# de/2011_04_28_arabische-welt-royales-hochzeitsfieber-liegt-in-der-luft_.xml.gz
# km/2011_04_103_.xml.gz


# de/2013_01_09_anschuldigungen-gegen-vergewaltigungsopfer-in-kambodscha_.xml.gz
# km/2013_01_281_.xml.gz


(src)="2.2"> Diese Zahlen könnten in Wirklichkeit sogar noch deutlich höher liegen , da nicht alle Vergewaltigungsfälle angezeigt werden .
(trg)="2.2"> តួលេខ ​ ទាំង ​ នេះ ​ អាច ​ មាន ​ ចំនួន ​ ខ ្ ពស ់ ​ ជាងនេះ ដោយសារតែករណីរំលោភសេពសន ្ ថវៈ គឺ ​ មាន ​ ការ ​ រាយការណ ៍ ​ តិច ​ ជាង ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ កើត ​ មាន ​ ជាក ់ ​ ស ្ តែង ​ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ។

(src)="4.2"> Bild von sithi
(trg)="3.2"> មជ ្ ឈមណ ្ ឌលសិទ ្ ធិមនុស ្ សកម ្ ពុជា ( ម .

(src)="5.3"> Es war schon 21 Uhr als sie vergewaltigt wurde .
(trg)="5.3"> ពេល ​ ដែល ​ ​ ករណី ​ ​ រំលោភ ​ នេះ ​ កើត ​ ​ ឡើង ​ គឺ ​ ម ៉ ោង ៩យប ់ ទៅហើយ ។

(src)="5.4"> Sie hätte sich zu so später Zeit nicht mehr draußen aufhalten sollen .
(trg)="5.4"> នាង ​ មិន ​ គួរ ​ ចេញ ​ ក ្ រៅ ​ ផ ្ ទះ ​ យប ់ ​ ដល ់ ​ ថ ្ នាក ់ ​ ហ ្ នឹង ​ ទេ ​ ។

(src)="5.8"> Der Staatssekretär im Ministerium für Frauen hat laut eines Berichts eine Demonstration von mehr als 100 Menschen unterstützt , die sich dafür aussprach , dass sich kambodschanische Frauen weniger aufreizend kleiden :
(trg)="5.7"> ឧទាហរណ ៍ រដ ្ ឋ ​ លេខាធិការ ​ នៃ ​ ក ្ រសួង ​ កិច ្ ចការ ​ នារី ត ្ រូវ ​ បាន ​ រាយការណ ៍ ​ ថា គាំទ ្ រ នូវ ​ ការ ​ ដង ្ ហែ ​ ក ្ បួនជា ​ ​ ​ សាធារណៈ ​ របស ់ ​ មនុស ្ ស ​ ប ្ រហែល ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ជាង ១០០ ​ នាក ់ ដែល ​ ចេញ ​ មក ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ ស ្ រ ្ តី ​ ខ ្ មែរ ​ ស ្ លៀក ​ ពាក ់ ​ ឲ ្ យ ​ បាន ​ សម ​ រម ្ យ ៖

(src)="6.8"> Eine weitere diskriminierende Äußerung in diesem Zusammenhang ist der Vorschlag des Gouverneurs von Phnom Penh im Jahre 2009.
(trg)="6.6"> ជំនឿ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ គឺ ​ ថា ស ្ រ ្ តីវ ័ យក ្ មេងគឺនឹងមានវត ្ តមាននៅតាមក ្ លឹប ការ ៉ ាអូខេ ឬ ​ កន ្ លែង ​ កំសាន ្ ត ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ ដែល ​ មាន ​ តែ ​ មនុស ្ ស ​ ពេញ ​ វ ័ យ ​ ប ៉ ុណ ្ ណោះដែលត ្ រូវបានអនុញ ្ ញាតឲ ្ យចូល ។

(src)="6.9"> Er schlug vor , Mädchen unter 16 Jahren zu verbieten , nach 21 Uhr alleine das Haus zu verlassen .
(trg)="6.7"> គាត ់ បានបញ ្ ជាក ់ បន ្ ថែមថា សំណើ ​ នេះ ​ គឺ ​ មាន ​ គោល ​ បំណង ​ លើក ​ កម ្ ពស ់ ​ នូវ ​ សីលធម ៌ ​ ដ ៏ ​ ល ្ អ ​ ​ ក ្ នុង ​ សង ្ គម ។

(src)="6.10"> Hinter seinem Vorschlag steckt die Annahme , dass sich junge Mädchen oft in Clubs , Karaoke Bars und anderen Vergnügungsstätten aufhalten , in denen ausschließlich Erwachsenen der Zutritt gewährt werden sollte .
(trg)="6.8"> ប ៉ ុន ្ តែ សំណើ ​ ​ នេះ ​ ​ ត ្ រូវ ​ ​ បាន ​ រិះគន ់ ​ ដោយ ​ បុគ ្ គល ​ ជាច ្ ​ រើន ដែល ​ និយាយ ​ ថា ​ អាជ ្ ញាធរ ​ គួរ ​ តែ ​ ផ ្ តោត ​ លើ ​ ការ ​ ពង ្ រឹង ​ ការ ​ អនុវត ្ តន ៍ ​ ច ្ បាប ់ ជា ​ ជាង ​ ​ ស ្ ដី ​ បន ្ ទោស ​ ​ មក ​ ​ លើ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ។

# de/2013_03_25_einblick-in-die-indigene-universitat-venezuelas_.xml.gz
# km/2013_03_423_.xml.gz


(src)="1.2"> Wie ist es , Student an der Indigenen Universität Venezuelas zu sein ?
(trg)="1.1"> ការ ​ ក ្ រលេក ​ មើល ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ ​ សាកលវិទ ្ យាល ័ យ ​ ​ ​ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ នៅ វេណេស ៊ ុយអេឡា

(src)="2.2"> Durch Zugang zur Satellitenverbindung der Universität , bereitgestellt durch das staatliche Programm Infocentros , nutzen die Studenten das Internet und veröffentlichen Bilder von ihren Aktivitäten , Einrichtungen und der wunderbaren Natur , die den 2.000 Hektar großen Campus im Bundesstaat Bolívar umgibt .
(trg)="2.1"> និស ្ សិត ​ ទាំង ​ បី ​ នាក ់ ​ នេះ ​ ​ គឺ ​ ជា ​ ​ ករណីសិក ្ សា ​ នៃ ​ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ដែល ​ បង ្ កើត ​ ឡើង ​ ជាពិសេស ដើម ្ បី ​ ​ ​ ​ ​ ផ ្ ដល ់ ​ ​ ​ ចំណេះដឹង ​ ​ ក ្ នុង ​ ទម ្ រង ់ ​ នៃ ​ ការ ​ សិក ្ សា ​ ​ បែប ​ អន ្ តរវប ្ បធម ៌ ​ និង ​ ​ ​ ការ ​ ពិសោធន ៍ ​ ​ ​ ទៅ ​ កាន ់ ​ ​ សិស ្ ស ​ ​ មក ​ ពី ​ ​ សហគមន ៍ ​ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ នៃ ​ ប ្ រទេស ​ វេណេស ៊ ុយអេឡា ។

(src)="3.1"> Um mehr über die Universität und den Workshop im Februar 2013 zu erfahren , lest bitte den Beitrag auf Global Voices .
(trg)="3.1"> ដើម ្ បី ​ អាន ​ បន ្ ថែម ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ​ សាកលវិទ ្ យាល ័ យ ​ និង ​ ​ សិក ្ ខាសាលា ​ ដែល ​ ​ ​ បាន ​ ​ ប ្ រារព ្ ធ ​ ឡើង ​ ក ្ នុង ​ ខែ ​ កុម ្ ភៈ ឆ ្ នាំ២០១៣ ​ សូមអាន អត ្ ថបទ ​ នៅ ​ លើ ​ វែបសាយ ​ ​ រ ៉ ាយស ៊ ីង វ ៉ យស ៍ ។

(src)="4.2"> Klick auf das Bild um das Originalfoto zu sehen .
(trg)="4.2"> ​ ​ សូម ​ ចុច ​ លើ ​ រូបថត ​ ដើម ្ បី ​ ​ មើល ​ រូប ​ ថត ​ ដើម ។

(src)="5.1"> Die " Churuata " , eine typische hüttenartige Struktur , wo die Studenten sich zu Versammlungen und anderen Gruppenaktivitäten treffen .
(trg)="5.1"> អាគារ ​ ដែល ​ មានរាង ​ ដូចជា ​ ខ ្ ទម ដែលហៅ ​ ថា " ​ ឈូ ​ រួតា ( churuata ) " ដែល ​ ​ និស ្ សិត ​ ប ្ រមូល ​ ផ ្ តុំ ​ ​ សម ្ រាប ់ ​ កិច ្ ច ​ ប ្ រជុំ ​ និង ​ ​ សកម ្ មភាព ​ ក ្ រុម ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ ។

(src)="5.2"> Foto von Akaneto .
(trg)="6.2"> ថត ​ ដោយ ​ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។

(src)="7.1"> Symbole , die zur Markierung während traditionellen Aktivitäten und Gemeinschaftsarbeiten dienen .
(trg)="7.1"> សញ ្ ញា ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ប ្ រើ ​ ក ្ នុង ​ ​ សកម ្ មភាព ​ ​ ​ ​ បែប ​ ប ្ រពៃណី ​ ​ និង ​ ក ្ នុង ​ អំឡុង ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ការងារ ​ សង ្ គម ។

(src)="7.2"> Sie können auch als Schutz gegen böse Geister benutzt werden .
(trg)="7.2"> សញ ្ ញា ​ នេះ ​ ក ៏ ​ អាច ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ ​ ​ ​ សម ្ រាប ់ ​ ការពារ ​ ពី ​ ព ្ រលឹង ​ អាក ្ រក ់ ​ ផងដែរ ។

(src)="8.1"> Vorbereitung einer Mahlzeit am Fluss , der durch den UIV Campus fließt .
(trg)="8.1"> ការ ​ រៀប ​ ចំធ ្ វើ ​ ម ្ ហូប ​ ​ ​ ​ នៅ ​ ក ្ បែរ ​ ​ មាត ់ ​ ស ្ តឹង ​ ​ ដែល ​ ហូរ ​ ​ កាត ់ ​ ទីធ ្ លា ​ ​ ​ ​ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ។

(src)="8.2"> Foto on Akaneto
(trg)="8.2"> ថត ​ ដោយ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។

(src)="9.1"> Typischer Backfisch von den Studenten prepariert .
(trg)="9.1"> ត ្ រីចៀន ​ បែប ​ សាមញ ្ ញ ​ សម ្ រាប ់ ​ និស ្ សិត ​ ។

(src)="9.2"> Foto von Kuranicha .
(trg)="10.2"> ថត ​ ដោយ គូរ ៉ ានីចា ( Kuranicha ) ។

(src)="11.1"> Porträt von Jedewanadi aus der einheimischen Gemeinde Ye'kwana .
(trg)="11.1"> រូបថតនៃ ​ ​ ជេដេវ ៉ ានឌី ( Jedewanadi ) មក ​ ពី ​ សហគមន ៍ ​ ជនជាតិដើម ​ ភាគតិច ​ ​ យេក ្ វាណា ( Ye 'kwana ) ។

# de/2013_03_20_durch-das-objektiv-der-studenten-der-indigenen-universitat-venezuelas_.xml.gz
# km/2013_03_426_.xml.gz


(src)="1.1"> Durch das Objektiv der Studenten der Indigenen Universität Venezuelas
(trg)="1.1"> តាមរយៈកញ ្ ចក ់ ​ ​ ​ របស ់ និស ្ សិត ​ នៃ ​ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ នៃ ​ វេណេស ៊ ុយអេឡា

(src)="1.3"> Aus einer der landesweit verteilten einheimischen Gemeinden stammend , kommen die Studenten per Boot , Bus oder auch zu Fuß , um das Semester zu starten .
(trg)="1.3"> មក ​ ពី ​ ​ សហគមន ៍ ​ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគ ​ តិច ​ មួយ ​ ​ ​ ​ ក ្ នុងប ្ រទេស និស ្ សិត ​ ​ ​ ​ នឹងធ ្ វើ ​ ដំណើរ ​ ដោយ ​ ​ ​ ទូក ​ ឡានក ្ រុង ​ ឬ ​ អ ្ នក ​ ខ ្ លះ ​ ទៀត ​ ​ ​ ​ គឺដើរ ​ ថ ្ មើរ ​ ជើង ​ ​ ​ ​ ដើម ្ បី ​ ចាប ់ ​ ផ ្ តើម ​ ឆមាស ​ ថ ្ មី ។

(src)="1.4"> Sie reizt die innovative Lernmethode , in der Rücksicht auf den speziellen Kontext und die Umstände , in denen die einheimischen Gemeinden leben , genommen wird .
(trg)="1.4"> ពួកគេ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ត ្ រូវ ​ បានទាក ់ ទាញ ​ ដោយ ​ ​ ​ ​ វិធី ​ រៀនសូត ្ រ ​ បែប ​ ច ្ នៃប ្ រឌិត ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ដែល ​ ពិចារណា ​ ជា ​ ពិសេស ​ ស ្ ដីពី ​ បរិបទ ​ ដែលសហគមន ៍ ​ ជនជាតិដើម ​ ភាគតិច ​ កំពុង ​ រស ់ ​ នៅ ។

(src)="1.7"> Wir erhalten und bestärken die Indigenen und bringen interkulturelle und experimentelle Ausbilding hervor .
(trg)="1.8"> ទីធ ្ លានេះ ​ មានទំហំ ២០០០ហិចតា ​ នៃព ្ រៃឈើ និង ​ សាវ ៉ ាណា មានទីតាំង ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ តាកា នៅ ​ រដ ្ ឋ ​ បូលីវ ៉ ា ។

(src)="2.1"> Ein Fluss , der durch den UIV Campus fliesst .
(trg)="2.1"> ទន ្ លេ ​ ហូរ ​ ឆ ្ លង ​ កាត ់ ​ ​ ​ ទីធ ្ លា ​ ​ របស ់ ​ សាកលវិទ ្ យាល ័ យ ។

(src)="2.2"> Foto von Wadaana .
(trg)="2.2"> ថត ​ ដោយ ​ វ ៉ ាដាណា ​ ។

(src)="3.1"> Zusätzlich nehmen Studenten an einer Vielzahl von Klassen teil , die sich von Indigenenrecht , Geschichte and Sprache , bis zu Kursen in Weltansicht und Spiritualität ihrer Kulturen erstrecken .
(trg)="3.1"> បន ្ ថែម ​ ពី ​ លើ ​ នោះ និស ្ សិត ​ អាច ​ ចូលរួម ​ ក ្ នុង ​ ​ ថ ្ នាក ់ ​ រៀន ​ ​ ​ ចម ្ រុះ ​ ​ មុខ ​ វិជ ្ ជា ​ មានទាំង សិទ ្ ធិ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគតិច ប ្ រវត ្ តិ និង ​ ភាសា និង ​ មេរៀន ​ ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ​ ទស ្ សនៈ ​ ​ បែប ​ ​ លោកធាតុ និង ​ ព ្ រលឹង ​ ​ ចំពោះ ​ វប ្ បធម ៌ ​ របស ់ ​ ពួក ​ គេ ។

(src)="4.1"> Aus einer der landesweit geschätzten 35-45 einheimischen Gemeinden stammend , kommen Studenten unter anderen aus Pemón , Warao , Ye´kwana, Yukpa.
(trg)="4.1"> មកពី ​ ​ សហគមន ៍ ​ មួយ ​ ក ្ នុង ​ ចំណោម សហគមន ៍ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគតិច ​ ​ ចំនួន ៣៥ - ៤៥ នៅ ​ ទូទាំង ​ ប ្ រទេស ​ និស ្ សិត ​ ​ ដែល ​ មក ​ ពីសហគមន ៍ ​ ​ ​ ដូចជា ​ ពែរម ៉ ុន , វ ៉ ារៅ ​ , យេក ្ វាណា ​ , យុកប ៉ ា , និង ​ ដទៃ ​ ទៀត ។

(src)="5.1"> Open-air-Diskussionen .
(trg)="5.1"> កិច ្ ច ​ ពិភាក ្ សា ​ ​ ​ ​ ​ ​ បើក ​ ចំហរ ។

(src)="5.2"> Foto von Luis Carlos Díaz , verwendet unter einer Creative Commons Lizenz .
(trg)="5.2"> ថត ​ ដោយ លូស កាឡូស ដាយអាស និង ​ ត ្ រូវ ​ បានដាក ់ ​ ឲ ្ យ ​ ប ្ រើ ​ ក ្ នុងអាជ ្ ញាប ័ ណ ្ ណ ​ ចែករំលែក ​ ​ ដោយ ​ ការ ​ ​ ​ ​ បញ ្ ជាក ់ ​ ពី ​ ប ្ រភព ។

(src)="6.2"> Es machen jedoch immer mehr Studenten von dem " InfoCentro " auf dem Campus Gebrauch und werden im Netz aktiv .
(trg)="6.2"> ទោះ ​ បីជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ ​ និស ្ សិត ​ ជាច ្ រើន ​ ​ ​ ​ គឺ ​ មាន ​ ភាព ​ សកម ្ ម ​ នៅ ​ លើ ​ ប ្ រព ័ ន ្ ធ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ដោយ ​ ទាញ ​ ផល ​ ប ្ រយោជន ៍ ​ ពី អ ៊ ីនហ ្ វូសិនត ្ រូស ( InfoCentro ) ដែល ​ មានទីតាំង ​ លើ ​ ទីធ ្ លា ​ សាកលវិទ ្ យាល ័ យ ។

(src)="8.2"> Der Hauptzweck des Besuchs war die Förderung der Studenten , ihre Kenntnisse in Bürgermedien so zu stärken , dass sie selbst eine Quelle für andere Studenten , die das Internet regelmässig nutzen , sein können .
(trg)="8.2"> គោលបំណង ​ ចម ្ បង ​ នៃ ​ ​ ការ ​ ធ ្ វើ ​ ទស ្ សនកិច ្ ច ​ នេះ ​ ​ គឺ ​ ដើម ្ បី ​ គាំទ ្ រ ​ ​ និស ្ សិត ​ ដើម ្ បី ​ ​ ពង ្ រឹង ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ជំនាញ ​ សារព ័ ត ៌ មានប ្ រជាពលរដ ្ ឋ ឲ ្ យ ​ ឡើង ​ ទៅ ​ ដល ់ ​ កម ្ រិត ​ ​ ដែល ​ ពួក ​ គេ ​ អាច ​ ​ ក ្ លាយជា ​ ​ ធនធាន ​ សម ្ រាប ់ ​ ​ និស ្ សិត ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ ដែល ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ​ ​ ញឹកញាប ់ ។

(src)="9.1"> Als wichtigstes Werkzeug wurde den Studenten die Anwendung digitaler Fotografie gelehrt .
(trg)="9.1"> ឧបករណ ៍ ​ ចម ្ បង ​ ​ ក ្ នុង ​ ការបង ្ រៀន ​ ​ ទៅ ​ កាន ់ ​ និស ្ សិត ​ ​ គឺ ​ ការ ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ នៃ ​ រូបថត ​ ឌីជីថល ។

(src)="9.3"> Die drei Studenten Wadaana Lisander , Kuranicha und Akaneto sind in der Kommunikationsabteilung der Universität tätig .
(trg)="9.3"> និស ្ សិត ​ ទាំង ​ បីនាក ់ ​ មានដូចជា ៖ វ ៉ ាដាណា លីសាន ់ ឌ ័ រ គូរ ៉ ានីចា និង ​ អាកានេតូ ​ ​ ដែល ​ រៀន ​ ក ្ នុង ​ ផ ្ នែក ​ ​ ​ ការ ​ អប ់ រំដើម ្ បី ​ ទំនាក ់ ​ ទំនង ​ នៅក ្ នុង ​ ​ ​ សាកលវិទ ្ យាល ័ យ ។

(src)="10.1"> UIV Studenten , die an dem Workshop teilnahmen .
(trg)="10.1"> និស ្ សិត ​ មក ​ ពី ​ សាកលវិទ ្ យាល ័ យ ​ ​ ជនជាតិដើមភាគតិច ​ នៃ ​ វេណេស ៊ ុយអេឡា ចូលរួម ​ ក ្ នុង ​ សិក ្ ខា ​ សាលា ។

(src)="11.2"> Während der Woche haben sie sich eine der digitalen Kameras der Universität ausgeliehen und schossen Bilder von ihren Dörfern , Gemeinschaftsarbeiten , Mahlzeiten und der schönen Natur , die den Campus umgibt .
(trg)="11.2"> ក ្ នុងអំឡុង ​ ​ នៃ ​ សប ្ ដាហ ៍ ​ ពួកគេ ​ អាច ​ ខ ្ ចី ​ ​ ​ កាមេរ ៉ ា ​ ឌីជីថល ​ របស ់ ​ សាកលវិទ ្ យាល ័ យ ​ និង ​ ​ ថតយករូបភាព ​ នៃ ​ ភូមិ ​ ​ របស ់ ​ គេ ​ ការងារ ​ សហគមន ៍ ​ អាហារ និង ​ ​ ​ ​ ធម ្ មជាតិ ​ ដ ៏ ស ្ រស ់ ស ្ អាត ​ ​ នៅ ​ ជុំវិញ ​ ទីធ ្ លាសាកលវិទ ្ យាល ័ យ ។

(src)="12.2"> Geplant ist , diese Arbeit fortzuführen , und dass die drei Studenten eine aktivere Rolle in der Hilfeleistung einnehmen , damit auch andere Studenten das Internet nutzen können , um über dieses einmalige Bildungserlebnis in Venezuela zu berichten .
(trg)="12.2"> ផែនការ ​ នោះ ​ គឺ បន ្ ត ​ ការងារ ​ ទាំង ​ អស ់ ​ នេះ ​ និង ​ ​ ​ ដែល ​ និស ្ សិត ​ ទាំង ​ បី ​ ​ អាច ​ ដើរ ​ តួរ ​ ​ យ ៉ ាងសកម ្ ម ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ​ ជួយ ​ ​ និស ្ សិត ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ ដែល ​ អាចប ្ រើប ្ រាស ់ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ដើម ្ បី ​ ចែក ​ រំលែក ​ ព ័ ត ៌ មាន ​ ​ ​ ​ អំពី ​ ​ ​ បទពិសោធន ៍ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ការអប ់ រំ ​ ដ ៏ ​ ពិសេស ​ នេះ ​ ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ វេណេស ៊ ុយអេឡា ។

(src)="13.1"> Update : Mehr Beispiele der Fotografien der Studenten findet ihr unter diesem Foto Beitrag auf Global Voices .
(trg)="13.1"> បន ្ ទាន ់ សម ័ យ ៖ ដើម ្ បី ​ ​ ​ ​ មើល ​ ​ ​ ​ ឧទាហរណ ៍ ​ នៃ ​ ​ រូបថត ​ របស ់ ​ ក ្ រុមនិស ្ សិត ​ សូម ​ ចូលទៅ ​ កាន ់ អត ្ ថបទ ​ រូបថ ​ ត ​ នៅ ​ លើ ​ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ ។