# bn/epiphany.gnome-2-28/epiphany.gnome-2-28.xml.gz
# yo/epiphany.gnome-2-28/epiphany.gnome-2-28.xml.gz


(src)="s1"> এপিফানির ওয়েব বিষয়ক বুকমার ্ ক
(trg)="s1"> A ̀ wọn A ̀ mi ̀ -i ̀ we ́ Wẹ ́ ẹ ̀ bu ̀ Epiphany

(src)="s2"> ওয়েব বিষয়ক বুকমার ্ ক
(trg)="s2"> A ̀ wọn A ̀ mi ̀ -i ̀ we ́ Wẹ ́ ẹ ̀ bu ̀

(src)="s3"> বুকমার ্ কের তালিকা পড়ুন ও বিন ্ যস ্ ত করুন
(trg)="s3"> Wa ́ ro ̀ yi ̀ n ki ́ o si ̀ ṣa ̀ a ̀ to ̀ a ̀ wọn a ̀ mi ̀ -i ̀ we ́ rẹ

(src)="s4"> ওয়েব-এ অনুসন ্ ধান করোhttp : / / www.google.nl " and " http : / / www.google.nl / search ? q = % s
(trg)="s4"> Wa ́ wẹ ́ ẹ ̀ bu ̀ na ́ a ̀ http : / / www.google.nl " and " http : / / www.google.nl / search ? q = % s

(src)="s5"> http : / / www.google.com / search ? ie = UTF-8oe = UTF-8q = http : / / www.google.nl " and " http : / / www.google.nl / search ? q = % s
(trg)="s5"> http : / / www.google.com / search ? ie = UTF-8oe = UTF-8q = http : / / www.google.nl " and " http : / / www.google.nl / search ? q = % s

(src)="s6"> http : / / www.google.com / search ? q = % sie = UTF-8oe = UTF-8
(trg)="s6"> http : / / www.google.com / search ? q = % sie = UTF-8oe = UTF-8

(src)="s7"> এপিফানি ( আর.ডি.এফ. )
(trg)="s7"> Epiphany ( RDF )

(src)="s8"> ওয়েব ব ্ রাউজার
(trg)="s8"> Awa ́ ro ̀ yi ̀ n Wẹ ́ ẹ ̀ bu ̀

(src)="s9"> এপিফানি ওয়েব ব ্ রাউজার
(trg)="s9"> Awa ́ ro ̀ yi ̀ n Wẹ ́ ẹ ̀ bu ̀ Epiphany

(src)="s10"> ওয়েব ব ্ রাউজ করুন
(trg)="s10"> Wa ́ ro ̀ yi ̀ n wẹ ́ ẹ ̀ bu ̀ na ́ a ̀

(src)="s11"> জাভাস ্ ক ্ রিপ ্ ট ক ্ রোম নিষ ্ ক ্ রিয় করো
(trg)="s11"> Gbagba ́ ra iṣẹ ́ i ̀ dari ́ JavaScript chrome

(src)="s12"> উইন ্ ডো ক ্ রোমের ওপর জাভাস ্ ক ্ রিপ ্ টের নিয়ন ্ ত ্ রণ নিষ ্ ক ্ রিয় করো ।
(trg)="s12"> Gbagba ́ ra iṣẹ ́ i ̀ dari ́ JavaScript lo ́ ri ́ chrome fe ̀ re ̀ se ́ .

(src)="s13"> স ্ বাভাবিক অবস ্ থায় মেনুবার আড়াল করো
(trg)="s13"> Fi a ̀ ka ́ -a ̀ to ̀ jọ-ẹ ̀ ya ̀ n pamọ ́ ni ́ pa i ̀ pe ́ wọ ̀ n

(src)="s14"> স ্ বাভাবিক অবস ্ থায় মেনুবার আড়াল করো
(trg)="s14"> Fi a ̀ ka ́ -a ̀ to ̀ jọ-ẹ ̀ ya ̀ n pamọ ́ ni ́ pa i ̀ pe ́ wọ ̀ n

(src)="s15"> অনিরাপদ প ্ রোটোকলসমূহ নিষ ্ ক ্ রিয় করো
(trg)="s15"> Gbagba ́ iṣẹ ́ a ̀ wọn i ̀ la ̀ a ́ lẹ ̀ o ̀ fin to ́ le ́ wu

(src)="s16"> অনিরাপদ প ্ রোটোকল ব ্ যবহার করে কোন জিনিষ লোড করা বন ্ ধ রাখো । নিরাপদ প ্ রোটোকলগুলো হল এইচ.টি.টি.পি. এবং এইচ.টি.টি.পি.এস. ।
(trg)="s16"> N ́ gbagba ́ ra iṣẹ ́ ki ́ ki a ̀ ko ́ o ́ nu ́ la ́ ti inu ́ a ̀ wọn i ̀ la ̀ a ́ lẹ ̀ o ̀ fin to ́ le ́ wu . A ̀ wọn i ̀ la ̀ a ́ lẹ ̀ o ̀ fin ti ́ ko ̀ le ́ wu ni http a ̀ ti a ̀ wọn http .

(src)="s17"> অন ্ যান ্ য নিরাপদ প ্ রোটোকল
(trg)="s17"> A ̀ fiku ́ n a ̀ ̀ wọn i ̀ la ̀ a ́ lẹ ̀ o ̀ fin ti ́ ko ̀ le ́ wu

(src)="s18"> disable _ unsafe _ protocols সক ্ রিয় করা অবস ্ থায় ডিফল ্ ট প ্ রোটোকলের পাশাপাশি আর যেসব প ্ রোটোকলকে নিরাপদ বিবেচনা করা হবে তার একটি তালিকা ।
(trg)="s18"> A ̀ to ̀ jọ a ̀ wọn i ̀ la ̀ a ́ lẹ ̀ o ̀ fin ti ́ a le ̀ ni ́ pe ́ ko ̀ se ́ wu fu ́ n ni ́ a ̀ fiku ́ n si ́ i ̀ pe ́ wọ ̀ n na ́ a ̀ ni ́ gba ̀ ti ́ a ba ́ fu ́ n gba agba ́ ra ki ́ _ a ̀ wọn i ̀ la ̀ a ́ lẹ ̀ o ̀ fin _ to ́ le ́ wu la ́ gba ́ ra la ́ ti ṣiṣẹ ́ .

(src)="s19"> এলোমেলো ইউ.আর.এল. নিষ ্ ক ্ রিয় করো
(trg)="s19"> Gbagba ́ ra iṣẹ ́ a ̀ wọn URL ala ́ i ̀ ni ́ di ̀ i ́

(src)="s20"> ব ্ যবহারকারী কর ্ তৃক এপিফানিতে ইউ.আর.এল. লেখার ক ্ ষমতা বাতিল করো ।
(trg)="s20"> Gbagba ́ ra iṣẹ ́ ipa ́ o ̀ n ̀ lo ̀ la ́ ti tẹ ̀ we ́ ni ́ nu ́ URL si ́ Epiphany .

(src)="s21"> বুকমার ্ ক সম ্ পাদন নিষ ্ ক ্ রিয় করো
(trg)="s21"> Gbagba ́ ra iṣẹ ́ i ̀ ṣa ̀ yẹ ̀ wo ̀ a ̀ mi ̀ -i ̀ we ́

(src)="s22"> ব ্ যবহারকারীর বুকমার ্ ক সম ্ পাদনের ক ্ ষমতা বাতিল করো ।
(trg)="s22"> Gbagba ́ ra iṣẹ ́ ipa ́ o ̀ n ̀ lo ̀ la ́ ti ṣa ̀ fiku ́ n ta ̀ bi ́ la ́ ti ṣa ̀ yẹ ̀ wo ̀ a ̀ wọn a ̀ mi ̀ -i ̀ we ́ .

(src)="s23"> টুলবার সম ্ পাদন নিষ ্ ক ্ রিয় করো
(trg)="s23"> Gbagba ́ ra i ̀ ṣa ̀ yẹ ̀ wo ̀ a ̀ ka ́ -irinṣẹ ́

(src)="s24"> ব ্ যবহারকারীর টুলবার সম ্ পাদনের ক ্ ষমতা বাতিল করো ।
(trg)="s24"> Gbagba ́ ra iṣẹ ́ ipa ́ o ̀ n ̀ lo ̀ la ́ ti ṣa ̀ yẹ ̀ wo ̀ a ̀ wọn a ̀ ka ́ -irinṣẹ ́ .

(src)="s25"> ব ্ রাউজ-ইতিহাস নিষ ্ ক ্ রিয় করো
(trg)="s25"> Gbagba ́ ra iṣẹ ́ i ̀ ta ̀ n

(src)="s26"> সকল প ্ রকার ব ্ রাউজ-ইতিহাস নিষ ্ ক ্ রিয় করার জন ্ য পূর ্ ববর ্ তী ও পরবর ্ তী বাটন এবং ব ্ রাউজ-ইতিহাসসূচক ডায়ালগ নিষ ্ ক ্ রিয় করো এবং সর ্ বাধিক ব ্ যবহৃত বুকমার ্ ক তালিকা লুকিয়ে রাখো ।
(trg)="s26"> Gbagba ́ ra iṣẹ ́ gbogbo i ̀ ro ̀ yi ̀ n ajẹmọ ́ ta ̀ n ni ́ pa gbi ́ gba ́ ra i ̀ tọpa i ̀ lọsẹ ́ yi ̀ n a ̀ ti iwa ́ ju ́ . Ko ́ ma ́ ́ fa ̀ ye ̀ gba oni ́ sọ ̀ rọ ̀ gbe ̀ si ̀ i ̀ ta ̀ n ko ́ si ́ fi a ̀ to ̀ jọ a ̀ wọn a ̀ mi ̀ -i ̀ we ́ to ́ lo ̀ ju ̀ pamọ ́ .

(src)="s27"> পূর ্ ণপর ্ দা জুড়ে প ্ রদর ্ শন
(trg)="s27"> Ti ̀ i ́ ni ́ mo ́ o ̀ du ̀ oju ́ kọ ̀ n ̀ pu ́ ta ̀ ki ́ ku ́ n

(src)="s28"> এপিফানি 'কে পূর ্ ণপর ্ দা মোডে প ্ রদর ্ শন করে ।
(trg)="s28"> N ́ ti Epiphany ni ́ mo ́ o ̀ du ̀ oju ́ kọ ̀ n ̀ pu ́ ta ̀ ki ́ ku ́ n .

(src)="s29"> এপিফানি প ্ রস ্ থান করতে পারছে না
(trg)="s29"> Epiphany ko ̀ le ̀ ja ́ de

(src)="s30"> ব ্ যবহারকারীর এপিফানি 'কে বন ্ ধ করার অনুমতি নেই
(trg)="s30"> A ko ̀ fa ̀ ye ̀ gba o ̀ n ̀ lo ̀ la ́ ti ti Epiphany

(src)="s31"> হোম পেজ
(trg)="s31"> Oju ́ -i ̀ we ́ ile ́

(src)="s32"> ব ্ যবহারকারীর হোম পেজের ঠিকানা ।
(trg)="s32"> A ̀ di ́ rẹ ̀ si ̀ oju ́ -i ̀ we ́ ile ́ o ̀ n ̀ lo ̀ na ́ a ̀ .

(src)="s33"> ব ্ রাউজ-ইতিহাস পাতার মেয়াদ
(trg)="s33"> Sa ́ ka ́ ni ̀ a ̀ ko ́ ko ̀ a ̀ wọn oju ́ -i ̀ we ́ i ̀ ta ̀ n

(src)="s34"> ইতিপূর ্ বে " যেকোন সময় " , " গত দুইদিনে " , " গত তিন দিনে " , " আজকে " ব ্ রাউজকৃত ওয়েবপেজসমূহের তালিকা দেখাও ।
(trg)="s34"> Fi a ̀ wọn oju ́ -i ̀ we ́ i ̀ ta ̀ n ti ́ a bẹ ̀ wo ̀ ha ̀ n " ni ́ gba ̀ gbogbo " , " lọ ́ jọ ́ _ me ́ ji ̀ _ sẹ ́ yi ̀ n " , " lo ́ ni ̀ i ́ " .

(src)="s35"> এডিটর-ভিউ 'এ প ্ রদর ্ শিত বুকমার ্ ক সংক ্ রান ্ ত তথ ্ য
(trg)="s35"> I ̀ ro ̀ yi ̀ n a ̀ mi ̀ -i ̀ we ́ na ́ a ̀ ti ́ a fi ha ̀ n ni ́ nu ́ o ̀ ye olo ́ tu ̀ u ́ na ́ a ̀

(src)="s36"> এডিটর-ভিউ 'এ প ্ রদর ্ শিত বুকমার ্ ক সংক ্ রান ্ ত তথ ্ য । তালিকায় উল ্ লেখকৃত বৈধ মানসমূহ হল " ঠিকানা " এবং " শিরোনাম " ।
(trg)="s36"> I ̀ ro ̀ yi ̀ n a ̀ mi ̀ -i ̀ we ́ na ́ a ̀ ti ́ a fi ha ̀ n ni ́ nu ́ o ̀ ye olo ́ tu ̀ u ́ na ́ a ̀ . A ̀ wọn fa ́ lu ̀ to ́ fesẹ ̀ mu ́ lẹ ̀ ni ́ nu ́ a ̀ to ̀ jọ na ́ a ̀ ni " a ̀ di ́ rẹ ̀ si ̀ " a ̀ ti " a ̀ kọ ́ le ́ " .

(src)="s37"> এই ওয়েবপেজ সংক ্ রান ্ ত যেসব তথ ্ য ' ইতিহাস-ভিউ 'এ প ্ রদর ্ শিত হবে
(trg)="s37"> I ̀ ro ̀ yi ̀ n oju ́ -i ̀ we ́ ti ́ a fiha ̀ n ni ́ nu ́ o ̀ ye i ̀ ta ̀ n na ́ a ̀

(src)="s38"> এই ওয়েবপেজ সংক ্ রান ্ ত যেসব তথ ্ য ' ইতিহাস-ভিউ 'এ প ্ রদর ্ শিত হবে । তালিকায় উল ্ লেখকৃত বৈধ মানসমূহ হল " ঠিকানা " , ও " শিরোনাম " ।
(trg)="s38"> I ̀ ro ̀ yi ̀ n oju ́ -i ̀ we ́ ti ́ a fiha ̀ n ni ́ nu ́ o ̀ ye i ̀ ta ̀ n na ́ a ̀ . A ̀ wọn fa ́ lu ̀ to ́ fẹsẹ ̀ mu ́ lẹ ̀ ni ́ nu ́ a ̀ to ̀ jọ na ́ a ̀ ni " a ̀ di ́ rẹ ̀ si ̀ " , " a ̀ kọ ́ le ́ " .

(src)="s39"> x-western
(trg)="s39"> x-western

(src)="s40"> বর ্ তমানে বাছাইকৃত ফন ্ টের ভাষা
(trg)="s40"> E ̀ de ̀ a ̀ wọn i ̀ ri ́ si ́ -lẹ ́ ta ̀ ti ́ a ṣẹ ̀ ya ̀ n lọ ́ wọ ́ lọ ́ wọ ́

(src)="s41"> বর ্ তমানে বাছাইকৃত ফন ্ টের ভাষা । গ ্ রহণযোগ ্ য মানগুলো হল " ar " ( আরবী ) , " x-baltic " ( বাল ্ টিক ভাষাসমূহ ) , " x-central-euro " ( মধ ্ য ইউরোপীয় ভাষাসমূহ ) , " x-cyrillic " ( সিরিলিক অক ্ ষরমালায় লিখিত ভাষাসমূহ ) , " el " ( গ ্ রিক ) , " he " ( হিব ্ রু ) , " ja " ( জাপানি ) , " ko " ( কোরীয় ) , " zh-CN " ( সরল চীনা ) , " th " ( থাই ) , " zh-TW " ( প ্ রচলিত চীনা ) , " tr " ( তুর ্ কি ) , " x-unicode " ( অন ্ যান ্ য ভাষাসমূহ ) , " x-western " ( ল ্ যাটিন লিপিতে লেখা ভাষাসমূহ ) , " x-tamil " ( তামিল ) and " x-devanagari " ( দেবনগরী ) ।
(trg)="s41"> E ̀ de ̀ a ̀ wọn i ̀ ri ́ si ́ -lẹ ́ ta ̀ ti ́ a ṣẹ ̀ ya ̀ n lọ ́ wọ ́ lọ ́ wọ ́ . A ̀ wọn fa ́ lu ̀ to ́ fẹ ̀ sẹ ̀ mu ́ lẹ ̀ ni " ar " ( arabic ) , " x-baltic " ( baltic languages ) , " x-central-euro " ( central european languages ) , " x-cyrillic " ( languages written with cyrillic alphabet ) , " el " ( greek ) , " he " ( hebrew ) , " ja " ( japanese ) , " ko " ( korean ) , " zh-CN " ( simplified chinese ) , " th " ( thai ) , " zh-TW " ( traditional chinese ) , " tr " ( turkish ) , " x-unicode " ( other languages ) , " x-western " ( languages written in latin script ) , " x-tamil " ( tamil ) and " x-devanagari " ( devanagari ) .

(src)="s43"> ফন ্ টের সর ্ বনিম ্ ন আকার
(trg)="s43"> I ̀ wọ ̀ n i ̀ ri ́ si ́ -lẹ ́ ta ̀ to ́ ke ́ re ́ ju ̀

(src)="s44"> নিজস ্ ব রং ব ্ যবহার করো
(trg)="s44"> Lo a ̀ wọn a ̀ wọ ̀ rẹ

(src)="s45"> ওয়েবপেজটি যে রং ব ্ যবহার করতে চায় তার পরিবর ্ তে ব ্ রাউজারের নিজস ্ ব রং ব ্ যবহার করো ।
(trg)="s45"> Lo a ̀ wọn a ̀ wọ ̀ ti ̀ rẹ di ́ po ̀ a ̀ wọn a ̀ wọ ̀ ti ́ oju ́ -i ̀ we ́ na ́ a ̀ be ̀ re ̀ fu ́ n .

(src)="s46"> নিজস ্ ব ফন ্ ট ব ্ যবহার করো
(trg)="s46"> Lo a ̀ wọn i ̀ ri ́ si ́ -lẹ ́ ta ̀ rẹ

(src)="s47"> ওয়েবপেজটি যে ফন ্ ট ব ্ যবহার করতে চায় তার পরিবর ্ তে ব ্ রাউজারের নিজস ্ ব ফন ্ ট ব ্ যবহার করো ।
(trg)="s47"> Lo a ̀ wọn i ̀ ri ́ si ́ -lẹ ́ ta ̀ ti ̀ rẹ di ́ po ̀ a ̀ wọn i ̀ ri ́ si ́ -lẹ ́ ta ̀ ti ́ oju ́ -i ̀ we ́ na ́ a ̀ be ̀ re ̀ fu ́ n .

(src)="s48"> সর ্ বদা ট ্ যাব বার দেখাও
(trg)="s48"> I ̀ gba ̀ gbogbo lo ́ ma ́ a n ́ fi a ̀ ka ́ ta ́ a ̀ bu ̀ ha ̀ n

(src)="s49"> একটিমাত ্ র ট ্ যাব খোলা থাকলেও ট ্ যাব বার প ্ রদর ্ শন করো ।
(trg)="s49"> Tu ́ n fi a ̀ ka ́ ta ́ a ̀ bu ̀ na ́ a ̀ ha ̀ n ni ́ gba ̀ to ́ ba ́ ti ẹ ̀ jẹ ́ wi ́ pe ́ ta ́ a ̀ bu ̀ kan wa ̀ ni ́ ṣi ́ ṣi ́ .

(src)="s50"> স ্ বয়ংক ্ রিয়ভাবে ডাউনলোডকৃত জিনিষপত ্ র
(trg)="s50"> A ̀ wọn a ̀ gbe ́ wọle ́ ala ́ da ̀ a ́ ṣe

(src)="s51"> কোন ফাইলকে যদি ব ্ রাউজার প ্ রদর ্ শন করতে না পারে তবে তা স ্ বয়ংক ্ রিয়ভাবে ডাউনলোড করে ডাউনলোড ফোল ্ ডারে রাখা হয় ও তারপর উপযুক ্ ত অ ্ যাপলিকেশনের সাহায ্ যে খোলা হয় ।
(trg)="s51"> Ni ́ gba ̀ ti ́ a ko ̀ ba ́ le ̀ ṣi ́ a ̀ wọn fa ́ i ̀ li ̀ pẹ ̀ lu ́ awa ́ ro ̀ yi ̀ n , a jẹ ́ pe ́ a ti gbe ́ wọn wọle ́ ni ̀ yẹn si ́ nu ́ fo ́ da ̀ a ̀ gbe ́ wọle ́ . bẹ ́ ẹ ̀ , la si ̀ ti ṣi pẹ ̀ lu ́ i ̀ ṣa ̀ mu ́ lo ̀ -e ̀ to ̀ to ́ yẹ .

(src)="s52"> চিহ ্ নিত টেক ্ সট দ ্ বারা নির ্ দেশিত ওয়েব পেজটি দেখার জন ্ য মাউসের মধ ্ যম বাটনে ক ্ লিক করুন
(trg)="s52"> Tẹ a ̀ ́ a ́ ri ́ n la ́ ti ṣi ́ oju ́ -i ̀ we ́ wẹ ́ ẹ ̀ bu ̀ ti ́ a ̀ yọka ̀ ti ́ a ya ̀ n lọ ́ wọ ́ lọ ́ wọ ́ tọ ́ ka si ́

(src)="s53"> মূল ভিউ পেন-এর ওপর মাউসের মধ ্ যম বাটন দিয়ে ক ্ লিক করলে বর ্ তমানে চিহ ্ নিত টেক ্ সট দ ্ বারা নির ্ দেশিত ওয়েব পেজটি প ্ রদর ্ শন করা হবে ।
(trg)="s53"> Ti ́ tẹ ̀ pe ́ e ̀ ni ̀ o ̀ ye a ̀ a ́ ri ́ n gangan la ́ a ̀ rin a ́ ṣi ́ oju ́ -i ̀ we ́ wẹ ́ ẹ ̀ bu ̀ ti ́ a ̀ yọka ̀ ti ́ a ya ̀ n lọ ́ wọ ́ lọ ́ wọ ́ n ́ tọ ́ ka si ́ .

(src)="s54"> টুলবারের ধরন
(trg)="s54"> Si ́ ta ̀ i ̀ a ̀ ka ́ -irinṣẹ ́

(src)="s55"> টুলবারের ধরন । গ ্ রহণযোগ ্ য মানগুলো হল " " ( গনোমের ডিফল ্ ট ধরন ব ্ যবহার করো ) , " উভয় " ( টেক ্ সট ও আইকন ) , " উভয়েই অনুভূমিক " ( আইকনের পাশে টেক ্ সট ) , " আইকন " এবং " টেক ্ সট " ।
(trg)="s55"> Si ́ ta ̀ i ̀ a ̀ ka ́ -irinṣẹ ́ . A ̀ wọn fa ́ lu ̀ ti ́ a fa ̀ ye ̀ gba ̀ ni " " ( lo si ́ ta ̀ i ̀ i ̀ pe ́ wọ ̀ n GNOME ) , . " a ̀ ti " ( a ̀ yọka ̀ a ̀ ti a ̀ wọn a ́ i ́ ka ̀ nnu ̀ ) , " both-horiz " ( a ̀ yọka ̀ ya ̀ tọ ̀ si ́ a ̀ wọn a ́ i ́ ka ̀ nnu ̀ ) , " a ̀ wọn a ́ i ́ ka ̀ nnu ̀ " a ̀ ti " a ̀ yọka ̀ " .

(src)="s58"> স ্ বাভাবিক অবস ্ থায় টুলবার দেখাও
(trg)="s58"> Fi a ̀ wọn a ̀ ka ́ -irinṣẹ ́ ha ̀ n ni ́ pa i ̀ pe ́ wọ ̀ n

(src)="s59"> স ্ বাভাবিক অবস ্ থায় বুকমার ্ ক বার দেখাও
(trg)="s59"> Fi a ̀ ka ́ a ̀ wọn a ̀ mi ̀ -i ̀ we ́ ha ̀ n ni ́ pa i ̀ pe ́ wọ ̀ n

(src)="s60"> স ্ বাভাবিক অবস ্ থায় স ্ ট ্ যাটাসবার দেখাও
(trg)="s60"> Fi a ̀ ka ́ -ipo ̀ ha ̀ n ni ́ pa i ̀ pe ́ wọ ̀ n

(src)="s61"> সক ্ রিয় বর ্ ধিতাংশ
(trg)="s61"> A ̀ wọn amu ́ gba ́ lẹ ̀ gbẹ ́ ala ́ pọn

(src)="s62"> সক ্ রিয় বর ্ ধিতাংশগুলোর তালিকা তৈরি করে ।
(trg)="s62"> ́ N ́ ṣa ̀ to ̀ jọ a ̀ wọn amu ́ gba ́ lẹ ̀ gbẹ ́ ala ́ pọn

(src)="s63"> আই.এস.ও.-৮৮৫৯-১
(trg)="s63"> ISO-8859-1

(src)="s64"> ডিফল ্ ট এনকোডিং
(trg)="s64"> I ̀ yi ́ tumọ ̀ i ̀ pe ́ wọ ̀ n

(src)="s65"> ডিফল ্ ট এনকোডিং । গ ্ রহণযোগ ্ য মানসমূহ হল : " armscii-8 " , " Big5 " , " Big5-HKSCS " , " EUC-JP " , " EUC-KR " , " gb18030 " , " GB2312 " , " geostd8 " , " HZ-GB-2312 " , " IBM850 " , " IBM852 " , " IBM855 " , " IBM857 " , " IBM862 " , " IBM864 " , " IBM866 " , " ISO-2022-CN " , " ISO-2022-JP " , " ISO-2022-KR " , " ISO-8859-1 " , " ISO-8859-2 " , " ISO-8859-3 " , " ISO-8859-4 " , " ISO-8859-5 " , " ISO-8859-6 " , " ISO-8859-7 " , " ISO-8859-8 " , " ISO-8859-8-I " , " ISO-8859-9 " , " ISO-8859-10 " , " ISO-8859-11 " , " ISO-8859-13 " , " ISO-8859-14 " , " ISO-8859-15 " , " ISO-8859-16 " , " ISO-IR-111 " , " KOI8-R " , " KOI8-U " , " Shift _ JIS " , " TIS-620 " , " UTF-7 " , " UTF-8 " , " VISCII " , " windows-874 " , " windows-1250 " , " windows-1251 " , " windows-1252 " , " windows-1253 " , " windows-1254 " , " windows-1255 " , " windows-1256 " , " windows-1257 " , " windows-1258 " , " x-euc-tw " , " x-gbk " , " x-johab " , " x-mac-arabic " , " x-mac-ce " , " x-mac-croatian " , " x-mac-cyrillic " , " x-mac-devanagari " , " x-mac-farsi " , " x-mac-greek " , " x-mac-gujarati " , " x-mac-gurmukhi " , " x-mac-hebrew " , " x-mac-icelandic " , " x-mac-roman " , " x-mac-romanian " , " x-mac-turkish " , " x-mac-ukrainian " , " x-user-defined " , " x-viet-tcvn5712 " , " x-viet-vps " এবং " x-windows-949 " ।
(trg)="s65"> I ̀ yi ́ tumọ ̀ i ̀ pe ́ wọ ̀ n . A ̀ wọn fa ́ lu ̀ to ́ gba ̀ ni : " armscii-8 " , " Big5 " , " Big5-HKSCS " , " EUC-JP " , " EUC-KR " , " gb18030 " , " GB2312 " , " geostd8 " , " HZ-GB-2312 " , " IBM850 " , " IBM852 " , " IBM855 " , " IBM857 " , " IBM862 " , " IBM864 " , " IBM866 " , " ISO-2022-CN " , " ISO-2022-JP " , " ISO-2022-KR " , " ISO-8859-1 " , " ISO-8859-2 " , " ISO-8859-3 " , " ISO-8859-4 " , " ISO-8859-5 " , " ISO-8859-6 " , " ISO-8859-7 " , " ISO-8859-8 " , " ISO-8859-8-I " , " ISO-8859-9 " , " ISO-8859-10 " , " ISO-8859-11 " , " ISO-8859-13 " , " ISO-8859-14 " , " ISO-8859-15 " , " ISO-8859-16 " , " ISO-IR-111 " , " KOI8-R " , " KOI8-U " , " Shift _ JIS " , " TIS-620 " , " UTF-7 " , " UTF-8 " , " VISCII " , " windows-874 " , " windows-1250 " , " windows-1251 " , " windows-1252 " , " windows-1253 " , " windows-1254 " , " windows-1255 " , " windows-1256 " , " windows-1257 " , " windows-1258 " , " x-euc-tw " , " x-gbk " , " x-johab " , " x-mac-arabic " , " x-mac-ce " , " x-mac-croatian " , " x-mac-cyrillic " , " x-mac-devanagari " , " x-mac-farsi " , " x-mac-greek " , " x-mac-gujarati " , " x-mac-gurmukhi " , " x-mac-hebrew " , " x-mac-icelandic " , " x-mac-roman " , " x-mac-romanian " , " x-mac-turkish " , " x-mac-ukrainian " , " x-user-defined " , " x-viet-tcvn5712 " , " x-viet-vps " and " x-windows-949 " .

(src)="s66"> ডিফল ্ ট ফন ্ টের ধরন
(trg)="s66"> Iru ́ fẹ ́ i ̀ ri ́ si ́ -lẹ ́ ta ̀ i ̀ pe ́ wọ ̀ n

(src)="s67"> ডিফল ্ ট ফন ্ টের ধরন । সম ্ ভাব ্ য মানসমূহ হল " সেরিফ " ( Serif ) ও " স ্ যান ্ স-সেরিফ " ( Sans-serif ) ।
(trg)="s67"> Iru ́ fẹ ́ i ̀ ri ́ si ́ -lẹ ́ ta ̀ i ̀ pe ́ wọ ̀ n . A ̀ wọn fa ́ lu ̀ to ́ le ̀ jẹ ́ ni " serif " a ̀ ti " sans-serif " .

(src)="s68"> ডিস ্ ক ক ্ যাশ-এর আকার
(trg)="s68"> I ̀ wọ ̀ n a ̀ ko ́ pamọ ́ fọ ́ nra ́ n

(src)="s69"> ডিস ্ ক ক ্ যাশ-এর আকার ( মেগাবাইট ) ।
(trg)="s69"> I ̀ wọ ̀ n a ̀ ko ́ pamọ ́ fọ ́ nra ́ n ni ́ nu ́ MB .

(src)="s70"> ভাষা
(trg)="s70"> A ̀ wọn e ̀ de ̀

(src)="s71"> পছন ্ দের ভাষা , দুই অক ্ ষরবিশিষ ্ ট সংকেত ( কোড ) ।
(trg)="s71"> A ̀ wọn e ̀ de ̀ ti ́ a fẹ ́ ju ̀ , a ̀ wọn ko ́ o ̀ du ̀ lẹ ́ ta ̀ me ́ ji ̀ .

(src)="s72"> মুদ ্ রণের সময় হেডার-এ ওয়েবপেজ এর শিরোনাম লেখা হবে কিনা
(trg)="s72"> Bo ́ ya ́ ka ́ pi ́ ri ́ n ̀ ti ̀ a ̀ kọ ́ lẹ ́ oju ́ -i ̀ we ́ inu ́ a ̀ yọka ̀ o ̀ ke ̀ -ila ̀ na ́ a ̀

(src)="s73"> হেডার-এ ওয়েবপেজ-এর ঠিকানা লেখা হবে কিনা
(trg)="s73"> Bo ́ ya ́ ka ́ pi ́ ri ́ n ̀ ti ̀ de ́ e ̀ ti ̀ na ́ a ̀ ni ́ nu ́ a ̀ yọka ̀ i ̀ sa ̀ lẹ ̀ -ila ̀

(src)="s74"> মুদ ্ রণের সময় ফুটার-এ তারিখ লেখা হবে কিনা ।
(trg)="s74"> Bo ́ ya ́ ka ́ pi ́ ri ́ n ̀ ti ̀ de ́ e ̀ ti ̀ na ́ a ̀ ni ́ nu ́ a ̀ yọka ̀ i ̀ sa ̀ lẹ ̀ -ila ̀

(src)="s75"> মুদ ্ রণের সময় ফুটার-এ তারিখ লেখা হবে কিনা ।
(trg)="s75"> Bo ́ ya ́ ka ́ pi ́ ri ́ n ̀ ti ̀ de ́ e ̀ ti ̀ na ́ a ̀ ni ́ nu ́ a ̀ yọka ̀ i ̀ sa ̀ lẹ ̀ -ila ̀

(src)="s76"> হেডার-এ ওয়েবপেজ-এর ঠিকানা লেখা হবে কিনা
(trg)="s76"> Bo ́ ya ́ ka ́ pi ́ ri ́ n ̀ ti ̀ de ́ e ̀ ti ̀ na ́ a ̀ ni ́ nu ́ a ̀ yọka ̀ i ̀ sa ̀ lẹ ̀ -ila ̀

(src)="s77"> মুদ ্ রণের সময় ফুটার-এ পৃষ ্ ঠা নম ্ বর ( মোট পৃষ ্ ঠার মধ ্ যে x ) লেখা হবে কিনা
(trg)="s77"> Bo ́ ya ́ ka ́ pi ́ ri ́ n ̀ ti ̀ a ̀ wọn nọ ́ n ́ ba ̀ oju ́ -i ̀ we ́ ( a ̀ papọ ̀ x ) inu ́ a ̀ yọka ̀ i ̀ sa ̀ lẹ ̀ -ila ̀

(src)="s79"> অ ্ যানিমেটেড ছবিকে যেভাবে প ্ রদর ্ শন করা হবে । সম ্ ভাব ্ য মানগুলেো হল " সাধারণ " , " একবার " এবং " নিষ ্ ক ্ রিয় " ।
(trg)="s79"> Bi ́ a ṣe le ̀ ṣa ̀ gbe ́ kalẹ ̀ a ̀ wọn a ̀ wo ̀ ra ́ n aṣa ̀ farawe ́ kọ ̀ n ̀ pu ́ ta ̀ . A ̀ wọn fa ́ lu ̀ to ́ lẹ ̀ jẹ ́ ni " de ́ e ́ de ́ " , " lẹ ́ ẹ ̀ kan " a ̀ ti " gbagba ́ ra iṣẹ ́ " .

(src)="s80"> ডাউনলোডকৃত জিনিষপত ্ র সংরক ্ ষণের ফোল ্ ডার
(trg)="s80"> Fo ́ da ̀ a ̀ wọn a ̀ gbe ́ wọle ́

(src)="s81"> ডাউনলোডকৃত ফাইলকে যে ফোল ্ ডারে রাখা হবে তার পাথ ; অথবা " ডাউনলোডকৃত ফাইল " ডিফল ্ ট ডাউনলোড ফোল ্ ডার , বা " ডেস ্ কটপ " ডেস ্ কটপ ফোল ্ ডার ব ্ যবহার করবে ।
(trg)="s81"> Ipa ̀ fo ́ da ̀ ti ́ a fẹ ́ ṣa ̀ gbe ́ wọle ́ a ̀ wọn fa ́ i ̀ li ̀ si ́ ; ta ̀ bi ́ " A ̀ wọn a ̀ gbe ́ wọle ́ " la ́ ti lo fo ́ da ̀ a ̀ wọn a ̀ gbe ́ wọle ́ i ̀ pe ́ wọ ̀ n , ta ̀ bi ́ " Oju ́ -iṣẹ ́ " la ́ ti lo fo ́ da ̀ oju ́ -iṣẹ ́ .

(src)="s82"> কুকি গ ্ রহণ করো
(trg)="s82"> Ku ́ ki ̀ gba ̀

(src)="s83"> যেখান থেকে কুকি গ ্ রহণ করা যাবে । সম ্ ভাব ্ য মানগুলো হল , " সকল সাইট " , " বর ্ তমান সাইট " , " কোন সাইট " থেকেই নয় ।
(trg)="s83"> Ni ́ bi ̀ ti ́ a ti ma ́ a ̀ gba ku ́ ki ̀ . A ̀ wọn fa ́ lu ̀ to ́ le ̀ ̀ jẹ ́ ni " ibiki ́ bi " , gba ̀ gede lọ ́ wọ ́ l ́ ọ ́ wọ ́ " a ̀ ti " a ̀ i ̀ si ́ -ni ́ biki ́ bi " .

(src)="s84"> অ ্ যানিমেশন মোড
(trg)="s84"> Mo ́ o ̀ du ̀ i ̀ ṣa ̀ farawe ́ kọ ̀ n ̀ pu ́ ta ̀ a ̀ wo ̀ ra ́ n

(src)="s85"> অ ্ যানিমেটেড ছবিকে যেভাবে প ্ রদর ্ শন করা হবে । সম ্ ভাব ্ য মানগুলেো হল " সাধারণ " , " একবার " এবং " নিষ ্ ক ্ রিয় " ।
(trg)="s85"> Bi ́ a ṣe le ̀ ṣa ̀ gbe ́ kalẹ ̀ a ̀ wọn a ̀ wo ̀ ra ́ n aṣa ̀ farawe ́ kọ ̀ n ̀ pu ́ ta ̀ . A ̀ wọn fa ́ lu ̀ to ́ lẹ ̀ jẹ ́ ni " de ́ e ́ de ́ " , " lẹ ́ ẹ ̀ kan " a ̀ ti " gbagba ́ ra iṣẹ ́ " .

(src)="s86"> পাসওয়ার ্ ড বেছে নিন :
(trg)="s86"> Yan a ̀ mi ̀ -a ̀ ṣi ́ ri ́ .

(src)="s88"> পপ-আপ অনুমোদন করো
(trg)="s88"> Fa ̀ ye ̀ gba a ̀ wọn i ̀ taso ́ ke ̀

(src)="s89"> বিভিন ্ ন সাইটকে জাভাস ্ ক ্ রিপ ্ ট ব ্ যবহার করে নতুন উইন ্ ডো চালু করার অনুমতি দাও ( যদি জাভাস ্ ক ্ রিপ ্ ট সক ্ রিয় থাকে ) ।
(trg)="s89"> Fa ̀ ye ̀ gba a ̀ wọn gba ̀ gede la ́ ti ṣi ́ a ̀ wọn fe ̀ re ̀ se ́ tuntun ni ́ pa li ́ lo JavaScript ( ti ́ a ba ́ fu ́ n JavaScript la ́ gba ́ ra iṣẹ ́ ) .

(src)="s90"> জাভা সক ্ রিয় করো
(trg)="s90"> Fu ́ n Java la ́ gba ́ ra iṣẹ ́

(src)="s91"> জাভাস ্ ক ্ রিপ ্ ট সক ্ রিয় করো
(trg)="s91"> Fu ́ n JavaScript la ́ gba ́ ra iṣẹ ́

(src)="s92"> ক ্ যারেট-এর ( Caret ) সাহায ্ যে ব ্ রাউজ করো
(trg)="s92"> Wa ́ ro ̀ yi ̀ n pẹ ̀ lu ́ caret

(src)="s93"> NetworkManager-এর মাধ ্ যমে স ্ বয়ংক ্ রিয়ভাবে অফলাইন ব ্ যবস ্ থাপনা কার ্ যক ্ রম চালাও
(trg)="s93"> Bo ́ ju ́ to ́ ipo ̀ a ̀ i ̀ si ́ lo ́ ri ́ wa ́ ya ̀ pẹ ̀ lu ́ Ala ́ bo ̀ o ́ ju ́ to ́ -Ala ́ tagba ̀

(src)="s94"> বুকমার ্ ক উইন ্ ডোকে বন ্ ধ করে দাও
(trg)="s94"> Ti fe ̀ re ̀ se ́ a ̀ wọn a ̀ mi ̀ -i ̀ we ́

(src)="s97"> লক ্ ষ ্ য
(trg)="s97"> I ̀ pi ́ nfu ́ nni Fu ́ n

(src)="s98"> সাধারণ নাম :
(trg)="s98"> Oru ́ kọ To ́ Wọ ́ pọ ̀ :

(src)="s99"> প ্ রতিষ ্ ঠান :
(trg)="s99"> A ̀ jọ :

(src)="s100"> প ্ রাতিষ ্ ঠানিক একক :
(trg)="s100"> A ̀ jọ :

(src)="s101"> ক ্ রমিক নং :
(trg)="s101"> Nọ ́ n ́ ba ̀ Atẹ ̀ le ́ ra :

(src)="s102"> প ্ রদানকারী
(trg)="s102"> I ̀ pi ́ nfu ́ nni La ́ ti Ọwọ ́ ọ

(src)="s103"> বৈধতা
(trg)="s103"> I ̀ fẹsẹ ̀ mu ́ lẹ ̀

(src)="s104"> প ্ রদানের তারিখ :
(trg)="s104"> I ̀ pi ́ nfu ́ nni Ni ́ :

(src)="s105"> মেয়াদ :
(trg)="s105"> A ́ Pari ́ Iṣẹ ́ Ni ́ :

(src)="s106"> ফিঙ ্ গারপ ্ রিন ্ ট
(trg)="s106"> A ̀ wọn i ̀ tẹ ̀ -i ̀ ka ọwọ ́

(src)="s107"> SHA1 ফিঙ ্ গারপ ্ রিন ্ ট :
(trg)="s107"> I ̀ tẹ ̀ -i ̀ ka ọwọ ́ SHA1 :