# dv/gnome-menus.gnome-2-28/gnome-menus.gnome-2-28.xml.gz
# pl/gnome-menus.gnome-2-28/gnome-menus.gnome-2-28.xml.gz


(src)="s1"> އަޑު އަދި ވީޑިއޯ
(trg)="s1"> Dźwięk i obraz

(src)="s2"> މަލްޓިމީޑިއާ މެނޫ
(trg)="s2"> Multimedia

(src)="s3"> ޕްރޮގްރާމިންގް
(trg)="s3"> Programowanie

(src)="s4"> ސޮފްޓްވެޔާރ ޑެވެލޮޕް ކުރުމުގެ ޓޫލްސްތައް
(trg)="s4"> Narzędzia do tworzenia oprogramowania

(src)="s5"> ތައުލީމު
(trg)="s5"> Nauka

(src)="s6"> ގޭމްސް
(trg)="s6"> Gry

(src)="s7"> ގޭމުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުންތައް
(trg)="s7"> Gry i rozrywka

(src)="s8"> ގްރެފިކްސް
(trg)="s8"> Grafika

(src)="s9"> ގްރެފިކްސް އެޕްލިކޭޝަންތައް
(trg)="s9"> Programy graficzne

(src)="s10"> ހާރޑްވެއަރ
(trg)="s10"> Sprzęt

(src)="s11"> ހާރޑުވެއަރ ޑިވައިސްތަކުގެ ސެޓިންގްތައް
(trg)="s11"> Ustawienia dla wielu urządzeń

(src)="s12"> އިންޓަރނެޓް އަދި ނެޓްވޯރކް
(trg)="s12"> Internet i sieć

(src)="s13"> ނެޓްވޯރކާގުޅޭ ސެޓިންގްތައް
(trg)="s13"> Ustawienia związane z siecią

(src)="s14"> ބަލާބެލުން
(trg)="s14"> Wygląd

(src)="s15"> ޑެސްކްޓޮޕް ބަލާބެލުމާއި ހަރަކާތްތައް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ސެޓިންގްސް
(trg)="s15"> Ustawienia wyglądu i działania środowiska

(src)="s16"> އިންޓަނެޓް
(trg)="s16"> Internet

(src)="s17"> ވެބް އަދި އީމެއިލް ފަދަ އިންޓާނެޓްގެ ބޭނުންހިފާ ޕްރޮގްރާމުތައް
(trg)="s17"> Programy umożliwiające dostęp do Internetu , jak strony WWW , czy e-mail

(src)="s18"> އޮފީސް
(trg)="s18"> Biuro

(src)="s19"> އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންސް
(trg)="s19"> Programy biurowe

(src)="s20"> އަމިއްލަަ
(trg)="s20"> Osobiste

(src)="s21"> އަމިއްލަ ސެޓިންތައް
(trg)="s21"> Ustawienia osobiste

(src)="s22"> އިދާރީ
(trg)="s22"> Administracja

(src)="s23"> މުޅި ސިސްޓަމް ގެ ސެޓިންގްސް ބަދަލު ކުރައްވާ - ޔޫޒާޒްއެކުލެވޭގޮތަށް
(trg)="s23"> Zmiana ustawień systemowych ( wpływa na wszystkich użytkowników )

(src)="s24"> ބޭނުންވާ ގޮތްތަށް
(trg)="s24"> Preferencje

(src)="s25"> އަމިއްލަ ގޮތްތައްަ
(trg)="s25"> Ustawienia osobiste

(src)="s26"> ސިސްޓަމް
(trg)="s26"> System

(src)="s27"> ސިސްޓަމް ސެޓިންގްސް
(trg)="s27"> Ustawienia systemowe

(src)="s28"> ސިސްޓަމް ޓޫލްތައް
(trg)="s28"> Narzędzia systemowe

(src)="s29"> ސިސްޓަމް ކޮންފިގަރ ކުރުމާއި މޮނިޓަރ ކުރުން
(trg)="s29"> Monitorowanie i konfiguracja systemu

(src)="s30"> ހުރިހާދިމލަކުން ވަދެވޭ
(trg)="s30"> Dostęp uniwersalny

(src)="s31"> ވަނުމުގެ ސެޓިން ހެދުން
(trg)="s31"> Ustawienia uniwersalnego dostępu

(src)="s32"> އެކްސެސަރީސް
(trg)="s32"> Akcesoria

(src)="s33"> ޑެސްކްޓޮޕް އެކްސެސަރީސް
(trg)="s33"> Akcesoria pulpitu

(src)="s34"> އެޕްލިކޭޝަންސް
(trg)="s34"> Programy

(src)="s35"> އަމިއްލަ ޕުރިފަރަންސް އަދި އެޑުމިނިސްޓުރެޓަރ ސެޓިން
(trg)="s35"> Preferencje osobiste i ustawienia administracyjne

(src)="s36"> އެހެނިހެން
(trg)="s36"> Inne

(src)="s37"> އެހެން ކެޓަގަރީތަކާ ނުގުޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތަށް
(trg)="s37"> Programy niepasujące do innych kategorii

(src)="s38"> މެނޫއެޑިޓްކުރާ
(trg)="s38"> Edytor menu

(src)="s39"> މެނޫތައް އެޑިތްކުރުން
(trg)="s39"> Modyfikuje menu

(src)="s40"> ޑިފޯލްޓްސް _
(trg)="s40"> _ Domyślne

(src)="s41"> މެނޫތަށް _
(trg)="s41"> _ Menu :

(src)="s42"> އެޕްލިކޭޝަންސް _
(trg)="s42"> Progr _ amy :

(src)="s43"> މެނޫއެޑިޓްކުރާ
(trg)="s43"> Prosty edytor menu % s

(src)="s44"> ނަން
(trg)="s44"> Nazwa

(src)="s45"> ދެއްކުން
(trg)="s45"> Wyświetlanie

(src)="s46"> ހޯމް ޑައިރޭކްޓަރީއެއް ނުފެނުނު - $ HOME ނުވަތަ / etc / password މައުލޫމާތުމަދު
(trg)="s46"> Nie można odnaleźć katalogu domowego : brak ustawień w / etc / passwd i wartości zmiennej środowiskowej $ HOME

(src)="s47"> މެނޫފައިލް
(trg)="s47"> Plik menu

(src)="s48"> މެނޫ _ ފައިލް
(trg)="s48"> PLIK _ MENU

(src)="s49"> މެނޫ ބަދަލުވޭތޯ ބަލާ
(trg)="s49"> Śledzenie zmian menu

(src)="s50"> އެންޓްރީސްތައް ހިމެނޭ < Exclude > d
(trg)="s50"> Włącznie z < wykluczonymi > elementami

(src)="s51"> އެންޓްރީސްތައް ހިމެނޭ NoDisplay = true
(trg)="s51"> Włącznie z niewyświetlanymi elementami

(src)="s52"> ި ޑެސްކުޓޮޕް ފައިލް އައިޑީ ނުބައި
(trg)="s52"> Niepoprawny ID pliku pulpitu

(src)="s53"> [ ނުބައި ފައިލްނަމެއް ]
(trg)="s53"> [ Niepoprawna nazwa pliku ]

(src)="s54"> < \
(trg)="s54"> < wykluczone >

(src)="s55"> ==== މެނޫބަދަލުވެފައި، އަލުންލޯޑްވަނީ ====
(trg)="s55"> = = = = Menu uległo zmianie , ponowne wczytywanie = = = =

(src)="s56">މެނޫ ޓްރީގައި އެއްޗެއްނެތް
(trg)="s56"> Drzewo menu jest puste

(src)="s57">ނޯމްގެ ޑެސްކުޓޮޕް މެނޫ އިމްޕުލިމެންޓޭޝަން ޓެސްޓުކުރައްވާ
(trg)="s57"> - testuje specyfikację menu pulpitu zaimplementowaną w środowisku GNOME

# dv/gnome-menus.gnome-2-30/gnome-menus.gnome-2-30.xml.gz
# pl/gnome-menus.gnome-2-30/gnome-menus.gnome-2-30.xml.gz


(src)="s1"> އަޑު އަދި ވީޑިއޯ
(trg)="s1"> Dźwięk i obraz

(src)="s2"> މަލްޓިމީޑިއާ މެނޫ
(trg)="s2"> Multimedia

(src)="s3"> ޕްރޮގްރާމިންގް
(trg)="s3"> Programowanie

(src)="s4"> ސޮފްޓްވެޔާރ ޑެވެލޮޕް ކުރުމުގެ ޓޫލްސްތައް
(trg)="s4"> Narzędzia do tworzenia oprogramowania

(src)="s5"> ތައުލީމު
(trg)="s5"> Nauka

(src)="s6"> ގޭމްސް
(trg)="s6"> Gry

(src)="s7"> ގޭމުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުންތައް
(trg)="s7"> Gry i rozrywka

(src)="s8"> ގްރެފިކްސް
(trg)="s8"> Grafika

(src)="s9"> ގްރެފިކްސް އެޕްލިކޭޝަންތައް
(trg)="s9"> Programy graficzne

(src)="s10"> ހާރޑްވެއަރ
(trg)="s10"> Sprzęt

(src)="s11"> ހާރޑުވެއަރ ޑިވައިސްތަކުގެ ސެޓިންގްތައް
(trg)="s11"> Ustawienia dla wielu urządzeń

(src)="s12"> އިންޓަރނެޓް އަދި ނެޓްވޯރކް
(trg)="s12"> Internet i sieć

(src)="s13"> ނެޓްވޯރކާގުޅޭ ސެޓިންގްތައް
(trg)="s13"> Ustawienia związane z siecią

(src)="s14"> ބަލާބެލުން
(trg)="s14"> Wygląd

(src)="s15"> ޑެސްކްޓޮޕް ބަލާބެލުމާއި ހަރަކާތްތައް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ސެޓިންގްސް
(trg)="s15"> Ustawienia wyglądu i działania środowiska

(src)="s16"> އިންޓަނެޓް
(trg)="s16"> Internet

(src)="s17"> ވެބް އަދި އީމެއިލް ފަދަ އިންޓާނެޓްގެ ބޭނުންހިފާ ޕްރޮގްރާމުތައް
(trg)="s17"> Programy umożliwiające dostęp do Internetu , jak strony WWW , czy e-mail

(src)="s18"> އޮފީސް
(trg)="s18"> Biuro

(src)="s19"> އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންސްPersonal settings
(trg)="s19"> Programy biurowePersonal settings

(src)="s20"> އަމިއްލަަ
(trg)="s20"> Osobiste

(src)="s21"> އަމިއްލަ ސެޓިންތައް
(trg)="s21"> Ustawienia osobiste

(src)="s22"> އިދާރީ
(trg)="s22"> Administracja

(src)="s23"> މުޅި ސިސްޓަމް ގެ ސެޓިންގްސް ބަދަލު ކުރައްވާ - ޔޫޒާޒްއެކުލެވޭގޮތަށް
(trg)="s23"> Zmiana ustawień systemowych ( wpływa na wszystkich użytkowników )

(src)="s24"> ބޭނުންވާ ގޮތްތަށް
(trg)="s24"> Preferencje

(src)="s25"> އަމިއްލަ ގޮތްތައްަ
(trg)="s25"> Ustawienia osobiste

(src)="s26"> ސިސްޓަމް
(trg)="s26"> System

(src)="s27"> ސިސްޓަމް ސެޓިންގްސް
(trg)="s27"> Ustawienia systemowe

(src)="s28"> ސިސްޓަމް ޓޫލްތައް
(trg)="s28"> Narzędzia systemowe

(src)="s29"> ސިސްޓަމް ކޮންފިގަރ ކުރުމާއި މޮނިޓަރ ކުރުން
(trg)="s29"> Monitorowanie i konfiguracja systemu

(src)="s30"> ހުރިހާދިމލަކުން ވަދެވޭ
(trg)="s30"> Dostęp uniwersalny

(src)="s31"> ވަނުމުގެ ސެޓިން ހެދުން
(trg)="s31"> Ustawienia uniwersalnego dostępu

(src)="s32"> އެކްސެސަރީސް
(trg)="s32"> Akcesoria

(src)="s33"> ޑެސްކްޓޮޕް އެކްސެސަރީސް
(trg)="s33"> Akcesoria pulpitu

(src)="s34"> އެޕްލިކޭޝަންސް
(trg)="s34"> Programy

(src)="s35"> އަމިއްލަ ޕުރިފަރަންސް އަދި އެޑުމިނިސްޓުރެޓަރ ސެޓިން
(trg)="s35"> Preferencje osobiste i ustawienia administracyjne

(src)="s36"> އެހެނިހެން
(trg)="s36"> Inne

(src)="s37"> އެހެން ކެޓަގަރީތަކާ ނުގުޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތަށް
(trg)="s37"> Programy niepasujące do innych kategorii

(src)="s38"> މެނޫއެޑިޓްކުރާ
(trg)="s38"> Edytor menu

(src)="s39"> މެނޫތައް އެޑިތްކުރުން
(trg)="s39"> Modyfikuje menu

(src)="s40"> ޑިފޯލްޓްސް _
(trg)="s40"> _ Domyślne

(src)="s41"> މެނޫތަށް _
(trg)="s41"> _ Menu :

(src)="s42"> އެޕްލިކޭޝަންސް _
(trg)="s42"> Progr _ amy :

(src)="s43"> މެނޫއެޑިޓްކުރާ
(trg)="s43"> Prosty edytor menu % s