# ar/2012_12_07_27677_.xml.gz
# my/2012_08_102.xml.gz


(src)="1.1"> المغرب : طلاب المغرب يطالبون بإصلاح التعليم
(trg)="1.1"> မော ် ​ ရို ​ ကို ၊

(src)="1.2"> أطلقت مجموعة من الطلاب المغاربة في يوليو / تموز صفحة على فيسبوك تحت اسم " اتحاد الطلاب المغاربة من أجل تغيير النظام التربوي " .
(trg)="1.4"> ထိုအဖွဲ ့ သည ် " ပညာရေးစနစ ် ကို တိုးတက ် စေရန ် ခိုင ် မာသော နည ် းလမ ် းများကို ဆွေးနွေးဆောင ် ရွက ် မည ့ ် " မော ် ရိုကိုလူငယ ် များကို စုစည ် းလျက ် ရှိသည ် ။

(src)="3.1"> لقد غذّت هذا الزخم أخبار تفيد بأن الحكومة تخطط لزيادة رسوم التسجيل في الجامعات العمومية .
(trg)="3.1"> ထိုလှုပ ် ရှားမှုအဟုန ် ကို အစိုးရတက ္ ကသိုလ ် များတွင ် ကျောင ် းလခမူကို အစိုးရက ပိုမိုတင ် းကျပ ် နိုင ် ဖွယ ် ရှိသည ် ဟူသော သတင ် းက အားဖြည ့ ် ပေးလိုက ် ပုံရသည ် ။

(src)="5.1"> فانتشرت الدعوة على وسائل الإعلام الإجتماعية .
(trg)="4.2"> ၂၀၁၂ခုနှစ ် တွင ် တိုက ် တွန ် းလိုက ် သည ် ။

(src)="6.1"> وفي شريط فيديو وضعته الحركة على موقع يوتيوب قبيل التظاهرة ، دعا الطلبة لتغييرات تطال النظام التربوي قلبا وقالبا .
(trg)="6.1"> ဆန ္ ဒပြခြင ် းမစမီ ယူကျူ ့ ပေါ ် သို ့ ယင ် းအဖွဲ ့ မှ တင ် ခဲ ့ သော ဗီဒီယိုတစ ် ခုတွင ် ကျောင ် းသားများက ပညာရေးစနစ ် အတွက ် သိသာသောပြောင ် းလဲမှုများကို တောင ် းဆိုထားကြသည ် ။

(src)="6.2"> يجب تغيير النظام التربوي بأكمله " ، كما يقول طالب أمام الكاميرا .
(trg)="6.2"> " ပညာရေးစနစ ် တစ ် ခုလုံးက ပြောင ် းဖို ့ လိုနေတာပါ " ဟု ကျောင ် းသားတစ ် ယောက ် က ကင ် မရာကိုကြည ့ ် ၍ ပြောသည ် ။

(src)="6.3"> ومن اللازم تفكيك النظام كليا وإعادة بنائه من الصفر يقول آخر .
(trg)="6.4"> ဗီဒီယိုတွင ် ပါဝင ် ကြသော ကျောင ် းသားအများအပြားက ဂုဏ ် သိက ္ ခာရှိ Grandes Ecolesက တင ် ပြသည ် များတွင ် အကျိုးမရှိသော အဟန ့ ် အတားများ ၊

(src)="9.1"> الطلاب المغاربة يريدون إصلاحا للتعليم .
(trg)="9.3"> ခွင ့ ် ပြုချက ် ဖြင ့ ် အသုံးပြုထားသည ် ။

(src)="9.2"> الصورة مستخدمة على أساس إذن من حسن الوزاني
(trg)="13.2"> လူငယ ် ကျောင ် းသားတွေက ပညာရေးစနစ ် ကောင ် းတစ ် ခုကို တောင ် းဆိုနေကြတာ ၊

(src)="11.2"> الصورة مستخدمة على أساس إذن من حسن الوزاني
(trg)="13.2"> လူငယ ် ကျောင ် းသားတွေက ပညာရေးစနစ ် ကောင ် းတစ ် ခုကို တောင ် းဆိုနေကြတာ ၊

(src)="13.1"> وكتب الاتحاد في حسابه على تمبلر :
(trg)="13.3"> သူတို ့ တွေက မော ် ရိုကိုကျောင ် းသားတွေ ၊

# ar/2012_08_21_24828_.xml.gz
# my/2012_08_167.xml.gz


# ar/2012_08_23_24906_.xml.gz
# my/2012_08_250.xml.gz


(src)="1.1"> الجرافيتي أثناء الأزمات
(trg)="1.2"> ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီဆိုသောစာလုံးသည ် ရေးသားသည ် ဟု အဓိပ ္ ပာယ ် ရသော ဂရပ ် ဖိန ် းဟူသည ့ ် ဂရိစာလုံးမှ ဆင ် းသက ် လာခြင ် းဖြစ ် သည ် ။

(src)="1.3"> ونشأ فن الجرافيتي الحديث في الستينات من القرن الماضي في نيويورك بالهام من موسيقى الهيب هوب .
(trg)="1.4"> ခြယ ် မှုန ် းသူအနုပညာရှင ် ၏ ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီအရေအတွက ် မှာ ၄င ် း ၏ ဂုဏ ် ရည ် နှင ့ ် ကျော ် ကြားမှုပေါ ် တွင ် မူတည ် နေသည ် ။

(src)="1.4"> ويعتمد عدد التوقيعات لفنان الجرافيتي على سمعته وشهرته .
(trg)="2.1"> ထိုအနုပညာရပ ် မျိုးမှာ တစ ် ခါတရံတွင ် လူသိမခံရသော ် လည ် း ၊

(src)="2.1"> بالرغم من كون هذا الفن بعيد عن الإعلام الرسمي أحيانا ، وبالرغم من صرف السلطات للكثير من الأموال لإزالة الجرافيتي ، فإن فن الشارع انتشر وعبر الحدود لكثير من الدول وأصبح منتشرا في الكثير من المدن .
(trg)="2.2"> အာဏာပိုင ် များမှာ ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီများကို ဖျက ် ပစ ် ရန ် အတွက ် ငွေကြေးမြောက ် မြားစွာ သုံးစွဲရသည ် ဆိုသော ် လည ် း ထိုလမ ် းပေါ ် ကအနုပညာမှာ အခြားနိုင ် ငံများသို ့ ပျံ ့ နှံ ့ သွားခဲ ့ ပြီး မြို ့ ပေါင ် းများစွာရှိ မြို ့ ပြရပ ် ဝန ် းတွင ် လူသိများလာခဲ ့ သည ် ။

(src)="2.2"> يعبر البعض عن رسائل شخصية ، ويعبر البعض الآخر عن أعمال فنية حقيقية .
(trg)="2.3"> အချို ့ မှာ ကိုယ ် ရေးကိုယ ် တာ စာသားများကို ထင ် ရာခြစ ် သွားခြင ် းများဖြစ ် ပြီး အခြားတို ့ မှာ အနုပညာအစစ ် များဖြစ ် သည ် ။

(src)="2.3"> وفي هذا الوقت الذي نعيش فيه ، وقت الأزمات الاقتصادية ، ينشط فن الجرافيتي مع المطالب الاجتماعية .
(trg)="2.4"> လက ် ရှိစီးပွားပျက ် ကပ ် တွင ် ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီအနုပညာမှာ လူမှုရေးလိုအပ ် ချက ် အရ အလေ ့ အထသဖွယ ် ဖြစ ် လာပြီး ကြိုက ် သည ် ဖြစ ် စေ ၊

(src)="2.4"> وأصبح بالرغم من الجميع جزء من الحياة اليومية .
(trg)="2.5"> မကြိုက ် သည ် ဖြစ ် စေ ကျွန ် မတို ့ နေ ့ စဉ ် ဘဝ ၏ တစ ် စိတ ် တစ ် ပိုင ် း ဖြစ ် လာသည ် ။

(src)="3.1"> تخصص الكثير من المواقع محتواها لهذا النوع من فن الشارع ، مثل مدونة Fogonazos ، حيث يمكنكم مشاهدة مجموعة من الرسومات :
(trg)="3.1"> ဖိုဂိုနဇို ( စ ် ) ဘလော ့ ( ဂ ် ) ကဲ ့ သို ့ ဝက ် ( ဘ ် ) စာမျက ် နှာပေါင ် းများစွာက ထိုလမ ် းပေါ ် ကအနုပညာအမျိုးအစားကို ခင ် းကျင ် းပြသရန ် ၄င ် းတို ့ ၏ အကြောင ် းအရာများကို အထူးပြုသုံးခဲ ့ ကြသည ် ၊

(src)="4.1"> " دعهم يأكلون المخدرات " ، الجرافيتي في نيويورك ، تصوير Omiso على فليكر
(trg)="4.1"> အနာအဆာတွေကို စားပါစေ " ဟု ရေးထားသော နယူးယော ့ ( ခ ် ) မြို ့ မှ ဂရပ ် ( ဖ ် ) တီ ။

(src)="6.1"> في مانشستر ، بالمملكة المتحدة : يتبول الأغنياء والأقوياء علينا بينما يذكر الإعلام أن ذلك مطر "
(trg)="5.1"> ဗင ် နီဇွဲလားနိုင ် ငံ ကာရာကတ ် ( စ ် ) ရှိ အဆောက ် အဦးတစ ် ခု အပြင ် ဘက ် တွင ် ပိုက ် ဆံများ ပံျသန ် းနေပုံ ။

(src)="7.1"> تقيؤ الأزمة في لندن
(trg)="6.1"> မန ် ချက ် စတာမြို ့ ၊

(src)="8.1"> توضح الصور التالية ، تصوير كاتب المقال ، موجة من فن الجرافيتي على جدران غرناطة بجنوب أسبانيا .
(trg)="6.2"> ယူကေတွင ် ဆွဲထားသော " လူချမ ် းသာတွေနှင ့ ် အာဏာရှင ် တွေက ငါတို ့ ကို ရှုံ ့ ချတာကို သတင ် းဌာနတွေက မိုးရွာနေတယ ် လို ့ ပြောနေကြတယ ် "

(src)="8.2"> تشير الرسومات والعبارات إلى النظان السياسي والاقتصادي بالبلد .
(trg)="7.1"> လန ် ဒန ် ရှိ အကျပ ် အတည ် းများကို အန ် ထုတ ် နေခြင ် း ။

(src)="9.2"> يمكنكم أيضاً مشاهدة جدارية فراخ مع جملة ( أصبح الناس فرائس في نظام السوق الحر ) .
(trg)="9.3"> ပါတီနှစ ် ခုမှာ အတူတူပင ် ဖြစ ် သည ် ဟု ဆိုလိုရင ် းဖြစ ် ပြီး နှစ ် ပါတီစနစ ် ကို ထုတ ် ဖော ် ပြသနေသည ် ။

(src)="11.1"> استهلاك سعيد
(trg)="11.1"> " ဝမ ် းမြောက ် စွာ သုံးစွဲခြင ် း "

(src)="13.1"> " دفاعا عن التعليم الحكومي "
(trg)="13.1"> " လူထု အတွက ် ခုခံကာကွယ ် ခြင ် း "

(src)="14.1"> " التعليم ليس للبيع "
(trg)="14.1"> " ပညာရေးသည ် ရောင ် းရန ် မဟုတ ် "

(src)="18.1"> حرية لماذا ، مساواة لمن ، وأخوة متى ؟ ( لعب بالكلمات بالإسبانية لشعار الحرية والإخاء والمساواة )
(trg)="19.3"> ပန ် းခြံများနှင ့ ် အိမ ် များ ၏ အပြင ် ဘက ် နံရများပေါ ် ရှိ ဆေးရေးပုံစံမျိုးစုံကြားတွင ် လမ ် းလျှောက ် သွားရန ် လူသွားလမ ် းရှိတတ ် သည ် မှာ ပုံမှန ် ပင ် ဖြစ ် သည ် ။

(src)="19.2"> ولكن بعيدا عن حوائط المدن ، فقد انتقل فن الجرافيتي إلى أنواع أخرى من الإعلام : كتب التصوير والمدونات والصفحات على فيسبوك مثل Global Street Art .
(trg)="19.6"> ဘလော ့ ( ဂ ် ) များနှင ့ ် ကမ ္ ဘာလုံးဆိုင ် ရာလမ ် းပေါ ် က အနုပညာကဲ ့ သို ့ ဖေ ့ ( စ ် ) ဘွတ ် ( ခ ် ) စာမျက ် နှာများဆီသို ့ ရောက ် ရှိခဲ ့ ပြီဖြစ ် သည ် ။

# ar/2012_08_26_25055_.xml.gz
# my/2012_08_281.xml.gz


(src)="1.1"> الفلبين : قائمة بالطرق الوطنية
(trg)="1.2"> နို ် င ် ငံပိုင ် လမ ် းမများ စာရင ် း

(src)="1.2"> قامت الحكومة الفلبينية بإعداد جدول يوضح جودة الطرق الوطنية في البلد وتحميله على الإنترنت .
(trg)="1.3"> ဖိလစ ် ပိုင ် အစိုးရက နို ် င ် ငံပိုင ် လမ ် းတွေရဲ ့ အရည ် အသွေးကို သတ ် မှတ ် ပြထားတဲ ့ စာရင ် းတစ ် ခုကို တင ် ခဲ ့ ပါတယ ် ။

# ar/2012_07_19_23997_.xml.gz
# my/2012_08_66.xml.gz


(src)="1.1"> إعلان حرية الإنترنت
(trg)="1.1"> အင ် ​ တာ ​ နက ် လွတ ် လပ ် ​ ခွင ့ ် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ ် း

(src)="1.3"> في كثير من البلدان حول العالم ، تم إعداد وسن قوانين جديدة للرقابة على الإنترنت ، بينما يزداد الخطر على المدونين الذين يتكلمون بدون خوف .
(trg)="1.3"> ဘလော ့ ဂ ် ရေးသူတွေက ထုတ ် ဖော ် ပြောဖို ့ စွန ့ ် စားနေရတဲ ့ အချိန ် မှာ ကမ ္ ဘာတစ ် ဝန ် းမှာရှိတဲ ့ နိုင ် ငံတွေမှာ အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာဖြတ ် ဖို ့ ဥပဒေအသစ ် တွေကို ဖန ် တီးနေကြပါတယ ် ။

(src)="2.1"> في العام الماضي ، توحدت المؤسسات والشركات كما لم يحدث من قبل من أجل حرية الإنترنت .
(trg)="2.3"> ကျွန ် တော ် ကျွန ် မတို ့ တွေ အင ် တာနက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် နဲ ့ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှုကို အာရုံဝင ် စားခဲ ့ ကြပါတယ ် ။

(src)="3.1"> بوضع كل ذلك في الحسبان ، اتفق جماعة من نشطاء الإنترنت مؤخراً لإعداد إعلان لحرية الإنترنت ، حيث كان موقع دفاع الأصوات العالمية من أوائل الموقعين .
(trg)="3.3"> ဒီနေ ့ အထိ အဲဒီကြေညာစာတမ ် းကို အဖွဲ ့ အစည ် းနဲ ့ လုပ ် ငန ် းပေါင ် း ၁၃၀၀ကျော ် က လက ် မှတ ် ရေးထိုးပါဝင ် ခဲ ့ ပြီး ဆက ် ပြီးတော ့ လည ် း လက ် မှတ ် ထိုးနေဆဲ ဖြစ ် ပါတယ ် ။

(src)="3.4"> كما يمكنكم التوقيع عبر الرابط ؛ بالإضافة إلى المشاركة في الإعلان عبر عدد كبير من المؤسسات ، مثل مؤسسة الجبهة الإلكترونية ( EFF ) ، حرية الصحافة ( FreePress ) ، الوصول ( AccessNow ) ، وحتى موقع تشيز برجر .
(trg)="5.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် သည ် ပိုမိုကောင ် းမွန ် သော ကမ ္ ဘာတစ ် ခုကို ယူဆောင ် လာနိုင ် မည ် ဟု ယုံကြည ် ပါသည ် ။

(src)="3.5"> مقدمة
(trg)="7.1"> ဤဥပဒေသများကို ဆွေးနွေးကြပါစို ့ ၊

(src)="3.7"> وحتى نحافظ على الإنترنت حر ومفتوح ، ندعو جميع المجتمعات ، والصناعات والدول إلى الاعتراف بهذه المبادئ .
(trg)="7.7"> အင ် တာနက ် ကသာ ၄င ် းတို ့ ကို အမှန ် တကယ ် ဖြစ ် လာစေရန ် လုပ ် ဆောင ် နိုင ် စွမ ် းရှိ ၍ ဖြစ ် ပါသည ် ။

(src)="3.8"> نؤمن ونعتقد أن هذه المبادئ ستساعد في جلب المزيد من الإبداع والابتكار ومزيد من المجتمعات المفتوحة .
(trg)="10.1"> ကျွန ် ုပ ် တို ့ သည ် လွတ ် လပ ် ၍ ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာသော အင ် တာနက ် အတွက ် ရပ ် တည ် ပါသည ် ။

(src)="6.1"> انضم لنا حتى نحافظ على الإنترنت حر ومفتوح .
(trg)="12.2"> အင ် တာနက ် ကို ဆင ် ဆာမဖြတ ် ရန ်

(src)="6.2"> الإعلان
(trg)="13.1"> ရယူအသုံးပြုခြင ် း ၊

(src)="6.3"> ندافع عن إنترنت حر ومفتوح .
(trg)="14.1"> ပွင ့ ် လင ် းမြင ် သာမှု ၊

(src)="8.1"> التعبير : لا لفرض الرقابة على الإنترنت .
(trg)="14.2"> အင ် တာနက ် ကို လူတိုင ် းက လွတ ် လပ ် စွာ ချိတ ် ဆက ် နိုင ် ၊

(src)="11.1"> الابتكار : حماية حق الإبداع والابتكار دون الحصول على إذن .
(trg)="15.2"> ခွင ့ ် ပြုချက ် မလိုအပ ် ဘဲ ဆန ် းသစ ် တီထွင ် ဖန ် တီးနိုင ် ရေးအတွက ် လွတ ် လပ ် ခွင ့ ် ကို ကာကွယ ် ကြရန ် ၊

(src)="12.1"> الخصوصية : حماية الخصوصية والدفاع عن قدرة الجميع في التحكم بكيفية استخدام بياناتهم وأجهزتهم .
(trg)="15.3"> နည ် းပညာအသစ ် များကို မပိတ ် ပင ် ဘဲ ဆန ် းသစ ် ဖန ် တီးသူများကို ၄င ် းတို ့ ၏ အသုံးပြုသူများအနေဖြင ့ ် လုပ ် ဆောင ် မှုများကို အပြစ ် မပေးရန ်

# ar/2012_08_28_24853_.xml.gz
# my/2012_09_320.xml.gz


(src)="2.2"> نشأ التوتر باكراً هذا العام عندما اتهمت بيكين ومانيلا بعضهما البعض بالتعدي على المياه الإقليمية قرب منطقة الرصيف القاري سكاربورو شوال التي تقع في بحر الصين الجنوبي .
(trg)="4.3"> တချို ့ ​ တွေ ​ က ကျွန ် တော ် ​ တို ့ ​ ရဲ ့ လေ ​ တပ ် ​ စွမ ် းအား ​ က လေ ​ ပဲ ​ ရှိ ​ ပြီး စွမ ် းအား ​ မ ​ ရှိ ​ ဘူး ​ လို ့ ဖော ် ​ ပြ ​ ကြ ​ တယ ် ။

(src)="3.1"> وقد أرسلت الحكومة بالفعل عدة بعثات دبلوماسية للبحث عن اتفاقيات عسكرية وتعاون مشترك بين مختلف دول آسيا والمحيط الهادي " آسيا باسفيك " .
(trg)="4.5"> ဒါ ​ တွေ ​ ကို ဒီ ​ အတိုင ် း ​ ဆက ် ​ ဖြစ ် ​ နေ ​ မှာ ​ ကို ကျွန ် တော ် ​ တို ့ အနေ ​ နဲ ့ ခွင ့ ် ​ မ ​ ပြု ​ နိုင ် ​ ဘူး ။

(src)="4.1"> لا يعد ضعف نظام الدفاع الفلبيني سر أو أمر خفي .
(trg)="4.10"> ကြံ ့ ခိုင ် ​ တဲ ့ သယ ် ယူ ​ ပို ့ ဆောင ် ​ ရေး ရဟတ ် ​ ယာဉ ် လေး ​ စီး ၊

(src)="4.2"> حتى الرئيس بينينيو أكينو تندر حول هذا الأمر خلال خطابه للأمة مؤخراً :
(trg)="4.11"> ရေ ​ ဒီ ​ ယို ​ နဲ ့ အခြား ​ ဆက ် ​ သွယ ် ​ ရေး ကိရိယာ ​ ပစ ္ စည ် း ​ တွေ ၊

(src)="4.3"> وصف البعض قواتنا الجوية على أن كلها هواء بدون قوات .
(trg)="4.13"> မော ် ​ တာ ​ စက ် ​ သေ ​ နတ ် ​ တွေ ၊

(src)="4.4"> افتقار المعدات الجيدة ، ما زالت قواتنا وعساكرنا غير محصنة حتى في ظل توقع التعرض للأذى .
(trg)="4.15"> လာ ​ မယ ့ ် ၂ ​ ၀ ​ ၁ ​ ၃ ​ မှာ တိုက ် ခိုက ် ​ ရေး ရဟတ ် ​ ယာဉ ် ဆယ ် ​ စီး ၊

(src)="4.5"> لا يمكننا ترك الأمور بهذا الشكل .
(trg)="4.16"> ရေး ​ ကြောင ် း ​ သုံး ရဟတ ် ​ ယာဉ ် ​ နှစ ် ​ စီး ၊

(src)="4.6"> لن نرسل زوارق ورقية للبحر بعد الآن .
(trg)="4.17"> အသေး ​ စား ​ လေ ​ ယာဉ ် ​ နှစ ် ​ စီး ၊

(src)="4.7"> الآن ، سيتم تطويق سواحلنا التي تبلغ 36,000 كم بسفن حديثة .
(trg)="4.18"> ဖ ​ ရီး ​ ဂိတ ် ​ စစ ် သင ် ္ ဘော တစ ် ​ စီး ၊

(src)="4.9"> قبل انتهاء هذا العام ، نأمل أن تصلنا 21 طائرة هليكوبتر UH-1H جديدة ، أربع طائرات هيلكوبتر مقاتلة ، معدات اتصالات حديثة ، بنادق ، مدافع هاون ، معامل تشخيص متنقلة ، وحتى مراكز الطلقات المجمعة وغيرها من المعدات التي اشتريناها .
(trg)="4.20"> သို ့ ရာတွင ် ထို ​ စစ ် ​ လက ် နက ် ​ အသစ ် ​ များ ​ ကို ဝယ ် ​ ယူ ​ ဖြည ့ ် တင ် း ​ မှု ​ များ ​ သည ် စစ ် ​ ပြု ​ ရန ် ရှေး ​ ရှု ​ ခြင ် း ​ မဟုတ ် ​ ကြောင ် း ရှင ် းလင ် း ​ ပြော ​ ကြား ​ သွား ​ ခဲ ့ ​ သည ် ။

(src)="4.10"> ومع مطلع عام 2013 ، تصلنا أيضا عشرة طائرات هيلكوبتر مقاتلة ، طائرتان هيلكوبتر بحرية ، طائرتين للنقل الخفيف ، وبارجة حربية ، ومعدات للدفاع الجوي .
(trg)="4.21"> ကျွန ် တော ် ​ တို ့ ​ က ရန ် လို ​ တဲ ့ ​ သူ ​ ဖြစ ် လာ ​ ဖို ့ ဒီ ​ ဟာ ​ တွေ ​ ကို လုပ ် ​ နေ ​ တာ ​ မဟုတ ် ​ ပါ ​ ဘူး ၊

(src)="4.11"> لكنه أوضح أن امتلاك معدات حرب جديدة لا يعني أو يهدف إلى استفزاز أو إثارة أية خصومات :
(trg)="4.22"> တင ် းမာ ​ မှု ​ တွေ မြင ့ ် ​ တက ် ​ လာ ​ အောင ် လုပ ် ​ နေ ​ တာ ​ လည ် း မဟုတ ် ​ ပါ ​ ဘူး ။

(src)="4.12"> نحن لا نقوم بهذه الأمور حتى نكون مُعتدين ، كما لا نقوم بهذه الأمور لأننا نريد تصعيد المواقف .
(trg)="4.23"> ဒါ ​ က ငြိမ ် း ​ ချမ ် း ​ ရေး ​ ကို ထိန ် းသိမ ် း ​ ဖို ့ ​ ပါ ​ ပဲ ။

(src)="4.14"> من أجل حماية أنفسنا - شيء ظننا لفترة طويلة أنه أمر مستحيل .
(trg)="4.25"> မ ​ ဖြစ ် ​ နိုင ် ​ ဘူး ​ လို ့ အကြာ ​ ကြီး ​ တွေး ​ မိ ​ ခဲ ့ ​ တဲ ့ ​ ဟာ ​ ပေါ ့ ။

(src)="5.1"> لكن الفلبين ، على ما يبدو ، تسعى لإقامة علاقات عسكرية مع بلدان أخرى .
(trg)="4.27"> အဘယ ် ​ ကြောင ့ ် ​ ဆိုသော ် နိုင ် ငံ ​ တွင ် တိုက ် ခိုက ် ​ ရေး ​ လေ ​ ယာဉ ် လတ ် ​ တ ​ လော ​ တွင ် တစ ် ​ စီး ​ မျှ မ ​ ရှိ ​ သော ​ ကြောင ့ ် ဖြစ ် ​ သည ် ။

(src)="5.2"> فقد قررت مؤخراً شراء معدات من الدول الأوروبية .
(trg)="5.5"> ရေတပ ် ​ အချင ် းချင ် း စေလွှတ ် ​ မှု ၊

(src)="5.3"> كما تسعى لامتلاك سفينتين حربيتين من إيطاليا مسلحتان بنظم صواريخ حديثة مضادة للسفن ومضادة للطائرات .
(trg)="5.7"> ကာ ​ ကွယ ် ​ ရေး ​ နည ် း ​ ပညာ ​ နှင ့ ် ဗ ​ ဟု ​ သုတ ဖ ​ လှယ ် ​ မှု ၊

(src)="5.5"> "
(trg)="6.2"> လေ ့ ကျင ့ ် ​ ရေး ​ နှင ့ ် လုပ ် ဆောင ် ​ မှု ​ များ ၊

(src)="6.2"> " لكن عضو البرلمان جوكير آررويو عارض هذه الاتفاقية زاعماً أن الهدف منها إرسال رسالة إلى الصين :
(trg)="6.7"> ကျွန ် တော ် ​ တို ့ ​ ကို ကောက ် ရိုး ​ မျှင ် ​ တွေ လာ ​ မ ​ ဆွဲ ​ ခိုင ် း ​ ပါ ​ နဲ ့ ။

(src)="6.3"> تريد إدارة أكينو تمرير هذا القانون بسبب النزاع مع الصين في بحر غرب الفلبين .
(trg)="6.8"> ကျွန ် တော ် ​ တို ့ လုံ ့ လ ​ စိုက ် ​ ထုတ ် ​ ရ ​ ပါ ​ မယ ် ။

(src)="6.4"> على الرغم من كون تلك الاتفاقية لا تعتبر اتفاقية أو معاهدة دفاع ، رمزية هذا الأمر لن تجدي نفعاً أو تكون ذات تأثير على الصين .
(trg)="6.9"> အမေ ​ ရိ ​ ကန ် ​ ပြည ် ထောင ် ​ စု ​ နှင ့ ် ဖိ ​ လစ ် ​ ပိုင ် နိုင ် ​ ငံ စစ ် သည ် ​ များ ​ အကြား စစ ် ​ ရေး ​ လှုပ ် ရှား ​ မှု ​ များ ​ ကို ပြသ ​ သည ့ ် မြေပုံ ။

(src)="6.5"> دعونا نتوقف عن التمسك بقشة .
(trg)="6.10"> ဓာတ ် ​ ပုံ - အီ ​ ဘွန ်

(src)="6.6"> يجب أن نثابر ونتجلد .
(trg)="7.4"> မတတ ် ​ နိုင ် ​ ဘူး ၊

(src)="6.7"> خريطة المناورات بين جنود الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين .
(trg)="7.5"> ကိုယ ့ ် ဟာ ​ ကိုယ ် မေးခွန ် းထုတ ် ​ ကြ ​ ရ ​ မယ ် ၊

(src)="7.1"> الأمر ليس مصادفة أن تزداد المناورات بين الفلبين والولايات المتحدة في العام الماضي .
(trg)="7.6"> ဒီ ​ လို ​ နှစ ် စဉ ် လှုပ ် ရှား ​ ဆောင ် ရွက ် ​ မှု ​ တွေ ​ ကို ကျွန ် တော ် ​ တို ့ တကယ ် ​ လို ​ အပ ် ​ လား ။

(src)="7.2"> في هذا الوقت توقفت حدة النزاع البحري بين الفلبين والصين .
(trg)="7.7"> ကျွန ် တော ် ​ တို ့ ​ မှာ ဒီ ​ လို ​ ပုံစံ ​ တွေ အများ ​ ကြီး ​ ရှိ ​ တယ ် ၊

(src)="7.4"> لا يمكننا أن نفعل شيء سوى أن نسأل أنفسنا - هل نريد حقاً كل تلك المناورات والتدريبات ؟ لقد أجرينا بالفعل تدريبات مشابهة مؤخراً ولا تعد ذات فائدة لنا ولا لباقي بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادي .
(trg)="7.11"> မှားယွင ် း ​ တွက ် ချက ် ​ မှု ​ တွေ ​ ပဲ ဖြစ ် ​ ဖြစ ် ဒေသ ​ တွင ် း ​ ပ ​ ဋိ ​ ပ ​ က ​ ၡ ​ တွေ ​ အတွက ် အကြောင ် းပြ ​ ချက ် ​ တစ ် ​ ခု ဖြစ ် လာ ​ နိုင ် ​ ပါ ​ တယ ် ။

(src)="7.9"> يتم استخدام موقف الصين الحازم تجاه النزاع مع الفلبين حول منطقة سكاربورو شوال وجزر سبراتلي لتبرير التواجد المكثف للولايات المتحدة والتدخل في شؤون الفلبين والمنطقة .
(trg)="7.14"> တက ် ​ ကြွ ​ လှုပ ် ရှား ​ သူ ​ တစ ် ​ ဦး ​ ဖြစ ် ​ သော အာနိုး ( လ ် ) ပ ​ ဒီ ​ လာက သူ ့ ​ အမြင ် ​ ကို မျှဝေ ​ သွား ​ သည ် မှာ

# ar/2012_09_06_25593_.xml.gz
# my/2012_09_327.xml.gz


# ar/2012_08_31_25279_.xml.gz
# my/2012_09_333.xml.gz


# ar/2012_09_06_25310_.xml.gz
# my/2012_09_369.xml.gz


(src)="1.1"> بوليفيا : مصادرة اليورانيوم المشع ؟
(trg)="1.1"> ဘို ​ လီး ​ ဗီး ​ ယား ၊

(src)="3.1"> مع ذلك ، أعلن روميرو أيضا عن تحقيقات إضافية يجريها قسم الجيولوجيا والتعدين الوطني Sergeotecmin والمعهد البوليفي للعلوم والتكنولوجيا النووية .
(trg)="2.1"> အစိုးရဝန ် ကြီးကားလို ့ ( စ ် ) ရိုမီရိုမှ အထူးရဲတပ ် ဖွဲ ့ ဝင ် များပါဝင ် သော လှုပ ် ရှားမှုအဖွဲ ့ ကို ဦးဆောင ် ၍ သယ ် ပို ့ ခဲ ့ သည ် ။

(src)="4.2"> تصوير @ pagina _ siete على تويتر
(trg)="4.2"> ဆိုပိုကာချီ ၌ ယူရေနီယမ ် ( ၂ ) တန ် ကို ဖမ ် းဆီးရမိစဉ ် ။

(src)="5.1"> أذاعت وسائل الإعلام الرئيسية الخبر مباشرة واستمرت بتغطيتها طوال اليوم .
(trg)="4.3"> ဓာတ ် ပုံ - တွစ ် တာအသုံးပြုသူ @ pagina _ sieteက တွစ ် ပစ ် တွင ် ရှယ ် ခဲ ့ သောပုံ

(src)="5.2"> وظهرت مخاوف وتعليقات ، وكان من ضمنها تعليقات ساخرة ، في مواقع التواصل الاجتماعي على الوسم # uranio ( يورانيوم بالإسبانية )
(trg)="5.2"> အရွဲ ့ တိုက ် ခြင ် းများအပါအဝင ် စိုးရိမ ် ပူပန ် မှုနှင ့ ် မှတ ် ချက ် များမှာ လူမှုကွန ် ရက ် များတွင ် # uranioဟူသော တွစ ် တာခေါင ် းစဉ ် အောက ် ၌ ဖော ် ပြခဲ ့ ကြသည ် ။

(src)="6.1"> علق المدون والصحفي @ andrsgomezv عبر حسابه على تويتر :
(trg)="6.1"> Blogger and journalist Andres Gómez Vela commented via his Twitter account ( @ andrsgomezv ) :

# ar/2012_09_11_25620_.xml.gz
# my/2012_09_392.xml.gz


# ar/2012_09_08_25668_.xml.gz
# my/2012_09_397.xml.gz


(src)="1.1"> مصر : الرئيس يُغرد
(trg)="1.1"> အီ ​ ဂျစ ် ၊

(src)="1.2"> بدأ الرئيس المصري محمد مرسي رسمياً بالتغريد عبر حسابه الموجود من قبل على موقع تويتر الليلة .
(trg)="1.3"> အီဂျစ ် လူမျိုး သမ ္ မတ မိုဟာမက ် မော ် စီ ဒီနေ ့ ညမှာ သူ ့ ရဲ ့ ဖွင ့ ် ထားပြီးသား အကောင ့ ် ကနေ တရားဝင ် တွစ ် တာစာတိုပို ့ ခြင ် းကို စတင ် လိုက ် ပါတယ ် ။

(src)="1.3"> الحساب الذي يتبعه أكثر من 264 ألف وقت كتابة هذه السطور ، تم تأكيده من قبل الموقع اليوم .
(trg)="1.4"> လိုက ် ကြည ့ ် သူပေါင ် း ၁၆၂၀၀၀ရထားပြီးဖြစ ် တဲ ့ အဲဒီအကောင ့ ် ကို တွစ ် တာကလည ် း ဒီနေ ့ ပဲ အကောင ့ ် အစစ ် အနေနဲ ့ သတ ် မှတ ် ပေးလိုက ် ပါတယ ် ။

(src)="1.4"> كتب في تغريدته الأولى :
(trg)="1.5"> သူရဲ ့ ပထမဆုံး တွစ ် တာစာတိုကတော ့ ၊

(src)="1.5"> أخصص هذه التغريدة الأولى لشهداء ثورة # ٢٥يناير و لشعب # سوريا البطل .
(trg)="1.6"> ပထမဆုံးတွစ ် တာစာတိုကို # jan25 ( ဇန ် ၂၅ ) တော ် လှန ် ရေးနဲ ့ ရဲရင ့ ် တဲ ့ # syrians ( ဆီးရီးယားလူမျိုးတွေ ) အတွက ် အထူးပြုချင ် တယ ် .

(src)="1.8"> محمد # مرسي
(trg)="1.9"> မိုဟာမက ် # Morsi ( မော ် စီ )

# ar/2012_09_13_25771_.xml.gz
# my/2012_09_460.xml.gz


(src)="1.1"> ليبيا : معذرة كريس ، لم تستطع بنغازي حمايتك
(trg)="1.2"> စိတ ် ​ မ ​ ကောင ် း ​ ပါ ​ ဘူး ခရစ ် ( စ ် ) ရယ ် ၊

(src)="1.2"> هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة ل ثورة ليبيا 2011 .
(trg)="1.4"> ဤအပုဒ ် သည ် ၂၀၁၁လစ ် ဗျားတော ် လှန ် ရေးအထူးရေးသားခြင ် းအနက ် မှ တစ ် ပုဒ ် ဖြစ ် သည ် ။

(src)="2.1"> تجمع حشد صغير من الليبيين عند ميدان الشجرة في بنغازي يوم 12 من سبتمبر / أيلول لتظاهر اعتراضاً على الهجوم على مبنى قنصلية الولايات المتحدة .
(trg)="2.1"> အမေရိကန ် သံတမန ် များအပေါ ် တိုက ် ခိုက ် မှုနှင ့ ် ပတ ် သက ် ပြီး ဆန ္ ဒပြရန ် ယနေ ့ တွင ် ဘန ် ဟာဇီရှိ အယ ် ( လ ် ) ရှာဂျာရာ ရင ် ပြင ် ၌ လစ ် ဗျားလူမျိုး လူတစ ် စုက စုရုံးခဲ ့ ကြသည ် ။

(src)="3.1"> قُتل أربع دبلوماسيين من بينهم السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز بعد هجوم بعض المسلحين وإطلاق قذائف على القنصلية أثناء محاولة نقلهم لمكان آمن بعد محاصرة المتظاهرين لمبنى القنصلية .
(trg)="4.2"> ကိုင ် ရိုတွင ် လည ် း ဆင ် တူသော ဆန ္ ဒပြမှုတစ ် ခု ဖြစ ် ပွားခဲ ့ ပြီး ဆန ္ ဒပြသူများက အမေရိကန ် သံရုံး ၏ နံရံများကို ဖျက ် ဆီးပြီး အမေရိကန ် ပြည ် ထောင ် စုအလံကို ဆုတ ် ဖြဲကာ အစ ္ စလာမ ် စာတန ် းများဖြင ့ ် အစားထိုးခဲ ့ ကြသည ် ။

(src)="4.1"> تفيد التقارير الإخبارية بأن المتظاهرين حاصروا القنصلية ، إثر غضبهم من فيلم يسخر من الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، الفيلم من إخراج أمريكي - إسرائيلي .
(trg)="5.1"> မစ ္ စတာ စတီဗင ် ( စ ် ) အပါအဝင ် အခြား အမေရိကန ် ကောင ် စစ ် ဝန ် ထမ ် း သုံးဦးကို သတ ် ဖြတ ် မှုက ယင ် းဒေသရှိ ကွန ် ယက ် နိုင ် ငံသားများကို အမျက ် ထွက ် စိတ ် ပျက ် စေခဲ ့ သည ် ။

(src)="6.1"> من بنغازي ، يشاركنا على تويتر أحمد صنع الله بعض اللافتات التي حملها المتظاهرون في المظاهرة .
(trg)="8.1"> ဆန ္ ဒပြမှုမှ ဓာတ ် ပုံများကို ဆာနယ ် လာတင ် ခဲ ့ သည ် မှာ အောက ် ပါအတိုင ် းဖြစ ် သည ် ။

(src)="7.1"> يغرد :
(trg)="8.2"> @ ASanalla ၊

(src)="7.2"> @ ASanalla : هذه ثوره شباب لا قاعدة لا إرهاب .
(trg)="8.4"> # Benghazi ( ဘန ် ဟာဇီ ) က မင ် းကို အကာအကွယ ် မပေးနိုင ် ခဲ ့ ဘူး ။

(src)="7.3"> هتفات المتظاهرين في ميدان الشجرة
(trg)="8.5"> ဘန ် ဟာဇီရှိ ယနေ ့ ဆန ္ ဒပြမှုမှ ဓာတ ် ပုံ

(src)="7.4"> إليكم بعض الصور التي نشرها صنع الله من التظاهرة .
(trg)="9.1"> ဤအပုဒ ် သည ် ၂၀၁၁လစ ် ဗျားတော ် လှန ် ရေးအထူးရေးသားခြင ် းအနက ် မှ တစ ် ပုဒ ် ဖြစ ် သည ် ။

# ar/2012_09_13_25753_.xml.gz
# my/2012_09_470.xml.gz


(src)="1.2"> أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء في جلسته الصباحية مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر .
(trg)="1.5"> အကြောင ် းမှာ ထိုပုဒ ် မအတွက ် လွှတ ် တော ် အမတ ် အများစုက မဲပေးအတည ် ပြုခဲ ့ ကြ ၍ ဖြစ ် သည ် ။

(src)="1.3"> نظم لكثير من النشطاء والصحفيين مظاهرة أمام مجلس النواب احتجاجاً على هذا القانون الجديد .
(trg)="2.2"> အသုဘအခမ ် းအနားသဖွယ ် ဆင ် ယင ် ထားသော ဆန ္ ဒထုတ ် ဖော ် ပွဲတွင ် ပါဝင ် ဆန ္ ဒပြသူများက အနက ် ရောင ် များ ဝတ ် ထားကြသည ် ။

(src)="2.1"> وحمل النشطاء كفناً رمزياً عليه جملة " حرية الإنترنت " للإشارة إلى موت الإنترنت في الأردن .
(trg)="3.2"> ဘုရင ် သည ် အမြင ့ ် ဆုံးအာဏာကို ရယူထားပြီး ၄င ် း ၏ လက ် မှတ ် သည ် ဥပဒေပြုရေး ကိစ ္ စအဝဝအတွက ် အတည ် ပြုတံဆိပ ် ခတ ် နှိပ ် ခြင ် းပင ် ဖြစ ် သည ် ။