# en/2010_08_24_lebanon-giving-palestinian-refugees-the-right-to-work_.xml.gz
# hu/2010_08_103.xml.gz


(src)="1.1"> Lebanon : Giving Palestinian Refugees the Right to Work · Global Voices
(trg)="1.1"> Libanon : Munkát vállalhatnak a palesztin menekültek

(src)="1.2"> Nahr el Bared camp , Lebanon ( by Flickr user nimzilvio )
(trg)="1.2"> Nahr el Bared tábor , Libanon ( nimzilvio Flickr felhasználó képe )

(src)="2.1"> Lebanon is home to over 400,000 Palestinian refugees , some of whom were expelled or fled in 1948 at the time of the creation of the state of Israel , and others who fled during and after the 1967 war .
(trg)="2.1"> Libanon több mint 400,000 palesztin menekültnek ad otthont , melyek egy része az Izraeli állam 1948-as létrejötte után érkezett , míg mások az 1967-es háború alatt , illetve az után menekültek az országba .

(src)="2.2"> These refugees are not allowed to own property , cannot access the health care system , and need a special permit to leave their refugee camps , restrictions which have been criticized by groups such as Amnesty International .
(trg)="2.2"> Ezek a menekültek hivatalosan nem birtokolhatnak földet , nincs hozzáférésük az egészségügyi ellátórendszerhez és csak engedéllyel hagyhatják el menekülttáboraikat .
(trg)="2.3"> A korlátozásokat már több szervezet , mint például az Amnesty International is kritizálta .

(src)="3.1"> Until recently , they were also barred from working in a number of professions , however , new legislation passed by parliament on August 17 grants Palestinian refugees the same employment rights as other foreigners ( they will still be barred from ' self-employed ' professions , including law and medicine ) .
(trg)="3.1"> Egészen mostanáig több hivatás is tiltott volt számukra , ám a parlament által augusztus 17-én elfogadott új jogszabály a többi külföldiével megegyező munkajogokat biztosít a palesztin menekülteknek ( bizonyos " önálló " szakmáktól , mint a jog vagy az orvostudomány továbbra is el lesznek tiltva ) .

(src)="4.1"> The legislation , which will take effect once President Michel Suleiman endorses it , has been met with both applause and dissent .
(trg)="4.1"> A jogszabály , mely Michel Suleiman elnök jóváhagyása után lép életbe , vegyes fogadtatásra talált .

(src)="4.2"> While some , such as the UN , see it as a step toward bettering the lives of a long-term refugee population , others see it as normalization of the refugee population into Lebanon , and thus a step away toward securing the Right of Return .
(trg)="4.2"> Amíg egyesek , mint például az EN , a menekültek életének jobbátétele érdekében tett nagy lépésként értékelik , mások úgy tekintenek rá , mint a menekülttársadalom normalizálására Libanonban , azaz mint egy távolodó lépésre a Visszatérés Jogának biztosításától .

(src)="5.1"> Roqayah Chamseddine , writing for Mondoweiss , explains why , for her , the decision is a welcome move , but not nearly enough :
(trg)="5.1"> Roqayah Chamseddine , a Mondoweiss írója így magyarázza hogy bár számára a döntés örömteli , de közel sem elég :

(src)="6.1"> I cringe at the thought of calling the refugee camps “ slums ” but I must use candid rhetoric ; The Palestinians are being subjugated – by the Israeli s ’ , the Americans and the Arabs .
(trg)="6.1"> Igyekszem távoltartani magam attól , hogy a menekülttáborokat nyomornegyedeknek nevezzem , mégis nyílt retorikát kell alkalmaznom ; a palesztinokat leigázzák - az izraeliek , az amerikaiak , az arabok .

(src)="6.2"> Now , in respect to the recent provision by the Lebanese parliament , it has taken 60 years for the Lebanese to allow the Palestinians the sparse right to work ; I don ’ t know whether to be ashamed or slightly optimistic .
(trg)="6.2"> A parlament rendelkezésének tekintetében a libanoniaknak így is 60 évbe telt hogy gyér munkához való jogot biztosítsanak a palesztinoknak ; és én nem is tudom hogy szégyenkezzek vagy legyek kissé optimista .

(src)="6.3"> It is a move in the right direction but surely we can all contend that it is a fairly apathetic crawl – in the right direction .
(trg)="6.3"> Igaz hogy egy lépés ez a jó irányba , de mindannyian beláthatjuk , hogy inkább közönyös kúszásra hasonlít - még ha a jó irányba is .

(src)="6.4"> No one should be bragging , especially not the Lebanese Government .
(trg)="6.4"> Senkinek nem kéne hencegnie , főleg a libanoni kormánynak nem .

(src)="6.5"> Blogger Oussama Hayek says that there is " no reason to celebrate Palestinian rights " because :
(trg)="6.5"> A blogger Oussama Hayek azt mondja nincs ok a palesztin jogok ünneplésére , mivel :

(src)="7.1"> There is something fundamentally flawed with the law that Parliament passed today , granting Palestinians the right to work in Lebanon .
(trg)="7.1"> Valami nagyon nem stimmel a parlament által ma elfogadott törvénnyel , ami a palesztinoknak biztosítja a munkavállalás jogát Libanonban .

(src)="7.2"> It stinks of continuing discrimination against one particular nationality .
(trg)="7.2"> Bűzlik a folytatódó , egy bizonyos nemzet ellen irányuló diszkriminációtól .

(src)="7.3"> It is also absolutely the wrong move for two reasons : It continues to bar Palestinians from jobs that require membership in a syndicate , a medieval guild-like system that should be abolished for everyone .
(trg)="7.3"> Két okból is teljesen rossz döntés : Továbbra is eltiltja a palesztinokat az olyan munkáktól , melyekhez egy szindikátus tagjának kell lenni , egy olyan , a középkori céhekhez hasonlító rendszerben , melyet alapból el kéne törölni .

(src)="7.4"> It continues to bar Palestinians from owning property .
(trg)="7.4"> Továbbra is megakadályozza a palesztinokat abban , hogy földet birtokoljanak .

(src)="8.1"> The blogger concludes :
(trg)="8.1"> A blogger így összegez :

(src)="8.2"> It is true that Palestinian groups routinely violate Lebanese laws , and have yet to accept to disarm .
(trg)="8.2"> Igaz hogy a palesztin csoportok rendszeresen megszegik a libanoni törvényeket , és még le kell fegyverkezniük .

(src)="8.3"> But holding an entire population of 400,000 hostage for the actions of a few thousand thugs is the sort of collective punishment one would expect from Saddam or Stalin .
(trg)="8.3"> De egy 400,000 fős népességet fogságban tartani néhány ezer orvgyilkos tevékenysége miatt olyan kollektív büntetés , amit Saddam-tól vagy Sztálintól várnánk .

(src)="8.4"> This is not acceptable behaviour by the sort of democracy Lebanon aspires to be .
(trg)="8.4"> Ez egyátalán nem elfogadható viselkedés egy olyan demokráciában , amely Libanon szeretne lenni .

(src)="8.5"> On the other side of the coin , Marillionlb of For a better Lebanon thinks that the refugees are not Lebanon 's responsibility :
(trg)="8.5"> Ezzel szemben Marillionlb a For a better Lebanon munkatársa úgy gondolja hogy a menekültek sorsa nem Libanon felelőssége :

(src)="9.1"> Yes every single human being has the right to a decent life , to have his basic rights protected , access to basic medical care , schooling , a roof over his head , to live with dignity , to be able to work and be a constructive part “ ” of society .. etc .
(trg)="9.1"> Igen , minden egyes embernek joga van a rendes élethez , alapvető jogai védelméhez , részesüléshez az egészségügyi ellátásban , a tanuláshoz , ahhoz hogy tető legyen a feje felett , hogy méltósággal éljen , dolgozzon és a társadalom konstruktív tagja legyen ... stb .

(src)="10.1"> BUT :
(trg)="10.1"> DE :

(src)="11.1"> In order to enjoy and be given such rights a person should abide by certain rules , especially when he is a host in a foreign land ( to say the least and not use the term refugee ) “ ” .
(trg)="11.1"> Ahhoz hogy ilyen jogokat kapjon az embernek bizonyos szabályokat be kell tartania , főleg ha egy idegen ország vendége ( hogy így mondjuk és ne a " menekült " szót használjuk ) .

(src)="12.1"> The Palestinian problem was not caused by Lebanon , and it was not the Lebanese who deprived the Palestinians from their homeland ; on the contrary , Lebanon ( albeit forcibly ) not only accepted a big influx of refugees , but ( wrongly ) signed the Cairo treaty giving Yasser Arafat and his group of thugs a free hand not only to cause mayhem , but also ( at a certain point in time ) try to establish the state of Palestine within the Lebanese borders .
(trg)="12.1"> A palesztin problémát nem Libanon okozta , nem a libanoniak vették el a palesztinok szülőföldjét , épp ellenkezőleg , Libanon ( habár erőszak hatására ) nem csak hatalmas menekült-tömegeket fogadott be , hanem ( helytelenül ) aláírta a Kairói Egyezményt szabad kezet adva Yasser Arafatnak és orvgyilkos csoportainak az erőszakosságra és egy ponton még arra is , hogy megpróbálják a Palesztin államot a libanoni határokon belül megalapítani .

(src)="12.2"> A commenter on the blog expresses agreement :
(trg)="12.2"> Egy kommentelő egyetértését fejezi ki a blogon :

(src)="13.1"> thank you for this post .
(trg)="13.1"> Köszönet ezért a bejegyzésért .

(src)="13.2"> You are 100 % correct .
(trg)="13.2"> 100 % -osan igazad van .

(src)="14.1"> If they want rights , maybe they should respect their host country first and hand over their weapons .
(trg)="14.1"> Ha jogokat akarnak talán előbb tisztelniük kéne a befogadó országot és átadniuk a fegyvereiket .

(src)="15.1"> Lebanon has suffered alot more than any country should have to because of the palestinians .
(trg)="15.1"> Libanon sokkal többet szenvedett mint amennyit bármelyik országnak kéne a palesztinok miatt .

(src)="15.2"> From the Palestinian perspective , as expressed on Palestine Free Voice , the changes are hardly changes at all :
(trg)="15.2"> A palesztinok szemszögéből pedig , ahogy azt a Palestine Free Voice fejezi ki a változtatások alig változtatások :

(src)="15.3"> Unfortunately Lebanon did not grant its Palestinian refugees meaningful civil rights on 8 / 17 / 10 or even significantly improve their work prospects .
(trg)="15.3"> Sajnálatos módon augusztus 17-én Libanon nem adott értelmes jogokat a palesztin menekülteknek és nem is javította jelentősen kilátásaikat .

(src)="15.4"> What it did do was cancel the work permit fee ( which was never a big problem ) and allow for the setting up of a private Social Security Fund ( not the Lebanese National Security Fund as misreported in much of the media . )
(trg)="15.4"> Annyit tettek , hogy eltörölték a munkaengedély díját ( ami amúgy sem volt nagy probléma ) és engedélyezték egy privát Társadalombiztosítási Alap létrehozását ( és nem a Libanoni Állami Biztosítási Alapét , ahogy az hibásan megjelent a médiában . )

(src)="15.5"> Lastly , Twitter user iRevolt sums up one popular Palestinian perspective by explaining why equal rights-without citizenship-are important to so many people :
(trg)="15.5"> Végül , iRevolt Twitter felhasználó úgy foglalja össze az általános palesztin felfogást , hogy elmagyarázza az egyenlő jogok - állampolgárságtól függetlenül - rengeteg ember számára fontosak :

(src)="15.6"> If the Palestinians are mandated civil , social and economic rights without being given Lebanese citizenship then it will work towards safeguarding the necessity of returning home , refuting US-Israeli wishes for the Palestinians to integrate into other parts of the Arab world - thus leaving behind their identities in some for or fashion - and allowing Palestinians to improve their status while living outside of their homeland .
(trg)="15.6"> Ha a palesztinok libanoni állampolgárság nélkül kapnak civil , társadalmi és gazdasági jogokat akkor az csak hazatérésük szükségességét erősíti megdöntve azt az amerikai-izraeli akaratot , hogy a palesztinokat az arab világ többi részébe integrálják - és engedve a palesztinoknak hogy otthonukon kívül is megerősítsék státuszukat .

(src)="15.7"> Photo by Flickr user nimzilvio made available by a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic license .
(trg)="15.7"> nimzilvio Flickr felhasználó fotóit a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic license alaján tettük közzé .

# en/2010_08_28_philippines-_e2_80_9chong-kong-our-apology-for-what-happened_e2_80_9d_.xml.gz
# hu/2010_08_119.xml.gz


(src)="1.1"> Philippines : “ Hong Kong , our apology for what happened ” · Global Voices
(trg)="1.1"> Fülöp-szigetek : “ Hong Kong , nagyon sajnáljuk ami történt ”

(src)="1.2"> Last Monday 's hostage-taking of Hong Kong nationals in Manila , which has roused worldwide indignation over the bloodshed , has led Filipinos to write apologies via a Facebook page .
(trg)="1.2"> A múlt hétfőn történt hong-kongi turisták túszul ejtése Manilában , a vérontás amely világszerte hatalmas felháborodást keltett , most arra ösztökélte a filippínókat hogy egy Facebook oldalon keresztül kérjenek bocsánatot .

(src)="2.1"> The " Hong Kong , our apology for what happened " Facebook page now has over 30,000 likes .
(trg)="2.1"> A " Hong Kong , our apology for what happened " ( " Hong Kong , nagyon sajnáljuk ami történt " ) Facebook oldalt már több mint 30,000-en lájkolták .

(src)="2.2"> Its wall is filled with general apologies from Filipino Facebook users :
(trg)="2.2"> Fala hemzseg a filippínó Facebook felhasználók bocsánatkéréseitől :

(src)="3.1"> Roland Jacob Delos Santos : People of Hong Kong , our apologies and condolences .
(trg)="3.1"> Roland Jacob Delos Santos : Hong Kong emberei , fogadjátok bocsánatkérésünket és részvétünket .

(src)="3.2"> We 're one with you in mourning for your loss .
(trg)="3.2"> Egyek vagyunk veletek a veszteségetek gyászolásában .

(src)="3.3"> Please forgive our president - he does not know what he is doing .
(trg)="3.3"> Kérlek bocsássatok meg az elnökünknek - fogalma sincs mit csinál .

(src)="4.1"> Ely Realeza : We don 't need to defend our name , just be humble and ask for forgiveness ...
(trg)="4.1"> Ely Realeza : Nem kell megvédenünk a nevünket , csak alázatosnak lennünk és bocsánatot kérnünk ...

(src)="5.1"> Rowena Agulto : To the people of Hongkong we sincerely apologize for what happen in our country !
(trg)="5.1"> Rowena Agulto : Őszintén kérünk bocsánatot a hong kongiaktól azért ami az országunkban történt !

(src)="5.2"> I still cry everytime I watch the video of the incident .
(trg)="5.2"> Még mindig elsírom magam akárhányszor megnézem az incidensről készült videót !

(src)="5.3"> I felt so sorry for those innocent life that was lost .
(trg)="5.3"> Nagyon sajnálom az ártatlan életeket , melyek elvesztek .

(src)="5.4"> May God be with Us !
(trg)="5.4"> Isten legyen velünk !

(src)="6.1"> Some comments specifically apologized for the Philippine police and government 's incompetence and mishandling of the incident which is perceived as a big factor in the bloodshed :
(trg)="6.1"> Néhány komment külön elnézést kér a fülöp-szigeteki kormány és rendőrség inkompetenciája és a helyzet helytelenül való kezelése miatt , amely nagy részben hozzájárult a vérontáshoz :

(src)="7.1"> Omar Leyson : We sincerely apologize for the incompetence and callousness of the authorities / media involved in that tragic incident ... please continue your TRUST to our fellow OCWs who works hard and honestly in your beautiful country ... They just want to bring food to their families back in the Philippines ... Again , we 're sorry and may our Divine Creator continue to bless all of us ... Thank you !
(trg)="7.1"> Omar Leyson : Őszintén kérünk elnézést a tragédiában érintett szervek és média hozzá nem értése miatt ... kérlek továbbra is BÍZZATOK OCW társainkban , akik keményen és őszintén dolgoznak szép országotokban ... Csak ételt akarnak vinni a Fülöp-szigeteken maradt családtagjaiknak ...
(trg)="7.2"> Még egyszer nagyon sajnáljuk és áldjon meg mindnyájunkat az Isteni Teremtő ...
(trg)="7.3"> Köszönöm !

(src)="8.1"> Justin Felix : our deepest condolences to the chinese nationals who were murdered on aug 23 hostage crisis.We all know that their innocent and dont deserve to be treated that way.Were sorry for our authorities for not responding quickly and for not having capable skills to act in that kind of situation .
(trg)="8.2"> Mindannyian tudjuk , hogy ártatlanok voltak és nem érdemelték meg ami történt velük .
(trg)="8.3"> Bocsánatot kérünk a hivatalos szerveink által elkövetett hibákért , amiért nem reagáltak elég gyorsan és amiért nem voltak felkészülve egy ilyen helyzet kezelésére .

(src)="8.2"> We know that our apology is not enough to put away sorrows in their families and in every chinese nationals in honkong .
(trg)="8.4"> Tudjuk , hogy a bocsánatkérésünk nem enyhíti az áldozatok családtagjainak és minden hong konginak a fájdalmát .

(src)="8.3"> From our heart were sincerely sorry for what happened.Were really sorry we really do .. = , ( (
(trg)="8.5"> Teljes szívből sajnáljuk ami történt .
(trg)="8.6"> Tényleg nagyon sajnáljuk .. = , ( (

(src)="9.1"> Hong Kong citizens are also exchanging comments with Filipinos in the page :
(trg)="8.7"> Az oldalon a hong kongi polgárok is kommenteket váltanak a filippínókkal :

(src)="10.1"> Wong Johnson : Dear all the phillipinos , I understand the very main source of the incidence is the serious corruption in ur country and most of u are victims too .
(trg)="9.1"> Wong Johnson : Kedves filippínók , tudom hogy az incidens legfőbb forrása az országotokban jelen lévő súlyos korrupció , amelynek legtöbben ti is csak áldozatai vagytok .

(src)="10.2"> So , we would just blame on the incidence itself but not the whole nation of you .
(trg)="9.2"> Tehát csak az incidenst okozókat és nem az egész nemzeteteket okoljuk .

(src)="11.1"> Christmas Cheung : Although most of Filipinos are nice .
(trg)="10.1"> Christmas Cheung : A legtöbb filippínó kedves .

(src)="11.2"> To be a HKP , I still decide not to go Philippines for my entire life : S
(trg)="10.2"> Én azért mégis eldöntöttem hogy soha az életben nem megyek a Fülöp-szigetekre : S

(src)="12.1"> Laurel Lee : Actually , I just hope people who did wrong to say sorry ...
(trg)="11.1"> Laurel Lee : Igazából én csak attól várok bocsánatkérést aki rosszat tett ...

(src)="12.2"> You guys can do nothing but watching the event when it happened and you all show that you care .
(trg)="11.2"> Ti nem tudtatok semmit tenni csak nézni ahogy megtörténik a dolog , és mind megmutattátok törődésetek .

(src)="12.3"> I can see the goodness in you , but this apology I cannot accept .
(trg)="11.3"> Látom bennetek a jót , de ezt a bocsánatkérést nem tudom elfogadni .

(src)="12.4"> It is because those horrible things are not done by you .
(trg)="11.4"> Mert nem ti tettétek azokat a borzalmas dolgokat .

(src)="12.5"> The police , the government , and phototakings guys should apologize , but they don 't .
(trg)="11.5"> A rendőrségnek , a kormánynak , a fotósoknak kéne bocsánatot kérniük , de nem teszik .

(src)="12.6"> That 's why we are still upset .
(trg)="11.6"> Ezért vagyunk még mindig mérgesek .

(src)="13.1"> I typed emotional words here yesterday too .
(trg)="11.7"> Tegnap is érzelmes szavakat gépeltem ide .

(src)="13.2"> Sorry about that ... but my point is release the anger of HKers is no good for both of us .
(trg)="11.8"> Ezért elnézést kérek ... de a lényeg , hogy szabadon engedni a hong kongiak dühét semmi jóra nem vezet .

(src)="13.3"> You all don 't need to receive such a negative emotion in this way .
(trg)="11.9"> Nem kell nektek mind ilyen negatív érzelmeket kapnotok .

(src)="13.4"> There are occasional angry statements but there seems to be a positive and conscious effort among the page 's commenter to avoid being offensive :
(trg)="11.10"> Néha van egy-egy mérges kijelentés , de alapjában véve az oldal kommentelői tudatosan próbálják elkerülni , hogy sértőek legyenek :

(src)="14.1"> Jackson Chi Wai Tsang : I am from Hong Kong .
(trg)="12.1"> Jackson Chi Wai Tsang : Hong Kongból származom .

(src)="14.2"> I think most Filipinos who have been to this Fan page can understand our feelings .
(trg)="12.2"> Szerintem a filippínók akik rajongói lettek ennek az oldalnak együtt éreznek velünk .

(src)="14.3"> Please kindly keep this attitude and spread to you nearbys who don 't understand .
(trg)="12.3"> Kérlek tartsátok meg ezt a hozzáállást és adjátok tovább azoknak , akik nem értik .

(src)="15.1"> Anthony Morabe : Fellow Filipinos , If they have said something bad to us don 't retaliate .
(trg)="13.1"> Anthony Morabe : Filippínó társaim , Ha valami rosszat mondtak nekünk , ne szóljatok .

(src)="15.2"> Don 't debate with them , it isn 't going to help .
(trg)="13.2"> Ne veszekedjetek velük , nem fog segíteni .

(src)="15.3"> Just deepen your understanding .
(src)="15.4"> It 's completely understandable if they have violent reactions and don 't give an excuse of it could happen anywhere cause I think they heard that like a million times already .
(trg)="13.3"> Teljesen érthető ha az események erőszakos reakciókat váltottak ki belőlük , és ne fogjátok arra , hogy ez bárhol megtörténhetett volna , mert szerintem már vagy milliószor hallották .

(src)="15.5"> Let 's just hope that someday they can and they will forgive us .
(trg)="13.4"> Csak reménykedjünk hogy egy nap meg tudnak majd bocsájtani .

(src)="15.6"> PEACE .
(trg)="13.5"> BÉKE .

(src)="16.1"> Xavier Leung : some reminders for all people who leave message in this page :
(trg)="14.1"> Xavier Leung : egy kis emlékeztető azoknak akik üzenetet hagynak ezen az oldalon :

(src)="17.1"> 1. please try to use language that is understood by both Hongkongers and Filipinos .
(src)="18.1"> using languages that is not understood by other people may cause misunderstandings and cannot show your respect .
(trg)="15.1"> 1. kérlek próbálj olyan nyelvet használni amit a hong kongiak és a filippínók is megértenek. ha olyan nyelvet használsz amit mások nem értenek az félreértésekhez vezethet és nem mutatja a tiszteleted .

(src)="19.1"> 2. please do not use the Google Translate , as the result is not so good .
(trg)="16.1"> 2. kérlek ne használd a Google Translate-et , mert az eredmény nem lesz túl jó .

(src)="20.1"> 3. please do not post messages you saw on this page again , the page is over-flooding
(trg)="17.1"> 3. kérlek ne posztolj újra olyan üzeneteket , amiket ezen az oldalon láttál mert már így is elárasztották az üzenetek

# en/2010_08_14_brazil-the-indigenous-the-internet-and-interculturality_.xml.gz
# hu/2010_08_24.xml.gz


(src)="1.1"> Brazil : The Indigenous , The Internet and Interculturality · Global Voices
(trg)="1.1"> Brazília : Bennszülöttek , Az Internet és az Interkulturalizmus

(src)="1.2"> This post is part of our special coverage Forest Focus : Amazon .
(src)="2.1"> Photo by flickr user Lorena Medeiros , published under anAttribution-ShareAlike 2.0 Generic Creative Commons License
(trg)="1.2"> Lorena Medeiros flickr felhasználó képe , közzétéve az Attribution-ShareAlike 2.0 Generic Creative Commons License alpján

(src)="3.1"> The idea commonly supported in the collective Brazilian imagination , that the indigenous Brazilian is no longer considered indigenous as soon as he or she adopts the customs and technologies inherited from the West , is countered by a reality in which indigenous villages are using information tools and technology with ever more frequency precisely for more efficiently defending their indigenous lifestyle and culture .
(trg)="2.1"> A brazil köztudatban élő vélemény , miszerint a bennszülött brazil megszűnik bennszülöttnek lenni amint elkezd a Nyugattól átvett szokásokhoz és technológiákhoz alkalmazkodni szöges ellentétben áll a valósággal , melyben a bennszülött falvak egyre gyakrabban használják a technológia eszközeit épp életmódjuk és kultúrájuk hatékonyabb védelme érdekében .

(src)="4.1"> In Taqui Pra Ti blog , an article by Professor José Bessa Freire , coordinator of the Indigenous Studies Program ( University of Rio de Janeiro ) and research with the Graduate Program in Social Memoy ( UNIRIO ) discusses the indigenous appropriation of citizen media available online and the use of multimedia content to promote socialization , claim rights and affirm indigenous identity in cyberspace :
(trg)="3.1"> A Taqui Pra Ti blog , egy a Professor José Bessa Freire , az Indigenous Studies Program ( University of Rio de Janeiro ) és a Graduate Program in Social Memoy ( UNIRIO ) kutatás koordinátora által írt cikkben foglalkozik a bennszülöttek alkalmazkodásával az elérhető online polgári médiához , valamint a multimédiás tartalmak használatával a szocializáció elősegítése , a jogok védelme és a bennszülött identitás megerősítése a cybertérben érdekében :

# en/2010_08_16_japan-ogasawara-islands-to-be-next-unesco-site_.xml.gz
# hu/2010_08_28.xml.gz


(src)="1.1"> Japan : Ogasawara Islands to be next UNESCO site ? · Global Voices
(trg)="1.1"> Japán : Az Ogasawara Szigetek lesz a világörökség következő része ?

(src)="1.2"> With access limited to a chartered ship which sets sail once every six days or so , the Ogasawara Islands ( 小笠原諸島 ) are assuredly among the least accessible parts of Tokyo ( where prefectural governing responsibility officially lies ) !
(trg)="1.2"> A mindössze egy nagyjából hat naponta induló hajójárattal megközelíthető Ogasawara Szigetek ( 小笠原諸島 ) kétségkívül Tokyo legmegközelíthetetlenebb részei .

(src)="1.3"> Home to a number of endemic species of wildlife and unique geological features , the islands were placed on a provisional list registered with UNESCO by the Japanese Ministry of the Environment as a potential Natural World Heritage Site on January 30 , 2007 , and along with the historical assets of the town of Hiraizumi ( en / ja ) were officially submitted as candidates on January 18 , 2010 .
(trg)="1.3"> A számtalan őshonos vadon élő fajnak otthont adó és egyedülálló földtani vonásokkal rendelkező szigetcsoportot 2007 január 30-án regisztrálta az UNESCO ideiglenes listájára a Japán Környezetvédelmi Minisztérium mint potenciális Világörökség helyszínt , és Hiraizumi ( en / ja ) város történelmi eszközeivel együtt 2010 január 18-án hivatalos jelöltté terjesztették elő .

(src)="3.1"> View Larger Map
(trg)="2.1"> Térkép nagyítása

(src)="4.1"> The Ogasawara Natural Information Centre ( en / ja ) is a Ministry of the Environment hub site which provides a great deal of information about the process up until this point , detailed future plans , as well as raw natural data .
(trg)="4.1"> Az Ogasawara Természeti Információs Központ ( en / ja ) a Környezetvédelmi Minisztérium oldala , mely rengeteg információval szolgál a folyamat állásáról , a részletes jövőbeli tervekről , nyers természeti adatokkal együtt .

(src)="4.2"> A quick look ( ja ) leads one to feel things are moving right on schedule !
(trg)="4.2"> Egy gyors pillantás ( ja ) is arra a következtetésre juttatja a látogatót , hogy a dolgok a menetrend szerint haladnak !

(src)="5.1"> A post on the official blog ( ja ) of the Ogasawara Tourist Association reflects the excitement :
(trg)="5.1"> Egy bejegyzés az Ogasawara Turista Egyesület hivatalos blogján ( ja ) tükrözi az izgalmakat :

# en/2010_08_21_mena-the-bigger-picture-behind-eden-abergils-facebook-photos_.xml.gz
# hu/2010_08_38.xml.gz


(src)="1.1"> MENA : The Bigger Picture Behind Eden Abergil 's Facebook Photos · Global Voices
(trg)="1.1"> Közel-Kelet : Eden Abergil Facebook fotóinak tágabb háttere

(src)="1.2"> Ex-Israeli soldier Eden Abergil 's Facebook photo album entitled " IDF- The best days of my life " has caused outrage since it was revealed on Monday that the album contained photos of the soldier posing mockingly with handcuffed and blindfolded Palestinian detainees .
(trg)="1.2"> Felháborodást váltott ki a volt izraeli katona , Eden Abergil hétfőn közzétett „ IDF - Életem legjobb napjai ” című Facebook fotó albuma , amelynek egyes képein a katona vicceskedve pózol megbilincselt és bekötött szemű palesztin foglyokkal .

(src)="2.1"> The photo album was available for public viewing until Abergil changed her Facebook privacy settings after the scandal arose .
(trg)="2.1"> A fényképek bárki számára hozzáférhetők voltak a botrány kitöréséig , utána Abergil megváltoztatta az album hozzáférési jogosultságait a közösségi oldalon .

(src)="2.2"> The story , which has made news worldwide , has been met by angry reactions on local and international blogs and on Twitter .
(trg)="2.2"> A történet , amely világszerte bekerült a hírekbe , indulatos reakciókat váltott ki a helyi és a nemzetközi blogokon és a Twitteren .

(src)="3.1"> The album not only contained photos of the detainees , with the soldier posing alongside them , but was also annotated with mocking commentary .
(trg)="3.1"> Az albumban nemcsak a letartóztatottak és a mellettük pózoló katona képei voltak , hanem viccelődő kommentek is kerültek a képek alá .

(src)="3.2"> Jordanian-Palestinian blogger Haitham Sabbah , at the Sabbah Report provides a translation for some of the comments :
(trg)="3.2"> Haitham Sabbah , jordán-palesztin blogger a Sabbah Reporton osztotta meg néhány megjegyzés fordítását :
(trg)="5.1"> Adi Tal : „ Így te vagy a legszexibb ... ”

(src)="5.1"> On Thursday Abergil responded to the controversy by saying she did not understand what was wrong with the photos .
(trg)="10.1"> Csütörtökön Abergil reagált a vitára , azt mondta , nem érti , mi baj a képekkel .

(src)="5.2"> She said :
(trg)="10.2"> A következőt nyilatkozta :