# en_AU/evolution-data-server.evolution-data-server-3-12/evolution-data-server.evolution-data-server-3-12.xml.gz
# vi/evolution-data-server.evolution-data-server-3-12/evolution-data-server.evolution-data-server-3-12.xml.gz


(src)="s1"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s1"> Lỗi loại bỏ tập tin ' % s ' : % s

(src)="s2"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s2"> Lỗi tạo thư mục % s : % s

(src)="s3"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s3"> Lỗi tạo liên kết cứng đến tài nguyên ' % s ' : % s

(src)="s4"> _ Other Organiser
(trg)="s4"> Không có UID trong liên lạc

(src)="s13"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s13"> Không thể đổi tên cơ sở dữ liệu từ ' % s ' thành ' % s ' : % s

(src)="s21"> CategoryName
(trg)="s21"> Cá nhânCategoryName

(src)="s25"> _ Other Organiser
(trg)="s25"> Chưa kết nối

(src)="s36"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s36"> Đang thêm liên lạc vào máy phục vụ LDAP ...

(src)="s39"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s39"> Lỗi lấy DN cho người dùng ' % s '

(src)="s49"> Synchronising folder failed : % s : % s
(trg)="s49"> Không có sổ như vậy

(src)="s50"> _ Other Organiser
(trg)="s50"> Không tìm thấy liên lạc

(src)="s51"> _ Other Organiser
(trg)="s51"> ID liên lạc đã có rồi

(src)="s52"> Synchronising folder failed : % s : % s
(trg)="s52"> Không có nguồn như vậy

(src)="s58"> Synchronising folder
(trg)="s58"> Tên

(src)="s88"> Organisation
(trg)="s88"> Tổ chức

(src)="s89"> Organisation
(trg)="s89"> Đơn vị tổ chức

(src)="s142"> Chile
(trg)="s142"> Danh sách địa chỉ

(src)="s144"> Chile
(trg)="s144"> Địa chỉ làm việc

(src)="s161"> CategoryName
(trg)="s161"> Kỷ niệmCategoryName

(src)="s162"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s162"> Chứng nhận X.509

(src)="s179"> Chile
(trg)="s179"> Địa chỉ SIP

(src)="s196"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s196"> Thuộc tính sổ lạ ' % s '

(src)="s198"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s198"> Không thể kết nối đến ' % s ' :

(src)="s200"> Can not parse search expression : % s % s
(trg)="s200"> Lỗi thực hiện tìm kiếm theo biểu thức : % s : % s

(src)="s227"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s227"> Xác thực thất bại

(src)="s234"> Can not append message to mbox file : % s : % s
(trg)="s234"> Không hoạt động ngoại tuyến

(src)="s238"> Could not initialise BonoboOther errorOther error
(trg)="s238"> Không thể huỷOther errorOther error

(src)="s242"> Can not open message
(trg)="s242"> Hậu phương chưa mở

(src)="s244"> _ Other Organiser
(trg)="s244"> Lỗi khác

(src)="s246"> Can not open mailbox : % s : % s
(trg)="s246"> Không thể mở sổ :

(src)="s247"> Cannot initialise Evolution 's mail component .
(trg)="s247"> Không thể cập nhật sổ :

(src)="s248"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s248"> Không thể lấy liên lạc :

(src)="s249"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s249"> Không thể lấy danh sách liên lạc :

(src)="s250"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s250"> Không thể lấy UID danh sách liên lạc :

(src)="s251"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s251"> Không thể thêm liên lạc :

(src)="s252"> _ Other Organiser
(trg)="s252"> Không thể sửa liên lạc :

(src)="s253"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s253"> Không thể bỏ liên lạc :

(src)="s262"> Synchronising folder failed : % s : % s
(trg)="s262"> Không có nguồn cho UID ' % s '

(src)="s264"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s264"> Lỗi kết nối tới máy chủ dùng SSL : % s

(src)="s268"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s268"> Không thể tạo thư mục cache cục bộ : ' % s '

(src)="s276"> _ Other OrganiserCategoryName
(trg)="s276"> Ngày sinhCategoryName

(src)="s277"> _ Other Organiser
(trg)="s277"> Ngày sinh : % s

(src)="s280"> Synchronising folder failed : % s : % s
(trg)="s280"> Không thể lưu dữ liệu lịch

(src)="s284"> Synchronising folder failed : % s : % s
(trg)="s284"> Không phải lịch .

(src)="s285"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s285"> Không thể tạo tập tin nhớ tạm

(src)="s286"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s286"> Không thể lấy dữ liệu thời tiết : % s

(src)="s302"> Synchronising folder failed : % s : % s
(trg)="s302"> Không có lịch như vậy .

(src)="s311"> Could not initialise Bonobo
(trg)="s311"> Không thể hủy bỏ tác vụ

(src)="s318"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s318"> Thuộc tính lịch lạ ' % s '

(src)="s351"> Priority
(trg)="s351"> Ngày 31Priority

(src)="s352"> Priority
(trg)="s352"> CaoPriority

(src)="s353"> Priority
(trg)="s353"> Bình thườngPriority

(src)="s354"> Priority
(trg)="s354"> ThấpPriority

(src)="s372"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s372"> Lịch không tồn tại

(src)="s373"> Can not open message
(trg)="s373"> Không thể mở lịch :

(src)="s374"> Synchronising folder failed : % s : % s
(trg)="s374"> Không thể cập nhật lịch :

(src)="s375"> Can not open maildir directory path : % s : % s
(trg)="s375"> Không thể nhận đường dẫn đối tượng lịch :

(src)="s376"> Can not create folder lock on % s : % s
(trg)="s376"> Không thể nhận danh sách đường dẫn đối tượng lịch :

(src)="s378"> Can not create folder lock on % s : % s
(trg)="s378"> Không thể tạo đối tượng lịch :

(src)="s380"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s380"> Không thể bỏ đối tượng lịch :

(src)="s381"> Can not create folder lock on % s : % s
(trg)="s381"> Không thể nhận đối tượng lịch :

(src)="s383"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s383"> Không thể nhận URI đồ đính kèm :

(src)="s384"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s384"> Không thể huỷ nhắc nhở :

(src)="s385"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s385"> Không thể lấy múi giờ lịch :

(src)="s386"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s386"> Không thể thêm múi giờ lịch :

(src)="s391"> Can not open message
(trg)="s391"> Đang ký thư

(src)="s392"> Can not open message
(trg)="s392"> Đang mã hóa thư

(src)="s393"> Can not open message
(trg)="s393"> Đang giải mã thư

(src)="s396"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s396"> Không thể loại bỏ mục nhớ tạm : % s : % s

(src)="s397"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s397"> Lỗi tạo tiến trình con ' % s ' : % s

(src)="s398"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s398"> Nhận luồng thư không hợp lệ từ % s : % s

(src)="s399"> Synchronising folders
(trg)="s399"> Đang đồng bộ những thư mục

(src)="s406"> Synchronising folder
(trg)="s406"> Đang đồng bộ thư mục

(src)="s418"> Can not open message
(trg)="s418"> Đang chép thư

(src)="s420"> Synchronising " % s "
(trg)="s420"> Đang xoá dọn thư mục ' % s '

(src)="s421"> Can not open message
(trg)="s421"> Đang nhận thư ' % s ' trong % s

(src)="s423"> Synchronising " % s "
(trg)="s423"> Đang nạp lại thư mục ' % s '

(src)="s429"> Can not parse search expression : % s % s
(trg)="s429"> Không thể phân tích biểu thức tìm kiếm : % s : % s

(src)="s431"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s431"> Lỗi thực hiện GPG : % s

(src)="s438"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s438"> Nhận yêu cầu không mong đợi từ GnuPG cho " % s "

(src)="s443"> Can not encrypt this message : no recipients specified
(trg)="s443"> Lỗi mã hóa : chưa xác định người nhận .

(src)="s444"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s444"> Không thể phát sinh dữ liệu ký nhận :

(src)="s446"> Can not verify this message : could not create temporary file : % s
(trg)="s446"> Không thể xác minh chữ ký thư : dạng thức thư không đúng

(src)="s447"> Can not verify this message : could not create temporary file : % s
(trg)="s447"> Không thể xác minh chữ ký thư :

(src)="s448"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s448"> Không thể phát sinh dữ liệu mật mã hóa :

(src)="s450"> Can not verify this message : could not create temporary file : % s
(trg)="s450"> Không thể giải mật mã thư : dạng thức thư không đúng

(src)="s458"> Can not build locking helper pipe : % s
(trg)="s458"> Không thể xây dựng ống dẫn hỗ trợ khoá : % s

(src)="s459"> Can not fork locking helper : % s
(trg)="s459"> Không thể tạo tiến trình hỗ trợ khóa : % s

(src)="s479"> Synchronising " % s "
(trg)="s479"> Lỗi tra cứu máy ' % s ' : % s

(src)="s481"> Can not append message to mh folder : % s : % s
(trg)="s481"> Đang đồng bộ thư trong thư mục `%s ' vào đĩa

(src)="s533"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s533"> Xác thực % s thất bại

(src)="s535"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s535"> Không thể tìm chứng nhận cho ' % s '

(src)="s536"> Can not open message
(trg)="s536"> Không thể tạo thư CMS

(src)="s537"> Can not open message
(trg)="s537"> Không thể tạo dữ liệu có chữ ký CMS

(src)="s538"> Can not open message
(trg)="s538"> Không thể đính kèm dữ liệu có chữ ký CMS

(src)="s540"> Can not open message
(trg)="s540"> Không thể tạo thông tin Chữ ký CMS

(src)="s541"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s541"> Không thể tìm dây chứng nhận

(src)="s543"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s543"> Chứng nhận mã hóa cho " % s " không tồn tại

(src)="s546"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s546"> Không thể thêm chứng nhận mã hóa

(src)="s560"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s560"> Không thể tính những điều tóm tắt