# da/2012_08_4371.xml.gz
# my/2012_08_102.xml.gz


(src)="1.1"> Marokko : Studerende forlanger uddannelsesreform
(trg)="1.1"> မော ် ​ ရို ​ ကို ၊

(src)="4.1"> Fremdriften synes , at skyldes nyheden om , at regeringen kan være i gang med at planlægge en ændring af politikken om uddannelsesafgift på offentlige universiteter .
(trg)="2.2"> ယင ် းဖေ ့ ( စ ် ) ဘွတ ် ( ခ ် ) စာမျက ် နှာသည ် အဖွဲ ့ ဝင ် ပေါင ် း ၁၀ ⁠ ၀၀၀ကျော ် ကို စုစည ် းနိုင ် ခဲ ့ ပြီး လူမှုကွန ် ယက ် ပေါ ် တွင ် အားပေးထောက ် ခံမှု အများအပြားကို ရရှိခဲ ့ သည ် ။

(src)="6.1"> Appellen blev videreformidlet på sociale medier .
(trg)="4.2"> ၂၀၁၂ခုနှစ ် တွင ် တိုက ် တွန ် းလိုက ် သည ် ။

(src)="7.1"> I en video som gruppen offentliggjorte på YouTube før demonstrationen , opfordrede studerende til radikale ændringer i uddannelsessystemet .
(trg)="5.1"> ထိုတိုက ် တွန ် းချက ် ကို လူမှုကွန ် ယက ် များပေါ ် တွင ် ထပ ် ဆင ့ ် ဖြန ့ ် ဝေလျက ် ရှိသည ် ။

(src)="7.2"> " Hele uddannelsessystemet er nødt til at ændres " , siger en student til kameraet .
(trg)="6.2"> " ပညာရေးစနစ ် တစ ် ခုလုံးက ပြောင ် းဖို ့ လိုနေတာပါ " ဟု ကျောင ် းသားတစ ် ယောက ် က ကင ် မရာကိုကြည ့ ် ၍ ပြောသည ် ။

(src)="7.3"> " Systemet har behov for at blive brudt ned og genopbygget fra grunden , " siger en anden .
(trg)="6.3"> " ဒီစနစ ် တစ ် ခုလုံးကို အားလုံးပိုင ် းချလိုက ် ပြီး ဟိုးအစကနေ ပြန ် တည ် ဆောင ် ဖို ့ လိုတယ ် " ဟု အခြားတစ ် ယောက ် က ဆိုသည ် ။

(src)="13.1"> Demonstrationen foregik fredeligt .
(trg)="9.2"> ဟာဆန ် အောဇန ် နီ ၏ ဓာတ ် ပုံ ၊

(src)="14.1"> På dens Tumblr skriver UECSE :
(trg)="13.3"> သူတို ့ တွေက မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားတွေ ၊

# da/2012_08_4424.xml.gz
# my/2012_08_256.xml.gz


(src)="1.1"> Uganda : Anonymous støtter Gay Pride og hacker regeringswebsider
(trg)="1.3"> အစိုးရဝက ် ( ဘ ် ) ဆိုက ် များကို တိုက ် ခိုက ်

(src)="3.1"> Anonymous er en løseligt associeret gruppe , der startede i 2003 .
(trg)="7.2"> ထိုပုံကိုရေးဆွဲသူ အမည ် မသိဖွဲ ့ မှ မူပိုင ် ခွင ့ ် မထားဘဲ ထုတ ် ဝေခဲ ့ သည ် ။

(src)="6.1"> Anonymous hævder , at aktionen i Uganda vil ramme regeringens websider og kommunikation , indtil Ugandas regering behandler alle lige , inklusiv LGBT .
(trg)="11.6"> အမည ် မသိအဖွဲ ့ ၏ လှုပ ် ရှားမှုများသည ် ယူဂန ် ဒါရှိ လိင ် တူချစ ် သူများအရေး တက ် ကြွလှုပ ် ရှားသူများအား ထိခိုက ် လာမည ် ကို စိုးထိတ ် နေသည ် ။

(src)="8.1"> Anonymous emblem .
(trg)="12.11"> ဘယ ် သူက အဲဒီလိုလုပ ် တာလဲ ။

(src)="8.2"> Billedet er blevet udgivet til det offentlige domæne af Anonymous .
(trg)="13.4"> အမည ် မသိအဖွဲ ့ ကို ပြန ် ကုစားဖို ့ တွစ ် တာစာတို ့ ပိုခဲ ့ ပါတယ ် ။

(src)="10.1"> I en besked udsendt den 14. august siger gruppen :
(trg)="13.15"> ငါတော ့ မမေ ့ သေးဘူး အခု မင ် းဆိုက ် က ကြမ ္ မာဆိုး၀င ် ပြီ x # OpFuckUganda

# da/2012_08_4259.xml.gz
# my/2012_08_66.xml.gz


(src)="1.1"> Deklaration om Internetfrihed
(trg)="1.1"> အင ် ​ တာ ​ နက ် လွတ ် လပ ် ​ ခွင ့ ် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ ် း

(src)="1.2"> ( Alle links i dette indlæg er på engelsk )
(trg)="1.2"> အားလုံးသတိပြုမိကြတဲ ့ အတိုင ် းပဲ ကမ ္ ဘာကြီးဟာ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပတ ် သက ် လာရင ် အရေးပါတဲ ့ အချိန ် ကို ရောက ် နေပါပြီ ။

(src)="2.1"> Som mange har nok observeret , er verden nået til et afgørende øjeblik , når det gælder ytringsfrihed på Internettet .
(trg)="1.3"> ဘလော ့ ဂ ် ရေးသူတွေက ထုတ ် ဖော ် ပြောဖို ့ စွန ့ ် စားနေရတဲ ့ အချိန ် မှာ ကမ ္ ဘာတစ ် ဝန ် းမှာရှိတဲ ့ နိုင ် ငံတွေမှာ အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာဖြတ ် ဖို ့ ဥပဒေအသစ ် တွေကို ဖန ် တီးနေကြပါတယ ် ။

(src)="2.2"> I mange lande rundt om i verden er nye love , der har til formål at censurere Internettet , ved at blive formet , alt imens presset på bloggere , der ytrer sig offentligt , vokser sig større .
(trg)="2.1"> ပြီးခဲ ့ တဲ ့ နှစ ် တွေတုန ် းက အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကို တိုက ် ယူဖို ့ အတွက ် ကမ ္ ဘာတစ ် ဝန ် းမှာရှိတဲ ့ အဖွဲ ့ အစည ် းတွေက ဘယ ် တုန ် းကမှနဲ ့ မတူတဲ ့ ညီညွတ ် ခြင ် းမျိုးနဲ ့ တူ ⁠ တူလုပ ် ခဲ ့ ကြပါတယ ် ။

(src)="3.1"> I løbet af det sidste år har organisationer rundt om i hele verden allieret sig med hinanden i en uhørt grad for at stå stærkere i kampen for at bevare ytringsfriheden på Internettet .
(trg)="2.2"> SOPA နဲ ့ PIPA ကို အမေရိကန ် ပြည ် ထောင ် စုမှာ ဆန ့ ် ကျင ် တာကအစ တုပပစ ္ စည ် း ကုန ် သွယ ် မှုတိုက ် ဖျက ် ရေး သဘောတူညီမှု ( ACTA ) ကို ရပ ် တန ့ ် ပစ ် လိုက ် တဲ ့ ကမ ္ ဘာလုံးဆိုင ် ရာ အင ် အားစုအထိ ၊

(src)="3.2"> Med kampen mod SOPA og PIPA i USA og den globale indsats , der forkastede ACTA-aftalen , har vi opdyrket en tidsånd med frihed og åbenhed på Internettet .
(trg)="2.3"> ကျွန ် တော ် ကျွန ် မတို ့ တွေ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှုကို အာရုံဝင ် စားခဲ ့ ကြပါတယ ် ။

(src)="4.2"> Global Voices Advocacy var blandt de de første til at skrive under på deklarationen .
(trg)="3.2"> Global Voices Advocacyကလည ် း ကနဦး လက ် မှတ ် ထိုးသူတွေမှာ တစ ် ဦးအပါအဝင ် ဖြစ ် ခဲ ့ ပါတယ ် ။

(src)="4.4"> Nedenunder kan du læse Deklarationen i den originale udformning .
(trg)="3.6"> EFF , Free Press , Access နဲ ့ Cheezburger .

(src)="4.5"> Du kan skrive under på Deklarationen her .
(trg)="3.7"> တောင ် အဖွဲ ့ အစည ် းတွေထဲမှာ ပါ ⁠ ပါတယ ် ။

(src)="4.6"> Du kan også få et indblik i arbejdet med internetfrihed igennem talrige organisationer heriblandt EFF , Free Press , Access - selv Cheezburger .
(trg)="5.4"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် ၄င ် း အဖွဲ ့ အစည ် းအသိုင ် းအဝိုင ် းများက ပို ၍ တီထွင ် ဖန ် တီးနိုင ် စွမ ် း ၊

(src)="4.7"> INDLEDNING
(trg)="7.1"> ဤဥပဒေသများကို ဆွေးနွေးကြပါစို ့ ၊

(src)="4.8"> Vi tror på , at et frit og åbent Internet bidrager til en bedre verden .
(trg)="7.2"> ၄င ် းတို ့ နှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ သဘောတူကြ ၊

(src)="4.9"> For at bevare et frit og åbent Internet opfordrer vi fællesskaber , industrier og lande til at anerkende disse værdier .
(trg)="7.7"> အင ် တာနက ် ကသာ ၄င ် းတို ့ ကို အမှန ် တကယ ် ဖြစ ် လာစေရန ် လုပ ် ဆောင ် နိုင ် စွမ ် းရှိ ၍ ဖြစ ် ပါသည ် ။

(src)="4.10"> Vi tror på , at de bidrager til større kreativitet , større innovation og mere åbne samfund .
(trg)="10.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် အတွက ် ရပ ် တည ် ပါသည ် ။

(src)="6.1"> Lad os diskutere disse værdier - blive enige eller uenige om dem , debattere dem , oversætte dem , gøre dem til vores egne og nuancere debatten i fællesskab - ved hjælp af internettets unikke egenskaber .
(trg)="11.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် အင ် တာနက ် ပေါ ် လစီကိုဆောင ် ရွက ် ရာနှင ့ ် အခြေခံမူဝါဒ ငါးချက ် ကို တည ် ဆောက ် ရန ် အတွက ် ပေါ ် လွင ် ၍ အများပါဝင ် နိုင ် သော လုပ ် ရပ ် များကို အားပေးထောက ် ခံပါသည ် ။

(src)="7.1"> Støt os i arbejdet med at bevare et frit og åbent Internet .
(trg)="14.2"> အင ် တာနက ် ကို လူတိုင ် းက လွတ ် လပ ် စွာ ချိတ ် ဆက ် နိုင ် ၊

(src)="7.2"> DEKLARATION
(trg)="14.7"> ပြောဆိုနိုင ် ၊

(src)="7.3"> Vi står for et frit og åbent Internet .
(trg)="15.1"> ဆန ် းသစ ် တီထွင ် မှု ၊

(src)="13.1"> Privatliv : Beskyt retten til privatliv , og forsvar alles ret til kontrol over anvendelsen af personlige data og elektroniske apparater .
(trg)="15.3"> နည ် းပညာအသစ ် များကို မပိတ ် ပင ် ဘဲ ဆန ် းသစ ် ဖန ် တီးသူများကို ၄င ် းတို ့ ၏ အသုံးပြုသူများအနေဖြင ့ ် လုပ ် ဆောင ် မှုများကို အပြစ ် မပေးရန ်

# da/2012_09_4574.xml.gz
# my/2012_09_429.xml.gz


(src)="1.1"> Iranske kvinder : nej til obligatorisk hijabs siden 1979
(trg)="3.5"> သို ့ ရာတွင ် အားလုံးက ခေါင ် းဆောင ် းဝတ ် ၊

(src)="1.2"> ( Alle links er på engelsk , medmindre andet er angivet )
(trg)="6.4"> အမျိုးသမီးများအား ရှက ် ကြောက ် မှုကို ခံစားရစေပြီး အရာဝတ ္ ထုများသဖွယ ် ဆက ် ဆံခဲ ့ သည ် ။

(src)="4.4"> Men alle er enige om , at det bør være deres ret at vælge , om de vil bære det eller ej .
(trg)="8.2"> ကျွန ် တော ် က အီရန ် ကို ဟီဂျပ ် မဝတ ် မနေရ မသတ ် မှတ ် တဲ ့ နိုင ် ငံတစ ် နိုင ် ငံ ဖြစ ် စေချင ် ပါတယ ် ။

(src)="6.1"> På Facebook-siden kan man læse :
(trg)="8.6"> အမျိုးသားကောင ် းတွေကတော ့ ဒီလိုပြောတာအတွက ် နာကျင ် တာမျိုး ၊