# cs/Pulseaudio.master/Pulseaudio.master.xml.gz
# de_CH/Pulseaudio.master/Pulseaudio.master.xml.gz


(src)="s1"> Rušení oprávnění .
(trg)="s1"> Root-Privilegien aufräumen .

(src)="s2"> % s [ přepínače ] PŘÍKAZY : -h , --help Zobrazí tuto nápovědu --version Zobrazí verzi --dump-conf Vypíše výchozí nastavení --dump-modules Vypíše seznam dostupných modulů --dump-resample-methods Vypíše dostupné metody převzorkování --cleanup-shm Vyprázdní zastaralé části sdílené paměti --start Spustí démona , pokud neběží -k --kill Zabije běžícího démona --check Zjistí , zda démon běží ( vrací pouze ukončovací kód ) PŘEPÍNAČE : --system [ = BOOLEOVSKÁ ] Poběží jako celosystémová instance -D , --daemonize [ = BOOLEOVSKÁ ] Stane se démonem po spuštění --fail [ = BOOLEOVSKÁ ] Ukončí se v případě selhání spuštění --high-priority [ = BOOLEOVSKÁ ] Pokusí se nastavit vysokou úroveň nice ( dostupné pouze u superuživatele , v případě SUID nebo se zvýšeným RLIMIT _ NICE ) --realtime [ = BOOLEOVSKÁ ] Pokusí se zapnout plánování v reálném čase ( dostupné pouze u superuživatele , v případě SUID nebo se zvýšeným RLIMIT _ RTPRIO ) --disallow-module-loading [ = BOOLEOVSKÁ ] Nepovolí nahrání či zrušení nahrání modulu po spuštění vyžádané uživatelem modulu --disallow-exit [ = BOOLEOVSKÁ ] Nepovolí ukončení vyžádané uživatelem --exit-idle-time = SEKUNDY Ukončí démona v případě nečinnosti a po této době --module-idle-time = SEKUNDY Zruší nahrání automaticky nahraných modulů v případě nečinnosti a po této době --scache-idle-time = SEKUNDY Zruší nahrání automaticky nahraných vzorků v případě nečinnosti a po této době --log-level [ = ÚROVEŇ ] Zvýší nebo nastaví úroveň podrobností -v Zvýší úroveň podrobností --log-target = { auto , syslog , stderr } Určí cíl záznamů --log-meta [ = BOOLEOVSKÁ ] Do záznamů zahrne umístění kódu --log-time [ = BOOLEOVSKÁ ] Do záznamů zahrne určení času --log-backtrace = RÁMCE Do záznamů zahrne backtrace -p , --dl-search-path = CESTA Nastaví cestu hledání z důvodu dynamického sdílení objektů ( zásuvných modulů ) --resample-method = METODA Použije zadanou metodu převzorkování ( Možné hodnoty viz --dump-resample-methods ) --use-pid-file [ = BOOLEOVSKÁ ] Vytvoří soubor PID --no-cpu-limit [ = BOOLEOVSKÁ ] Nenainstaluje omezovač zátěže CPU na platformách , které ho podporují . --disable-shm [ = BOOLEOVSKÁ ] Vypne podporu sdílené paměti . SPOUŠTĚCÍ SKRIPT : -L , --load = " ARGUMENTY MODULU " Nahraje zadaný zásuvný modul s určeným argumentem -F , --file = NÁZEVSOUBORU Spustí zadaný skript -C Po spuštění otevře příkazový řádek na běžícím TTY -n Nenahraje výchozí soubor skriptu
(trg)="s2"> % s [ options ] BEFEHLE : -h , --help Zeige diese Hilfe --version Zeige Version --dump-conf Zeige Standardkonfiguration --dump-modules Zeige Liste verfügbarer Module --dump-resample-methods Zeige verfügbare Resample-Methoden --cleanup-shm Cleanup stale shared memory segments --start Starte Daemon , falls noch nicht geschehen -k --kill Laufenden Daemon beenden --check Prüfe laufende Daemone ( gibt nur einen Exit-Code zurück ) OPTIONS : --system [ = BOOL ] Als systemweite Instanz ausführen -D , --daemonize [ = BOOL ] Nach Start zum Daemon machen --fail [ = BOOL ] Beenden , wenn Start fehlschlägt --high-priority [ = BOOL ] Nutze höchste Priorität ( Nur verfügbar als root , wenn SUID oder mit erhöhtem RLIMIT _ NICE ) --realtime [ = BOOL ] Versuche , Echtzeit-Scheduling zu aktivieren ( Nur verfügbar als root , wenn SUID oder mit erhöhtem RLIMIT _ RTPRIO ) --disallow-module-loading [ = BOOL ] Verbiete ( Ent- ) laden durch Nutzer angeforderter Module nach dem Start --disallow-exit [ = BOOL ] Verbiete Beenden auf Anfrage des Nutzers --exit-idle-time = SECS Beende Daemon , wenn für diese Zeit untätig --module-idle-time = SECS Entlade untätige Module nach dieser Zeit --scache-idle-time = SECS Entlade untätige automatisch geladene Samples nach dieser Zeit --log-level [ = STUFE ] Grad der Ausführlichkeit angeben -v Ausführliche Meldungen --log-target = { auto , syslog , stderr } Protokoll-Ziel angeben -p , --dl-search-path = PFAD Suchpfad für dynamisch freigegebene Objekte ( Plugins ) --resample-method = METHODE Nutze diese Resampling-Methode ( Siehe --dump-resample-methods für mögliche Werte ) --use-pid-file [ = BOOL ] Eine PID-Datei erstellen --no-cpu-limit [ = BOOL ] CPU-Lastbegrenzung auf unterstützten Systemen nicht installieren . --disable-shm [ = BOOL ] Keine Unterstützung für Shared Memory . STARTUP-SCRIPT : -L , --load = " MODUL-ARGUMENTE " Plugin-Modul mit diesen Parametern laden . -F , --file = DATEINAMEN Dieses Skript ausführen -C Nach Start auf laufendem TTY eine Kommandozeile öffnen -n Standardskript nicht laden

(src)="s3"> --daemonize předpokládá booleovský argument
(trg)="s3"> Option --daemonize erfordert bool 'schen Wert

(src)="s4"> --fail předpokládá booleovský argument
(trg)="s4"> Option --fail erfordert bool 'schen Wert

(src)="s5"> --log-level předpokládá argument protokolovací úrovně ( buď číselný v rozmezí 0 .. 4 , nebo jeden z debug , info , notice , warn , error ) .
(trg)="s5"> --log-level erfordert Wert für Grad der Protokollierung ( entweder numerisch im Bereich 0 .. 4 or einen dieser : debug , info , notice , warn , error ) .

(src)="s6"> --high-priority předpokládá booleovský argument
(trg)="s6"> Option --high-priority erfordert bool 'schen Wert

(src)="s7"> --realtime předpokládá booleovský argument
(trg)="s7"> Option --realtime erfordert bool 'schen Wert

(src)="s8"> --disallow-module-loading předpokládá booleovský argument
(trg)="s8"> Option --disallow-module-loading erfordert bool 'schen Wert

(src)="s9"> --disallow-exit předpokládá booleovský argument
(trg)="s9"> --disallow-exit erfordert boolsches Argument

(src)="s10"> --use-pid-file předpokládá booleovský argument
(trg)="s10"> Option --use-pid-file erfordert bool 'schen Wert

(src)="s11"> Neplatný cíl protokolu : použijte buďto " syslog " , " stderr " nebo " auto " .
(trg)="s11"> Ungültiges Log-Ziel : Benutzen Sie entweder ' syslog ' , ' stderr ' oder ' auto ' .

(src)="s12"> Neplatný cíl protokolu : použijte buďto " syslog " , " stderr " nebo " auto " .
(trg)="s12"> Ungültiges Log-Ziel : Benutzen Sie entweder ' syslog ' , ' stderr ' oder ' auto ' .

(src)="s13"> --log-time předpokládá booleovský argument
(trg)="s13"> --realtime erfordert boolsches Argument

(src)="s14"> --log-meta předpokládá booleovský argument
(trg)="s14"> --log-meta erfordert boolschen Wert

(src)="s15"> Neplatná metoda převzorkování " % s " .
(trg)="s15"> Ungültige Resample-Methode ' % s ' .

(src)="s16"> --system předpokládá booleovský argument
(trg)="s16"> --System erwartet Boolean-Argument

(src)="s17"> --no-cpu-limit předpokládá booleovský argument
(trg)="s17"> Option --no-cpu-limit erfordert bool 'schen Wert

(src)="s18"> --disable-shm předpokládá booleovský argument
(trg)="s18"> Option --disable-shm erfordert bool 'schen Wert

(src)="s19"> [ % s : % u ] Neplatný protokolovací cíl " % s " .
(trg)="s19"> [ % s : % u ] Ungültiges Log-Ziel ' % s ' .

(src)="s20"> [ % s : % u ] Neplatná protokolovací úroveň " % s " .
(trg)="s20"> [ % s : % u ] Ungültige Log-Stufe ' % s ' .

(src)="s21"> [ % s : % u ] Neplatná metoda převzorkování " % s " .
(trg)="s21"> [ % s : % u ] Ungültige Resample-Methode ' % s ' .

(src)="s22"> [ % s : % u ] Neplatné rlimit " % s " .
(trg)="s22"> [ % s : % u ] Ungültiges rlimit ' % s ' .

(src)="s23"> [ % s : % u ] Neplatný vzorkovací formát " % s " .
(trg)="s23"> [ % s : % u ] Ungültiges Sample-Format ' % s ' .

(src)="s24"> [ % s : % u ] Neplatná vzorkovací frekvence " % s " .
(trg)="s24"> [ % s : % u ] Ungültige Sample-Rate ' % s ' .

(src)="s25"> [ % s : % u ] Neplatné vzorkovací kanály " % s " .
(trg)="s25"> [ % s : % u ] Ungültige Sample-Kanäle ' % s ' .

(src)="s26"> [ % s : % u ] Neplatná mapa kanálů " % s " .
(trg)="s26"> [ % s : % u ] Ungültige Kanal-Zuordnung ' % s ' .

(src)="s27"> [ % s : % u ] Neplatný počet fragmentů " % s " .
(trg)="s27"> [ % s : % u ] Ungültige Anzahl von Fragmenten ' % s ' .

(src)="s28"> [ % s : % u ] Neplatná velikost fragmentu " % s " .
(trg)="s28"> [ % s : % u ] Ungültige Fragmentgröße ' % s ' .

(src)="s29"> [ % s : % u ] Neplatná úroveň nice " % s " .
(trg)="s29"> [ % s : % u ] Ungültige Nice-Stufe ' % s ' .

(src)="s30"> [ % s : % u ] Neplatná vzorkovací frekvence " % s " .
(trg)="s30"> [ % s : % u ] Ungültige Sample-Rate ' % s ' .

(src)="s31"> Nezdařilo se otevřít konfigurační soubor : % s
(trg)="s31"> Öffnen der Konfigurationsdatei fehlgeschlagen : % s

(src)="s32"> Zadaná výchozí mapa kanálů obsahuje odlišný počet kanálů než je zadaný výchozí počet kanálů .
(trg)="s32"> Die angegebene Standard-Kanalzuordnung hat eine andere Anzahl von Kanälen als die angegebene Standard-Kanal-Anzahl .

(src)="s33"> # # # Čtení z konfiguračního souboru : % s # # #
(trg)="s33"> # # # Lese von Konfigurationsdatei : % s # # #

(src)="s34"> Název : % s
(trg)="s34"> Name : % s

(src)="s35"> O modulu nejsou dostupné žádné informace
(trg)="s35"> Keine Modul-Informationen verfügbar

(src)="s36"> Verze : % s
(trg)="s36"> Version : % s

(src)="s37"> Popis : % s
(trg)="s37"> Beschreibung : % s

(src)="s38"> Autor : % s
(trg)="s38"> Autor : % s

(src)="s39"> Použití : % s
(trg)="s39"> Verwendung : % s

(src)="s40"> Načíst jednou : % s
(trg)="s40"> Lade einmalig : % s

(src)="s41"> VAROVÁNÍ ZASTARALOSTI : % s
(trg)="s41"> DEPRECATION WARNING : % s

(src)="s42"> Cesta : % s
(trg)="s42"> Pfad : % s

(src)="s43"> Selhalo otevření souboru " % s "
(trg)="s43"> Öffnen der Datei ' % s ' fehlgeschlagen

(src)="s44"> Nezdařilo se nalézt původní nahrávací program lt _ dlopen .
(trg)="s44"> Ursprünglicher dlopen-Loader konnte nicht gefunden werden .

(src)="s45"> Nezdařilo se přidělení nového nahrávacího programu dl .
(trg)="s45"> Neuer dlopen-Loader konnte nicht gefunden werden .

(src)="s46"> Nezdařilo se přidat bind-now-loader .
(trg)="s46"> Hinzufügen von Bind-Now-Loader fehlgeschlagen .

(src)="s47"> Získán signál % s .
(trg)="s47"> Signal % s empfangen .

(src)="s48"> Ukončování .
(trg)="s48"> Wird beendet .

(src)="s49"> Nezdařilo se nalézt uživatele " % s " .
(trg)="s49"> Benutzer ' % s ' nicht gefunden .

(src)="s50"> Nezdařilo se nalézt skupinu " % s " .
(trg)="s50"> Gruppe ' % s ' nicht gefunden .

(src)="s51"> Nalezen uživatel " % s " ( UID % lu ) a skupina " % s " ( GID % lu ) .
(trg)="s51"> Benutzer ' % s ' ( UID % lu ) und Gruppe ' % s ' ( GID % lu ) gefunden .

(src)="s52"> GID uživatele " % s " a skupiny " % s " nesouhlasí .
(trg)="s52"> GID von Benutzer ' % s ' und Gruppe ' % s ' stimmen nicht überein .

(src)="s53"> Domovský adresář uživatele " % s " není " % s " , bude ignorováno .
(trg)="s53"> Benutzerverzeichnis von Benutzer ' % s ' ist nicht ' % s ' , ignoriere .

(src)="s54"> Nezdařilo se vytvořit " % s " : % s
(trg)="s54"> Konnte ' % s ' nciht erzeugen : % s

(src)="s55"> Nezdařilo se změnit seznam skupin : % s
(trg)="s55"> Wechseln der Gruppen-Liste fehlgeschlagen : % s

(src)="s56"> Nezdařilo se změnit GID : % s
(trg)="s56"> Wechseln der GID fehlgeschlagen : % s

(src)="s57"> Nezdařilo se změnit UID : % s
(trg)="s57"> Wechseln der UID fehlgeschlagen : % s

(src)="s59"> Režim celého systému není na této platformě podporován .
(trg)="s59"> System-Modus auf dieser Plattform nicht unterstützt .

(src)="s60"> setrlimit ( % s , ( % u , % u ) ) selhalo : % s
(trg)="s60"> setrlimit ( % s , ( % u , % u ) ) fehlgeschlagen : % s

(src)="s61"> Nezdařila se analýza příkazového řádku .
(trg)="s61"> Parsen der Kommandzeile fehlgeschlagen .

(src)="s63"> Démon neběží
(trg)="s63"> Daemon läuft nicht

(src)="s64"> Démon běží jako PID % u
(trg)="s64"> Daemon läuft als PID % u

(src)="s65"> Zabití démona se nezdařilo : % s
(trg)="s65"> Konnte Prozess nicht abbrechen : % s

(src)="s66"> Tento program není určen ke spuštění pod superuživatelem ( není-li zadáno --system ) .
(trg)="s66"> Dieses Programm sollte ohne die Option --system nicht als Administrator ausgeführt werden .

(src)="s67"> Jsou vyžadována oprávnění superuživatele .
(trg)="s67"> Root-Berechtigungen benötigt .

(src)="s68"> --start nepodporováno u systémových instancí .
(trg)="s68"> --start nicht unterstützt für System-Instanzen .

(src)="s71"> Běží v systémovém režimu , ale nenastaveno --disallow-exit !
(trg)="s71"> System-Modus aktiv , jeodch --disallow-exit nicht gesetzt !

(src)="s72"> Běží v systémovém režimu , ale nenastaveno --disallow-module-loading !
(trg)="s72"> System-Modus aktiv , jedoch --disallow-module-loading nicht gesetzt !

(src)="s73"> Běží v systémovém režimu , vynuceně se vypíná režim SHM !
(trg)="s73"> System-Modus aktiv , SHM-Modus gezwungenermaßen deaktiviert !

(src)="s74"> Běží v systémovém režimu , vynuceně se vypíná čas nečinnosti ukončení !
(trg)="s74"> System-Modus aktiv , Exit-Idle-Time gezwungenermaßen deaktiviert !

(src)="s75"> Nezdařilo se získání stdio .
(trg)="s75"> Reservieren von STDIO fehlgeschlagen .

(src)="s76"> pipe selhalo : % s
(trg)="s76"> pipe fehlgeschlagen : % s

(src)="s77"> fork ( ) selhalo : % s
(trg)="s77"> fork ( ) fehlgeschlagen : % s

(src)="s78"> read ( ) selhalo : % s
(trg)="s78"> read ( ) fehlgeschlagen : % s

(src)="s79"> Spuštění démona selhalo .
(trg)="s79"> Start des Daemons fehlgeschlagen .

(src)="s80"> Spuštění démona bylo úspěšné .
(trg)="s80"> Start des Daemons erfolgreich .

(src)="s81"> read ( ) selhalo : % s
(trg)="s81"> read ( ) fehlgeschlagen : % s

(src)="s82"> Toto je PulseAudio % s
(trg)="s82"> Dies ist PulseAudio % s

(src)="s83"> Překladový počítač : % s
(trg)="s83"> Kompilier-Host : % s

(src)="s84"> Překladové CFLAGS : % s
(trg)="s84"> Kompilier-CFLAGS : % s

(src)="s85"> Běží na počítači : % s
(trg)="s85"> Laufe auf Host : % s

(src)="s86"> Nalezen následující počet CPU : % u .
(trg)="s86"> % u CPUs gefunden .

(src)="s87"> Velikost stránky je % lu bajtů
(trg)="s87"> Seitengröße ist % lu Bytes .

(src)="s88"> Přeloženo s podporou Valgrind : ano
(trg)="s88"> Kompiliere mit Valgrind-Unterstützung : ja

(src)="s89"> Přeloženo s podporou Valgrind : ne
(trg)="s89"> Kompiliere mit Valgrind-Unterstützung : nein

(src)="s90"> Běží v režimu valgrind : % s
(trg)="s90"> Läuft im Valgrind-Modus : % s

(src)="s91"> Běží na počítači : % s
(trg)="s91"> Laufe auf Host : % s

(src)="s92"> Optimalizované sestavení : ano
(trg)="s92"> Optimiertes Build : ja

(src)="s93"> Optimalizované sestavení : ne
(trg)="s93"> Optimiertes Build : nein

(src)="s94"> NDEBUG definováno , všechny výrazy zakázány .
(trg)="s94"> NDEBUG definiert , alle Ansprüche deaktiviert .

(src)="s95"> FASTPATH definováno , zakázány pouze výrazy rychlých cest .
(trg)="s95"> FASTPATH definiert , nur fast-path-Ansprüche deaktiviert .

(src)="s96"> Všechny výrazy povoleny .
(trg)="s96"> Alle Ansprüche aktiviert .

(src)="s97"> Nezdařilo se získání ID počítače
(trg)="s97"> Beziehen der Maschinen-ID fehlgeschlagen

(src)="s98"> ID počítače je % s .
(trg)="s98"> System- ID ist % s .

(src)="s99"> ID sezení je % s .
(trg)="s99"> System- ID ist % s .

(src)="s100"> Používán běhový adresář % s .
(trg)="s100"> Nutze Laufzeit-Verzeichnis % s .

(src)="s101"> Používán stavový adresář % s .
(trg)="s101"> Nutze Zustands-Verzeichnis % s .

(src)="s102"> Používán adresář modulů % s .
(trg)="s102"> Modul-Verzeichnis % s benutzen .

(src)="s103"> Běží v systémovém režimu : % s
(trg)="s103"> Laufe im System-Modus : % s

(src)="s105"> pa _ pid _ file _ create ( ) selhalo .
(trg)="s105"> pa _ pid _ file _ create ( ) fehlgeschlagen .