# ang/at-spi.gnome-2-28/at-spi.gnome-2-28.xml.gz
# vi/at-spi.gnome-2-28/at-spi.gnome-2-28.xml.gz


(src)="s3"> AT-SPI Nambóc
(trg)="s3"> Sổ đăng ký AT-SPI

(src)="s4"> Geférnesbóc
(trg)="s4"> Sổ đăng ký Khả năng Truy cập

(src)="s5"> AT-SPI Nambóc
(trg)="s5"> Sổ đăng ký AT-SPI

# ang/at-spi.gnome-2-30/at-spi.gnome-2-30.xml.gz
# vi/at-spi.gnome-2-30/at-spi.gnome-2-30.xml.gz


(src)="s5"> AT-SPI Nambóc
(trg)="s5"> Đăng ký AT-SPI

(src)="s6"> Geférnesbóc
(trg)="s6"> Đăng ký Khả năng Truy cập

(src)="s7"> AT-SPI Nambóc
(trg)="s7"> Đăng ký AT SPI

# ang/at-spi.master/at-spi.master.xml.gz
# vi/at-spi.master/at-spi.master.xml.gz


(src)="s5"> AT-SPI Nambóc
(trg)="s5"> Đăng ký AT-SPI

(src)="s6"> Geférnesbóc
(trg)="s6"> Đăng ký Khả năng Truy cập

# ang/gdk-pixbuf.gdk-pixbuf-2-24/gdk-pixbuf.gdk-pixbuf-2-24.xml.gz
# vi/gdk-pixbuf.gdk-pixbuf-2-24/gdk-pixbuf.gdk-pixbuf-2-24.xml.gz


(src)="s1"> Tósǽlde tó openienne dǽles ' % s ' : % s
(trg)="s1"> Lỗi mở tập tin « % s » ' : % s

(src)="s2"> Onlícnescranic ' % s ' næfþ giefa
(trg)="s2"> Tập tin ảnh « % s » không chứa dữ liệu nào

(src)="s3"> Tósǽlde tó hládenne onlícnesse ' % s ' :
(trg)="s3"> Lỗi tải tập tin ảnh « % s » : không biết sao , có lẽ tập tin ảnh bị hỏng

(src)="s7"> Onlícnescynn ' % s ' nis gewreðod
(trg)="s7"> Không hỗ trợ kiểu ảnh « % s »

(src)="s9"> Unrecognized onlícnescranicgesceap
(trg)="s9"> Không nhận ra dạng thức tập tin ảnh

(src)="s10"> Tósǽlde tó hládenne onlícnesse ' % s ' : % s
(trg)="s10"> Lỗi tải tập tin ảnh « % s » : % s

(src)="s11"> Gesweðrung in wrítung þǽm onlícnescranic : % s
(trg)="s11"> Gặp lỗi khi ghi vào tập tin ảnh : % s

(src)="s14"> Tósǽlde tó openienne hwílwendne cranic
(trg)="s14"> Lỗi mở tập tin tạm

(src)="s15"> Tósǽlde tó rǽdenne fram hwílwendne cranic
(trg)="s15"> Lỗi đọc từ tập tin tạm

(src)="s16"> Tósǽlde tó openienne ' % s ' for wrítunge : % s
(trg)="s16"> Lỗi mở tập tin « % s » để ghi : % s

(src)="s19"> Gesweðrung in wrítung þǽm onlícnescranic : % s
(trg)="s19"> Gặp lỗi khi ghi vào luồng ảnh

(src)="s23"> Onlícnesgesceap ungecnáwen
(trg)="s23"> Không biết dạng thức ảnh

(src)="s30"> Þæt ANI onlícnesgesceap
(trg)="s30"> Dạng thức ảnh ANI

(src)="s32"> Nis genóg gemynd tó hládenne bitmap-onlícnesse
(trg)="s32"> Không đủ bộ nhớ để tải ảnh mảng

(src)="s33"> BMP onlícnes hæfþ ungewreðode xxxxx micelnessa
(trg)="s33"> Ảnh BMP có kích thước phần đầu không được hỗ trợ

(src)="s36"> Ne genóg gemynd tó hládenne onlícnesse
(trg)="s36"> Không thể cấp phát bộ nhớ để lưu tập tin BMP

(src)="s38"> Þæt BMP onlícnesgesceap
(trg)="s38"> Dạng thức ảnh BMP

(src)="s39"> Gesweðrung in rǽdunge GIF : % s
(trg)="s39"> Lỗi đọc tập tin dạng GIF : % s

(src)="s41"> Inweardlicu gesweðrung in þǽm GIF-hládere ( % s )
(trg)="s41"> Lỗi nội bộ trong bộ tải tập tin dạng GIF ( % s )

(src)="s47"> Ne genóg gemynd tó hládenne ICO-cranic
(trg)="s47"> Không đủ bộ nhớ để tạo một khung trong tập tin dạng GIF

(src)="s53"> Þæt GIF onlícnesgesceap
(trg)="s53"> Dạng thức ảnh GIF

(src)="s55"> Ne genóg gemynd tó hládenne segn
(trg)="s55"> Không đủ bộ nhớ để tải biểu tượng

(src)="s59"> Ungewreðod segncynn
(trg)="s59"> Không hỗ trợ kiểu biểu tượng này

(src)="s60"> Ne genóg gemynd tó hládenne ICO-cranic
(trg)="s60"> Không đủ bộ nhớ để tải tập tin ICO

(src)="s64"> Þæt ICO onlícnesgesceap
(trg)="s64"> Dạng thức ảnh ICO

(src)="s65"> Gesweðrung in wrítung þǽm onlícnescranic : % s
(trg)="s65"> Lỗi đọc ảnh ICNS : % s

(src)="s66"> Ne cúðe céosan % s : % s
(trg)="s66"> Không thể giải mã tập tin ICNS

(src)="s67"> Þæt ICO onlícnesgesceap
(trg)="s67"> Dạng thức ảnh ICNS

(src)="s68"> Ne genóg gemynd tó hládenne onlícnesse
(trg)="s68"> Không thể cấp phát bộ nhớ cho luồng

(src)="s69"> Ne cúðe céosan % s : % s
(trg)="s69"> Không thể giải mã ảnh

(src)="s71"> Onlícnescynn ' % s ' nis gewreðod
(trg)="s71"> Loại ảnh hiện thời không hỗ trợ

(src)="s72"> Ne genóg gemynd tó hládenne onlícnesse
(trg)="s72"> Không thể cấp phát bộ nhớ cho hồ sơ màu

(src)="s74"> Ne genóg gemynd tó hládenne onlícnesse
(trg)="s74"> Không thể cấp phát bộ nhớ cho dữ liệu ảnh

(src)="s75"> Þæt JPEG onlícnesgesceap
(trg)="s75"> Dạng thức ảnh JPEG 2000

(src)="s83"> Þæt JPEG onlícnesgesceap
(trg)="s83"> Dạng thức ảnh JPEG

(src)="s86"> Onlícnes hæfþ ungóde wíde and / oþþe híehþe
(trg)="s86"> Ảnh có độ cao / rộng không hợp lệ

(src)="s87"> Onlícnes hæfþ ungewreðod bpp
(trg)="s87"> Không hỗ trợ bpp trong ảnh này

(src)="s91"> Ne genóg gemynd tó hládenne onlícnesse
(trg)="s91"> Không thể cấp phát bộ nhớ cho ảnh PCX

(src)="s94"> Þæt PCX onlícnesgesceap
(trg)="s94"> Dạng thức ảnh PCX

(src)="s111"> Þæt PNG onlícnesgesceap
(trg)="s111"> Dạng thức ảnh PNG

(src)="s122"> Ne genóg gemynd tó hládenne onlícnesse
(trg)="s122"> Không thể cấp phát bộ nhớ để tải ảnh PNM

(src)="s126"> Séo PNM / PBM / PGM / PPM onlícnesgesceapmǽgscír
(trg)="s126"> Họ dạng thức ảnh PNM / PBM / PGM / PPM

(src)="s128"> Tósǽlde tó hládenne onlícnesse ' % s ' : % s
(trg)="s128"> Lỗi đọc phần đầu QTIF

(src)="s131"> Gesweðrung in rǽdunge GIF : % s
(trg)="s131"> Gặp lỗi tập tin khi đọc atom QTIF : % s

(src)="s134"> Tósǽlde tó rǽdenne fram hwílwendne cranic
(trg)="s134"> Không tạo được đối tượng kiểu GdkPixbufLoader ( nạp vùng đệm điểm ảnh ) .

(src)="s135"> Tósǽlde tó hládenne onlícnesse ' % s ' : % s
(trg)="s135"> Không tìm thấy được một atom kiểu dữ liệu ảnh .

(src)="s136"> Þæt TIFF onlícnesgesceap
(trg)="s136"> Định dạng ảnh QTIF

(src)="s138"> RAS onlícnes hæfþ uncúþ cynn
(trg)="s138"> Không biết kiểu dạng thức ảnh RAS

(src)="s141"> Þæt Sunnanrastere onlícnescynn
(trg)="s141"> Dạng thức ảnh raster Sun

(src)="s156"> Þæt Targa onlícnesgesceap
(trg)="s156"> Dạng thức ảnh Targa / TGA

(src)="s159"> Wídu oþþe híehþu TIFF-onlícnesse is náht
(trg)="s159"> Chiều rộng hoặc chiều cao của ảnh TIFF bằng không

(src)="s166"> Tósǽlde tó hládenne onlícnesse ' % s ' : % s
(trg)="s166"> Lỗi mở ảnh TIFF

(src)="s170"> Þæt TIFF onlícnesgesceap
(trg)="s170"> Dạng thức ảnh TIFF

(src)="s171"> Onlícnes hæfþ náhtwídu
(trg)="s171"> Ảnh có chiều rộng bằng không

(src)="s173"> Ne genóg gemynd tó hládenne onlícnesse
(trg)="s173"> Không đủ bộ nhớ để tải ảnh

(src)="s175"> Þæt WBMP onlícnessgesceap
(trg)="s175"> Dạng thức ảnh WBMP

(src)="s176"> Ungód XBM cranic
(trg)="s176"> Tập tin XBM không hợp lệ

(src)="s179"> Þæt XBM onlícnesgesceap
(trg)="s179"> Dạng thức ảnh XBM

(src)="s181"> Ungód XBM cranic
(trg)="s181"> Phần đầu XBM không hợp lệ

(src)="s182"> XPM cranic hæfþ onlícneswíde < = 0
(trg)="s182"> Tập tin XPM có chiều rộng ≤ 0

(src)="s183"> XPM cranic hæfþ onlícneshíehþe < = 0
(trg)="s183"> Tập tin XPM có chiều cao ≤ 0

(src)="s185"> XPM cranic hæfþ ungódne híwa rím
(trg)="s185"> Số lượng màu trong tập tin XPM không hợp lệ

(src)="s186"> Ne genóg gemynd tó hládenne onlícnesse
(trg)="s186"> Không thể cấp phát bộ nhớ để tải ảnh XPM

(src)="s189"> Þæt XPM onlícnesgesceap
(trg)="s189"> Định dạng ảnh XPM

(src)="s190"> Þæt BMP onlícnesgesceap
(trg)="s190"> Định dạng ảnh EMF

(src)="s191"> Ne genóg gemynd tó hládenne onlícnesse
(trg)="s191"> Không thể cấp phát bộ nhớ : % s

(src)="s192"> Ne cúðe scieppan sciftere % s : % s
(trg)="s192"> Không thể tạo luồng : % s

(src)="s193"> Ne cúðe scieppan sciftere % s : % s
(trg)="s193"> Không thể tìm nơi trong luồng : % s

(src)="s194"> Ne cúðe scieppan sciftere % s : % s
(trg)="s194"> Không thể đọc từ luồng : % s

(src)="s195"> Ne cúðe céosan % s : % s
(trg)="s195"> Không thể nạp ảnh mảng

(src)="s196"> Ne cúðe céosan % s : % s
(trg)="s196"> Không thể nạp siêu tập tin

(src)="s198"> Ne cúðe céosan % s : % s
(trg)="s198"> Không thể lưu

(src)="s199"> Þæt WBMP onlícnessgesceap
(trg)="s199"> Định dạng ảnh WMF

# ang/gdk-pixbuf.gdk-pixbuf-2-26/gdk-pixbuf.gdk-pixbuf-2-26.xml.gz
# vi/gdk-pixbuf.gdk-pixbuf-2-26/gdk-pixbuf.gdk-pixbuf-2-26.xml.gz


(src)="s1"> Tósǽlde tó openienne dǽles ' % s ' : % s
(trg)="s1"> Lỗi mở tập tin « % s » ' : % s

(src)="s2"> Onlícnescranic ' % s ' næfþ giefa
(trg)="s2"> Tập tin ảnh « % s » không chứa dữ liệu nào

(src)="s3"> Tósǽlde tó hládenne onlícnesse ' % s ' :
(trg)="s3"> Lỗi tải tập tin ảnh « % s » : không biết sao , có lẽ tập tin ảnh bị hỏng

(src)="s7"> Onlícnescynn ' % s ' nis gewreðod
(trg)="s7"> Không hỗ trợ kiểu ảnh « % s »

(src)="s9"> Unrecognized onlícnescranicgesceap
(trg)="s9"> Không nhận ra dạng thức tập tin ảnh

(src)="s10"> Tósǽlde tó hládenne onlícnesse ' % s ' : % s
(trg)="s10"> Lỗi tải tập tin ảnh « % s » : % s

(src)="s11"> Gesweðrung in wrítung þǽm onlícnescranic : % s
(trg)="s11"> Gặp lỗi khi ghi vào tập tin ảnh : % s

(src)="s14"> Tósǽlde tó openienne hwílwendne cranic
(trg)="s14"> Lỗi mở tập tin tạm

(src)="s15"> Tósǽlde tó rǽdenne fram hwílwendne cranic
(trg)="s15"> Lỗi đọc từ tập tin tạm

(src)="s16"> Tósǽlde tó openienne ' % s ' for wrítunge : % s
(trg)="s16"> Lỗi mở tập tin « % s » để ghi : % s

(src)="s19"> Gesweðrung in wrítung þǽm onlícnescranic : % s
(trg)="s19"> Gặp lỗi khi ghi vào luồng ảnh

(src)="s23"> Onlícnesgesceap ungecnáwen
(trg)="s23"> Không biết dạng thức ảnh

(src)="s29"> Þæt ANI onlícnesgesceap
(trg)="s29"> Dạng thức ảnh ANI

(src)="s31"> Nis genóg gemynd tó hládenne bitmap-onlícnesse
(trg)="s31"> Không đủ bộ nhớ để tải ảnh mảng

(src)="s32"> BMP onlícnes hæfþ ungewreðode xxxxx micelnessa
(trg)="s32"> Ảnh BMP có kích thước phần đầu không được hỗ trợ

(src)="s35"> Ne genóg gemynd tó hládenne onlícnesse
(trg)="s35"> Không thể cấp phát bộ nhớ để lưu tập tin BMP

(src)="s37"> Þæt BMP onlícnesgesceap
(trg)="s37"> Dạng thức ảnh BMP

(src)="s38"> Þæt BMP onlícnesgesceap
(trg)="s38"> Định dạng ảnh EMF

(src)="s39"> Þæt GIF onlícnesgesceap
(trg)="s39"> Dạng thức ảnh GIF