# en/gcompris.master/gcompris.master.xml.gz
# so/gcompris.master/gcompris.master.xml.gz


(src)="s1"> Go to Algebra activities
(trg)="s1"> Aad shaqooyinka Algabrada

(src)="s3"> Go to calculation activities
(trg)="s3"> Aad shaqooyinka xisaabitaanka

(src)="s4"> Various calculation activities .
(trg)="s4"> Shaqooyin kalagedisan oo la 'xiriira xisaabitaanka

(src)="s5"> Discover the Braille system
(trg)="s5"> Baro kumbuyuutarka

(src)="s7"> Practice chess
(trg)="s7"> Ku tababar qaado ciyaarta Jeeska

(src)="s9"> Go to Color activities
(trg)="s9"> Aad shaqooyinka midabada

(src)="s10"> Colors based activities .
(trg)="s10"> Shaqooyin ku saabsan midabada .

(src)="s11"> Discover the Computer
(trg)="s11"> Baro kumbuyuutarka

(src)="s12"> Play with computer peripherals .
(trg)="s12"> Ku cayaar qeybaha kumbuyiitar ka mid ah .

(src)="s13"> Go to discovery activities
(trg)="s13"> Aad shaqooyinka baaritaanka ( Discovery )

(src)="s14"> Colors , sounds , memory ...
(trg)="s14"> Midabo , codad , xasuus ...

(src)="s15"> Go to experiential activities
(trg)="s15"> Aad shaqooyinka kusaabsan tijaabooyinka

(src)="s17"> Go to Experimental activities
(trg)="s17"> Aad shaqooyinka kusaabsan Tijaabooyinka

(src)="s19"> Go to Amusement activities
(trg)="s19"> Aad shaqooyinka madadaalada ah

(src)="s20"> Various fun activities .
(trg)="s20"> Shaqooyin kaladuwan oo farxad leh .

(src)="s21"> Geometry
(trg)="s21"> Joomitir

(src)="s22"> Geometry activities .
(trg)="s22"> Shaqooyin joomitiri ah .

(src)="s25"> Keyboard-manipulation boards
(trg)="s25"> Miisaska xukumida alwaaxa-furayaasha

(src)="s26"> Discover the keyboard .
(trg)="s26"> Baro Alwaaxa-furayaasha .

(src)="s28"> Mathematical activities .
(trg)="s28"> Shaqooyin xisaabaad ah

(src)="s29"> Go to Maze activities
(trg)="s29"> Aad shaqooyinka Maze

(src)="s31"> Go to Memory activities
(trg)="s31"> Aad shaqooyinka xasuusta

(src)="s36"> GCompris Main Menu
(trg)="s36"> Liisamarka guud ee GCompris

(src)="s40"> Miscellaneous activities
(trg)="s40"> Shaqooyin kalagedisan

(src)="s41"> Time , Geography , ...
(trg)="s41"> Waqti , Juquraafi , ...

(src)="s42"> Go to money activities
(trg)="s42"> Aad shaqooyinka xasuusta

(src)="s43"> Mouse-manipulation activities .
(trg)="s43"> Shaqooyin ku saabsan isticmaalka dooliga ( mouse )

(src)="s45"> Numeration
(trg)="s45"> Lambaro

(src)="s46"> Numeration activities .
(trg)="s46"> Shaqooyin kusaabsan lambarada

(src)="s47"> Puzzles
(trg)="s47"> Xujoyaal

(src)="s48"> Various puzzles .
(trg)="s48"> Xujooyin kaladuwan

(src)="s49"> Go to the Reading activities
(trg)="s49"> Aad casharada aqriska

(src)="s50"> Reading activities .
(trg)="s50"> Shaqooyin kusaabsan aqriska

(src)="s51"> Go to Sound activities
(trg)="s51"> Aad shaqooyinkacodka

(src)="s52"> Sound based activities .
(trg)="s52"> Waxbarasho codka ku salaysan

(src)="s63"> reading : reading practice
(trg)="s63"> Tababarka aqrinta jiijifta

(src)="s66"> Educational suite GCompris
(trg)="s66"> Cutub barashadeedka GCompris

(src)="s67"> Multi-activity educational game
(trg)="s67"> Cayaaro waxbarasho kala gedisan

(src)="s68"> Educational game for ages 2 to 10
(trg)="s68"> Cayaaro waxbarasho oo loogu talagalay 2 ilaa iyo 10 jir

(src)="s69"> GCompris Administration
(trg)="s69"> Liisamarka Maamulka GCompris

(src)="s70"> Administration for gcompris
(trg)="s70"> Maamulida GCompris

(src)="s77"> Select a profile :
(trg)="s77"> Dalbo borofayl

(src)="s78"> Filter
(trg)="s78"> Kalasooc

(src)="s79"> Select all
(trg)="s79"> Dalbo dhamaantooda

(src)="s80"> Unselect all
(trg)="s80"> Dhig dalbashola 'aan dhamaantood

(src)="s81"> Locales
(trg)="s81"> Deegaanays

(src)="s82"> Locales sound
(trg)="s82"> Codad degaameed

(src)="s83"> Login
(trg)="s83"> Gudogal

(src)="s84"> Main menu
(trg)="s84"> Liisamarka guud

(src)="s85"> Active
(trg)="s85"> Shaqeyn diyaar u ah

(src)="s86"> Board title
(trg)="s86"> Cinwaanka miiska

(src)="s87"> Filter Boards difficulty for profile % s
(trg)="s87"> Wuxuu kalasoocaayaa misaska borofaylyadooda % s iyadoo loo fiirinaayo dhibkooda

(src)="s88"> % s
(trg)="s88"> Dalbo darajada adeegnibo ee borofayl % s

(src)="s89"> Locale configuration for profile { profile }
(trg)="s89"> % s waxkabedel kusaabsan borofaylka % s

(src)="s90"> Locale sound configuration for profile { profile }
(trg)="s90"> % s waxkabedel kusaabsan borofaylka % s

(src)="s91"> Select sound locale
(trg)="s91"> Dalbo cod deegaaneed

(src)="s92"> Editing a Class
(trg)="s92"> Waxkabedel fasalka

(src)="s93"> Editing class :
(trg)="s93"> Waxkabedel fasalka :

(src)="s94"> Editing a new class
(trg)="s94"> Waxkabedel fasalka cusub

(src)="s95"> Class :
(trg)="s95"> Fasal

(src)="s96"> Teacher :
(trg)="s96"> Macalin :

(src)="s97"> Assign all the users belonging to this class
(trg)="s97"> Isticmaalayaasha oo dhan ku dar fasalkaan

(src)="s98"> First Name
(trg)="s98"> Magaca hore

(src)="s99"> Last Name
(trg)="s99"> Magaca dambe

(src)="s100"> You need to provide at least a name for your class
(trg)="s100"> Waa in aad macag u bixisaa fasalka

(src)="s101"> There is already a class with this name
(trg)="s101"> Waxaa jira fasal ay isku magac yihiin

(src)="s102"> Class
(trg)="s102"> Fasal

(src)="s103"> Teacher
(trg)="s103"> Macalin

(src)="s104"> Editing a Group
(trg)="s104"> Waxkabedelaada koox

(src)="s106"> Editing a new group
(trg)="s106"> Bedelaada koox cusub

(src)="s107"> Group :
(trg)="s107"> Koox :

(src)="s108"> Description :
(trg)="s108"> Faahfaahin :

(src)="s109"> Assign all the users belonging to this group
(trg)="s109"> Isticmaalayaasha oo dhan ku dar kooxdaan

(src)="s110"> You need to provide at least a name for your group
(trg)="s110"> Waa in aad macag u bixisaa kooxda

(src)="s111"> There is already a group with this name
(trg)="s111"> Waxaa jirta koox ay isku magac yihiin

(src)="s112"> Select a class :
(trg)="s112"> Dalbo galaas

(src)="s113"> Group
(trg)="s113"> Koox

(src)="s114"> Description
(trg)="s114"> Faahfaahin

(src)="s115"> You must first select a group in the list
(trg)="s115"> Marka ugu horeysa waa inaad koox ka dalbataa liiska

(src)="s116"> Birth Date
(trg)="s116"> Taariikhda dhalashada

(src)="s117"> GCompris Administration Menu
(trg)="s117"> Liisamarka Maamulka GCompris

(src)="s121"> Select a user :
(trg)="s121"> Dalbo galaas

(src)="s123"> Default
(trg)="s123"> La 'sku ogyahay

(src)="s126"> User
(trg)="s126"> Isticmaalayaal

(src)="s127"> Board
(trg)="s127"> Miisas

(src)="s130"> Duration
(trg)="s130"> Lambaro

(src)="s132"> Activities
(trg)="s132"> Shaqeyn diyaar u ah

(src)="s133"> Boards
(trg)="s133"> Miisas

(src)="s134"> Groups
(trg)="s134"> Kooxo

(src)="s135"> Logins
(trg)="s135"> Gudogal

(src)="s136"> Profiles
(trg)="s136"> Borofaylyaal

(src)="s138"> Users
(trg)="s138"> Isticmaalayaal

(src)="s139"> Classes
(trg)="s139"> Galaasyaal

(src)="s140"> Editing a Profile
(trg)="s140"> Waxka bedelaada borofayl

(src)="s141"> Editing profile :
(trg)="s141"> Bedelaada borofayl :

(src)="s142"> Editing a new profile
(trg)="s142"> Bedelaada borofayl cusub

(src)="s143"> Profile :
(trg)="s143"> Borofayl

(src)="s144"> Assign all the groups belonging to this profile
(trg)="s144"> Kooxyaasha oo dhan ku dar borofaylkaan

(src)="s145"> You need to provide at least a name for your profile
(trg)="s145"> Waa in aad macag u bixisaa borofaylka

(src)="s146"> Profile
(trg)="s146"> Borofayl