# bn/2010_02_02_9136_.xml.gz
# km/2010_03_19_.xml.gz


(src)="1.1"> ক ্ যাম ্ বোডিয়া : ব ্ লগাররা খেমার সাহিত ্ য তুলে ধরছেন
(trg)="1.3"> នេះគឺជាសុភាសិតដ ៏ ល ្ បីល ្ បាញរបស ់ ប ្ រទេសកម ្ ពុជាដែលតែងតែលើកយកមកបង ្ រៀនក ្ នុងមុខវិជ ្ ជាអក ្ សរសាស ្ រ ្ តខ ្ មែរចាប ់ តាំងពីបឋមសិក ្ សារហូតដល ់ កម ្ រិតសិក ្ សាលំដាប ់ ខ ្ ពស ់ ។

# bn/2010_08_05_12145_.xml.gz
# km/2010_11_43_.xml.gz


(src)="1.1"> ক ্ যাম ্ বোডিয়া : ডাচের বিচারের রায়ে মিশ ্ র দৃষ ্ টিভঙ ্ গি
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ៖ ​ ទស ្ សន ​ ផ ្ សេង ​ ៗ ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ​ សាល ​ ក ្ រម ​ ​ របស ់ ​ ឌុច ​

(src)="1.3"> এখানে গুয়েক এভ ওরফে ডাচ নামে পরিচিত ব ্ যক ্ তির বিচার সাধিত হয়েছে ।
(src)="1.4"> তিনি সেই চারজন ব ্ যক ্ তির মধ ্ যে অন ্ যতম যারা বিচারের সম ্ মুখীন ।
(trg)="1.2"> អស ់ ​ រយៈពេល ​ ជាង ​ ៣០ឆ ្ នាំ ​ ​ បន ្ ទាប ់ ​ ពី ​ ការ ​ ដួល ​ រលំ ​ របស ់ ​ របប ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ​ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ ​ អង ្ គ ​ ជំនុំ ​ ជម ្ រះ ​ វិសាមញ ្ ញ ​ ក ្ នុង ​ តុលាការ ​ កម ្ ពុជា ​ ​ ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ប ្ រជាជន ​ ទូទៅ ​ ​ ហៅ ​ ថា ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ បាន ​ សម ្ រេចសាលក ្ រម ​ ដំបូង ​ បំផុត ​ ​ មួយ ​ កាល ​ ពី ​ ថ ្ ងៃ ​ ទី ​ ២៦ ខែ ​ កក ្ កដា ឆ ្ នាំ ​ ២០១០ ។

(src)="1.6"> গণহত ্ যা , মানবতার বিরুদ ্ ধে অপরাধ এবং যুদ ্ ধাপরাধের জন ্ য উক ্ ত ব ্ যক ্ তিদের আদালতে উপস ্ থিত করা হয় ।
(trg)="1.3"> ​ សាលក ្ រម ​ មួយ ​ នោះ ​ គឺ ​ ជា ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ កាំង ​ ហ ្ គេច ​ អៀវ ​ ហៅ ​ ឌុច ​ ម ្ នាក ់ ​ ក ្ នុង ​ ចំណោម ​ មនុស ្ ស ​ បួននាក ់ ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ នាំ ​ មក ​ តុលាការ ​ ដើម ្ បី ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ពីបទ ​ ប ្ រល ័ យ ​ ពូជសាសន ៍ , ឧក ្ រិដកម ្ ម ​ ប ្ រឆាំង ​ នឹង ​ ​ មនុស ្ ស ​ ជាតិ និង ​ ឧក ្ រិដ ្ ឋកម ្ ម ​ សង ្ រ ្ គាម ​ ​ អ ្ នកទាំងនោះ ​ រួមមាន នួន ជា ​ ឬ ​ ក ៏ ​ បងធំ ​ ទីពីរ , ​ អៀង សារី ​ , អៀង ធីរិទ ្ ធិ ​ ( ស ្ រី ្ ត ​ ខ ្ លាំង ​ ​ ក ្ នុង ​ សម ័ យ ​ ខ ្ មែរ ​ ​ ក ្ រហម ) ​ និង ខៀវ សំផន ។

(src)="2.2"> তাকে ৩৫ বছরের কারাদণ ্ ড প ্ রদান করা হয়েছে ; যেহেতু তিনি গত ১৬ বছর ধরে জেলে বন ্ দি আছেন , তাই তার কারাবাসের মেয়াদ কমিয়ে ১৯ বছর করা হয় , যে কারাবাসের সাথে অর ্ ন ্ তভুক ্ ত রয়েছে ১৯৯৯ সালে সামরিক আদালত কর ্ তৃক প ্ রদান কৃত অবৈধ আটকাদেশ ।
(trg)="2.1"> ឌុច ប ្ រធាន ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ទួល ស ្ លែង ត ្ រូវ ​ បាន ​ កាត ់ ​ ក ្ តី ​ ឲ ្ យ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ៣៥ ​ ឆ ្ នាំ ប ៉ ុន ្ តែ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ កាត ់ ​ បន ្ ថយ ​ មក ​ ត ្ រឹម ​ តែ ​ ១៩ ​ ឆ ្ នាំ ​ ដោយ ​ សារ ​ មាន ​ ការ ​ ឃុំឃាំង ​ ​ អស ់ ​ ១៦ ​ ឆ ្ នាំ ​ មកហើយ ​ រួមទាំង ​ ការឃុំឃាំង ​ ដោយ ​ មិន ​ ស ្ រប ​ ច ្ បាប ់ ​ ដោយ ​ តុលាការ ​ យោធា ​ កាលពី ​ ឆ ្ នាំ ១៩៩៩ ។

(src)="2.3"> এই রায় বিভিন ্ ন প ্ রতিষ ্ ঠান ও ব ্ যক ্ তি , বিশেষ করে যারা খেমাররুজ শাসনামলে যন ্ ত ্ রণা ভোগ করে তাদের ভেতরে মিশ ্ র প ্ রতিক ্ রিয়ার সৃষ ্ টি করে ।
(src)="3.1"> প ্ রথমত , একদল লোক অপেক ্ ষায় ছিল খেমাররুজদের অপরাধ আদালত বিচারে কি রায় প ্ রদান করে তার জন ্ য ।
(trg)="2.2"> សាលក ្ រម ​ នេះ ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ កើត ​ មាន ​ នូវ ​ ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ ផ ្ សេងៗ ​ ពី ​ បណ ្ តា ​ អង ្ កភាព ​ និង ​ បុគ ្ គល ​ ជាច ្ រើន ​ ជាពិសេស ​ បុគ ្ គល ​ ដែល ​ ទទួល ​ រង ​ ទារុណកម ្ ម ​ ក ្ នុង ​ កំឡុង ​ សម ័ យ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ។

(src)="3.2"> তারা এই রায়কে স ্ বাগত জানিয়েছে ।
(trg)="2.3"> ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ ទាំង ​ នេះ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ចែក ​ ជាបី ​ ក ្ រុម ​ ។

(src)="3.3"> তারা একে ক ্ যাম ্ বোডিয়ার এবং বিশেষ করে মানবাধিকার লঙ ্ ঘনের শিকার ব ্ যক ্ তিদের জন ্ য এই রায়কে এক ঐতিহাসিক মুহূর ্ ত বলে অভিহিত করছে ।
(trg)="3.1"> ក ្ រុមទីមួយ គឺ ​ ក ្ រុម ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ កំពុង ​ តែ ​ រង ់ ចាំ ​ នូវ ​ លទ ្ ធផល ​ ពី ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ បាន ​ ស ្ វាគមន ៍ ​ នូវ ​ សាលក ្ រម ​ នេះបាន ​ កត ់ ​ សំគាល ់ ​ នូវ ​ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ មួយ ​ នេះ ​ ថា ​ ជា ​ ព ្ រឹត ្ តិការណ ៍ ​ ប ្ រវត ្ តិសាស ្ រ ្ ត ​ មួយ ​ ជាពិសេស ​ ចំពោះ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ការរំលោភ ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ។

(src)="3.4"> শোভাচানা পোয়ু একজন স ্ বেচ ্ ছাসেবী শিক ্ ষক এবং ব ্ লগার যিনি এই বিচার কার ্ য চলার সময় উপস ্ থিত ছিলনে ।
(src)="3.5"> তিনি সাথে সাথে তার অনুভূতির কথা জানিয়ে একটি পোস ্ ট লিখেন :
(trg)="3.2"> ​ ពូ ​ Sovachana ជា ​ គ ្ រូ ​ បង ្ រៀន ​ ស ្ ម ័ គ ្ រ ​ ចិត ្ ត ​ និង អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លក ់ ​ ក ៏ ​ បាន ​ ចូល ​ រួម ​ ស ្ តាប ់ ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ក ៏ ​ បាន ​ សរសេរ ​ លើ ​ ប ្ លក ់ ​ ភ ្ លាមៗ ​ នោះ ​ ដើម ្ បី ​ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ អារម ្ មណ ៍ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ ៖

(src)="3.6"> আদালত কক ্ ষে আমি আরো ৫০০ জন ব ্ যক ্ তির সাথে সরাসরি উপস ্ থিত থেকে ব ্ যক ্ তিগতভাবে মিশ ্ র এই বিচার প ্ রক ্ রিয়ার সাক ্ ষী ছিলাম , যে সমস ্ ত লোকের বেশির ভাগই খেমাররুজ শাসনের শিকার ।
(trg)="3.3"> នៅ ​ ក ្ នុង ​ តុលាការ ​ ខ ្ ញុំ ​ បាន ​ មើល ​ ឃើញ ​ ដោយ ​ ផ ្ ទាល ់ ​ ពី ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ កូនកាត ់ ​ ជាមួយ ​ មនុស ្ ស ​ ជាង ​ ៥០០ ​ នាក ់ ​ ដែល ​ ភាគច ្ រើន ​ គឺ ​ ជា ​ អ ្ នក ​ រងគ ្ រោះ ​ ។

(src)="3.8"> এর জন ্ য এই সমস ্ ত ব ্ যক ্ তিরা ৩০ বছর ধরে অপেক ্ ষা করেছিল , তাদের জন ্ য এটা এক ন ্ যায়বিচার ।
(trg)="3.4"> វា ​ គឺ ​ ជា ​ បទ ​ ពិសោធន ៍ ​ ឈានមុខ និង ហេតុការណ ៍ ​ ប ្ រវត ្ តិសាស ្ រ ្ ត ​ មួយ ​ សម ្ រាប ់ ​ ជន ​ រងគ ្ រោះ ​ ដែល ​ បាន ​ រង ់ ​ ចាំ ​ អស ់ ​ រយៈពេល ​ ជាង ​ ៣០ ​ ឆ ្ នាំ ​ ដែល ​ នៅ ​ ទីបំផុត ​ ក ៏ ​ មាន ​ ភាព ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ខ ្ លះៗ ​ ដែរ ​ ។

(src)="3.10"> এই স ্ মরণীয় মূহূর ্ তে , আমি পিছে ফিরে যেতে চাই খেমাররুজের শিকার এক ব ্ যক ্ তির উপর দৃষ ্ টি প ্ রতিফলিত করতে এবং তার কণ ্ ঠস ্ বর তুলে ধরতে চাই ; তিনি আমার পরলোকগত মাতা , তার নাম কাম ইয়ুক লিম ।
(trg)="3.6"> មួយ ​ វិញ ​ ទៀត អៀ សុផល អ ្ នក ​ ដែល ​ រួច ​ គេច ​ ពី ​ សេចក ្ តី ​ ស ្ លាប ់ ​ ក ្ នុង ​ របប ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ ដែល ​ ធ ្ លាប ់ ​ បាន ​ ឡើង ​ និយាយ ​ ​ ក ្ នុង ​ TED ទាក ់ ទង ​ នឹង " ការរត ់ ​ ភៀស ​ ខ ្ លួន ​ ចេញ ​ ពី ​ របប ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ " ​ កាល ​ ពី ​ ខែ ​ កុម ្ ភៈ ​ ឆ ្ នាំ ​ ២០០៩ នៅ ​ ទីក ្ រុង ​ ឡុង ​ ប ៊ ិច ​ រដ ្ ឋ ​ កាលី ​ ហ ្ វរ ​ ញ ៉ ា ​ រំលឹក ​ ពី ​ ពាក ្ យ ​ សម ្ តី ​ របស ់ ​ ម ្ តាយ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ នៅ ​ ពេល ​ ដែល ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ ប ្ រកាស ​ ថា ​ ៖

(src)="3.11"> এই দিনটি দেখার জন ্ য তিনি আর বেঁচে নেই , কিন ্ তু তাতে কিছু আসে যায় না ।
(src)="3.12"> তার হিসেবে ন ্ যায়বিচার অনিবার ্ য , তবে তা বৌদ ্ ধ মতে সাধিত হয়েছে ।
(trg)="3.7"> ក ្ នុង ​ រយៈពេល ​ នេះ ​ ខ ្ ញុំ ​ ចង ់ ​ ត ្ រលប ់ ​ ទៅ ​ ឆ ្ លុះ ​ បញ ្ ចាំង ​ និង ជា ​ តំណាង ​ ឲ ្ យ ​ ជនរង ​ គ ្ រោះ ​ ម ្ នាក ់ ​ ​ ៖ ​ ម ្ តាយ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ , ខាំ យក ់ ​ លីម ​ គាត ់ ​ មិន ​ អាច ​ មាន ​ ជីវិត ​ ដើម ្ បី ​ មើល ​ ឃើញ ​ នូវ ​ ថ ្ ងៃ ​ នេះ ​ នោះ ​ ទេ តែ ​ ទោះ ​ ជាយ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ ដោយ ​ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ ​ សង ​ ត ្ រលប ់ ​ មក ​ វិញ ​ តាម ​ ផ ្ លូវ ​ ព ្ រះពុទ ្ ធ ​ សាសនា ​ ។

(src)="3.13"> অনেক আগেই তিনি সিদ ্ ধান ্ ত প ্ রদান করে দিয়েছেন যে খেমাররুজেরা কর ্ মে অসৎ যারা তাদের অপরাধের জন ্ য শাস ্ তি পাবেই ।
(trg)="3.8"> គាត ់ ​ បាន ​ និយាយ ​ ជា ​ យូរ ​ មក ​ ហើយ ​ ថា ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ​ បាន ​ ធ ្ វើ ​ នូវអំពើ ​ អាក ្ រក ់ ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ពួក ​ គេ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជា ​ ត ្ រូវ ​ លុបលាង ​ នូវ ​ បាបកម ្ ម ​ ​ ទាំង ​ នោះ ​ ទោះ ​ ជាមិន ​ មែន ​ ក ្ នុង ​ ជាតិ ​ នេះ ​ តែ ​ គេ ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ លុបលាង ​ វា ​ នៅ ​ ជាតិ ​ ក ្ រោយ ​ ទៀត ​

(src)="3.14"> যদি এ জীবনে তারা শাস ্ তি না পায় , তাহলে পরবর ্ তী জীবনে পাবে ।
(src)="3.15"> অন ্ য এক দলের প ্ রতিক ্ রিয়া সেই সমস ্ ত ব ্ যক ্ তিদের কথা উল ্ লেখ করছে , যারা এই রায়ে হতাশ ।
(trg)="3.9"> ព ្ រឹត ្ តិកម ្ ម ​ របស ់ ​ ក ្ រុម ​ មួយ ​ ទៀត ​ គឺ ​ ជាក ្ រុម ​ ដែល ​ មិន ​ ពេញ ​ ចិត ្ ត ​ ចំពោះ ​ ការកាត ់ ​ ក ្ តី ​ នេះ ដោយ ​ យល ់ ​ ថា ​ ទោស ​ នេះ ​ គឺ ​ ស ្ រាល ​ ណាស ់ ​ សម ្ រាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ដែល ​ នៅ ​ ពី ​ លើ ​ ការ ​ សម ្ លាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ជាង ១៤,០០០ ​ នាក ់ ​ ។

(src)="3.16"> তারা দাবী করছে যে এই শাস ্ তি ১৪,০০০ ব ্ যক ্ তিকে হত ্ যা করা এক খুনীর জন ্ য অনেক সামান ্ য ।
(trg)="3.10"> ក ្ នុង ​ សំបុត ្ រ ​ មួយ ​ មាន ​ ចំណង ​ ជើ ់ ង ​ ថា " ​ ECCC មិនផ ្ តល ់ ​ នូវ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ សម ្ រាប ់ ​ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា " សរសេរ ​ ដោយ Jeffrey Serey Hola សង ្ កត ់ ​ ធ ្ ងន ់ ក ្ នុង ​ Press Release ដែល ​ សរសេរ ​ ដោយ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ កម ្ ពុជា ​ ។

(src)="3.17"> “ ইসিসিসি , ক ্ যাম ্ বোডিয়ার জনগণের ক ্ ষেত ্ রে কোন ন ্ যায় বিচার সাধন করেনি ” শিরোনামে নমপেন পোস ্ টের সম ্ পাদকের কাছে পাঠানো চিঠিতে জেফরি সেরেই হোলা উল ্ লেখ করেন ক ্ যাম ্ বোডিয়ার মানবাধিকার সংস ্ থার ( ক ্ যাম ্ বোডিয়ার সেন ্ টার ফর হিউম ্ যান রাইটস বা সিসি ্ এইচআর ) সংবাদ বিবৃতিটি ।
(trg)="3.11"> ទន ្ ទឹម ​ ជាមួយនឹង ​ ការ ​ ស ្ វាគមន ៍ ​ ពី ​ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ កម ្ ពុជា ​ ថា ​ នេះ ​ គឺ ​ ជាគំរូ ​ ល ្ អ ​ មួយ ​ សម ្ រាប ់ ​ តុលាការ ​ ក ្ នុង ​ ស ្ រុក ​ ដែលការ ​ កាត ់ ​ ទោសដោយ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ​ គឺ ​ នៅ ​ តែ ​ ជាបញ ្ ហា ​ ចោទ ​ ​ ដ ៏ ​ ធំ ​ មួយ ​ , Jeffrey ឆ ្ ងល ់ ថា ​ ប ្ រសិនបើ ​ ចង ់ ​ ផ ្ តល ់ ​ នូវ ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ជូន ​ ដល ់ ​ ជន ​ រង ​ គ ្ រោះ ហេតុអ ្ វី ​ ក ៏ ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ នេះ ​ គឺ ​ វា ​ នៅ ​ ​ " ស ្ រាល " នៅ ​ ឡើយ ​ ។

(src)="3.20"> জেফরি সামান ্ য শাস ্ তি প ্ রদানের বিষয়টি নিয়ে প ্ রশ ্ ন করেছেন , এই শাস ্ তি কি ঘটনার শিকার ব ্ যক ্ তিদের ন ্ যায় বিচার প ্ রদানের উদ ্ দেশ ্ য ।
(trg)="3.12"> ​ គេ ​ ចង ់ ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ យ ៉ ាង ​ ហោច ​ ណាស ់ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ មួយជីវិត ​ ព ្ រោះគ ្ មាន ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិត ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​ នោះ ​ ទេ ។

(src)="3.21"> এ ক ্ ষেত ্ রে দাবী ছিল ডাচের আজীবন কারাবাসের , কারণ ক ্ যাম ্ বোডিয়ায় মৃত ্ যুদণ ্ ড প ্ রদান বৈধ নয় ।
(trg)="3.13"> ​ មាន ​ មនុស ្ ស ​ ជា ​ ច ្ រើន ​ ចង ់ ​ ឲ ្ យ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិតគេ ​ ​ ទោះបី ​ ជា ​ ទោស ​ ប ្ រហារ ​ ជីវិត ​ គឺ ​ គ ្ មាន ​ ចែង ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ច ្ បាប ់ ​ កម ្ ពុជា ​ ក ៏ ​ ដោយ ​ ។

(src)="3.22"> বিষয়টি বোধগম ্ য যে , অনেকে চায় ডাচের ফাঁসি হোক , এমনকি যদি বর ্ তমানে ক ্ যাম ্ বোডিয়ায় মৃত ্ যুদণ ্ ড প ্ রদান অবৈধ ।
(trg)="3.14"> ការ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ឲ ្ យ ​ ជាប ់ ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ១៩ឆ ្ នាំ ​ គឺជា ​ ទោស ​ ស ្ រាល ​ ណាស ់ សម ្ រាប ់ ​ ទង ្ វើ ​ សម ្ លាប ់ ​ រង ្ គាល ​ របស ់ ​ គាត ់ ​ ។

(src)="3.23"> শাস ্ তি কমিয়ে ডাচকে ১৯ বছরের জন ্ য কারাদন ্ ড প ্ রদান করা তা এ রকম এক ভয়ঙ ্ কর গণহত ্ যার দায়ে দোষী ব ্ যক ্ তির জন ্ য অনেক বেশি দয়া প ্ রদর ্ শন করা ।
(trg)="3.15"> ​ ឌុច ​ យ ៉ ាង ​ ហោច ​ ណាស ់ ​ ក ៏ ​ គួរ ​ តែ ​ ទទួល ​ ទោស ​ ដោយ ​ នៅ ​ ក ្ នុង ​ ពន ្ ធនាគារ ​ ពេញ ​ មួយជីវិត សម ្ រាប ់ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ ឆ ្ លង ​ កាត ់ ​ នូវ ​ ដំណាក ់ ​ កាល ​ ដ ៏ ​ រន ្ ធត ់ ​ ទាំង ​ នោះ ​ តើ ​ ទោស ​ ដ ៏ ​ ស ្ រាល ​ មួយ ​ នេះ ​ អាច ​ ចាត ់ ​ ទុក ​ ថា ​ ជា ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ដែរ ​ ឬ ​ ទេ ?

(src)="3.27"> ক ্ যাম ্ বোডিয়ার জনগণ ন ্ যায়বিচার পেল না ।
(trg)="3.16"> សម ្ រាប ់ ​ ពួកគេ ​ វាដូចជាការ ​ វាយ ​ មួយ ​ ដៃ ​ តែ ​ ប ៉ ុណ ្ ណោះ ​ ។

(src)="3.28"> বার ্ নাড ক ্ রিশেরও একই আবেগ প ্ রকাশ করেছে ।
(trg)="3.17"> យុត ្ តិធម ៌ ​ នៅ ​ មិន ​ ទាន ់ ​ ផ ្ តល ់ ​ ឲ ្ យ ​ ដល ់ ​ ប ្ រជាជន ​ កម ្ ពុជា ​ នៅ ​ ឡើយ ​ ទេ ​ ។

(src)="3.29"> তিনি ক ্ যাম ্ বোডিয়ার জন ্ য আমেরিকার সাহায ্ য প ্ রদানকারী সংস ্ থার চেয়ারম ্ যান ।
(src)="3.30"> তিনি স ্ থানীয় বিদেশী দৈনিক পত ্ রিকা যার নাম ক ্ যাম ্ বোডিয়া ডেইলি , তার প ্ রকাশক ।
(src)="3.31"> টোকিও থেকে লেখা এক বার ্ তায় তিনি বলেন যে এই শাস ্ তি খুবই নগণ ্ য এবং গণ দাবী ছিল ডাচকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ।
(trg)="3.18"> អារម ្ មណ ៍ ​ មួយ ​ នេះ ​ គឺ ​ ប ្ រហាក ់ ​ ប ្ រហែល ​ ទៅ ​ នឹ ​ ងអារម ្ មណ ៍ ​ ដែល ​ បង ្ ហាញ ​ ដោយ Bernard Krisher ​ ប ្ រធាន ​ ​ ជំនួយ ​ អាមេរិច ​ សម ្ រាប ់ ​ កម ្ ពុជា ( American Assistant for Cambodia ) និង ​ ជា ​ អ ្ នក ​ បោះពុម ្ ព ​ នូវ ​ សារពត ៌ មាន ​ ក ្ នុង ​ ស ្ រុក ​ ជាភាសា ​ បរទេសមាន ​ ឈ ្ មោះ ​ ថា Cambodia Daily ​ ។

(src)="3.32"> ৩০ এর দশকে নাৎসি গণহত ্ যা থেকে বেঁচে যাওয়া অনেক ইহুদির মধ ্ যে অনেকে ছিল আমার আত ্ মীয় ।
(trg)="3.19"> ​ គាត ់ ​ បាន ​ សរសេរ ​ មក ​ ពី ​ ទីក ្ រុង ​ តូក ្ យូ ​ គាត ់ ​ និយាយ ​ ថា ​ ការកាត ់ ​ ទោស ​ នេះគឺ ​ វាជា ​ ទោស ​ ស ្ រាល ​ ខ ្ លាំង ​ ណាស ់ ​ ហើយ ​ គួរ ​ តែ ​ ចាប ់ ​ ឌុច ​ ព ្ យួរ ​ ករ ​ ។

(src)="3.33"> এর মধ ্ যে আমার পিতার ভাইবোনো অর ্ ন ্ তভুক ্ ত ছিল ।
(trg)="3.22"> ផ ្ ទុយ ​ មក ​ វិញ គឺ ​ មាន ​ មួយ ​ ក ្ រុម ​ ទៀត ​ ដែរ ​ មិន ​ គាំទ ្ រ ​ តុលាការ ​ ខ ្ មែរ ​ ក ្ រហម ឬ ​ ក ៏ ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ នោះ ​ ទេ ។

(src)="3.36"> আমি মনে করি ডাচের ফাঁসি হওয়া উচিত ।
(src)="3.37"> অন ্ যদিকে এমন একদল ব ্ যক ্ তি রয়েছে যারা খেমাররুজের বিচার অথবা ডাচের শাস ্ তি কোনটাকেই সমর ্ থন করে না ।
(trg)="3.23"> ក ្ នុង ​ ការ ​ សំភាសន ៍ ​ ជាមួយ BBC ជនរងគ ្ រោះ ​ ពីររូប ​ បាន ​ ចង ្ អុល ​ បង ្ ហាញ ​ អំពី ​ បញ ្ ហា ​ ភាព ​ គួរ ​ ឲ ្ យ ​ ជឿជាក ់ ​ របស ់ ​ តុលាការ ​ ដែល ​ គាំទ ្ រ ​ ដោយ UN ដោយ ​ និយាយ ​ ថា ​ ការ ​ ពិត ​ ទៅ ​ តុលាការ ​ នោះ ​ គឺ ​ គ ្ រាន ់ ​ តែ ​ បង ្ កើត ​ ឡើង ​ ដើម ្ បី ​ ឲ ្ យ ​ មាន ​ រូបភាព ​ ល ្ អ ​ ចំពោះ ​ សហគមន ៍ ​ អន ្ តរជាតិ ​ តែ ​ ប ៉ ុណ ្ ណោះ ​ ។

(src)="3.38"> বিবিসিকে প ্ রদান করা এক সাক ্ ষাৎকারে গণহত ্ যা থেকে বেঁচে যাওয়া ক ্ যাম ্ বোডিয়ার দুইজন নাগরিক জাতিসংঘ সমর ্ থিত ট ্ রাইবুনালের গ ্ রহণযোগ ্ যতার মত সমস ্ যাকে চিহ ্ নিত করেছেন ।
(trg)="3.25"> អ ្ នក ​ ទាំងពីរ ​ ចង ់ ​ ឃើញ ​ មេ ​ ដឹកនាំ ​ កំពូល ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ កាត ់ ​ ទោស ​ ពួកគេ ​ មិន ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ចំពោះ ​ ទោស ​ សម ្ រាប ់ ​ មនុស ្ ស ​ ក ្ នុង ​ កម ្ រិត ​ ឌុច ​ នេះ ​ ទេ ​ ដែល ​ គាត ់ ​ ច ្ បាស ់ ​ ជា ​ ស ្ លាប ់ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ មិន ​ ធ ្ វើ ​ តាម ​ បញ ្ ជា ​ ពី ​ ថ ្ នាក ់ ​ លើ ​ នោះ ​ ។

(src)="3.39"> তারা এই বাস ্ তবতাকে তুলে ধরেন যে , এটা তৈরি করা হয়েছে কেবল আন ্ তর ্ জাতিক সম ্ প ্ রদায়ের কাছে একটি ভালো ধারণা তৈরি করার জন ্ য ।
(trg)="3.26"> អ ្ វី ​ ដែល ​ កាន ់ ​ តែ ​ គួរ ​ ឲ ្ យ ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ នោះ ​ គឺ សូម ្ បី ​ តែ ​ មន ្ រ ្ តី ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ក ៏ ​ មាន ​ គំនិត ​ ផ ្ សេង ​ គ ្ នា ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ សាលក ្ រម ​ របស ់ ​ ឌុច ​ នេះ ​ ដែរ ។

(src)="3.40"> উভয়ে চান খেমাররুজদের প ্ রথম সারির নেতাদের মৃত ্ যুদণ ্ ড প ্ রদান করা হোক ।
(src)="3.41"> তারা খেমাররুজের এক নিম ্ ন সারির কর ্ মকর ্ তা ডাচের শাস ্ তির ব ্ যাপারে তেমন আগ ্ রহী নন ।
(trg)="3.27"> ទន ្ ទឹម ​ នឹង ​ ការសប ្ បាយ ​ ចិត ្ ត ​ របស ់ ​ រដ ្ ឋមន ្ រ ្ តី ​ ក ្ រសួង ​ ពត ៌ មាន ខៀវ កញ ្ ញ ៉ ារិទ ្ ធិ ​ ចំពោះ ​ សាលក ្ រម ​ នេះ រដ ្ ឋ ​ មន ្ រ ្ តី ​ ការបរទេស ​ ហោ ​ ណាំង ​ ហុង ​ បែរ ​ ជា ​ ខកចិត ្ ត ​ ដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ទោស ​ នេះ ​ មើល ​ ទៅ ​ ដូចជា ​ ស ្ រាល ​ ពេក ​ ។

(src)="3.42"> যদি সেই সময় সে নেতাদের আদেশ পালন না করত , তাহলে সে নিজেই নিজেকে হত ্ যা করতে বাধ ্ য হত ।
(trg)="4.1"> ខៀវ ​ កញ ្ ញ ៉ ារិទ ្ ធិ ​ បាន ​ និយាយ ​ ក ្ នុង ​ បទ ​ សំភាសន ៍ ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ វិទ ្ យុសំឡេង ​ សហរដ ្ ឋអាមេរិក ​ ថា ៖

(src)="3.43"> এমনকি কৌতুহলজনক বিষয় হচ ্ ছে সরকারের মন ্ ত ্ রীরা ডাচের রায়ে বৈপরীত ্ যপূর ্ ণ দৃষ ্ টিভঙ ্ গি প ্ রদান করেছেন ।
(src)="3.44"> যেখানে ক ্ যাম ্ বোডিয়ার তথ ্ যমন ্ ত ্ রী খিয়ু কানহারিত এই রায়ে খুশি , অন ্ যদিকে পররাষ ্ ট ্ রমন ্ ত ্ রী হর নামহঙ ডাচের এই সামান ্ য শাস ্ তিতে হতাশ ।
(trg)="4.2"> វា ​ បាន ​ បង ្ ហាញ ​ ថា ​ ទីមួយ ​ គឺការ ​ ប ្ តេជ ្ ញា ​ ចិត ្ ត ​ របស ់ ​ រាជ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ កម ្ ពុជា ក ្ នុង ​ ការ ​ ស ្ វែងរក ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ជូន ​ ប ្ រជា ​ ពលរដ ្ ឋ ​ ខ ្ មែរ ​ និង ​ ទីពីរ ​ ​ វាបាន ​ បង ្ ហាញ ​ អំពី ​ កម ្ រិត ​ ផ ្ នែក ​ វិជ ្ ជាជីវៈ ​ របស ់ ​ អង ្ គ ​ ចៅក ្ រម ​ របស ់ ​ យើង ​ ក ្ នុងការ ​ ស ្ វែងរក ​ យុត ្ តិធម ៌ ​ ជូន ​ ប ្ រជាពល ​ រដ ្ ឋខ ្ មែរ

(src)="4.1"> রেডিও ভোয়া খেমার সার ্ ভিসকে দেওয়া এক সাক ্ ষাৎকারে খিয়ু কানহারিত বলেন :
(trg)="4.3"> ផ ្ ទុយ ​ មក ​ វិញ ហោ ណាំងហុង ក ្ នុង ​ បទសំភាសន ៍ ​ ជាមួយ វិទ ្ យុ ​ អាស ៊ ីសេរី បង ្ ហាញពី ​ គំនិត ​ ផ ្ ទា

# bn/2010_09_29_12949_.xml.gz
# km/2010_11_57_.xml.gz


(src)="1.1"> ক ্ যাম ্ বোডিয়া : মোবাইল ফোনের বিতর ্ কিত বিজ ্ ঞাপন
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ​ ៖ ភាព ​ ចម ្ រូង ​ ចម ្ រាស ់ ​ ពី ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ ឃោសនា ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ទូរស ័ ព ្ ទ ​

(src)="1.2"> বিখ ্ যাত একটি ক ্ যাম ্ বোডিয়ার মোবাইল ফোনের সেবাদানকারী প ্ রতিষ ্ ঠানের সাম ্ প ্ রতিক একটি বিজ ্ ঞাপনে তরুণদের মধ ্ যে খারাপ আচরণকে উস ্ কিয়ে দেয়ার জন ্ য অনেক নেটিজেন সমালোচনা করেছেন ।
(trg)="2.1"> ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ ឃោសនា ​ ថ ្ មីៗ ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ទូរស ័ ព ្ ទ ​ ភាគ ​ ច ្ រើន ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ រិះគន ់ ​ ពី ​ បណ ្ តា ​ អ ្ នក ​ លេង ​ អ ៊ ីនធើ ​ ណេត ​ ​ ដោយ ​ សារ ​ ​ តែ ​ ការផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ អាកប ្ បកិរិយា ​ មិនសម ​ រម ្ យ ​ ក ្ នុង ​ ចំណោម ​ ពួក ​ យុវវ ័ យ ​ ។

(src)="1.3"> সেলকার ্ ডের এই বিজ ্ ঞাপনে দেখান হয় একদল তরুণ তাদের বন ্ ধুর নিতম ্ বের ছবি তুলে ইন ্ টারনেটের মাধ ্ যমে বিতরণ করছে ।
(trg)="2.2"> ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ CellCard បញ ្ ចាំង ​ ពី ​ យុវវ ័ យ ​ មួយ ​ ក ្ រុម ​ ថត ​ រូប ​ កំបេះ ​ គូថ ​ របស ់ ​ មិត ្ ត ​ ម ្ នាក ់ ​ ទៀត ​ ​ រួច ​ ក ៏ ​ បញ ្ ចូន ​ បន ្ ត ​ ទៅ ​ មិត ្ ត ​ ភក ្ តិ ​ ដទៃ ​ ទៀត ​ តាម ​ រយៈ ​ អ ៊ ីន ​ ធើណេត ​ ។

(src)="1.4"> এই বিজ ্ ঞাপনের মাধ ্ যমে কোম ্ পানি চাচ ্ ছে তাদের দ ্ রুতগতির ইন ্ টারনেট সেবার প ্ রচার করতে ।
(trg)="2.3"> ​ តាម ​ រយៈការ ​ ផ ្ សាយ ​ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ នេះ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ចង ់ ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ ពី ​ ល ្ បឿន ​ ដ ៏ ​ លឿន ​ របស ់ ​ សេវា ​ អ ៊ ីន ​ ធើណេត ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ ។

(src)="1.5"> কিন ্ তু মনে হচ ্ ছে কোম ্ পানিটি তাদের সামাজিক দায়িত ্ বের কথা ভুলে গেছে তরুণদের উস ্ কিয়ে দিয়ে এবং তাদের বন ্ ধুদের ব ্ যক ্ তিগত জিনিষের প ্ রতি সম ্ মান প ্ রদর ্ শন না করে ।
(trg)="2.4"> ប ៉ ុន ្ តែ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ក ៏ ​ ហាក ់ ​ ដូច ​ ជា ​ មិន ​ ចាប ់ ​ អារម ្ មណ ៍ ​ ចំពោះ ​ ការ ​ ទទួល ​ ខុស ​ ត ្ រូវ ​ សង ្ គម ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ ដូច ​ គ ្ នា ​ ដែរ ​ ដោយ ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ យុវវ ័ យ ​ បំពាន ​ សិទ ្ ធ ​ ឯកជន ​ របស ់ ​ មិត ្ ត ​ ភក ្ តិ ​ ខ ្ លួន ​ ។

(src)="2.1"> ব ্ লগার আর ক ্ যাম ্ বোডিয়ার নারী মিডিয়া সেন ্ টারের যোগাযোগ বিশেষজ ্ ঞ পিসেথ মাও তার চিন ্ তার কথা জানিয়েছেন আর দৃঢ় প ্ রতিবাদ জানিয়েছেন এই বিজ ্ ঞাপনের প ্ রতি আর একে নিষিদ ্ ধ করার অনুরোধ করেছেন ।
(trg)="3.1"> ម ៉ ៅ ​ ពិសិដ ្ ឋ ​ , អ ្ នក ​ សរសេរ ​ ប ្ លក ់ ​ ( blogger ) និង ​ ជា ​ អ ្ នក ​ ជំនាញ ​ ផ ្ នែក ​ ទំនាក ់ ​ ទំនង ​ ( communication specialist ) របស ់ ​ មជ ្ ឈមណ ្ ឌល ​ ពត ៌ មាន ​ ស ្ រ ្ តី ​ កម ្ ពុជា ​ , បញ ្ ចេញ ​ ពី ​ ការ ​ ព ្ រួយ ​ បារម ្ ភ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ និង បញ ្ ជាក ់ ​ ពី ​ ការ ​ ប ្ រឆាំង ​ ជាខ ្ លាំងចំពោះ ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ មួយ ​ នេះ ​ ដោយ ​ សុំ ​ ឲ ្ យមិនឲ ្ យ ​ ផ ្ សព ្ វ ​ ផ ្ សាយ ​ តទៅ ​ ទៀត ​ ។

(src)="2.2"> তিনি কোম ্ পানিকে উৎসাহ দিয়েছেন বরং জনগণের জন ্ য ভালো একটা বার ্ তা দেয়ার বিশেষ করে তরুণদের যদি তারা তাদের পণ ্ যকে তুলে ধরতে চান ।
(trg)="3.2"> ​ គេ ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ បង ្ ហាញ ​ សារ ​ ដែល ​ ល ្ អ ​ ជាង ​ នេះ ​ ដល ់ ​ សាធារណៈ ​ ជាពិសេស ​ យុវវ ័ យ ​ ប ្ រសិន ​ បើ ​ ចង ់ ​ ផ ្ សព ្ វផ ្ សាយ ​ ពី ​ ផលិតផល ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ នោះ ​ ។

(src)="2.3"> তার ব ্ লগে পিসেথ তার প ্ রকাশের স ্ বাধীনতার অধিকারকে প ্ রয়োগ করেছেন এই বিজ ্ ঞাপনকে সরিয়ে নিতে জোর দেয়ার জন ্ য :
(trg)="3.3"> ក ្ នុង ​ ប ្ លក ់ ​ របស ់ ​ គេ ពិសិដ ្ ឋ ​ បាន ​ អះអាង ​ ពី ​ សិទ ្ ធិក ្ នុង ​ ការ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ របស ់ ​ គេ ​ ​ ដើម ្ បី ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ បញ ្ ឈប ់ ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ មួយ ​ នេះ ​ ៖ ​

(src)="2.4"> আমাকে আমার প ্ রকাশের স ্ বাধীনতা ব ্ যবহার করতে দেন : আমি আসলেই সাম ্ প ্ রতিক মোবিটেল ( সেলকার ্ ড ) এর বিজ ্ ঞাপনকে সকল টিভি চ ্ যানেল থেকে নিষিদ ্ ধ করতে চাই ।
(trg)="4.1"> ខ ្ ញុំ ​ សុំ ​ ប ្ រើប ្ រាស ់ ​ សិទ ្ ធ ​ ក ្ នុង ​ ការ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ របស ់ ​ ខ ្ ញុំ ​ : ខ ្ ញុំ ​ ពិត ​ ជា ​ ចង ់ ​ ឃើញ ​ ការ ​ ផ ្ សាយ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ ថ ្ មី ​ បំផុត ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ Mobitel
(trg)="5.1"> ( Cellcard ) ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ហាម ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ ផ ្ សាយ ​ លើ ​ គ ្ រប ់ ​ បណ ្ តាញ ​ ទូរទស ្ សន ៍ ​ ទាំង ​ អស ់ ​ ។

(src)="2.5"> এর মূল ্ য কি ?
(trg)="5.2"> តើ ​ តម ្ លៃ ​ របស ់ ការផ ្ សាយ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ នេះ ​ នៅ ​ ត ្ រង ់ ​ ណា ​ ទៅ ?

(src)="2.6"> তরুণদের উৎসাহিত করা একটা মেয়ের নিতম ্ বের ছবি তুলে বন ্ ধুদের সাথে দ ্ রুত ইন ্ টারনেটে বিতরন করা ?
(trg)="5.3"> ​ ជំរុញ ​ ឲ ្ យ ​ យុវជន ​ ថត ​ រូប ​ កំបេះគូថ ​ របស ់ ​ ស ្ រីៗ ​ ហើយ ​ ចែកចាយ ​ ជាមួយ ​ មិត ្ តភក ្ តិដោយ ​ សារ ​ តែ ​ ល ្ បឿន ​ លឿន ​ របស ់ ​ អ ៊ ីនធើណេត ​ ​ ?

(src)="2.8"> তিনি বিজ ্ ঞাপনের প ্ রযোজককে পরামর ্ শ দিয়েছেন :
(trg)="5.6"> គាត ់ ​ និយាយ ​ បន ្ ត ​ ទៀត ​ ដោយ ​ ផ ្ តល ់ ​ យោបល ់ ​ ដល ់ ​ អ ្ នក ​ ផលិត ​ ការផ ្ សាយ ​ ពានិជ ្ ជកម ្ ម ​ ថា ​ ​ ​ ៖

(src)="2.9"> আপনার ভালো ইন ্ টারনেট সংযোগকে যদি আপনি তুলে ধরতে চান , তাহলে এমন কিছু কেন ভাবেন না যেমন ” একজন বন ্ ধু স ্ কুলে শিক ্ ষক যা পড়াচ ্ ছে তার ছবি তুলছে আর অন ্ য জেলায় কাজে থাকা আর এক বন ্ ধুকে তা পাঠাচ ্ ছে ।
(trg)="5.7"> ប ្ រសិន ​ បើ ​ អ ្ នក ​ ចង ់ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ល ្ បឿន ​ លឿន ​ របស ់ ​ អ ៊ ីនធើណេត ហេតុអ ្ វីអ ្ នក ​ មិន ​ គិត ​ ពី ​ អ ្ វី ​ ផ ្ សេង ​ ទៀត ​ ដួចជា " មិត ្ ត ​ ភក ្ តិ ​ ​ ម ្ នាក ់ ​ នៅ ​ ឯ ​ សាលា ​ ថត ​ រូប ​ មេរៀន ​ ដែល ​ គ ្ រូ ​ របស ់ ​ គេ ​ សរសេរ ​ នៅ ​ លើ ​ ក ្ តារ ​ ខៀន ​ ហើយ ​ បញ ្ ចូន ​ ទៅ ​ ឲ ្ យ ​ មិត ្ តភក ្ តិ ​ ដែល ​ កំពុង ​ តែ ​ ជាប ់ ​ រវល ់ ​ នៅ ​ តាម ​ ខេត ្ ត ​ ទៅ ​ វិញ ​ ទៅ ​ " ​

(src)="2.10"> “
(src)="2.11"> তিনি এই কোম ্ পানির আগের বাণিজ ্ যিক বিজ ্ ঞাপনের প ্ রশংসা করেছেন - যেমন অ ্ যাংকোর ওয়াট নিয়ে প ্ রচার ।
(src)="2.12"> পিসেথ বিশ ্ বাস করেন যে তার পরামর ্ শ নিয়ে এই কোম ্ পানি ভালো একটা সমাজ গঠনে উৎসাহ দেবে যেখানে বন ্ ধুরা একে অপরের সাহায ্ য করবে আর মানুষকে সুযোগ দেবে ইন ্ টারনেট সংযোগের মাধ ্ যমে সংযুক ্ ত আর যোগাযোগের ভেতরে থাকার ।
(trg)="5.8"> ជាមួយ ​ នឹង ​ មតិ ​ របស ់ ​ គេ ​ ពិសិដ ្ ​ ជឿ ​ ថា ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ មួយ ​ នេះ ​ ដែល ​ គាត ់ ​ ធ ្ លាប ់ ​ សរសើរ ​ ពី ​ ឃោសនា ​ មុនៗ ​ ដែល ​ ផ ្ សាយ ​ លើក ​ ដម ្ កើង ​ ពី ​ អង ្ គរវត ្ ត ​ នឹង ​ ជួយ ​ ជំរុញ ​ ពី ​ សង ្ គម ​ មួយ ​ ដ ៏ ​ ល ្ អ ​ ដែល ​ មិត ្ តភក ្ តិ ​ យក ​ ចិត ្ ត ​ ទុក ​ ដាក ់ ចំពោះ ​ គ ្ នា ​ ទៅ ​ វិញ ​ ទៅ ​ មក ​ និង ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ មនុស ្ ស ​ គ ្ រប ់ ​ គ ្ នា ​ រក ្ សា ​ ទំនាក ់ ទំនង ​ និង ​ ប ្ រាប ់ ​ ពី ​ ស ្ ថានភាពថ ្ មី ​ ៗ ​ របស ់ ​ ខ ្ លួន ​ តាម ​ រយៈ ​ អ ៊ ីនធើណេត ​ ។

(src)="3.1"> উল ্ লেখ ্ য , অতীতে মোটরসাইকেল কোম ্ পানির এরকম একটি বিজ ্ ঞাপন বিতর ্ কিত হয়েছিল নারীদের অসম ্ মান করার জন ্ যে ।
(trg)="6.1"> សូម ​ បញ ្ ជាក ់ ​ ផង ​ ដែរ ​ ថា , ក ៏ ​ ធ ្ លាប ់ ​ មាន ​ អត ្ ថបទ ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ការ ​ ព ្ រួយ ​ បារម ្ ភ ​ ពី ​ មុន ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ការ ​ ឃោសនា ​ របស ់ ​ ក ្ រុមហ ៊ ុន ​ ម ៉ ូតូ ​ ដែល ​ មិន ​ ឲ ្ យ ​ តម ្ លៃ ​ ដល ់ ​ ស ្ រ ្ តី ​ ភេទ ​ ។

(src)="4.1"> অন ্ য দিকে , সরকার সম ্ প ্ রতি একটা টিভি সিরিজ নিষিদ ্ ধ করেছে , ‘ অদ ্ ভুত প ্ রেমিক ’ নামে যেখানে একজন সুন ্ দরী নারীকে দেখানো হয়েছে যাকে নিলাম করা হবে বিয়ের জন ্ য এক মিলিয়ন ডলার দাম দিয়ে শুরু করে ।
(trg)="7.1"> ផ ្ ទុយ ​ ទៅ ​ វិញ ​ , ថ ្ មីៗនេះ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ទើប ​ តែ ​ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ ខ ្ សែភាពយន ្ ត ​ ភាគ ​ តាម ​ ទូរទស ្ សន ៍ ​ , ចំណង ​ ជើង ​ " សង ្ សារ ​ ចំលែក ​ " , ដែល ​ បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ស ្ រីស ្ អាត ​ ដែល ​ នឹង ​ ត ្ រូវ ​ គេ ​ ដេញ ​ ថ ្ លៃ ​ ដើម ្ បី ​ យក ​ ទៅ ​ រៀបការ ​ ដោយ ​ ចាប ់ ​ ផ ្ តើម ​ ពី ​ តម ្ លៃ ​ មួយលាន ​ ដុល ្ លារ ​ ។

(src)="4.2"> যারা ক ্ যাম ্ বোডিয়ার নারীদের মর ্ যাদা খারাপভাবে দেখতে চান তাদের জন ্ য এটা সাদরে গৃহিত হতে পারে ।
(trg)="7.2"> នេះ ​ ប ្ រហែល ​ ជា ​ ធ ្ វើ ​ ឲ ្ យ ​ ទស ្ សនិកជន ​ ដែល ​ ឃើញ ​ ថា ​ ភាពយន ្ ត ​ នេះ ​ មិន ​ សមរម ្ យ ​ សប ្ បាយចិត ្ ត ​ ព ្ រោះ ​ ថា ​ ភាពយន ្ ត ​ នេះ ​ ប ៉ ះពាល ់ ​ ដល ់ ​ កិត ្ តិយស ​ របស ់ ​ ស ្ រ ្ តី ​ ខ ្ មែរ ។

(src)="4.3"> তবে , তারাও আছেন যারা এটাকে চলচিত ্ র প ্ রযোজকদের প ্ রকাশের স ্ বাধীনতায় লাগাম দেয়া মনে করছেন ।
(trg)="7.3"> ​ ទោះ ​ ជា ​ យ ៉ ាង ​ ណា ​ ក ៏ ​ មាន ​ គំនិត ​ មួយ ​ ទៀត ​ ដែល ​ យល ់ ​ ឃើញ ​ ថា ​ នេះ ​ គឺ ​ ជាការ ​ កំណត ់ ​ ព ្ រំដែន ​ នៃ ​ សិទ ្ ធិ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ របស ់ ​ អ ្ នក ​ ផលិត ​ ភាពយន ្ តុ ។

(src)="4.4"> তারা এটাকে অতীতে সরকার কর ্ তৃক বিভিন ্ ন সাংস ্ কৃতিক অনুষ ্ ঠান নিষিদ ্ ধ করার সাথে তুলনা করেছেন ।
(trg)="7.4"> ពួកគេ ​ ភ ្ ជាប ់ ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ ការ ​ បញ ្ ជា ​ ឲ ្ យ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ ផលិតកម ្ ម ​ របស ់ ​ ការ ​ សម ្ តែង ​ វប ្ បធម ៌ ​ មួយ ​ ។

(src)="4.5"> উদাহরণস ্ বরূপ , একজন বৌদ ্ ধ সন ্ নাসীকে নিয়ে একটি পপ গান যেখানে সে একটা মেয়ে ছুঁচ ্ ছে আর চুমা দিচ ্ ছে আর ‘ যেখানে হাতিরা কাঁদে ’ নামে একটি রক অপেরা , যেখানে সন ্ নাসীদের খারাপ আচরন করতে দেখা যায় , এগুলো নিষিদ ্ ধ করা হয়েছিল ।
(trg)="7.5"> ឧទាហរណ ៍ ​ , ចំរៀង ​ ដែល ​ លោកសង ្ ឃ ​ ប ៉ ះពាល ់ ​ និង ​ ថើប ​ មនុស ្ ស ​ ស ្ រី ​ និង ​ ល ្ ខោន ​ អូប ៉ េរ ៉ ា ​ “ ទីដំរី ​ យំ ​ , ” ដែល ​ មាន ​ ឈុតទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ អាកប ្ បកិរិយា ​ មិន ​ សមរម ្ យ ​ របស ់ ​ លោកសង ្ ឃ ​ ដែល ​ ត ្ រូវ ​ គេ ​ ហាមឃាត ់ ​ ផង ​ ដែរ ។

(src)="4.6"> সরকার নিষিদ ্ ধ করার সিদ ্ ধান ্ তকে সঠিক বলেছিলেন সামাজিক ঐতিহ ্ য আর বৌদ ্ ধ সন ্ নাসীদের ভাবমূর ্ তির কথা বলে ।
(trg)="7.6"> ​ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ លើក ​ យក ​ ហេតុផល ​ ដើម ្ បី ​ ហាមឃាត ់ ​ ​ ដោយ ​ លើក ​ យក ​ ពី ​ តម ្ រូវ ​ ការ ​ ពី ​ ការ ​ គោរព ​ ប ្ រពៃណី និង ​ រូបភាព ​ របស ់ ​ លោកសង ្ ឍ ។

(src)="5.1"> কিছু ক ্ ষেত ্ রে অনুষ ্ ঠান নিষিদ ্ ধ করা গ ্ রহন করা যায় , এই কাজ প ্ রকাশের স ্ বাধীনতার নীতির সাথে এক হওয়া দরকার আর সরকারের উচিত বিষয়বস ্ তুর প ্ রতি বিচার এক রাখা আর সেই বিষয়বস ্ তুর মূল লক ্ ষ ্ য বিবেচনা করা , এটাকে কেবলমাত ্ র ভালো সামাজিক ঐতিহ ্ য আর জাতীয় নিরাপত ্ তার সাথে তুলনা না করে ।
(src)="5.2"> এই বিষয়টি অনেক সমালোচকের ক ্ ষেত ্ রেও প ্ রয়োগ করা হয়েছে যাদের গ ্ রেপ ্ তার করা হয়েছে বা তিরস ্ কার , ভুল তথ ্ য দেয়া বা সরকারী নীতির ব ্ যাপারে উত ্ তেজিত করা হয়েছে এবং তাদের বিদ ্ রোহ মূলক মতামতের কারনে অভিযুক ্ ত করা হয়েছে ।
(trg)="8.1"> ពេល ​ ដែលការ ​ ហាម ​ ឃាត ់ ​ នេះ ​ ត ្ រូវ ​ បាន ​ គេ ​ ទទួល ​ ស ្ គាល ់ ​ ក ្ នុង ​ ករណី ​ មួយ ​ ចំនួន ការ ​ ហាមឃាត ់ ​ ទាំង ​ នេះ ​ ក ៏ ​ ត ្ រូវ ​ តែ ​ សមស ្ រប ​ នឹងគោលការណ ៍ ​ ​ របស ់ ​ សិទ ្ ទិ ​ នៃ ​ ការ ​ បញ ្ ចេញ ​ មតិ ​ ហើយ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ គួរ ​ តែ ​ មើល ​ លើ ​ ចំណុច ​ សមស ្ រប ​ របស ់ ​ អត ្ ថន ័ យ ​ និង ​ គោលបំណង ​ របស ់ ​ អត ្ ថន ័ យ ​ ជាជាង ​ ការកំណត ់ ​ ដោយ ​ ​ មើល ​ តែ ​ លើ ​ ប ្ រពៃណី ​ បុរាណ ​ និង ​ សុវត ្ ថិភាព ​ ប ្ រទេស ​ ជាតិ ​ តែ ​ ម ្ យ ៉ ាង ​ ​ ដែល ​ ​ វា ​ ក ៏ ​ រួម ​ បញ ្ ចូល ​ ទាំង ​ ការ ​ រិះគន ់ ​ ​ ​ អ ្ នក ​ ដែល ​ បាន ​ ចាប ់ ​ ឃាត ់ ​ ខ ្ លួន ឬ ​ ក ៏ ​ ជាប ់ ​ ចោទ ​ ពី ​ បទបរិហាកេរ ្ តិ ៍ ​ ផ ្ តល ់ ​ ពត ៌ មាន ​ មិន ​ ពិត ​ និង ​ ញុះញង ់ ​ តាម ​ រយៈ ​ ការ ​ បង ្ ហាញ ​ ​ នូវ ​ មតិ ​ របស ់ ​ គេ ​ លើ ​ គោលនយោបាយ ​ របស ់ ​ រដ ្ ឋាភិបាល ​ ។

# bn/2011_01_23_15046_.xml.gz
# km/2011_01_92_.xml.gz


(src)="1.1"> কম ্ বোডিয়ায় ব ্ লগস ্ পট ব ্ লগগুলো বন ্ ধ করে দেওয়া হয়েছে
(trg)="1.1"> គេហទំព ័ រ blogspot ត ្ រូវ ​ បាន ​ បិទ ​ នៅ ​ ប ្ រទេស ​ កម ្ ពុជា ​

(src)="1.3"> সেলকার ্ ড , মেটফোন ও ইজিকম আইএসপিগুলো এই খবরটি নিশ ্ চিত করেছে ।
(trg)="1.2"> នៅថ ្ ងៃនេះ គេហទំព ័ រ ប ្ លុកស ្ ពត ក ្ នុងប ្ រទេសកម ្ ពុជាត ្ រូវបានបិទតាមការបញ ្ ជាពីក ្ រសួងមហាផ ្ ទៃទៅកាន ់ អ ្ នកផ ្ តល ់ សេវាអ ៊ ីនធឺណេតទាំងអស ់ ។

(src)="2.2"> কেআই মিডিয়া হল সরকারের সমালোচনাকারী একটি জনপ ্ রিয় মিডিয়া ব ্ লগ ।
(trg)="1.3"> ពត ៌ មានស ្ តីពីការបិទនេះបានទទួលស ្ គាល ់ ពីអ ្ នកផ ្ តល ់ សេវាអ ៊ ីនធើណែតដូចជា Cellcard , Metfone , និង EZECOM ជាដើម ។

(src)="3.2"> এ অপরাধে তাঁকে ছয় মাসের কারাদণ ্ ড প ্ রদান করা হয় ।
(src)="3.3"> অনেকের মতে কেআই মিডিয়া মত প ্ রকাশের স ্ বাধীনতার সীমাকে লঙ ্ ঘন করেছে ।
(trg)="2.1"> ការបិទនេះគឺជាសកម ្ មភាពតបតរបស ់ រដ ្ ឋាភិបាលចំពោះខេអាយ មីឌៀ ដែលមានសរសេរអត ្ ថបទមួយក ្ នុងខែធ ្ នូដែលពណ ៌ នាថាមន ្ រ ្ តីរដ ្ ឋាភិបាលសំខាន ់ ៗមួយចំនួនជា " ជនក ្ បត ់ " ។

(src)="5.1"> ব ্ লগস ্ পট সাইটগুলো বন ্ ধ হবার পর পরই টুইটার ও ফেসবুকে অনলাইন প ্ রতিক ্ রিয়া লক ্ ষ ্ য করা গেছে :
(trg)="2.2"> ខេអាយ មីឌៀ ​ គឺជា ​ សារពត ៌ មាន ​ តាមប ្ រព ័ ន ្ ធអ ៊ ីនធើណែតមួយដែលរិះគន ់ រដ ្ ឋាភិបាលដោយបើកចំហ ។

(src)="6.1"> ক ্ রিস ইন ক ্ যাম ্ বো ( ক ্ রিস ব ্ রাউন ) টুইট করেন :
(trg)="3.1"> ហេតុការណ ៍ នេះក ៏ ឈានទៅរក ការចាប ់ ខ ្ លួន របស ់ បុគ ្ គលិកធ ្ វើការនៅ កម ្ មវិធីស ្ បៀងអាហារពិភពលោក លោកសេង គុណាកា ដែលត ្ រូវបានកាត ់ ទោសឲ ្ យជាប ់ ពន ្ ធនាគារចំនួន ៦ខែ ដោយសារតែលោកធ ្ វើការចែកចាយច ្ បាប ់ ថតចំលងរបស ់ រូបភាពចេញពី ខេអាយ មីឌៀ ។

(src)="6.5"> @ ক ্ রিস ইন ক ্ যাম ্ বো আইটি সমাজের সাম ্ প ্ রতিক প ্ রতিবেদন ব ্ লগারদের ইঙ ্ গিত করে বলে যে , নিষেধাজ ্ ঞা কেবলমাত ্ র ইজিকম / মেটফোন আইএসপির জন ্ য কার ্ যকর ।
(trg)="3.2"> នៅពេលដែលមានមនុស ្ សជាច ្ រើនបញ ្ ចេញគំនិតថា ខេអាយ ​ មីឌៀ ​ បានដើរហួសខ ្ សែបន ្ ទាត ់ របស ់ សេរីភាពនៃការបញ ្ ចេញមតិ ការចាប ់ ខ ្ លួនរបស ់ បុគ ្ គលិក WFP ក ៏ ត ្ រូវបានគេមើលឃើញថាមិនយុត ្ តិធម ៌ និងវាថែមទាំងបង ្ ហាញពីសញ ្ ញានៃការបំបិទនូវសេរីភាពនៃការបញ ្ ចេញមតិ និងសិទ ្ ធិទទួលបានពត ៌ មាន ។

(src)="6.7"> ক ্ রিস ইন ক ্ যাম ্ বো জবাবে বলেন :
(trg)="6.6"> @ ChrisInCambo តាមរបាយការណ ៍ ថ ្ មីៗពីសហគមន ៍ IT បញ ្ ជាក ់ ថា Blogger ត ្ រុវបានបិទចំពោះតែ EZEcom / Metfone តែប ៉ ុណ ្ ណោះ ។

(src)="6.9"> আমি নিশ ্ চিত যে তাঁদেরকে নিশ ্ চয়ই এটা করতে আদেশ দেওয়া হয়নি ।
(trg)="6.7"> តើវាជាពេលដែលត ្ រូវផ ្ លាស ់ ប ្ តូរអ ្ នកផ ្ តល ់ សេវាអ ៊ ីនធឺណេតថ ្ មី ?
(trg)="6.8"> ChrisInCambo ឆ ្ លើយតប :

(src)="6.10"> নিনাইজম ( নিনা ল ্ যাম ্ পারস ্ কি ) টুইট করেন :
(trg)="6.9"> @ john _ weeks បន ្ ទោស ISP គឺប ្ រៀបដូចជាបាញ ់ អ ្ នកនាំសារអញ ្ ចឹង ។

(src)="6.13"> ব ্ লগ নিয়ন ্ ত ্ রণ ২ .
(trg)="6.12"> # Blogspot ត ្ រូវបានបិទជាផ ្ លូវការដោយក ្ រសួងមហាផ ្ ទៃនៅម ៉ ោង ១០ .

(src)="6.16"> ”
(trg)="6.16"> 0 , Nina បានសរសេរថា :

(src)="6.18"> জন উইকস কেআই মিডিয়া বন ্ ধ হবার প ্ রতিক ্ রিয়ায় বলেন :
(trg)="6.17"> " កម ្ ពុជាបច ្ ចុប ្ ប ្ នន ្ ននេះនៅតែមានសេរីភាពទាក ់ ទងនឹង online censorship ប ៉ ុន ្ តែពេលវេលានៃសេរីភាពបែប e-freedom ប ្ រហែលជានឹងបញ ្ ចប ់ ក ្ នុងពេលឆាប ់ ៗនេះ "

(src)="6.19"> @ ক ্ রিস ইন ক ্ যাম ্ বো আমি কেআই-মিডিয়ার বড় ভক ্ ত নই ।
(trg)="6.18"> ទោះបីជាមានសំនួរទាក ់ ទងនឹងហេតុផលខាងក ្ រោយការបិទគេហទំព ័ រមួយនេះ អ ្ នក tweeters ទាំងនេះប ្ រហែលជាបានដឹងរួចទៅហើយពីមូលហេតុដ ៏ ពិតប ្ រាកដនៃការបញ ្ ជានេះ ។
(trg)="6.19"> John Weeks តបតទៅនឹងការបិទ KI Media :
(trg)="6.20"> @ ChrisInCambo ខ ្ ញុំមិនមែនជាអ ្ នកគាំទ ្ រដ ៏ ធំរបស ់ KI-Media នោះទេ ។

(src)="6.20"> কিন ্ তু তাঁদেরকে বন ্ ধ করে দেওয়া মানে সাইটটির প ্ রতি আকর ্ ষণ বাড়ানো ।
(trg)="6.21"> ប ៉ ុន ្ តែការធ ្ វើបែបនេះវាមានតែបន ្ ថែមចំណាប ់ អារម ្ មណ ៍ ទៅលើគេហទំព ័ ររបស ់ គេ ដូចជាអ ្ វីដែលធ ្ លាប ់ កើតមានចំពោះ Reahu .

(src)="6.23"> ফেসবুকের কিছু প ্ রতিক ্ রিয়া :
(trg)="7.1"> មជ ្ ឈមណ ្ ឌលសិទ ្ ធិមនុស ្ សកម ្ ពុជា ដកស ្ រង ់ ពត ៌ មានពី Cambodian Express News ( CEN :

(src)="7.1"> মানবাধিকার বিষয়ক কম ্ বোডিয় কেন ্ দ ্ র , কম ্ বোডিয় এক ্ সপ ্ রেস নিউজ সিই এন এর উদ ্ ধৃতি দিয়ে বলেন :
(trg)="7.2"> CEN : ក ្ រសួងមហាផ ្ ទៃបានបញ ្ ជាឲ ្ យអ ្ នកផ ្ តល ់ សេវាអ ៊ ីនធឺណេតទាំងអស ់ បិទគ ្ រប ់ គេហទំព ័ រដែលចេញពី blogspot domains ក ្ នុងគោលបំណងដើម ្ បីបញ ្ ឈប ់ KI Media ។

(src)="7.5"> সরকার যদি সব ব ্ লগস ্ পট ওয়েবসাইট বন ্ ধ করে দেয় তখন কি হবে ?
(trg)="7.4"> អ ្ នកប ្ រើ facebook ម ្ នាក ់ ទៀត , ឆេង សំណាង បានសរសេរថា :
(trg)="7.5"> តើនឹងមានអ ្ វីកើតឡើងប ្ រសិនបើរដ ្ ឋាភិបាលបិទគេហទំព ័ ររបស ់ blogspot ទាំងអស ់ ?

(src)="7.6"> আমি আমার ব ্ লগস ্ পট ব ্ লগ নিয়ে কি করবো ?
(trg)="7.7"> តើឲ ្ យខ ្ ញុំធ ្ វើបែបណាចំពោះអត ្ ថបទរបស ់ ខ ្ ញុំនៅលើប ្ លក ់ ?

(src)="7.7"> ওহ , আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমি এখনও কম ্ বোডিয়ার বাইরে থেকে আমার ব ্ লগস ্ পটে প ্ রবেশ করতে পারি কিন ্ তু কম ্ বোডিয়ায় থাকা আমার বন ্ ধুরা আমার ব ্ লগে প ্ রবেশ করতে পারছে না ।
(trg)="7.9"> ភ ្ លេចថាខ ្ ញុំនៅតែអាចបើកវាបាននៅក ្ រៅប ្ រទេសកម ្ ពុជា ប ៉ ុន ្ តែមិត ្ តភក ្ តិរបស ់ ខ ្ ញុំនៅក ្ នុងប ្ រទេសកម ្ ពុជាមិនអាចអត ្ ថបទរបស ់ ខ ្ ញុំបានទៀតនោះទេ ។

(src)="7.8"> কি বিরক ্ তিকর !
(trg)="7.10"> Come on , man !

(src)="7.9"> !
(trg)="7.11"> !

(src)="7.10"> আরেকজন ফেসবুক ব ্ যবহারকারী বলেন :
(trg)="7.12"> អ ្ នកប ្ រើ facebook មា ្ នក ់ ទៀតសរសេរថា :

(src)="7.11"> “ আরেকটি জুঁই বিপ ্ লবের পূর ্ বক ্ ষণ ?
(trg)="7.13"> " មុនពេលការបដិវដ ្ តន ៍ ផ ្ កាម ្ លិះ ?

(src)="7.13"> ব ্ লগস ্ পট সাইটগুলো বন ্ ধ হবার পর কি ঘটবে তা বলার সময় এখনও আসেনি ।
(trg)="7.15"> នេះប ្ រហែលជាឆាប ់ ពេកហើយដែលនឹងអាចមើលឃើញថាអ ្ វីនឹងកើតឡើងបន ្ ទាប ់ ទៀត បន ្ ទាប ់ ពីប ្ លក ់ ត ្ រូវបានបិទ ព ្ រោះការសម ្ រេចចិត ្ តទាំងនោះប ្ រហែលជាមានការផ ្ លាស ់ ប ្ តូរក ្ នុងករណីដែលរដ ្ ឋាភិបាលរៀបចំផែនការទុកជាមុនដើម ្ បឲ ្ យមាន ការគ ្ រប ់ គ ្ រងដែលជាកម ្ មសិទ ្ ធិរបស ់ រដ ្ ឋទៅលើអ ្ នកផ ្ តល ់ សេវាអ ៊ ីនធឺណេតក ្ នុងស ្ រុកដើម ្ បីពង ្ រឹងសុវត ្ ថិភាពលើប ្ រព ័ ន ្ ធអ ៊ ីនធឺណេតប ្ រឆាំងនឹងរូបភាពអាសអាភាស ចោរកម ្ ម និងឧក ្ រិដ ្ ឋកម ្ មលើអ ៊ ីនធឺណេត ។

(src)="7.15"> সরকারের অভ ্ যন ্ তরে গণমুখী প ্ রতিবাদের কারণে এ পরিকল ্ পনা ভেস ্ তে যায় ।
(trg)="7.16"> គម ្ រោងនេះត ្ រូវបានពន ្ យារដោយសារតែមានការប ្ រឆាំងនឹងប ្ រជាប ្ រិយភាពទោះបីជានៅក ្ នុងជួររដ ្ ឋាភិបាលក ៏ ដោយ ។

(src)="8.1"> আপডেট : কেআই মিডিয়া জানায় যে ইতোমধ ্ যেই তাঁদের সাইট টি খুলে দেওয়া হয়েছে ।
(trg)="8.1"> ពត ៌ មានថ ្ មី : KI Media រាយការណ ៍ ថាគេហទំព ័ ររបស ់ គេ បើកវិញហើយ ។

# bn/2011_05_04_17319_.xml.gz
# km/2011_04_99_.xml.gz


(src)="1.1"> ক ্ যাম ্ বোডিয়া : ফেসবুক নিয়ে গান
(trg)="1.1"> កម ្ ពុជា ​ : ចម ្ រៀង ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ហ ្ វេសប ៊ ុក ( Facebook )

(src)="1.2"> সামাজিক নেটওয়ার ্ কিং সাইট ফেসবুক বিভিন ্ ন প ্ রতিবাদ কর ্ মসূচীকে সাহায ্ য করে তা তিউনিসিয়া আর মিসরের বিপ ্ লবের সময় জোড়ালো হয়ে দেখা দেয় ।
(trg)="1.2"> តួនាទីរបស ់ បណ ្ តាញទំនាក ់ ទំនង ( social networking ) វេបសាយ Facebook ក ្ នុងការ ជួយសម ្ រួល ដល ់ សកម ្ មភាពបាតុកម ្ មបះបោរនៅប ្ រទេសទុយណេស ៊ ី និងប ្ រទេសអេហ ្ ស ៊ ីប រដ ្ ឋាភិបាលក ្ នុងប ្ រទេសជាច ្ រើនរួមទាំង ប ្ រទេសចិន មានការប ្ រុងប ្ រយ ័ ត ្ នខ ្ លាចមានសកម ្ មភាពនយោបាយរបស ់ ពលរដ ្ ឋខ ្ លួននៅលើ Facebook ។

(src)="1.3"> এই জন ্ যে বেশ কিছু দেশের সরকার , যেমন চীন , তাদের নাগরিকদের ফেসবুক ব ্ যবহার করে রাজনৈতিক কর ্ মকাণ ্ ড নিয়ে বেশ চিন ্ তিত ।
(trg)="1.3"> ប ៉ ុន ្ តែនៅក ្ នុងប ្ រទេសកម ្ ពូជា Facebook នៅមិនទាន ់ ត ្ រូវបានគេចាត ់ ទុកថាជាការគម ្ រាមចំពោះរដ ្ ឋាភិបាលនៅឡើយទេ ។

(src)="1.4"> কিন ্ তু ক ্ যাম ্ বোডিয়াতে ফেসবুককে এখনও হুমকি হিসেবে দেখে না সরকার ।
(trg)="2.1"> ក ្ រុមអ ្ នកនយោបាយដែលត ្ រូវបានដឹកនាំដោយនាយករដ ្ ឋមន ្ រ ្ តី ហ ៊ ុន សែន ( ដែលបានកាន ់ អំណាចតាំងពីឆ ្ នាំ 1985 ) បានបង ្ កើតទំព ័ រ Facebook របស ់ ខ ្ លួនជាកន ្ លែងដែលពួកគេធ ្ វើទំនាក ់ ទំនងជាមួយនឹងប ្ រជាពលរដ ្ ឋកម ្ ពុជា និងអ ្ នកលេងអ ៊ ីនធឺណេតទាំងឡាយ ។

(src)="3.1"> পপ সঙ ্ গীত ইন ্ ডাস ্ ট ্ রি ফেসবুক নিয়ে অনেক গান তৈরি করেছে ।
(trg)="3.2"> ទស ្ សនាវដ ្ តីខ ្ មែរកម ្ ពុជា ទោះបីជាអះអាងថាមិនមែនជាអ ្ នកគាំទ ្ រ តែក ៏ មានការស ្ ងើចសរសើរថាមានជនជាតិកម ្ ពូជាជាច ្ រើនបាននាំគ ្ នាច ្ រៀងសប ្ បាយពី ' ចម ្ រៀងFacebook ' ទាំងនេះ ។

(src)="4.1"> নীচে ইউটিউবে ( সব খেমার ভাষায় ) আপলোড করা ফেসবুক নিয়ে গানগুলোর কিছু শিরোনাম রয়েছে :
(trg)="4.1"> ខាងក ្ រោមនេះគឺជាចម ្ រៀងដែលត ្ រូវបាន uploaded លើ YouTube ( ជាភាសាខ ្ មែរទាំងអស ់ ) :

(src)="5.1"> খেমারবার ্ ড খুবই আশ ্ চার ্ যান ্ বিত যে এইসব গান হচ ্ ছে তবে একই সাথে এও স ্ বীকার করছে যে ফেসবুক অনেক ভালবাসার সম ্ পর ্ ক ভেঙ ্ গে যাবার কারণ ।
(trg)="5.1"> Khmerbirdភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើលចំពោះការកើនឡើងរបស ់ ចម ្ រៀងប ្ រភេទនេះ ក ៏ ប ៉ ុន ្ តែក ៏ មានការយល ់ ស ្ របជាមួយនឹងចម ្ រៀងដែលបន ្ ទោសថា Facebook ជាមូលហេតុនៃការបែកបាក ់ របស ់ គូស ្ នេហ ៍ ។

(src)="5.2"> তার ' ফেসবুকের প ্ রভাবের কথা ক ্ যাম ্ বোডিয়ার গানে লেখা হচ ্ ছে ' শিরোনামের লেখায় তিনি বলছেন :
(trg)="5.2"> ក ្ នុងអត ្ ថបទរបស ់ គេ ' ឥទ ្ ធិពលនៃ Facebook ត ្ រូវបានសរសេរក ្ នុងបទចម ្ រៀងខ ្ មែរ ' គេសរសេរថា :

(src)="5.4"> কিন ্ তু কথাগুলোর মধ ্ যে সত ্ যি আছে কিন ্ তু ।
(trg)="5.3"> ខ ្ ញុំមានការភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើលបន ្ តិចពេលដែលបានលឺចម ្ រៀងទាំងនេះ ប ៉ ុន ្ តែមើលទៅវាគឺជាការពិត ។

(src)="5.6"> তার মনে হচ ্ ছে যে তাকে একা ফেলে গেছে সে ।
(trg)="5.5"> គាត ់ មានអារម ្ មណ ៍ ថាត ្ រូវបានបោះបង ់ ។

(src)="5.8"> এটি অবশ ্ যই সম ্ পর ্ কের মধ ্ যে একটি টানাপোড়েন তৈরি করে ।
(trg)="5.8"> នៅក ្ នុងប ្ រទេសកម ្ ពុជា មានអ ្ នកលេង Facebook ត ្ រឹមតែ 250,000 នាក ់ គឺនៅក ្ នុងអត ្ រា 1 .

(src)="5.9"> সোশ ্ যালবেকার ্ স .
(trg)="5.9"> 73 % នៃប ្ រជាជនទូទាំងប ្ រទេស យោងតាម socialbakers .

(src)="5.10"> কম এর মতে ক ্ যাম ্ বোডিয়াতে এখন পর ্ যন ্ ত মাত ্ র ২৫০,০০০ ফেসবুক ব ্ যবহারকারী রয়েছে যা দেশের জনসংখ ্ যার মাত ্ র ১ .
(trg)="5.11"> ប ៉ ុន ្ តែជាមួយនឹងការគាំទ ្ រ Facebook របស ់ អ ្ នកនយោបាយ រួមជាមួយនឹងការដែលអ ្ នកសិល ្ បៈបង ្ កើតបទចម ្ រៀងដែលទាក ់ ទងនឹងបណ ្ តាញទំនាក ់ ទំនង Facebook ច ្ បាស ់ ជាទាក ់ ទាញអ ្ នកចូលលេងបានជាច ្ រើនទៀតក ្ នុងប ្ រទេសកម ្ ពុជា ។

# bn/2011_04_05_16807_.xml.gz
# km/2011_05_118_.xml.gz


(src)="2.2"> এই বার প ্ রতিবাদকারীরা গণতন ্ ত ্ র বা স ্ বাধীনতার দাবীতে বিক ্ ষোভ করছিল না , তা বদলে তারা সরকারের কাছে লেক উরমিয়া নামক হ ্ রদটি রক ্ ষার দাবি জানাচ ্ ছিল ।
(trg)="1.2"> មាន អ ្ នកតវ ៉ ារាប ់ សិបនាក ់ ត ្ រូវបានគេចាប ់ ខ ្ លួននៅថ ្ ងៃទី២ខែមេសាឆ ្ នាំ២០១១ នៅ តំបន ់ អាស ៊ ែបៃហ ្ សង ់ ( Azerbaijan ) របស ់ ប ្ រទេសអ ៊ ីរ ៉ ង ់ នៅក ្ នុងទីក ្ រុងតាប ្ រ ៊ ីស ( Tabriz ) និងអើមៀ ( ប ៉ ែកខាងលិចឆៀងខាងជើងនៃប ្ រទេស អ ៊ ីរ ៉ ង ់ ) ។

(src)="6.3"> তেহরান এবং সিরাজের মত ইরানের অন ্ য শহরের নাগরিকদের ঐক ্ যের প ্ রতীক হিসেবে এই আন ্ দোলনকে সমর ্ থন করা উচিত ।
(trg)="5.2"> ថ ្ ងៃនេះយើងអាចនិយាយបានថា ប ្ រជាជនអ ៊ ីរ ៉ ង ់ អាស ៊ ែបៃហ ្ សង ់ បានក ្ រោកឡើង តវ ៉ ាដើម ្ បីសង ្ គ ្ រោះបឹង អើមៀ ។

(src)="7.1"> লেক উরমিয়াতে ১২০ টি দ ্ বীপ রয়েছে , এর মধ ্ যে দ ্ বিতীয় বৃহত ্ তম দ ্ বীপটির নাম কাবোডি ।
(trg)="5.4"> ប ្ លុកUrmuiscileri បានសរសេរថា យោងទៅលើសាក ្ សីឃើញផ ្ ទាល ់ ភ ្ នែក ប ្ រជាជនប ្ រហែល៣០០នាក ់ ព ្ យាយាមចាប ់ ផ ្ តើមបាតុកម ្ ម នៅបឹងអើមៀ ប ៉ ុន ្ តែពួកគេត ្ រូវបានបង ្ ក ្ រាបដោយកម ្ លាំងសន ្ តិសុខ ហើយប ្ រជាជនជាច ្ រើនទៀតត ្ រូវបានចាប ់ ខ ្ លួន ។

(src)="7.2"> এই দ ্ বীপে হালাকু খানের কবর রয়েছে ।
(trg)="6.1"> បឹងអើមៀ មាន កោះចំនួន១០២ ហើយបឹងដែលធំលំដាប ់ ទីពីរគឺ កាប ៊ ូឌី ( Kaboudi ) ។

(src)="7.3"> হালাকু খান বিখ ্ যাত মোঙ ্ গল সম ্ রাট চেঙ ্ গিস খানের নাতি ।
(trg)="6.2"> នេះជាកន ្ លែងបញ ្ ចុះសពនៃ Hulagu Khan ចៅរបស ់ Genghis Khan ដែលជាអធិរាជនៃចក ្ រភពម ៉ ុងហ ្ គោលី ។