# de/2010_10_18_sudasien-blogger-diskutieren-wasserfragen_.xml.gz
# my/2010_10_45.xml.gz


(src)="1.1"> Südasien : Blogger diskutieren Wasserfragen
(trg)="1.1"> တောင ် ​ အာ ​ ရှ ၊

(src)="1.2"> Blog Action Day ist eine Veranstaltung , die jedes Jahr am 15. Oktober die Blogger weltweit zusammenbringt , um am selben Tag über das gleiche Thema zu berichten .
(trg)="1.2"> ရေ ​ ကိစ ္ စ ​ နှင ့ ် ပတ ် သက ် ​ ၍ ဘ ​ လော ့ ဂ ် ​ ရေး ​ သူ ​ များ ဆွေးနွေး ​ ချက ်

(src)="1.3"> Das Aktions-Thema in diesem Jahr ist das " Wasser " .
(trg)="2.2"> ယခု ​ နှစ ် လှုပ ် ရှား ​ ရန ် အကြောင ် းအရာ ​ မှာ “ ရေ ” ဖြစ ် ​ သည ် ။

(src)="1.4"> Eine Anzahl südasiatischer Blogger haben ebenfalls an dieser Aktion teilgenommen .
(trg)="2.3"> တောင ် ​ အာ ​ ရှ ​ မှ ဘ ​ လော ့ ဂ ် ​ ရေး ​ သူ များ ​ စွာ ​ သည ် ​ လည ် း ဤ ​ အစီ ​ စဉ ် ​ တွင ် ပါဝင ် ​ ခဲ ့ ​ ကြ ​ သည ် ။

(src)="1.5"> Wir wollen einmal sehen , über was einige von Ihnen diskutiert haben .
(trg)="3.2"> မာ ​ မယ ် ​ လ ​ ပူ ​ ရမ ် ​ တွင ် ရေ ​ ဖြည ့ ် ​ ရန ် အိုး ​ များ တန ် း ​ စီ ​ ထား ​ သည ် ​ ကို တွေ ့ ​ ရ ​ စဉ ် ။

(src)="2.2"> Bild von Flickr Nutzer mckaysavage .
(trg)="3.3"> ဖ ​ လစ ် ​ ကာ ​ အသုံးပြု ​ သူ mckaysavage ၏ ဓာတ ် ​ ပုံ ။

(src)="2.3"> CC BY
(trg)="16.3"> CC BY

(src)="3.5"> Nordwest-Indien ist eine verdurstende Wüste .
(trg)="5.3"> မြောက ် ​ အိန ္ ဒိယ ​ က ရေ ​ ကို မွေး ​ ထုတ ် ပေး ​ သည ် ။

(src)="4.2"> Wir haben unsere althergebrachte Lebensweise vergessen , wo jede natürliche Ressource , wie Wasser , gebraucht und nicht missbraucht wurde .
(trg)="5.5"> အနောက ် မြောက ် ​ အိန ္ ဒိယ ​ မှာ ​ မူ ရေ ​ ပြတ ် လပ ် ​ နေ ​ သော သဲ ​ ကန ္ တာ ​ ရ ​ ဖြစ ် ​ နေ ​ သည ် ။

(src)="4.3"> Es gab keine endlosen Duschen , Whirlpools , Regen-Parties oder riesige Wassertanks , um sicherzustellen , dass Wasser bei allen Waschungen vorhanden war .
(src)="4.4"> Das Wasser wurde nach Gebrauch rationiert .
(src)="4.5"> Es gab keine 24/ 7 Wasser Konzepte und jeder Haushalt musste sein eigenes Stückchen Land bestellen .
(trg)="5.6"> ထို ့ ​ အပြင ် အရှေ ့ ​ ပိုင ် း အိန ္ ဒိယ ​ က ​ မူ မည ် သို ့ ​ မျှ အကူအညီ ​ မ ​ ပေး ​ နိုင ် ​ သော အမြင ့ ် ​ ဆုံး မိုး ​ ရေ ​ ချိန ် ​ ကို ပိုင ် ဆိုင ် ​ နေ ​ ပြန ် ​ သည ် ။

(src)="4.6"> Wir , mit unserem Wissen , Erkenntnissen und Verantwortung , verwandeln die Erde unaufhörlich zu einer Hölle. .
(trg)="6.1"> ၎ င ် း အချက ် ​ များ ​ အပြင ် အိန ္ ဒိယ ​ ရှိ ရေ ​ ဒုက ္ ခ ​ များ ​ တွင ် သန ့ ် ရှင ် း ​ သော ​ ရေ ​ မ ​ ရ ​ ခြင ် း ၊

(src)="5.1"> Abha Midha informiert :
(trg)="6.6"> သုံးစွဲ ​ ခြင ် း ၊

(src)="5.3"> Von Dr. Bindeshwar Pathak eingeführt , sind die Sulabh Toiletten eine kostengünstige und umweltfreundliche Lösung für die Menschen geworden
(trg)="7.2"> ထို ​ အချိန ် ​ က အဆုံး ​ မ ​ ရှိ ​ နိုင ် ​ သော ရေချိုး ​ ခန ် း ​ မှ ရေပန ် း ​ များ ၊

(src)="5.4"> Wasserverteilungsstelle in Patan Nepal .
(trg)="7.3"> ရေနွေး ​ ရေချိုး ​ ကန ် ​ များ ၊

(src)="5.5"> Bild von Flickr Nutzer Wayan Vota .
(src)="5.6"> CC BY-NC
(trg)="7.4"> မိုး ​ ရေ ​ အောက ် ​ မှ ပျော ် ပွဲ ​ ရွှင ် ​ ပွဲ ​ များ ၊

(src)="5.7"> Nepal :
(trg)="7.6"> ရေ ​ ကို သုံးစွဲ ​ မှု ​ အလိုက ် အချိုး ​ ချခဲ ့ ​ ကြ ​ သည ် ။

(src)="5.8"> Bhumika Ghimire erläutert die Wasserproblematik in Nepal :
(trg)="7.8"> ကျွန ် တော ် ​ တို ့ ​ သည ် ဗ ​ ဟု ​ သုတ ၊

(src)="5.10"> In der Hauptstadt gibt es viele Stadteile , die sechs Tage in der Woche kein Wasser erhalten .
(trg)="7.9"> အသိ ​ တရား ​ နှင ့ ် တာဝန ် ​ ကျေ ​ မှု ​ တို ့ ​ ကို သုံး ​ ၍ ကမ ္ ဘာ ​ မြေကြီး ​ အား လောက ​ ငရဲ ​ အဖြစ ် ​ သို ့ ပြောင ် း ​ ပစ ် ​ နေ ​ ကြ ​ ခြင ် း ​ သာ ဖြစ ် ​ သည ် ။

(src)="5.11"> Man ist gezwungen Wasser entweder von Händlern zu kaufen oder sich auf lokale Brunnen und Bäche zu verlassen , deren Wasser-Qualität nicht überwacht wird .
(trg)="9.3"> အိန ္ ဒိယတွင ် ဆူလဘ ် လှုပ ် ရှား ​ မှု သည ် လူ ​ မှု ​ လုပ ် ​ ငန ် း တော ် ​ လှန ် ​ ရေး ​ ကို ယူဆောင ် ​ လာ ​ ပေး ​ သည ် ။

(src)="5.12"> Ujjwal Acharya veröffentlicht ein Bild das zeigt , welche Rolle das Wasser in unserem täglichen Leben spielt .
(trg)="9.5"> နီ ​ ပေါ ​ နိုင ် ငံ ​ ရှိ ရေ ​ ဖြန ့ ် ​ ဝေ ​ ရာ ​ ဌာန ။

(src)="5.13"> Pakistan :
(trg)="9.7"> CC BY-NC နီပေါ ၊

(src)="5.14"> Obgleich Pakistan die schlimmsten Überschwemmungen im vergangenen Jahrhundert erlebt , sind einige Regionen trocken und leiden unter Wüstenbildung .
(trg)="10.1"> ဘုမိက ဂီ ​ မိုင ် း ​ ယား ​ က နီ ​ ပေါ ​ နိုင ် ငံ ​ ၏ ရေ ​ အကြောင ် း ​ ကို မီးမောင ် းထိုးပြခဲ ့ သည ် မှာ ၊

(src)="6.2"> Baluschistans traditionelle Formen der Existenzsicherung und Nutzung der landwirtschaftlichen Länder haben sich allmählich verändert .
(trg)="11.1"> ရေ အကျပ ် အတည ် း ​ သည ် နီ ​ ပေါ ​ ၏ ပတ ် ဝန ် းကျင ် ​ ညစ ် ညမ ် း ​ မှု ​ နှင ့ ် တိုက ် ရိုက ် ​ သက ် ဆိုင ် ​ နေ ​ ပါ ​ သည ် ။

(src)="6.4"> Die Bergwelt ist heute zu einer neuen Katastrophen Gefahr geworden .
(trg)="16.1"> ဆင ် းဒ ် ​ ရှိ သာ ​ ပါ ​ ကာ သဲ ​ ကန ္ တာ ​ ရ မာ ​ လီ ​ ယာ ​ ရွာ ​ ၏ ရေတွင ် း ။

(src)="6.6"> Bild von Flickr Nutzer Kashif .
(trg)="16.2"> Flickr အသုံးပြု ​ သူ Kashif ၏ ဓာတ ် ​ ပုံ ။

(src)="6.7"> CC BY
(trg)="16.3"> CC BY

(src)="7.4"> Selbst wenn man erfolgreich ist , dann ist das Wasser so brackig und salzig , dass es zum Trinken ungeeignet ist .
(trg)="18.1"> မိုးရွာ ပြီ ​ ဆို ​ လျှင ် “ တို ​ ဘ ” ဟုခေါ ် ​ သော လူ ​ နှင ့ ် ​ တိရစ ္ ဆာန ် ​ များ ရေ ​ အတူတူ ​ သောက ် ​ ကြ ​ သည ့ ် ပန ် းကန ် လုံး ​ ပုံ ​ သဏ ္ ဌာန ် ရေတွင ် း ​ ငယ ် ​ များ ​ ထဲ ​ သို ့ စီး ​ ဝင ် ​ သည ် ။

# de/2012_07_21_erklarung-der-internetfreiheit_.xml.gz
# my/2012_08_66.xml.gz


(src)="1.1"> Erklärung der Internetfreiheit
(trg)="1.1"> အင ် ​ တာ ​ နက ် လွတ ် လပ ် ​ ခွင ့ ် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ ် း

(src)="1.2"> Wie schon viele beobachtet haben , ist die Welt in Bezug auf das Thema Internetfreiheit an einem kritischen Punkt angelangt .
(trg)="1.2"> အားလုံးသတိပြုမိကြတဲ ့ အတိုင ် းပဲ ကမ ္ ဘာကြီးဟာ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပတ ် သက ် လာရင ် အရေးပါတဲ ့ အချိန ် ကို ရောက ် နေပါပြီ ။

(src)="1.3"> In vielen Ländern auf der ganzen Welt werden neue Gesetze geschaffen , um das Internet zu zensieren , während Blogger zunehmend Risiken in Kauf nehmen , wenn sie ihre Meinung vertreten .
(trg)="2.2"> SOPA နဲ ့ PIPA ကို အမေရိကန ် ပြည ် ထောင ် စုမှာ ဆန ့ ် ကျင ် တာကအစ တုပပစ ္ စည ် း ကုန ် သွယ ် မှုတိုက ် ဖျက ် ရေး သဘောတူညီမှု ( ACTA ) ကို ရပ ် တန ့ ် ပစ ် လိုက ် တဲ ့ ကမ ္ ဘာလုံးဆိုင ် ရာ အင ် အားစုအထိ ၊

(src)="2.1"> Im letzten Jahr haben sich Organisationen zusammengeschlossen , wie niemals zuvor , um für Online-Freiheit zu kämpfen .
(trg)="2.3"> ကျွန ် တော ် ကျွန ် မတို ့ တွေ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှုကို အာရုံဝင ် စားခဲ ့ ကြပါတယ ် ။

(src)="3.1"> Mit diesem Gedanken kam eine Anzahl von Gruppen zusammen , um eine Erklärung der Internetfreiheit zu schaffen , zu deren Erstunterzeichnern Global Voices Advocacy gehörte .
(trg)="3.3"> ဒီနေ ့ အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ ် းကို အဖွဲ ့ အစည ် းနဲ ့ လုပ ် ငန ် းပေါင ် း ၁၃၀၀ကျော ် က လက ် မှတ ် ရေးထိုးပါဝင ် ခဲ ့ ပြီး ဆက ် ပြီးတော ့ လည ် း လက ် မှတ ် ထိုးနေဆဲ ဖြစ ် ပါတယ ် ။

(src)="3.3"> Nachfolgend findet ihr den Originaltext der Erklärung .
(trg)="3.6"> EFF , Free Press , Access နဲ ့ Cheezburger .

(src)="3.4"> Du kannst die Erklärung hier unterzeichnen .
(trg)="3.7"> တောင ် အဖွဲ ့ အစည ် းတွေထဲမှာ ပါ ⁠ ပါတယ ် ။

(src)="3.5"> Du kannst dich auch durch viele Organisationen daran beteiligen , zum Beispiel EFF , Free Press , Access , und sogar Cheezburger .
(trg)="6.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ ၏ လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် များကို ကာကွယ ် ရန ် အတွက ် အပြည ် ပြည ် ဆိုင ် ရာလှုပ ် ရှားမှုတစ ် ခုတွင ် ပါဝင ် ပါမည ် ၊

(src)="3.6"> Einleitung
(trg)="7.1"> ဤဥပဒေသများကို ဆွေးနွေးကြပါစို ့ ၊

(src)="3.7"> Wir glauben , dass ein freies und offenes Internet eine bessere Welt herbeiführen kann .
(trg)="7.7"> အင ် တာနက ် ကသာ ၄င ် းတို ့ ကို အမှန ် တကယ ် ဖြစ ် လာစေရန ် လုပ ် ဆောင ် နိုင ် စွမ ် းရှိ ၍ ဖြစ ် ပါသည ် ။

(src)="3.9"> Wir glauben , dass diese mehr Kreativität , mehr Innovationen und offenere Gesellschaften herbeiführen werden .
(trg)="8.1"> အင ် တာနက ် ကို လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာစွာ ဆက ် လက ် တည ် ရှိစေရန ် ကျွန ် ုပ ် တို ့ နှင ့ ် ပူးပေါင ် းပါဝင ် ကြပါ ။

(src)="4.1"> Wir beteiligen uns an einer internationalen Bewegung , um unsere Freiheit zu verteidigen , weil wir glauben , dass sie es wert sind , dafür zu kämpfen .
(trg)="10.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် အတွက ် ရပ ် တည ် ပါသည ် ။

(src)="5.1"> Lasst uns diese Prinzipien diskutieren - stimmt mit ihnen überein oder lehnt sie ab , diskutiert sie , übersetzt sie , macht sie euch zu eigen , weitet die Debatten mit eurer Gemeinde aus - so wie das Internet es ermöglichen kann .
(trg)="11.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် အင ် တာနက ် ပေါ ် လစီကိုဆောင ် ရွက ် ရာနှင ့ ် အခြေခံမူဝါဒ ငါးချက ် ကို တည ် ဆောက ် ရန ် အတွက ် ပေါ ် လွင ် ၍ အများပါဝင ် နိုင ် သော လုပ ် ရပ ် များကို အားပေးထောက ် ခံပါသည ် ။

(src)="6.1"> Schließt euch uns an , das Internet frei und offen zu halten .
(trg)="13.2"> လျင ် မြန ် ၍ တတ ် နိုင ် သော ကွန ် ယက ် များကို အလုံးစုံရယူအသုံးပြုနိုင ် ရေး အသိမြှင ့ ် တင ် ကြရန ်

(src)="6.2"> ERKLÄRUNG
(trg)="14.4"> ရေးနိုင ် ၊

(src)="6.3"> Wir stehen für ein freies und offenes Internet .
(trg)="14.6"> စောင ့ ် ကြည ့ ် နိုင ် ၊

(src)="10.1"> Offenheit : Erhaltet das Internet als ein offenes Netzwerk , in dem jeder die Freiheit hat , sich zu vernetzen , zu kommunizieren , zu schreiben , zu lesen , zu konsumieren , zu reden , zuzuhören , zu lernen , schöpferisch und innovativ tätig zu sein .
(trg)="14.9"> သင ် ယူနိုင ် ၊
(trg)="14.10"> ဖန ် တီးနိုင ် ပြီး ဆန ် းသစ ် တီထွင ် နိုင ် ရေး ပွင ့ ် လင ် းသော ကွန ် ယက ် တစ ် ခုအဖြစ ် ဆက ် လက ် ထိန ် းသိမ ် းထားရန ်
(trg)="15.1"> ဆန ် းသစ ် တီထွင ် မှု ၊

(src)="11.1"> Innovation : Schützt die Freiheit , Innovationen ohne Erlaubnis umzusetzen und schöpferisch tätig zu sein .
(trg)="15.2"> ခွင ့ ် ပြုချက ် မလိုအပ ် ဘဲ ဆန ် းသစ ် တီထွင ် ဖန ် တီးနိုင ် ရေးအတွက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကို ကာကွယ ် ကြရန ် ၊

# de/2012_08_08_mexiko-sticken-fur-den-frieden_.xml.gz
# my/2012_08_95.xml.gz


(src)="1.1"> Mexiko : Sticken für den Frieden
(trg)="2.1"> အပ ် ချည ် များ ၊

(src)="2.1"> Faden , Nadeln und Stoff sind in Mexiko zu Kriegern für den Frieden geworden .
(trg)="2.4"> ဂွါဒလာဂျာရာနှင ့ ် မက ္ ကစီကိုမြို ့ တော ် တို ့ ကဲ ့ သို ့ မြို ့ များတွင ် အသက ် အရွယ ် မရွေး အမျိုသား ၊

(src)="2.2"> In Städten wie Monterrey , Guadalajara und Mexiko City , haben Männer und Frauen aller Altersstufen entschieden , sich zu äußern und ihre Gedanken und Erfahrungen über Gewalt zu teilen , indem sie an einer gemeinsamen Hilfsaktion durch Sticken teilnehmen .
(trg)="2.5"> အမျိုးသမီးများသည ် စုပေါင ် းပန ် းထိုးခြင ် းတွင ် ပါဝင ် ခြင ် းဖြင ့ ် အကြမ ် းဖက ် မှုနှင ့ ် ပတ ် သက ် သော ၄င ် းတို ့ ၏ အတွေ ့ ကြုံနှင ့ ် အမြင ် များကို မျှဝေရန ် ဆုံးဖြတ ် ခဲ ့ ကြသည ် ။

(src)="3.1"> In ihrem Blog Yo también quiero opinar , sagt Liliana Sánchez , dass sie das Projekt entdeckte , während sie durch das Viertel Coyoacán , ein Künstlerviertel in Mexiko City , spazierte :
(trg)="3.1"> လီ ⁠ လီယာနာ ဆန ် းချက ် က မက ္ ကစီကိုစီးတီးတွင ် ဘိုဟီးမီးယန ် း အနုပညာဆန ် သော အနီးတဝိုက ် လမ ် းလျှောက ် ရင ် း ထိုလှုပ ် ရှားမှုကို တွေ ့ ခဲ ့ ခြင ် းဖြစ ် သည ် ဟု သူ ့ ဘလော ့ ( ဂ ် ) ဖြစ ် သော Yo también quiero opinar တွင ် ဖော ် ပြထားသည ် ။

# de/2012_09_07_japan-frauen-aus-fukushima-kampfen-gegen-atomkraft_.xml.gz
# my/2012_09_392.xml.gz


# de/2012_09_13_iranische-frauen-sagen-seit-1979-nein-zum-verbindlichen-tragen-des-hidschabs_.xml.gz
# my/2012_09_429.xml.gz


(src)="1.2"> Das islamische Regime fing an , von iranischen Frauen das Tragen des Schleiers ( Hidschabs ) in der Öffentlichkeit zu erfordern , bald nachdem es 1979 die Macht im Lande ergriff .
(trg)="1.2"> ၁ ​ ၉ ​ ၇ ​ ၉ ​ က ​ စ ​ သော ဟီ ​ ဂျပ ် ​ ခေါင ် း ​ ဆောင ် း မ ​ ဆောင ် း ​ မ ​ နေ ​ ရ ​ ဥပဒေ ​ ကို ဆန ့ ် ကျင ် ​ ခြင ် း

(src)="1.3"> Drei Jahrzehnte später veranstaltet die iranische Polizei jeden Sommer immer noch Schleierrazzien , um die Kleidungsweise der Bürgerinnen unter strenger Kontrolle zu halten .
(trg)="1.3"> ၁၉၇၉ခုနှစ ် တွင ် အာဏာရယူပြီးမကြာမီတွင ် ပင ် အစ ္ စလာမ ် မစ ် အစိုးရက အီရန ် အမျိုးသမီးများကို ခေါင ် းဆောင ် း ( ဟီဂျပ ် ) မဝတ ် မနေရဝတ ် စေရန ် သတ ် မှတ ် ခဲ ့ သည ် ။

(src)="2.1"> Am 10. Juli 2012 starteten die “ Iranischen Liberalen Studenten und Absolventen“ eine Kampagne auf Facebook .
(trg)="1.4"> ဆယ ် စုနှစ ် သုံးခုကြာပြီးနောက ် တွင ် အီရန ် ရဲများက နွေရာသီတိုင ် းတွင ် လူများဝတ ် စားဆင ် ယင ် ပုံကို ဆက ် လက ် တင ် းကျပ ် ရန ် အတွက ် ခေါင ် းဆောင ် းနှိမ ် နင ် းမှုများကို ဆက ် လက ် လုပ ် ဆောင ် နေဆဲဖြစ ် သည ် ။

(src)="2.2"> Ihr Ziel ist es , zum verbindlichen Tragen des Hidschabs „ Nein“ zu sagen .
(src)="3.1"> Die Seite " Unveil women's right to unveil " ( " Enthüllt das Recht der Frauen auf Enthüllung " ) hat bereits über 26.000 „ Gefällt mir“-Vermerke erhalten.
(trg)="2.2"> ဇူလိုင ် လ ( ၁၀ ) ရက ် နေ ့ တွင ် မဝတ ် မနေရဟီဂျပ ် ဥပဒေကို ဆန ့ ် ကျင ် ရန ် အတွက ် " အီရန ် လူမျိုး လစ ် ဘရယ ် ကျောင ် းသားများနှင ့ ် ဘွဲ ့ ရများ " က ဖေ ့ ( စ ် ) ဘွတ ် ( ခ ် ) လှုပ ် ရှားမှုတစ ် ခုကို စတင ် ခဲ ့ သည ် ။

(src)="3.2"> Hunderte Männer und Frauen teilten ihre eigenen Fotos , Erfahrungen und Kommentare und fügten ihnen das Logo der Seite hinzu .
(trg)="3.1"> " လှစ ် ဟနိုင ် ဖို ့ အမျိုးသမီးများအခွင ့ ် အရေးကို လှစ ် ဟခြင ် း " စာမျက ် နှာသည ် လက ် ရှိအချိန ် ထိ ကြိုက ် သူပေါင ် း ( ၂၆၀၀၀ ) ရရှိထားပြီးဖြစ ် သည ် ။

(src)="3.3"> Einigen gefällt es , den Schleier zu tragen , anderen nicht .
(trg)="3.2"> အမျိုးသမီးနှင ့ ် အမျိုးသားရာကျော ် တို ့ က ၄င ် းတို ့ ကိုယ ် ပိုင ် ဓာတ ် ပုံများ ၊

(src)="3.4"> Jedoch einigen sich alle darauf , dass es ihr Recht sein soll , selbst bestimmen zu können , ob man ihn trägt oder nicht .
(trg)="3.3"> အတွေ ့ အကြုံများနှင ့ ် မှတ ် ျချက ် များကို ဝေမျှခြင ် းဖြင ့ ် စာမျက ် နှာ ၏ အမှတ ် အသားကို ထပ ် မံဖြည ့ ် စွက ် ပေးခဲ ့ သည ် ။
(trg)="3.4"> အချို ့ က ခေါင ် းဆောင ် းဆောင ် းရခြင ် းကို နှစ ် ခြိုက ် ပြီး အချို ့ က မနှစ ် သက ် ကြပေ ။

(src)="5.1"> Auf der Facebookseite ist zu lesen :
(trg)="3.5"> သို ့ ရာတွင ် အားလုံးက ခေါင ် းဆောင ် းဝတ ် ၊

(src)="6.1"> Die Durchsetzung des Schleiertragens durch den Staat hat die Frauen ihrer fundamentalen Rechte beraubt .
(trg)="3.6"> မဝတ ် ရွေးချယ ် ခြင ် းသည ် ၄င ် းတို ့ ၏ အခွင ့ ် အရေးသာ ဖြစ ် သင ့ ် သည ် ဟု သဘောတူကြသည ် ။

(src)="6.2"> Indem die Regierung Sonderpolizeieinheiten an jede Ecke , auf jede Straße und jeden Weg stellte , scheute sie keine Kosten , um die Frauen zu zwingen , sich den engstirnigen Normen und Standards des Regimes anzupassen und sie sich belästigt und entpersonifiziert fühlen zu lassen .
(trg)="6.3"> လမ ် းတိုင ် းနှင ့ ် လမ ် းကြားတိုင ် းတွင ် အထူးရဲတပ ် ဖွဲ ့ ဝင ် များထားရှိခြင ် းဖြင ့ ် အစိုးရသည ် အုပ ် ချုပ ် သူ ၏ သဘောထားကျဉ ် းမြောင ် းသော သတ ် မှတ ် မှုများနှင ့ ် စံနှုန ် းများကို အမျိုးသမီးများအား လက ် ခံကျင ့ ် သုံးစေရာတွင ် အာဏာကုန ် သုံးခဲ ့ သည ် ၊

(src)="6.4"> Jedoch zogen diejenigen , die sie durchsetzen , keine Lehre daraus .
(trg)="6.4"> အမျိုးသမီးများအား ရှက ် ကြောက ် မှုကို ခံစားရစေပြီး အရာဝတ ္ ထုများသဖွယ ် ဆက ် ဆံခဲ ့ သည ် ။

(src)="7.1">“ Iranische Liberale Studenten und Absolventen“ startet in Solidarität mit iranischen Frauen die „ Nein zum verbindlichen Hidschabtragen“ Kampagne , um die Kleidungsfreiheit zu betonen .
(trg)="6.5"> အီရန ် အမျိုးသမီးများက ထိုလူသားမဆန ် သော ဥပဒေနှင ့ ် လုပ ် ဆောင ် မှုများကို အစဉ ် ဆန ့ ် ကျင ် ပြီး မလိုက ် နာခဲ ့ သော ် လည ် း ဖိအားပေးလိုက ် နာခိုင ် းသူများကမူ မည ် သည ့ ် အခါကမျှ သင ် ခန ် းစာကို မသင ် ယူခဲ ့ ပေ ။

(src)="7.2"> Alle Gruppen oder Personen , die bei dieser Kampagne mitwirken und helfen wollen , sind herzlich willkommen .
(trg)="6.6"> နှစ ် စဉ ် နှစ ် တိုင ် း နွေရာသီတွင ် အမျိုးသမီးများအပေါ ် ၌ ပိုမိုပြင ် းထန ် သော နှိမ ် နင ် းမှုများကို ကျွန ် တော ် တို ့ တွေ ့ မြင ် နေရသည ် ။

(src)="7.3"> Nane Sarma erzählt über ihre jüngste Erfahrung im Laleh Park in Teheran , der Hauptstadt des Iran :
(trg)="7.2"> ကျွန ် တော ် တို ့ နှင ့ ် ပူးပေါင ် းဆောင ် ရွက ် ပြီး လှုပ ် ရှားမှုတွင ် ပါဝင ် လိုသူ အဖွဲ ့ အစည ် းတိုင ် းနှင ့ ် လူတိုင ် းကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည ် ။

(src)="7.4"> Ich war dort mit Freunden , wir lachten , und dann gab es einen Windstoß und mein Kopftuch fiel zu Boden .
(trg)="7.3"> နာနီ စာမာက အီရန ် နိုင ် ငံ ၏ မြို ့ တော ် တီဟီရန ် ရှိ လာလယ ် ပန ် းခြံမှ လတ ် တလောအတွေ ့ အကြုံကို မျှဝေထားသည ် မှာ

(src)="7.5"> Die Beamten des Polizeivollzugsdienstes kamen auf mich zu .
(trg)="7.4"> ကျွန ် မက အဲဒီမှာ သူငယ ် ချင ် းတွေနဲ ့ ရယ ် မောနေကြတာ ၊

(src)="7.8"> Von denselben , die uns aus dem Park jagten , weil wir Fußball zusammen mit Jungs gespielt hatten .
(trg)="7.12"> ဆယ ် ကျော ် သက ် ကောင ် လေးတွေကို ကျွန ် မတွေ ့ လိုက ် တာ ၊

(src)="7.9"> Sie denken offensichtlich , dass wir uns einfach in leere Häuser begeben , dort rauchen und Sex treiben sollen , um unserer Energie Spielraum zu gewähren .
(trg)="7.16"> ပန ် းခြံထဲမှာ ကောင ် လေးတွေနဲ ့ ကောင ် မလေးတွေ အတူတူ ဘောလုံးကစားကြလို ့ ကျွန ် မတို ့ ကို ကန ် ထုတ ် ခဲ ့ တဲ ့ လုံခြုံရေးတွေကပဲပေါ ့ ။

(src)="7.10"> Kamal , ein junger Iraner , schreibt :
(trg)="7.20"> အီရန ် လူငယ ် တစ ် ဦးဖြစ ် သူ ကာမယ ် ( လ ် ) က ရေးထားသည ် မှာ

(src)="7.11"> Ich bin Muslim , und ich sage , dass laut der religiösen Lehre niemand die Frauen dazu zwingen kann , einen Schleier zu tragen .
(trg)="7.21"> ကျွန ် တော ် က မူဆလင ် တစ ် ယောက ် ၊
(trg)="7.22"> အဲဒီတော ့ ကျွန ် တော ် ပြောမယ ် ၊
(trg)="7.23"> ဘာသာရေးသင ် ကြားမှုတွေအရ အမျိုးသမီးတွေကို ခေါင ် းဆောင ် းဆောင ် းခိုင ် းဖို ့ ဘယ ် သူကမှ ဖိအားပေးလို ့ မရဘူး

(src)="7.13"> Die Überschrift lautet : „ Auch wenn ich einen Schleier trage , habe ich kein Recht dazu , es von anderen zu verlangen“ .
(trg)="7.24"> နာဖီဆက ် က ခေါင ် းဆောင ် းဆောင ် းထားသော ၄င ် း ၏ ဓာတ ် ပုံကိုတင ် ၍ " ကျွန ် မက ခေါင ် းဆောင ် းဆောင ် းတယ ် ဆိုရင ် တောင ် တခြားလူတွေကို ( ဆောင ် းဖို ့ ) ဖိအားပေးဖို ့ အခွင ့ ် အရေး ကျွန ် မမှာ မရှိပါဘူး " ဟု ရေးသားခဲ ့ သည ် ။

(src)="8.1"> Afsaneh sagt :
(trg)="8.1"> အာဖစနယ ် က ပြောသည ် မှာ ၊

(src)="8.2"> Ich wünsche mir , dass der Iran ein Staat ist , wo das Tragen eines Hidschabs nicht verbindlich ist .
(trg)="8.2"> ကျွန ် တော ် က အီရန ် ကို ဟီဂျပ ် မဝတ ် မနေရ မသတ ် မှတ ် တဲ ့ နိုင ် ငံတစ ် နိုင ် ငံ ဖြစ ် စေချင ် ပါတယ ် ။

(src)="8.3"> Diejenigen für oder gegen ihn sollten ihre Kleidungsweise frei bestimmen können .
(trg)="8.3"> ဟီဂျပ ် ဝတ ် တာကို ထောက ် ခံတဲ ့ သူတွေရော ဆန ့ ် ကျင ် တဲ ့ သူတွေပါ သူတို ့ တွေရဲ ့ ဝတ ် စားဆင ် ယင ် ပုံကို ကြိုက ် သလို ရွေးခွင ့ ် ရှိသင ့ ် ပါတယ ် ။

(src)="8.4"> Jeder muss der anderen Lebensform Respekt zollen und sie akzeptieren .
(trg)="8.4"> လူတိုင ် းက တခြားရှင ် သန ် နေထိုင ် မှုပုံစံတွေကို လက ် ခံလေးစားရပါမယ ် ။

(src)="8.5"> Es ist nicht das Problem der Frauen , dass ( vielleicht nur einige ) Herren beim Anblick einer unverschleierten Frau erigieren .
(trg)="8.5"> ( ဖြစ ် နိုင ် တာက တချို ့ ) ယောက ် ျားတွေက ခေါင ် းဆောင ် းလှစ ် ဟထားတဲ ့ အမျိုးသမီးတွေကို မြင ် တဲ ့ အခါ လိင ် စိတ ် ကြွလာတယ ် ဆိုတာက အမျိုးသမီးတွေရဲ ့ ပြဿနာမဟုတ ် ပါဘူး ။

(src)="8.7"> Amir Lohrasbi erinnert sich an die jungen Tage der Islamischen Revolution , als die iranische Zeitung Ettelat Ayatollah Mahmoud Taleghani zitierte , den führenden Revolutionär , der das verbindliche Tragen des Hidschabs ablehnte .
(trg)="8.9"> အီရန ် သတင ် းစာ အီတယ ် လတ ် က ဟီဂျပ ် မဝတ ် မနေရသတ ် မှတ ် ခြင ် းကို ဆန ့ ် ကျင ် သော တော ် လှန ် ရေးခေါင ် းဆောင ် တစ ် ဦးဖြစ ် ပြီး တော ် လှန ် ရေးဆက ် လက ် ဆောင ် ရွက ် သူတစ ် ဦးဖြစ ် သည ့ ် အယာတိုလာ မာမွတ ် တာလယ ် ဂါနီပြောသည ် များကို ကောက ် နုတ ် ဖော ် ပြခဲ ့ ခြင ် းဖြစ ် သည ် ။

(src)="8.8"> Taleghani war auch ein revolutionärer Staatsanwalt und behauptete , dass diejenigen , die Frauen ohne einen Schleier belästigen , Revolutionsgegner seien .
(trg)="8.10"> သူက ခေါင ် းဆောင ် းမပါသော အမျိုးသမီးများကို ဒုက ္ ခပေးသူများသည ် တော ် လှန ် ရေး ၏ ဆန ့ ် ကျင ် သူများဖြစ ် သည ် ဟု ဆိုခဲ ့ သည ် ။

(src)="9.1"> Der Kampf gegen das verbindliche Schleiertragen begann vor 33 Jahren , als mutige iranische Frauen im März 1979 dem Regime zum Trotz in Teheran protestierten und von Regimeanhängern niedergestochen wurden .
(trg)="10.2"> မတ ် လတွင ် တီဟီရန ် ရှိ ဆန ့ ် ကျင ် မှုတွင ် ဆန ္ ဒပြခဲ ့ ပြီး အာဏာပိုင ် ထောက ် ခံသူများမှ ဖမ ် းဆီးထိန ် းသိမ ် းခြင ် းကို ခံခဲ ့ ရရာမှ ခေါင ် းဆောင ် းမဆောင ် းမနေရဆောင ် းခြင ် းကို ဆန ့ ် ကျင ် ရုန ် းကန ် မှုသည ် စတင ် ခဲ ့ ခြင ် းဖြစ ် သည ် ။

(src)="9.2"> Die Gewalt siegte , das verbindliche Tragen wurde durchgesetzt .
(trg)="10.3"> အကြမ ် းဖက ် မှုက အောင ် မြင ် ပြီး ခေါင ် းဆောင ် းမဆောင ် းမနေရဥပဒေကို ပြဌာန ် းခဲ ့ သည ် ။

# de/2012_11_07_tadschikistan-halloween-ist-nicht-fur-patrioten_.xml.gz
# my/2012_11_523.xml.gz


(src)="1.1"> Tadschikistan : 'Halloween ist nicht für Patrioten '
(trg)="1.1"> တာ ​ ဂျစ ် ​ ကစ ္ စ ​ တန ် ၊

(src)="1.2"> Es gibt nur wenige Leute in Tadschikistan , die über Halloween Bescheid wissen , geschweige denn es begehen .
(trg)="1.4"> သို ့ သော ် လည ် း နိုင ် ငံတွင ် းတွင ် အားလပ ် ရက ် ပျော ် ပွဲရွှင ် ပွဲ ဆင ် ယင ် ကျင ် းပမှုများက လူအချို ့ ကို မသက ် မသာ ခံစားရစေသည ် ။

(src)="2.1"> 'Fremdartiger ' Feiertag
(trg)="2.1"> ' သူစိမ ် းပြင ် ပြင ် ' အားလပ ် ရက ်

(src)="3.1"> Am 31. Oktober gab der Blogger Bachai Sako den Ton für eine Diskussion auf blogiston.tj an .
(trg)="3.1"> အောက ် တိုဘာလ ( ၃၁ ) ရက ် နေ ့ တွင ် ဘလော ့ ( ဂ ် ) ရေးသူတစ ် ဦးဖြစ ် သော ဘာချိုင ် စာကိုသည ် blogiston .

(src)="3.2"> Verstört durch den Wunsch seines Sohnes , Halloween mit seinen Freunden zu feiern , schrieb er , dass die Wurzeln dieses Feiertages im Heidentum und der westlichen Kultur lägen .
(trg)="3.3"> သူငယ ် ချင ် းများနှင ့ ် ဟယ ် လိုဝင ် းပွဲကို ကျင ် းပရန ် စိတ ် အားထက ် သန ် နေသာ သူ ၏ သားကြောင ် း စိတ ် အနှောင ့ ် အယှက ် ဖြစ ် ခဲ ့ ရသော ဘာချိုင ် က ထိုအားလပ ် ရက ် သည ် ဗာဟီရဝါဒကို မြစ ် ဖျားခံလာပြီး အနောက ် တိုင ် းယဉ ် ကျေးမှုဖြစ ် ကြောင ် းကို ရေးသားခဲ ့ သည ် ။

(src)="3.3"> Bachai Sako schlug deshalb vor :
(trg)="3.4"> ပြီးနောက ် ဘာချိုင ် စာကိုက ထင ် မြင ် ချက ် ပေးခဲ ့ သည ် မှာ ၊

(src)="3.4"> Ich denke , wir sollten die Geschichte und die Herkunft dieser Tradition niemals vergessen .
(trg)="3.5"> ကျွန ် တော ် ကတော ့ ဒီအစဉ ် အလာရဲ ့ သမိုင ် းကြောင ် းနဲ ့ မြစ ် ဖျားခံရာကို ကျွန ် တော ် တို ့ တွေ ဘယ ် တော ့ မှ မမေ ့ သင ် ဘူးလို ့ ထင ် တယ ် ဗျ ။

(src)="3.5"> Halloween ist ein wichtiger Feiertag für Heiden und Christen und hat somit nichts mit den Werten und Traditionen der tadschikischen Nation und der islamischen Gesellschaft zu tun .
(trg)="3.8"> ကျွန ် တော ် တို ့ တွေက မျိုးဆက ် သစ ် တွေကို ဟယ ် လိုဝင ် းဆိုတာ တာဂျစ ် ( ခ ် ) လူမျိုးတွေနဲ ့ မူဆလင ် တွေအတွက ် သူစိမ ် းပြင ် ⁠ ပြင ် ပါ ။

(src)="3.6"> Wir sollten der jüngeren Generation beibringen , dass Halloween fremd für Tadschiken und alle Muslime ist .
(trg)="3.9"> နိုင ် ငံကိုချစ ် တဲ ့ ဂုဏ ် ယူတတ ် တဲ ့ တာဂျစ ် ( ခ ် ) ယောင ် ္ ကျားလေးတွေနဲ ့ မိန ် းကလေးတွေက ဒီသူစိမ ် းပြင ် ပြင ် အားလပ ် ရက ် ကို ဘယ ် တော ့ မှာ မကျင ် းပသင ် ့ ဘူး ။

(src)="3.7"> Stolze tadschikische Jungen und Mädchen , die ihre Nation lieben , sollten nie irgendwelche fremden Feiertage begehen .
(trg)="3.10"> ခရစ ် ယာန ် တစ ် ဦးဖြစ ် သူ မာ ့ ( ခ ် ) ဘလူအာက တာဂျစ ် ကစ ္ စတန ် တောင ် ပိုင ် း ၊

(src)="3.8"> Christian Mark Bleur machte dieses Foto während einer Halloween-Party in Qurghonteppa , Südtadschikistan .
(trg)="3.11"> ခါဂန ် တယ ် ပါရှိ ဟယ ် လိုဝင ် းပါတီတစ ် ခုတွင ် ရိုက ် ကူးခဲ ့ သော ဓာတ ် ပုံဖြစ ် သည ် ။

(src)="3.9"> Benutzung mit Genehmigung .
(trg)="3.12"> ခွင ့ ် ပြုချက ် ဖြင ့ ် အသုံးပြုထားသည ် ။

(src)="4.1"> Teocrat , ein anderer Blogger stimmte Bachai Sako zu , als er auf dessen Beitrag antwortete :
(trg)="4.1"> ဘာချိုင ် စာကို ၏ စာတွင ် မှတ ် ချက ် ပေးလျက ် အခြားတာဂျစ ် ( ခ ် ) ဘလော ့ ( ဂ ် ) ရေးသူတစ ် ဦးဖြစ ် သူ တီယိုကရတ ် က သဘောတူခဲ ့ သည ် မှာ

(src)="4.2"> Ich kann Ihnen nur zustimmen !
(trg)="4.2"> ငါတော ့ မင ် းနဲ ့ သဘောတူတာပဲ ။

(src)="4.3"> Ich bin mir sicher , dass unsere jungen Leute wegen solcher " Feiertage " in ihrem Glauben geschwächt werden .
(trg)="4.3"> ဒီလိုမျိုး " အားလပ ် ရက ် " တွေကြောင ့ ် ငါတို ့ ရဲ ့ လူငယ ် တွေက သူတို ့ ရဲ ့ ယုံကြည ် ချက ် မှာ အားနည ် းလာကြတယ ် လို ့ ငါသေချာပေါက ် ပြောရဲတယ ် ။

(src)="4.4"> Haben wir nicht unsere eigenen nationalen und muslimischen Feiertage ?
(trg)="4.4"> ငါတို ့ တွေမှာ ကိုယ ် ပိုင ် အမျိုးသား မူဆလင ် အားလပ ် ရက ် တွေ မရှိလို ့ လား ။

(src)="4.6"> 'Harmloser Schabernack '
(trg)="4.6"> ' အပြစ ် မဲ ့ ပျော ် စရာဟာသ '

(src)="5.1"> Jedoch dachten einige Blogger , dass Bachai Sako zu weit geht , wenn er den Feiertag kritisiert .
(trg)="5.1"> သို ့ ရာတွင ် လည ် း အချို ့ ဘလော ့ ( ဂ ် ) ရေးသူများကမူ ထိုအားလပ ် ရက ် ကို ဘာချိုင ် စာကိုဝေဖန ် ပုံမှာ တရားလွန ် တရားမင ် း ဖြစ ် ခဲ ့ သူဟု ထင ် မြင ် ကြသည ် ။

(src)="5.2"> Mustafo schrieb :
(trg)="5.2"> မူစတာဖိုက ရေးခဲ ့ သည ် မှာ

(src)="5.3"> Gehen Sie nicht zu weit.
(trg)="5.3"> သိပ ် တရားမလွန ် ကြပါနဲ ့ ။