# es_VE/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz
# sq/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz


(src)="s1"> Preferencias de accesibilidad del _ teclado
(trg)="s1"> _ Preferimet e Tastierës së Lehtësuar

(src)="s2"> Ay _ uda
(trg)="s2"> _ Ndihmë

(src)="s3"> _ Acerca de
(trg)="s3"> _ Informacione

(src)="s4"> Fábrica de la miniaplicación Estado de AccessX
(trg)="s4"> Fabrika për Statusin e Applet AccessX

(src)="s5"> Fábrica de la miniaplicación de estado de accesibilidad del teclado
(trg)="s5"> Fabrika për Applet e Statusit të Tastierës së Lehtësuar

(src)="s6"> Estado de accesibilidad del teclado
(trg)="s6"> Statusi i Tastierës së Lehtësuar

(src)="s7"> Muestra el estado de las características de accesibilidad del teclado
(trg)="s7"> Tregon gjendjen e tastierës së thjeshtuar

(src)="s8"> Muestra el estado de las características AccessX como los modificadores bloqueadosdocumenters
(trg)="s8"> Shfaq statusin e tipareve të AccessX si ndryshues të kyçuradocumenters

(src)="s9"> Francisco Javier F. Serrador < serrador \ @ cvs \ .gnome \ .org > Jorge González González < jorge \ .gonzalez \ .gonzalez \ @ hispalinux \ .es >
(trg)="s9"> Elian Myftiu < elian \ @ alblinux \ .net >

(src)="s10"> Ha ocurrido un error lanzando el visor de ayuda : % s
(trg)="s10"> Ndodhi një gabim në lëshimin e ndihmuesit : % s

(src)="s11"> Ha ocurrido un error al lanzar el diálogo de preferencias del teclado : % s
(trg)="s11"> Ndodhi një gabim në lëshimin e konfiguruesit të tastierës : % s

(src)="s12"> a
(trg)="s12"> a

(src)="s13"> Estado de AccessX
(trg)="s13"> Statusi i AccessX

(src)="s14"> Muestra el estado del teclado cuando se usan las características de accesibilidad .
(trg)="s14"> Tregon gjendjen e tastierës kur përdoren karakteristikat e açesibilitetit .

(src)="s15"> La extensión XKB no está activada
(trg)="s15"> Ekstensioni XKB nuk është aktivuar

(src)="s16"> Error desconocido
(trg)="s16"> Gabim i panjohur

(src)="s17"> Error : % s
(trg)="s17"> Gabim : % s

(src)="s18"> Muestra el estado actual de las características de accesibilidad del teclado
(trg)="s18"> Shfaq statusin e tanishëm për preferencat e tastierës së thjeshtuar

(src)="s19"> Fábrica para « Estado de la batería »
(trg)="s19"> Factory Battstat

(src)="s20"> Monitor de carga batería
(trg)="s20"> Vëzhgues i Ngarkesës së Baterisë

(src)="s21"> Monitoriza la carga restante de un portátil
(trg)="s21"> Kontrollon baterinë e mbetur në një laptop

(src)="s22"> _ Preferencias
(trg)="s22"> _ Preferimet

(src)="s23"> El sistema está funcionando con CA
(trg)="s23"> Sistemi po punon me korent

(src)="s24"> El sistema está funcionando con baterías
(trg)="s24"> Sistemi po punon me bateri

(src)="s25"> Batería cargada al ( % d % % )
(trg)="s25"> Ngarkesa e baterisë ( % d % % )

(src)="s26"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) restante
(trg)="s26"> Koha e mbetur nuk njihet ( % d % % )

(src)="s27"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) hasta su carga
(trg)="s27"> Koha e ngarkesës nuk njihet ( % d % % )

(src)="s28"> Le quedan % d % s % d % s ( % d % % )
(trg)="s28"> % d % s % d % s ( % d % % ) në dispozicion

(src)="s29"> % d % s % d % s para cargarse ( % d % % )
(trg)="s29"> % d % s % d % s deri sa të ngarkohet ( % d % % )

(src)="s30"> Monitor de la batería
(trg)="s30"> Vëzhgues i baterisë

(src)="s31"> La batería está recargada completamente
(trg)="s31"> Bateria tani është komplet e ngarkuar

(src)="s32"> Notificación de batería
(trg)="s32"> Gjendja e baterisë

(src)="s33"> Le queda un % d % % de la capacidad total de su batería .
(trg)="s33"> Keni akoma % d % % nga kapaciteti i baterisë në dispozicion .

(src)="s34"> Para evitar perder su trabajo : • enchufe su portátil a una fuente de alimentación externa , o • guarde los documentos abiertos y apague el portátil .
(trg)="s34"> Për të shmangur humbjen e punës : • lidh kompjuterin me prizën e korrentit , ose • ruaj dokumentët e hapur dhe shuaj kompjuterin .

(src)="s35"> Para evitar perder su trabajo : • suspenda su portátil para ahorrar energía , • enchufe su portátil a una fuente de alimentación externa , o • guarde los documentos abiertos y apague el portátil .
(trg)="s35"> Për të shmangur humbjen e punës : • pezulloje kompjuterin për të ruajtur fuqinë , • fute në prizë , ose • ruaj dokumentat e hapura dhe shuaj kompjuterin tuaj të prehrit .

(src)="s36"> La batería se está agotando
(trg)="s36"> Bateria juaj është duke u shkarkuar

(src)="s37"> No hay ninguna batería presente
(trg)="s37"> Bateria mungon

(src)="s38"> Estado de la batería desconocido
(trg)="s38"> Gjendja e baterisë nuk njihet

(src)="s39"> N / D
(trg)="s39"> Mungon

(src)="s40"> Hubo un error al mostrar la ayuda : % s
(trg)="s40"> U verifikua një gabim gjatë shfaqjes së ndihmës : % s

(src)="s41"> Esta utilidad muestra el estado de la batería de su portátil .
(trg)="s41"> Kjo vegël tregon statusin e baterisë së laptopit tuaj .

(src)="s42"> Backend de HAL activado .
(trg)="s42"> Backend HAL i aktivizuar

(src)="s43"> Backend legado ( No-HAL ) activado .
(trg)="s43"> Backend Legacy ( jo HAL ) e aktivizuar .

(src)="s44"> Preferencias del monitor de carga batería
(trg)="s44"> Vëzhgues i Ngarkesës së Baterisë

(src)="s46"> Vista _ compacta
(trg)="s46"> Paraqitja e vendndodhjes

(src)="s50"> Mostrar _ tiempo / porcentaje :
(trg)="s50"> Shfaq etiketën kohë / përqindje

(src)="s51"> Mostrar el _ tiempo restante
(trg)="s51"> Koha e mbetur nuk njihet ( % d % % )

(src)="s53"> Notificaciones
(trg)="s53"> Vendndodhja

(src)="s55"> _ Notificarme cuando la batería esté recargada completamente
(trg)="s55"> Bateria tani është komplet e ngarkuar

(src)="s58"> No hay ninguna batería presente
(trg)="s58"> Nuk u gjet asnjë bateri

(src)="s60"> Nivel de valor rojo
(trg)="s60"> Niveli i vlerës së kuqe

(src)="s61"> El nivel de batería por debajo del cual se muestra de color rojo . También el valor en el cual se muestra la advertencia de batería baja .
(trg)="s61"> Niveli i baterisë poshtë të cilit bateria paraqitet i kuq . Gjithashtu shfaqet dhe vlera kur paralajmërohet bateria e shkarkuar .

(src)="s62"> Avisar cuando quede poco tiempo en vez de bajo porcentaje
(trg)="s62"> Paralajmëro për kohë të shkurtra sesa për përqindje të ulëta

(src)="s63"> Usar el valor definido en red _ value como el tiempo que queda para mostrar el diálogo de advertencia en vez de un porcentaje
(trg)="s63"> Përdor vlerën e përcaktuar në red _ value si kohë e mbetur për të shfaqur dialogun paralajmërues në vend të përqindjes .

(src)="s64"> Notificación de batería baja
(trg)="s64"> Lajmërimi kur Bateria është e shkarkuar

(src)="s65"> Notificar al usuario cuando la batería esté baja
(trg)="s65"> Lajmëro përdoruesin kur bateria është e shkarkuar .

(src)="s66"> Notificación de batería cargada
(trg)="s66"> Lajmërim kur Bateria është Plot

(src)="s67"> Notificar al usuario cuando la batería esté llena
(trg)="s67"> Lajmëro përdoruesin kur bateria është plot .

(src)="s68"> Pitar para las advertencias
(trg)="s68"> Paralajmëro me beep

(src)="s69"> Pitar al mostrar una advertencia
(trg)="s69"> Beep kur shfaq një paralajmërim .

(src)="s70"> Vaciar desde arriba
(trg)="s70"> Shfaqe nga lart

(src)="s71"> Mostrar el medidor de batería vaciándose desde la parte superior de la batería . Sólo implementado para la vista tradicional de la batería .
(trg)="s71"> Shfaq shënuesin e baterisë duke zbritur nga kreu i baterisë . Vetëm për shfaqjen tradicionale të baterisë .

(src)="s72"> Batería vertical ( pequeña )
(trg)="s72"> Bateria vertikale ( më e vogël )

(src)="s73"> Muestra la batería hacia arriba , más pequeña en el panel
(trg)="s73"> Shfaq baterinë e vogël vertikale në panel .

(src)="s74"> Muestra la batería horizontal
(trg)="s74"> Shfaq baterinë horizontale

(src)="s75"> Muestra la batería tradicional horizontal en el panel
(trg)="s75"> Shfaq baterinë horizontale tradicionale në panel .

(src)="s76"> Muestra la etiqueta de tiempo / porcentaje
(trg)="s76"> Shfaq etiketën kohë / përqindje

(src)="s77"> 0 para ninguna etiqueta , 1 para porcentaje y 2 para tiempo restanteWarn when battery charge drops to : [ XX ] percent
(trg)="s77"> 0 për pa etiketë , 1 për përqindjen dhe 2 për kohën e mbetur.Warn when battery charge drops to : [ XX ] percent

(src)="s78"> por cientoWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining
(trg)="s78"> PërqindWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining

(src)="s79"> minutos restantes
(trg)="s79"> Minutat e Mbetura

(src)="s80"> Utilidad de estado de la batería
(trg)="s80"> Vegël e Statusit të Baterisë

(src)="s81"> Carga de la batería baja
(trg)="s81"> Ngarkesë e ulët e baterisë

(src)="s82"> Batería recargada completamente
(trg)="s82"> Bateria e ringarkuar plot

(src)="s83"> Fábrica para miniaplicación selector de caracteres
(trg)="s83"> Fabrika e Applet për Zgjedhësin e Shkronjave

(src)="s84"> Paleta de caracteres
(trg)="s84"> Zgjedhësi i Simboleve

(src)="s85"> Insertar caracteres
(trg)="s85"> Fut shkronja

(src)="s86"> Paletas disponiblesPILCROW SIGN
(trg)="s86"> Paleta në dispozicionPILCROW SIGN

(src)="s87"> Insertar « % s »
(trg)="s87"> Fut " % s "

(src)="s88"> Insertar carácter especial
(trg)="s88"> Fut gërmë speciale

(src)="s89"> insertar carácter especial % s
(trg)="s89"> fut shkronja të veçanta % s

(src)="s90"> Miniaplicación del panel de GNOME para seleccionar caracteres que no están en mi teclado . Distribuido bajo la Licencia Pública General GNU .
(trg)="s90"> Applet i Panelit Gnome për zgjedhjen e simboleve të veçantë që nuk gjenden në tastierë . Rilëshuar nën Liçencën e Përgjithshme Publike GNU .

(src)="s91"> OBSOLETO - Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación
(trg)="s91"> NUK PËRDORET MË · - · Shkronjat e shfaqura në lëshimin e applet

(src)="s92"> Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación
(trg)="s92"> Shkronjat e shfaqura në lëshimin e applet

(src)="s93"> La cadena que el usuario había seleccionado cuando se usó la miniaplicación por última vez . Esta cadena se mostrará cuando el usuario inicie la miniaplicación .
(trg)="s93"> Stringa që përdoruesi ka zgjedhur kur applet u përdor për herë të fundit . Kjo stringë do të përdoret kur applet do riniset .

(src)="s94"> Lista de paletas disponibles
(trg)="s94"> Lista e paletave në dispozicion

(src)="s95"> Lista de cadenas que contienen las paletas disponibles
(trg)="s95"> Lista e vargjeve që përmbajnë paletat në dispozicion .

(src)="s96"> _ Editar
(trg)="s96"> _ Ndrysho

(src)="s97"> _ Paleta :
(trg)="s97"> _ Paleta :

(src)="s98"> Entrada de paleta
(trg)="s98"> Hyrja e paletës

(src)="s99"> Modificar una paleta añadiendo o quitando caracteres
(trg)="s99"> Ndrysho një paletë duke shtuar ose hequr gërmat

(src)="s100"> Añadir paleta
(trg)="s100"> Shto Paletë

(src)="s101"> Editar la paleta
(trg)="s101"> Përpuno Paletën

(src)="s102"> Lista de paletas
(trg)="s102"> Lista e paletave

(src)="s103"> _ Paletas :
(trg)="s103"> _ Paleta :

(src)="s104"> Botón « Añadir »
(trg)="s104"> Shto buton

(src)="s105"> Pulse para añadir una paleta nueva
(trg)="s105"> Kliko të shtosh një paletë të re

(src)="s106"> Botón « Editar »
(trg)="s106"> Përpuno butonin

(src)="s107"> Pulse para editar la paleta seleccionada
(trg)="s107"> Kliko të përpunosh paletën e zgjedhur

(src)="s108"> Botón « Borrar »
(trg)="s108"> Fshi butonin

(src)="s109"> Pulse para borrar la paleta seleccionada
(trg)="s109"> Kliko të fshish paletën e zgjedhur