# dv/gnome-menus.gnome-2-28/gnome-menus.gnome-2-28.xml.gz
# ka/gnome-menus.gnome-2-28/gnome-menus.gnome-2-28.xml.gz


(src)="s1"> އަޑު އަދި ވީޑިއޯ
(trg)="s1"> ხმა და ვიდეო

(src)="s2"> މަލްޓިމީޑިއާ މެނޫ
(trg)="s2"> მულტიმედიის მენუ

(src)="s3"> ޕްރޮގްރާމިންގް
(trg)="s3"> პროგრამირება

(src)="s4"> ސޮފްޓްވެޔާރ ޑެވެލޮޕް ކުރުމުގެ ޓޫލްސްތައް
(trg)="s4"> პროგრამირების ხელსაწყოები

(src)="s5"> ތައުލީމު
(trg)="s5"> განათლება

(src)="s6"> ގޭމްސް
(trg)="s6"> თამაშები

(src)="s7"> ގޭމުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުންތައް
(trg)="s7"> თამაშები და სხვა

(src)="s8"> ގްރެފިކްސް
(trg)="s8"> გრაფიკა

(src)="s9"> ގްރެފިކްސް އެޕްލިކޭޝަންތައް
(trg)="s9"> გრაფიკული პროგრამები

(src)="s16"> އިންޓަނެޓް
(trg)="s16"> ინტერნეტი

(src)="s17"> ވެބް އަދި އީމެއިލް ފަދަ އިންޓާނެޓްގެ ބޭނުންހިފާ ޕްރޮގްރާމުތައް
(trg)="s17"> პროგრამები ინტერნეტისათვის , ვები და მეილი

(src)="s18"> އޮފީސް
(trg)="s18"> ოფისი

(src)="s19"> އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންސް
(trg)="s19"> საოფისე პროგრამები

(src)="s21"> އަމިއްލަ ސެޓިންތައް
(trg)="s21"> პერსონალური პარამეტრები

(src)="s22"> އިދާރީ
(trg)="s22"> ადმინისტრაცია

(src)="s23"> މުޅި ސިސްޓަމް ގެ ސެޓިންގްސް ބަދަލު ކުރައްވާ - ޔޫޒާޒްއެކުލެވޭގޮތަށް
(trg)="s23"> გლობალური სისტემური ცვლილებები ( ვრცელდება ყველა მომხმარებელზე )

(src)="s24"> ބޭނުންވާ ގޮތްތަށް
(trg)="s24"> პარამეტრები

(src)="s25"> އަމިއްލަ ގޮތްތައްަ
(trg)="s25"> პერსონალური პარამეტრები

(src)="s26"> ސިސްޓަމް
(trg)="s26"> სისტემური ხელსაწყოები

(src)="s28"> ސިސްޓަމް ޓޫލްތައް
(trg)="s28"> სისტემური ხელსაწყოები

(src)="s29"> ސިސްޓަމް ކޮންފިގަރ ކުރުމާއި މޮނިޓަރ ކުރުން
(trg)="s29"> სისტემის კონფიგურაცია და მონიტორინგი

(src)="s31"> ވަނުމުގެ ސެޓިން ހެދުން
(trg)="s31"> დამხმარე საშუალებათა პარამეტრები

(src)="s32"> އެކްސެސަރީސް
(trg)="s32"> აქსესუარები

(src)="s33"> ޑެސްކްޓޮޕް އެކްސެސަރީސް
(trg)="s33"> სამუშაო მაგიდის აქსესუარები

(src)="s34"> އެޕްލިކޭޝަންސް
(trg)="s34"> პროგრამები

(src)="s35"> އަމިއްލަ ޕުރިފަރަންސް އަދި އެޑުމިނިސްޓުރެޓަރ ސެޓިން
(trg)="s35"> საკუთარი პარამეტრები და ადმინისტრაცია

(src)="s36"> އެހެނިހެން
(trg)="s36"> სხვა

(src)="s37"> އެހެން ކެޓަގަރީތަކާ ނުގުޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތަށް
(trg)="s37"> პროგრამები რომლებიც არც ერთ კატეგორიაში არ შედიან

(src)="s38"> މެނޫއެޑިޓްކުރާ
(trg)="s38"> მენუს ედიტორი

(src)="s39"> މެނޫތައް އެޑިތްކުރުން
(trg)="s39"> მენუს დამუშავება

(src)="s40"> ޑިފޯލްޓްސް _
(trg)="s40"> _ ნაგულისხმევი პარამეტრები

(src)="s41"> މެނޫތަށް _
(trg)="s41"> _ მენუ

(src)="s42"> އެޕްލިކޭޝަންސް _
(trg)="s42"> _ პროგრამები :

(src)="s43"> މެނޫއެޑިޓްކުރާ
(trg)="s43"> მენუს ედიტორი

(src)="s44"> ނަން
(trg)="s44"> სახელი

(src)="s45"> ދެއްކުން
(trg)="s45"> ანახე

(src)="s46"> ހޯމް ޑައިރޭކްޓަރީއެއް ނުފެނުނު - $ HOME ނުވަތަ / etc / password މައުލޫމާތުމަދު
(trg)="s46"> ვერ ვპოულობ სახლის დირექტორიას : არ იქნება დაყენებული / etc / passwd-ში

(src)="s47"> މެނޫފައިލް
(trg)="s47"> მენუ ფაილი

(src)="s48"> މެނޫ _ ފައިލް
(trg)="s48"> MENU _ FILE

(src)="s49"> މެނޫ ބަދަލުވޭތޯ ބަލާ
(trg)="s49"> მენუში ცვლილებათა მონიტორინგი

(src)="s50"> އެންޓްރީސްތައް ހިމެނޭ < Exclude > d
(trg)="s50"> < \

(src)="s51"> އެންޓްރީސްތައް ހިމެނޭ NoDisplay = true
(trg)="s51">ჩართე NoDisplay=true ელემენტები

(src)="s52"> ި ޑެސްކުޓޮޕް ފައިލް އައިޑީ ނުބައި
(trg)="s52">არასწორი ID დესკტოპ ფაილისა

(src)="s53"> [ ނުބައި ފައިލްނަމެއް ]
(trg)="s53">[მცდარი ფაილსახელი]

(src)="s54"> < \
(trg)="s54"> <excluded>

(src)="s55"> ==== މެނޫބަދަލުވެފައި، އަލުންލޯޑްވަނީ ====
(trg)="s55"> ↵ ↵ ↵ ==== მენუ შეიცვალა, გადათვირთვა ====↵ ↵ ↵

(src)="s56">މެނޫ ޓްރީގައި އެއްޗެއްނެތް
(trg)="s56">მენუს ხე ცარიელია

(src)="s57">ނޯމްގެ ޑެސްކުޓޮޕް މެނޫ އިމްޕުލިމެންޓޭޝަން ޓެސްޓުކުރައްވާ
(trg)="s57">-·test·GNOME's·implementation·of·the·Desktop·Menu·Specification

# dv/gnome-menus.gnome-2-30/gnome-menus.gnome-2-30.xml.gz
# ka/gnome-menus.gnome-2-30/gnome-menus.gnome-2-30.xml.gz


(src)="s1"> އަޑު އަދި ވީޑިއޯ
(trg)="s1"> ხმა და ვიდეო

(src)="s2"> މަލްޓިމީޑިއާ މެނޫ
(trg)="s2"> მულტიმედიის მენუ

(src)="s3"> ޕްރޮގްރާމިންގް
(trg)="s3"> პროგრამირება

(src)="s4"> ސޮފްޓްވެޔާރ ޑެވެލޮޕް ކުރުމުގެ ޓޫލްސްތައް
(trg)="s4"> პროგრამირების ხელსაწყოები

(src)="s5"> ތައުލީމު
(trg)="s5"> განათლება

(src)="s6"> ގޭމްސް
(trg)="s6"> თამაშები

(src)="s7"> ގޭމުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުންތައް
(trg)="s7"> თამაშები და სხვა

(src)="s8"> ގްރެފިކްސް
(trg)="s8"> გრაფიკა

(src)="s9"> ގްރެފިކްސް އެޕްލިކޭޝަންތައް
(trg)="s9"> გრაფიკული პროგრამები

(src)="s16"> އިންޓަނެޓް
(trg)="s16"> ინტერნეტი

(src)="s17"> ވެބް އަދި އީމެއިލް ފަދަ އިންޓާނެޓްގެ ބޭނުންހިފާ ޕްރޮގްރާމުތައް
(trg)="s17"> პროგრამები ინტერნეტისათვის , ვები და მეილი

(src)="s18"> އޮފީސް
(trg)="s18"> ოფისი

(src)="s19"> އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންސްPersonal settings
(trg)="s19"> საოფისე პროგრამებიPersonal settings

(src)="s21"> އަމިއްލަ ސެޓިންތައް
(trg)="s21"> პერსონალური პარამეტრები

(src)="s22"> އިދާރީ
(trg)="s22"> ადმინისტრაცია

(src)="s23"> މުޅި ސިސްޓަމް ގެ ސެޓިންގްސް ބަދަލު ކުރައްވާ - ޔޫޒާޒްއެކުލެވޭގޮތަށް
(trg)="s23"> გლობალური სისტემური ცვლილებები ( ვრცელდება ყველა მომხმარებელზე )

(src)="s24"> ބޭނުންވާ ގޮތްތަށް
(trg)="s24"> პარამეტრები

(src)="s25"> އަމިއްލަ ގޮތްތައްަ
(trg)="s25"> პერსონალური პარამეტრები

(src)="s26"> ސިސްޓަމް
(trg)="s26"> სისტემური ხელსაწყოები

(src)="s28"> ސިސްޓަމް ޓޫލްތައް
(trg)="s28"> სისტემური ხელსაწყოები

(src)="s29"> ސިސްޓަމް ކޮންފިގަރ ކުރުމާއި މޮނިޓަރ ކުރުން
(trg)="s29"> სისტემის კონფიგურაცია და მონიტორინგი

(src)="s31"> ވަނުމުގެ ސެޓިން ހެދުން
(trg)="s31"> დამხმარე საშუალებათა პარამეტრები

(src)="s32"> އެކްސެސަރީސް
(trg)="s32"> აქსესუარები

(src)="s33"> ޑެސްކްޓޮޕް އެކްސެސަރީސް
(trg)="s33"> სამუშაო მაგიდის აქსესუარები

(src)="s34"> އެޕްލިކޭޝަންސް
(trg)="s34"> პროგრამები

(src)="s35"> އަމިއްލަ ޕުރިފަރަންސް އަދި އެޑުމިނިސްޓުރެޓަރ ސެޓިން
(trg)="s35"> საკუთარი პარამეტრები და ადმინისტრაცია

(src)="s36"> އެހެނިހެން
(trg)="s36"> სხვა

(src)="s37"> އެހެން ކެޓަގަރީތަކާ ނުގުޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތަށް
(trg)="s37"> პროგრამები რომლებიც არც ერთ კატეგორიაში არ შედიან

(src)="s38"> މެނޫއެޑިޓްކުރާ
(trg)="s38"> მენუს ედიტორი

(src)="s39"> މެނޫތައް އެޑިތްކުރުން
(trg)="s39"> მენუს დამუშავება

(src)="s40"> ޑިފޯލްޓްސް _
(trg)="s40"> _ ნაგულისხმევი პარამეტრები

(src)="s41"> މެނޫތަށް _
(trg)="s41"> _ მენუ

(src)="s42"> އެޕްލިކޭޝަންސް _
(trg)="s42"> _ პროგრამები :

(src)="s43"> މެނޫއެޑިޓްކުރާ
(trg)="s43"> მენუს ედიტორი

(src)="s44"> ނަން
(trg)="s44"> სახელი

(src)="s45"> ދެއްކުން
(trg)="s45"> ანახე

(src)="s46"> ހޯމް ޑައިރޭކްޓަރީއެއް ނުފެނުނު - $ HOME ނުވަތަ / etc / password މައުލޫމާތުމަދު
(trg)="s46"> ვერ ვპოულობ სახლის დირექტორიას : არ იქნება დაყენებული / etc / passwd-ში

(src)="s47"> މެނޫފައިލް
(trg)="s50"> მენუ ფაილი

(src)="s48"> މެނޫ _ ފައިލް
(trg)="s51"> MENU _ FILE

(src)="s49"> މެނޫ ބަދަލުވޭތޯ ބަލާ
(trg)="s52"> მენუში ცვლილებათა მონიტორინგი

(src)="s50"> އެންޓްރީސްތައް ހިމެނޭ < Exclude > d
(trg)="s53"> < \

(src)="s51"> އެންޓްރީސްތައް ހިމެނޭ NoDisplay = true
(trg)="s54">ჩართე NoDisplay=true ელემენტები

(src)="s52"> ި ޑެސްކުޓޮޕް ފައިލް އައިޑީ ނުބައި
(trg)="s55">არასწორი ID დესკტოპ ფაილისა

(src)="s53"> [ ނުބައި ފައިލްނަމެއް ]
(trg)="s56">[მცდარი ფაილსახელი]

(src)="s54"> < \
(trg)="s57"> <excluded>

(src)="s55"> ==== މެނޫބަދަލުވެފައި، އަލުންލޯޑްވަނީ ====
(trg)="s58"> ↵ ↵ ↵ ==== მენუ შეიცვალა, გადათვირთვა ====↵ ↵ ↵

(src)="s56">މެނޫ ޓްރީގައި އެއްޗެއްނެތް
(trg)="s59">მენუს ხე ცარიელია

(src)="s57">ނޯމްގެ ޑެސްކުޓޮޕް މެނޫ އިމްޕުލިމެންޓޭޝަން ޓެސްޓުކުރައްވާ
(trg)="s60">-·test·GNOME's·implementation·of·the·Desktop·Menu·Specification

# dv/gnome-menus.gnome-3-0/gnome-menus.gnome-3-0.xml.gz
# ka/gnome-menus.gnome-3-0/gnome-menus.gnome-3-0.xml.gz


(src)="s1"> އަޑު އަދި ވީޑިއޯ
(trg)="s1"> ხმა და ვიდეო

(src)="s2"> މަލްޓިމީޑިއާ މެނޫ
(trg)="s2"> მულტიმედიის მენუ

(src)="s3"> ޕްރޮގްރާމިންގް
(trg)="s3"> პროგრამირება

(src)="s4"> ސޮފްޓްވެޔާރ ޑެވެލޮޕް ކުރުމުގެ ޓޫލްސްތައް
(trg)="s4"> პროგრამირების ხელსაწყოები