# bg/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz
# es_PE/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz


(src)="s1"> Настройки на достъпността на _клавиатурата
(trg)="s1"> Preferencias de accesibilidad del _ teclado

(src)="s2"> Помо_щ
(trg)="s2"> Ay _ uda

(src)="s3"> _Относно
(trg)="s3"> _ Acerca de

(src)="s4"> Фабрика на аплета за състоянието на достъпността на графичната среда
(trg)="s4"> Fábrica de la miniaplicación Estado de AccessX

(src)="s5"> Фабрика за аплета за достъпността на клавиатурата
(trg)="s5"> Fábrica de la miniaplicación de estado de accesibilidad del teclado

(src)="s6"> Достъпност на клавиатурата
(trg)="s6"> Estado de accesibilidad del teclado

(src)="s7"> Показване на достъпността на клавиатурата
(trg)="s7"> Muestra el estado de las características de accesibilidad del teclado

(src)="s8"> Показване на състоянието на възможностите на достъпността на графичната среда като прихванати модификаториdocumenters
(trg)="s8"> Muestra el estado de las características AccessX como los modificadores bloqueadosdocumenters

(src)="s9"> Петър „ peshka “ Славов < pslavov\@i\-space\.org > Владимир „Kaladan“ Петков < vpetkov\@i\-space\.org > Александър Шопов < ash\@contact\.bg > Янко Канети < yaneti\@declera\.com > Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа. Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs
(trg)="s9"> Francisco Javier F. Serrador < serrador \ @ cvs \ .gnome \ .org > Jorge González González < jorge \ .gonzalez \ .gonzalez \ @ hispalinux \ .es >

(src)="s10"> Грешка при изпълнението на програмата за преглеждане на помощта : %s
(trg)="s10"> Ha ocurrido un error lanzando el visor de ayuda : % s

(src)="s11"> Грешка при стартирането на настройките на клавиатурата : %s
(trg)="s11"> Ha ocurrido un error al lanzar el diálogo de preferencias del teclado : % s

(src)="s12"> а
(trg)="s12"> a

(src)="s13"> Състояние на достъпността на графичната среда
(trg)="s13"> Estado de AccessX

(src)="s14"> Показване на достъпността на клавиатурата .
(trg)="s14"> Muestra el estado del teclado cuando se usan las características de accesibilidad .

(src)="s15"> Разширението XKB не е включено
(trg)="s15"> La extensión XKB no está activada

(src)="s16"> Неизвестна грешка
(trg)="s16"> Error desconocido

(src)="s17"> Грешка : %s
(trg)="s17"> Error : % s

(src)="s18"> Изобразяване на текущото състояние на достъпността на клавиатурата
(trg)="s18"> Muestra el estado actual de las características de accesibilidad del teclado

(src)="s19"> Фабрика на Battstat
(trg)="s19"> Fábrica para « Estado de la batería »

(src)="s20"> Заряд на батерията
(trg)="s20"> Monitor de carga batería

(src)="s21"> Наблюдение за оставащия заряд на лаптопа
(trg)="s21"> Monitoriza la carga restante de un portátil

(src)="s22"> _Настройки
(trg)="s22"> _ Preferencias

(src)="s23"> Системата се захранва от мрежата
(trg)="s23"> El sistema está funcionando con CA

(src)="s24"> Системата се захранва от батерии
(trg)="s24"> El sistema está funcionando con baterías

(src)="s25"> Батерията е заредена ( %d % % )
(trg)="s25"> Batería cargada al ( % d % % )

(src)="s26"> Остава неизвестно време ( %d % % )
(trg)="s26"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) restante

(src)="s27"> Времето до зареждането е неизвестно ( %d % % )
(trg)="s27"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) hasta su carga

(src)="s28"> Остават %d %s и %d %s ( %d % % )
(trg)="s28"> Le quedan % d % s % d % s ( % d % % )

(src)="s29"> %d %s и %d %s до зареждането ( %d % % )
(trg)="s29"> % d % s % d % s para cargarse ( % d % % )

(src)="s30"> Датчик за батерията
(trg)="s30"> Monitor de la batería

(src)="s31"> Батерията е напълно презаредена
(trg)="s31"> La batería está recargada completamente

(src)="s32"> Съобщение за батерията
(trg)="s32"> Notificación de batería

(src)="s33"> Остават ви %d % % от общия заряд на батерията .
(trg)="s33"> Le queda un % d % % de la capacidad total de su batería .

(src)="s34"> За да избегнете загуба на информация : • включете преносимия компютър в ел . мрежа , или • запазете отворените документи и го спрете .
(trg)="s34"> Para evitar perder su trabajo : • enchufe su portátil a una fuente de alimentación externa , o • guarde los documentos abiertos y apague el portátil .

(src)="s35"> За да избегнете загуба на информация : • приспете преносимия компютър , за да спестите енергия , • включете преносимия компютър в ел . мрежа , или • запазете отворените документи и го спрете .
(trg)="s35"> Para evitar perder su trabajo : • suspenda su portátil para ahorrar energía , • enchufe su portátil a una fuente de alimentación externa , o • guarde los documentos abiertos y apague el portátil .

(src)="s36"> Батерията скоро ще свърши
(trg)="s36"> La batería se está agotando

(src)="s37"> Няма налична батерия
(trg)="s37"> No hay ninguna batería presente

(src)="s38"> Зарядът на батерията е неизвестен
(trg)="s38"> Estado de la batería desconocido

(src)="s39"> Няма налични
(trg)="s39"> N / D

(src)="s40"> Грешка при изобразяването на помощта : %s
(trg)="s40"> Hubo un error al mostrar la ayuda : % s

(src)="s41"> Тази програма показва състоянието на батерията на лаптопа .
(trg)="s41"> Esta utilidad muestra el estado de la batería de su portátil .

(src)="s42"> Ядрото на HAL е включено .
(trg)="s42"> Backend de HAL activado .

(src)="s43"> Включени са остарелите ядра ( без HAL ) .
(trg)="s43"> Backend legado ( No-HAL ) activado .

(src)="s44"> Настройки на датчика на заряда на батерията
(trg)="s44"> Preferencias del monitor de carga batería

(src)="s45"> Външен вид
(trg)="s45"> _ Apariencia :

(src)="s46"> _Стегнат изглед
(trg)="s46"> Vista _ compacta

(src)="s47"> ( едно изображение за състояние и заряд )
(trg)="s47"> ( muestra una imagen única para el estado y la carga )

(src)="s48"> _Разширен изглед
(trg)="s48"> Vista _ expandida

(src)="s49"> ( две изображения — за състояние и за заряд )
(trg)="s49"> ( dos imágenes : una para el estado , otra para la carga )

(src)="s50"> Показване на _времето/процентите :
(trg)="s50"> Mostrar _ tiempo / porcentaje :

(src)="s51"> Показване на оставащото _време
(trg)="s51"> Mostrar el _ tiempo restante

(src)="s52"> Показване на оставащия _процент
(trg)="s52"> Mostrar el _ porcentaje restante

(src)="s53"> Известяване
(trg)="s53"> Notificaciones

(src)="s54"> _Когато зарядът на батерията падне до :
(trg)="s54"> _ Avisar cuando la carga de la batería baje hasta :

(src)="s55"> _Известяване при напълно презареждане на батерията
(trg)="s55"> _ Notificarme cuando la batería esté recargada completamente

(src)="s58"> Няма открити батерии
(trg)="s58"> No hay ninguna batería presente

(src)="s60"> Стойността за червеното ниво
(trg)="s60"> Nivel de valor rojo

(src)="s61"> Нивото на батерията , под което батерията ще се изобразява червена . Това е и нивото , при което ще се появи предупреждение за ниското ниво на заряда на батерията .
(trg)="s61"> El nivel de batería por debajo del cual se muestra de color rojo . También el valor en el cual se muestra la advertencia de batería baja .

(src)="s62"> Предупреждение при малко оставащо време , а не при нисък процент
(trg)="s62"> Avisar cuando quede poco tiempo en vez de bajo porcentaje

(src)="s63"> Използване на стойността указана в „ red_value “ като оставащо време , което да се покаже в предупреждаващия диалог , а не като процент .
(trg)="s63"> Usar el valor definido en red _ value como el tiempo que queda para mostrar el diálogo de advertencia en vez de un porcentaje

(src)="s64"> Известяване при нисък заряд на батерията
(trg)="s64"> Notificación de batería baja

(src)="s65"> Известяване , когато батерията е с нисък заряд .
(trg)="s65"> Notificar al usuario cuando la batería esté baja

(src)="s66"> Известяване за пълна батерия
(trg)="s66"> Notificación de batería cargada

(src)="s67"> Известяване , когато батерията е заредена .
(trg)="s67"> Notificar al usuario cuando la batería esté llena

(src)="s68"> Звук при предупреждения
(trg)="s68"> Pitar para las advertencias

(src)="s69"> Звук при изобразяването на предупреждение .
(trg)="s69"> Pitar al mostrar una advertencia

(src)="s70"> Изразходване отгоре
(trg)="s70"> Vaciar desde arriba

(src)="s71"> Датчикът за батерията да се изразходва от върха на батерията . Изгледът е приложим за традиционния изглед на батерията .
(trg)="s71"> Mostrar el medidor de batería vaciándose desde la parte superior de la batería . Sólo implementado para la vista tradicional de la batería .

(src)="s72"> Изправена ( малка ) батерия
(trg)="s72"> Batería vertical ( pequeña )

(src)="s73"> Показване на изправената , по-малка батерия върху панела .
(trg)="s73"> Muestra la batería hacia arriba , más pequeña en el panel

(src)="s74"> Показване на хоризонталната батерия
(trg)="s74"> Muestra la batería horizontal

(src)="s75"> Показване на традиционната , хоризонтална батерия върху панела .
(trg)="s75"> Muestra la batería tradicional horizontal en el panel

(src)="s76"> Показване на надпис с времето/процентите
(trg)="s76"> Muestra la etiqueta de tiempo / porcentaje

(src)="s77"> „ 0 “ — без етикет , „ 1 “ — процент , „ 2 “ — оставащо време . Warn when battery charge drops to : [ XX ] percent
(trg)="s77"> 0 para ninguna etiqueta , 1 para porcentaje y 2 para tiempo restanteWarn when battery charge drops to : [ XX ] percent

(src)="s78"> процентаWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining
(trg)="s78"> por cientoWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining

(src)="s79"> оставащи минути
(trg)="s79"> minutos restantes

(src)="s80"> Инструмент за състоянието на батерията
(trg)="s80"> Utilidad de estado de la batería

(src)="s81"> Ниска мощност на батерията
(trg)="s81"> Carga de la batería baja

(src)="s82"> Батерията е напълно презаредена
(trg)="s82"> Batería recargada completamente

(src)="s83"> Фабрика на палитрата със знаци
(trg)="s83"> Fábrica para miniaplicación selector de caracteres

(src)="s84"> Палитра със знаци
(trg)="s84"> Paleta de caracteres

(src)="s85"> Вмъкване на знаци
(trg)="s85"> Insertar caracteres

(src)="s86"> Възможни палитриPILCROW SIGN
(trg)="s86"> Paletas disponiblesPILCROW SIGN

(src)="s87"> Вмъкване на „ %s “
(trg)="s87"> Insertar « % s »

(src)="s88"> Вмъкване на специален знак
(trg)="s88"> Insertar carácter especial

(src)="s89"> вмъкване на „ %s “
(trg)="s89"> insertar carácter especial % s

(src)="s90"> Аплет за панела на GNOME за избиране на странни знаци , които ги няма на клавиатурата ви . Разпространява се според Общия публичен лиценз на GNU .
(trg)="s90"> Miniaplicación del panel de GNOME para seleccionar caracteres que no están en mi teclado . Distribuido bajo la Licencia Pública General GNU .

(src)="s91"> остаряло и да не се използва — знаци показвани при стартирането на аплета
(trg)="s91"> OBSOLETO - Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación

(src)="s92"> Знаци показани при стартирането на аплета
(trg)="s92"> Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación

(src)="s93"> Низ , който е посочен от потребителя последния път , когато аплетът е бил използван . Този низ ще се изобразява когато потребителят стартира аплета .
(trg)="s93"> La cadena que el usuario había seleccionado cuando se usó la miniaplicación por última vez . Esta cadena se mostrará cuando el usuario inicie la miniaplicación .

(src)="s94"> Списък от възможните палитри
(trg)="s94"> Lista de paletas disponibles

(src)="s95"> Списък от низове , които съдържат познатите палитри .
(trg)="s95"> Lista de cadenas que contienen las paletas disponibles

(src)="s96"> _Редактиране
(trg)="s96"> _ Editar

(src)="s97"> _Палитра :
(trg)="s97"> _ Paleta :

(src)="s98"> Вход за палитрата
(trg)="s98"> Entrada de paleta

(src)="s99"> Променяне на палитрата чрез добавяне или премахване на знаци
(trg)="s99"> Modificar una paleta añadiendo o quitando caracteres

(src)="s100"> Добавяне на палитра
(trg)="s100"> Añadir paleta

(src)="s101"> Редактиране на палитрата
(trg)="s101"> Editar la paleta

(src)="s102"> Списък с палитри
(trg)="s102"> Lista de paletas

(src)="s103"> _Палитри :
(trg)="s103"> _ Paletas :