក ្ នុង ​ Press Release ដែល ​ សរសេរ ​ ដោយ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ កម ្ ពុជា ​ ។

(src)="3.10"> Si bien el CCHR acoge con satisfacción la reducción de la pena de prisión de Duch como un buen modelo para los tribunales nacionales , cuyas prácticas de detención siguen siendo una grave preocupación , Jeffrey puso en duda la " ligera " sentencia , si el propósito es proporcionar justicia a las víctimas .
(trg)="3.11"> ទន ្ ទឹម ​ ជាមួយនឹង ​ ការ ​ ស ្ វាគមន ៍ ​ ពី ​ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ កម ្ ពុជា ​ ថា ​ នេះ ​ គឺ ​ ជាគំរូ ​ ល ្ អ ​ មួយ ​ សម ្ រាប ់ ​ តុលាការ ​ ក ្ នុង ​ ស ្ រុក ​ ដែលការ ​ កាត ់ ​ ទោសដោយ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ​ គឺ ​ នៅ ​ តែ ​ ជាបញ ្ ហា ​ ចោទ ​ ​ ដ ៏ ​ ធំ ​ មួយ ​ , Jeffrey ឆ ្ ងល ់ ថា ​ ប ្ រសិនបើ ​ ចង ់ ​ ផ ្ តល ់ ​ នូវ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ជូន ​ ដល ់ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ហេតុអ ្ វី ​ ក ៏ ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ នេះ ​ គឺ ​ វា ​ នៅ ​ ​ " ស ្ រាល " នៅ ​ ឡើយ ​ ។

(src)="3.11"> La demanda es por lo menos una cadena perpetua para Duch , ya que la pena de muerte no está legalizada en Camboya :
(trg)="3.12"> ​ គេ ​ ចង ់ ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ យ ៉ ាង ​ ហោច ​ ណាស ់ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ មួយជីវិត ​ ព ្ រោះគ ្ មាន ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិត ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ នោះ ​ ទេ ។

(src)="3.12"> Es comprensible que muchos querían que enfrentara la pena de muerte , a pesar que la pena capital es ilegal en Camboya .
(trg)="3.13"> ​ មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ចង ់ ​ ឲ ្ យ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិតគេ ​ ​ ទោះបី ​ ជា ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិត ​ គឺ ​ គ ្ មាន ​ ចែង ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ច ្ បាប ់ ​ កម ្ ពុជា ​ ក ៏ ​ ដោយ ​ ។

(src)="3.13"> La reducción de la pena de 19 años para Duch es demasiado indulgente para un vicioso asesinato en masa .
(trg)="3.14"> ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ឲ ្ យ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ១៩ឆ ្ នាំ ​ គឺជា ​ ទោស ​ ស ្ រាល ​ ណាស ់ សម ្ រាប ់ ​ ទង ្ វើ ​ សម ្ លាប ់ ​ រង ្ គាល ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ ។

(src)="3.14"> Duch debería servir al menos un cadena perpetua Para aquellos que han vivido y experimentado tales horrores , ¿ cómo podría esta sentencia considerarse justicia ?
(trg)="3.15"> ​ ឌុច ​ យ ៉ ាង ​ ហោច ​ ណាស ់ ​ ក ៏ ​ គួរ ​ តែ ​ ទទួល ​ ទោស ​ ដោយ ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ពេញ ​ មួយជីវិត សម ្ រាប ់ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ ឆ ្ លង ​ កាត ់ ​ នូវ ​ ដំណាក ់ ​ កាល ​ ដ ៏ ​ រន ្ ធត ់ ​ ទាំង ​ នោះ ​ តើ ​ ទោស ​ ដ ៏ ​ ស ្ រាល ​ មួយ ​ នេះ ​ អាច ​ ចាត ់ ​ ទុក ​ ថា ​ ជា ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ដែរ ​ ឬ ​ ទេ ?

(src)="3.15"> Para ellos , es sólo una palmada en las muñecas .
(trg)="3.16"> សម ្ រាប ់ ​ ពួកគេ ​ វាដូចជាការ ​ វាយ ​ មួយ ​ ដៃ ​ តែ ​ ប ៉ ុណ ្ ណោះ ​ ។

(src)="3.16"> La justicia no le fue entregada a la población de Camboya .
(trg)="3.17"> យុត ្ តិធម ៌ ​ នៅ ​ មិន ​ ទាន ់ ​ ផ ្ តល ់ ​ ឲ ្ យ ​ ដល ់ ​ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា ​ នៅ ​ ឡើយ ​ ទេ ​ ។

(src)="3.18"> Escribiendo desde Tokio , dijo que la sentencia del tribunal es demasiado ligera y exigió que Duch debería ser ahorcado :
(trg)="3.19"> ​ គាត ់ ​ បាន ​ សរសេរ ​ មក ​ ពី ​ ទីក ្ រុង ​ តូក ្ យូ ​ គាត ់ ​ និយាយ ​ ថា ​ ការកាត ់ ​ ទោស ​ នេះគឺ ​ វាជា ​ ទោស ​ ស ្ រាល ​ ខ ្ លាំង ​ ណាស ់ ​ ហើយ ​ គួរ ​ តែ ​ ចាប ់ ​ ឌុច ​ ព ្ យួរ ​ ករ ​ ។

(src)="3.20"> Por otro lado , hay otro grupo que no apoya al Tribunal Khmer Rouge Tribunal ni al veredicto de Duch .
(trg)="3.22"> ផ ្ ទុយ ​ មក ​ វិញ គឺ ​ មាន ​ មួយ ​ ក ្ រុម ​ ទៀត ​ ដែរ ​ មិន ​ គាំទ ្ រ ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ឬ ​ ក ៏ ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ នោះ ​ ទេ ។

(src)="3.21"> En una entrevista con BBC , dos sobrevivientes camboyanos señalaron el problema de credibilidad del tribunal respaldado por la ONU , debido al hecho de que se estableció sólo para dar una buena impresión ante la comunidad internacional :
(trg)="3.23"> ក ្ នុង ​ ការ ​ សំភាសន ៍ ​ ជាមួយ BBC ជនរងគ ្ រោះ ​ ពីររូប ​ បាន ​ ចង ្ អុល ​ បង ្ ហាញ ​ អំពី ​ បញ ្ ហា ​ ភាព ​ គួរ ​ ឲ ្ យ ​ ជឿជាក ់ ​ របស ់ ​ តុលាការ ​ ដែល ​ គាំទ ្ រ ​ ដោយ UN ដោយ ​ និយាយ ​ ថា ​ ការ ​ ពិត ​ ទៅ ​ តុលាការ ​ នោះ ​ គឺ ​ គ ្ រាន ់ ​ តែ ​ បង ្ កើត ​ ឡើង ​ ដើម ្ បី ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ រូបភាព ​ ល ្ អ ​ ចំពោះ ​ សហគមន ៍ ​ អន ្ តរជាតិ ​ តែ ​ ប ៉ ុណ ្ ណោះ ​ ។

(src)="3.22"> Ambos quieren ver a los principales líderes condenados , no les importa mucho la pena como para los siervos como Duch , quien se habría suicidado de no haber seguido las órdenes de arriba .
(trg)="3.25"> អ ្ នក ​ ទាំងពីរ ​ ចង ់ ​ ឃើញ ​ មេ ​ ដឹកនាំ ​ កំពូល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ពួកគេ ​ មិន ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ចំពោះ ​ ទោស ​ សម ្ រាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ក ្ នុង ​ កម ្ រិត ​ ឌុច ​ នេះ ​ ទេ ​ ដែល ​ គាត ់ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជា ​ ស ្ លាប ់ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ មិន ​ ធ ្ វើ ​ តាម ​ បញ ្ ជា ​ ពី ​ ថ ្ នាក ់ ​ លើ ​ នោះ ​ ។

(src)="3.23"> Curiosamente , hasta los ministros del gobierno compartían puntos de vista contrastantes sobre el veredicto de Duch .
(trg)="3.26"> អ ្ វី ​ ដែល ​ កាន ់ ​ តែ ​ គួរ ​ ឲ ្ យ ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ នោះ ​ គឺ សូម ្ បី ​ តែ ​ មន ្ រ ្ តី ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ក ៏ ​ មាន ​ គំនិត ​ ផ ្ សេង ​ គ ្ នា ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ នេះ ​ ដែរ ។

(src)="3.24"> Mientras que el Ministro de Información de Camboya , Khieu Kanharith , está satisfecho con el veredicto , el Ministro de Relaciones Exteriores , Hor Namhong , está decepcionado con la sentencia ligera sobre Duch .
(trg)="3.27"> ទន ្ ទឹម ​ នឹង ​ ការសប ្ បាយ ​ ចិត ្ ត ​ របស ់ ​ រដ ្ ឋមន ្ រ ្ តី ​ ក ្ រសួង ​ ពត ៌ មាន ខៀវ កញ ្ ញ ៉ ារិទ ្ ធិ ​ ចំពោះ ​ សាលក ្ រម ​ នេះ រដ ្ ឋ ​ មន ្ រ ្ តី ​ ការបរទេស ​ ហោ ​ ណាំង ​ ហុង ​ បែរ ​ ជា ​ ខកចិត ្ ត ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ទោស ​ នេះ ​ មើល ​ ទៅ ​ ដូចជា ​ ស ្ រាល ​ ពេក ​ ។

(src)="4.1"> Khieu Kanharith , en una entrevista por Radio VOA Khmer Service , dijo :
(trg)="4.1"> ខៀវ ​ កញ ្ ញ ៉ ារិទ ្ ធិ ​ បាន ​ និយាយ ​ ក ្ នុង ​ បទ ​ សំភាសន ៍ ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ វិទ ្ យុសំឡេង ​ សហរដ ្ ឋអាមេរិក ​ ថា ៖

(src)="4.4"> Debido a que esta es la labor del Tribunal Khmer Rouge , el gobierno no tiene una posición ( sobre este asunto ) .
(src)="4.5"> Mi posición personal es que no es conveniente , sobre todo si lo comparamos con los cerca de 3 millones de camboyanos que habían muerto .
(src)="4.6"> Cientos de miles de personas de Khmer han sido torturadas en Tuol Sleng y luego ejecutadas en Cheung Ek ( Campos de la Muerte ) .
(trg)="4.2"> វា ​ បាន ​ បង ្ ហាញ ​ ថា ​ ទីមួយ ​ គឺការ ​ ប ្ តេជ ្ ញា ​ ចិត ្ ត ​ របស ់ ​ រាជ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ កម ្ ពុជា ក ្ នុង ​ ការ ​ ស ្ វែងរក ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ជូន ​ ប ្ រជា ​ ពលរដ ្ ឋ ​ ខ ្ មែរ ​ និង ​ ទីពីរ ​ ​ វាបាន ​ បង ្ ហាញ ​ អំពី ​ កម ្ រិត ​ ផ ្ នែក ​ វិជ ្ ជាជីវៈ ​ របស ់ ​ អង ្ គ ​ ចៅក ្ រម ​ របស ់ ​ យើង ​ ក ្ នុងការ ​ ស ្ វែងរក ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ជូន ​ ប ្ រជាពល ​ រដ ្ ឋខ ្ មែរ

(src)="4.7"> Esta sentencia parece un poco ligera , no es comparable con el número de personas que han sido asesinadas .
(trg)="4.3"> ផ ្ ទុយ ​ មក ​ វិញ ហោ ណាំងហុង ក ្ នុង ​ បទសំភាសន ៍ ​ ជាមួយ វិទ ្ យុ ​ អាស ៊ ីសេរី បង ្ ហាញពី ​ គំនិត ​ ផ ្ ទា

# es/2010_09_29_camboya-controvertido-anuncio-de-telefonos-celulares_.xml.gz
# km/2010_11_57_.xml.gz


(src)="2.1"> El aviso de un importante proveedor camboyano de servicios de telefonía celular está recibiendo críticas de muchos cibernautas por promover mal comportamiento en internet entre los jóvenes .
(trg)="2.1"> ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ ឃោសនា ​ ថ ្ មីៗ ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ទូរស ័ ព ្ ទ ​ ភាគ ​ ច ្ រើន ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ រិះគន ់ ​ ពី ​ បណ ្ តា ​ អ ្ នក ​ លេង ​ អ ៊ ីនធើ ​ ណេត ​ ​ ដោយ ​ សារ ​ ​ តែ ​ ការផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ អាកប ្ បកិរិយា ​ មិនសម ​ រម ្ យ ​ ក ្ នុង ​ ចំណោម ​ ពួក ​ យុវវ ័ យ ​ ។

(src)="2.2"> El anuncio de CellCard muestra a un grupo de jóvenes tomando fotos del trasero de otra amiga y distribuyendo las fotos a otros vía internet .
(trg)="2.2"> ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ CellCard បញ ្ ចាំង ​ ពី ​ យុវវ ័ យ ​ មួយ ​ ក ្ រុម ​ ថត ​ រូប ​ កំបេះ ​ គូថ ​ របស ់ ​ មិត ្ ត ​ ម ្ នាក ់ ​ ទៀត ​ ​ រួច ​ ក ៏ ​ បញ ្ ចូន ​ បន ្ ត ​ ទៅ ​ មិត ្ ត ​ ភក ្ តិ ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ តាម ​ រយៈ ​ អ ៊ ីន ​ ធើណេត ​ ។

(src)="2.3"> A través del aviso , la empresa espera promocionar su rápido servicio de internet .
(trg)="2.3"> ​ តាម ​ រយៈការ ​ ផ ្ សាយ ​ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ នេះ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ចង ់ ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ ពី ​ ល ្ បឿន ​ ដ ៏ ​ លឿន ​ របស ់ ​ សេវា ​ អ ៊ ីន ​ ធើណេត ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ ។

(src)="2.4"> Pero la empresa también parece ignorar su responsibilidad social animando a los jóvenes a violar la privacidad de sus amigos .
(trg)="2.4"> ប ៉ ុន ្ តែ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ក ៏ ​ ហាក ់ ​ ដូច ​ ជា ​ មិន ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ចំពោះ ​ ការ ​ ទទួល ​ ខុស ​ ត ្ រូវ ​ សង ្ គម ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ ដូច ​ គ ្ នា ​ ដែរ ​ ដោយ ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ យុវវ ័ យ ​ បំពាន ​ សិទ ្ ធ ​ ឯកជន ​ របស ់ ​ មិត ្ ត ​ ភក ្ តិ ​ ខ ្ លួន ​ ។

(src)="3.1"> Piseth Mao , blogger y también especialista en comunicaciones del Centro de Medios de Camboya para Mujeres , deja escuchar su preocupación y expresa una fuerte objeción a ese aviso publicitario y pide que se prohíba el anuncio .
(trg)="3.1"> ម ៉ ៅ ​ ពិសិដ ្ ឋ ​ , អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លក ់ ​ ( blogger ) និង ​ ជា ​ អ ្ នក ​ ជំនាញ ​ ផ ្ នែក ​ ទំនាក ់ ​ ទំនង ​ ( communication specialist ) របស ់ ​ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល ​ ពត ៌ មាន ​ ស ្ រ ្ តី ​ កម ្ ពុជា ​ , បញ ្ ចេញ ​ ពី ​ ការ ​ ព ្ រួយ ​ បារម ្ ភ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ និង បញ ្ ជាក ់ ​ ពី ​ ការ ​ ប ្ រឆាំង ​ ជាខ ្ លាំងចំពោះ ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ មួយ ​ នេះ ​ ដោយ ​ សុំ ​ ឲ ្ យមិនឲ ្ យ ​ ផ ្ សព ្ វ ​ ផ ្ សាយ ​ តទៅ ​ ទៀត ​ ។

(src)="3.2"> Exhorta a la empresa a transmitir un mejor mensaje al público , particularmente los jóvenes , si quiere promocionar sus productos .
(trg)="3.2"> ​ គេ ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ បង ្ ហាញ ​ សារ ​ ដែល ​ ល ្ អ ​ ជាង ​ នេះ ​ ដល ់ ​ សាធារណៈ ​ ជាពិសេស ​ យុវវ ័ យ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ ចង ់ ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ ពី ​ ផលិតផល ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ នោះ ​ ។

(src)="3.3"> En su blog , Piseth afirmó su derecho a la libertad de expresión para presionar el retiro del aviso :
(trg)="3.3"> ក ្ នុង ​ ប ្ លក ់ ​ របស ់ ​ គេ ពិសិដ ្ ឋ ​ បាន ​ អះអាង ​ ពី ​ សិទ ្ ធិក ្ នុង ​ ការ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ របស ់ ​ គេ ​ ​ ដើម ្ បី ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ បញ ្ ឈប ់ ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ មួយ ​ នេះ ​ ៖ ​

(src)="3.4"> DÉJENME USAR MI LIBERTAD DE EXPRESIÓN : realmente quiero que se retire el último comercial de Mobitel ( Cellcard ) de todos los canales de televisión .
(trg)="4.1"> ខ ្ ញុំ ​ សុំ ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ សិទ ្ ធ ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ : ខ ្ ញុំ ​ ពិត ​ ជា ​ ចង ់ ​ ឃើញ ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ ថ ្ មី ​ បំផុត ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ Mobitel

(src)="3.5"> ¿ Cuál es el valor del comercial ?
(trg)="5.2"> តើ ​ តម ្ លៃ ​ របស ់ ការផ ្ សាយ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ នេះ ​ នៅ ​ ត ្ រង ់ ​ ណា ​ ទៅ ?

(src)="3.6"> ¿ Exhortar a los jóvenes a tomar fotos del trasero de una chica y compartirlas con amigos porque internet es rápido ?
(trg)="5.3"> ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ យុវជន ​ ថត ​ រូប ​ កំបេះគូថ ​ របស ់ ​ ស ្ រីៗ ​ ហើយ ​ ចែកចាយ ​ ជាមួយ ​ មិត ្ តភក ្ តិដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ល ្ បឿន ​ លឿន ​ របស ់ ​ អ ៊ ីនធើណេត ​ ​ ?

(src)="3.7"> El productor de este aviso debe ser original de alguna manera .
(trg)="5.4"> អ ្ នក ​ ផលិត ​ ឃោសនា ​ មួយ ​ នេះ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជាមិន ​ សូវ ​ ធម ្ មតា ​ នោះ ​ ទេ ​ ។

(src)="3.9"> Si quiere promocionar su buena conexión a Internet , entonces por qué no piensa en algo como “ un amigo está en el colegio y toma la foto de la clase que su maestro/ profesor escribe en la pizarra y la comparte con su amigo que está en una misión en provincias” .
(trg)="5.7"> ប ្ រសិន ​ បើ ​ អ ្ នក ​ ចង ់ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ល ្ បឿន ​ លឿន ​ របស ់ ​ អ ៊ ីនធើណេត ហេតុអ ្ វីអ ្ នក ​ មិន ​ គិត ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ផ ្ សេង ​ ទៀត ​ ដួចជា " មិត ្ ត ​ ភក ្ តិ ​ ​ ម ្ នាក ់ ​ នៅ ​ ឯ ​ សាលា ​ ថត ​ រូប ​ មេរៀន ​ ដែល ​ គ ្ រូ ​ របស ់ ​ គេ ​ សរសេរ ​ នៅ ​ លើ ​ ក ្ តារ ​ ខៀន ​ ហើយ ​ បញ ្ ចូន ​ ទៅ ​ ឲ ្ យ ​ មិត ្ តភក ្ តិ ​ ដែល ​ កំពុង ​ តែ ​ ជាប ់ ​ រវល ់ ​ នៅ ​ តាម ​ ខេត ្ ត ​ ទៅ ​ វិញ ​ ទៅ ​ " ​

(src)="3.10"> Con su recomendación , Piseth cree que la empresa , a la que aplaudió por sus comerciales previos como la promoción de Angkor Wat , exhortaría la construcción de una sociedad mejor donde los amigos se preocupan unos por otros y dejan que la gente esté conectada y al día a través de la accesibilidad a internet .
(trg)="5.8"> ជាមួយ ​ នឹង ​ មតិ ​ របស ់ ​ គេ ​ ពិសិដ ្ ​ ជឿ ​ ថា ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ មួយ ​ នេះ ​ ដែល ​ គាត ់ ​ ធ ្ លាប ់ ​ សរសើរ ​ ពី ​ ឃោសនា ​ មុនៗ ​ ដែល ​ ផ ្ សាយ ​ លើក ​ ដម ្ កើង ​ ពី ​ អង ្ គរវត ្ ត ​ នឹង ​ ជួយ ​ ជំរុញ ​ ពី ​ សង ្ គម ​ មួយ ​ ដ ៏ ​ ល ្ អ ​ ដែល ​ មិត ្ តភក ្ តិ ​ យក ​ ចិត ្ ត ​ ទុក ​ ដាក ់ ចំពោះ ​ គ ្ នា ​ ទៅ ​ វិញ ​ ទៅ ​ មក ​ និង ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ មនុស ្ ស ​ គ ្ រប ់ ​ គ ្ នា ​ រក ្ សា ​ ទំនាក ់ ទំនង ​ និង ​ ប ្ រាប ់ ​ ពី ​ ស ្ ថានភាពថ ្ មី ​ ៗ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ តាម ​ រយៈ ​ អ ៊ ីនធើណេត ​ ។

(src)="4.1"> Notablemente , también hubo una anterior preocupación referida a otro anuncio de una empresa de motocicletas que devalúa la imagen de las mujeres .
(trg)="6.1"> សូម ​ បញ ្ ជាក ់ ​ ផង ​ ដែរ ​ ថា , ក ៏ ​ ធ ្ លាប ់ ​ មាន ​ អត ្ ថបទ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ការ ​ ព ្ រួយ ​ បារម ្ ភ ​ ពី ​ មុន ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ការ ​ ឃោសនា ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ម ៉ ូតូ ​ ដែល ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ តម ្ លៃ ​ ដល ់ ​ ស ្ រ ្ តី ​ ភេទ ​ ។

(src)="5.2"> Esto puede ser bien recibido por aquellos que ven que la película tiene un efecto negativo en la dignidad de las mujeres camboyanas .
(trg)="7.2"> នេះ ​ ប ្ រហែល ​ ជា ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ ទស ្ សនិកជន ​ ដែល ​ ឃើញ ​ ថា ​ ភាពយន ្ ត ​ នេះ ​ មិន ​ សមរម ្ យ ​ សប ្ បាយចិត ្ ត ​ ព ្ រោះ ​ ថា ​ ភាពយន ្ ត ​ នេះ ​ ប ៉ ះពាល ់ ​ ដល ់ ​ កិត ្ តិយស ​ របស ់ ​ ស ្ រ ្ តី ​ ខ ្ មែរ ។

(src)="5.3"> Sin embargo , también están los que lo ven más bien como una restricción a a libertad de expresión de los productores de películas .
(trg)="7.3"> ​ ទោះ ​ ជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ មាន ​ គំនិត ​ មួយ ​ ទៀត ​ ដែល ​ យល ់ ​ ឃើញ ​ ថា ​ នេះ ​ គឺ ​ ជាការ ​ កំណត ់ ​ ព ្ រំដែន ​ នៃ ​ សិទ ្ ធិ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ របស ់ ​ អ ្ នក ​ ផលិត ​ ភាពយន ្ តុ ។

(src)="5.4"> Lo vinculan con unas órdenes del anterior gobierno que prohibían la producción de otras actuaciones culturales .
(trg)="7.4"> ពួកគេ ​ ភ ្ ជាប ់ ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ ការ ​ បញ ្ ជា ​ ឲ ្ យ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ ផលិតកម ្ ម ​ របស ់ ​ ការ ​ សម ្ តែង ​ វប ្ បធម ៌ ​ មួយ ​ ។

(src)="5.5"> Por ejemplo , fueron censuradas una canción pop acerca de un monje budista que toca y besa a una chica y una ópera rock , “ Donde los elefantes lloran " que tiene escenas que muestran a los monjes portándose mal .
(trg)="7.5"> ឧទាហរណ ៍ ​ , ចំរៀង ​ ដែល ​ លោកសង ្ ឃ ​ ប ៉ ះពាល ់ ​ និង ​ ថើប ​ មនុស ្ ស ​ ស ្ រី ​ និង ​ ល ្ ខោន ​ អូប ៉ េរ ៉ ា ​ “ ទីដំរី ​ យំ ​ , ” ដែល ​ មាន ​ ឈុតទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ អាកប ្ បកិរិយា ​ មិន ​ សមរម ្ យ ​ របស ់ ​ លោកសង ្ ឃ ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ គេ ​ ហាមឃាត ់ ​ ផង ​ ដែរ ។

(src)="5.6"> El gobierno justificó la prohibición invocando la necesidad de respetar la tradición social y la imagen de los monjes budistas .
(trg)="7.6"> ​ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ លើក ​ យក ​ ហេតុផល ​ ដើម ្ បី ​ ហាមឃាត ់ ​ ​ ដោយ ​ លើក ​ យក ​ ពី ​ តម ្ រូវ ​ ការ ​ ពី ​ ការ ​ គោរព ​ ប ្ រពៃណី និង ​ រូបភាព ​ របស ់ ​ លោកសង ្ ឍ ។

(src)="6.1"> Aunque prohibir actuaciones pueda ser aceptable en algunos casos , esta acción necesita ser consistente con el principio de la libertad de expresión y el gobierno debería ver la consistencia del contenido y la intención de ese contenido antes que basar su justificación únicamente citando buena tradición social y seguridad nacional , que también han sido aplicados a muchos críticos que han sido arrestados o se les ha acusado de difamación , desinformación o incitación debido a su opinión discrepante con las políticas del gobierno .
(trg)="8.1"> ពេល ​ ដែលការ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ នេះ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ទទួល ​ ស ្ គាល ់ ​ ក ្ នុង ​ ករណី ​ មួយ ​ ចំនួន ការ ​ ហាមឃាត ់ ​ ទាំង ​ នេះ ​ ក ៏ ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ សមស ្ រប ​ នឹងគោលការណ ៍ ​ ​ របស ់ ​ សិទ ្ ទិ ​ នៃ ​ ការ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ ហើយ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ គួរ ​ តែ ​ មើល ​ លើ ​ ចំណុច ​ សមស ្ រប ​ របស ់ ​ អត ្ ថន ័ យ ​ និង ​ គោលបំណង ​ របស ់ ​ អត ្ ថន ័ យ ​ ជាជាង ​ ការកំណត ់ ​ ដោយ ​ ​ មើល ​ តែ ​ លើ ​ ប ្ រពៃណី ​ បុរាណ ​ និង ​ សុវត ្ ថិភាព ​ ប ្ រទេស ​ ជាតិ ​ តែ ​ ម ្ យ ៉ ាង ​ ​ ដែល ​ ​ វា ​ ក ៏ ​ រួម ​ បញ ្ ចូល ​ ទាំង ​ ការ ​ រិះគន ់ ​ ​ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ បាន ​ ចាប ់ ​ ឃាត ់ ​ ខ ្ លួន ឬ ​ ក ៏ ​ ជាប ់ ​ ចោទ ​ ពី ​ បទបរិហាកេរ ្ តិ ៍ ​ ផ ្ តល ់ ​ ពត ៌ មាន ​ មិន ​ ពិត ​ និង ​ ញុះញង ់ ​ តាម ​ រយៈ ​ ការ ​ បង ្ ហាញ ​ ​ នូវ ​ មតិ ​ របស ់ ​ គេ ​ លើ ​ គោលនយោបាយ ​ របស ់ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ។

# es/2010_11_29_camboya-estampida-causo-tragedia-durante-festival-del-agua_.xml.gz
# km/2010_12_66_.xml.gz


(src)="1.1"> Camboya : Estampida causó tragedia durante Festival del Agua
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ​ ៖ សោកនាដកម ្ ម ​ ក ្ នុង ​ ពេល ​ បុណ ្ យ ​ អ ៊ ុំ ​ ទូក ​ អកអំបុក និង ​ សំពះព ្ រះខែ

(src)="1.2"> Más de 340 personas murieron y al menos 550 quedaron heridas durante una estampida en un puente que conecta la isla de Koh Pich ( Isla Diamante ) con la ciudad de Phnom Penh durante la última hora del último día del Festival del Agua de Camboya .
(trg)="1.2"> មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជាង ​ ៣៤០ ​ នាក ់ ​ ស ្ លាប ់ ​ និង ​ យ ៉ ាង ​ តិច ​ ណាស ់ ​ ៥៥០នាក ់ ​ រងគ ្ រោះ ​ ថ ្ នាក ់ ​ ដោយសារ ​ ​ ​ ​ ហេតុចលាចល ​ នៅ ​ លើ ​ ស ្ ពាន ​ ដែល ​ ភ ្ ពាប ់ ​ ពីភ ្ នំពេញ ​ ទៅ ​ កោះពេជ ្ រ ​ ​ ពេល ​ ពីរ ​ បី ​ ម ៉ ោង ​ ក ្ រោយ ​ ក ្ នុង ​ ថ ្ ងៃទីបី ​ នៃ ​ ពិធីបុណ ្ យ ​ អ ៊ ុំ ​ ទូក ​ ​ អកអំបុក សំពះព ្ រះខែ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ។

(src)="5.1"> Después de hablar con personas del lugar , algunos del personal de seguridad y de administración del festival , y por mi experiencia de primera mano , reuní la siguiente cadena de acontecimientos ocurridos ; no sé si los acontecimientos se dieron en ese orden pero se aproxima :
(trg)="5.1"> តាម ​ រយៈ ​ ការ ​ និយាយ ​ ជាមួយ ​ ប ្ រជាជន ​ , ​ អ ្ នកយាម និង ​ អ ្ នក ​ រៀបចំកម ្ មវិធី ​ មួយ ​ ចំនួន និង ​ បទពិសោធន ៍ ​ លើក ​ ទីមួយ ​ ខ ្ ញំ ​ បាន ​ ប ្ រមូល ​ នូវ ​ ដំណើរ ​ ហេតុការណ ៍ ​ ដែលកើត ​ ឡើង ​ ដូច ​ ខាង ​ ក ្ រោម ​ មិន ​ ប ្ រាកដ ​ ថា ​ ​ ហេតុការណ ៍ ​ ទាំង ​ នេះ ​ វា ​ កើត ​ តាម ​ លំដាប ់ ​ ឬក ៏ ​ អត ់ ​ នោះ ​ ទេ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ វា ​ ប ្ រហាក ់ ​ ប ្ រហែល ៖ ​

(src)="8.1"> - La multitud entró en pánico por las electrocuciones y se convirtió en estampida .
(trg)="8.1"> - ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើល ​ ពី ​ ការ ​ ឆក ់ ​ ខ ្ សែ ​ ភ ្ លើង ​ និង ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ ចលាចល ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ រអិល ​ ឬ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេរុញ ហើយ ​ ដួល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ជាន ់ ​

(src)="9.1"> - La gente empezó a saltar por el puente al río para escapar de la turba ; algunos se electrocutaron al trepar por las barandas ; algunos murieron por saltar al agua poco profunda , o por no llegar al agua y caer en las escarpaduras de concreto .
(trg)="9.1"> - មនុស ្ ស ​ ចាប ់ ​ ផ ្ តើម ​ លោត ​ ចុះ ​ ពី ​ លើ ​ ស ្ ពាន ​ ចូល ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ ទឹក ​ ទន ្ លេ ​ ដើម ្ បី ​ ចៀសវាង ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ មនុស ្ ស ​ មួយ ​ ចំនួន ​ ឆក ់ ​ ខ ្ សែភ ្ លើង ​ ឡើង ​ លើ ​ បង ្ កាន ់ ​ ដៃ ​ ស ្ ពាន ​ មាន ​ អ ្ នកខ ្ លះ ​ ស ្ លាប ់ ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ លោត ​ ចូល ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ ទឹក ​ ជ ្ រៅ ​ ឬ ​ ក ៏ ​ បាត ់ ​ ខ ្ លួន ​ ក ្ នុង ​ ទឹក ​ និង ​ ខ ្ លះ ​ ទៀត ​ ឈរ ​ លើ ​ ចំណោត ​ ស ៊ ី ​ ម ៉ ង ់ ​

(src)="10.1"> - Curiosos aumentaron en dirección al puente desde ambos extremos para ver qué estaba pasando .
(trg)="10.1"> - អ ្ នក ​ ដែល ​ ចង ់ ​ ដឹង ​ ថា ​ មាន ​ រឿង ​ អ ្ វី ​ កើត ​ ឡើង ​ ក ៏ ​ ជំរុញ ​ គ ្ នា ​ ចូល ​ មក ​ ទាំង ​ សង ​ ខាង ​ ផ ្ លូវ ​ ។

(src)="12.1"> - Casi a la misma hora , apagaron todas las luces de neón del puente , junto con la mayoría de las luces de la calle a lo largo de la costa este de la isla .
(trg)="11.1"> - ប ៉ ូលីស ​ ដែល ​ នៅ ​ ជិត ​ ចុង ​ ស ្ ពាន ​ កោះពេជ ្ រ ​ បាញ ់ ​ កាំភ ្ លើង ​ ដើម ្ បី ​ គម ្ រាម ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ ចង ់ ​ ចូល ​ ទៅ ​ មើល ​ នោះ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ វាកាន ់ ​ តែ ​ បង ្ ក ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ភាពភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើល ​ លើក ​ ទីពីរ ពីព ្ រោះ ​ គ ្ មាន ​ នរណា ​ ម ្ នាក ់ ​ ដឹង ​ ថា ​ អ ្ នកណា ​ ជាអ ្ នក ​ បាញ ់ ហើយ ​ បាញ ់ ​ ដើម ្ បី ​ អ ្ វី ​ នោះ ​ ទេ

(src)="12.3"> Foto de la página de Facebook de Sky Pharma
(trg)="12.7"> រួបថត បាន ពី ទំព ័ រ Facebook របស ់ Sky Pharma

(src)="13.1"> The Sreisaat Adventures in Cambodia también escuchó que un “ acontecimiento” de pánico inició la estampida :
(trg)="13.1"> The Sreisaat Adventures in Cambodia ក ៏ បាន ​ ឭពី ​ ថា ​ មាន ​ “ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ ” ​ មួយ ​ ចំនួន ​ ដែល ​ នាំ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ ភាពចលាចល ។

(src)="14.1"> Hoy nos despertamos en un Phnom Penh muy sombrío .
(trg)="14.1"> ​ ថ ្ ងៃ ​ នេះ ​ យើង ​ ងើប ​ ឡើង ​ ព ្ រម ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ ភាព ​ ស ្ រងូតស ្ រងាត ់ ​ នៅ ​ ទីក ្ រុងភ ្ នំពេញុ ។

(src)="15.1"> Todo el país está de duelo por la trágica muerte de cientos de personas durante una estampida que estalló la noche del lunes .
(trg)="15.1"> ប ្ រទេស ​ ទាំង ​ មូល ​ កំពុង ​ តែ ​ កាន ់ ​ ទុក ្ ខ ​ ឲ ្ យ ​ ជនរងគ ្ រោះ ​ រាប ់ រយ ​ នាក ់ ​ ដែល ​ បាន ​ ស ្ លាប ់ ​ ក ្ នុង ​ ពេល ​ ចលាចល ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ នាយ ​ ប ់ ​ ថ ្ ងៃច ័ ន ្ ទ ​ ។

(src)="15.2"> Era la última hora del último día de lo que debió haber sido una feliz celebración del Festival del Agua .
(trg)="15.2"> ​ វា ​ គឺ ​ ជា ​ រយៈពេល ​ ចុងក ្ រោយ ​ ក ្ នុង ​ ថ ្ ងៃ ​ បញ ្ ចប ់ ​ នៃ ​ ការប ្ រារព ្ ធ ​ ពិធីបុណ ្ យ ​ អ ៊ ុំ ​ ទូក ​ ដែល ​ គួរ ​ តែ ​ ជា ​ ពេល ​ ដ ៏ ​ ​ សប ្ បាយរីករាយ ​ មួយ ។

(src)="16.1"> Hubo confusión sobre cómo comenzó la estampida pero , citando la nota del muro en Facebook de un amigo Khmerican , lo que fuentes creíbles están diciendo es que algún tipo de acontecimiento creó un " pánico " en el recién construido puente .
(trg)="16.1"> មានការ ​ យល ់ ច ្ រឡំ ​ ខ ្ លះ ​ ទាក ់ ទង ​ នឹង ​ ការ ​ កើត ​ មាន ​ នូវ ​ ហេតុ ​ ចលាចល ​ នោះ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ បើតាម ​ អត ្ ថបទ ​ របស ់ ​ មិត ្ តភក ្ តិ ​ ជនជាតិ ​ ខ ្ មែរ អាមេរិកាំង ​ នៅ ​ លើ ​ ទំព ័ រ facebook ដែល ​ ជា ​ ប ្ រភព ​ គួរ ​ ឲ ្ យ ​ ជឿជាក ់ ​ និយាយថា ​ មាន ​ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ មួយ ​ ចំនួន ​ ដែល ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការភ ័ យខ ្ លាច ​ នៅ ​ លើ ​ ស ្ ពាន ​ ដែល ​ ទើប ​ តែ ​ សាងសង ់ ​ ថ ្ មី ​ ។

(src)="16.2"> Qué tipo de acontecimiento , esperamos que la investigación nos dará las respuestas .
(trg)="17.2"> យើង ​ សង ្ ឃឹមថា ​ សំនួរ ​ នេះ ​ នឹង ​ ទទួល ​ បាន ​ នូវ ​ ចម ្ លើយ ​ ។

(src)="16.4"> Nunca más .
(trg)="17.4"> មិន ​ គួរឲ ្ យ ​ កើត ​ សោះ ។

(src)="16.5"> LTO Cambodia no quiere culpar a nadie todavía por lo que pasó el último lunes :
(trg)="17.5"> LTO Cambodia មិនចង ់ ស ្ តីបន ្ ទោស ​ អ ្ នកណា ​ នោះ ​ ទេ ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ បាន ​ កើត ​ ឡើង ​ កាល ​ ពី ​ ថ ្ ងៃ ​ ច ័ ន ្ ទ ​ ។

(src)="17.3"> Quisiera poder decir por qué pasó todo esto .
(trg)="18.1"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឍឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ មាន ​ ពាក ្ យ ​ មួយ ​ ចំនួន ​ និយាយ ​ ។

(src)="17.4"> Quisiera poder criticar a alguien o a algo .
(trg)="18.2"> ​ ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឍឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ មាន ​ ការ ​ យល ់ ​ ឃើញ ​ ល ្ អ ​ ដើម ្ បី ​ ប ្ រាប ់ ​ ចែក ​ រំលែក ​ ។

(src)="17.5"> Quisiera poder poner todo esto encima de otra persona .
(trg)="18.3"> ​ ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឃឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ អាច ​ និយាយ ​ ពី ​ មូលហេតុ ​ ដែល ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ រឿង ​ ទាំង ​ នេះ ​ ឡើង ។

(src)="17.6"> De alguna manera , me parece que podría ayudar a aliviar la pena por este desastre , aunque sea un poquito .
(trg)="18.4"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឃឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ អាចនិយាយ ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង ​ នរណាម ្ នាក ់ ​ ឬ ​ ក ៏ ​ អ ្ វី ​ ម ្ យ ៉ ាង ​ ។

(src)="17.7"> Pero en este punto no sabemos exactamente qué pasó o por qué .
(trg)="18.5"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឍឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ អាច ​ ទម ្ លាក ់ ​ រឿង ​ ទាំង ​ នេះ ​ លើ ​ នរណា ​ ម ្ នាក ់ ​ បាន ​ ។

(src)="17.8"> Y las recriminaciones , aunque comprensibles por parte de los directamente afectados , para el resto de nosotros solamente sirven para ver las cosas a nuestra manera y quizá hasta sean injustas y perjudiciales .
(trg)="18.8"> រួមទាំងពាក ្ យ ​ ជេរ ​ ស ្ តី ​ ទាំង ​ ឡាយ ​ ដែល ​ ចេញ ​ មក ​ ពី ​ មាត ់ ​ របស ់ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ ទទួល ​ ផល ​ ប ៉ ះពាល ់ ​ ដោយ ​ ផ ្ ទាល ់ ​ គឹ ​ សម ្ រាប ់ ​ យើង ​ ទាំងអស ់ ​ គ ្ នា ​ ​ គឺ ​ សម ្ រាប ់ ​ ខ ្ លួន ​ យើង ​ ផ ្ ទាល ់ ​ ​ ហើយ ​ ប ្ រហែល ​ ជា ​ ភាពអយុត ្ តិធម ៌ ​ ឬ ការខាត ​ បង ់ ​ ។

(src)="17.9"> Khmer Empire critica el fracaso de las autoridades para evitar esta tragedia :
(trg)="18.10"> Khmer Empire រិះគន ់ ​ នូវ ​ ការ ​ បរាជ ័ យ ​ របស ់ ​ អាជ ្ ញាធរ ដែល ​ មិន ​ អាច ​ ការពារ ​ នូវ ​ សោកនាដកម ្ ម ​ នេះ ​ បាន ​ ។

(src)="17.10"> Solamente nos preguntamos ¿ por qué este gobierno es capaz de reprimir a miles de manifestantes y de desalojar a personas pobres mientras es tan incompetente para manejar una situación así en Koh Pich ?
(trg)="18.12"> យើង ​ គ ្ រាន ់ ​ តែឆ ្ ងល ់ ​ ថា ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ដែល ​ មាន ​ សមត ្ ថភាព ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ បង ្ រ ្ កាប ​ ក ្ រុមបាតុករ ​ រាប ់ ​ ពាន ់ ​ នាក ់ ​ និង ​ ជម ្ លៀស ​ ជនក ្ រីក ្ រ ​ ទាំងឡាយ ​ ហេតុអ ្ វី ​ ក ៏ ​ គ ្ មាន ​ សមត ្ ថភាព ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ដោះស ្ រាយ ​ បញ ្ ហា ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ ឡើង ​ នៅ ​ កោះពេជ ្ រ ?

(src)="17.11"> Esta semana se llevó a cabo un desfile de condolencias ; y números de útiles líneas de ayuda para ayudar a las víctimas :
(trg)="18.13"> ក ្ បួន ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ ប ្ រារព ្ ធ ​ ឡើង ​ ក ្ នុង ​ អាទិត ្ យ ​ នេះ ​ ហើយ ​ នឹង ​ មាន ​ លេខ ​ ទូរស ័ ព ្ ទ ​ ទាក ់ ទង ​ បន ្ ទាន ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ ចង ់ ​ ជួយ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ​ ។

(src)="18.1"> El 25 de noviembre se realizará un desfile de condolencias desde el Monumento de la Independencia hasta Koh Pich desde las 5:00 pm .
(trg)="20.1"> ក ្ បួនដង ្ ហែ ​ ពិធី ​ កាន ់ ទុក ្ ខ ​ នឹង ​ ប ្ រារព ្ ធ ​ ឡើង ​ នៅ ​ ថ ្ ងៃ ​ ទី ​ 25 ខែ ​ វិច ្ ឆិកា ​ ចេញ ​ ពី ​ វិមានឯករាជ ្ យ ​ ទៅ ​ កោះពេជ ្ រ ​ ចាប ់ ​ ផ ្ តើម ​ នៅ ​ ម ៉ ោង ​ 5 .

(src)="18.2"> Se aceptan donaciones , que se distribuirán a las víctimas y sus familias , a través de representantes de 10 universidades* en Phnom Penh y se transferirán a Su Excelencia Seang Sophondy , funcionario a cargo del comité de las víctimas de la estampida .
(trg)="20.3"> លុយបរិច ្ ចាគ ​ ដែល ​ នឹង ​ ប ្ រគល ់ ​ ជូន ​ ដល ់ ​ ជនរងគ ្ រោះ ​ និង ​ ក ្ រុមគ ្ រួសារ ​ ពួក ​ ​ គេ ​ នឹង ​ មាន ​ មហាវិទ ្ យាល ័ យ ​ ចំនួន 10 * ​ ​ ​ ជាតំណាង ​ ទទួលការ ​ បរិច ្ ចាគ ​ នៅទីក ្ រុងភ ្ នំពេញ ​ ហើយ ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ បញ ្ ជូន ​ ទៅ ​ ឯកឧត ្ តម ​ សៀង សុភណ ្ ឌឌី មន ្ រ ្ តី ​ ដែល ​ ទទួល ​ បន ្ ទក ​ កាន ់ កាប ់ ​ គណកម ្ មាធិការ ​ ជនរងគ ្ រោះ ​ ។

(src)="18.4"> Un lector de A New Mandala predijo días antes de la tragedia que una estampida podría ocurrir en el puente :
(trg)="20.6"> អ ្ នកអាន ​ New Mandala ម ្ នាក ់ ​ ទាយ ​ ប ៉ ុន ្ មាន ​ ថ ្ ងៃ ​ មុន ​ ថា ​ សោកនាដកម ្ មប ្ រហែល ​ ជា ​ ​ នឹង ​ កើត ​ ឡើង ​ លើ ​ ស ្ ពាន ​ ។

(src)="18.7"> Parecía una situación sin solución .
(trg)="20.9"> វាដូចជា ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ស ្ ថានភាព ​ អស ់ ​ សង ្ ឃឹម ​ ។

(src)="18.8"> El puente era demasiado angosto para la multitud .
(trg)="20.10"> ស ្ ពាន ​ គឺតូច ​ ណាស ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ទាំង ​ នោះ ។

(src)="19.1"> Día muy triste para los camboyanos .
(trg)="21.1"> គឺ ​ ជា ​ ថ ្ ងៃ ​ ដ ៏ ​ អាក ្ រក ់ ​ បំផុត ​ សម ្ រាប ់ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា ​ ។