# ca/2013_02_entrevista-a-chanphal-sok-escriptor-i-lletrista-cambodja_.xml.gz
# km/2013_01_345_.xml.gz


(src)="1.1"> Entrevista a Chanphal Sok : Escriptor i lletrista cambodjà
(trg)="1.1"> បទសម ្ ភាសន ៍ ជាមួយលោក សុខ ចាន ់ ផល អ ្ នកនិពន ្ ធ ​ និងអ ្ នកនិពន ្ ធចម ្ រៀង

(src)="1.2"> Amb una vida plena d ' alt i baixos , Chanphal Sok va viure la seva infantesa anant d ' un lloc a un altre amb la seva mare per trobar alguna cosa amb la qual subsistir .
(trg)="1.2"> ស ្ ថានភាព ​ គ ្ រួសារ ​ មិន ​ អំណោយ ​ ផល ​ ធ ្ វើឲ ្ យ លោក សុខ ចាន ់ ផល ត ្ រូវផ ្ លាស ់ ​ ប ្ តូរ ​ ទី ​ កន ្ លែង ​ រស ់ ​ នៅ ​ ពី ​ កន ្ លែង ​ មួយ ​ ទៅ ​ កន ្ លែង ​ មួយ ​ ជាមួយ ​ ម ្ តាយ ​ របស ់ ​ លោក ក ្ នុង ​ នាម ​ ​ ជា ​ ​ កូនប ្ រុស ​ ​ លោក ​ ត ្ រូវ ​ ទទួល ​ ខុស ​ ត ្ រូវ ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ផ ្ គត ់ ផ ្ គង ់ ​ គ ្ រួសារ ។

(src)="1.3"> És sobre aquesta vida tan dura que escriu al seu bloc en llengua Khmer , mentre porta una vida a cavall entre les províncies de Kampong Cham i Kratie .
(src)="1.4"> Chanpal ha utilitzat el seu bloc principalment per escriure sobre literatura , petits relats , novel · les curtes i també un poc d ' història khmer en llengua Khmer .
(trg)="1.3"> ការ ​ សរសេរ ​ ជីវប ្ រវត ្ តិ ​ របស ់ ​ លោក ​ ក ្ នុង ​ ប ្ លុក ​ អំពី ​ ជីវិត ​ លំបាក ​ វេទនា ​ ក ្ នុង ​ រយៈ ​ ពេល ​ លោក ​ ​ រស ់ ​ នៅ ​ ​ ខេត ្ ត ​ កំពង ់ ចាម និង ​ ខេត ្ ត ​ ក ្ រចេះ លោក ចាន ់ ផល បាន ​ សរសេរ ​ ភាគច ្ រើន ​ ​ អំពី ​ អក ្ សរសាស ្ រ ្ ត ​ រឿងខ ្ លីៗ រឿងប ្ រលោមលោកខ ្ លីៗ រឿងប ្ រវត ្ តិសាស ្ រ ្ តខ ្ មែរ ជាភាសាខ ្ មែរ ។

(src)="1.5"> A vegades , utilitza el modest humor Khmer per escriure sobre la seva vida personal .
(trg)="1.4"> ពេលខ ្ លះ ​ ​ លោក ​ ក ៏ ​ បាន ​ សរសេរ ​ អំពី ​ រឿង ​ ប ្ រចាំ ​ ថ ្ ងៃ ​ របស ់ ​ លោក ​ តាម ​ បែប ​ កំប ្ លែង ​ បង ្ អាប ់ ​ ខ ្ លួន ​ ឯង ។

(src)="1.6"> El 2009 va guanyar el tercer premi dels Premis Literaris Nou Hatch pel seu relat de 10 pàgines ' Kaboub Luy ' o “ La cartera ” .
(trg)="2.1"> លោកបានបញ ្ ចប ់ ការសិក ្ សាផ ្ នែកអក ្ សរសាស ្ រ ្ តអង ់ គ ្ លេស ទោះ ​ បី ​ ជា ​ ភាគ ​ ច ្ រើន ​ លោក ​ ត ្ រវ ​ បាន ​ គេ ​ ទទួល ​ ស ្ គាល ់ ​ យ ៉ ាង ​ ទូលំ ​ ទូលាយ ​ ​ ថា ​ ជាអ ្ នកនិពន ្ ធចម ្ រៀង ​ ខ ្ មែរដ ៏ ល ្ បីមួយរូប ក ្ នុងវ ័ យ ២៨ឆ ្ នាំ អ ្ នកនិពន ្ ធបទចម ្ រៀង ហើយជាអ ្ នកសរសេរប ្ លុកដ ៏ ឆ ្ នើមរូបនេះ បាន ​ ធ ្ វើ ​ ការ ​ ក ្ នុង ​ ផលិត ​ កម ្ ម ​ រស ្ មី ​ ហង ្ សមាស ដែល ​ ជាផលិតកម ្ មដ ៏ ល ្ បីនៅក ្ នុងប ្ រទេស ។

(src)="3.1"> Chanphal Sok
(trg)="3.1"> សុខ ចាន ់ ផល “ ជីវិតគឺជាការដោះដូរ ។

(src)="4.1"> “ La vida és un estira i afluixa .
(trg)="3.2"> បន ្ ទាប ់ ​ ពី ​ បាន ​ សរសេរ ​ ជីវប ្ រវត ្ តិរបស ់ ខ ្ ញុំ ខ ្ ញុំទទួលស ្ គាល ់ ថាខ ្ ញុំបានដើរមកយ ៉ ាងឆ ្ ងាយណាស ់ ហើយ ។

(src)="4.2"> Després d ' haver escrit la història de la meva vida en aquest bloc , he vist que he caminat tant .
(src)="4.3"> La vida és un viatge , i encara que no sigui etern , és prou llarg per viure bé d ' ara endavant " va dir .
(trg)="3.3"> លោក ​ បាន ​ និយាយ ​ ថា ​ " ​ ជីវិតគឺជាការធ ្ វើដំណើរ បើ ​ ទោះបី ​ ជា ​ វា ​ មិន ​ នៅ ​ ស ្ ថិត ​ ​ ស ្ ថេរ ​ និរន ្ តរ ៍ ក ៏ ដោយ តែ ​ វា ​ ក ៏ ​ វែង ​ គ ្ រប ់ គ ្ រាន ់ ក ្ នុងការមានជីវិតរស ់ នៅយ ៉ ាងមានន ័ យបាន ។

(src)="4.4"> L ' escriptora de Global Voices Kounila Keo ha tingut l ' oportunitat d ' entrevistar Chanphal a través de correu electrònic .
(trg)="3.4"> " អ ្ នក ​ និពន ្ ធ ​ អត ្ ថបទ ​ ឲ ្ យ ​ ក ្ លូប ៊ យ វ ៉ យស ៍ ​ កែវ គូនីឡា ​ មាន ​ ឱកាស ​ ​ ធ ្ វើ ​ បទសម ្ ភាសន ៍ ​ ​ ​ ​ លោក ​ ចាន ់ ​ ផល តាមរយៈ ​ ​ អ ៊ ីម ៉ ែល ។

(src)="5.1"> 1 .
(trg)="4.1"> ១ .

(src)="5.2"> Crec que tens alguna cosa a veure amb els premis literaris Nou Hatch .
(trg)="4.2"> ខ ្ ញុំ ​ ​ គិត ​ ថា ​ លោក ​ បាន ​ ​ ប ្ រលង ​ ​ ​ យក ​ ពានរង ្ វាន ់ អក ្ សរសិល ្ បលោក នូ ហាច ។

(src)="5.3"> Quants més premis has guanyat ?
(trg)="4.3"> តើ ​ លោក ​ បាន ​ ជាប ់ ​ ពាន ​ រង ្ វាន ់ ​ អ ្ វី ​ ផ ្ សេង ​ ទៀត ​ ឬ ​ ទេ ?

(src)="5.4"> Què en penses , de la situació actual dels escriptors a Cambodja ?
(trg)="4.4"> តើ ​ លោក ​ គិត ​ ដូម ្ តេច ​ ចំពោះ ​ ស ្ ថានភាព ​ ​ ​ អ ្ នកនិពន ្ ឋបច ្ ចុបន ្ នក ្ នុងប ្ រទេសកម ្ ពុជា ?

(src)="5.5"> Escriure és una cosa natural per a mi .
(trg)="5.1"> សម ្ រាប ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ ការ ​ ​ និពន ្ ធ ​ ​ នេះ គឺ ​ កើត ​ ចេញ ​ ដោយ ​ ឯកឯង ។

(src)="5.6"> M ' encanta escriure , i aquest talent no va aparèixer d ' una manera tan fàcil , per la qual cosa l ' he d ' anar polint de tant en tant .
(trg)="5.2"> ខ ្ ញុំ ​ ស ្ រលាញ ់ ​ ការ ​ សរសេរ ​ ខ ្ លំាងណាស ់ ហើយទេពកោសល ្ យ ​ នេះ ​ ក ៏ ​ មិន ​ មែន ​ កើត ​ ឡើង ​ ដោយ ​ ងាយ ​ ស ្ រួល ដោយ ​ ខ ្ ញុំ ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ ខិតខំ ​ ដុះខាត ់ ​ ទេពកោសល ្ យ ​ នេះ ​ បន ្ ថែម ​ ទៀត ។

(src)="5.7"> Des que vaig descobrir que podia escriure , vaig començar a posar-me mans a l ' obra .
(trg)="5.3"> ចាប ់ ​ តាំង ​ ពី ​ ខ ្ ញុំ ​ ដឹង ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ អាច ​ សរសេរ ​ បាន ​ មក ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ ចាប ់ ផ ្ តើម ​ ខិតខំ ​ ដើម ្ បី ​ ឲ ្ យ ​ ​ ជំនាញ ​ ការ ​ និពន ្ ធ ​ នេះ ​ រីកចម ្ រើន ​ ។

(src)="5.8"> Des de llavors he tingut molt suport de les audiències que escolten les cançons que escric .
(trg)="5.4"> ចាប ់ ​ តាំង ​ ពី ​ ពេល ​ នោះ ​ មកខ ្ ញុំ ​ បាន ​ ទទួល ​ ការ ​ គំាទ ្ រ ​ យ ៉ ាង ​ ច ្ រើន ​ ពី ​ អ ្ នក ​ ​ គាំទ ្ រ ​ ដែល ​ បាន ​ ​ ស ្ ដាប ់ ​ បទចម ្ រៀង ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ និពន ្ ធ ​ ។

(src)="5.10"> Crec que molt poca gent a Cambodja està interessada en escriure novel · les .
(trg)="5.5"> ក ្ នុង ​ ឆ ្ នាំ ២០០៩ ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ ព ្ យាយាម ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ដង ​ ដើម ្ បី ​ ឈ ្ នះ ​ ពាន ​ រង ្ វាន ់ ​ លោក នូ ហាច ប ៉ ុន ្ តែ ​ ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ ត ្ រឹម ​ តែ ចំណាត ់ ​ ថ ្ នាក ់ ​ លេខ ​ ៣ សម ្ រាប ់ ​ ការ ​ ​ ​ ​ ​ ការ ​ និពន ្ ធ ​ រឿង ​ ខ ្ លី ​ កាបូបលុយ ហើយ ​ អត ្ ថបទ ​ ផ ្ សេង ​ ទៀត ​ ទទួល ​ បាន ​ ត ្ រឹម ​ តែ ​ លិខិត ​ សរសើរ ។

(src)="5.11"> Hi ha més periodistes que escriptors de novel · les o relats curts .
(trg)="5.6"> ខ ្ ញុំ ​ គិត ​ ថា ​ មាន ​ មនុស ្ ស ​ មិន ​ ច ្ រើន ​ នាក ់ ​ ទេ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ដែល ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ នឹង ​ ការ ​ ​ និពន ្ ធ ​ ហើយ ​ មាន ​ អ ្ នកកាសែត ​ ច ្ រើន ​ ជាង ​ អ ្ នកសរសេរ ​ អត ្ ថបទ ។

(src)="5.12"> Si em demanéssiu que us digués el nom dels novel · listes en llengua Khmer , és molt difícil conèixer-los tots .
(trg)="5.7"> ប ្ រសិន ​ បើ ​ អ ្ នក ​ ​ ឲ ្ យ ​ ខ ្ ញុំ ​ រាប ់ ​ ឈ ្ មោះ ​ អ ្ នក ​ និពន ្ ធ ​ ប ្ រលោម ​ លោក ​ ខ ្ មែរ នេះ ​ ជា ​ ការ ​ លំបាក ​ ណាស ់ ។

(src)="5.13"> Malauradament , els Khmer no llegeixen gaire ; a més a més , no gaires persones estan interessades en escriure .
(trg)="5.8"> តែ ​ គួរ ​ ​ ឲ ្ យ ​ ​ សោកស ្ តាយ ​ ប ្ រជាជន ​ ខ ្ មែរ ​ មិន ​ សូវ ​ ចូល ​ ចិត ្ ត ​ អាន ​ ទេ ហេតុ ​ ដូច ្ នេះ ​ ហើយ ​ មិន ​ សូវ ​ មាន ​ មនុស ្ ស ​ ច ្ រើន ​ នាក ់ ​ ដែល ​ ចូល ​ ចិត ្ ត ​ ការ ​ និពន ្ ធ ​ ។

(src)="5.14"> Si ho comparem amb els països veïns , Cambodja no produeix gaires llibres o pel · lícules locals , i fins i tot els nostres cinemes són força tranquils .
(trg)="5.9"> ប ្ រៀបធៀប ​ ទៅ ​ នឹង ​ ប ្ រទេស ​ ជិត ​ ខាង កម ្ ពុជា ​ មិន ​ បាន ​ បោះពុម ្ ព សៀវភៅ ឬ ​ ផលិត ​ កុន ​ ច ្ រើន ​ ណាស ់ ​ ណា ​ ទេ ហើយ ​ រោង ​ កុន ​ របស ់ ​ យើង ​ ​ ​ ក ៏ ​ ហាក ់ ​ ដូច ​ ជា ​ ស ្ ងប ់ ស ្ ងាត ់ ​ ខ ្ លាំង ​ ណាស ់ ​ ។

(src)="5.15"> 2 .
(trg)="6.1"> ២ .

(src)="5.16"> He vist que has utilitzat el Facebook i altres plataformes online per publicar els teus treballs .
(trg)="6.2"> ខ ្ ញុំ ​ ធ ្ លាប ់ ​ ឃើញ ​ លោក ​ ប ្ រើ ហ ្ វេសប ៊ ុក ​ និង ​ វែបសាយ ​ ផ ្ សេងដទៃ ​ ទៀត ​ ដើម ្ បី ​ បោះពុម ្ ព ​ ផ ្ សាយ ​ ​ អត ្ ថបទ ​ របស ់ ​ លោក ​ មែនដែរ ​ ឬ ​ ​ ទេ ?

(src)="5.17"> Què en penses , del món virtual , per a un professional com tu ?
(trg)="6.3"> តើ ​ លោក ​ យល ់ យ ៉ ាងណាចំពោះ ​ ​ សង ្ គម ​ នៅ ​ លើ ​ ប ្ រព ័ ន ្ ធ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ​ ​ សព ្ វថ ្ ងៃនេះ ​ ក ្ នុង ​ នាម ​ ជាអ ្ នកជំនាញដូចលោក ?

(src)="5.18"> No he estat capaç de guanyar ni un cèntim per la publicació de les meves històries al Facebook o a altres plataformes virtuals com issuu.com .
(trg)="6.4"> ទោះបី ​ ជា ​ ​ ខ ្ ញុំ ​ មិន ​ ធ ្ លាប ់ ​ បាន ​ រក ​ ប ្ រាក ់ ​ ចំណូល ​ សូម ្ បី ​ ​ មួយ ​ សេន ​ ពី ​ ការ ​ បោះពុម ្ ព ​ ផ ្ សាយ ​ ​ ​ រឿង ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ ​ នៅ ​ លើ ​ ហ ្ វេសប ៊ ុក ​ ឬវែបសាយ ​ ដទៃ ​ ​ ​ ទៀត ​ ដូចជា ​ issuu .

(src)="5.19"> No obstant això , estic content quan rebo suport dels lectors Khmer .
(trg)="6.5"> com ក ៏ ​ ដោយ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ ការ ​ សប ្ បាយ ​ ​ រីករាយ ​ ​ ​ ពេល ​ ដែល ​ មាន ​ ការ ​ គាំទ ្ រ ​ ​ ពី ​ ​ អ ្ នក ​ អាន ​ ​ ជនជាតិ ​ ខ ្ មែរ ។

(src)="5.20"> És per ells , per qui escric .
(trg)="6.6"> ​ ខ ្ ញុំសរសេរ ​ គឺសម ្ រាប ់ ​ អ ្ នក ​ អាន ។

(src)="5.21"> Per les meves audiències .
(trg)="6.7"> គឹ ​ សម ្ រាប ់ ​ អ ្ នក ​ អាន ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ ។

(src)="5.22"> Sense anar més lluny , he conegut molts lectors Khmer a la xarxa , i és un plaer per mi poder compartir tantes coses amb ells a través d ' Internet .
(trg)="6.8"> ​ ជារឿយៗ ​ ​ ខ ្ ញុំ ​ ​ បាន ​ ​ ជួប ​ ​ អ ្ នក ​ អាន ​ ​ ​ ជន ​ ជាតិ ​ ខ ្ មែរ ​ ​ នៅ ​ តាម ​ ប ្ រព ័ ន ្ ធ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ហើយ ​ ខ ្ ញុំ ​ ​ សប ្ បាយ ​ ចិត ្ ត ​ ដែល ​ បាន ​ ចែក ​ រំលែក ​ ​ រឿងរ ៉ ាវ ​ ​ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំក ្ នុងអ ៊ ីនធើណែតជាមួយ ​ ​ ពួកគេ ​ ។

(src)="5.23"> 3.Què en penses , del cost d ' impressió dels llibres en format paper a Cambodja ?
(trg)="6.10"> តើ ​ លោក ​ គិត ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ចំពោះ ​ ​ ​ ថ ្ លៃ ​ ចំណាយ ​ នៃ ​ ​ ការបោះពុម ្ ព ​ ​ សៀវភៅ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ?

(src)="5.24"> Creus que una plataforma online com poden ser els blocs ( wordpress / blogspot ) i Isuu és útil per als escriptors d ' aquí ?
(trg)="6.11"> តើ ​ លោក ​ គិត ​ ថា ​ វេទិកា ​ លើ ​ ប ្ រព ័ ន ្ ធ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ដូចជា ប ្ លុក ​ ( wordpress / blogspot ) និង Issuu មាន ​ សារៈ ​ សំខាន ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ អ ្ នក ​ និពន ្ ធ ​ នៅ ​ កម ្ ពុជា ​ ដែរ ​ ឬ ​ ទេ ?

(src)="5.26"> Des de fa temps , he publicat diversos llibres que no valien molt , però que eren difícils de vendre .
(trg)="6.13"> ចាប ់ ​ តាំង ​ ពី ​ មុន ​ រហូត ​ ដល ់ ​ ឥឡូវ ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ បោះពុម ្ ព ​ ផ ្ សាយ ​ សៀវភៅ ​ ពីរ ទៅ ​ បី ​ ក ្ បាល ដែល ​ ថ ្ លៃ ​ ចំណាយ ​ ដូចជា ​ មិន ​ សូវ ​ ខ ្ ពស ់ ​ ​ ​ ​ នោះ ​ ទេ ប ៉ ុន ្ តែ ​ មាន ​ ​ ការ ​ លំបាក ​ ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ លក ់ ​ ចេញ ។

(src)="5.27"> La distribució a les petites llibreries no va funcionar , per la qual cosa aquells qui els volien comprar també van tenir dificultats en trobar-los .
(trg)="6.14"> ការ ​ ដាក ់ ​ លក ់ ​ សៀវភៅ ​ ក ្ នុង ​ ​ តូប ​ ចែកចាយ ​ សៀវភៅតូចៗ ​ ​ គឺ ​ មិន ​ ​ ដំណើរ ​ ការ ​ ​ ដូច ្ នេះ ​ ហើយ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ មាន ​ បំណង ​ ចង ់ ​ ទិញ ​ សៀវភៅ ​ ទាំង ​ នោះ ​ ​ ក ៏ ​ ​ មាន ​ ​ ការ ​ លំបាក ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ស ្ វែងរក ។

(src)="5.28"> Finalment , vaig perdre molts diners en la impressió .
(trg)="6.15"> ជា ​ លទ ្ ធផល វា ​ បែរ ​ ជា ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ ខ ្ ញុំ ​ ​ ចំណាយ ​ លុយ ​ ​ ជាច ្ រើន ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ បោះពុម ្ ព ​ ។

(src)="5.29"> Quan publico les meves històries a internet , no m ' he de gastar ni un dòlar , encara que tampoc no guanyo res .
(trg)="6.16"> នៅ ​ ពេល ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ រឿង ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ តាម ​ អ ៊ ីនធើណែត ខ ្ ញុំ ​ មិន ​ ចំា ​ បាច ់ ​ ចំណាយ ​ អ ្ វី ​ ឡើយ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ខ ្ ញុំ ​ ក ៏ ​ មិន ​ មាន ​ ចំណូល ​ ​ ផង ​ ដែរ ​ ។

(src)="5.30"> 4 .
(trg)="6.18"> ៤ .

(src)="5.31"> Creus que Internet serà aviat un lloc important , per a escriptors com tu , on publicar la seva feina ?
(trg)="6.19"> តើ ​ លោក ​ គិត ​ ​ ថាបន ្ តិច ​ ទៀត ​ ​ ​ អ ៊ ីនធើណែត នឹង ​ ក ្ លាយ ​ ជា ​ ប ្ រភព ​ សំខាន ់ សម ្ រាប ់ ​ អ ្ នកនិពន ្ ធ ​ ដូច ​ រូប ​ លោក ក ្ នុង ​ ការ ​ បោះពុម ្ ព ​ ផ ្ សាយ ​ ការ ​ ងារ ​ របស ់ ​ លោក ​ ​ ដែរ ​ ឬ ​ ទេ ​ ​ ?

(src)="5.32"> Sempre he volgut ser escriptor , des que era petit .
(trg)="6.20"> តាំង ​ ពី ​ ខ ្ ញុំ ​ នៅ ​ ក ្ មេង ខ ្ ញុំ ​ ​ តែងតែ ​ មាន ​ បំណង ​ ចង ់ ​ ក ្ លាយ ​ ជា ​ អ ្ នក ​ និពន ្ ធ ​ ។

(src)="5.33"> Ara , una mica més gran , només vull compartir els meus pensaments amb la resta del món , per tant , les plataformes en línia són per mi la millor opció per publicar qualsevol història .
(trg)="6.21"> ពេល ​ ខ ្ ញុំ ​ ធំ ​ ឡើង ខ ្ ញុំ ​ ចង ់ ​ ចែក ​ រំលែក ​ ការ ​ គិត ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ ជាមួយ ​ ​ ​ ​ ​ អ ្ នក ​ ដៃទ ​ ទៀត ​ ​ នៅ ​ ​ ក ្ នុង ​ ពិភព ​ លោក វេទិកា ​ លើ ​ ប ្ រព ័ ន ្ ធអ ៊ ីនធើណែត ​ ​ ​ គឺ ​ ជា ​ ជម ្ រើស ​ ​ ល ្ អ ​ បំផុត ​ ​ ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ ​ បោះពុម ្ ព ​ ផ ្ សាយ ​ រឿង ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ។

(src)="5.34"> Arriba un punt en què no cal ser un escriptor professional per publicar les teves històries .
(trg)="6.22"> ដល ់ ​ ពេល ​ មួយ ​ អ ្ នក ​ មិន ​ ចំា ​ បាច ់ ​ ក ្ លាយ ​ ជា ​ អ ្ នក ​ និពន ្ ធ ​ ​ អាជីព ​ ដើម ្ បីបោះពុម ្ ព ​ រឿង ​ របស ់ ​ អ ្ នក ​ នោះ ​ ឡើយ ​ ។

(src)="5.35"> Internet proporciona eines molt fàcils que et permeten publicar els teus articles , històries o novel · les i tenir seguidors .
(trg)="6.23"> អ ៊ ីនធើ ​ ណែត ​ បាន ​ ផ ្ ដល ់ ​ ការ ​ ងាយ ​ ស ្ រួល ​ ជា ​ ច ្ រើន ដល ់ ​ អ ្ នក ​ សម ្ រាប ់ ​ ​ បោះ ​ ពុម ្ ព ​ ​ អត ្ ថបទ ​ រឿង ​ ឬ ​ ​ ក ៏ ​ រឿង ​ ប ្ រលោម ​ លោក ​ ​ ដែល ​ អ ្ នក ​ នឹង ​ មាន ​ អ ្ នក ​ ​ គាំទ ្ រ ​ ជា ​ ច ្ រើន ។

(src)="5.36"> Cada cop més Cambodjans tenen accés a la xarxa , i això és positiu per a l ' augment dels lectors online .
(trg)="6.24"> ​ មាន ​ ចំនួន ​ ប ្ រជាជន ​ ខ ្ មែរ ​ កាន ់ ​ តែ ​ កើន ​ ឡើង ​ ដែល ​ កំពុង ​ ប ្ រើ ​ ប ្ រាស ់ ​ ​ អ ៊ ីនធើណែត ដូច ្ នេះ ​ នេះ ​ ជា ​ ចំណុច ​ វិជ ្ ជមានសម ្ រាប ់ ​ ​ ការ ​ កើន ​ ឡើង ​ នៃ ​ ​ ចំនួន ​ អ ្ នក ​ អាន ​ ​ ​ លើ ​ ប ្ រព ័ ន ្ ធ ​ អ ៊ ីនធើណែត ។

(src)="5.37"> Quan no teníem Internet , havíem de suplicar a les editorials que publiquessin els nostres llibres , però ara Internet pot substituir les cases editorials en alguns aspectes .
(trg)="6.25"> កាល ​ ពី ​ មុន ​ ដែល ​ មិន ​ ទាន ់ ​ មាន ​ អ ៊ ីនធើណែត ពួក ​ អ ្ នក ​ និពន ្ ធ ​ ត ្ រូវ ​ រត ់ ​ ទៅ ​ រក ​ រោងពុម ្ ព ​ និង ​ អង ្ វរ ​ គេ ​ ឲ ្ យ ​ បោះពុម ្ ព ​ ​ ឲ ្ យ ​ ប ៉ ុន ្ តែ ឥឡូវអ ៊ ីនធើណែត ​ ហាក ់ បីដូចជា ​ បាន ​ ជំនួសរោងពុម ្ ព ​ ទៅ ​ ហើយ ។

(src)="5.39"> No obstant això , encara m ' agraden els llibres " en paper " , encara que el nostre país no tingui molts lectors de llibres .
(trg)="6.27"> ​ ទោះបី ​ ជាយ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ ខ ្ ញុំ ​ នៅ ​ តែ ​ ​ ស ្ រលាញ ់ ​ ក ្ រដាស ​ សៀវភៅ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ប ្ រទេស ​ របស ់ ​ យើង ​ មិន ​ សូវ ​ សម ្ បូរ ​ អ ្ នក ​ អាន ​ នោះ ​ ទេ ។

(src)="5.41"> Hem de trobar un equilibri .
(trg)="6.29"> យើង ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ ពុះពារ ​ ​ ដើម ្ បី ​ ​ ​ ​ ស ្ វែង ​ រក ​ នូវ ​ តុល ្ យភាព ។

(src)="5.42"> 5 .
(trg)="6.31"> ៥ .

(src)="5.44"> He utilitzat Internet durant uns quants anys , i amb això no vull dir que no recomano publicar llibres .
(trg)="6.33"> ខ ្ ញុំ ​ ​ បាន ​ ប ្ រើ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ បាន ​ ពីរ បីឆ ្ នាំ ​ ហើយ ​ ខ ្ ញុំ ​ ក ៏ ​ មិន ​ មាន ​ ន ័ យ ​ ថា ​ ខ ្ ញុំ ​ មិន ​ ណែនាំ ​ ឲ ្ យ ​ ​ ធ ្ វើ ​ ​ ​ ការបោះពុម ្ ព ​ ផ ្ សាយ ​ នោះ ​ ទេ ។

(src)="5.46"> Quan vaig utilitzar WordPress per primera vegada , vaig publicar les meves històries al bloc .
(trg)="6.35"> ​ ពេល ​ ដំបូង ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ​ បាន ​ ប ្ រើ WordPress ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ រឿង ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ តែ ​ ម ្ តង ។

(src)="5.47"> Tot i això , encara m ' agraden amb bogeria els llibres en paper perquè són com records que puc posar a la meva prestatgeria , a la tauleta de nit .
(trg)="6.36"> ទោះបី ​ ជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ដោយ ក ៏ ​ ខ ្ ញុំ ​ នៅ ​ តែ ​ ​ ​ ​ ចូលចិត ្ ត ​ ​ សៀវភៅ ​ ជាង ព ្ រោះ ​ វា ​ ហាក ់ ​ បី ​ ដូច ​ ជា ​ អនុស ្ សាវរីយ ៍ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ អាច ​ ដាក ់ ​ តំាង ​ ​ លើ ​ ធ ្ នើ ​ ​ ​ ​ សៀវភៅ លើ ​ ក ្ បាល ​ ដំណេក ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ។

# ca/2013_01_condemnen-leditor-duna-revista-tailandesa-per-insultar-el-rei_.xml.gz
# km/2013_01_367_.xml.gz


(src)="1.1"> Condemnen l ' editor d ' una revista tailandesa per " insultar " el rei
(trg)="1.1"> សកម ្ មជន ​ ថៃ ​ ​ ដែល ​ ​ ជា ​ ​ និពន ្ ធនាយក ​ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ចំនួន ១១ឆ ្ នាំពី " ​ បទប ្ រមាថ " ​ ព ្ រះមហាក ្ សត ្ រ

(src)="1.2"> La sala d ' audiències de Bangkok ( Tailàndia ) estava plena a vessar i commocionada el 23 de gener passat , després de sentir el veredicte del Jutjat Penal que va condemnar a 11 anys de presó Somyot Prueksakasemsuk , activista dels drets laborals i editor de la revista Voice of Taksin , per crims de lesa majestat ( insultar la família reial ) .
(trg)="1.2"> ក ្ នុង ​ បន ្ ទប ់ ​ សវនាការ ​ នាទីក ្ រុងបាងកក ​ ប ្ រទេស ​ ថៃ ​ ដែល ​ ពោរពេញ ​ ទៅ ​ ដោយ ​ មនុស ្ ស ​ ម ្ នា ​ គឺ ​ មាន ​ ​ ការ ​ ភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើល ​ ​ ​ យ ៉ ាង ​ ខ ្ លាំង ​ ​ បន ្ ទាប ់ ​ ​ ពី ​ ​ តុលាការព ្ រហ ្ ម ​ ​ ទណ ្ ឌ ​ ចេញ ​ សាល ​ ក ្ រមដាក ់ ពន ្ ធនាគារចំនួន ​ ១១ ឆ ្ នាំ ដល ់ ​ សកម ្ មជន ​ សិទ ្ ធិ ​ ពលករ ​ និងជា ​ និពន ្ ធ ​ នាយក ​ របស ់ ​ សំឡេង ​ ថាក ់ ស ៊ ីន លោក ស ៊ ុមយុត ​ ព ្ រឹក ្ សា ​ កាសេមស ៊ ុក ( Somyot Prueksakasemsuk ) ​ ពី ​ បទប ្ រមាថព ្ រះមហាក ្ សត ្ រ ។

(src)="1.3"> La commoció no era només pel veredicte de culpabilitat , sinó sobretot per la duresa de la sentència .
(trg)="1.3"> ការភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើល ​ នេះគឺ ​ ដោយសារ ​ តែ ​ សេចក ្ តី ​ សម ្ រេច ​ ឲ ្ យ ​ ​ មាន ​ ទោស ​ ចំពោះ ​ លោក ​ ស ៊ ុមយុត ​ និង ​ ​ ភាព ​ ធ ្ ងន ់ ​ ធ ្ ងរ ​ នៃ ​ ​ ទណ ្ ឌកម ្ ម ​ ។

(src)="1.5"> Somyot no va tenir tanta sort i va ser bufetejat amb un sentència de 5 anys per cada delicte , dos càrrecs en total , més un any addicional per la pena d ' un any suspesa , ara cancel · lada , que havia rebut el 2009 ( per un càrrec diferent ) .
(trg)="1.4"> ​ ខណៈ ​ ដែល ​ ទោស ​ ធ ្ ងន ់ បំ ​ ផុត ​ សម ្ រាប ់ ​ ​ ការ ​ ប ្ រមាថ ​ ព ្ រះមហាក ្ សត ្ រ ​ ​ ​ គឺការជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ១៥ ឆ ្ នាំ ករណី ​ មុន ​ គឺ ​ សុទ ្ ធតែមានរយៈ ​ ពេលខ ្ លីជាង ។
(trg)="1.5"> ​ ប ៉ ុន ្ តែ លោក ស ៊ ុមយុត ​ មិន ​ មាន ​ ​ ​ ​ ភ ័ ព ្ វសំណាង ​ ដូច ្ នោះ ​ ​ ទេ ​ លោក ​ ត ្ រូវ ​ ​ បាន ​ ផ ្ តន ្ ទា ​ ទោស ​ ឲ ្ យ ​ ជាប ់ ពន ្ ធ ​ នាគារ ៥ ឆ ្ នាំ ​ ចំពោះ ​ ករណីនី ​ មួយៗ ដែល ​ សរុប ​ មាន ​ ចំនួន ២ ករណី បូក ​ រួម ​ ទាំង ​ មួយ ​ ឆ ្ នាំ ​ បន ្ ថែម ​ ទៀត ​ ​ ចំពោះ ​ ការព ្ យួរ ​ ​ ទោសរយៈ ​ ពេលមួយឆ ្ នាំដែល ​ លោក ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ផ ្ តន ្ ទា ​ ទោស ​ នាឆ ្ នាំ២០០៩ ក ្ នុង ​ ករណី ​ មួយ ​ ផ ្ សេង ​ ទៀត ។

(src)="2.2"> Foto de Lillian Suwanrumpha , Copyright @ Demotix ( 1 / 23 / 2013 )
(trg)="2.2"> រូប ​ ថត ​ ដោយ លីលៀន សុវណ ្ ណ ​ រុមផា ​ សិទ ្ ធិ ​ ថត ​ ចម ្ លង ​ @ Demotix ( 1 / 23 / 2013 )

(src)="3.1"> Per a Somyot és un gran desengany perquè , segons es diu , es mostrava optimista i creia que se ' l consideraria innocent perquè no pensava que havia comès cap delicte .
(trg)="3.2"> ប ្ រាឆាថៃ ​ ​ បាន ​ រាយការណ ៍ ​ ថា ​ មិត ្ តភក ្ តិ ​ ​ របស ់ ​ លោក ​ ស ៊ ុមយុត ដែល ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ដែល ​ ​ គាត ់ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ឃុំ ​ ខ ្ លួន ​ អស ់ ​ រយៈ ​ ពេល ​ លើស ​ ពី ២០ ខែ ​ មក ​ នោះ ​ បាន ​ បង ្ ហើ ​ ប ​ ឲ ្ យ ​ ​ ដឹង ​ ថា ​ លោក ស ៊ ុមយុត ​ ​ ធ ្ លាប ់ ​ បាន ​ សង ្ ឃឹម ​ ថា ​ តុលាការ នឹង ​ ផ ្ តល ់ " ​ យុត ្ តិធម ៌ " ជូន ​ រូប ​ លោក ហើយ ​ ​ នឹង ​ ​ ធ ្ វើ ​ នូវ ​ រឿងដែលត ្ រឹមត ្ រូវ ។

(src)="3.3"> El seu advocat apel · larà contra la sentència i demanarà que se ' l declari lliure sota fiança .
(trg)="3.3"> មេធាវីរបស ់ ​ ​ លោក ស ៊ ុមយុត ​ នឹង ​ ធ ្ វើ ​ បណ ្ តឹង ​ ឧទ ្ ធណ ៍ ចំពោះ ​ សាលក ្ រម ​ នេះ ​ ព ្ រម ​ ​ ទាំង ​ ស ្ វែងរក ​ ការ ​ ដោះលែង ​ ​ ឲ ្ យ ​ នៅ ​ ក ្ រៅ ​ ឃុំ ។

(src)="4.1"> L ' optimisme de Somyot sorgeix de la naturalesa dels seus delictes .
(trg)="4.1"> សុទិដ ្ ឋិនិយម ​ របស ់ ​ លោក ស ៊ ុម ​ យុត ​ ​ កើត ​ ចេញ ​ ពី ​ ​ ​ ​ ​ ចរិត ​ លក ្ ខណៈនៃ ​ ទោស ​ របស ់ ​ លោក ។

(src)="4.2"> Somyot era l ' editor d ' una revista política , Voice of Taksin ( prohibida el 2010 ) , on va publicar dos articles al març del 2010 que les autoritats van considerar que violaven les lleis de lesa majestat .
(trg)="4.2"> លោក ស ៊ ុមយុត ​ គឺ ​ ជា ​ ​ និពន ្ ធ ​ នាយក ​ នៃ ទស ្ សនាវដ ្ តី ​ នយោបាយ ​ មួយ ​ ដែល ​ មាន ​ ឈ ្ មោះ ​ ថា សំឡេង ​ ថាក ់ ស ៊ ីន ​ ​ ​ ( ​ ត ្ រូវបាន ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ នាឆ ្ នាំ ២០១០ ) ដែល ​ បាន ​ ចុះ ​ ផ ្ សាយ ​ អត ្ ថបទ ​ ចំនួន ​ ពីរ ​ នាឆ ្ នាំ២០១០ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ គិត ​ ថា ​ បាន ​ រំលោភ ​ បំពាន ​ ច ្ បាប ់ ​ ​ ​ ការពារ ​ ​ ​ ព ្ រះមហាក ្ សត ្ រ ។

(src)="4.3"> Va ser acusat formalment el 2011 , i després d ' haver-li denegat la llibertat sota fiança 12 vegades , finalment el van condemnar el 23 de gener del 2013 .
(trg)="4.3"> លោក ​ ត ្ រូវ ​ ​ បាន ​ ប ្ តឹង ​ ជា ​ ផ ្ លូវ ​ ការ ​ ​ ក ្ នុង ​ ឆ ្ នាំ ​ ២០១១ ហើយ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ បដិសេធ ​ ចំពោះ ​ សំណើ ​ សុំ ​ នៅ ​ ក ្ រៅ ​ ឃុំ ចំនួន ​ ១២ ដង និង ​ ទី ​ បំផុត ​ ត ្ រូវ ​ បាន ផ ្ តន ្ ទា ​ ទោស ​ នៅ ​ ​ ថ ្ ងៃទី ​ ២៣ ខែ ​ មករា ឆ ្ នាំ២០១៣ ។

(src)="4.5"> Tot i això , el tribunal creia que no estava clar a qui es referien els articles i que Somyot , com a editor principal , hauria d ' haver sabut les repercussions que aquella publicació tindria .
(trg)="4.5"> ​ ទោះ ​ ជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ តុលាការ ​ ជឿជាក ់ ​ ថា ខ ្ លឹមសារ ​ នៃ ​ អត ្ ថបទ ​ បង ្ កប ់ ​ ន ័ យ ​ យ ៉ ាង ​ ច ្ បាស ់ ​ ថា ​ ​ ​ ​ ចង ់ ​ សំដៅចំពោះ ​ នរណា ​ ហើយ ​ ​ ក ្ នុង ​ នាម ​ ជា ​ អ ្ នកនិពន ្ ធ ​ នាយក ​ ជាន ់ ​ ខ ្ ពស ់ ​ លោក ស ៊ ុមយុត ​ គួរ ​ តែ ​ អាច ​ ដឹង ​ ពី ​ ​ លទ ្ ធផល ​ នៃ ​ ការ ​ បោះពុម ្ ពផ ្ សាយ ​ ​ របស ់ ពួកគេ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ​ ​ ពួកគេ ​ នៅ ​ តែ ​ ទទូច ​ បោះ ​ ពុម ្ ពផ ្ សាយ ​ ទៀត ។

(src)="4.8"> El veredicte va rebre moltes crítiques dels grups defensors dels drets humans a Tailàndia i internacionals , així com d ' agències de notícies internacionals .
(trg)="4.9"> សាលក ្ រម ​ នេះ ​ ទទួល ​ រង ​ នូវ ​ ការរិះគន ់ ​ ជាច ្ រើន ​ ពី ​ ​ អង ្ គការ ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ នៅ ​ ប ្ រទេសថៃ ភ ្ នាក ់ ងារព ័ ត ៌ មាន ​ អន ្ តរជាតិ និង ​ ​ អង ្ គការ ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ សអន ្ តរជាតិ ។

(src)="4.9"> A Tailàndia , però , les notícies van tenir una cobertura més discreta per part dels mitjans de comunicació .
(trg)="4.10"> ទោះ ​ ជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ្ តី នៅ ​ ប ្ រទេស ​ ថៃ ​ មាន ​ ការរាយការណ ៍ ​ ពី ​ ព ័ ​ ត ៌ មាននេះតិចតួចបំផុត ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ​ បណ ្ ដាញ ​ សារព ័ ត ៌ មានសំខាន ់ ៗ ​ ​ ។

(src)="5.1"> Les reaccions dels internautes al veredicte de Somyot , com en altres casos anteriors , divergeixen .
(trg)="5.1"> ប ្ រតិកម ្ ម ​ របស ់ ​ ក ្ រុម ​ អ ្ នក ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ អ ៊ ីនធើណេត ​ ​ ចំពោះ ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ​ លោក ស ៊ ុម ​ ​ យុត ​ ក ៏ ​ ដូច ​ ជា ​ ករណី ​ មុនៗ ​ ដែរ គឺ ​ មានភាព ខ ្ វែងគំនិតគ ្ នា ។

(src)="5.2"> Alguns creuen que Somyot va tenir el que es mereixia perquè havia violat la llei de lesa majestat del país .
(trg)="5.2"> អ ្ នកខ ្ លះ ​ និយាយ ​ ថា ​ លោក ស ៊ ុមយុត ​ ស ័ ក ្ តិ ​ សម ​ នឹង ​ ទទួល ​ ទោស ​ ពី ​ ព ្ រោះ ​ លោក ​ នៅ ​ តែ ​ បន ្ ត ​ និយាយ រិះគន ់ ​ ចំពោះ ​ មាត ្ រាទី ១១២ ។

(src)="6.1"> Mitrapaap diu en una pubicació de la plataforma del Bangkok Post :
(trg)="6.1"> មីត ្ រាផាប ( mitrapaap ) បាន ​ និយាយ ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ គេហទំព ័ រ បាងកក ​ ប ៉ ុស ្ តិ ៍ ​ ថា ​ ៖ ​

(src)="6.2"> Era allà fora , lliure sota fiança .
(trg)="6.2"> គាត ់ ​ ស ្ ថិត ​ ​ នៅ ​ ក ្ រៅ ​ ឃុំ ។

(src)="6.4"> Cadascú ha de prendre les seves decisions basades en les lleis , tant se val si hi estàs d ' acord o no .
(trg)="6.4"> ​ បុគ ្ គល ​ ម ្ នាក ់ ​ ​ គូរ ​ តែ ​ ធ ្ វើ ​ ការ ​ ជ ្ រើសរើស ​ ដោយ ​ ផ ្ អែក ​ លើ ​ មូលដ ្ ឋាន ​ ច ្ បាប ់ ​ ដែល ​ មាន ​ ស ្ រាប ់ ទោះបី ​ ជា ​ អ ្ នក ​ ចូលចិត ្ ត ​ វា ​ ឬ ​ ​ អត ់ ​ ក ៏ ​ ដោយ ​ ។

(src)="6.5"> No es canvien les lleis per violar-les .
(trg)="6.5"> ​ អ ្ នក ​ មិន ​ អាច ​ ផ ្ លាស ់ ប ្ តូរ ​ ច ្ បាប ់ ​ ដោយ ​ ការ ​ ល ្ មើស ​ ច ្ បាប ់ ​ បាន ​ ទេ ​ ។

(src)="6.6"> Ploydonut va afegir :
(trg)="6.6"> ប ្ លយ ​ ដូណាត ់ ​ ( ploydonut ) បន ្ ថែម ​ ថា ​ ៖ ​

(src)="6.7"> Tailàndia és un bon país i gent dolenta que insulta el nostre país , les nostres institucions i que cometen delictes haurien d ' anar a la presó durant molt de temps .
(trg)="6.7"> ប ្ រទេស ​ ថៃ ​ គឺ ​ ជា ​ ប ្ រទេស ​ ដ ៏ ​ ល ្ អ ​ ​ មួយ ហើយ ​ មនុស ្ ស ​ អាក ្ រក ់ ​ ដែល ​ ប ្ រមាថ ​ ប ្ រទេស ​ ​ របស ់ ​ យើង ​ ​ ស ្ ថាប ័ ន ​ របស ់ ​ យើង ​ ​ និង ​ ជន ​ ដែល ​ ប ្ រព ្ រឹត ្ តិ ​ បទ ​ ឧក ្ រិដ ្ ឋ ​ ​ គប ្ បី ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ផ ្ តន ្ ទា ​ ទោស ​ ឲ ្ យ ​ ​ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ​ ឲ ្ យ ​ ​ បាន ​ យូរ ។

(src)="6.8"> Khon Thai Hua Jai Singh va escriure a la plataforma Manager :
(trg)="6.8"> ខុន ថៃ ហួចៃ សីង ្ ហ ​ ( Khon Thai Hua Jai Singh ) បានសរសេរនៅក ្ នុង គេហទំព ័ រ ​ ម ៉ ែណិជឺ ​ ( Manager ) ថា ៖ ​

(src)="7.1"> Per tots aquells que formen part del moviment antimonàrquic : si creieu que Tailàndia no és un bon lloc per viure perquè tenim la monarquia , llavors abandoneu el nostre estimat país , el país que venera la nostra monarquia .
(trg)="6.9"> ចំពោះ ​ រាល ់ ​ សកម ្ មភាព ​ ដែល ​ ពាក ់ ព ័ ន ្ ធ ​ នឹង ​ ការ ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង ​ ព ្ រះមហាក ្ សត ្ រ ប ្ រសិន ​ បើ ​ អ ្ នក ​ គិត ​ ថា ​ ប ្ រទេសថៃ មិនមែន ​ ជា ​ កន ្ លែង ​ ល ្ អ ​ ​ សម ្ រាប ់ ​ រស ់ ​ ​ នៅ ​ ដោយសារ ​ តែ ​ យើង ​ មាន ​ ស ្ ថាប ័ ន ​ ព ្ រះមហាក ្ សត ្ រ នោះ ​ សូម ​ អ ្ នក ​ ទាំង ​ នោះ ចាកចេញ ​ ពី ​ ប ្ រទេស ​ យើង ​ ទៅ ព ្ រោះ ​ ប ្ រទេស ​ ​ នេះ ​ ជា ​ ប ្ រទេស ​ ដែល ​ គោរព ​ ស ្ រលាញ ់ ​ ព ្ រះមហាក ្ សត ្ រ ។

(src)="7.3"> Ara és el moment de canviar d ' idea .
(trg)="6.14"> នោះ ​ ជា ​ ពេល ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ ប ្ តូរ ​ ផ ្ នត ់ ​ គំនិត ​ របស ់ ​ អ ្ នក ​ ហើយ ។

(src)="7.4"> No és pas massa tard perquè aquesta societat i la vostra família us perdonin pel que heu fet .
(trg)="6.15"> ​ ​ នៅ ​ មិន ​ ទាន ់ ​ ហួស ​ ពេល ​ នៅ ​ ឡើយ ​ ទេ ​ សម ្ រាប ់ ​ គ ្ រួសារ និង ​ សង ្ គម ​ របស ់ ​ អ ្ នក ​ ក ្ នុង ​ ​ ការ ​ អធ ្ យាស ្ រ ័ យ ​ ចំពោះ ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ ​ អ ្ នក ​ បាន ​ ប ្ រព ្ រឹត ្ តិ ។

(src)="7.5"> Heu d ' escollir el vostre camí .
(trg)="6.16"> អ ្ នក ​ ត ្ រូវតែ ​ ជ ្ រើសរើស ​ ផ ្ លូវដើរ ​ ​ ដោយ ​ ខ ្ លួនឯង ។

(src)="7.6"> Al contrari , grups defensors dels drets humans tant de Tailàndia com de l ' estranger condemnaven el veredicte i alguns deien que Somyot havia rebut aquesta dura sentència perquè era també un activista que proposava una reforma de l ' article 112 , que recull la llei de lesa majestat .
(trg)="6.17"> ផ ្ ទុយ ​ ទៅ ​ វិញ ក ្ រុម ​ សិទ ្ ធិមនុស ្ ស ​ ទាំង ​ ក ្ នុង ​ និង ​ ក ្ រៅ ​ ស ្ រុក ​ បាន ​ ធ ្ វើ ​ ការ ​ ថ ្ កោលទោស ​ ចំពោះ ​ សាលក ្ រម ​ នេះ ហើយ ​ អ ្ នកខ ្ លះ ​ ទៀត ​ អះអាងថា ​ ​ លោក ស ៊ ុម ​ យុត ​ ទទួល ​ ទោស ​ ធ ្ ងន ់ ​ យ ៉ ាង ​ ​ នេះ ​ ​ គឺ ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ លោក ​ គឺ ​ ជា ​ សកម ្ មជន ​ ក ្ នុងការ ​ ផ ្ តួចផ ្ តើម ​ ​ ​ ឲ ្ យ ​ ​ មាន កែ ​ ប ្ រែ ​ លើ ​ មាត ្ រា ​ ទី ​ ១១២ ​ ។

(src)="7.7"> 10 anys és una pena massa dura per una persona que té una opinió diferent dels altres .
(trg)="6.18"> រយៈពេល ​ ​ ១០ ឆ ្ នាំ ហាក ់ បី ​ ដូច ​ ជា ​ ធ ្ ងន ់ ​ ធ ្ ងរ ​ ពេក ​ ចំពោះ ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ មាន ​ ម ​ តិ ​ គំនិត ​ ផ ្ សេង ​ ពី ​ អ ្ នកដ ​ ទៃ ។

(src)="7.8"> Respectar les diferents opinions i els diferents valors és alguna cosa que la societat ha d ' aprendre , argumenta un activista tailandès .
(trg)="6.19"> គោរព ​ ដល ់ ​ មតិយោបល ់ និង ​ តម ្ លៃ ​ ខុសៗ ​ គ ្ នា ​ គឺ ​ ជា ​ អ ្ វី ​ ដែល ​ សង ្ គម ​ យើង ​ គួរ ​ តែ ​ រៀនសូត ្ រ ។
(trg)="6.20"> នេះ ​ បើ ​ យោង ​ តាម ​ ​ សម ្ តី ​ ​ ​ របស ់ ​ សកម ្ មជន ​ ជនជាតិ ​ ថៃ ​ ម ្ នាក ់ ។

(src)="7.9"> Luk Chaona Thai va escriure a la plataforma de Prachatalk :
(trg)="6.21"> លូក ឆាវណា ថៃ ​ ( Luk Chaona Thai ) សរសេរនៅលើ គេហទំព ័ រ ប ្ រាឆាថក ( Prachatalk ) យ ៉ ាងដូច ្ នេះថា

(src)="7.10"> El veredicte de culpabilitat de Somyot és un empresonament contra la llibertat de pensament .
(trg)="6.22"> ការ ​ ផ ្ តន ្ ទា ​ ​ ទោស ​ លោក ស ៊ ុមយុត ​ គឺ ​ ជា ​ ការ ​ រឹតត ្ បិត ​ ទៅ ​ លើសិទ ្ ធិ ​ សេរីភាព ​ នៃ ​ ការ ​ គិត ​ ដោយ ​ សេរី ។

(src)="7.11"> És natural , per als éssers humans , tenir diferents punts de vista i les persones han de poder viure en una societat on la gent tingui diferentes opinions .
(trg)="6.23"> វា ​ ជា ​ រឿង ​ ធម ្ មជាតិ ​ ដែល មនុស ្ ស ​ គ ្ រប ់ ​ រូប ​ មាន ​ ទស ្ សនៈ ​ ខុសៗ ​ គ ្ នា ហើយ ​ គ ្ រប ់ ​ រូប ​ គប ្ បី ​ អាច ​ រស ់ ​ នៅ ​ សង ្ គម ​ មួយ ​ ដែល ​ អ ្ នក ​ ដ ​ ទៃ ​ ទៀត ​ មាន ​ គំនិត ​ ផ ្ សេង ​ ពី ​ ខ ្ លួន ​ ។

(src)="7.12"> La decepció més gran , si bé no sorprèn , és la reacció inexistent del govern de Yingluck .
(trg)="6.24"> ការ ​ សោកស ្ តាយ ​ ដ ៏ ​ ធំ ​ តែ ​ មិន ​ មែន ​ ​ ជា ​ រឿង ​ គួរ ​ ឲ ្ យ ​ ​ ភ ្ ញាក ់ ​ ផ ្ អើល ​ គឺ ​ ប ្ រតិកម ្ ម ​ ​ ​ អសកម ្ ម ​ នៃ ​ ​ ​ រដ ្ ឋាភិបាល យីង ​ ឡាក ់ ​ ( Yingluck ) ។

(src)="7.15"> Tot i així , però , es creu que el partit governant Pheu Thai no té cap intenció d ' intervenir en aquest cas .
(trg)="6.27"> ប ៉ ុន ្ តែ ក ្ នុង ​ ​ នាម ​ ​ ជា ​ ​ ជន ​ ​ សង ្ ស ័ យ ​ ​ មួយរូប គណបក ្ សកាន ់ អំណាច ភឿ ថៃ ​ ​ ( Pheu Thai ) ​ មិន ​ មាន ​ បំណង ​ ក ​ ជ ្ រៀតជ ្ រែក ​ ​ ក ្ នុង ​ ​ ​ ករណី ​ នេះទេ ។

(src)="7.16"> Tal com diu el professor Cuncan McCargo :
(trg)="6.28"> ដូច ​ លោកសាស ្ ត ្ រាចារ ្ យ ​ ដាន ់ ខេន ម ៉ ែកខាហ ្ កូ ​ ( Duncan McCargo ) អះអាងថា ​ ៖

# ca/2013_04_xina-els-uigurs-defensen-la-seua-identitat-malgrat-les-prohibicions_.xml.gz
# km/2013_04_444_.xml.gz


(src)="2.1"> Tanmateix , res més lluny de la realitat , com es va demostrar , recentment , a la ciutat d ' Ürümqi , al nord-oest de la Xina , dins de la regió de majoria musulmana de Xinjiang , on els estudiants d ' ètnia uigur van ser proscrits i castigats per mostrar-se orgullosos de la seua cultura en algunes escoles i institucions públiques .
(trg)="2.1"> ទោះ ​ ជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ដោយ ​ ចំណុច ​ នេះ ​ ​ ​ ចាក ​ ឆ ្ ងាយ ​ ពី ​ ការ ​ ពិតខ ្ លាំងណាស ់ ។
(trg)="2.2"> ​ នេះ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ​ បង ្ ហាញ ​ ​ ​ ថ ្ មីៗ ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ទីក ្ រុង ​ ​ អ ៊ ូរូជិ នៅ ​ ទិស ​ ពាយព ្ យ ​ ​ នៃ ​ ​ ប ្ រទេស ​ ចិន ​ ​ ​ ក ្ នុង ​ តំបន ់ ​ ​ ដែល ​ មាន ​ ជនជាតិឥស ្ លាម ​ ភាគច ្ រើន ​ ​ ស ៊ ីងជាំង ​ សិស ្ ស ​ ដែល ​ ជា ​ ជនជាតិភាគតិច ​ អៃហឺ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ហាម ​ ប ្ រាម ​ ​ និង ​ ធ ្ វើ ​ ទារុណកម ្ ម ​ ​ ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ ​ អំពី ​ វប ្ បធម ៌ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ សាលា ​ រៀន និង ​ ​ ស ្ ថាប ័ ន ​ សាធារណៈ ​ មួយចំនួន ។

(src)="3.1"> Una imatge viral
(trg)="3.1"> រូប ​ ភាព ​ ដែល ​ រាលដាល ​

(src)="4.1"> El 5 de març de 2013 una fotografia que mostrava un grup d ' estudiants uigur de l ' Escola Experimental de Xinjiang , dempeus en el pati , va esdevenir viral .
(trg)="4.1"> នៅ ​ ថ ្ ងៃទី ​ ៥ ខែ ​ មីនា ឆ ្ នាំ ​ ២០១៣ ​ រូប ​ ថត ​ មួយ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ បង ្ ហាញ ​ យ ៉ ាងសុះសាយ ​ ​ ​ ដែល ​ ឃើញ ​ ​ សិស ្ ស ​ ជនជាតិ ​ អៃហឺ ​ មក ​ ពី ​ ​ សាលា ​ ​ ដកពិសោធន ៍ ​ ស ៊ ីងជាំង ​ មួយ ​ ក ្ រុម ​ ​ ឈរ ​ នៅ ​ ទីធ ្ លា ​ សាលា ​ ​ ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ ​ ​ ​ ការ ​ រៀប ​ រាប ់ ​ ខាង ​ ក ្ រោម ​ រូប ​ ថត ​ ថា : " សិស ្ ស ​ ទាំង ​ នេះ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ដាក ់ ​ ទារុណកម ្ ម ​ ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ការ ​ ពាក ់ ​ ថាជីយ ៉ ា ( Taqiyah ) " ។

(src)="5.1"> La foto viral que va circular per la xarxa el 5 de març .
(src)="5.2"> Foto procedent d ' Uighurbiz.net.
(trg)="5.1"> រូប ​ ថត ​ ដែល ​ រាលដាល ​ ​ ​ ​ បាន ​ ចែកចាយ ​ លើ ​ ប ្ រព ័ ន ្ ធ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ ​ កាល ​ ពី ​ ថ ្ ងៃទី ​ ៥ ខែ ​ មីនា ។

(src)="6.2"> La policia de Xinjiang va mantenir en tot moment que l ' incident no era més que una conspiració ordida pels poder estrangers .
(trg)="6.2"> នគរបាល ​ ស ៊ ីងជាំង ​ បន ្ ត ​ ​ ​ និយាយ ​ អះអាង ​ ថា ​ ​ ​ ​ ហេតុការណ ៍ ​ នេះ ​ ​ ​ ​ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ រៀប ​ ចំ ​ ​ ឡើង ​ ដោយ ​ ​ ​ ​ ​ កម ្ លាំង ​ ខាង ​ ក ្ រៅ ។

(src)="7.1"> Cartell a la porta principal de la Biblioteca Kashgar de la ciutat d ' Ürümqi : es prohibeix l ' entrada a l ' edifici als usuaris que porten el hijab o el vel .
(src)="7.2"> Foto procedent d ' Uighurbiz.net
(trg)="7.1"> ផ ្ លាក ​ សញ ្ ញា ​ ​ នៅ ​ លើ ​ ​ ទ ្ វារ ​ ​ ​ ខាងមុខ ​ របស ់ ​ បណ ្ ណាល ័ យ ​ កាសហ ្ កា ( ​ ​ Kashgar ) នៅ ​ ទីក ្ រុង ​ ​ អ ៊ ូរូជិ : អ ្ នក ​ អាន ​ ​ ​ ​ ពាក ់ ​ ហ ៊ ីចែប ( hijab ) ឬ ​ ស ្ បែ ​ បាំង ​ មុខ ​ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ ​ ​ ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ ចូល ​ ​ ក ្ នុង ​ អគារ ។

(src)="8.1"> No obstant aixó , les imatges pujades pels internautes mostren que no es tracta d ' un incident aïllat .
(trg)="8.1"> ទោះ ​ បី ​ ជាយ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ រូប ​ ភាព ​ បង ្ ហោះ ​ ដោយ ​ ​ ​ ​ ពលរដ ្ ឋ ​ អ ៊ ីនធើណែត ​ បង ្ ហាញ ​ ថា ​ ​ នេះ ​ មិន ​ មែន ​ ជា ​ ហេតុការណ ៍ ​ តែ ​ មួយ ​ នោះទេ ។

(src)="9.3"> Portar el Taqiyah és el somni de tot uigur perquè representa la nostra etnicitat i simbolitza la nostra cultura .
(trg)="9.3"> ការ ​ ពាក ់ ​ ​ ថាជីយ ៉ ា ​ ​ ​ គឺ ​ ជា ​ ក ្ ដី ​ សុបិន ​ របស ់ ​ ​ ​ អៃហឺ ​ គ ្ រប ់ ប ​ រូប ​ ដោយសារ ​ តែ ​ ​ នេះ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ​ ​ ​ ភាព ​ ជា ​ ជនជាតិ ​ ភាគ ​ តិច ​ ​ និង ​ ជានិមិត ្ ត ​ សញ ្ ញា ​ នៃ ​ ​ វប ្ បធម ៌ ​ របស ់ ​ យើង ។

(src)="9.4"> Quan veig , al batxillerat i la secundària , xics i xiques que porten el Taqiyah a l ' escola , em sent orgullosa .
(trg)="9.4"> នៅ ​ ពេល ​ ដែល ​ ខ ្ ញុំ ​ ឃើញ ​ ​ សិស ្ ស ​ សាលា ​ វិទ ្ យាល ័ យ និង ​ អនុវិទ ្ យាល ័ យ ​ ទាំង ​ ប ្ រុស ​ ទាំង ​ ស ្ រី ពាក ់ ​ ថាជីយ ៉ ា ​ ទៅ ​ សាលា ​ រៀន ​ ខ ្ ញុំ ​ មាន ​ មោទនភាព ​ ណាស ់ ។

(src)="9.5"> Estan molt més guapos amb el seus Taqiyah .
(trg)="9.5"> ​ ពួក ​ គេ ​ មើល ​ ទៅ ​ ​ សង ្ ហារ ​ និង ​ ស ្ រស ់ ​ ស ្ អាត ​ ពេល ​ ពាក ់ ​ ថាជីយ ៉ ា ។

(src)="9.6"> Ací porte el meu Taqiyah , no per imitar els altres .
(trg)="9.6"> ពេល ​ នេះ ​ ខ ្ ញុំ ​ ពាក ់ ​ ថាជីយ ៉ ា ​ របស ់ ខ ្ ញុំ ​ ​ មិនមែន ​ ដើម ្ បី ​ ធ ្ វើ ​ ត ្ រាប ់ ​ នរណា ​ ​ នោះទេ ។

(src)="9.7"> Sols vull mostrar respecte cap a la nostra cultura i personalitat ètnica .
(trg)="9.7"> ខ ្ ញុំ ​ គ ្ រាន ់ ​ តែ ​ ចង ់ ​ ​ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ការ ​ គោរព ​ ​ ​ ចំពោះ ​ វប ្ បធម ៌ ​ ជនជាតិ ​ ដើម ​ ភាគតិច និង ​ ចរិតលក ្ ខណៈ ​ របស ់ ​ យើង ​ ។

(src)="9.8"> M ' encanta el Taqiyah i parle pels uigur i per Xinjiang .
(trg)="9.8"> ខ ្ ញុំ ​ ស ្ រលាញ ់ ​ ថាជីយ ៉ ា ហើយ ​ ខ ្ ញុំ ​ និយាយ ​ ជំនួស ​ មុខ ​ ឲ ្ យ ​ អៃហឺ ​ ​ និង ​ ស ៊ ីងជាំង ។

(src)="9.9"> Molts manifesten el seu suport en el fil de comentaris :
(trg)="9.9"> មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ការ ​ គាំទ ្ រ ​ តាមរយៈ ​ មតិ ​ យោបល ់ ​ ដូច ​ ខាងក ្ រោម :

(src)="9.10"> Rainer Su : Sóc xinesa d ' ètnia han , però tens el meu suport .
(trg)="9.10"> Rainer Su : ខ ្ ញុំ ​ ជា ​ ជនជាតិ ​ ចិនហាន ​ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ​ ខ ្ ញុំ ​ គាំទ ្ រ ​ អ ្ នក ​ ។