# en/2010_02_14_cambodia-valentines-day-sparks-controversy_.xml.gz
# km/2010_02_15_.xml.gz


(src)="1.1"> Cambodia : Valentine 's Day Sparks Controversy · Global Voices
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ៖ ទិវានៃក ្ តីស ្ រលាញ ់ ​ បង ្ ក ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ភាពចម ្ រូង ​ ចម ្ រាស ់ ​

(src)="1.2"> Celebrating Valentine 's Day is relatively a recent phenomenon in Cambodia .
(trg)="1.2"> ការ ​ អបអរ ​ ទិវា ​ នៃ ​ ក ្ តី ​ ស ្ រលាញ ់ បើ ​ គិត ​ ទៅ ​ ជា ​ បាតុ ​ ភាព ​ ថ ្ មី ​ នៅ ​ កម ្ ពុជា ​ ទេ ។

(src)="1.3"> It was only in the past decade when Valentine 's Day was celebrated in the country .
(trg)="1.3"> ​ ត ្ រឹម ​ តែ ​ មួយ ​ ទសវត ្ សរ ៍ ​ ​ ដែល ​ មាន ​ ការ ​ អបអរ ​ ទិវា ​ នៃ ​ ក ្ តី ​ ស ្ រលាញ ់ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ​ ប ្ រទេស ​ ។

(src)="1.4"> Though Valentine 's Day has gained much popularity among the younger generation , its definition and practice remain controversial .
(trg)="1.5"> ទិវា ​ នេះ ​ បាន ​ ទាក ់ ​ ទាញ ​ ការ ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ គួរ ​ ​ ​ ឲ ្ យ ​ បារម ្ ភ ជា ​ ពិសេស ​ លើ ​ ការ ​ ​ យល ់ ​ ឃើញ ​ ខុស ស ្ ដីពី ​ ​ ឱកាស ​ សកល ​ មួយ ​ នេះ ​ ។

(src)="1.5"> They spark an alarming attention especially on the wrong practice associated with this global occasion .
(trg)="3.5"> សុផល ក ៏ ​ គូស ​ បញ ្ ជាក ់ ​ ដែរ ​ ពី ​ ផល ​ ប ៉ ះពាល ់ ​ អវិជ ្ ជមាន ​ ដែល ​ លេច ​ ចេញ ​ ពី ​ ការ ​ បកស ្ រាយ ​ ខុស ​ ពី ទិវានៃក ្ តីស ្ រលាញ ់ ។

(src)="2.1"> Many writers regret that the meaning of Valentine 's Day has been misinterpreted .
(trg)="3.13"> គាត ់ ​ ណែនាំ ​ ថា ​ យុវជន ​ យក ​ ល ្ អ ​ គួរ ​ អបអរ ​ ឱកាស ​ នេះ ​ ជាមួយ ​ ឳពុក ​ ម ្ តាយ ​ ជា ​ ទី ​ ស ្ រលាញ ់ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ សាច ់ ​ ញាតិ ឬ ​ មិត ្ ត ​ ភក ្ តិ ឲ ្ យ ​ មាន ​ លក ្ ខណៈ ​ សមរម ្ យ ។

(src)="2.3"> " In the results , 12.4 percent of all respondents answered that they expect to be able to have sex on the upcoming Valentine 's Day , and more than 14.3 percent of young people in a couple answered that they expect to be able to have sex with their sweethearts on that day too , and a few couples plan not to use a condom .
(trg)="6.1"> យោង ​ តាម ​ ការ ​ ស ្ រាវ ​ ជ ្ រាវ ​ ឆ ្ លងផ ្ នែក ស ្ តី ​ ពី " ​ ស ្ នេហា និង ​ ទំនាក ់ ​ ទំនង ​ ផ ្ លូវភេទ ​ ៖ បទពិសោធន ៍ ​ និង ​ ផែនការ ​ របស ់ ​ យុវវ ័ យ ​ ថ ្ នាក ់ ​ កណ ្ តាល ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ទិវា ​ នៃ ​ ក ្ តី ​ ស ្ រលាញ ់ ​ ដែល ​ នឹង ​ មក ​ ដល ់ ​ ​ ក ្ រុង ​ ភ ្ នំពេញ ក ្ នុង ​ ឆ ្ នាំ ​ ២០០៩ " ធ ្ វើ ​ ដោយ លោក តុង សុប ្ រាជ ្ ញ ដែល ​ ធ ្ វើ ​ ការ ​ សម ្ ភាសន ៍ ​ ​ ​ យុវវ ័ យ ​ ៤៥៨ ​ នាក ់ អាយុ ​ ចាប ់ ​ ពី ​ ១៥ ដល ់ ​ ២៤ឆ ្ នាំ ពួក ​ គេ ​ ភាគ ​ ច ្ រើន ​ មិន ​ យល ់ ​ ពី ​ សាវតារ ​ នៃ ​ ទិវា ​ នៃ ​ ក ្ តី ​ ស ្ រលាញ ់ ​ ទេ ។

(src)="2.4"> Meanwhile , more than a third ( 39.5 % ) of the young people in a couple surveyed ( n = 38 ) stated that it will be the first time for them to have sexual intercourse .
(trg)="6.5"> ដំណាល ​ គ ្ នា ​ នោះ ច ្ រើន ​ ជាង ​ មួយ ​ ភាគ ​ បី ( ៣៩,៥ % ) នៃ ​ យុវជន ​ ដែល ​ មាន ​ គូ ​ ដែល ​ ចូលរួម ​ ការ ​ សម ្ ភាសន ៍ ​ នេះ ​ ( n = 38 ) ប ្ រាប ់ ​ ថា ​ វា ​ ជា ​ លើក ​ ដំបូង ​ សម ្ រាប ់ ​ ​ ពួកគេ ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ រួម ​ សង ្ វាស ។

(src)="2.5"> And the other two thirds ( 66.6 % ) of young males in couple ( n = 25 ) will pressure or force their girlfriend on having sex using many devices , if they do not agree .
(trg)="6.6"> ហើយ ​ ពីរ ​ ភាគ ​ បី ​ ទៀត ( ៦៦,៦ % ) នៃ ​ យុវបុរស ​ ដែល ​ មាន ​ គូ ( n = 25 ) នឹង ​ ប ្ រើ ​ សម ្ ពាធ ​ ឬ ​ ​ បង ្ ខំ ​ សង ្ សារ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ ឲ ្ យ ​ ​ រួម ​ ភេទ ​ ដោយ ​ ប ្ រើ ​ ឧបករណ ៍ ​ ជាច ្ រើន ​ ​ បើ ​ គេ ​ មិន ​ យល ់ ​ ព ្ រម ។

(src)="2.6"> And at least seven percent of young males who answered that they expect to be able to have sex are open to being involved in Bauk on the upcoming Valentine s Day ’ "
(trg)="6.10"> ចេញ ​ ពី ​ លទ ្ ធផល ​ នេះ អ ្ នក ​ និពន ្ ធ ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការ ​ យក ​ ចិត ្ ត ​ ទុក ​ ដាក ់ ​ លើ ​ ការ ​ ព ្ រមព ្ រៀង ​ រួមភេទ សុខភាព ​ បន ្ ត ​ ពូជ ​ ផ ្ លូវ ​ ភេទ និង ​ កម ្ ម ​ វិធី ​ មេរោគ / ជំងឺអេដស ៏ ដែល ​ តម ្ រង ់ ​ មុខ ​ ព ្ រួញ ​ ទៅ ​ យុវវ ័ យ ក ្ នុង ​ តំបន ់ ​ ទីក ្ រុង ​ នៃ ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ។

(src)="2.7"> From this result , the author urged for attention on sexual consent , sexual reproductive health and HIV / AIDS programs which target young people in the urban areas of Cambodia .
(src)="3.1"> Given these alarming facts and concerns , the Cambodian Ministry of Women 's Affairs , initiated five-minute spots educating the teenagers about the meaning “ of the Valentine 's day ” in order that the young will be encouraged to expresses their love to family first , followed by teachers and then friends .
(trg)="7.1"> ដោយ ​ ​ សារ ​ ​ ហេតុការណ ៍ និង ​ ការ ​ បារម ្ ភ ​ ទាំង ​ នេះ ក ្ រសួង ​ កិច ្ ចការ ​ នារី ​ កម ្ ពុជា បាន ​ ​ ​ ផ ្ តួច ​ ​ ​ ផ ្ តើម ​ ​ ធ ្ វើ ​ ​ ឈុត ​ ​ ខ ្ លីអប ់ រំ ​ ​ ចំនួន ​ ៥នាទី ដើម ្ បី ​ អប ់ រំ ​ ក ្ មេង ​ ជំទង ់ ​ ពី " ​ អត ្ ថន ័ យ ​ នៃ ​ ទិវា ​ នៃ ​ ក ្ តីស ្ រលាញ ់ " ដើម ្ បី ​ ឲ ្ យ ​ ​ ក ្ មេងៗ ​ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ លើកទឹក ​ ចិត ្ ត ​ ឲ ្ យ ​ សម ្ តែង ​ ក ្ តី ​ ស ្ រលាញ ់ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ចំពោះ ​ គ ្ រួសារ ​ សិន បន ្ ទាប ់ ​ មក ​ លោកគ ្ រូ ​ អ ្ នកគ ្ រូ រួច ​ មិត ្ តភក ្ តិ ​ របស ់ ​ គេ ។

# en/2010_01_06_cambodia-bloggers-promote-khmer-literature_.xml.gz
# km/2010_03_19_.xml.gz


(src)="1.1"> Cambodia : Bloggers promote Khmer Literature · Global Voices
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ៖ Bloggers លើកដម ្ កើង ​ អក ្ សរសាស ្ រ ្ ត ​ ខ ្ មែរ ​

# en/2010_08_02_cambodia-mixed-views-on-duch-verdict_.xml.gz
# km/2010_11_43_.xml.gz


(src)="1.1"> Cambodia : Mixed views on Duch Verdict · Global Voices
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ៖ ​ ទស ្ សន ​ ផ ្ សេង ​ ៗ ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ​ សាល ​ ក ្ រម ​ ​ របស ់ ​ ឌុច ​

(src)="1.2"> More than 30 years after the fall of the Khmer Rouge Regime in Cambodia , the first guilty verdict was handed out last 26 July 2010 by the Trial Chamber of The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia ( ECCC ) -popularly known as the Khmer Rouge Tribunal .
(trg)="1.2"> អស ់ ​ រយៈពេល ​ ជាង ​ ៣០ឆ ្ នាំ ​ ​ បន ្ ទាប ់ ​ ពី ​ ការ ​ ដួល ​ រលំ ​ របស ់ ​ របប ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ​ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ​ អង ្ គ ​ ជំនុំ ​ ជម ្ រះ ​ វិសាមញ ្ ញ ​ ក ្ នុង ​ តុលាការ ​ កម ្ ពុជា ​ ​ ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ប ្ រជាជន ​ ទូទៅ ​ ​ ហៅ ​ ថា ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ បាន ​ សម ្ រេចសាលក ្ រម ​ ដំបូង ​ បំផុត ​ ​ មួយ ​ កាល ​ ពី ​ ថ ្ ងៃ ​ ទី ​ ២៦ ខែ ​ កក ្ កដា ឆ ្ នាំ ​ ២០១០ ។

(src)="1.3"> It was the conviction of Kaing Guek Eav aka Duch , one of four people including Nuon Chea aka Brother Number Two , Ieng Sary , Ieng Thirith ( aka Khmer Rouge First Lady ) and Khieu Samphan who have been brought to court for genocide , crime against humanity and other war crimes .
(trg)="1.3"> ​ សាលក ្ រម ​ មួយ ​ នោះ ​ គឺ ​ ជា ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ កាំង ​ ហ ្ គេច ​ អៀវ ​ ហៅ ​ ឌុច ​ ម ្ នាក ់ ​ ក ្ នុង ​ ចំណោម ​ មនុស ្ ស ​ បួននាក ់ ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ នាំ ​ មក ​ តុលាការ ​ ដើម ្ បី ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ពីបទ ​ ប ្ រល ័ យ ​ ពូជសាសន ៍ , ឧក ្ រិដកម ្ ម ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង ​ ​ មនុស ្ ស ​ ជាតិ និង ​ ឧក ្ រិដ ្ ឋកម ្ ម ​ សង ្ រ ្ គាម ​ ​ អ ្ នកទាំងនោះ ​ រួមមាន នួន ជា ​ ឬ ​ ក ៏ ​ បងធំ ​ ទីពីរ , ​ អៀង សារី ​ , អៀង ធីរិទ ្ ធិ ​ ( ស ្ រី ្ ត ​ ខ ្ លាំង ​ ​ ក ្ នុង ​ សម ័ យ ​ ខ ្ មែរ ​ ​ ក ្ រហម ) ​ និង ខៀវ សំផន ។

(src)="2.1"> Duch , Tuol Sleng prison chief , was sentenced to 35 years in prison ; however , it was reduced to 19 years since he has been in detention in the past 16 years including the illegal detention for five years ordered by the military court in 1999 .
(trg)="2.1"> ឌុច ប ្ រធាន ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ទួល ស ្ លែង ត ្ រូវ ​ បាន ​ កាត ់ ​ ក ្ តី ​ ឲ ្ យ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ៣៥ ​ ឆ ្ នាំ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ កាត ់ ​ បន ្ ថយ ​ មក ​ ត ្ រឹម ​ តែ ​ ១៩ ​ ឆ ្ នាំ ​ ដោយ ​ សារ ​ មាន ​ ការ ​ ឃុំឃាំង ​ ​ អស ់ ​ ១៦ ​ ឆ ្ នាំ ​ មកហើយ ​ រួមទាំង ​ ការឃុំឃាំង ​ ដោយ ​ មិន ​ ស ្ រប ​ ច ្ បាប ់ ​ ដោយ ​ តុលាការ ​ យោធា ​ កាលពី ​ ឆ ្ នាំ ១៩៩៩ ។

(src)="2.2"> This verdict sparked mixed reactions from various institutions and individuals particularly those who suffered during the Khmer Rouge period .
(trg)="2.2"> សាលក ្ រម ​ នេះ ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ នូវ ​ ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ ផ ្ សេងៗ ​ ពី ​ បណ ្ តា ​ អង ្ កភាព ​ និង ​ បុគ ្ គល ​ ជាច ្ រើន ​ ជាពិសេស ​ បុគ ្ គល ​ ដែល ​ ទទួល ​ រង ​ ទារុណកម ្ ម ​ ក ្ នុង ​ កំឡុង ​ សម ័ យ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ។

(src)="2.3"> These reactions can be categorized into three groups .
(trg)="2.3"> ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ ទាំង ​ នេះ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ចែក ​ ជាបី ​ ក ្ រុម ​ ។

(src)="3.1"> First , a group of people who are looking forward to the outcome of the Khmer Rouge Tribunal welcomes this verdict by highlighting the event as a historical moment for Cambodia especially to human rights victims .
(trg)="3.1"> ក ្ រុមទីមួយ គឺ ​ ក ្ រុម ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ កំពុង ​ តែ ​ រង ់ ចាំ ​ នូវ ​ លទ ្ ធផល ​ ពី ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ បាន ​ ស ្ វាគមន ៍ ​ នូវ ​ សាលក ្ រម ​ នេះបាន ​ កត ់ ​ សំគាល ់ ​ នូវ ​ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ មួយ ​ នេះ ​ ថា ​ ជា ​ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ ប ្ រវត ្ តិសាស ្ រ ្ ត ​ មួយ ​ ជាពិសេស ​ ចំពោះ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ការរំលោភ ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ។

(src)="3.2"> Sovachana Pou , a volunteer teacher and blogger who attended the trial session , immediately wrote a post sharing his feelings :
(trg)="3.2"> ​ ពូ ​ Sovachana ជា ​ គ ្ រូ ​ បង ្ រៀន ​ ស ្ ម ័ គ ្ រ ​ ចិត ្ ត ​ និង អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លក ់ ​ ក ៏ ​ បាន ​ ចូល ​ រួម ​ ស ្ តាប ់ ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ក ៏ ​ បាន ​ សរសេរ ​ លើ ​ ប ្ លក ់ ​ ភ ្ លាមៗ ​ នោះ ​ ដើម ្ បី ​ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ អារម ្ មណ ៍ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ ៖

(src)="3.3"> In the court chamber , I personally witnessed the hybrid justice proceeding live with more than 500 people , most of them are victims .
(trg)="3.3"> នៅ ​ ក ្ នុង ​ តុលាការ ​ ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ មើល ​ ឃើញ ​ ដោយ ​ ផ ្ ទាល ់ ​ ពី ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ កូនកាត ់ ​ ជាមួយ ​ មនុស ្ ស ​ ជាង ​ ៥០០ ​ នាក ់ ​ ដែល ​ ភាគច ្ រើន ​ គឺ ​ ជា ​ អ ្ នក ​ រងគ ្ រោះ ​ ។

(src)="3.4"> It was a moving experience and historic event for all the victims to wait more than 30 years to finally having some sort of justice .
(trg)="3.4"> វា ​ គឺ ​ ជា ​ បទ ​ ពិសោធន ៍ ​ ឈានមុខ និង ហេតុការណ ៍ ​ ប ្ រវត ្ តិសាស ្ រ ្ ត ​ មួយ ​ សម ្ រាប ់ ​ ជន ​ រងគ ្ រោះ ​ ដែល ​ បាន ​ រង ់ ​ ចាំ ​ អស ់ ​ រយៈពេល ​ ជាង ​ ៣០ ​ ឆ ្ នាំ ​ ដែល ​ នៅ ​ ទីបំផុត ​ ក ៏ ​ មាន ​ ភាព ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ខ ្ លះៗ ​ ដែរ ​ ។

(src)="3.5"> On one hand , Sophal Ear , a survivor of the genocide and who once gave a remarkable talk for TED on ' escaping the Khmer Rouge , ' in February 2009 in Long Beach , California , remembered the words of his mother when the Duch Verdict was announced :
(trg)="3.6"> មួយ ​ វិញ ​ ទៀត អៀ សុផល អ ្ នក ​ ដែល ​ រួច ​ គេច ​ ពី ​ សេចក ្ តី ​ ស ្ លាប ់ ​ ក ្ នុង ​ របប ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ដែល ​ ធ ្ លាប ់ ​ បាន ​ ឡើង ​ និយាយ ​ ​ ក ្ នុង ​ TED ទាក ់ ទង ​ នឹង " ការរត ់ ​ ភៀស ​ ខ ្ លួន ​ ចេញ ​ ពី ​ របប ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ " ​ កាល ​ ពី ​ ខែ ​ កុម ្ ភៈ ​ ឆ ្ នាំ ​ ២០០៩ នៅ ​ ទីក ្ រុង ​ ឡុង ​ ប ៊ ិច ​ រដ ្ ឋ ​ កាលី ​ ហ ្ វរ ​ ញ ៉ ា ​ រំលឹក ​ ពី ​ ពាក ្ យ ​ សម ្ តី ​ របស ់ ​ ម ្ តាយ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ នៅ ​ ពេល ​ ដែល ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ប ្ រកាស ​ ថា ​ ៖

(src)="3.6"> On this momentous occasion , I 'd like to step back by reflecting upon and give voice to one victim of the Khmer Rouge : my late mother , Cam Youk Lim She didn 't live to see this day , but no matter , for her justice would inevitably be rendered the Buddhist way .
(trg)="3.7"> ក ្ នុង ​ រយៈពេល ​ នេះ ​ ខ ្ ញុំ ​ ចង ់ ​ ត ្ រលប ់ ​ ទៅ ​ ឆ ្ លុះ ​ បញ ្ ចាំង ​ និង ជា ​ តំណាង ​ ឲ ្ យ ​ ជនរង ​ គ ្ រោះ ​ ម ្ នាក ់ ​ ​ ៖ ​ ម ្ តាយ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ , ខាំ យក ់ ​ លីម ​ គាត ់ ​ មិន ​ អាច ​ មាន ​ ជីវិត ​ ដើម ្ បី ​ មើល ​ ឃើញ ​ នូវ ​ ថ ្ ងៃ ​ នេះ ​ នោះ ​ ទេ តែ ​ ទោះ ​ ជាយ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ ​ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ ​ សង ​ ត ្ រលប ់ ​ មក ​ វិញ ​ តាម ​ ផ ្ លូវ ​ ព ្ រះពុទ ្ ធ ​ សាសនា ​ ។

(src)="3.7"> She decided long ago the Khmer Rouge were Karmic pestilence who would pay the price for their crimes , if not in this lifetime , then in their next life .
(trg)="3.8"> គាត ់ ​ បាន ​ និយាយ ​ ជា ​ យូរ ​ មក ​ ហើយ ​ ថា ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ បាន ​ ធ ្ វើ ​ នូវអំពើ ​ អាក ្ រក ់ ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ពួក ​ គេ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជា ​ ត ្ រូវ ​ លុបលាង ​ នូវ ​ បាបកម ្ ម ​ ​ ទាំង ​ នោះ ​ ទោះ ​ ជាមិន ​ មែន ​ ក ្ នុង ​ ជាតិ ​ នេះ ​ តែ ​ គេ ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ លុបលាង ​ វា ​ នៅ ​ ជាតិ ​ ក ្ រោយ ​ ទៀត ​

(src)="3.8"> Another group of reaction refers to those who are disappointed with the verdict claiming that the sentence is too light for a criminal who supervised the execution of more than 14,000 people .
(trg)="3.9"> ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ របស ់ ​ ក ្ រុម ​ មួយ ​ ទៀត ​ គឺ ​ ជាក ្ រុម ​ ដែល ​ មិន ​ ពេញ ​ ចិត ្ ត ​ ចំពោះ ​ ការកាត ់ ​ ក ្ តី ​ នេះ ដោយ ​ យល ់ ​ ថា ​ ទោស ​ នេះ ​ គឺ ​ ស ្ រាល ​ ណាស ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ នៅ ​ ពី ​ លើ ​ ការ ​ សម ្ លាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ជាង ១៤,០០០ ​ នាក ់ ​ ។

(src)="3.9"> In a letter titled " ECCC brought no fairness to the people of Cambodia " to editor of Phnom Penh Post , Jeffrey Serey Hola highlighted the a press statement of Cambodian Center for Human Rights ( CCHR ) .
(trg)="3.10"> ក ្ នុង ​ សំបុត ្ រ ​ មួយ ​ មាន ​ ចំណង ​ ជើ ់ ង ​ ថា " ​ ECCC មិនផ ្ តល ់ ​ នូវ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ សម ្ រាប ់ ​ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា " សរសេរ ​ ដោយ Jeffrey Serey Hola សង ្ កត ់ ​ ធ ្ ងន ់ ក ្ នុង ​ Press Release ដែល ​ សរសេរ ​ ដោយ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ កម ្ ពុជា ​ ។

(src)="3.10"> While CCHR welcomes the reduction of Duch 's prison sentence as a good model for domestic courts whose detention practices remain a serious concern , Jeffrey questioned the " light " sentence if the intent is to provide justice to victims .
(trg)="3.11"> ទន ្ ទឹម ​ ជាមួយនឹង ​ ការ ​ ស ្ វាគមន ៍ ​ ពី ​ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ កម ្ ពុជា ​ ថា ​ នេះ ​ គឺ ​ ជាគំរូ ​ ល ្ អ ​ មួយ ​ សម ្ រាប ់ ​ តុលាការ ​ ក ្ នុង ​ ស ្ រុក ​ ដែលការ ​ កាត ់ ​ ទោសដោយ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ​ គឺ ​ នៅ ​ តែ ​ ជាបញ ្ ហា ​ ចោទ ​ ​ ដ ៏ ​ ធំ ​ មួយ ​ , Jeffrey ឆ ្ ងល ់ ថា ​ ប ្ រសិនបើ ​ ចង ់ ​ ផ ្ តល ់ ​ នូវ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ជូន ​ ដល ់ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ហេតុអ ្ វី ​ ក ៏ ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ នេះ ​ គឺ ​ វា ​ នៅ ​ ​ " ស ្ រាល " នៅ ​ ឡើយ ​ ។

(src)="3.11"> The demand is at least a life sentence for Duch while the death penalty is not legalized in Cambodia .
(trg)="3.12"> ​ គេ ​ ចង ់ ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ យ ៉ ាង ​ ហោច ​ ណាស ់ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ មួយជីវិត ​ ព ្ រោះគ ្ មាន ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិត ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ នោះ ​ ទេ ។

(src)="3.12"> It is understandable that many wanted him to face the death penalty , even though capital punishment is illegal in Cambodia .
(trg)="3.13"> ​ មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ចង ់ ​ ឲ ្ យ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិតគេ ​ ​ ទោះបី ​ ជា ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិត ​ គឺ ​ គ ្ មាន ​ ចែង ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ច ្ បាប ់ ​ កម ្ ពុជា ​ ក ៏ ​ ដោយ ​ ។

(src)="3.13"> The reduced sentence of 19 years for Duch is too lenient for such a vicious mass murder .
(trg)="3.14"> ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ឲ ្ យ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ១៩ឆ ្ នាំ ​ គឺជា ​ ទោស ​ ស ្ រាល ​ ណាស ់ សម ្ រាប ់ ​ ទង ្ វើ ​ សម ្ លាប ់ ​ រង ្ គាល ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ ។

(src)="3.14"> Duch should at least serve a life sentence For those who have lived and experienced such horrors , how could this sentence ever be considered justice ?
(trg)="3.15"> ​ ឌុច ​ យ ៉ ាង ​ ហោច ​ ណាស ់ ​ ក ៏ ​ គួរ ​ តែ ​ ទទួល ​ ទោស ​ ដោយ ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ពេញ ​ មួយជីវិត សម ្ រាប ់ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ ឆ ្ លង ​ កាត ់ ​ នូវ ​ ដំណាក ់ ​ កាល ​ ដ ៏ ​ រន ្ ធត ់ ​ ទាំង ​ នោះ ​ តើ ​ ទោស ​ ដ ៏ ​ ស ្ រាល ​ មួយ ​ នេះ ​ អាច ​ ចាត ់ ​ ទុក ​ ថា ​ ជា ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ដែរ ​ ឬ ​ ទេ ?

(src)="3.15"> For them , it is just a slap on the wrist .
(trg)="3.16"> សម ្ រាប ់ ​ ពួកគេ ​ វាដូចជាការ ​ វាយ ​ មួយ ​ ដៃ ​ តែ ​ ប ៉ ុណ ្ ណោះ ​ ។

(src)="3.16"> Justice was not served for the people of Cambodia .
(trg)="3.17"> យុត ្ តិធម ៌ ​ នៅ ​ មិន ​ ទាន ់ ​ ផ ្ តល ់ ​ ឲ ្ យ ​ ដល ់ ​ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា ​ នៅ ​ ឡើយ ​ ទេ ​ ។

(src)="3.18"> Writing from Tokyo , he said that the tribunal sentence is too light and demanded that Duch should be hanged .
(trg)="3.19"> ​ គាត ់ ​ បាន ​ សរសេរ ​ មក ​ ពី ​ ទីក ្ រុង ​ តូក ្ យូ ​ គាត ់ ​ និយាយ ​ ថា ​ ការកាត ់ ​ ទោស ​ នេះគឺ ​ វាជា ​ ទោស ​ ស ្ រាល ​ ខ ្ លាំង ​ ណាស ់ ​ ហើយ ​ គួរ ​ តែ ​ ចាប ់ ​ ឌុច ​ ព ្ យួរ ​ ករ ​ ។

(src)="3.20"> On the other hand , there is another group which neither supports the Khmer Rouge Tribunal nor the Duch verdict .
(trg)="3.22"> ផ ្ ទុយ ​ មក ​ វិញ គឺ ​ មាន ​ មួយ ​ ក ្ រុម ​ ទៀត ​ ដែរ ​ មិន ​ គាំទ ្ រ ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ឬ ​ ក ៏ ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ នោះ ​ ទេ ។

(src)="3.21"> In an interview with BBC , two Cambodian survivors pointed out the credibility problem of the UN-backed tribunal given the fact that it was established only to make good impression in the international community .
(trg)="3.25"> អ ្ នក ​ ទាំងពីរ ​ ចង ់ ​ ឃើញ ​ មេ ​ ដឹកនាំ ​ កំពូល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ពួកគេ ​ មិន ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ចំពោះ ​ ទោស ​ សម ្ រាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ក ្ នុង ​ កម ្ រិត ​ ឌុច ​ នេះ ​ ទេ ​ ដែល ​ គាត ់ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជា ​ ស ្ លាប ់ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ មិន ​ ធ ្ វើ ​ តាម ​ បញ ្ ជា ​ ពី ​ ថ ្ នាក ់ ​ លើ ​ នោះ ​ ។

(src)="3.22"> Both want to see the top leaders sentenced , they don 't care much about punishment for minions like Duch , who would have been killed himself had he not followed orders from above .
(trg)="3.26"> អ ្ វី ​ ដែល ​ កាន ់ ​ តែ ​ គួរ ​ ឲ ្ យ ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ នោះ ​ គឺ សូម ្ បី ​ តែ ​ មន ្ រ ្ តី ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ក ៏ ​ មាន ​ គំនិត ​ ផ ្ សេង ​ គ ្ នា ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ នេះ ​ ដែរ ។

(src)="3.23"> Interestingly , even government ministers shared contrasting views on the Duch verdict .
(src)="3.24"> While Cambodia 's Information Minister Khieu Kanharith is pleased with the verdict , the Foreign Affairs Minister Hor Namhong is disappointed with the light sentence on Duch .
(trg)="3.27"> ទន ្ ទឹម ​ នឹង ​ ការសប ្ បាយ ​ ចិត ្ ត ​ របស ់ ​ រដ ្ ឋមន ្ រ ្ តី ​ ក ្ រសួង ​ ពត ៌ មាន ខៀវ កញ ្ ញ ៉ ារិទ ្ ធិ ​ ចំពោះ ​ សាលក ្ រម ​ នេះ រដ ្ ឋ ​ មន ្ រ ្ តី ​ ការបរទេស ​ ហោ ​ ណាំង ​ ហុង ​ បែរ ​ ជា ​ ខកចិត ្ ត ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ទោស ​ នេះ ​ មើល ​ ទៅ ​ ដូចជា ​ ស ្ រាល ​ ពេក ​ ។

(src)="4.1"> Khieu Kanharith , in an interview by Radio VOA Khmer Service , said :
(trg)="4.1"> ខៀវ ​ កញ ្ ញ ៉ ារិទ ្ ធិ ​ បាន ​ និយាយ ​ ក ្ នុង ​ បទ ​ សំភាសន ៍ ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ វិទ ្ យុសំឡេង ​ សហរដ ្ ឋអាមេរិក ​ ថា ៖

# en/2010_09_21_cambodia-controversial-mobile-phone-ad_.xml.gz
# km/2010_11_57_.xml.gz


(src)="1.1"> Cambodia : Controversial mobile phone ad · Global Voices
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ​ ៖ ភាព ​ ចម ្ រូង ​ ចម ្ រាស ់ ​ ពី ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ ឃោសនា ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ទូរស ័ ព ្ ទ ​

(src)="1.2"> A recent advertisement of a major Cambodian mobile phone service provider is being criticized by many netizens for promoting bad behavior among the youth .
(trg)="2.1"> ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ ឃោសនា ​ ថ ្ មីៗ ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ទូរស ័ ព ្ ទ ​ ភាគ ​ ច ្ រើន ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ រិះគន ់ ​ ពី ​ បណ ្ តា ​ អ ្ នក ​ លេង ​ អ ៊ ីនធើ ​ ណេត ​ ​ ដោយ ​ សារ ​ ​ តែ ​ ការផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ អាកប ្ បកិរិយា ​ មិនសម ​ រម ្ យ ​ ក ្ នុង ​ ចំណោម ​ ពួក ​ យុវវ ័ យ ​ ។

(src)="1.3"> The CellCard ad shows a group of young people taking pictures of another friend s bottom ’ and distributing the photos to others via the internet .
(trg)="2.2"> ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ CellCard បញ ្ ចាំង ​ ពី ​ យុវវ ័ យ ​ មួយ ​ ក ្ រុម ​ ថត ​ រូប ​ កំបេះ ​ គូថ ​ របស ់ ​ មិត ្ ត ​ ម ្ នាក ់ ​ ទៀត ​ ​ រួច ​ ក ៏ ​ បញ ្ ចូន ​ បន ្ ត ​ ទៅ ​ មិត ្ ត ​ ភក ្ តិ ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ តាម ​ រយៈ ​ អ ៊ ីន ​ ធើណេត ​ ។

(src)="1.4"> Through the ad , the company hopes to promote its fast internet service .
(trg)="2.3"> ​ តាម ​ រយៈការ ​ ផ ្ សាយ ​ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ នេះ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ចង ់ ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ ពី ​ ល ្ បឿន ​ ដ ៏ ​ លឿន ​ របស ់ ​ សេវា ​ អ ៊ ីន ​ ធើណេត ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ ។

(src)="1.5"> But the company also seems to ignore its social responsibility by encouraging the youth to violate the privacy of their friends .
(trg)="2.4"> ប ៉ ុន ្ តែ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ក ៏ ​ ហាក ់ ​ ដូច ​ ជា ​ មិន ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ចំពោះ ​ ការ ​ ទទួល ​ ខុស ​ ត ្ រូវ ​ សង ្ គម ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ ដូច ​ គ ្ នា ​ ដែរ ​ ដោយ ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ យុវវ ័ យ ​ បំពាន ​ សិទ ្ ធ ​ ឯកជន ​ របស ់ ​ មិត ្ ត ​ ភក ្ តិ ​ ខ ្ លួន ​ ។

(src)="2.1"> Piseth Mao , blogger and also communication specialist for Women 's Media Center of Cambodia , voices his concern and expresses a strong objection to that advertisement spot by requesting the spot to be banned .
(trg)="3.1"> ម ៉ ៅ ​ ពិសិដ ្ ឋ ​ , អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លក ់ ​ ( blogger ) និង ​ ជា ​ អ ្ នក ​ ជំនាញ ​ ផ ្ នែក ​ ទំនាក ់ ​ ទំនង ​ ( communication specialist ) របស ់ ​ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល ​ ពត ៌ មាន ​ ស ្ រ ្ តី ​ កម ្ ពុជា ​ , បញ ្ ចេញ ​ ពី ​ ការ ​ ព ្ រួយ ​ បារម ្ ភ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ និង បញ ្ ជាក ់ ​ ពី ​ ការ ​ ប ្ រឆាំង ​ ជាខ ្ លាំងចំពោះ ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ មួយ ​ នេះ ​ ដោយ ​ សុំ ​ ឲ ្ យមិនឲ ្ យ ​ ផ ្ សព ្ វ ​ ផ ្ សាយ ​ តទៅ ​ ទៀត ​ ។

(src)="2.2"> He encourages the company to convey a better message to the public particularly to the youth if it wants to promote its products .
(trg)="3.2"> ​ គេ ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ បង ្ ហាញ ​ សារ ​ ដែល ​ ល ្ អ ​ ជាង ​ នេះ ​ ដល ់ ​ សាធារណៈ ​ ជាពិសេស ​ យុវវ ័ យ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ ចង ់ ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ ពី ​ ផលិតផល ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ នោះ ​ ។

(src)="2.3"> In his blog , Piseth asserted his right to freedom of expression to push for the removal of the ad :
(trg)="3.3"> ក ្ នុង ​ ប ្ លក ់ ​ របស ់ ​ គេ ពិសិដ ្ ឋ ​ បាន ​ អះអាង ​ ពី ​ សិទ ្ ធិក ្ នុង ​ ការ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ របស ់ ​ គេ ​ ​ ដើម ្ បី ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ បញ ្ ឈប ់ ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ មួយ ​ នេះ ​ ៖ ​

(src)="3.1"> LET ME USE MY FREEDOM OF EXPRESSION : I really want to see the latest Mobitel
(trg)="4.1"> ខ ្ ញុំ ​ សុំ ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ សិទ ្ ធ ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ : ខ ្ ញុំ ​ ពិត ​ ជា ​ ចង ់ ​ ឃើញ ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ ថ ្ មី ​ បំផុត ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ Mobitel

(src)="4.1"> ( Cellcard ) spot banned from all TV Channels .
(trg)="5.1"> ( Cellcard ) ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ហាម ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ ផ ្ សាយ ​ លើ ​ គ ្ រប ់ ​ បណ ្ តាញ ​ ទូរទស ្ សន ៍ ​ ទាំង ​ អស ់ ​ ។

(src)="4.2"> What is the value of the spot ?
(trg)="5.2"> តើ ​ តម ្ លៃ ​ របស ់ ការផ ្ សាយ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ នេះ ​ នៅ ​ ត ្ រង ់ ​ ណា ​ ទៅ ?

(src)="4.3"> Encouraging the youth to take a picture of a girlʼs ass and share it with a friend as the Internet is fast ?
(trg)="5.3"> ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ យុវជន ​ ថត ​ រូប ​ កំបេះគូថ ​ របស ់ ​ ស ្ រីៗ ​ ហើយ ​ ចែកចាយ ​ ជាមួយ ​ មិត ្ តភក ្ តិដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ល ្ បឿន ​ លឿន ​ របស ់ ​ អ ៊ ីនធើណេត ​ ​ ?

(src)="4.4"> The producer of this spot must be somehow unusual .
(trg)="5.4"> អ ្ នក ​ ផលិត ​ ឃោសនា ​ មួយ ​ នេះ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជាមិន ​ សូវ ​ ធម ្ មតា ​ នោះ ​ ទេ ​ ។

(src)="4.6"> If you want to promote your good Internet connection , then why donʼt you think of something like “ A friend is at school and taking the picture of the lesson their teacher / lecturer writes on the board and share with a friend who is on mission in the province . ”
(trg)="5.7"> ប ្ រសិន ​ បើ ​ អ ្ នក ​ ចង ់ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ល ្ បឿន ​ លឿន ​ របស ់ ​ អ ៊ ីនធើណេត ហេតុអ ្ វីអ ្ នក ​ មិន ​ គិត ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ផ ្ សេង ​ ទៀត ​ ដួចជា " មិត ្ ត ​ ភក ្ តិ ​ ​ ម ្ នាក ់ ​ នៅ ​ ឯ ​ សាលា ​ ថត ​ រូប ​ មេរៀន ​ ដែល ​ គ ្ រូ ​ របស ់ ​ គេ ​ សរសេរ ​ នៅ ​ លើ ​ ក ្ តារ ​ ខៀន ​ ហើយ ​ បញ ្ ចូន ​ ទៅ ​ ឲ ្ យ ​ មិត ្ តភក ្ តិ ​ ដែល ​ កំពុង ​ តែ ​ ជាប ់ ​ រវល ់ ​ នៅ ​ តាម ​ ខេត ្ ត ​ ទៅ ​ វិញ ​ ទៅ ​ " ​

(src)="4.7"> With his recommendation , Piseth believes that the company , which he applauded for its previous commercial spots like the Angkor Wat promotion , would encourage the building of a better society where friends care for each other and allow people to stay connected and updated through internet accessibility .
(trg)="5.8"> ជាមួយ ​ នឹង ​ មតិ ​ របស ់ ​ គេ ​ ពិសិដ ្ ​ ជឿ ​ ថា ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ មួយ ​ នេះ ​ ដែល ​ គាត ់ ​ ធ ្ លាប ់ ​ សរសើរ ​ ពី ​ ឃោសនា ​ មុនៗ ​ ដែល ​ ផ ្ សាយ ​ លើក ​ ដម ្ កើង ​ ពី ​ អង ្ គរវត ្ ត ​ នឹង ​ ជួយ ​ ជំរុញ ​ ពី ​ សង ្ គម ​ មួយ ​ ដ ៏ ​ ល ្ អ ​ ដែល ​ មិត ្ តភក ្ តិ ​ យក ​ ចិត ្ ត ​ ទុក ​ ដាក ់ ចំពោះ ​ គ ្ នា ​ ទៅ ​ វិញ ​ ទៅ ​ មក ​ និង ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ មនុស ្ ស ​ គ ្ រប ់ ​ គ ្ នា ​ រក ្ សា ​ ទំនាក ់ ទំនង ​ និង ​ ប ្ រាប ់ ​ ពី ​ ស ្ ថានភាពថ ្ មី ​ ៗ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ តាម ​ រយៈ ​ អ ៊ ីនធើណេត ​ ។

(src)="5.1"> Notably , there was also a past concern regarding another advertisement of a motorcycle company which devalues the image of women .
(trg)="6.1"> សូម ​ បញ ្ ជាក ់ ​ ផង ​ ដែរ ​ ថា , ក ៏ ​ ធ ្ លាប ់ ​ មាន ​ អត ្ ថបទ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ការ ​ ព ្ រួយ ​ បារម ្ ភ ​ ពី ​ មុន ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ការ ​ ឃោសនា ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ម ៉ ូតូ ​ ដែល ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ តម ្ លៃ ​ ដល ់ ​ ស ្ រ ្ តី ​ ភេទ ​ ។

(src)="6.1"> On the other hand , the government has just recently banned a TV series , titled " Strange Lovers " , which features a beautiful woman who will be auctioned for marriage starting with a price of one million dollars .
(trg)="7.1"> ផ ្ ទុយ ​ ទៅ ​ វិញ ​ , ថ ្ មីៗនេះ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ទើប ​ តែ ​ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ ខ ្ សែភាពយន ្ ត ​ ភាគ ​ តាម ​ ទូរទស ្ សន ៍ ​ , ចំណង ​ ជើង ​ " សង ្ សារ ​ ចំលែក ​ " , ដែល ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ស ្ រីស ្ អាត ​ ដែល ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ គេ ​ ដេញ ​ ថ ្ លៃ ​ ដើម ្ បី ​ យក ​ ទៅ ​ រៀបការ ​ ដោយ ​ ចាប ់ ​ ផ ្ តើម ​ ពី ​ តម ្ លៃ ​ មួយលាន ​ ដុល ្ លារ ​ ។

(src)="6.2"> This may be welcomed by those who see the film as negatively affecting the dignity of Cambodian women .
(trg)="7.2"> នេះ ​ ប ្ រហែល ​ ជា ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ ទស ្ សនិកជន ​ ដែល ​ ឃើញ ​ ថា ​ ភាពយន ្ ត ​ នេះ ​ មិន ​ សមរម ្ យ ​ សប ្ បាយចិត ្ ត ​ ព ្ រោះ ​ ថា ​ ភាពយន ្ ត ​ នេះ ​ ប ៉ ះពាល ់ ​ ដល ់ ​ កិត ្ តិយស ​ របស ់ ​ ស ្ រ ្ តី ​ ខ ្ មែរ ។

(src)="6.3"> However , there are also those who rather view it as a restriction on freedom of expression of film producers .
(trg)="7.3"> ​ ទោះ ​ ជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ មាន ​ គំនិត ​ មួយ ​ ទៀត ​ ដែល ​ យល ់ ​ ឃើញ ​ ថា ​ នេះ ​ គឺ ​ ជាការ ​ កំណត ់ ​ ព ្ រំដែន ​ នៃ ​ សិទ ្ ធិ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ របស ់ ​ អ ្ នក ​ ផលិត ​ ភាពយន ្ តុ ។

(src)="6.4"> They link it with past government orders banning the production of other cultural performances .
(trg)="7.4"> ពួកគេ ​ ភ ្ ជាប ់ ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ ការ ​ បញ ្ ជា ​ ឲ ្ យ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ ផលិតកម ្ ម ​ របស ់ ​ ការ ​ សម ្ តែង ​ វប ្ បធម ៌ ​ មួយ ​ ។

(src)="6.5"> For example , a pop song about a Buddhist monk touching and kissing a girl and another rock opera , “ Where Elephants Weep , ” which have scenes showing monks in bad behavior were also censored .
(trg)="7.5"> ឧទាហរណ ៍ ​ , ចំរៀង ​ ដែល ​ លោកសង ្ ឃ ​ ប ៉ ះពាល ់ ​ និង ​ ថើប ​ មនុស ្ ស ​ ស ្ រី ​ និង ​ ល ្ ខោន ​ អូប ៉ េរ ៉ ា ​ “ ទីដំរី ​ យំ ​ , ” ដែល ​ មាន ​ ឈុតទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ អាកប ្ បកិរិយា ​ មិន ​ សមរម ្ យ ​ របស ់ ​ លោកសង ្ ឃ ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ គេ ​ ហាមឃាត ់ ​ ផង ​ ដែរ ។

(src)="6.6"> The government justified the ban by invoking the need to respect social tradition and the image of Buddhist monks .
(trg)="7.6"> ​ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ លើក ​ យក ​ ហេតុផល ​ ដើម ្ បី ​ ហាមឃាត ់ ​ ​ ដោយ ​ លើក ​ យក ​ ពី ​ តម ្ រូវ ​ ការ ​ ពី ​ ការ ​ គោរព ​ ប ្ រពៃណី និង ​ រូបភាព ​ របស ់ ​ លោកសង ្ ឍ ។

(src)="7.1"> While banning performances may be acceptable in some cases , this action needs to be consistent with the freedom of expression principle and the government should look at the consistency of the content and intention of that content rather than the solely base its justification by citing good social tradition and national security which have been also applied to many critics who have been subjected to arrest or have been charged with defamation , disinformation or incitement due to their dissenting opinion on government policies .
(trg)="8.1"> ពេល ​ ដែលការ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ នេះ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ទទួល ​ ស ្ គាល ់ ​ ក ្ នុង ​ ករណី ​ មួយ ​ ចំនួន ការ ​ ហាមឃាត ់ ​ ទាំង ​ នេះ ​ ក ៏ ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ សមស ្ រប ​ នឹងគោលការណ ៍ ​ ​ របស ់ ​ សិទ ្ ទិ ​ នៃ ​ ការ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ ហើយ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ គួរ ​ តែ ​ មើល ​ លើ ​ ចំណុច ​ សមស ្ រប ​ របស ់ ​ អត ្ ថន ័ យ ​ និង ​ គោលបំណង ​ របស ់ ​ អត ្ ថន ័ យ ​ ជាជាង ​ ការកំណត ់ ​ ដោយ ​ ​ មើល ​ តែ ​ លើ ​ ប ្ រពៃណី ​ បុរាណ ​ និង ​ សុវត ្ ថិភាព ​ ប ្ រទេស ​ ជាតិ ​ តែ ​ ម ្ យ ៉ ាង ​ ​ ដែល ​ ​ វា ​ ក ៏ ​ រួម ​ បញ ្ ចូល ​ ទាំង ​ ការ ​ រិះគន ់ ​ ​ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ បាន ​ ចាប ់ ​ ឃាត ់ ​ ខ ្ លួន ឬ ​ ក ៏ ​ ជាប ់ ​ ចោទ ​ ពី ​ បទបរិហាកេរ ្ តិ ៍ ​ ផ ្ តល ់ ​ ពត ៌ មាន ​ មិន ​ ពិត ​ និង ​ ញុះញង ់ ​ តាម ​ រយៈ ​ ការ ​ បង ្ ហាញ ​ ​ នូវ ​ មតិ ​ របស ់ ​ គេ ​ លើ ​ គោលនយោបាយ ​ របស ់ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ។

# en/2010_11_23_cambodia-stampede-tragedy-during-water-festival_.xml.gz
# km/2010_12_66_.xml.gz


(src)="1.1"> Cambodia : Stampede tragedy during Water Festival · Global Voices
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ​ ៖ សោកនាដកម ្ ម ​ ក ្ នុង ​ ពេល ​ បុណ ្ យ ​ អ ៊ ុំ ​ ទូក ​ អកអំបុក និង ​ សំពះព ្ រះខែ

(src)="1.2"> More than 340 people died and at least 550 were injured during a stampede over a bridge connecting Koh Pich Island ( Diamond Island ) and Phnom Penh City during the last hour of the last day of Cambodia s Water Festival ’ .
(trg)="1.2"> មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជាង ​ ៣៤០ ​ នាក ់ ​ ស ្ លាប ់ ​ និង ​ យ ៉ ាង ​ តិច ​ ណាស ់ ​ ៥៥០នាក ់ ​ រងគ ្ រោះ ​ ថ ្ នាក ់ ​ ដោយសារ ​ ​ ​ ​ ហេតុចលាចល ​ នៅ ​ លើ ​ ស ្ ពាន ​ ដែល ​ ភ ្ ពាប ់ ​ ពីភ ្ នំពេញ ​ ទៅ ​ កោះពេជ ្ រ ​ ​ ពេល ​ ពីរ ​ បី ​ ម ៉ ោង ​ ក ្ រោយ ​ ក ្ នុង ​ ថ ្ ងៃទីបី ​ នៃ ​ ពិធីបុណ ្ យ ​ អ ៊ ុំ ​ ទូក ​ ​ អកអំបុក សំពះព ្ រះខែ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ។

(src)="2.1"> Azuriel provides an eyewitness account of what happened during that tragic night
(trg)="2.1"> Azuriel បាន ​ បង ្ ហាញ ​ ថា ​ ខ ្ លួន ​ ជាសាក ្ សី ​ ដែល ​ ឃើញ ​ ផ ្ ទាល ់ ​ ភ ្ នែក ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ បាន ​ កើត ​ ឡើង ​ នា ​ ពេល ​ យប ់ ​ នោះ ​ ។

(src)="3.1"> ... we were just about to cross back to the mainland from the island when the stampede started , and police started cordoning the area off .
(trg)="3.4"> ពួក ​ យើង ​ កំពុង ​ តែ ​ រៀបចំ ​ ឆ ្ លង ​ ត ្ រលប ់ ​ មក ​ ដី ​ គោក ​ វិញ ​ ហើយ ​ ហេតុចលាចល ​ នោះ ​ ក ៏ ​ កើត ​ ឡើង ​ ហើយ ​ ប ៉ ូលីស ​ ក ៏ ​ ចាប ់ ​ ផ ្ តើម ​ ឡោម ​ ព ័ ទ ្ ធ ​ កន ្ លែង ​ នោះ ​ ។

(src)="4.1"> spent most of my 4 hours trying to help out , including performing CPR on 4 girls that got fished out of the river ... unfortunately only managed to revive 2 of them
(trg)="4.1"> ខ ្ ញុំ ​ ចំណាយ ​ ពេល ​ ជិត ​ ៤ម ៉ ោង ​ ដើម ្ បី ​ ជួយ ​ ពួក ​ គេ ​ ចេញ ​ មក ​ ថែម ​ ទាំង ​ ជួយ ​ ធ ្ វើ ​ ចលនា ​ ដង ្ ហើម ​ ឲ ្ យ ​ មនុស ្ ស ​ ស ្ រី ​ ៤នាក ់ ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ស ្ ទួច ​ ចេញ ​ ពី ​ ក ្ នុងទឹក ​ តែ ​ ជា ​ អកុសល ​ មាន ​ តែ ​ ២នាក ់ ​ ទេ ​ ដែល ​ នៅ ​ រស ់ ​ ។

(src)="5.1"> From talking to the locals , some of the security and event management staff , and first-hand experience , I gather the following chain of events occurred ; not sure these events occurred in this order though , but it 's close :
(trg)="5.1"> តាម ​ រយៈ ​ ការ ​ និយាយ ​ ជាមួយ ​ ប ្ រជាជន ​ , ​ អ ្ នកយាម និង ​ អ ្ នក ​ រៀបចំកម ្ មវិធី ​ មួយ ​ ចំនួន និង ​ បទពិសោធន ៍ ​ លើក ​ ទីមួយ ​ ខ ្ ញំ ​ បាន ​ ប ្ រមូល ​ នូវ ​ ដំណើរ ​ ហេតុការណ ៍ ​ ដែលកើត ​ ឡើង ​ ដូច ​ ខាង ​ ក ្ រោម ​ មិន ​ ប ្ រាកដ ​ ថា ​ ​ ហេតុការណ ៍ ​ ទាំង ​ នេះ ​ វា ​ កើត ​ តាម ​ លំដាប ់ ​ ឬក ៏ ​ អត ់ ​ នោះ ​ ទេ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ វា ​ ប ្ រហាក ់ ​ ប ្ រហែល ៖ ​

(src)="8.1"> - Crowd panicked from the electrocutions and surged into a stampede ; More people tripped or got pushed over , and got trampled underfoot ...
(trg)="7.1"> - មនុស ្ ស ​ ប ្ រហែល ​ ជា ​ ១២ ​ នាក ់ ​ សន ្ លប ់ ​ តាម ​ រយៈ ​ ការ ​ ប ៉ ះទង ្ គិច ​ របស ់ ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ហត ់ ​ និង ​ ក ្ តៅ ខ ្ វះជាតិ ​ ទឹក ឬ ​ ក ៏ ​ រួម ​ បញ ្ ចូល ​ ទាំង ​ អស ់ ​ នេះ ​ ហើយ ​ ក ៏ ​ ដួល ​

(src)="9.1"> - People started jumping off the bridge into the river below to escape the mob ; some were electrocuted climbing over the railings ; some died from jumping into shallow water , or missing the water altogether , and landing on the concrete escarpments .
(trg)="9.1"> - មនុស ្ ស ​ ចាប ់ ​ ផ ្ តើម ​ លោត ​ ចុះ ​ ពី ​ លើ ​ ស ្ ពាន ​ ចូល ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ ទឹក ​ ទន ្ លេ ​ ដើម ្ បី ​ ចៀសវាង ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ មនុស ្ ស ​ មួយ ​ ចំនួន ​ ឆក ់ ​ ខ ្ សែភ ្ លើង ​ ឡើង ​ លើ ​ បង ្ កាន ់ ​ ដៃ ​ ស ្ ពាន ​ មាន ​ អ ្ នកខ ្ លះ ​ ស ្ លាប ់ ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ លោត ​ ចូល ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ ទឹក ​ ជ ្ រៅ ​ ឬ ​ ក ៏ ​ បាត ់ ​ ខ ្ លួន ​ ក ្ នុង ​ ទឹក ​ និង ​ ខ ្ លះ ​ ទៀត ​ ឈរ ​ លើ ​ ចំណោត ​ ស ៊ ី ​ ម ៉ ង ់ ​

(src)="10.1"> - Curious onlookers surged towards the bridge from both ends trying to find out what was going on .
(trg)="10.1"> - អ ្ នក ​ ដែល ​ ចង ់ ​ ដឹង ​ ថា ​ មាន ​ រឿង ​ អ ្ វី ​ កើត ​ ឡើង ​ ក ៏ ​ ជំរុញ ​ គ ្ នា ​ ចូល ​ មក ​ ទាំង ​ សង ​ ខាង ​ ផ ្ លូវ ​ ។

(src)="10.2"> POLICE WERE VERY FORCEFULLY PUSHING BYSTANDERS BACK , USING FISTS , BATONS , PISTOLS , AND PIECES OF METAL PIPING ! ! !
(trg)="10.2"> ប ៉ ូលីស ​ ฺព ្ យាយាម ​ ជាខ ្ លាំង ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ រុញ ​ អ ្ នក ​ រោម ​ មើល ​ ហេតុការណ ៍ ​ ចេញ ​ ប ្ រើដៃ ប ្ រើ ​ ដំបង ​ ប ្ រើ ​ កាំភ ្ លើង ​ និង ​ ប ្ រើ ​ បំពង ់ ​ ដែក ​ ទៀត

(src)="11.1"> - Some police near the Koh Pich end of the bridge fired warning shops to try to disperse the crowd , but it only served to set off a 2nd panic , since no-one at that stage knew who was shooting , nor at who or what ...
(trg)="11.1"> - ប ៉ ូលីស ​ ដែល ​ នៅ ​ ជិត ​ ចុង ​ ស ្ ពាន ​ កោះពេជ ្ រ ​ បាញ ់ ​ កាំភ ្ លើង ​ ដើម ្ បី ​ គម ្ រាម ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ ចង ់ ​ ចូល ​ ទៅ ​ មើល ​ នោះ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ វាកាន ់ ​ តែ ​ បង ្ ក ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ភាពភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើល ​ លើក ​ ទីពីរ ពីព ្ រោះ ​ គ ្ មាន ​ នរណា ​ ម ្ នាក ់ ​ ដឹង ​ ថា ​ អ ្ នកណា ​ ជាអ ្ នក ​ បាញ ់ ហើយ ​ បាញ ់ ​ ដើម ្ បី ​ អ ្ វី ​ នោះ ​ ទេ

(src)="12.2"> Photo from the Facebook page of Sky Pharma
(trg)="12.7"> រួបថត បាន ពី ទំព ័ រ Facebook របស ់ Sky Pharma

(src)="13.1"> The Sreisaat Adventures in Cambodia also heard that some kind of panic event “ ” triggered the stampede
(trg)="13.1"> The Sreisaat Adventures in Cambodia ក ៏ បាន ​ ឭពី ​ ថា ​ មាន ​ “ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ ” ​ មួយ ​ ចំនួន ​ ដែល ​ នាំ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ ភាពចលាចល ។

(src)="14.1"> Today we woke up to a very somber Phnom Penh .
(trg)="14.1"> ​ ថ ្ ងៃ ​ នេះ ​ យើង ​ ងើប ​ ឡើង ​ ព ្ រម ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ ភាព ​ ស ្ រងូតស ្ រងាត ់ ​ នៅ ​ ទីក ្ រុងភ ្ នំពេញុ ។

(src)="15.1"> The whole country is mourning the tragic death of hundreds of people during a stampede that broke out on Monday night .
(trg)="15.1"> ប ្ រទេស ​ ទាំង ​ មូល ​ កំពុង ​ តែ ​ កាន ់ ​ ទុក ្ ខ ​ ឲ ្ យ ​ ជនរងគ ្ រោះ ​ រាប ់ រយ ​ នាក ់ ​ ដែល ​ បាន ​ ស ្ លាប ់ ​ ក ្ នុង ​ ពេល ​ ចលាចល ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ នាយ ​ ប ់ ​ ថ ្ ងៃច ័ ន ្ ទ ​ ។

(src)="15.2"> It was the last hour of the last day of what should have been a happy celebration of the Water Festival .
(trg)="15.2"> ​ វា ​ គឺ ​ ជា ​ រយៈពេល ​ ចុងក ្ រោយ ​ ក ្ នុង ​ ថ ្ ងៃ ​ បញ ្ ចប ់ ​ នៃ ​ ការប ្ រារព ្ ធ ​ ពិធីបុណ ្ យ ​ អ ៊ ុំ ​ ទូក ​ ដែល ​ គួរ ​ តែ ​ ជា ​ ពេល ​ ដ ៏ ​ ​ សប ្ បាយរីករាយ ​ មួយ ។

(src)="16.1"> There was confusion as to how the stampede started but , quoting a Khmerican friend 's note in his Facebook wall , what credible sources are saying is that some type of event created a " panic " on the newly-built bridge .
(trg)="16.1"> មានការ ​ យល ់ ច ្ រឡំ ​ ខ ្ លះ ​ ទាក ់ ទង ​ នឹង ​ ការ ​ កើត ​ មាន ​ នូវ ​ ហេតុ ​ ចលាចល ​ នោះ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ បើតាម ​ អត ្ ថបទ ​ របស ់ ​ មិត ្ តភក ្ តិ ​ ជនជាតិ ​ ខ ្ មែរ អាមេរិកាំង ​ នៅ ​ លើ ​ ទំព ័ រ facebook ដែល ​ ជា ​ ប ្ រភព ​ គួរ ​ ឲ ្ យ ​ ជឿជាក ់ ​ និយាយថា ​ មាន ​ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ មួយ ​ ចំនួន ​ ដែល ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការភ ័ យខ ្ លាច ​ នៅ ​ លើ ​ ស ្ ពាន ​ ដែល ​ ទើប ​ តែ ​ សាងសង ់ ​ ថ ្ មី ​ ។

(src)="16.2"> What kind of event , this we are hoping the query will yield the answers .
(trg)="17.1"> តើវា ​ ជាព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ អ ្ វី ​ ?
(trg)="17.2"> យើង ​ សង ្ ឃឹមថា ​ សំនួរ ​ នេះ ​ នឹង ​ ទទួល ​ បាន ​ នូវ ​ ចម ្ លើយ ​ ។

(src)="16.3"> I fervently hope that the culprits will be punished , that lessons will be learned so that incidents like this will never happen again .
(trg)="17.3"> ខ ្ ញុំ ​ ជឿជាក ់ ​ យ ៉ ាង ​ មុតមាំ ​ ថា ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ បង ្ ក ​ ហេតុ ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ដាក ់ ​ ទោស , ​ មេរៀន ​ មួយ ​ នេះ ​ មនុស ្ ស ​ គ ្ រប ់ ​ គ ្ នា ​ គួរ ​ តែ ​ រៀន ​ អំពី ​ វា ​ ដើម ្ បី ​ កុំ ​ ឲ ្ យ ​ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ ដ ៏ អាក ្ រក ់ ​ បែប ​ នេះ ​ កើត ​ មាន ​ ឡើង ​ ម ្ តង ​ ទៀត ​ ។

(src)="16.4"> Ever .
(trg)="17.4"> មិន ​ គួរឲ ្ យ ​ កើត ​ សោះ ។

(src)="16.5"> LTO Cambodia doesn t ’ want to blame anyone yet for what happened last Monday
(trg)="17.5"> LTO Cambodia មិនចង ់ ស ្ តីបន ្ ទោស ​ អ ្ នកណា ​ នោះ ​ ទេ ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ បាន ​ កើត ​ ឡើង ​ កាល ​ ពី ​ ថ ្ ងៃ ​ ច ័ ន ្ ទ ​ ។

(src)="17.1"> I wish I had something profound to say .
(trg)="18.1"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឍឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ មាន ​ ពាក ្ យ ​ មួយ ​ ចំនួន ​ និយាយ ​ ។

(src)="17.2"> I wish I had some great insight to offer .
(trg)="18.2"> ​ ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឍឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ មាន ​ ការ ​ យល ់ ​ ឃើញ ​ ល ្ អ ​ ដើម ្ បី ​ ប ្ រាប ់ ​ ចែក ​ រំលែក ​ ។

(src)="17.3"> I wish I could say why all this happened .
(trg)="18.3"> ​ ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឃឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ អាច ​ និយាយ ​ ពី ​ មូលហេតុ ​ ដែល ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ រឿង ​ ទាំង ​ នេះ ​ ឡើង ។

(src)="17.4"> I wish I could rail against somebody or something .
(trg)="18.4"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឃឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ អាចនិយាយ ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង ​ នរណាម ្ នាក ់ ​ ឬ ​ ក ៏ ​ អ ្ វី ​ ម ្ យ ៉ ាង ​ ។

(src)="17.5"> I wish I could put this all on somebody else .
(trg)="18.5"> ខ ្ ញុំ ​ សង ្ ឍឹម ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ អាច ​ ទម ្ លាក ់ ​ រឿង ​ ទាំង ​ នេះ ​ លើ ​ នរណា ​ ម ្ នាក ់ ​ បាន ​ ។

(src)="17.6"> Somehow it would seem that might help alleviate the sorrow over this disaster , if only a bit .
(trg)="18.6"> ​ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ វា ​ អាច ​ ជួយ ​ កាត ់ ​ បន ្ ថយ ​ នូវ ​ ភាព ​ សោកសៅ ​ ដែល ​ កើត ​ មក ​ ពី ​ ហេតុចង ្ រៃ ​ មួយ ​ នេះ ​ តែ ​ បន ្ តិច ​ បន ្ តួច ​ ក ៏ ​ បាន ​ ដែរ ។

(src)="17.7"> But at this point we don 't know exactly what happened or why .
(trg)="18.7"> ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ត ្ រង ់ ​ ចំណុច ​ នេះ យើង ​ មិន ​ ទាន ់ ​ ដឹង ​ ច ្ បាស ់ ​ នៅ ​ ឡើយ ​ តេ ​ ថា ​ មាន ​ អ ្ វី ​ កើតឡើង ​ ឬ ​ កើត ​ ដោយ ​ សារ ​ អ ្ វី ​ ។

(src)="17.8"> And recriminations , though understandable from those directly affected , are for the rest of us at this point only self-serving and perhaps unfair and damaging .
(trg)="18.12"> យើង ​ គ ្ រាន ់ ​ តែឆ ្ ងល ់ ​ ថា ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ដែល ​ មាន ​ សមត ្ ថភាព ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ បង ្ រ ្ កាប ​ ក ្ រុមបាតុករ ​ រាប ់ ​ ពាន ់ ​ នាក ់ ​ និង ​ ជម ្ លៀស ​ ជនក ្ រីក ្ រ ​ ទាំងឡាយ ​ ហេតុអ ្ វី ​ ក ៏ ​ គ ្ មាន ​ សមត ្ ថភាព ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ដោះស ្ រាយ ​ បញ ្ ហា ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ ឡើង ​ នៅ ​ កោះពេជ ្ រ ?

(src)="17.10"> We just wonder why this government is so capable to crackdown thousands of demonstrators and evicting the poor people while they are so incompetent so handle such a situation at Koh Pich ?
(trg)="18.13"> ក ្ បួន ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ ប ្ រារព ្ ធ ​ ឡើង ​ ក ្ នុង ​ អាទិត ្ យ ​ នេះ ​ ហើយ ​ នឹង ​ មាន ​ លេខ ​ ទូរស ័ ព ្ ទ ​ ទាក ់ ទង ​ បន ្ ទាន ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ ចង ់ ​ ជួយ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ​ ។

(src)="18.4"> A New Mandala reader predicted days before the tragedy that a stampede would probably occur in the bridge
(trg)="20.6"> អ ្ នកអាន ​ New Mandala ម ្ នាក ់ ​ ទាយ ​ ប ៉ ុន ្ មាន ​ ថ ្ ងៃ ​ មុន ​ ថា ​ សោកនាដកម ្ មប ្ រហែល ​ ជា ​ ​ នឹង ​ កើត ​ ឡើង ​ លើ ​ ស ្ ពាន ​ ។

(src)="18.5"> As I crossed the bridge , squeezed in the crammed crowd of mostly families and young Cambodians , I had an overwhelming sense that the children near my feet would be crushed if the crowd surged .
(trg)="20.7"> ពេល ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ឆ ្ លង ​ ស ្ ពាន ​ , គាប ​ ក ្ នុង ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ ជា ​ ក ្ រុមគ ្ រួសារ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ និង ​ យុវជន ​ ខ ្ មែរ ​ , ខ ្ ញុំ ​ ដូច ​ ជា ​ មាន ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ថា ​ កូន ​ ក ្ មេង ​ ដែល ​ នៅ ​ ក ្ បែរ ​ ជើង ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជា ​ ត ្ រូវ ​ គេ ​ ជាន ់ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ នៅ ​ តែបន ្ ត ។

(src)="18.6"> When I found cart vendors partially blocking the off ramp I became infuriated and cursed some of them , but the best I could do was manage to force the worst offender to move her cart to the side .
(trg)="20.8"> ​ ​ ពេល ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ឃើញ ​ អ ្ នក ​ រុញ ​ រទេះ ​ បិទ ​ ផ ្ លូវ ​ ចេញ ​ បន ្ តិច ​ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ខឹង ​ និង ​ ជេរ ​ ពួក ​ គេ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ អ ្ វីដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ធ ្ វើ ​ បាន ​ ល ្ អ ​ បំផុត ​ គឺ ​ ព ្ យាយាម ​ រុញ ​ អ ្ នក ​ រុញ ​ រទេះ ​ ទៅ ​ ម ្ ខាង ​ ។

(src)="18.7"> It seemed like a hopeless situation .
(trg)="20.9"> វាដូចជា ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ស ្ ថានភាព ​ អស ់ ​ សង ្ ឃឹម ​ ។

(src)="18.8"> The bridge was too narrow for the crowd .
(trg)="20.10"> ស ្ ពាន ​ គឺតូច ​ ណាស ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ ហ ្ វូង ​ មនុស ្ ស ​ ទាំង ​ នោះ ។

(src)="18.9"> Cambodia Calling notes that many of those who died came from the provinces who travelled to the capital to enjoy the festivities
(trg)="20.12"> Cambodia Calling បញ ្ ជាក ់ ​ ថា ​ ជនរងគ ្ រោះ ​ ដែល ​ ស ្ លាប ់ ​ ទាំងនោះ ​ ភាគច ្ រើន ​ មក ​ ពី ​ ខេត ្ ត ដែល ​ ធ ្ វើ ​ ដំណើរ ​ មក ​ ទីក ្ រុងភ ្ នំពេញ ​ ដើម ្ បី ​ កំសាន ្ ត ​ ក ្ នុង ​ ពិធី ​ បុណ ្ យ ។

(src)="19.1"> Very sad day for Cambodians .
(trg)="21.1"> គឺ ​ ជា ​ ថ ្ ងៃ ​ ដ ៏ ​ អាក ្ រក ់ ​ បំផុត ​ សម ្ រាប ់ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា ​ ។