# ar/2011_04_29_10818_.xml.gz
# km/2011_04_99_.xml.gz


(src)="1.1"> كمبوديا : أغانٍ عن فيسبوك
(trg)="3.1"> ឧស ្ សាហកម ្ មចម ្ រៀងសម ័ យបានផលិតចម ្ រៀងមួយចំនួនទាក ់ ទងនឹង Facebook .

(src)="1.3"> أما في كمبوديا ، فالحكومة لا تعتبره تهديداً لغاية الآن .
(trg)="5.3"> ខ ្ ញុំមានការភ ្ ញាក ់ ផ ្ អើលបន ្ តិចពេលដែលបានលឺចម ្ រៀងទាំងនេះ ប ៉ ុន ្ តែមើលទៅវាគឺជាការពិត ។

(src)="4.1"> زخرت مؤخراً صناعة موسيقى البوب الكامبودية ، بأغانٍ حول فيسبوك .
(trg)="5.4"> គេបានច ្ រៀងថាចាប ់ តាំងពីមាន Facebook សង ្ សាររបស ់ គេក ៏ មិនសូវជាយកចិត ្ តទុកដាក ់ លើគេដូចជាកាលពីមុន ។

# ar/2010_12_24_8167_.xml.gz
# km/2012_12_86_.xml.gz


(src)="1.1"> ادعم الأصوات العالمية : ساعد في جعل العالم مكاناً أكثر ترابطاً
(trg)="1.2"> ពេលដែលយើងចាប ់ ផ ្ តើមបង ្ កើត ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ កាលពីប ្ រាំមួយឆ ្ នាំមុន ពួកយើងមានគោលបំណងធម ្ មតាដ ៏ មួយ : គឺផ ្ តល ់ ឲ ្ យអ ្ នកអានរបស ់ យើងទទួលបាននូវការចូលទៅដល ់ ពិភពដ ៏ ទូលាយមួយដែលយើងបានជួបប ្ រទះលើអ ៊ ីនធឺណេត ។

(src)="2.1"> وجوه من الأصوات العالمية
(trg)="1.4"> ដូច ្ នេះទើបយើងបង ្ កើតនូវគេហទំព ័ រដ ៏ សាមញ ្ ញមួយ- Global Voices Online ។

(src)="3.3"> وبذلك بنينا موقع بسيط ، الأصوات العالمية على الإنترنت .
(trg)="3.2"> ឥឡូវយើងទាំងអស ់ គ ្ នាកំពុងតែប ្ រឈមមុខនឹងពត ៌ មានដ ៏ ច ្ រើនលើសលប ់ : គឺ " ព ្ រៃពត ៌ មាន " ។

(src)="5.2"> إن تحديات بناء حضارة في الصحراء مختلفة جداً عن مشاكل بناء حضارة في الغابات المطيرة .
(trg)="3.3"> បញ ្ ហាក ្ នុងការបង ្ កើតឲ ្ យមានភាពរីកចម ្ រើនលើវាលខ ្ សាច ់ គឹវាប ្ រាកដជាខុសគ ្ នាជាមួយនឹងការបង ្ កើតឲ ្ យមានភាពរីកចម ្ រើនក ្ នុងព ្ រៃ ។

(src)="6.1"> وموقع الأصوات العالمية هو واحد من عدة كيانات هامة - نعتقد ذلك - وحيوية غير هادفة للربح تعمل جاهدة على بناء حضارة داخل غابات المعلومات المطيرة العالمية الجديدة التي تتطور بسرعة ، استناداً على قيم حرية التعبير والانفتاح والاحترام المتبادل .
(trg)="4.1"> ក ្ លប ៊ ល វ ៉ យស ៍ គឺកិច ្ ចប ្ រឹងប ្ រែងមិនមែនជាលក ្ ខណៈពានិជ ្ ជកម ្ មកម ្ រិតមូលដ ្ ឋានមួយ ហើយដែលយើងជឿជាក ់ ថាមានសារៈសំខាន ់ ក ្ នុងចំណោមកិច ្ ចប ្ រឹងប ្ រែងជាច ្ រើនដែលធ ្ វើការធ ្ ងន ់ ដើម ្ បីបង ្ កើតនូវភាពរីកចម ្ រើននៅក ្ នុងព ្ រៃព ័ ត ៌ មានសកលថ ្ មីៗ និងកំពុងតែអភិវឌ ្ ឍន ៍ យ ៉ ាងឆាប ់ រហ ័ ស ដោយផ ្ អែកលើតម ្ លៃនៃសេរីភាពបញ ្ ចេញមតិ ភាពបើកចំហរ និងការគោរពទៅវិញទៅមក ។

(src)="7.3"> إن الأصوات العالمية مجتمع من الناس الذين يتصرفون كمواطنين حقيقيين- وليس مجرد " مستخدمي إنترنت " سلبيين - وهم يتحملون مسؤولية شخصية عن مستقبل مجتمعنا .
(trg)="5.3"> ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ គឺជាសហគមន ៍ របស ់ ប ្ រជាពលរដ ្ ឋដែលដើរតួនាទីប ្ រៀបដូចជាប ្ រជាពលរដ ្ ឋយ ៉ ាងពិតប ្ រាកដ ហើយដែលទទួលខុសត ្ រូវចំពោះអនាគតនៃសង ្ គមរបស ់ យើង មិនមែនគ ្ រាន ់ តែជា " អ ្ នកប ្ រើប ្ រាស ់ អ ៊ ីនធើណែត " អសកម ្ មនោះទេ ។

(src)="8.1"> الغالبية العظمى من الذين شاركوا مع الأصوات العالمية هم من المتطوعين ، مثلنا نحن الاثنين .
(trg)="6.1"> ភាគច ្ រើននៃអ ្ នកដែលពាក ់ ព ័ ន ្ ធនឹង ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ គឺជាអ ្ នកស ្ ម ័ គ ្ រចិត ្ ត ដូចយើងទាំងពីរដែរ ។

(src)="9.1"> حتى مع دعم الكثير من المتطوعين المتحمسين ، نحن في حاجة إلى دعم مالي للحفاظ على استمرارية وتنامي هذا المشروع .
(trg)="7.1"> ទោះបីជាមានការគាំទ ្ រជាច ្ រើនពីអ ្ នកស ្ ម ័ គ ្ រចិត ្ តដែលពោរពេញដោយទឹកចិត ្ តស ្ រលាញ ់ យើងក ៏ ត ្ រូវការការគាំទ ្ រផ ្ នែកថវិកាដើម ្ បីបន ្ ត និងពង ្ រីកគម ្ រោងនេះផងដែរ ។

(src)="9.2"> وقد أصبحت الأصوات العالمية حاضنة للمشاريع الهامة والمبتكرة في مختلف أنحاء العالم .
(trg)="7.2"> ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ បានក ្ លាយទៅជាអ ្ នកជំរុញនូវគម ្ រោងដ ៏ សំខាន ់ និងមានលក ្ ខណៈបង ្ កើតថ ្ មីនៅជុំវិញពិភពលោក ។

(src)="10.1"> إذا كنت تعتقد أن العمل الذي نقوم به في الأصوات العالمية مهم لجعل العالم مكاناً أوسع وأكثر ترابطاً ، نتمنى دعمك لنا عن طريق التبرع .
(trg)="8.1"> ប ្ រសិនបើអ ្ នកជឿថាការងារដែលយើងធ ្ វើសម ្ រាប ់ ក ្ លូប ៊ ល វ ៉ យស ៍ គឺមានសារៈសំខាន ់ ដើម ្ បីធ ្ វើឲ ្ យពិភពលោកកាន ់ តែទូលាយ និងភ ្ ជាប ់ ទំនាក ់ ទំនងជាងមុន យើងសង ្ ឃឹមថាអ ្ នកនឹងគាំទ ្ រយើងតាមរយៈការ ផ ្ តល ់ វិភាគទាន ។

(src)="11.1"> مع وشكرنا ولكم منا أطيب التمنيات .
(trg)="9.1"> សូមអរគុណ និងជូនពរឲ ្ យអ ្ នកជួបតែសំណាងល ្ អ !

# ar/2013_03_23_29309_.xml.gz
# km/2013_03_423_.xml.gz


(src)="2.2"> شارك ثلاثة طلاب من قسم الإعلام التعليمي مؤخرا في ورشة نظمتها الأصوات الصاعدة بهدف تعلم كيفية التقاط صور رقمية مميزة وكيف يقومون برفعها ومشاركتها عبر شبكة الإنترنت .
(trg)="3.1"> ដើម ្ បី ​ អាន ​ បន ្ ថែម ​ ទាក ់ ​ ទង ​ នឹង ​ ​ សាកលវិទ ្ យាល ័ យ ​ និង ​ ​ សិក ្ ខាសាលា ​ ដែល ​ ​ ​ បាន ​ ​ ប ្ រារព ្ ធ ​ ឡើង ​ ក ្ នុង ​ ខែ ​ កុម ្ ភៈ ឆ ្ នាំ២០១៣ ​ សូមអាន អត ្ ថបទ ​ នៅ ​ លើ ​ វែបសាយ ​ ​ រ ៉ ាយស ៊ ីង វ ៉ យស ៍ ។

(src)="4.1"> لمعرفة المزيد عن الجامعة وورشة العمل التي أقيمت في فبراير / شباط 2013 ، تفضل بقراءة هذا المقال في الأصوات الصاعدة .
(trg)="4.1"> មានរូបថត ​ ​ ​ ដែល ​ ថត ​ ដោយ ​ ​ និស ្ សិត ​ និង ​ បង ្ ហោះ ​ ទៅ ​ ក ្ នុង ​ គណនី ​ ​ ហ ្ វ ្ លិកគ ័ រ របស ់ សាកល ​ វិទ ្ យាល ័ យ ​ ។

(src)="5.1"> هذه بعض الصور التي التقطها الطلاب ورفعوها على حساب فليكر الخاص بالجماعة .
(trg)="4.2"> ​ ​ សូម ​ ចុច ​ លើ ​ រូបថត ​ ដើម ្ បី ​ ​ មើល ​ រូប ​ ថត ​ ដើម ។

(src)="6.2"> التقطت الصورة بواسطة أخانيتو .
(trg)="5.2"> ថត ​ ដោយ ​ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។

(src)="7.2"> صورة بواسطة أخانيتو .
(trg)="6.2"> ថត ​ ដោយ ​ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។

(src)="8.3"> صورة التقطت بواسطة جواديانا .
(trg)="7.3"> ថត ​ ដោយ វ ៉ ាដាណា ( Wadaana ) ។

(src)="9.2"> صورة التقطت بواسطة أخانيتو .
(trg)="8.2"> ថត ​ ដោយ អាកានេតូ ( Akaneto ) ។

(src)="10.1"> سمك مقلي أعده الطلاب .
(trg)="9.1"> ត ្ រីចៀន ​ បែប ​ សាមញ ្ ញ ​ សម ្ រាប ់ ​ និស ្ សិត ​ ។

(src)="10.2"> صورة بواسطة كورانيتا .
(trg)="9.2"> ថត ​ ដោយ គូរ ៉ ានីចា ( Kuranicha ) ​ ។

(src)="12.2"> تم تصويرها بواسطة جواديانا .
(trg)="10.2"> ថត ​ ដោយ គូរ ៉ ានីចា ( Kuranicha ) ។

(src)="13.1"> ستجدوا المزيد من الصور هنا .
(trg)="11.2"> ថត ​ ដោយ ​ វ ៉ ាដាណា ( Wadaana ) ។

# ar/2013_10_11_31381_.xml.gz
# km/2013_10_474_.xml.gz


(src)="1.1"> عبر عن نفسك : يوم التدوين عن حقوق الإنسان !
(trg)="1.1"> បង ្ ហាញ ​ ពី ​ ខ ្ លួន ​ អ ្ នក ៖ ទិវា ​ សកម ្ មភាព ​ ប ្ លុក ស ្ ដីពី ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស !

(src)="1.2"> حقوق الإنسان - من تصوير Catching .
(trg)="1.2"> រូប ​ ថត ​ ស ្ ដីពីទិវា ​ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ​ ថត ​ ដោយ Catching .

(src)="2.1"> منذ عام 2007 يستمر موقع Blog Action Day أو " يوم التدوين من أجل قضية " في دعوة العديد من المدونين حول العالم للكتابة على لوحة المفاتيح : عن يوم معين ، موضوع معين ، آلاف من الأصوات .
(trg)="2.1"> ចាប ់ ​ តាំង ​ ពី ​ ឆ ្ នាំ ​ ២០០៧ ទិវា ​ សកម ្ មភាព ​ ប ្ លុក ( Blog Action Day ) បាន ​ អំពាវនាវ ​ ឲ ្ យ ​ អ ្ នកសរសេរ ​ ប ្ លុក ​ នៅទូទាំងពិភពលោក ​ ដើម ្ បី ​ ​ រួម ​ គ ្ នា ​ ​ បង ្ កើត ​ ​ នូវ ​ ប ្ រធាន ​ បទសំខាន ់ ៖ មួយថ ្ ងៃ មួយ ​ ប ្ រធានបទ នាំ ​ ឲ ្ យ ​ មានសំឡេង ​ រាប ់ ពាន ់ ។

(src)="2.2"> موضوع هذا العام هو حقوق الإنسان - والتاريخ يوم 16 أكتوبر / تشرين الأول .
(trg)="2.2"> ប ្ រធាន ​ បទ ​ សម ្ រាប ់ ​ ឆ ្ នាំ ​ នេះ ​ គឺ សិទ ្ ធិ ​ មនុស ្ ស ហើយ ​ ទិវា ​ នេះគឺ ​ នៅ ​ ថ ្ ងៃទី ​ ១៦ ខែ ​ តុលា ។

(src)="4.1"> حتى الآن سجل لهذا اليوم أكثر من 1377 مدونة من 114 دولة ، سجل مدونتك اليوم وانضم للحوار العالميّ !
(trg)="4.2"> ចុះ ​ ឈ ្ មោះ ​ ប ្ លុក ​ របស ់ ​ អ ្ នក ​ ថ ្ ងៃ ​ នេះ ​ និង ​ ចូលរួម ​ ជាមួយ ​ នឹង ​ កិច ្ ច ​ សន ្ ទនា ​ ថ ្ នាក ់ ​ ពិភពលោក !