# aym/2012_08_4625.xml.gz
# my/2012_08_234.xml.gz


# aym/2012_07_4502.xml.gz
# my/2012_08_66.xml.gz


(src)="2.2"> Estados Unidos markan SOPA ukat PIPA kamachi utt 'ayk ukar janiw sasin kutiyapxi .
(trg)="3.2"> Global Voices Advocacyကလည ် း ကနဦး လက ် မှတ ် ထိုးသူတွေမှာ တစ ် ဦးအပါအဝင ် ဖြစ ် ခဲ ့ ပါတယ ် ။

(src)="3.1"> Jichhakiw tamanakax mayacht ’ asipxi Declaración por la Libertad de Internet uka qilqt 'añataki , ukanx Global Voices Advocacy ukax nayrïr rixuntiriwa .
(trg)="3.3"> ဒီနေ ့ အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ ် းကို အဖွဲ ့ အစည ် းနဲ ့ လုပ ် ငန ် းပေါင ် း ၁၃၀၀ကျော ် က လက ် မှတ ် ရေးထိုးပါဝင ် ခဲ ့ ပြီး ဆက ် ပြီးတော ့ လည ် း လက ် မှတ ် ထိုးနေဆဲ ဖြစ ် ပါတယ ် ။

(src)="3.2"> Anchhitkamax 1300 ukat jila tamaw rixuntawayxapxi .
(trg)="3.6"> EFF , Free Press , Access နဲ ့ Cheezburger .

(src)="3.3"> Uka declaración qilqäwix manqhawjanw uñjasi .
(trg)="3.7"> တောင ် အဖွဲ ့ အစည ် းတွေထဲမှာ ပါ ⁠ ပါတယ ် ။

(src)="3.4"> Declaración ukarux akanwa rixuntasma ( firmar ) ; ukapachparakiw kunayman tamanakatuqit chikancht ’ asispa , jisnäwa aka EFF , Access , ukatx Cheezburger ukanakana .
(trg)="5.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် သည ် ပိုမိုကောင ် းမွန ် သော ကမ ္ ဘာတစ ် ခုကို ယူဆောင ် လာနိုင ် မည ် ဟု ယုံကြည ် ပါသည ် ။

(src)="3.5"> QALLTÄWI
(trg)="9.1"> ကြေညာချက ်

(src)="6.2"> Iyawsäwi
(trg)="14.4"> ရေးနိုင ် ၊

(src)="6.3"> Internet ukax libre ukhamarak abierto ukhamañapatakiw arxatapxta .
(trg)="14.6"> စောင ့ ် ကြည ့ ် နိုင ် ၊

(src)="10.1"> Qallantäwi : Internet ukax uraqapachan yatiyañataki , ullañataki , uñjañataki , ist ’ añataki , yatiqañatki ukat uñstayañatak kun conectasipki ukarux iyawsatakiskañapawa .
(trg)="14.10"> ဖန ် တီးနိုင ် ပြီး ဆန ် းသစ ် တီထွင ် နိုင ် ရေး ပွင ့ ် လင ် းသော ကွန ် ယက ် တစ ် ခုအဖြစ ် ဆက ် လက ် ထိန ် းသိမ ် းထားရန ်

# aym/2012_09_4683.xml.gz
# my/2012_09_369.xml.gz


(src)="2.1"> Tata Ministro Carlos Romero jupaw aka operación uka apnaqatayna , katxañatakix unidades especiales de policías ukanakampiw irnaqatayna .
(trg)="1.2"> လာ ​ ပတ ် ( ဇ ် ) တွင ် ရေ ​ ဒီ ​ ယို ​ သတ ္ တိ ​ ကြွ ယူ ​ ရေ ​ နီ ​ ယမ ် ​ များ ဖမ ် းဆီး ​ ရမိ

(src)="7.1"> Qilqiri ukhamarak yatiyiri ( periodista ) Andres Gómez Vela jilax Twitter cuentapanw qilqt 'i ( @ andrsgomezv ) :
(trg)="3.2"> ထို ့ ကြောင ့ ် ၎ င ် းဓာတ ် သတ ္ တုများသည ် ရေဒီယိုသတ ္ တြွိကပစ ္ စည ် းများဖြစ ် နိုင ် ကြောင ် း သံသယမှာ မရှင ် းလင ် းခဲ ့ ပေ ။

(src)="7.2"> @ andrsgomezv : Bolivia markax janiw # uranio uka utjayirikiti , Kawkhatsa akax uñstpacha ?
(trg)="4.1"> ရဲများက ဩဂုတ ် လ ( ၂၈ ) ရက ် နေ ့ တွင ် လာပတ ် ( ဇ ် ) ၊

(src)="7.3"> Inas tránsito ukankchïna yaqha markanakar mistuyañataki , sasniwa Viceministro Pérez ukax satyana .
(trg)="4.2"> ဆိုပိုကာချီ ၌ ယူရေနီယမ ် ( ၂ ) တန ် ကို ဖမ ် းဆီးရမိစဉ ် ။

(src)="8.2"> @ mrduranch : @ Fer _ SanMartin ¿ fuente ? # uranio ? ukax mä recipiente de plomo ukar suma imataw apanaqasiñapa , jan walt 'ayiriwa .
(trg)="5.2"> အရွဲ ့ တိုက ် ခြင ် းများအပါအဝင ် စိုးရိမ ် ပူပန ် မှုနှင ့ ် မှတ ် ချက ် များမှာ လူမှုကွန ် ရက ် များတွင ် # uranioဟူသော တွစ ် တာခေါင ် းစဉ ် အောက ် ၌ ဖော ် ပြခဲ ့ ကြသည ် ။

(src)="8.3"> Andres Gómez Vela ( @ AndrsGomezV ) uñt 'ayarakinwa :
(trg)="6.1"> Blogger and journalist Andres Gómez Vela commented via his Twitter account ( @ andrsgomezv ) :

# aym/2014_06_6644.xml.gz
# my/2014_06_613.xml.gz


(src)="1.1"> Mä zambiano waynuchux " Profesional Certificado por Microsoft " ukwa katuqatayna
(trg)="1.2"> ဆယ ့ ် ငါးနှစ ် အရွယ ် ရှိ ဇမ ် ဘီးယားအနွယ ် ၊

(src)="5.1"> Foto de Sam Kimbinyi , extraida de su perfil de Twitter .
(trg)="4.1"> ဆမ ် ကင ် ​ ဘီ ​ ညီ ​ ၏ ဓာတ ် ​ ပုံ ၊

(src)="6.1"> Global Voices ukax Sam jupampiw correo electrónico uksatuq jikxatasitayna :
(trg)="4.2"> ၄င ် း ​ ၏ တွစ ် ​ တာ ​ မှ ယူထားသည ်

(src)="6.2"> Jichha mar achuq phaxsin , nayax khaysa Reino Unido viajkaspayax mä uruw alasirinakaxamp ukar Microsoft IT Academy yaticht ’ atanakaxamp ukar Oficinas de Microsoft en Seattle ukan irnaqirnakapamp tantachawin chikacht ’ asiwayta .
(trg)="5.1"> ကမ ္ ဘာ ့ အသံက ဆမ ် နှင ့ ် အီးမေး ( လ ် ) မှတစ ် ဆင ့ ် ဆက ် သွယ ် ခဲ ့ ပြီး ၄င ် း ၏ အောင ် မြင ် မှုများနှင ့ ် ပတ ် သက ် ၍ မေးမြန ် းခဲ ့ သည ် မှာ ၊

(src)="7.1"> Aka pä tunk suxta llamay phaxsit aka pä waranq tunka pusini maran , nayax qalltiri Lite Windows Phone uka uñacht ’ awayta .
(trg)="7.1"> ၂၀၁၄ မေ ၂၆ရက ် နေ ့ မှာတော ့ ဝင ် းဒိုးဖုန ် းစတိုးမှာ ကျွန ် တော ့ ် ရဲ ့ ပထမဆုံး ပရိုဂရမ ် ငယ ် ဖြစ ် တဲ ့ လိုက ် ကို တင ် ခဲ ့ တယ ် ။

(src)="7.2"> Kunawrasati nayax wal thaqaskayata mä aplicación uka jan jikisax mayak matt ’ xattawayitu kunams aplicación uka uñstayirista .
(trg)="7.2"> ကြော ် ငြာမပါဘဲ ပေါ ့ ပေါ ့ ပါးပါးရှိမယ ့ ် ဓာတ ် မီးပရိုဂရမ ် ကို လိုက ် ရှာရင ် းနဲ ့ အကြံရခဲ ့ တာလေ ။

(src)="7.3"> Kimsa qallq uru saraqataru wali jisk ’ achawinak Ridding Windows ukanakankirit katuqawayta , ukat kimsa patak apaqawinak katuqawayta ukar phisqa estrellamp chhijllstata .
(trg)="7.3"> ဒီလိုနဲ ့ ပဲ တစ ် ခုမှရှာမတွေ ့ တဲ ့ အခါကျ ကိုယ ့ ် ဟာကိုယ ် ပဲ လုပ ် တော ့ မယ ် လို ့ ဆုံးဖြတ ် ခဲ ့ တယ ် ။

(src)="7.4"> Ukat märitutsti uka aplicación " New and Rising " uksan chicaht ’ taxiwa , jichha qhipar juk ’ amp nayrar sartañap munta ukamarus yatintawimp Ciencias Computacionales en la Universidad ukasar mantañ munaraktwa .
(trg)="7.4"> ရှစ ် ရက ် ကြာပြီးတဲ ့ နောက ် ရတ ် ဒစ ် ဝင ် းဒိုးဖုန ် း အသိုင ် းအဝန ် းက ဝေဖန ် မှုတွေရပြီးတဲ ့ နောက ် မှာတော ့ ဒေါင ် းလုပ ် ချတာ အကြိမ ် ( ၃၀၀ ) ရှိခဲ ့ ပြီး ကြယ ် ငါးလုံးပေးတာ တစ ် ကြိမ ် ရခဲ ့ တယ ် ။

(src)="7.5"> Kimbinyi jupax mä bolitin yatiyawinx akham uñt 'ayatawa :
(trg)="7.9"> ဒါပေမဲ ့ ပရိုဂရမ ် ရေးတာနဲ ့ ပတ ် သက ် ပြီး ပိုကောင ် းကောင ် းနားလည ် အောင ် လုပ ် ပေးတယ ် ၊

(src)="7.7"> Aka macha amuyujax wali askipuninwa kunawrasati proyecto del empleador de microsoft uk sarantayapkayata ukjaxa .
(trg)="7.10"> ပြီးတော ့ ဒီနယ ် ပယ ် က ဘယ ် လောက ် ကျယ ် ပြောလဲဆိုတာလည ် း သိလိုက ် ရတယ ် ။

(src)="7.8"> Ukat uka aplicación ukax juk ’ amp sum tukuyatawa .
(trg)="7.12"> အများကြီးပိုကောင ် းတဲ ့ ပရိုဂရမ ် ငယ ် တစ ် ခုကို ရေးနိုင ် ခဲ ့ တယ ် ။

(src)="8.1"> Microsoft ukax Kimbinyi juparuw mä tuit ukan jallallt 'awayi :
(trg)="8.4"> com / 8JRfgXNynL — မိုက ် ခရိုဆော ့ ( ဖ ် ) ပညာရေး ( @ microsofteduk ) ဇန ် နဝါရီ ၂၄ ၊

# aym/2015_07_7389.xml.gz
# my/2015_07_688.xml.gz


(src)="1.1"> Butchulla arurux jayllintäwinakampiw ch 'amanchasipki
(trg)="1.2"> ဖရေဆာကျွန ် း by EVC2008 .

(src)="1.4"> Tradicionales uraqininakax Butchulla markachirinakawa , jupanakax aka musphañ paisaje natural ukar sutiyapxarakitaynawa K ’ gari ukax sañ munarakiwa “ suma k ’ ajkir uraqi ” .
(trg)="2.2"> မျိုးရိုးစဥ ် ဆက ် ဤဒေသကို ပိုင ် ဆိုင ် လာသော ဘချူလာ လူမျိုးများသည ် လှပဆန ် းကျယ ် သော သဘာ၀ ပတ ် ၀န ် းကျင ် နှင ် ့ ထို ကျွန ် းကလေးအား သုခဘုံဟု အဓိပ ္ ပာယ ် ရသော က 'ဂရီ ဟု ခေါ ် ၀ေါ ် ကြသည ် ။

(src)="5.1"> Mayamp Aru Butchulla jaktayañ programan yanapaw ch ’ amapampix , jichurur urunx jaktaskiwa .
(trg)="6.2"> မျိုးဆက ် သစ ် လူငယ ် များ စိတ ် ၀င ် စားမှုများလာအောင ် အားပေးဖို ့ ကူညီမည ် ့ အဘိဓာန ် များ ၊

(src)="6.1"> Medios digitales ukhamarak internet ukanakax walpun mayamp ar jaktayañatak ch ’ amanchapxi. proyecto ABC " Tayka aru " ukankirjamarux ( Mother tonque ) , video productores de la Corporación de Radiodifusión de Australia jupanakax tantacht ’ asipxarakiwa , video ukanak lurañataki participación de comunidades locales jupanakampi chiqak l ’ upt ’ asa khä mayamp tayna ar jaktayañaru .
(trg)="8.1"> ထိုကဲ ့ သို ့ သော ပူပေါင ် းရိုက ် ကူးသော ဗီဒီယို တစ ် ခုကို ဟာဗီ ဘေး ( Hervey Bay ) ဒေသရှိ ကော ် ရာ၀င ် ဂါ ကနဦးတိုင ် းရင ် းသား အဖွဲ ့ ( Korrawinga Aboriginal Corporation ) မှ ဒေသခံ ဘာသာဗေဒပညာရှင ် ဂျိုက ် ( စ ် ) ဘွန ် နာ ( Joyce Bonner ) နှင ် ့ ABC Open မှ ထုတ ် လုပ ် သူ ဘရက ် မာဆေလို ( စ ် ) ( Brad Marsellos ) တို ့ နှစ ် ဦးသည ် အတူတူ ပြလုပ ် ခဲ ့ ကြသည ် ။

# aym/2015_03_7104.xml.gz
# my/2015_12_1201.xml.gz


(src)="3.1"> Pruyiktux “ Empoderando a las Cloghers " sutimp uñt ’ atawa , jichhakiw nayrïr face ukamp tukuyapxi , microfinanciamiento de Rising Voces uksat 2014 maran yanap katuqasa .
(trg)="3.3"> ထိုလူငယ ် မျာသည ် တက ္ ကသိုလ ် ဘာသာရပ ် အသီးသီးကို လေ ့ လာရန ် ဖနွမ ် းပင ် သို ့ ရောက ် ရှိလာကြပြီး ဤအခွင ့ ် အလမ ် းကို လက ် လှမ ် းမှီ ရယူနိုင ် ခဲ ့ ကာ ၄င ် းတို ့ နှင ် ့ အတွေ ့ အကြုံတူ ၊

(src)="3.2"> " Clogher " arux sañ muniwa , Camboya markan bloguer apnaqir warminaka .
(trg)="3.4"> နောက ် ခံသမိုင ် းတူသော အခြားသူတို ့ နှင ့ ် ချိတ ် ဆက ် နိုင ် ပြီဖြစ ် သည ် ။

(src)="6.4"> Ukampirus paylläwinakas wali juk ’ akirakiwa , ukax wila masitakis pisiwa , irnaqirinakax ukham jan walt ’ äwinakampiw jikxatasipxi .
(trg)="8.1"> ကျေးလက ် နေ ကမ ္ ဘောဒီးယားအများစုအဖို ့ အလုပ ် အကိုင ် အတည ် တကျ ရရှိရန ် အလို ့ ငှါ နိုင ် ငံအနှံ ့ အပြားသို ့ ရွှေ ့ ပြောင ် းရန ် လိုအပ ် သော အခြေနေကိုကြုံတွေ ့ နေရသည ် ။

(src)="6.5"> Sum Dany jupax textil uksan irnaqirinakampiw aruskipt ’ i , irnaqt ’ irinakax jakäwinakapxat arxayt ’ apxi .
(trg)="8.2"> သို ့ သော ် ၄င ် းတို ့ ရင ် ဆိုင ် ကြုံတွေ ့ ရသော ကြမ ် းတမ ် းသည ့ ် လုပ ် ငန ် းခွင ် အခြေအနေများကို ပြင ် ပမှ လူတို ့ သတိမထားမိကြပေ ၊

(src)="6.6"> Mayni mamax fábrica irnaqiriwa ukat jupax akham sarakiwa : " Sindicato uksanx janiw sinti control ukax utjakanti , ukampirus nayatakix mayaw jan askikanti , janiw kims kuti baño ukar sarañas utjkanti .
(trg)="8.3"> အထူးသဖြင ့ ် အထည ် ချုပ ် စက ် ရုံ လုပ ် ငန ် းများတွင ် စီးပွားကူးသန ် းရေး ဝန ် ကြီးဌာန ၏ ခန ့ ် မှန ် းချက ် အရ အလုပ ် သမား ၉၀ % မှာ အမျိုးသမီးများဖြစ ် ကြပြီး အလုပ ် သမစုစုပေါင ် း ( ၃ ) သိန ် းနီးပါးခန ့ ် ရှိသည ် ။

(src)="6.12"> Ukampirus ukax akan janiw yäqatakiti
(trg)="8.23"> သူနာပြုတွေက ကျွန ် မတို ့ အလုပ ် သမားတွေကိုပဲ အမြဲ အပြစ ် တင ် နေတယ ် ။

(src)="7.3"> Pisinkañax utjakipuniwa ukatw yaqhip awki taykanakax wawanakapar jach ’ a yatiqañ utar jan khitapkiti .
(trg)="8.29"> ကျောင ် းနေအရွယ ် သားသမီးများကို ကျောင ် းဆက ် ထားနိုင ် ရန ် ကျေးလက ် နေမိသားစုများ ရုန ် းကန ် နေရသည ်

(src)="8.1"> Chroeng Sopheakvirya jupax provincia de Kandalsistema escolar uksat qillqt ’ awayi ukax sureste de Camboya uksan jikxatasi , yaqhippachax awkinakapax suplementarias yatichäwitx yatichirirux yaqha payllapxi :
(trg)="9.2"> ကျေးလက ် ဒေသခံများအနေဖြင ့ ် လူငယ ် များကို အိမ ် မှုကိစ ္ စများနှင ့ ် လယ ် ယာလုပ ် ငန ် းများတွင ် အကူအညီ ပေးစေလိုကြသည ့ ် အတွက ် စိန ် ခေါ ် မှုများ နှင ့ ် ကြုံတွေ ့ နေရသည ် ။

(src)="8.2"> Yaqhip pachaw awkinakapax yatichirirux manupxi ukhamawa , ukat yatichirinakax yatiqirinakarux yatichaskakiwa .
(trg)="9.3"> ဆင ် းရဲမွဲတေမှုကြောင ့ ် လည ် း မိဘအများအပြားအနေဖြင ့ ် သားသမီးများကို ကျောင ် းဆက ် ထားရန ် ၊

(src)="10.2"> Foto de Cheng Sreymom .
(trg)="10.4"> .

(src)="11.2"> Cheng Sreymom jupax jichhakiw jawiranak q ’ umachañtuqirux chikanchasiwayi .
(trg)="10.6"> ဆရာတွေကလည ် း ၄င ် းတို ့ ကို ပုံမှန ် အတိုင ် း ဆက ် သင ် ပေးသည ် ။

(src)="11.3"> Tonlé Sap ukat Mekong jupanakax markatakix askipxiwa .
(trg)="10.7"> နားလည ် မှုနှင ့ ် ဆက ် သင ် ပေးသည ့ ် သဘောမျိုးဖြစ ် သည ် ။

(src)="11.4"> Jawiranakax sinti jan walt ’ ayatawa kunalaykutï uka jawir thiyanakanx t ’ unanakaw uñjasi ukaw jan walt ’ aykiti .
(trg)="10.8"> ကျောင ် းတက ် နိုင ် ဖို ့ ခက ် ခက ် ခဲခဲကြိုးစားရသည ့ ် ကလေးများကို အိမ ် ပြန ် မလွှတ ် ရက ် ဟု ဆရာများက ပြောသည ် ။

(src)="11.5"> Sreymom jupax markapan askin jikxatsiñapatakix uka t ’ unanak apthapiñampiw chikanchasiwayi ukatx kunats ukham t ’ una apthapiñamp saranti ukxat uñacht ’ ayi .
(trg)="10.9"> ဆက ် လက ် ၍ ဆရာများမှ ၄င ် းတို ့ အနေဖြင ့ ် ကျောင ် းသားမိဘများ ပိုက ် ဆံတတ ် နိုင ် သည ် အထိ စောင ့ ် ရုံမှတစ ် ပါး အခြားရွေးချယ ် စရာမရှိသကဲ ့ သို ့ တစ ် ချို ့ မိဘများ နှစ ် လ ၊

(src)="11.8"> Apochhceng ukhamatwa , nayax aka campaña markar q ’ umachaña ukanw chikancht ’ asiwayta .
(trg)="11.1"> ဖနွမ ် းပင ် တွင ် မြစ ် အနီးတစ ် ဝိုက ် သန ့ ် ရှင ် းရေးပြုလုပ ် နေကြစဉ ် ဓါတ ် ပုံ- ချန ် း စရေမန ်

(src)="11.9"> Nayax siristwa , taqiniw q ’ uman jakañarux yanapt ’ añasaspa , ukhamat markas markachirinakas askin uñt ’ ayasipxañapataki .
(trg)="12.3"> ကံဆိုးသည ် မှာ ထိုမြစ ် များသည ် စွန ့ ် ပစ ် အညစ ် အကြေးများကြောင ့ ် စိုးရိမ ် ဖွယ ် ရာ ညစ ် ညမ ် းမှုအဆင ့ ် သို ့ ရောက ် နေသည ် ။

(src)="11.11"> CCDH uksan Directora Ejecutiva irpxarurix Sopheap Chak , mä microfinanciación colectiva thaqhaski jutïr luräwinkar yanapt ’ añataki .
(trg)="12.9"> ကျွန ် ုပ ် အာပိုချန ် း သည ် မြို ့ အားသန ့ ် ရှင ် းရေးပြုလုပ ် သည ့ ် လှုပ ် ရှားမှုတွင ် ပါ၀င ် ခဲ ့ သော နိုင ် ငံသားတစ ် ဦးဖြစ ် သည ် ။

(src)="12.1"> Ramana Sorn juparuw jemer ukat inglés arur jaqukipatapat jallallt ’ ata .
(trg)="12.13"> ခမာ ဘာသာစကားမှ အင ် ္ ဂလိပ ် ဘာသာသို ့ ပြန ် ဆိုပေးခဲ ့ သော ရာမနာဆွန ် အား ကျေးဇူးအထူးတင ် ရှိပါသည ် ။