# da/2013_08_6158.xml.gz
# km/2013_12_457_.xml.gz


(src)="2.1"> En Muslimsk kvinde og en Hindu-kvinde i Bangladesh er blevet arresteret for at gifte sig med hinanden .
(trg)="6.1"> ប ៉ ុន ្ តែ ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើនស ្ វាគមន ៍ ​ ចំពោះ ​ ការ ​ រៀប ​ ការ ​ រវាង ​ មនុស ្ ស ​ ភេទ ​ ដូចគ ្ នា ​ នៅ ​ ប ្ រទេស ​ បង ់ ក ្ លាដេស ​ នេះ ។

(src)="5.1"> Love om homoseksualitet forskellige steder i verden .
(trg)="6.2"> កូឡាម រ ៉ ាបានី សរសេរ ​ នៅ ​ លើ ​ ទំព ័ រហ ្ វេសប ៊ ុក ​ របស ់ ខ ្ លួនថា ៖

(src)="5.4"> Tak til Wikimedia Commons .
(trg)="6.9"> អបអរសាទរ ​ ចំពោះ ​ ភាពក ្ លាហាន ​ របស ់ ​ ពួកគេ .

(src)="7.6"> Hvis en mand kan elske en kvinde , hvorfor kan en kvinde så ikke elske en kvinde ?
(trg)="6.17"> ប ្ រសិន ​ បើ ​ បុរស ​ អាចស ្ រលាញ ់ ស ្ រ ្ តីបាន ចុះ ​ ហេតុអ ្ វី ​ ស ្ រ ្ តីមិន ​ អា ​ ចស ្ រលាញ ់ ​ ស ្ រ ្ តី ​ ?

(src)="7.7"> Men mange kan ikke acceptere ægteskabet .
(trg)="6.18"> ប ៉ ុន ្ តែ ​ មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើនដែលមិន ​ អាច ​ ទទួល ​ យក ​ ការ ​ រៀប ​ ការ ​ នេះបាន ។

(src)="8.3"> Dette er den vestlige kulturs dominans 😀
(trg)="7.2"> ការ ​ រៀប ​ ការ ​ រវាង ​ ស ្ រ ្ តី ​ ២នាក ់ !

(src)="8.4"> Nogle er gået længere .
(trg)="7.4"> co / aX2o5V2D5R តើ ​ មាន ​ អ ្ វី ​ ទៀត ​ ដែល ​ យើង ​ នឹង ​ បាន ​ ឃើញ ​ ទៀត ។

(src)="8.6"> Efter nyheden om ægteskabet mellem disse to kvinder var kommet ud , beskyldte " Ulama Masayekh Sanghati Parishad " , en organisation bestående af muslimske gejstelige , Dr. Yunus for at promovere homo-ægteskaber i Bangladesh og krævede , at han blev arresteret og straffet .
(trg)="7.7"> កាលពីឆ ្ នាំ ​ មុន បណ ្ ឌិត ម ៉ ូហាមែត យូណូស សេដ ្ ឋកិច ្ ចវិទូ និង ​ ជា ​ ជ ័ យលាភីរង ្ វាន ់ ​ ​ ណូបែល ពីប ្ រទេស ​ បង ់ ក ្ លាដេស និងជ ័ យលាភី ​ រង ្ វាន ់ ណូបែល ​ សន ្ តិភាព ​ ៣ នាក ់ ​ ផ ្ សេង ​ ទៀត ​ បាន ​ ចេញ ​ សេចក ្ ដី ​ ថ ្ លែងការណ ៍ ​ ដែល ​ ពួកគេ អំពាវនាវឲ ្ យ ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យស ្ របច ្ បាប ់ ​ នៃ ​ ទំនាក ់ ទំនង ​ ភេទដូចគ ្ នា ។

(src)="8.7"> De har agiteret for , at han skal boykottes socialt , og de har annonceret et program for en besættelse af hans forskningscenter Yunus Center .
(trg)="7.9"> ពួកគេ ​ បាន ​ អំពាវនាវឲ ្ យ ​ សង ្ គម ​ ធ ្ វើ ​ ពិហិកា ​ ចំពោះ ​ រូប ​ លោក ​ និង ​ ប ្ រកាស ​ ពី ​ កម ្ មវិធី ​ ​ ដើម ្ បី ​ ដណ ្ ដើមកាន ់ កាប ់ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល យូណូស ។

(src)="9.1"> Andre har udvist tolerance .
(trg)="8.1"> មានអ ្ នកខ ្ លះ ​ បង ្ ហាញពីការ ​ យល ់ ​ ចិត ្ ត ។

(src)="9.2"> En kommentator ved navn Notun kommenterer på et blogindlæg af Kanij på Bangla-blogging platformen Somewhereinblog.net , der dækkede nyheden :
(trg)="8.2"> អ ្ នក ​ ផ ្ ដល ់ ​ មតិ ​ ម ្ នាក ់ ​ ឈ ្ មោះ ណូទន ់ បាន ​ និយាយ នៅ ​ លើ ​ អត ្ ថបទ ​ ប ្ លុក កានីជ នៅ ​ លើ ​ វេទិកា ​ ស ្ ដីពី ​ ប ្ លុក Somewhereinblog .

(src)="10.2"> CC BY-NC-ND
(trg)="9.3"> CC BY-NC-ND

(src)="11.1"> Blogger og jurastuderende Rayhan Rashid mener , at dette særlige eksempel fra Bangladesh er vigtigt af fire grunde :
(trg)="10.1"> អ ្ នកសរសេរ ​ ប ្ លុក និង ​ ជា ​ សិស ្ សផ ្ នែកច ្ បាប ់ រ ៉ េយហាន ់ រ ៉ ាស ៊ ីដ បាន ​ ផ ្ ដល ់ ​ យោបល ់ ​ ថាឧទាហរណ ៍ ​ ដ ៏ ​ ប ្ លែក ​ នេះ ​ គឺមានសារៈសំខាន ់ ចំនួន ៤ ចំណុច ៖

(src)="11.3"> De to kvinder er fra forskellige religioner , den ene fra en minoritetsgruppe .
(trg)="10.2"> ក ្ នុង ​ សង ្ គមដែល ​ មានបុរស ​ ជា ​ អ ្ នកគ ្ រប ់ គ ្ រង ដែល ​ តម ្ រូវ ​ ការ ​ របស ់ ស ្ រ ្ តី ​ ត ្ រូវបាន ​ ព ្ រងើយ ​ កន ្ តើយ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ បុរស ​ ទាំង ​ នោះ ​ ចាត ់ ​ ទុក ​ ចំណង ់ ​ ចំណូលចិត ្ ត ​ របស ់ ពួកគេ ​ សំខាន ់ ជាង ។

(src)="11.4"> Men dette udfordrede ikke deres forhold .
(trg)="10.3"> អ ្ នកទាំង ២ មាន ​ សាសនាខុសគ ្ នា ម ្ នាក ់ ​ មកពី ​ ក ្ រុម ​ ភាគតិច ។

(src)="11.5"> I et religiøst konservativt samfund har de udvist et maksimalt mod for homoseksuelle ægteskaber og for deres valg .
(trg)="10.4"> ប ៉ ុន ្ តែ ​ ពួកគេ ​ មិន ​ ចាត ់ ​ ទុក ​ ថា ​ នេះ ​ ជា ​ បញ ្ ហា ​ ចំពោះ ​ ទំនាក ់ ទំនង ​ របស ់ ពួកគេ ​ នោះទេ ។

(src)="11.6"> De har ikke givet køb på deres forhold eller deres samvittighed , selvom de ved , at homoseksualitet er ulovligt i landet .
(trg)="10.5"> ក ្ នុងសង ្ គម ​ អភិរក ្ ស ​ សាសនា ​ ពួកគេ ​ បាន ​ បង ្ ហាញពីភាពក ្ លាហាន ​ យ ៉ ាង ​ មុះមុត ដើម ្ បី ​ ការ ​ រៀប ​ ការ ​ ជាមួយ ​ ភេទ ​ ដូចគ ្ នា និង ​ ជា ​ ជម ្ រើស ​ របស ់ ពួកគេ ។

(src)="12.4"> Tetul Hujur prædiker , at piger ikke skal blandes med drenge , hvordan vil dette pige-blandes-med-pige blive anset ?
(trg)="11.4"> អ ្ នកផលិត ​ ខ ្ សែភាពយន ្ ត ​ ដ ៏ ​ ល ្ បី ​ ឈ ្ មោះ ​ ម ៉ ុតស ្ តូហ ្ វា សាវ ៉ រ ហ ្ វារូគី ​ លើក ​ ឡើង ​ បែប ​ នេះ ​ ក ្ នុង ​ Facebook ៖

(src)="12.8"> Shaugat Ali Sagor skrev :
(trg)="11.7"> ខ ្ ញុំ ​ នឹង ​ ចាំ ​ មើល ​ ភាគបន ្ ត ​ ទៀត !

(src)="12.10"> De har også ret til privatliv som borgere i landet .
(trg)="11.13"> តើពួកគេនឹង ​ មាន ​ ឆន ្ ទៈ ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ គោរព ​ ឯកជនភាព ​ របស ់ ​ ដែរ ​ ឬ ​ ទេ ?

(src)="12.11"> Ikke ?
(trg)="11.15"> តើត ្ រូវទេ ?

(src)="12.14"> Er de i stand til at bo i dette samfund efter denne nyhed ?
(trg)="11.18"> តើ ​ ពួកគេ ​ នឺង ​ អាច ​ រស ់ ​ នៅ ​ ក ្ នុងសង ្ គម ​ បានដែរ ​ ឬទេ ​ បន ្ ទាប ់ ពី ​ ព ័ ត ៌ មានទាំង ​ នេះ ?

(src)="12.15"> Har nogen journalist ret til at slå en borger ihjel ?
(trg)="11.19"> តើ ​ មាន ​ អ ្ នកសារព ័ ត ៌ មាន ​ ណា ​ មួយ ដែល ​ មានសិទ ្ ធិ ​ សម ្ លាប ់ ​ ពលរដ ្ ឋ ​ ខ ្ លួន ​ ?

(src)="12.16"> Boys of Bangladesh , en LGBT-gruppe , giver på deres Facebookside en opdatering angående de to kvinder :
(trg)="11.20"> ក ្ រុម ​ បុរសនៃ ​ ​ ក ្ រុម ​ អ ្ នក ​ ស ្ រលាញ ់ ​ ភេទ ​ ដូចគ ្ នា ​ នៅ ​ ប ្ រទេស ​ បង ់ ក ្ លាដេស ​ ប ្ រាប ់ ពី ​ ព ័ ត ៌ មានថ ្ មី ​ ទាក ់ ទង ​ នឹង ​ ស ្ រ ្ តី ​ ទាំង ​ នោះ ​ នៅ ​ លើ ​ ទំព ័ រ ​ ហ ្ វេសប ៊ ុក ​ របស ់ ​ ពួកគេ ៖

(src)="12.17"> OPDATERING angående : Som I sikkert allerede ved , er nu i varetægt og er blevet sendt tilbage til sin familie. er blevet arresteret for bortførelse og menneskehandel .
(trg)="11.21"> ព ័ ត ៌ មានថ ្ មីៗ ​ ស ្ ដីពីស ្ រ ្ តីទាំងពីរ ៖ ដូចដែល ​ អ ្ នក ​ បានដឹង ​ ហើយថា គឺកំពុង ​ តែ ​ នៅ ​ ជាប ់ ពន ្ ធនាគារ ​ ហើយ ត ្ រូវ ​ បានប ្ រគល ់ ​ ទៅ ​ ឲ ្ យ ​ ក ្ រុមគ ្ រួសារ ​ របស ់ នាង ​ វិញ ។

(src)="12.18"> Vores umiddelbare anliggende er beskyttelsen af de to kvinder .
(trg)="11.22"> ត ្ រូវបានចាប ់ ​ ខ ្ លួន ​ ពី ​ បទ ​ ចាប ់ ពង ្ រត ់ និង ​ ជួញដូរមនុស ្ ស ​ ។