# dz/accerciser.gnome-2-30/accerciser.gnome-2-30.xml.gz
# th/accerciser.gnome-2-30/accerciser.gnome-2-30.xml.gz


(src)="s1"> འཛུལ ་ སྤྱོད ་ འབད ་ མི །
(trg)="s1"> Accerciser

(src)="s2"> ཁྱོད ་ རའི ་ གློག ་ རིམ ་ ལུ ་ འཛུལ ་ སྤྱོད ་ གཏན ་ འཁེལ ་ ཅིག ་ བྱིན ་
(trg)="s2"> ช ่ วยพัฒนาสิ ่ งอำนวยความสะดวกในโปรแกรมของคุณ

(src)="s3"> འཛུལ ་ སྤྱོད ་ འབད ་ མིའི ་ འཛུལ ་ སྤྱོད ་ དཔྱད ་ ཞིབ ་ འབད ་ མི ་
(trg)="s3"> Accerciser : เครื ่ องมือสำรวจสิ ่ งอำนวยความสะดวก

(src)="s4"> མཇུག ་ གི ་ པེ ་ ནཱལ ་ གྱི ་ དོན ་ ལུ ་ སྔོན ་ སྒྲིག ་ པ ་ ལག ་ ཨིན ་ སྒྲིག ་ བཀོད ་
(trg)="s4"> การจัดวางปลั ๊ กอินสำหรับช ่ องด ้ านล ่ าง

(src)="s5"> མགོ ་ གི ་ པེ ་ ནཱལ ་ གྱི ་ དོན ་ ལུ ་ སྔོན ་ སྒྲིག ་ པ ་ ལག ་ ཨིན ་ སྒྲིག ་ བཀོད ་
(trg)="s5"> การจัดวางปลั ๊ กอินสำหรับช ่ องด ้ านบน

(src)="s6"> སྔོན ་ སྒྲིག ་ གིས ་ ལྕོགས ་ མིན ་ བཟོ ་ ཡོད ་ པའི ་ པ ་ ལག ་ ཨན ་ ཚུ ་ གི ་ ཐོ ་ བཀོད ་
(trg)="s6"> รายการปลั ๊ กอินที ่ ปิดโดยปริยาย

(src)="s13"> ཨེ ་ པི ་ ཨའི ་ བརའུ ་ ཟར ་
(trg)="s13"> รายการ API

(src)="s14"> ད ་ ལྟོའི ་ འཛུལ ་ སྤྱོད ་ ཀྱི ་ དོན ་ ལུ ་ ཐབས ་ ལམ ་ འདྲ ་ མིན ་ སྣ ་ ཚོགས ་ བརྡ ་ འཚོལ ་ འབད ་
(trg)="s14"> ดูรายการเมธอตด ่ างๆ ของสิ ่ งอำนวยความสะดวกปัจจุบัน

(src)="s15"> སྒེར ་ དོན ་ ཁྱད ་ ཆོས ་ ཚུ ་ སྦ ་ བཞག ་
(trg)="s15"> ซ ่ อนแอตทริบิวต ์ ภายใน

(src)="s16"> ཐབས ་ ལམ །
(trg)="s16"> เมธอด

(src)="s17"> རྒྱུ ་ དངོས །
(trg)="s17"> คุณสมบัติ

(src)="s18"> གནས ་ གོང ་ །
(trg)="s18"> ค ่ า

(src)="s19"> ཨའི ་ པ ་ ཡི ་ ཐཱོན ་ མ ་ སྒྲོམ ་
(trg)="s19"> คอนโซล IPython

(src)="s20"> ད ་ ལྟོ ་ སེལ ་ འཐུ ་ འབད ་ ཡོད ་ པའི ་ འཛུལ ་ སྤྱོད ་ ལགལེན ་ བསྟར ་ བའི ་ དོན ་ ལུ ་ ཕན ་ ཚུན ་ འབྲེལ ་ ལྡན ་ གྱི ་ མ ་ སྒྲོམ ་
(trg)="s20"> คอนโซลโต ้ ตอบสำหรับจัดการสิ ่ งอำนวยความสะดวกที ่ เลือกอยู ่

(src)="s21"> འབྱུང ་ ལས ་ ལྟ ་ རྟོག ་ པ
(trg)="s21"> ติดตามเหตุการณ ์

(src)="s22"> ལྟ ་ རྟོག ་ འབད ་ མི ་ འབྱུང ་ ལས ་ ཚུ ། ( _ M )
(trg)="s22"> _ ติดตามเหตุการณ ์

(src)="s23"> སེལ ་ འཐུ ་ བསལ ་ བ ་ ( _ L )
(trg)="s23"> _ ล ้ างสิ ่ งที ่ เลือก

(src)="s24"> ཡོད ་ ཚད ་ གཅིགཔ །
(trg)="s24"> ทุกอย ่ าง

(src)="s25"> སེལ ་ འཐུ ་ འབད ་ ཡོད ་ མི ་ གློག ་ རིམ །
(trg)="s25"> โปรแกรมที ่ เลือก

(src)="s26"> སེལ ་ འཐུ ་ འབད ་ ཡོད ་ མི ་ འཛེལ ་ སྤྱོད ་ འབད ་ བཏུབ །
(trg)="s26"> สิ ่ งอำนวยความสะดวกที ่ เลือก

(src)="s27"> འབྱུང ་ ཁུངས །
(trg)="s27"> แหล ่ ง

(src)="s28"> འབྱུང ་ ལས ་ ལྟ ་ རྟོག ་
(trg)="s28"> ติดตามเหตุการณ ์

(src)="s29"> བྱུང ་ ལས ་ ཚུ ་ སེལ ་ འཐུ ་ འབད ་ ཡོད ་ པའི ་ དབྱེ ་ བ ་ དང ་ འབྱུང ་ ཁུངས ་ ཚུ ་ ནང ་ ལས ་ འབྱུང ་ དོ ་ བཟུམ ་ སྦེ ་ སྟོནམ ་ ཨིན ་
(trg)="s29"> แสดงเหตุการณ ์ ต ่ างๆ ที ่ เป ็ นชนิดและเกิดจากแหล ่ งที ่ กำหนด

(src)="s30"> མཇུག ་ གི ་ བྱུང ་ ལས ་ ཐོ ་ བཀོད ་ གཙོ ་ དམིགས ་ འབད ་
(trg)="s30"> เน ้ นรายการเหตุการณ ์ ล ่ าสุด

(src)="s32"> སེལ ་ འཐུ ་ བསལ ་ བ ་ ( _ L )
(trg)="s32"> ล ้ างบันทึกเหตุการณ ์

(src)="s33"> ཆ ་ ལག ་ གྱངས ་ ཁ ་
(trg)="s33"> จำนวนรายการลูก

(src)="s34"> ( no description )
(trg)="s34"> ( ไม ่ มีคำบรรยาย )

(src)="s35"> Description
(trg)="s35"> คำบรรยาย

(src)="s36"> མངའ ་ སྡེ
(trg)="s36"> สถานะ

(src)="s37"> སྟོན ་
(trg)="s37"> แสดง

(src)="s38"> མཐུན ་ འབྲེལ ་ ཚུ ་
(trg)="s38"> ความสัมพันธ ์

(src)="s39"> ཁྱད ་ ཆོས ་ ཚུ ་
(trg)="s39"> แอตทริบิวต ์

(src)="s40"> འཛུལ ་ སྤྱོད ་ འབད ་ ཚུགས ་ པ ། ( _ A )
(trg)="s40"> _ สิ ่ งอำนวยความสะดวก

(src)="s41"> བྱ ་ བ ་ འགྲུབ ་
(trg)="s41"> กระทำ

(src)="s42"> བྱ ་ བ ། ( _ o )
(trg)="s42"> การกระ _ ทำ

(src)="s43"> ཨའི ་ ཌི །
(trg)="s43"> ID

(src)="s44"> ལག ་ ཆས ་ སྒྲོམ །
(trg)="s44"> ทูลคิต

(src)="s45"> ཐོན ་ རིམ །
(trg)="s45"> รุ ่ น

(src)="s46"> གློག ་ རིམ ་ ( _ P )
(trg)="s46"> โ _ ปรแกรม

(src)="s47"> བསྡུ ་ གསོག ་ ( _ C )
(trg)="s47"> _ ชุด

(src)="s48"> ༠ ༠
(trg)="s48"> 0 , 0

(src)="s49"> འབྲེལ ་ བ ་ ཡོད ་ པའི ་ གནས ་ ས །
(trg)="s49"> ตำแหน ่ งสัมพัทธ ์

(src)="s50"> ཚད །
(trg)="s50"> ขนาด

(src)="s51"> ཝི ་ གེཊི །
(trg)="s51"> วิดเจ ็ ต

(src)="s52"> བང ་ རིམ །
(trg)="s52"> ชั ้ น

(src)="s53"> ཨེམ ་ ཌི ་ ཨའི ་ -ཛེཌི ་ -གོ ་ རིམ །
(trg)="s53"> MDI-Z-order

(src)="s54"> ཨཱལ ་ ཕ །
(trg)="s54"> แอลฟา

(src)="s55"> གནས ་ ས ་ ཡང ་ དག
(trg)="s55"> ตำแหน ่ งสัมบูรณ ์

(src)="s56"> ཆ ་ ཤས ། ( _ m )
(trg)="s56"> _ องค ์ ประกอบ

(src)="s57"> ཌེགསི ་ ཊོཔ ་ ( _ K )
(trg)="s57"> _ พื ้ นโต ๊ ะ

(src)="s58"> ཉེ ་ གནས །
(trg)="s58"> ท ้ องถิ ่ น :

(src)="s59"> ཡིག ་ ཆ ་ ( _ D )
(trg)="s59"> เ _ อกสาร

(src)="s60"> ཧའི ་ པར ་ ལིངཀ ་
(trg)="s60"> ไฮเพอร ์ ลิงก ์

(src)="s61"> ཚད ་ བརྒལ ་ ཚིག ་ ཡིག ( _ Y )
(trg)="s61"> ไฮเ _ พอร ์ เท ็ กซ ์

(src)="s62"> གནས ་ ས །
(trg)="s62"> ตำแหน ่ ง

(src)="s63"> འགྲེལ ་ བཤད །
(trg)="s63"> คำบรรยาย

(src)="s64"> ལོ ་ ཀེེལ ་
(trg)="s64"> ท ้ องถิ ่ น

(src)="s65"> གཟུགས ་ བརྙན ། ( _ I )
(trg)="s65"> _ ภาพ

(src)="s66"> ནང ་ བསྐྱོད ་ གྲོགས ་ རམ ་ ( _ G )
(trg)="s66"> เครื ่ องมือช ่ วยเ _ ข ้ าระบบ

(src)="s67"> ཆ ་ མཉམ ་ སེལ ་ འཐུ ་ འབད །
(trg)="s67"> เลือกทั ้ งหมด

(src)="s68"> སེལ ་ འཐུ ་ འབད ་ ནི ། ( _ S )
(trg)="s68"> สิ ่ งที ่ เ _ ลือก

(src)="s69"> རྒྱུན ་ རིམ ་ བཏུབ ་ པའི ་ ནང ་ དོན ། ( _ r )
(trg)="s69"> เนื ้ อหาที ่ ทำสตรีมได ้

(src)="s70"> དཔར ་ བཤད
(trg)="s70"> ชื ่ อตาราง :

(src)="s71"> བཅུད ་ དོན
(trg)="s71"> สรุป :

(src)="s72"> སེལ ་ འཐུ ་ འབད ་ ཡོད ་ མི ་ ཀེར ་ ཐིག ་ ཚུ །
(trg)="s72"> จำนวนคอลัมน ์ ที ่ เลือก

(src)="s73"> སེལ ་ འཐུ ་ འབད ་ ཡོད ་ མི ་ གྲལ ་ ཐིག ་ ཚུ །
(trg)="s73"> จำนวนแถวที ่ เลือก

(src)="s74"> ཀེར ་ ཐིག ་ ཚུ །
(trg)="s74"> จำนวนคอลัมน ์

(src)="s75"> གྲལ ་ ཐིག ་ ཚུ །
(trg)="s75"> จำนวนแถว

(src)="s76"> ཐིག ་ ཁྲམ ་ བརྡ ་ དོན
(trg)="s76"> ข ้ อมูลตาราง

(src)="s77"> མིང ་ ( ཨེགསི ་ ཝའི )
(trg)="s77"> ชื ่ อ ( x , y )

(src)="s78"> མགོ ་ ཡིག
(trg)="s78"> หัวตาราง :

(src)="s79"> < \
(trg)="s79"> < \

(src)="s80">ཁྱབ་ཚད་ཚུ།
(trg)="s80">ขอบเขต:

(src)="s81">གྲལ་ཐིག
(trg)="s81">แถว

(src)="s82">ཀེར་ཐིག
(trg)="s82">คอลัมน์

(src)="s83">སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ཐིག
(trg)="s83">ช่องที่เลือก

(src)="s84">ཐིག་ཁྲམ།(_T)
(trg)="s84">_ตาราง

(src)="s85">ཚིག་ཡིག
(trg)="s85">ข้อความ

(src)="s86">པར་ལེན།
(trg)="s86">ออฟเซ็ต

(src)="s87">སྔོན་སྒྲིག་ཚུ་གྲངས་སུ་རྩིས།
(trg)="s87">แสดงค่าปริยายด้วย

(src)="s88"> འགོ ་ བཙུགས ་ ༠
(trg)="s88"> เริ ่ ม : 0

(src)="s89">མཇུག་ ༠
(trg)="s89">จบ: 0

(src)="s90">ཚིག་ཡིག་
(trg)="s90">ข้อ_ความ

(src)="s91">ད་ལྟོའི་གནས་གོང།
(trg)="s91">ค่าปัจจุบัน

(src)="s92">ཡར་འཕར་ཉུང་མཐའ།
(trg)="s92">ขั้นต่ำสุดของการเพิ่มค่า

(src)="s93">གནས་གོང་མང་མཐའ།
(trg)="s93">ค่าสูงสุด

(src)="s94">གནས་གོང་ཉུང་མཐའ།
(trg)="s94">ค่าต่ำสุด

(src)="s95">གནས་གོང་ (_U)
(trg)="s95">ค่_า

(src)="s96"> མ ་ ཤེསཔ
(trg)="s96"> ไม ่ ทราบ

(src)="s97">ངོ་འདྲ་བའི་ མཐོང་བྱེད་
(trg)="s97">แสดงส่วนติดต่อ

(src)="s98">ངོ་འདྲ་བའི་ རྒྱུ་དངོས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ བལྟ་བཅུགཔ་ཨིན་
(trg)="s98">แสดงคุณสมบัติต่างๆ ของส่วนติดต่อผู้ใช้

(src)="s99"> (བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་)
(trg)="s99">(ยังไม่ทำ)

(src)="s100">མིང་།
(trg)="s100">ชื่อ

(src)="s101">ཡུ་ཨར་ཨའི།
(trg)="s101">URI

(src)="s102">འགོ་བཙུགས།
(trg)="s102">เริ่ม

(src)="s103">མཇུག་བསྡུ།
(trg)="s103">จบ

(src)="s104">སེལ་འཐུ་འབད་བཏུམ་པའི་ ཆ་ལག་ལེ་ཤ་
(trg)="s104">มีรายการลูกที่เลือกได้มากเกินไป

(src)="s105"> (Editable)
(trg)="s105">(แก้ไขได้)

(src)="s107">ད་ལྟོའི་ འཛུལ་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ བརྡ་འཚོལ་འབད་
(trg)="s107">ปลั๊กอินที่มีวิธีต่างๆ ในการเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเร็ว

(src)="s108">མཇུག་ ཆེད་དམིགས་འབད་ཡོད་པའི་འཛུལ་སྤྱོད་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་
(trg)="s108">เลือกสิ่งอำนวยความสะดวกสุดท้ายที่ได้รับโฟกัส