# cs/accerciser.gnome-2-30/accerciser.gnome-2-30.xml.gz
# dz/accerciser.gnome-2-30/accerciser.gnome-2-30.xml.gz


(src)="s1"> Accerciser
(trg)="s1"> འཛུལ ་ སྤྱོད ་ འབད ་ མི །

(src)="s2"> Zpřístupněte svoji aplikaci
(trg)="s2"> ཁྱོད ་ རའི ་ གློག ་ རིམ ་ ལུ ་ འཛུལ ་ སྤྱོད ་ གཏན ་ འཁེལ ་ ཅིག ་ བྱིན ་

(src)="s3"> Accerciser - průzkumník přístupnosti
(trg)="s3"> འཛུལ ་ སྤྱོད ་ འབད ་ མིའི ་ འཛུལ ་ སྤྱོད ་ དཔྱད ་ ཞིབ ་ འབད ་ མི ་

(src)="s4"> Výchozí rozložení zásuvného modulu na spodním panelu
(trg)="s4"> མཇུག ་ གི ་ པེ ་ ནཱལ ་ གྱི ་ དོན ་ ལུ ་ སྔོན ་ སྒྲིག ་ པ ་ ལག ་ ཨིན ་ སྒྲིག ་ བཀོད ་

(src)="s5"> Výchozí rozložení zásuvného modulu na horním panelu
(trg)="s5"> མགོ ་ གི ་ པེ ་ ནཱལ ་ གྱི ་ དོན ་ ལུ ་ སྔོན ་ སྒྲིག ་ པ ་ ལག ་ ཨིན ་ སྒྲིག ་ བཀོད ་

(src)="s6"> Seznam ve výchozím nastavení zakázaných zásuvných modulů
(trg)="s6"> སྔོན ་ སྒྲིག ་ གིས ་ ལྕོགས ་ མིན ་ བཟོ ་ ཡོད ་ པའི ་ པ ་ ལག ་ ཨན ་ ཚུ ་ གི ་ ཐོ ་ བཀོད ་

(src)="s13"> Prohlížeč API
(trg)="s13"> ཨེ ་ པི ་ ཨའི ་ བརའུ ་ ཟར ་

(src)="s14"> Procházet různé metody zvoleného objektu přístupnosti
(trg)="s14"> ད ་ ལྟོའི ་ འཛུལ ་ སྤྱོད ་ ཀྱི ་ དོན ་ ལུ ་ ཐབས ་ ལམ ་ འདྲ ་ མིན ་ སྣ ་ ཚོགས ་ བརྡ ་ འཚོལ ་ འབད ་

(src)="s15"> Skrýt privátní atributy
(trg)="s15"> སྒེར ་ དོན ་ ཁྱད ་ ཆོས ་ ཚུ ་ སྦ ་ བཞག ་

(src)="s16"> Metoda
(trg)="s16"> ཐབས ་ ལམ །

(src)="s17"> Vlastnost
(trg)="s17"> རྒྱུ ་ དངོས །

(src)="s18"> Hodnota
(trg)="s18"> གནས ་ གོང ་ །

(src)="s19"> Konzola IPythonu
(trg)="s19"> ཨའི ་ པ ་ ཡི ་ ཐཱོན ་ མ ་ སྒྲོམ ་

(src)="s20"> Interaktivní konzola pro úpravu zvoleného objektu přístupnosti
(trg)="s20"> ད ་ ལྟོ ་ སེལ ་ འཐུ ་ འབད ་ ཡོད ་ པའི ་ འཛུལ ་ སྤྱོད ་ ལགལེན ་ བསྟར ་ བའི ་ དོན ་ ལུ ་ ཕན ་ ཚུན ་ འབྲེལ ་ ལྡན ་ གྱི ་ མ ་ སྒྲོམ ་

(src)="s21"> Monitor událostí
(trg)="s21"> འབྱུང ་ ལས ་ ལྟ ་ རྟོག ་ པ

(src)="s22"> _ Monitorovat událostí
(trg)="s22"> ལྟ ་ རྟོག ་ འབད ་ མི ་ འབྱུང ་ ལས ་ ཚུ ། ( _ M )

(src)="s23"> _ Vymazat vybrané
(trg)="s23"> སེལ ་ འཐུ ་ བསལ ་ བ ་ ( _ L )

(src)="s24"> Vše
(trg)="s24"> ཡོད ་ ཚད ་ གཅིགཔ །

(src)="s25"> Zvolená aplikace
(trg)="s25"> སེལ ་ འཐུ ་ འབད ་ ཡོད ་ མི ་ གློག ་ རིམ །

(src)="s26"> Zvolený objekt přístupnosti
(trg)="s26"> སེལ ་ འཐུ ་ འབད ་ ཡོད ་ མི ་ འཛེལ ་ སྤྱོད ་ འབད ་ བཏུབ །

(src)="s27"> Zdroj
(trg)="s27"> འབྱུང ་ ཁུངས །

(src)="s28"> Monitor událostí
(trg)="s28"> འབྱུང ་ ལས ་ ལྟ ་ རྟོག ་

(src)="s29"> Zobrazovat události v pořadí , v jakém se objevují ve vybraných zdrojích a typech
(trg)="s29"> བྱུང ་ ལས ་ ཚུ ་ སེལ ་ འཐུ ་ འབད ་ ཡོད ་ པའི ་ དབྱེ ་ བ ་ དང ་ འབྱུང ་ ཁུངས ་ ཚུ ་ ནང ་ ལས ་ འབྱུང ་ དོ ་ བཟུམ ་ སྦེ ་ སྟོནམ ་ ཨིན ་

(src)="s30"> Zvýraznit poslední záznam události
(trg)="s30"> མཇུག ་ གི ་ བྱུང ་ ལས ་ ཐོ ་ བཀོད ་ གཙོ ་ དམིགས ་ འབད ་

(src)="s32"> Vymazat záznam událostí
(trg)="s32"> སེལ ་ འཐུ ་ བསལ ་ བ ་ ( _ L )

(src)="s33"> Počet potomků
(trg)="s33"> ཆ ་ ལག ་ གྱངས ་ ཁ ་

(src)="s34"> ( bez popisu )
(trg)="s34"> ( no description )

(src)="s35"> Popis
(trg)="s35"> Description

(src)="s36"> Stavy
(trg)="s36"> མངའ ་ སྡེ

(src)="s37"> Zobrazit
(trg)="s37"> སྟོན ་

(src)="s38"> Vztahy
(trg)="s38"> མཐུན ་ འབྲེལ ་ ཚུ ་

(src)="s39"> Atributy
(trg)="s39"> ཁྱད ་ ཆོས ་ ཚུ ་

(src)="s40"> Objekt _ přístupnosti
(trg)="s40"> འཛུལ ་ སྤྱོད ་ འབད ་ ཚུགས ་ པ ། ( _ A )

(src)="s41"> Provést akci
(trg)="s41"> བྱ ་ བ ་ འགྲུབ ་

(src)="s42"> Ak _ ce
(trg)="s42"> བྱ ་ བ ། ( _ o )

(src)="s43"> ID
(trg)="s43"> ཨའི ་ ཌི །

(src)="s44"> Toolkit
(trg)="s44"> ལག ་ ཆས ་ སྒྲོམ །

(src)="s45"> Verze
(trg)="s45"> ཐོན ་ རིམ །

(src)="s46"> A _ plikace
(trg)="s46"> གློག ་ རིམ ་ ( _ P )

(src)="s47"> Ko _ lekce
(trg)="s47"> བསྡུ ་ གསོག ་ ( _ C )

(src)="s48"> 0 , 0
(trg)="s48"> ༠ ༠

(src)="s49"> Relativní pozice
(trg)="s49"> འབྲེལ ་ བ ་ ཡོད ་ པའི ་ གནས ་ ས །

(src)="s50"> Velikost
(trg)="s50"> ཚད །

(src)="s51"> WIDGET
(trg)="s51"> ཝི ་ གེཊི །

(src)="s52"> Vrstva
(trg)="s52"> བང ་ རིམ །

(src)="s53"> MDI-Z-order
(trg)="s53"> ཨེམ ་ ཌི ་ ཨའི ་ -ཛེཌི ་ -གོ ་ རིམ །

(src)="s54"> Alfa
(trg)="s54"> ཨཱལ ་ ཕ །

(src)="s55"> Absolutní pozice
(trg)="s55"> གནས ་ ས ་ ཡང ་ དག

(src)="s56"> _ Komponenta
(trg)="s56"> ཆ ་ ཤས ། ( _ m )

(src)="s57"> Pra _ covní plocha
(trg)="s57"> ཌེགསི ་ ཊོཔ ་ ( _ K )

(src)="s58"> Lokalizace :
(trg)="s58"> ཉེ ་ གནས །

(src)="s59"> _ Dokument
(trg)="s59"> ཡིག ་ ཆ ་ ( _ D )

(src)="s60"> Odkaz
(trg)="s60"> ཧའི ་ པར ་ ལིངཀ ་

(src)="s61"> _ Hypertext
(trg)="s61"> ཚད ་ བརྒལ ་ ཚིག ་ ཡིག ( _ Y )

(src)="s62"> Pozice
(trg)="s62"> གནས ་ ས །

(src)="s63"> Popis
(trg)="s63"> འགྲེལ ་ བཤད །

(src)="s64"> Lokalizace
(trg)="s64"> ལོ ་ ཀེེལ ་

(src)="s65"> _ Obrázek
(trg)="s65"> གཟུགས ་ བརྙན ། ( _ I )

(src)="s66"> Po _ mocník při přihlášení
(trg)="s66"> ནང ་ བསྐྱོད ་ གྲོགས ་ རམ ་ ( _ G )

(src)="s67"> Vybrat vše
(trg)="s67"> ཆ ་ མཉམ ་ སེལ ་ འཐུ ་ འབད །

(src)="s68"> _ Výběr
(trg)="s68"> སེལ ་ འཐུ ་ འབད ་ ནི ། ( _ S )

(src)="s69"> Obsah je st _ reamovatelný
(trg)="s69"> རྒྱུན ་ རིམ ་ བཏུབ ་ པའི ་ ནང ་ དོན ། ( _ r )

(src)="s70"> Titulek :
(trg)="s70"> དཔར ་ བཤད

(src)="s71"> Shrnutí :
(trg)="s71"> བཅུད ་ དོན

(src)="s72"> Vybrané sloupce
(trg)="s72"> སེལ ་ འཐུ ་ འབད ་ ཡོད ་ མི ་ ཀེར ་ ཐིག ་ ཚུ །

(src)="s73"> Vybrané řádky
(trg)="s73"> སེལ ་ འཐུ ་ འབད ་ ཡོད ་ མི ་ གྲལ ་ ཐིག ་ ཚུ །

(src)="s74"> Sloupce
(trg)="s74"> ཀེར ་ ཐིག ་ ཚུ །

(src)="s75"> Řádky
(trg)="s75"> གྲལ ་ ཐིག ་ ཚུ །

(src)="s76"> Informace o tabulce
(trg)="s76"> ཐིག ་ ཁྲམ ་ བརྡ ་ དོན

(src)="s77"> jméno ( x , y )
(trg)="s77"> མིང ་ ( ཨེགསི ་ ཝའི )

(src)="s78"> Hlavička :
(trg)="s78"> མགོ ་ ཡིག

(src)="s79" />
(trg)="s79"> < \

(src)="s80">Zabírá:
(trg)="s80">ཁྱབ་ཚད་ཚུ།

(src)="s81">Řádka
(trg)="s81">གྲལ་ཐིག

(src)="s82">Sloupec
(trg)="s82">ཀེར་ཐིག

(src)="s83">Zvolená buňka
(trg)="s83">སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ཐིག

(src)="s84">_Tabulka
(trg)="s84">ཐིག་ཁྲམ།(_T)

(src)="s85">Text
(trg)="s85">ཚིག་ཡིག

(src)="s86">Posun
(trg)="s86">པར་ལེན།

(src)="s87">Včetně výchozích
(trg)="s87">སྔོན་སྒྲིག་ཚུ་གྲངས་སུ་རྩིས།

(src)="s88"> Začátek : 0
(trg)="s88"> འགོ ་ བཙུགས ་ ༠

(src)="s89">Konec: 0
(trg)="s89">མཇུག་ ༠

(src)="s90">Te_xt
(trg)="s90">ཚིག་ཡིག་

(src)="s91">Aktuální hodnota
(trg)="s91">ད་ལྟོའི་གནས་གོང།

(src)="s92">Minimální přírůstek
(trg)="s92">ཡར་འཕར་ཉུང་མཐའ།

(src)="s93">Maximální hodnota
(trg)="s93">གནས་གོང་མང་མཐའ།

(src)="s94">Minimální hodnota
(trg)="s94">གནས་གོང་ཉུང་མཐའ།

(src)="s95">H_odnota
(trg)="s95">གནས་གོང་ (_U)

(src)="s96"> Neznámé
(trg)="s96"> མ ་ ཤེསཔ

(src)="s97">Prohlížeč rozhraní
(trg)="s97">ངོ་འདྲ་བའི་ མཐོང་བྱེད་

(src)="s98">Umožňuje prohlížení různých vlastností rozhraní
(trg)="s98">ངོ་འདྲ་བའི་ རྒྱུ་དངོས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ བལྟ་བཅུགཔ་ཨིན་

(src)="s99">(neimplementováno)
(trg)="s99"> (བསྟར་སྤྱོད་མ་འབད་)

(src)="s100">Jméno
(trg)="s100">མིང་།

(src)="s101">URI
(trg)="s101">ཡུ་ཨར་ཨའི།

(src)="s102">Začátek
(trg)="s102">འགོ་བཙུགས།

(src)="s103">Konec
(trg)="s103">མཇུག་བསྡུ།

(src)="s104">Příliš mnoho zvolitelných potomků
(trg)="s104">སེལ་འཐུ་འབད་བཏུམ་པའི་ ཆ་ལག་ལེ་ཤ་

(src)="s105">(Upravitelné)
(trg)="s105"> (Editable)

(src)="s107">Zásuvný modul umožňující rychlý výběr objektu přístupnosti.
(trg)="s107">ད་ལྟོའི་ འཛུལ་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ བརྡ་འཚོལ་འབད་

(src)="s108">Zkontrolovat poslední zaměřený objekt přístupnosti
(trg)="s108">མཇུག་ ཆེད་དམིགས་འབད་ཡོད་པའི་འཛུལ་སྤྱོད་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་