# ca/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz
# es_PE/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz


(src)="s1"> Preferències d ' accessibilitat del _ teclat
(trg)="s1"> Preferencias de accesibilidad del _ teclado

(src)="s2"> A _ juda
(trg)="s2"> Ay _ uda

(src)="s3"> _ Quant a
(trg)="s3"> _ Acerca de

(src)="s4"> Factoria de la miniaplicació de l ' estat d ' AccessX
(trg)="s4"> Fábrica de la miniaplicación Estado de AccessX

(src)="s5"> Factoria de la miniaplicació de l ' estat d ' accessibilitat del teclat
(trg)="s5"> Fábrica de la miniaplicación de estado de accesibilidad del teclado

(src)="s6"> Estat de l ' accessibilitat del teclat
(trg)="s6"> Estado de accesibilidad del teclado

(src)="s7"> Mostra l ' estat de les funcionalitats d ' accessibilitat del teclat
(trg)="s7"> Muestra el estado de las características de accesibilidad del teclado

(src)="s8"> Mostra l ' estat de les funcionalitats d ' AccessX , per exemple modificadors asseguratsdocumenters
(trg)="s8"> Muestra el estado de las características AccessX como los modificadores bloqueadosdocumenters

(src)="s9"> Ivan Vilata i Balaguer < ivan \ @ selidor \ .net > Softcatalà < info \ @ softcatala \ .net > Jordi Mallach < jordi \ @ sindominio \ .net > Josep Puigdemont < josep \ .puigdemont \ @ gmail \ .com > Xavier Conde Rueda < xavi \ .conde \ @ gmail \ .com > Joan Duran < jodufi \ @ gmail \ .com >
(trg)="s9"> Francisco Javier F. Serrador < serrador \ @ cvs \ .gnome \ .org > Jorge González González < jorge \ .gonzalez \ .gonzalez \ @ hispalinux \ .es >

(src)="s10"> S ' ha produït un error en executar el visualitzador de l ' ajuda : % s
(trg)="s10"> Ha ocurrido un error lanzando el visor de ayuda : % s

(src)="s11"> S ' ha produït un error en mostrar el diàleg de preferències del teclat : % s
(trg)="s11"> Ha ocurrido un error al lanzar el diálogo de preferencias del teclado : % s

(src)="s12"> a
(trg)="s12"> a

(src)="s13"> Estat d ' AccessX
(trg)="s13"> Estado de AccessX

(src)="s14"> Mostra l ' estat del teclat quan s ' usen les funcionalitats d ' accessibilitat .
(trg)="s14"> Muestra el estado del teclado cuando se usan las características de accesibilidad .

(src)="s15"> L ' extensió XKB no està habilitada
(trg)="s15"> La extensión XKB no está activada

(src)="s16"> Error desconegut
(trg)="s16"> Error desconocido

(src)="s17"> Error : % s
(trg)="s17"> Error : % s

(src)="s18"> Mostra l ' estat actual de les funcionalitats d ' accessibilitat del teclat
(trg)="s18"> Muestra el estado actual de las características de accesibilidad del teclado

(src)="s19"> Fàbrica del Battstat
(trg)="s19"> Fábrica para « Estado de la batería »

(src)="s20"> Monitor de càrrega de bateria
(trg)="s20"> Monitor de carga batería

(src)="s21"> Fes un seguiment de la càrrega que queda a un portàtil
(trg)="s21"> Monitoriza la carga restante de un portátil

(src)="s22"> _ Preferències
(trg)="s22"> _ Preferencias

(src)="s23"> El sistema s ' està executant amb corrent alterna
(trg)="s23"> El sistema está funcionando con CA

(src)="s24"> El sistema s ' està executant amb bateries
(trg)="s24"> El sistema está funcionando con baterías

(src)="s25"> Bateria carregada ( % d % % )
(trg)="s25"> Batería cargada al ( % d % % )

(src)="s26"> No se sap el temps ( % d % % ) restant
(trg)="s26"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) restante

(src)="s27"> No se sap el temps ( % d % % ) que trigarà a carregar-se
(trg)="s27"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) hasta su carga

(src)="s28"> % d % s % d % s ( % d % % ) restants
(trg)="s28"> Le quedan % d % s % d % s ( % d % % )

(src)="s29"> % d % s % d % s perquè es carregui ( % d % % )
(trg)="s29"> % d % s % d % s para cargarse ( % d % % )

(src)="s30"> Monitor de càrrega de bateria
(trg)="s30"> Monitor de la batería

(src)="s31"> La bateria està completament carregada
(trg)="s31"> La batería está recargada completamente

(src)="s32"> Notificació de bateria
(trg)="s32"> Notificación de batería

(src)="s33"> Us queda el % d % % de la capacitat total de la bateria .
(trg)="s33"> Le queda un % d % % de la capacidad total de su batería .

(src)="s34"> Per tal de no perdre la vostra feina : • connecteu el portàtil a una font externa , o • deseu els documents oberts i apagueu el portàtil .
(trg)="s34"> Para evitar perder su trabajo : • enchufe su portátil a una fuente de alimentación externa , o • guarde los documentos abiertos y apague el portátil .

(src)="s35"> Per tal de no perdre la vostra feina : • suspeneu el portàtil per estalviar energia , • connecteu el portàtil a una font externa , o • deseu els documents oberts i tanqueu el portàtil .
(trg)="s35"> Para evitar perder su trabajo : • suspenda su portátil para ahorrar energía , • enchufe su portátil a una fuente de alimentación externa , o • guarde los documentos abiertos y apague el portátil .

(src)="s36"> La bateria està baixa
(trg)="s36"> La batería se está agotando

(src)="s37"> No hi ha cap bateria
(trg)="s37"> No hay ninguna batería presente

(src)="s38"> Es desconeix l ' estat de la bateria
(trg)="s38"> Estado de la batería desconocido

(src)="s39"> N / D
(trg)="s39"> N / D

(src)="s40"> S ' ha produït un error en mostrar l ' ajuda : % s
(trg)="s40"> Hubo un error al mostrar la ayuda : % s

(src)="s41"> Aquesta utilitat mostra l ' estat de la bateria del portàtil .
(trg)="s41"> Esta utilidad muestra el estado de la batería de su portátil .

(src)="s42"> Interfície HAL habilitada .
(trg)="s42"> Backend de HAL activado .

(src)="s43"> Interfície antiga ( no HAL ) habilitada .
(trg)="s43"> Backend legado ( No-HAL ) activado .

(src)="s44"> Preferències del monitor de càrrega de la bateria
(trg)="s44"> Preferencias del monitor de carga batería

(src)="s45"> Aparença
(trg)="s45"> _ Apariencia :

(src)="s46"> Visualització _ compacta
(trg)="s46"> Vista _ compacta

(src)="s47"> ( mostra una única imatge per a l ' estat i la càrrega )
(trg)="s47"> ( muestra una imagen única para el estado y la carga )

(src)="s48"> Visualització _ expandida
(trg)="s48"> Vista _ expandida

(src)="s49"> ( dues imatges : una per a l ' estat i una per a la càrrega )
(trg)="s49"> ( dos imágenes : una para el estado , otra para la carga )

(src)="s50"> Mo _ stra el temps / percentatge :
(trg)="s50"> Mostrar _ tiempo / porcentaje :

(src)="s51"> Mostra el _ temps restant
(trg)="s51"> Mostrar el _ tiempo restante

(src)="s52"> Mostra el _ percentatge restant
(trg)="s52"> Mostrar el _ porcentaje restante

(src)="s53"> Notificacions
(trg)="s53"> Notificaciones

(src)="s54"> A _ visa quan la càrrega de la bateria baixi a :
(trg)="s54"> _ Avisar cuando la carga de la batería baje hasta :

(src)="s55"> _ Notifica quan la bateria estigui completament recarregada
(trg)="s55"> _ Notificarme cuando la batería esté recargada completamente

(src)="s58"> No s ' ha trobat cap bateria
(trg)="s58"> No hay ninguna batería presente

(src)="s60"> Nivell del valor roig
(trg)="s60"> Nivel de valor rojo

(src)="s61"> El nivell de bateria per sota del qual la bateria es mostra de color vermell . També el valor al qual es mostra l ' avís de bateria .
(trg)="s61"> El nivel de batería por debajo del cual se muestra de color rojo . También el valor en el cual se muestra la advertencia de batería baja .

(src)="s62"> Avisa quan quedi poc temps en comptes de quan quedi poca bateria
(trg)="s62"> Avisar cuando quede poco tiempo en vez de bajo porcentaje

(src)="s63"> Usa el valor definit a « red _ value » com a temps restant per mostrar el diàleg d ' avís en comptes del percentatge .
(trg)="s63"> Usar el valor definido en red _ value como el tiempo que queda para mostrar el diálogo de advertencia en vez de un porcentaje

(src)="s64"> Notificació de bateria baixa
(trg)="s64"> Notificación de batería baja

(src)="s65"> Notifica a l ' usuari quan la bateria està baixa .
(trg)="s65"> Notificar al usuario cuando la batería esté baja

(src)="s66"> Notificació de càrrega completa
(trg)="s66"> Notificación de batería cargada

(src)="s67"> Notifica a l ' usuari quan la bateria està plena .
(trg)="s67"> Notificar al usuario cuando la batería esté llena

(src)="s68"> Avisa amb un so
(trg)="s68"> Pitar para las advertencias

(src)="s69"> Fes « beep » quan es mostri un avís .
(trg)="s69"> Pitar al mostrar una advertencia

(src)="s70"> Buida des de la part superior
(trg)="s70"> Vaciar desde arriba

(src)="s71"> Mostra el mesurador de bateria buidant-se des de la part superior de la bateria . Només es troba disponible des de la visualització de bateria tradicional .
(trg)="s71"> Mostrar el medidor de batería vaciándose desde la parte superior de la batería . Sólo implementado para la vista tradicional de la batería .

(src)="s72"> Bateria petita vertical
(trg)="s72"> Batería vertical ( pequeña )

(src)="s73"> Mostra la bateria vertical més petita en el quadre .
(trg)="s73"> Muestra la batería hacia arriba , más pequeña en el panel

(src)="s74"> Mostra la bateria horitzontal
(trg)="s74"> Muestra la batería horizontal

(src)="s75"> Mostra la bateria tradicional horitzontal en el quadre .
(trg)="s75"> Muestra la batería tradicional horizontal en el panel

(src)="s76"> Mostra l ' etiqueta del percentatge de càrrega
(trg)="s76"> Muestra la etiqueta de tiempo / porcentaje

(src)="s77"> 0 perquè no tingui etiqueta , 1 per al percentatge i 2 per al temps restant.Warn when battery charge drops to : [ XX ] percent
(trg)="s77"> 0 para ninguna etiqueta , 1 para porcentaje y 2 para tiempo restanteWarn when battery charge drops to : [ XX ] percent

(src)="s78"> Per centWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining
(trg)="s78"> por cientoWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining

(src)="s79"> minuts restants
(trg)="s79"> minutos restantes

(src)="s80"> Utilitat de l ' estat de la bateria
(trg)="s80"> Utilidad de estado de la batería

(src)="s81"> Bateria amb càrrega baixa
(trg)="s81"> Carga de la batería baja

(src)="s82"> La bateria està completament carregada
(trg)="s82"> Batería recargada completamente

(src)="s83"> Fàbrica de la miniaplicació Charpicker
(trg)="s83"> Fábrica para miniaplicación selector de caracteres

(src)="s84"> Paleta de caràcters
(trg)="s84"> Paleta de caracteres

(src)="s85"> Insereix caràcters
(trg)="s85"> Insertar caracteres

(src)="s86"> Paletes disponiblesPILCROW SIGN
(trg)="s86"> Paletas disponiblesPILCROW SIGN

(src)="s87"> Insereix « % s »
(trg)="s87"> Insertar « % s »

(src)="s88"> Insereix el caràcter especial
(trg)="s88"> Insertar carácter especial

(src)="s89"> insereix el caràcter especial % s
(trg)="s89"> insertar carácter especial % s

(src)="s90"> Miniaplicació per al quadre del GNOME per a seleccionar caràcters que no són al teclat . Alliberat sota la Llicència Pública General GNU .
(trg)="s90"> Miniaplicación del panel de GNOME para seleccionar caracteres que no están en mi teclado . Distribuido bajo la Licencia Pública General GNU .

(src)="s91"> DESACONSELLAT - Caràcters mostrats en iniciar la miniaplicació
(trg)="s91"> OBSOLETO - Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación

(src)="s92"> Caràcters mostrats en iniciar la miniaplicació
(trg)="s92"> Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación

(src)="s93"> La cadena que l ' usuari tenia seleccionada quan es va utilitzar la miniaplicació per darrer cop . Aquesta cadena es mostrarà quan l ' usuari iniciï la miniaplicació .
(trg)="s93"> La cadena que el usuario había seleccionado cuando se usó la miniaplicación por última vez . Esta cadena se mostrará cuando el usuario inicie la miniaplicación .

(src)="s94"> Llista de paletes disponibles
(trg)="s94"> Lista de paletas disponibles

(src)="s95"> Llista de cadenes que contenen les paletes disponibles .
(trg)="s95"> Lista de cadenas que contienen las paletas disponibles

(src)="s96"> _ Edita
(trg)="s96"> _ Editar

(src)="s97"> _ Paleta :
(trg)="s97"> _ Paleta :

(src)="s98"> Entrada de la paleta
(trg)="s98"> Entrada de paleta

(src)="s99"> Modifica una paleta afegint-hi o suprimint-ne caràcters
(trg)="s99"> Modificar una paleta añadiendo o quitando caracteres

(src)="s100"> Afegeix una paleta
(trg)="s100"> Añadir paleta

(src)="s101"> Edita la paleta
(trg)="s101"> Editar la paleta

(src)="s102"> Llista de paletes
(trg)="s102"> Lista de paletas

(src)="s103"> _ Paletes :
(trg)="s103"> _ Paletas :