# ca/2012_07_declaracio-llibertat-internet_.xml.gz
# my/2012_08_66.xml.gz


(src)="1.1"> Declaració de Llibertat a Internet
(trg)="1.1"> အင ် ​ တာ ​ နက ် လွတ ် လပ ် ​ ခွင ့ ် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ ် း

(src)="1.2"> Com ja s ' ha pogut comprovar , el món es troba en un moment decisiu en allò referent a la llibertat a internet .
(trg)="1.2"> အားလုံးသတိပြုမိကြတဲ ့ အတိုင ် းပဲ ကမ ္ ဘာကြီးဟာ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပတ ် သက ် လာရင ် အရေးပါတဲ ့ အချိန ် ကို ရောက ် နေပါပြီ ။

(src)="1.3"> A molts països de tot el món , s ' han estat creant noves lleis amb la finalitat de censurar internet , mentre que els blocaires cada vegada corren més riscos per parlar clar .
(trg)="1.3"> ဘလော ့ ဂ ် ရေးသူတွေက ထုတ ် ဖော ် ပြောဖို ့ စွန ့ ် စားနေရတဲ ့ အချိန ် မှာ ကမ ္ ဘာတစ ် ဝန ် းမှာရှိတဲ ့ နိုင ် ငံတွေမှာ အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာဖြတ ် ဖို ့ ဥပဒေအသစ ် တွေကို ဖန ် တီးနေကြပါတယ ် ။

(src)="2.1"> Durant aquest any , organitzacions d ' arreu del món s ' han unit com mai per lluitar contra la llibertat a internet .
(trg)="2.3"> ကျွန ် တော ် ကျွန ် မတို ့ တွေ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှုကို အာရုံဝင ် စားခဲ ့ ကြပါတယ ် ။

(src)="2.2"> Des de la lluita contra les lleis SOPA i PIPA als Estats Units , fins als esforços globals que van eliminar l ' ACTA , s ' ha desenvolupat un paradigma basat en una internet lliure i oberta .
(trg)="3.3"> ဒီနေ ့ အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ ် းကို အဖွဲ ့ အစည ် းနဲ ့ လုပ ် ငန ် းပေါင ် း ၁၃၀၀ကျော ် က လက ် မှတ ် ရေးထိုးပါဝင ် ခဲ ့ ပြီး ဆက ် ပြီးတော ့ လည ် း လက ် မှတ ် ထိုးနေဆဲ ဖြစ ် ပါတယ ် ။

(src)="3.1"> Amb això en ment , alguns grups han decidit unir-se i elaborar una Declaració de Llibertat a Internet , a la que Global Voices Advocacy s ' hi va adherir des d ' un primer moment .
(trg)="5.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် သည ် ပိုမိုကောင ် းမွန ် သော ကမ ္ ဘာတစ ် ခုကို ယူဆောင ် လာနိုင ် မည ် ဟု ယုံကြည ် ပါသည ် ။

(src)="3.5"> PREÀMBUL
(trg)="7.1"> ဤဥပဒေသများကို ဆွေးနွေးကြပါစို ့ ၊

(src)="3.6"> Creiem que una internet lliure i oberta pot portar un món millor .
(trg)="7.7"> အင ် တာနက ် ကသာ ၄င ် းတို ့ ကို အမှန ် တကယ ် ဖြစ ် လာစေရန ် လုပ ် ဆောင ် နိုင ် စွမ ် းရှိ ၍ ဖြစ ် ပါသည ် ။

(src)="3.7"> Per a mantenir-la lliure i oberta , fem una crida a les comunitats , indústries i països per a que reconeguin aquests principis .
(trg)="10.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် အတွက ် ရပ ် တည ် ပါသည ် ။

(src)="5.1"> Parlem sobre aquests principis : estigueu d ' acord o no amb ells , debatiu-los , traduïu-los , feu-los vostres i feu que en parli més gent de la vostra comunitat , com només ho pot fer internet .
(trg)="11.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် အင ် တာနက ် ပေါ ် လစီကိုဆောင ် ရွက ် ရာနှင ့ ် အခြေခံမူဝါဒ ငါးချက ် ကို တည ် ဆောက ် ရန ် အတွက ် ပေါ ် လွင ် ၍ အများပါဝင ် နိုင ် သော လုပ ် ရပ ် များကို အားပေးထောက ် ခံပါသည ် ။

(src)="6.1"> Uniu-vos a nosaltres per a mantenir la xarxa lliure i oberta .
(trg)="12.1"> ထုတ ် ဖော ် ခြင ် း ၊

(src)="6.2"> DECLARACIÓ
(trg)="13.1"> ရယူအသုံးပြုခြင ် း ၊

(src)="6.3"> Defenem una internet lliure i oberta .
(trg)="14.1"> ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ၊

(src)="8.1"> Expressió : No censurar internet .
(trg)="14.6"> စောင ့ ် ကြည ့ ် နိုင ် ၊

(src)="11.1"> Innovació : Protegir la llibertat per a innovar i crear sense permís .
(trg)="14.10"> ဖန ် တီးနိုင ် ပြီး ဆန ် းသစ ် တီထွင ် နိုင ် ရေး ပွင ့ ် လင ် းသော ကွန ် ယက ် တစ ် ခုအဖြစ ် ဆက ် လက ် ထိန ် းသိမ ် းထားရန ်

(src)="12.1"> Privacitat : Protegir la privacitat i defendre la capacitat de tothom de controlar com es fan servir les seves dades i dispositius personals .
(trg)="15.3"> နည ် းပညာအသစ ် များကို မပိတ ် ပင ် ဘဲ ဆန ် းသစ ် ဖန ် တီးသူများကို ၄င ် းတို ့ ၏ အသုံးပြုသူများအနေဖြင ့ ် လုပ ် ဆောင ် မှုများကို အပြစ ် မပေးရန ်

# ca/2012_09_presentat-el-controvertit-projecte-per-a-un-parc-tematic-al-tibet_.xml.gz
# my/2012_09_435.xml.gz


(src)="1.1"> Presentat el controvertit projecte per a un parc temàtic al Tibet
(trg)="2.2"> ၈၄ ဧကကျယ ် ဝန ် းပါလိမ ့ ် မည ် ။

(src)="3.1"> Deixant de banda els debats polítics i ideològics , fins i tot dins del cercle de l ' ètnia xinesa Han , el desenvolupament del projecte és altament controvertit .
(trg)="3.1"> နိုင ် ငံရေးအတွေးအမြင ် ငြင ် းခုန ် မှုတွေကြောင ့ ် သာမက ဟန ် လူမျိုးကြားတွင ် ပင ် ဤစီမံကိန ် းတည ် ဆောက ် မှုသည ် အလွန ် အငြင ် းပွားဖွယ ် ဖြစ ် နေသည ် ။

(src)="3.2"> La usuària @ 1690737580 de Sina Weibo va postejar algunes fotos que va prendre de l ' emplaçament de l ' esmentat parc temàtic i va confessar que sentia gran recança per la pèrdua d ' un entorn semblant en profit del desenvolupament :
(trg)="3.2"> စိနဝေဘိုဆိုက ် အသုံးပြုသူ @ 1690737580က ဤဥယျာဉ ် ၏ ဆောက ် လုပ ် ရေးမြင ် ကွင ် းဓာတ ် ပုံအချို ့ ကို တင ် ထားပြီးတည ် ဆောက ် ရေးအတွက ် ထိုကဲ ့ သို ့ ပတ ် ဝန ် းကျင ် မျိုး ဆုံးရှုံးမှုအပေါ ် အကြီးအကျယ ် စိတ ် မကောင ် းဖြစ ် ရကြောင ် း ဤသို ့ ရေးသားထားပါသည ် ။

(src)="4.1"> Vila de Cijiaolin .
(trg)="4.1"> ချီကျောက ် လင ် ရွာ ၊

(src)="4.2"> Fotos de la usuària de Sina @ 1690737580
(trg)="4.2"> ဓာတ ် ပုံ - စိန အသုံးပြုသူ @ 1690737580

# ca/2015_08_cancons-de-bressol-per-revitalitzar-la-llengua-butchulla-daustralia_.xml.gz
# my/2015_07_688.xml.gz


(src)="1.1"> Cançons de bressol per revitalitzar la llengua butxulla d ' Austràlia
(trg)="1.1"> ကလေးချော ့ တေးများ သီဆိုကာ ဘချူလာ ဘာသာစကားအား ထိန ် းသိမ ် းခြင ် း

(src)="1.2"> Illa Fraser per EVC2008 .
(trg)="1.2"> ဖရေဆာကျွန ် း by EVC2008 .

(src)="2.1"> Els indicis descoberts a l ' illa de Fraser , situada a Queensland , Austràlia , apunten que l ' illa podria haver estat poblada per aborígens fa 5.000 anys .
(trg)="2.2"> မျိုးရိုးစဥ ် ဆက ် ဤဒေသကို ပိုင ် ဆိုင ် လာသော ဘချူလာ လူမျိုးများသည ် လှပဆန ် းကျယ ် သော သဘာ၀ ပတ ် ၀န ် းကျင ် နှင ် ့ ထို ကျွန ် းကလေးအား သုခဘုံဟု အဓိပ ္ ပာယ ် ရသော က 'ဂရီ ဟု ခေါ ် ၀ေါ ် ကြသည ် ။

(src)="3.1"> No obstant això , els butxulla van patir dificultats amb l ' arribada dels colonitzadors , que els van desterrar de l ' illa .
(trg)="3.1"> သို ့ ပေမဲ ့ ဘချူလာ လူမျိုးများသည ် သူတို ့ အား နယ ် မြေမှ နောက ် ဆုံး ထွက ် သွားရအောင ် ပြုလုပ ် သော ကိုလိုနီ ပြုသူတွေ ရောက ် ရှိလာပြီးနောက ် အခက ် အခဲများ ကြုံတွေ ့ ခဲ ့ ရသည ် ။

(src)="6.1"> Gràcies als esforços actuals de revitalització del Programa de la Llengua Butxulla , s ' està recuperant la llengua .
(trg)="6.2"> မျိုးဆက ် သစ ် လူငယ ် များ စိတ ် ၀င ် စားမှုများလာအောင ် အားပေးဖို ့ ကူညီမည ် ့ အဘိဓာန ် များ ၊

(src)="7.1"> També els mitjans digitals i Internet estan tenint un paper rellevant en aquests esforços de revitalització .
(trg)="7.1"> ဒီဂျစ ် တယ ် မီဒီယာ နှင ် ့ အင ် တာနက ် သည ် လည ် း ပြန ် လည ် အသက ် သွင ် းဖို ့ ကြိုးပမ ် းမှုများတွင ် ကဏ ္ ဍတစ ် ခုမှ ပါ၀င ် နေသည ် ။

(src)="8.2"> Junts van crear aquest vídeo , en què es pot veure la mare de Bonner cantant una cançó de bressol tradicional butxulla .
(trg)="8.2"> ဘွန ် နာ ၏ မိခင ် ကိုယ ် တိုင ် သီဆိုထားသော ရိုးရာ ဘချူလာ ကလေးချော ့ တေးအား ဝေမျှသည ် ့ ဤဗီဒီယိုအား သူတို ့ သည ် အတူတကွ ဖန ် တည ် းခဲ ့ ကြသည ် ။

(src)="10.1"> Dues orelletes per sentir la seva paraula
(trg)="10.1"> နားရွက ် လေးများက ဘုရားသခင ် ၏ စကားများကို နားစွင ် ့ လေသည ်

(src)="11.1"> Una llengüeta per dir la veritat
(trg)="11.1"> ပါးစပ ် ကလေးသည ် အမှန ် တရားကို ပြောလေသည ်

(src)="12.1"> Dorm , petit , dorm
(trg)="12.1"> ကလေးငယ ် လေးရယ ် အိပ ် ပါကွယ ် ။

(src)="13.1"> Dorm , petit , dorm
(trg)="13.1"> ကလေးငယ ် လေးရယ ် အိပ ် ပါကွယ ် ။

(src)="14.1"> Dorm , petit , dorm
(trg)="14.1"> ကလေးငယ ် လေးရယ ် အိပ ် ပါကွယ ် ။

(src)="14.2"> L ' equip també va produir un altre vídeo per ensenyar a dir les parts del cos en butxulla :
(trg)="14.2"> ခန ္ ဓာအစိတ ် ပိုင ် းများကို ဖော ် ပြသော ဘချူလာ စာလုံးများကို သင ် ပေးသော ဗီဒီယို နောက ် တစ ် ပုဒ ် ကိုလည ် း သူတို ့ အဖွဲ ့ က ပူးပေါင ် းရိုက ် ကူးခဲ ့ ပါသည ် ။

(src)="16.1"> Aquests vídeos formen part de l ' estratègia per a revitalitzar la llengua butxulla .
(trg)="16.1"> ဤဗီဒီယိုများသည ် ဘချူလာ ဘာသာစကားအား ပြန ် လည ် အသက ် သွင ် းရန ် ဗျူဟာထဲမှ တစိတ ် တပိုင ် းဖြစ ် သည ် ။

# ca/2015_08_de-noia-de-poble-a-campiona-mundial-dultramarato-la-inspiradora-historia-de-la-nepalesa-mira-rai_.xml.gz
# my/2015_09_1110.xml.gz


(src)="1.2"> Mira Rai , trail runner del Nepal .
(trg)="1.2"> နီပေါနိုင ် ငံမှ တောင ် ကျော ် ဖြတ ် အပြေးသမား မီရာ ရိုင ် ။

(src)="1.3"> Imatge de l ' usuari de Flickr rpb1001 .
(trg)="1.3"> ဓါတ ် ပုံ - Flickr အသုံးပြုသူ rpb1001 .

(src)="2.1"> El trail running , un dels esports més difícils i persistents , no resulta fàcil per a tothom .
(trg)="2.2"> နီပေါနိုင ် ငံသူ မီရာ ရိုင ် အဖို ့ မူကား အဆိုပါ အားကစားသည ် လုပ ် နေကျအရာတစ ် ခု ကဲ ့ သို ့ ပင ် ။

(src)="2.2"> Això no obstant , s ' ha tornat una pràctica normal per a la nepalesa Mira Rai .
(trg)="3.1"> ၀န ် ကြီးချုပ ် ဟောင ် း ဘာဘူရမ ် ဘဟာတရိုင ် က မီရာ အား တွစ ် တာတွင ် ဂုဏ ် ပြုစကားပြောကြားခဲ ့ သည ် မှာ

(src)="3.1"> L ' exprimer ministre Baburam Bhattarai va felicitar Mira a través de Twitter :
(trg)="3.2"> နိုင ် ငံတကာ မာရသွန ် ပြိုင ် ပွဲမှာ အနိုင ် ရခဲ ့ တာ ဂုဏ ် ယူပါတယ ် မီရာ ရေ ။

(src)="3.2"> Felicitacions a Mira Rai per guanyar la marató internacional .
(trg)="3.3"> စစ ် တပ ် တွေ ပြန ် ပေါင ် းတုန ် းက အရွေးမခံရလိုက ် ရဘူး .

(src)="4.1"> Va començar amb el trail running fa només un any i pocs mesos , però està a punt de convertir-se en una de les millors atletes en aquest esport .
(trg)="3.6"> ဆက ် ကျော ် သက ် အရွယ ် တုန ် းက မာအို လက ် နက ် ကိုင ် အဖွဲ ့ တွင ် ပါဝင ် ခဲ ့ သည ့ ် မီရာသည ် စစ ် တပ ် များ ပြန ် လည ် စုပေါင ် းသည ့ ် ကာလတွင ် အရွေးမခံခဲ ့ ရပေ ။

(src)="6.1"> En octubre , va guanyar la Ultramarató de Muntanya de 50 quilòmetres a Hong Kong .
(trg)="6.2"> ထိုအချိန ် မှစ ၍ ဘယ ် တော ့ မှ သူမ နောက ် ကြောင ် းပြန ် လှည ့ ် မကြည ့ ် တော ့ .

(src)="6.2"> Des d ' aquell moment , no ha mirat mai enrere .
(trg)="7.5"> မီရာသည ် နီပေါအရှေ ့ ပိုင ် းက ဘိုပူရ ် ​ ဒေသက ရွာငယ ် လေးတစ ် ရွာက လာသူဖြစ ် သည ် ။

(src)="7.1"> Lloyd Belcher , un fotògraf i director de cine que treballa a Hong Kong , va tuitejar :
(trg)="8.5"> ပိုလည ် းပင ် ပန ် းတဲ ့ မြစ ် ထဲက ရေသွားခပ ် ရတဲ ့ အလုပ ် လုပ ် ခိုင ် းတယ ် ။

(src)="8.1"> En una de les entrevistes , va afirmar :
(trg)="8.12"> အဲ ့ ဒီအလုပ ် လည ် း လုပ ် ခဲ ့ ရဖူးတယ ် ။

(src)="8.3"> També solia carregar sacs d ' arròs fins al mercat per a vendre ' ls i portar diners a casa .
(trg)="8.18"> နံနက ် ပိုင ် းတွင ် ၁၀-၁၂ ကီလိုမီတာ ခန ့ ် ပြေးခြင ် းနှင ့ ် ညနေပိုင ် းတွင ် ၁၀-၁၂ ကီလိုမီတာခန ့ ် ပြေးခြင ် းတို ့ ပါ၀င ် သည ် ။

(src)="8.6"> La seva rutina diària és : alçar-se prompte , córrer entre 10 i 12 quilòmetres al matí i uns altres 10 o12 quilòmetres a la vesprada .
(trg)="9.1"> တောင ် ကျော ် ဖြတ ် ပြေး အားကစားတွင ် နာမည ် စိုက ် ထူနိုင ် ခဲ ့ ပြီဖြစ ် သော မီရာသည ် အပြင ် းစား မာရသွန ် အပြေးသမားများအဖို ့ အားကျအတုယူဖွယ ် အားကစားသမားတစ ် ယောက ် ဖြစ ် သည ် ။

(src)="8.7"> També practica l ' escalada de muntanya i el ciclisme .
(trg)="10.1"> သူမအနေဖြင ့ ် ထိုကလေးငယ ် များသို ့ အကြံကောင ် းတစ ် ခု ပေးထားသည ် မှာ

(src)="9.1"> Mira , que ara és un nom reconegut en el trail running , és tota una inspiració per als aspirants a la ultramarató .
(trg)="10.2"> " အခွင ့ ် အရေးဆိုတာ မြစ ် ထဲမှာမျောနေတဲ ့ သစ ် ရွက ် လိုပဲ ၊

# ca/2015_10_el-mural-gegant-que-va-convertir-las-palmitas-en-el-primer-barri-magic-de-mexic_.xml.gz
# my/2015_10_1142.xml.gz


(src)="1.1"> El mural gegant que va convertir Las Palmitas en el primer barri " màgic " de Mèxic
(trg)="1.2"> လာ ့ ( စ ) ပါမီတား ( စ ) နှင ် ့ အကြီးစား နံရံဆေးရောင ် စုံရေးဆွဲမှုကြီး ၏ နောက ် ဆုံးအဆင ် ့ ။

(src)="1.2"> Las Palmitas i el macromural en la seva etapa final .
(trg)="4.4"> သူတို ့ ၏ Facebook စာမျက ် နှာက အခုလို ဆိုသည ် -

(src)="1.3"> Imatge de la pàgina de Facebook del col · lectiu Germen Crew i emprada amb permís .
(trg)="4.10"> ကျွန ် တော ် တို ့ သည ် အများပြည ် သူနေရာများတွင ် နေထိုင ် သူများအတွက ် ပိုမိုအသုံးဝင ် စေရုံသာမက ပညာပေးမှုဖြစ ် ပေါ ် စေပြီး ၊

(src)="3.2"> A la seva pàgina de Facebook diuen :
(trg)="4.19"> ကျနော ် တို ့ မိသားစုတွေအားလုံးမှာ သဟဇာတနှင ် ့ အတူယှဉ ် တွဲနေထိုင ် မှုတွေကို အများကြီးတွေ ့ ခဲ ့ ရတယ ် ။

# ca/2015_10_refugiats-sirians-informeu-vos-be-abans-de-contar-les-seues-histories_.xml.gz
# my/2015_11_1186.xml.gz


(src)="1.1"> Refugiats sirians ?
(trg)="1.1"> ဆီးရီးယား တိမ ် းရှောင ် သူတွေ အကြောင ် းလား ။

(src)="1.2"> Informeu-vos bé abans de contar les seues històries
(trg)="1.3"> ဒုက ္ ခသည ် တွေဟာလည ် း လူသားတွေပါပဲ ။

(src)="1.3"> Els refugiats són éssers humans .
(trg)="1.4"> Photograph from Commons Wikimedia CC-BY-SA-3 .

(src)="2.1"> Malauradament , aquest any s ' està convertint en l ' any dels refugiats sirians .
(trg)="2.1"> ဤနှစ ် မှာ ဝမ ် းနည ် းစရာကောင ် းသည ် တစ ် ခုက ဆီးရီးယားဒုက ္ ခသည ် များ ၏ နှစ ် တစ ် နှစ ် လို ဖြစ ် နေတော ့ သည ် ။

(src)="2.2"> Tot i que la gran quantitat d ' històries de persones que han fugit del seu país destrossat per la guerra són descoratjadores , no hem de creure tot el que es diu .
(trg)="3.1"> ထိုကဲ ့ သို ့ ပြုလုပ ် ရခြင ် း ၏ ရည ် ရွယ ် ချက ် များကတော ့ လူတွေပိုများများကြည ် ့ အောင ် ပြုလုပ ် လိုခြင ် းမှ အစ နိုင ် ငံရေး ကြိုးကိုင ် လိုခြင ် း အဆုံး အမျိုးမျိုးရှိကြသည ် ။

(src)="3.1"> Les causes són diverses : des de l ' activisme en les xarxes socials o " clictivisme " fins a la política .
(trg)="3.2"> ဥပမာအားဖြင ် ့ ဥရောပရှိ အချို ့ လက ် ယာဘက ် နိုင ် ငံရေးပါတီများဟာ လတ ် တလော ဒုက ္ ခသည ် အရေးအခင ် းများကို အသုံးချကာ ဆီးရီးယား ဒုက ္ ခသည ် များ ဥရောပတွင ် ခိုလှုံမှုကို တံခါးပိတ ် ဖို ့ ၄င ် းတို ့ ၏ အစီအစဉ ် များကို တွန ် းပို ့ ရန ် ကျိုးစားနေကြသည ် ။

(src)="3.3"> De fet , una foto que , en teoria , mostrava uns refugiats sirians onejant la bandera de l ' Estat Islàmic a Alemanya , molt compartida al Facebook els últims dies , data de fa tres anys i no està relacionada amb la crisi actual .
(trg)="3.3"> အမှန ် ပင ် ယခု လက ် ရှိ Facebook ပေါ ် မှာ အလွန ် ပြန ် ့ နှံ ့ နေသော ဓာတ ် ပုံဖြစ ် သည ် ့ ဂျာမနီရှိ ဆီးရီးယား ဒုက ္ ခသည ် များ ISIS အိုင ် စစ ် အလံကို ဝှေ ့ ယမ ် းနေသည ် ဟုဆိုနေသော ဓာတ ် ပုံသည ် လွန ် ခဲ ့ သော သုံးနှစ ် က ဓာတ ် ပုံသာဖြစ ် သည ် ၊

(src)="4.3"> Compartit al grup de sirians en Bèlgica al Facebook , el vídeo anterior es comparteix amb el següent missatge :
(trg)="4.5"> ဘယ ် လ ် ဂျီယံရောက ် ဆီးရီးများ Facebook အုပ ် စု ၏ ဝေမျှထားသော အထက ် ဒီဗီဒီယိုကို အောက ် ပါစာတန ် းနှင ် ့ တွေ ့ နိုင ် သည ် ။

(src)="4.5"> Aquesta model serà famosa per aquest incident curiós i espontani que , de segur , no es repetirà .
(trg)="4.8"> မျှော ် လင ် ့ မထားတဲ ့ ဒုက ္ ခသည ် ရွှေ ့ ပြောင ် းသူတစု အီတလီမှာ လုံခြုံစိတ ် ချစွာ ကမ ် းခြေသို ့ ရောက ် ရှိလာပါတယ ် ။

(src)="4.6"> Molts d ' ells són sirians i palestins .
(trg)="4.10"> သူတို ့ ထဲက အများစုဟာ ဆီးရီးယား နှင ် ့ ပါလက ် စတိုင ် းတွေ ဖြစ ် ကြပါတယ ် ။

(src)="4.7"> Gràcies a Déu estan bé .
(trg)="4.11"> သူတို ့ ၏ အဘေးကင ် းလုံခြုံမှု အတွင ် ဘုရားသခင ် ကို ကျေးဇူးတင ် ပါတယ ် ။

(src)="4.8"> No obstant , la model que apareix al vídeo difós per tot arreu no és italiana i , ni tan sols el mateix vídeo està filmat a Itàlia .
(trg)="4.12"> သို ့ သော ် ယခုလက ် ရှိ ကျယ ် ကျယ ် ပြန ် ့ ပြန ် ့ ဝေမျှနေသည ် ့ ဗီဒီယိုသည ် အီတလီမှ မဟုတ ် သလို ရိုက ် ကူးထားသည ် ့ နေရာမှာလည ် း အီတလီတွင ် မဟုတ ် ပါ ။

(src)="4.9"> A més , els refugiats tampoc són sirians ni palestins .
(trg)="5.6"> ပင ် ပန ် းကြိုးစားမှု နှင ် ့ အထီးကျန ် မှုတို ့ ကို အလွန ် မြင ် ့ မားစွာ ပေးဆပ ် လာရတယ ် ဆိုတာကို အောက ် မေ ့ ဖို ့ ကလည ် း အရေးကြီးပါသည ် ။

(src)="4.14"> He conegut els Estats Units com un país amb un gran cor .
(trg)="5.7"> အမေရိကန ် နိုင ် ငံဟာ စိတ ် နှလုံးထား သဘောထားကြီးမားတဲ ့ နိုင ် ငံဆိုတာ ကျွန ် မ သိပါသည ် ။

(src)="5.1"> Tan sols hi ha un problema : La fotografia no és de Síria , sinó de l ' Aràbia Saudita .
(trg)="6.2"> ယင ် း ဓာတ ် ပုံကို ( ၂၀၁၄ ဇန ် နဝါရီလ တုန ် းက ) နာမည ် ကြီးကြီး အကောင ် ့ တစ ် ခုက Twitterပေါ ် တင ် ပြီး နောက ် ပြန ် ့ နှံ ့ သွားတာပါ " ဟု Harld Doornbos ဘလော ့ မှာ ရေးထားပါသည ် ။

(src)="5.2"> Foto del blog haralddoornbos .
(trg)="7.2"> အဆိုပါ ဓာတ ် ပုံမှာ ဆီးရီးယားမှမဟုတ ် ၊

(src)="6.2"> El xiquet que apareix en la foto és el seu nebot .
(trg)="9.6"> " ဟု ၄င ် းက ဖုန ် းမှ တဆင ် ့ ဆက ် လက ် ပြောကြားသည ် ။

(src)="6.7"> Aquesta és una altra fotografia del meu nebot Ibrahim darrere de les càmeres .
(trg)="10.4"> ပြောင ် းရွှေ ့ နေထိုင ် သူများက ဟလာလ ် အစားအသောက ် မဟုတ ် လို ့ လက ် မခံပါဟု ငြင ် းဆို

(src)="8.2"> Ací , a la frontera entre Macedònia i Grècia , els paquets d ' ajuda s ' estan rebutjant perquè tenen una creu roja en la caixa .
(trg)="12.4"> ဤကိစ ္ စနှင ် ့ ပက ် သက ် ကာ Twitter ပေါ ် တွင ် လူအများအပြားက ဒုက ္ ခသည ် များဟာ " ကျေးဇူးမသိ " ဟု အမျက ် ဒေါသနှင ် ့ တုံ ့ ပြန ် ခဲ ့ ကြသည ် ။

(src)="8.4"> A més , al Twitter , molts van reaccionar enutjats davant la " ingratitud " dels refugiats :
(trg)="12.6"> သူတို ့ ကို ပြန ် ပို ့ သင ် ့ တယ ် ။

(src)="12.1"> 4ª història : la imatge retocada d ' una mare siriana al mar
(trg)="12.13"> ဆီးရီးယားမိခင ် တစ ် ဦးဟာ ၄င ် း ၏ ကလေးငယ ် ကို ချီလျက ် လုံခြုံဘေးကင ် းရာသို ့ ရေကူးဖို ့ ကြိုးစားနေသည ် ဟုထင ် ရသော ဓာတ ် ပုံ ။

(src)="12.2"> Una mare siriana tracta de nedar per a salvar-se amb el seu bebé als braços .
(trg)="12.14"> ယင ် းဓာတ ် ပုံသည ် အင ် တာနက ် ပေါ ် တွင ် ပြန ် ့ နှုံသွားသည ် ။

(src)="12.3"> Aquesta foto , d ' una font desconeguda , va esdevenir viral , però , no és el que aparenta .
(trg)="12.15"> ( မူရင ် း တင ် သူကို မသိရ ) သို ့ သော ် အမှန ် တကယ ် ကတော ့ ယင ် း ဓာတ ် ပုံထဲမှာ မြင ် ရသလို မဟုတ ် ။

(src)="13.1"> Aquesta fotografia d ' una mare siriana lluitant per sobreviure al mar ha pegat la volta al món a través d ' Internet .
(trg)="13.1"> ပင ် လယ ် ထဲမှာ ရုန ် းကန ် နေသည ် ့ ဆီးရီးယားမိခင ် ၏ ဓာတ ် ပုံသည ် အွန ် လိုင ် း ပေါ ် တွင ် ပြန ် ့ နှုံနေသည ် ။

(src)="13.2"> No obstant , hi ha una errada .
(trg)="13.2"> သို ့ ပေမဲ ့ တခုခုကတော ့ လွဲနေသည ် ။

(src)="13.3"> Els internautes es van adonar ràpidament que la fotografia havia passat per Photoshop i havien cobert els cabells de la dona .
(trg)="13.3"> အင ် တာနက ် သုံးသူတွေဟာ ဓာတ ် ပုံဟာ photoshopped လုပ ် ခံထားရပြီး အမျိုးသမီး ၏ ဆံပင ် ကို ဖုံးအုပ ် ထားသည ် ကို မြန ် မြန ် ဆန ် ဆန ် သတိပြုမိခဲ ့ ကြသည ် ။

(src)="13.4"> Omneya Talaat va tuitejar :
(trg)="13.4"> Omneya Talaat က tweet တွင ် ဤသို ့ ပြောသည ် ။

(src)="13.6"> No hi ha res a discutir sobre açò .
(trg)="13.7"> ဒီနေရာမှာ ဘာမှ ငြင ် းခုန ် နေစရာ မရှိတော ့ ပါဘူး ။

(src)="13.7"> Al blog Phogotraphy es preguntaven per què s ' està usant una fotografia retocada per a posar en relleu les desgràcies dels refugiats sirians :
(trg)="13.8"> Phogotraphy ဘလော ့ ဂ ် က ဆီးရီးယား ဒုက ္ ခသည ် များ ၏ အခက ် အခဲကို မီးမောင ် းထိုးပြဖို ့ ဘာ ့ ကြောင ် ့ ပြုပြင ် ပြောင ် းလဲထားတဲ ့ ဓာတ ် ပုံကို သုံးနေသလဲကို မေးခွန ် းထုတ ် ထားသည ် ။

(src)="13.12"> És important la seua vestimenta ?
(trg)="13.15"> သူမ ၏ ဝတ ် စားဆင ် ယင ် မှုက အရေးကြီးသလား ။

(src)="13.13"> Aquesta és l ' explicació de la fotografia :
(trg)="13.18"> အဟုတ ် ပါပဲ ထိုအဝတ ် အစားများအောက ် တွင ် လူသားတစ ် ဦးသာ ဖြစ ် သည ် ။

(src)="13.14"> És clar que darrere de la roba hi ha un ésser humà , una mare que ha perdut el seu xiquet i quasi també la seua vida .
(trg)="13.19"> သူမ ကလေး ၏ ဘဝ ဆုံရှုံးပြီး သူမ ကိုယ ် ပိုင ် အသက ် ကိုလဲ ဆုံးရှုံးလုနီးပါး ဖြစ ် နေသော မိခင ် တစ ် ဦး ဖြစ ် သည ် ။

(src)="13.15"> Volem preocupar-nos per aquesta persona i saber si ha sobreviscut per a contar la seua tragèdia .
(trg)="13.22"> သူမဟာ ကျွန ် တော ် ကဲ ့ သို ့ ပင ် ဝတ ် ဆင ် ထားတာကို တွေမြင ် နိုင ် သည ် ။

(src)="13.17"> Ara podem veure clarament que va vestida com nosaltres , a l ' estil occidental .
(trg)="13.26"> လူတို ့ သည ် ဆက ် လက ် ရှင ် သန ် လိုခြင ် းကို ကျွန ် ုပ ် တို ့ အကဲဖြတ ် ထင ် ကြေးပေးသင ် ့ ပါသလား ။

# ca/2015_09_apren-40-signes-amb-les-mans-dels-aborigens-daustralia-occidental_.xml.gz
# my/2015_12_1217.xml.gz


(src)="1.1"> Aprèn 40 signes amb les mans dels aborígens d ' Austràlia Occidental
(trg)="1.1"> သြစတြေးလျအနောက ် ပိုင ် း ကန ္ တာရဒေသတစ ် ဝှမ ် းမှ ဌာနေတိုင ် းရင ် းသားတို ့ ၏ လက ် ဟန ် သင ် ္ ကေတ ဆက ် သွယ ် နည ် းများကို လေ ့ လာကြည ် ့ ပါ

(src)="2.2"> Per a aquells que habiten en aquesta regió tan poc poblada , les grans distàncies del segon desert més gran d ' Austràlia també poden ser un repte a l ' hora de comunicar-se amb els veïns .
(trg)="2.1"> ကြမ ် းတမ ် းသော တောင ် တောင ် ရေမြေနှင ့ ် ပြင ် းထန ် သောရာသီဥတုတို ့ ရှိသော သြစတေးလျနိုင ် ငံအနောက ် ပိုင ် းမှ သဲကန ္ တာရသည ် ရှင ် သန ် နေထိုင ် ရန ် ခက ် ခဲလှသော နေရာတစ ် ခု ဖြစ ် သည ် ။

(src)="4.1"> Balgo , Austràlia Occidental Els signes amb les mans s ' han utilitzat tradicionalment com una forma de comunicació per als pobles aborígens que han ocupat aquesta terra durant segles , molt abans de l ' arribada de la telefonia mòbil i les tecnologies digitals .
(trg)="2.2"> လူနေနည ် းပါးသော ဤဒေသတွင ် အသက ် ရှင ် နေထိုင ် ရန ် ကြိုးပမ ် းကြသူများအဖို ့ သြစတြေးလျနိုင ် ငံရှိ ဒုတိယအကြီးဆုံး သဲကန ္ တာရ ၏ ကြီးမားကျယ ် ပြန ့ ် သော အကွာအဝေးတို ့ က ၄င ် းတို ့ အား အနီးတဝိုက ် ဒေသတွင ် နေထိုင ် သူတို ့ နှင ့ ် ဆက ် သွယ ် ဆက ် ဆံမှု ပြုလုပ ် နိုင ် ရန ် ခက ် ခဲစေပါသည ် ။

(src)="5.1"> Com a reconeixement a aquesta forma de comunicació tan pràctica , el productor local Willi Lempert es va associar amb un grup d ' ancianes aborígens entusiastes de la comunitat de Balgo .
(trg)="5.1"> လမ ် းပတ ် အနေဖြင ့ ် ထိုသင ် ္ ကေတတို ့ ကို လေ ့ လာနေရင ် း ဤသို ့ ရှင ် းလင ် းပြောပြသည ့ ် ဗီဒီယိုတစ ် ခု ဖန ် တီးရန ် စိတ ် ကူးရခဲ ့ ခြင ် း ဖြစ ် သည ် ။

(src)="6.2"> Destaca la importància d ' aquests signes amb les mans .
(trg)="5.2"> ၄င ် းက ထိုသင ် ္ ကေတတို ့ ၏ အရေးပါပုံကို ရှင ် းပြသည ် မှာ-

(src)="6.6"> Al vídeo , per a cada signe amb les mans que ensenyen les ancianes , apareix l ' equivalent en kukatja i la traducció a l ' anglès .
(trg)="7.1"> ဗီဒီယိုထဲတွင ် ပါ၀င ် ခဲ ့ သရုပ ် ဖော ် ခဲ ့ သူ အမျိုးသမီးကြီးများထဲမှ ပရီ ပရီ နှင ့ ် မနာရာ တို ့ သည ် ဒေသခံဘဝတွင ် လည ် း အရေးပါသည ့ ် အခန ် းကဏ ္ ဍတွင ် ပါ၀င ် ကြသည ် ။

(src)="7.1"> Lamprey va escriure que durant el rodatge del vídeo per al blog , s ' ho van passar molt bé .
(trg)="7.3"> စင ် တာ ၏ ၀က ် ဘ ် ဆိုဒ ် တွင ် ရေးသားထားသည ် မှာ " ကပုလုလန ် ဂူ တွင ် ဖြစ ် သမျှ ပျက ် သမျှသည ် သက ် ကြီးသူများ မရှိပဲနှင ့ ် ဖြစ ် မလာနိုင ် " ဟူ ၍ ဖြစ ် သည ် ။

(src)="8.5"> Això les converteix en les guardianes d ' una immensa riquesa d ' històries , habilitats i coneixement cultural .
(trg)="7.5"> ထို ့ အတွက ် ကြောင ့ ် ၄င ် းတို ့ သည ် ကြွယ ် ဝလှသော ယဉ ် ကျေးမှု အမွေအနှစ ် များ ၊