# fi/ep-00-01-17.xml.gz
# sv/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1">Istuntokauden uudelleenavaaminen
(trg)="1"> Återupptagande av sessionen

(src)="2">Julistan perjantaina joulukuun 17. päivänä keskeytetyn Euroopan parlamentin istunnon avatuksi ja esitän vielä kerran vilpittömän toiveeni siitä , että teillä olisi ollut oikein mukava joululoma .
(trg)="2"> Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet den 17 december .
(trg)="3"> Jag vill på nytt önska er ett gott nytt år och jag hoppas att ni haft en trevlig semester .

(src)="3">Kuten olette varmaan saattaneet huomata , vuodenvaihteeseen 2000 povattuja suuria tietokoneongelmia ei ilmennytkään .
(trg)="4"> Som ni kunnat konstatera ägde " den stora år 2000-buggen " aldrig rum .

(src)="4">Sen sijaan todella kauheat luonnonkatastrofit koettelivat kansalaisia joissakin unionimme maissa .
(trg)="5"> Däremot har invånarna i ett antal av våra medlemsländer drabbats av naturkatastrofer som verkligen varit förskräckliga .

(src)="5">Te olette esittäneet toiveen , että tästä asiasta keskusteltaisiin lähipäivinä tämän istuntojakson aikana .
(trg)="6"> Ni har begärt en debatt i ämnet under sammanträdesperiodens kommande dagar .

(src)="6">Sillä välin toivoisin , kuten useampi kollega on minulle esittänytkin , että viettäisimme minuutin hiljaisuuden kaikkien niiden uhrien muistoksi , jotka saivat surmansa useita Euroopan unionin maita koetelleissa myrskyissä .
(trg)="7"> Till dess vill jag att vi , som ett antal kolleger begärt , håller en tyst minut för offren för bl.a. stormarna i de länder i Europeiska unionen som drabbats .

(src)="7">Kehotan , että nousette seisomaan tämän minuutin hiljaisuuden ajaksi
(trg)="8"> Jag ber er resa er för en tyst minut .

(src)="8">( Parlamentti vietti seisaallaan minuutin hiljaisuuden . )
(trg)="9"> ( Parlamentet höll en tyst minut . )

(src)="9">Arvoisa puhemies , käytän työjärjestyspuheenvuoron .
(trg)="10"> Fru talman !
(trg)="11"> Det gäller en ordningsfråga .

(src)="10">Olette varmaan saaneet tietoonne lehdistön ja television kautta , että Sri Lankassa on sattunut useita kuolemaan johtaneita pommi-iskuja .
(trg)="12"> Ni känner till från media att det skett en rad bombexplosioner och mord i Sri Lanka .

(src)="11">Näiden Sri Lankassa aivan äskettäin surmansa saaneiden ihmisten joukossa on Kumar Ponnambalam , joka vieraili parlamentissa vain pari kuukautta sitten .
(trg)="13"> En av de personer som mycket nyligen mördades i Sri Lanka var Kumar Ponnambalam , som besökte Europaparlamentet för bara några månader sedan .

(src)="12">Kävisikö teille , arvoisa puhemies , että kirjoittaisitte Sri Lankan presidentille kirjeen , jossa välittäisitte surunvalittelut parlamentin puolesta Ponnambalanin kuoleman ja muiden Sri Lankassa sattuneiden väkivaltaisten kuolemantapausten johdosta ja jossa pyytäisitte presidenttiä tekemään kaikkensa , jotta tähän hyvin vaikeaan tilanteeseen löydettäisiin rauhanomainen sovitteluratkaisu ?
(trg)="14"> Skulle det vara möjligt för er , fru talman , att skriva ett brev till den srilankesiska presidenten i vilket parlamentets beklagande uttrycks över hans och de övriga brutala dödsfallen i Sri Lanka och uppmanar henne att göra allt som står i hennes makt för att få en fredlig lösning på en mycket komplicerad situation ?

(src)="13">Kyllä , jäsen Evans , mielestäni äsken ehdottamanne suuntainen aloite olisi varsin oikeaan osuva .
(trg)="15"> Ja , herr Evans , jag tror att ett initiativ i den riktning ni just föreslagit skulle vara mycket lämpligt .

(src)="14">Jos parlamentin jäsenet kannattavat sitä , teen niin kuin jäsen Evans ehdotti .
(trg)="16"> Om kammaren instämmer skall jag göra som herr Evans föreslagit .

(src)="15">Arvoisa puhemies , käytän työjärjestyspuheenvuoron .
(trg)="17"> Fru talman !
(trg)="18"> Det gäller en ordningsfråga .

(src)="16">Haluaisin , että kertoisitte mielipiteenne työjärjestyksen 143 artiklasta , joka koskee sitä , milloin jotakin asiaa ei oteta käsiteltäväksi .
(trg)="19"> Jag skulle vilja ha råd från er vad gäller artikel 143 om avvisning av ett ärende som otillåtligt .

(src)="17">Kysymykseni liittyy erääseen seikkaan , jota käsitellään torstaina ja jonka otan silloin taas esille .
(trg)="20"> Min fråga har att göra med något som kommer att behandlas på torsdag och som jag då kommer att ta upp igen .

(src)="18">Cunhan monivuotisia ohjausohjelmia koskevaa mietintöä käsitellään parlamentissa torstaina , ja sen 6 kohtaan sisältyy ehdotus , jonka mukaan niiden maiden kohdalla , jotka eivät suoriudu vuosittaisista laivueita koskevista supistamistavoitteistaan , otetaan käyttöön eräänlaisia kiintiöiden vähentämistä tarkoittavia rangaistuksia .
(trg)="21"> Cunhas betänkande om de fleråriga utvecklingsprogrammen behandlas i parlamentet på torsdag och det innehåller ett förslag i punkt 6 om att något slag av kvoteringspåföljder bör införas för länder som misslyckas med att uppfylla sina årliga mål rörande minskning av flottorna .

(src)="19">Mietinnössä sanotaan , että näin olisi tehtävä suhteellisen vakauden periaatteesta huolimatta .
(trg)="22"> I betänkandet står det att detta bör göras trots principen om relativ stabilitet .

(src)="20">Uskon , että suhteellisen vakauden periaate on perusluonteinen oikeudellinen periaate yhteisen kalastuspolitiikan alalla ja että ehdotusta , jossa sitä horjutetaan , olisi lainsäädännöllisesti mahdoton hyväksyä .
(trg)="23"> Jag anser att principen om relativ stabilitet är en grundläggande rättsprincip inom den gemensamma fiskeripolitiken , och ett förslag som skulle undergräva den måste betraktas som rättsligt otillåtligt .

(src)="21">Haluaisin tietää , onko mahdollista esittää tällainen vastalause , jonka kohteena on pelkkä mietintö eikä lakiehdotus , ja onko minulla valtuuksia esittää tällainen vastalause torstaina .
(trg)="24"> Jag vill veta om jag kan göra en sådan invändning mot ett betänkande , som alltså inte är ett lagförslag , och om det är något som jag har behörighet att göra på torsdag .

(src)="22">Te voitte tosiaankin juuri silloin tehdä tämän esityksen , mikäli sitä haluatte , eli torstaina ennen mietinnön käsittelyn alkamista .
(trg)="25"> Det är faktiskt just vid det tillfället som ni , om ni vill , kan ta upp denna fråga , dvs. på torsdag innan betänkandet läggs fram .

(src)="23">Arvoisa puhemies , samanaikaisesti Euroopan parlamentin tämän vuoden ensimmäisen istuntojakson kanssa Texasissa Yhdysvalloissa päätettiin , että eräs nuori - 34-vuotias - kuolemaantuomittu , nimeltään Hicks , teloitetaan valitettavasti ensi perjantaina .
(trg)="26"> Fru talman !
(trg)="27"> Under årets första sammanträdesperiod för Europaparlamentet bestämde man dessvärre i Texas i USA att nästa torsdag avrätta en dödsdömd , en ung man på 34 år som vi kan kalla Hicks .

(src)="24">Ranskalaisen parlamentin jäsenen Zimerayn pyynnöstä on esitetty vetoomus , jonka monet ovat allekirjoittaneet , ja olen itse yksi heistä , mutta pyydän , että te Euroopan parlamentin ja koko Euroopan yhteisön johdonmukaisesti osoittaman kannan mukaisesti otatte virkanne suoman ja edustamanne toimielimen arvovallan voimin yhteyttä Texasin osavaltion johtajaan , kuvernööri Bushiin , jolla on valtuudet kumota kuolemantuomio ja armahtaa kuolemaantuomittu .
(trg)="28"> På uppmaning av en fransk parlamentsledamot , Zimeray , har redan en framställning gjorts , undertecknad av många , bland annat jag själv , men jag uppmanar er , i enlighet med de riktlinjer som Europaparlamentet och hela den europeiska gemenskapen alltid har hållit fast vid , att med all den tyngd ni har i kraft av ert ämbete och den institution ni företräder , uppmana Texas guvernör , Bush , att uppskjuta verkställigheten och att benåda den dömde .

(src)="25">Ja kaikki tämä niiden periaatteiden mukaisesti , joita olemme aina puolustaneet .
(trg)="29"> Detta är helt i linje med de principer som vi alltid har hävdat .

(src)="26">Kiitos , jäsen Segni , teen sen oikein mielelläni .
(trg)="30"> Tack , herr Segni , det skall jag gärna göra .

(src)="27">Se on tosiaankin täysin niiden periaatteiden mukaista , joita parlamentti on aina puolustanut .
(trg)="31"> Det ligger faktiskt helt i linje med de ståndpunkter vårt parlament alltid antagit .

(src)="28">Arvoisa puhemies , haluaisin kiinnittää huomionne tapaukseen , jota tämä parlamentti on käsitellyt toistuvasti .
(trg)="32"> Fru talman !
(trg)="33"> Jag vill fästa er uppmärksamhet vid ett fall som parlamentet vid upprepade tillfällen har befattat sig med .

(src)="29">Se on tapaus Aleksandr Nikitin .
(trg)="34"> Det gäller fallet Alexander Nikitin .

(src)="30">Me kaikki täällä parlamentissa olemme iloisia siitä , että oikeus vapautti hänet ja teki selväksi , että ympäristöä koskevien tietojen saaminen on perustuslaillinen oikeus myös Venäjällä .
(trg)="35"> Alla gläder vi oss åt att domstolen har friat honom och tydligt visat att tillgängligheten till miljöinformation är en konstitutionell rättighet även i Ryssland .

(src)="31">Tilanne on nyt kuitenkin se , että hän on joutunut uudelleen syytteeseen , koska yleinen syyttäjä valittaa oikeuden päätöksestä .
(trg)="36"> Nu är det emellertid så att han skall åtalas på nytt i och med att allmänne åklagaren överklagar .

(src)="32">Me tiedämme ja olemme todenneet sen todellakin erittäin monissa päätöslauselmissa - nimenomaan viime vuoden viimeisessä täysistunnossa - , että tämä ei ole pelkästään oikeustapaus ja on väärin syyttää Aleksandr Nikitiniä rikollisuudesta ja petoksesta , koska me asianosaisina hyödymme hänen tuloksistaan .
(trg)="37"> Vi är medvetna om , vilket vi också - inte minst under förra årets sista plenarsammanträde - har kunnat konstatera i en lång rad beslut , att detta inte enbart är ett juridiskt fall och att det är fel att beskylla Alexander Nikitin för kriminalitet och förräderi , eftersom vi som berörda parter drar nytta av de resultat han har kommit fram till .

(src)="33">Nämä tulokset muodostavat pohjan eurooppalaisille Barentsinmeren suojeluohjelmille , ja pyydän teitä siksi tarkastelemaan huolellisesti kirjeluonnosta , jossa selitetään tärkeimmät tosiasiat , ja tekemään tämän kannan selväksi Venäjällä parlamentin päätösten hengessä .
(trg)="38"> Resultaten utgör grunden för de europeiska programmen för skydd av Barents hav , och därför ber jag er granska ett utkast till ett brev som skildrar de viktigaste fakta samt att i enlighet med parlamentsbesluten visa Ryssland denna ståndpunkt klart och tydligt .

(src)="34">Kyllä jäsen Schroedter , saatuani kirjeenne otan varsin mielelläni selvää tähän kysymykseen liittyvistä seikoista .
(trg)="39"> Ja , fru Schroedter , jag skall mycket gärna granska fakta rörande denna fråga när jag fått ert brev .

(src)="35">Arvoisa puhemies , haluaisin aluksi kiittää teitä siitä , että olette pitänyt sananne ja että nyt uuden vuoden ensimmäisen istuntojakson aikana huoneissamme näkyvien televisiokanavien määrä on todellakin kasvanut valtavasti .
(trg)="40"> Fru talman !
(trg)="41"> Först skulle jag vilja ge er en komplimang för det faktum att ni hållit ert ord och att det nu , under det nya årets första sammanträdesperiod , faktiskt har skett en kraftig utökning av antalet TV-kanaler på våra rum .

(src)="36">Arvoisa puhemies , se , mitä minä pyysin , ei ole kuitenkaan toteutunut .
(trg)="42"> Men , fru talman , det som jag bad om har inte inträffat .

(src)="37">Nyt näkyvissä on kaksi suomalaista kanavaa ja yksi portugalilainen kanava , ja minä pyysin teiltä alankomaalaista kanavaa , koska myös alankomaalaiset haluavat seurata uutisia joka kuukausi , kun meidät lähetetään tänne karkotuspaikkaan .
(trg)="43"> Det finns nu visserligen två finska kanaler och en portugisisk , men det finns fortfarande ingen nederländsk kanal .
(trg)="44"> Jag bad er om en nederländsk kanal , eftersom nederländare också gärna vill ta del av nyheterna varje månad då vi blir förvisade till den här platsen .

(src)="38">Haluaisin pyytää teitä vielä kerran huolehtimaan siitä , että me saamme myös alankomaalaisen kanavan .
(trg)="45"> Jag skulle således på nytt vilja be er att ombesörja att vi också får en nederländsk kanal .

(src)="39">Jäsen Plooij-van Gorsel , voin kertoa , että kyseinen asia on kvestorien ensi keskiviikon kokouksen esityslistalla .
(trg)="46"> Fru Plooij-van Gorsel !
(trg)="47"> Jag kan tala om för er att frågan finns på föredragningslistan för kvestorernas möte på onsdag .

(src)="40">Toivon , että sitä käsitellään myönteisessä hengessä .
(trg)="48"> Jag hoppas att den kommer att granskas i en positiv anda .

(src)="49">Jäsen Lynne , te olette täysin oikeassa , ja aion tarkistaa , eikö kaikkea tätä todellakaan ole tehty .
(trg)="59"> Fru Lynne !
(trg)="60"> Ni har helt rätt och jag skall kontrollera om allt detta faktiskt inte har gjorts .

(src)="50">Toimitan myös tämän ongelman kvestorikollegion käsiteltäväksi ja olen varma , että kvestoreillemme on erittäin tärkeää toimia niin , että noudatamme sellaista lainsäädäntöä , jonka olemme itse hyväksyneet .
(trg)="61"> Jag skall också överlämna problemet till kvestorerna och jag är övertygad om att de är måna om att se till att vi respekterar de regler som vi faktiskt röstat fram .

(src)="51">Arvoisa puhemies , Díez González ja minä olimme esittäneet muutamia kysymyksiä , jotka koskivat tiettyjä komission varapuheenjohtaja de Palacion lausuntoja , jotka julkaistiin eräässä espanjalaisessa päivälehdessä .
(trg)="62"> Fru talman !
(trg)="63"> Díez González och jag har ställt några frågor angående vissa av vice ordförande de Palacios åsikter som återgavs i en spansk dagstidning .

(src)="52">Toimivaltaiset yksiköt eivät ole ottaneet kysymyksiä esityslistalle , koska yksiköiden mukaan niihin on jo vastattu aiemmalla istuntojaksolla .
(trg)="64"> De ansvariga har inte tagit med dessa frågor på föredragningslistan , eftersom man ansåg att dessa hade besvarats vid ett tidigare sammanträde .

(src)="53">Pyydän , että tämä päätös perutaan , sillä asia ei ole niin .
(trg)="65"> Jag ber att man omprövar det beslutet , eftersom så inte är fallet .

(src)="54">Ne kysymykset , joihin aiemmin vastattiin , liittyvät komission varapuheenjohtaja De Palacion puheenvuoroon eräässä asiassa , eikä näihin viime marraskuun 18. päivänä ABC-lehdessä julkaistuihin lausuntoihin .
(trg)="66"> De frågor som tidigare besvarats handlade om de Palacios inblandning i ett särskilt ärende , inte om de uttalanden som återgavs i dagstidningen ABC den 18 november i fjol .

(src)="55">Hyvä kollega , tarkistamme asian .
(trg)="67"> Kära kollega !
(trg)="68"> Vi skall kontrollera allt detta .

(src)="56">Minun täytyy myöntää , että tällä hetkellä asiat vaikuttavat minusta hieman sekavilta .
(trg)="69"> Jag erkänner att för närvarande förefaller saker och ting litet oklara .

(src)="57">Niinpä käymme asian erittäin tarkasti läpi , jotta kaikki saadaan hyvälle tolalle .
(trg)="70"> Vi skall alltså se över detta mycket noga så allt blir i sin ordning .

(src)="66">Joka tapauksessa , tämä kysymys ei ole toistaiseksi torstain ajankohtaiskeskustelun aiheiden joukossa .
(trg)="81"> I vilket fall som helst är frågan för närvarande inte föremål för någon begäran om brådskande förfarande på torsdag .

(src)="67">Käsittelyjärjestys
(trg)="82"> Arbetsplan

(src)="68">Esityslistalla on seuraavana lopullisen esityslistaluonnoksen käsittely siinä muodossa kuin puheenjohtajakokous torstaina 13. tammikuuta työjärjestyksen 110 artiklan mukaisesti sen laati .
(trg)="83"> Nästa punkt på föredragningslistan är fastställande av arbetsplanen .
(trg)="84"> Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista som utarbetats av talmanskonferensen vid sammanträdet den 13 januari i enlighet med artikel 110 i arbetsordningen har delats ut .

(src)="69">Maanantain ja tiistain osalta minulle ei ole ehdotettu muutoksia .
(trg)="85"> För måndag och tisdag har inga ändringar föreslagits .

(src)="70">Keskiviikon osalta :
(trg)="86"> Beträffande onsdag :

(src)="71">Sosialistiryhmä pyytää , että esityslistalle otetaan alunperin esityslistaluonnokseen merkitty komission julkilausuma sen strategisista tavoitteista seuraavien viiden vuoden ajaksi sekä komission hallinnollisesta uudistuksesta .
(trg)="87"> Den socialistiska gruppen har begärt att ett uttalande från kommissionen om dess strategiska mål för de fem kommande åren samt om kommissionens administrativa reform skall tas upp .

(src)="72">Toivoisin , että jäsen Barón Crespo , pyynnön esittäjä , käyttäisi puheenvuoron ja perustelisi pyyntönsä , mutta tietenkin vain , mikäli hän niin haluaa .
(trg)="88"> Jag skulle vilja att Barón Crespo , som lämnat begäran , uttalar sig för att motivera den , om han vill , naturligtvis .

(src)="73">Sen jälkeen teemme , kuten tapanamme on : kuulemme yhden puheenvuoron puolesta ja yhden vastaan .
(trg)="89"> Sedan gör vi som vi brukar : vi lyssnar till en talare för och en talare emot .

(src)="74">Arvoisa puhemies , Prodin johtaman komission koko toimikauden kattavan poliittisen ohjelman esittely oli alun perin Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän ehdotus , ja se hyväksyttiin yksimielisesti syyskuun puheenjohtajakokouksessa , ja samoin komission puheenjohtaja Prodi antoi sille selvän hyväksyntänsä ja toisti nimityksensä yhteydessä pitämässään puheessa sitoutumistaan siihen .
(trg)="90"> Fru talman !
(trg)="91"> Framläggandet av kommission Prodis politiska program för hela mandatperioden bottnar i ett förslag från Europeiska socialdemokratiska partiets grupp som antogs med enhällighet på talmanskonferensen i september samt ett tydligt godkännande från ordförande Prodi som upprepade detta åtagande i sitt anförande i samband med tillträdandet av sitt ämbete .

(src)="75">Tällä sitoutumisella on merkitystä siinä mielessä , että komissiolla on elimenä perustamissopimusten mukaisesti yksinoikeus tehdä aloitteita , ja siksi komissio määrää sen , millaiseksi parlamentin poliittinen ja lainsäädännöllinen toiminta viiden seuraavan vuoden aikana pohjimmiltaan muotoutuu .
(trg)="92"> Detta åtagande är viktigt , med tanke på att kommissionen är det organ som enligt fördragen har ensam initiativrätt , och det utgör därför grunden till parlamentets politiska och lagstiftande verksamhet de kommande fem åren .

(src)="76">Arvoisa puhemies , muistuttaisin lisäksi siitä , että parlamentti antoi edellisellä vaalikaudella kaksi kertaa luottamuslauseen puheenjohtaja Prodille ; tällä vaalikaudella luottamuslause annettiin uudelleen heinäkuussa ja sen jälkeen vielä kerran uuden komission astuessa virkaansa , jolloin parlamentti äänesti syyskuussa koko komissiolle annettavasta luottamuslauseesta .
(trg)="93"> Jag vill dessutom , fru talman , påminna om att parlamentet vid två tillfällen under föregående mandatperiod röstade om förtroendet för ordförande Prodi ; man röstade på nytt om detta under denna mandatperiod i juli , och sedan , när den nya kommissionen hade påbörjat sitt arbete , gav man i september en förtroenderöst till hela kommissionen .

(src)="77">Siksi on jo mennyt riittävästi aikaa , jotta komissio on voinut laatia ohjelmansa ja jotta mekin voimme tutustua siihen ja selittää sen kansalaisille .
(trg)="94"> Därför har det funnits tillräckligt mycket tid för kommissionen att förbereda sitt program och för att oss att ta del av detta och redogöra för detta inför medborgarna .

(src)="78">Tässä mielessä palautan mieliin syyskuun 15. päivän päätöslauselman , jossa suositeltiin ehdotuksen esittämistä mahdollisimman pikaisesti .
(trg)="95"> Jag vill också påminna om resolutionen av den 15 september , där man rekommenderade att förslaget skulle läggas fram så snart som möjligt .

(src)="79">Viime viikolla sattuneet asiat jotka saivat alkunsa puheenjohtajakokouksen yhteydessä , jolloin sitä käytettiin vain siihen , että sen ulkopuolella tehdyt päätökset voitaisiin vahvistaa ja sinetöidä ovat johtaneet pulmalliseen tilanteeseen : joko komissio ei pysty esittelemään tätä ohjelmaa ( missä tapauksessa komission olisi ilmoitettava se .
(trg)="96"> Det som hände förra veckan - något som inleddes utanför talmanskonferensen , en konferens som endast utnyttjades för att bestyrka och bekräfta det beslut som fattats utanför ramarna för denna - utgör ett dilemma : antingen är det så att kommissionen inte är i stånd att presentera programmet ( i sådant fall bör den klargöra detta .

(src)="80">Komission puheenjohtajan puheiden perusteella komissio pystyykin siihen .
(trg)="97"> Enligt ordförandens uttalanden kan man presentera programmet .

(src)="81">Koska komissiota edustaa varapuheenjohtaja de Palacio , luulen , että ennen äänestämistä olisi hyvä tietää komission tilanne eli se , pystyykö komissio esittelemään ohjelman niin kuin sovittiin ) ; tai sitten parlamentti ei pysty käsittelemään tätä ohjelmaa , kuten jotkut näyttävät esittävän .
(trg)="98"> Med tanke på att kommissionen företräds av vice ordförande de Palacio , anser jag att vi innan omröstningen sker bör få veta huruvida kommissionen är beredd att lägga fram programmet , så som man kommit överens om ) ; annars är parlamentet inte i stånd att granska programmet , så som vissa tycks anse .

(src)="82">Mielestäni tämä toinen olettamus merkitsisi sitä , että luopuisimme meille parlamenttina kuuluvista velvollisuuksistamme ja lisäksi sitä , että otettaisiin käyttöön omaperäinen teesi ja aivan uudenlainen menetelmä , joka tarkoittaisi sitä , että poliittisille ryhmille annetaan kirjallisessa muodossa tiedoksi komission ohjelmalliset aiheet viikkoa aikaisemmin eikä päivää aikaisemmin , kuten oli sovittu näin varsinkin , jos otetaan huomioon se , että lainsäädäntöohjelmasta keskustellaan helmikuussa , ja näin ollen voimmekin luopua koko keskustelusta , sillä seuraavana päivänä lehdistö ja Internet ovat jo välittäneet tiedon kaikille kansalaisille , eikä parlamentilla ole enää syytä puuttua asiaan .
(trg)="99"> Enligt min uppfattning skulle den sistnämnda hypotesen innebära att vi försummade vårt ansvar som parlament , förutom att man då skulle införa en grundtes , en okänd metod som innebär att de politiska grupperna skriftligen får ta del av kommissionens tankar kring programmet en vecka i förväg i stället för en dag i förväg , som man kommit överens om .
(trg)="100"> Då bör man tänka på att lagstiftningsprogrammet skall debatteras i februari , och därför skulle vi lika gärna kunna avstå från den debatten , för pressen och Internet skulle redan dagen därpå tillkännage programmet för alla medborgare , och det skulle inte längre finnas någon anledning för parlamentet att ägna sig åt frågan .

(src)="83">Koska ryhmäni on sitä mieltä , että parlamentti on olemassa siksi , että siellä voidaan pohtia asioita , kuunnella ja keskustella , käsityksemme on , että tätä viivästymistä ei voida perustella mitenkään , ja jos komissio pystyy ohjelman esittämään , mielestämme ehdimme hyvin palata alkuperäiseen parlamentin ja komission väliseen sopimukseen ja edetä vastuullisesti kansalaistemme silmissä .
(trg)="101"> Eftersom min grupp anser att parlamentet är till för att lyssna , för att debattera och för att reflektera , anser vi att det inte finns något som rättfärdigar en senareläggning av debatten , och om kommissionen är beredd till det , menar vi att det fortfarande är möjligt att återupprätta det ursprungliga avtalet mellan parlamentet och kommissionen och agera på ett ansvarsfullt sätt gentemot våra medborgare .

(src)="84">Siksi Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän ehdotus on te myös mainitsitte sen , että keskiviikkona pidetään Prodin komission koko toimikauden ohjelman esittely niin , että tähän ohjelmaan sisältyy myös hallinnollinen uudistussuunnitelma , sillä saatamme joutua paradoksaaliseen tilanteeseen , jos näin ei käy : sen varjolla , että tekstiä ei ole , komission puheenjohtajalta viedään oikeus puhua parlamentille , ja toisaalta pidettäisiin sellainen uudistuksia koskeva keskustelu , jossa parlamentti ei tuntisi etukäteen pohjana olevaa tekstiä .
(trg)="102"> Därför innebär förslaget från Europeiska socialdemokratiska partiets grupp , som fru talmannen nämnde , att kommission Prodis lagstiftningsprogram läggs fram på onsdag som planerat , och att man inbegriper förslaget om en administrativ reform , för i annat fall kan en paradoxal situation uppstå : å ena sidan vägras kommissionens ordförande , med ursäkten att det inte finns något dokument , rätten att tala i parlamentet , å andra sidan omöjliggörs en debatt om reformen , eftersom parlamentet inte tidigare har fått ta del av dokumenten i fråga .

(src)="85">Siksi toivon , että te , arvoisa puhemies , pyytäisitte komissiota ilmoittamaan komission tämänhetkisen kannan , minkä jälkeen toimitettaisiin äänestys .
(trg)="103"> Därför ber jag , fru talman , att ni uppmanar kommissionen att uttala sig och att vi därefter går till omröstning .

(src)="86">( Suosionosoituksia PSE-ryhmältä )
(trg)="104"> ( Applåder från PSE )

(src)="123">Ehdotan , että pidämme äänestyksen sosialistiryhmän pyynnöstä , jolla pyritään merkitsemään esityslistalle uudelleen komission julkilausuma komission strategisista tavoitteista .
(trg)="144"> Jag föreslår att vi röstar om begäran från den socialistiska gruppen att på nytt föra upp kommissionens uttalande om dess strategiska mål på föredragningslistan .

(src)="124">( Parlamentti hylkäsi pyynnön . )
(trg)="145"> ( Parlamentet avslog begäran . )

(src)="125">Puhemies .
(trg)="146"> Talmannen .

(src)="126">Edelleen keskiviikon istunnon osalta minulla on toinenkin ehdotus , joka liittyy pääomaveroa koskevaan suulliseen kysymykseen .
(trg)="147"> Beträffande onsdagen har jag också mottagit ett annat förslag beträffande den muntliga frågan om kapitalskatt .

(src)="127">PPE-DE-ryhmä pyytää tämän kohdan poistamista esityslistalta .
(trg)="148"> PPE-DE-gruppen begär att denna punkt skall strykas från föredragningslistan .

(src)="128">Haluaako joku kollegoista käyttää puheenvuoron ryhmän puolesta ja perustella tämän pyynnön ?
(trg)="149"> Vill någon kollega begära ordet för gruppens räkning och motivera denna begäran ?

(src)="129">Arvoisa puhemies , koska kuulen sosialistiryhmän keskuudesta hieman naurua - minulle sanottiin , että myös monet sosialistiryhmän jäsenistä haluavat mielellään poistaa tämän kohdan esityslistalta , koska puheenjohtajakokouksen äänestyksessä ei ollut käytettävissä sosialistiryhmän asiasta vastaavien jäsenten työryhmän äänestystulosta .
(trg)="150"> Fru talman !
(trg)="151"> Eftersom jag hör att det skrattas bland socialisterna : man har sagt mig att även vida kretsar inom den socialistiska gruppen gärna vill se den här punkten avförd från föredragningslistan , eftersom det vid omröstningen på talmanskonferensen saknades votum för berörda kolleger i den socialistiska arbetsgruppen .

(src)="130">En tiedä , pitääkö tämä tieto paikkansa , mutta me PPE-DE-ryhmänä olisimme joka tapauksessa kiitollisia , jos tämä kohta poistettaisiin esityslistalta , koska parlamentti on käsitellyt tätä asiaa jo useita kertoja .
(trg)="152"> Jag vet inte huruvida denna information stämmer , men vi i PPE-DE-gruppen vore i alla fall tacksamma ifall punkten ströks , då ju parlamentet redan har befattat sig med frågan flera gånger .

(src)="131">Tällaista veroa vastaan on tehty myös päätöksiä .
(trg)="153"> Det finns också beslut fattade mot en sådan skatt .

(src)="132">Ryhmäni pyytää siksi tämän kohdan poistamista esityslistalta .
(trg)="154"> Därför yrkar min grupp på att punkten avförs från föredragningslistan .

(src)="133">Kiitos , jäsen Poettering .
(trg)="155"> Tack , herr Poettering .

(src)="134">Nyt kuuntelemme jäsen Wurtzia , joka puhuu tätä pyyntöä vastaan .
(trg)="156"> Vi skall nu lyssna till Wurtz som skall uttala sig emot denna begäran .

(src)="135">Arvoisa puhemies , haluaisin ensiksi painottaa jäsen Poetteringin epäloogisuutta .
(trg)="157"> Fru talman !
(trg)="158"> Jag skulle till att börja med vilja understryka Poetterings bristande logik .

(src)="136">Äsken hän läksytti sosialistiryhmää , koska ryhmä olisi perunut puheenjohtajakokouksessa tehdyn äärimmäisen selkeän päätöksen .
(trg)="159"> Han har just läxat upp den socialistiska gruppen för att den ändrat sig när det gäller ett beslut som fattats med mycket liten marginal i talmanskonferensen .

(src)="137">Nyt hän toimii itse samoin .
(trg)="160"> Men han gör samma sak själv .

(src)="138">Keskustelimme ja olimme asiasta yksimielisiä PPE-ryhmää ja liberaaliryhmää lukuun ottamatta , ja silloin jopa huomautin te , hyvät puheenjohtajakollegani varmaan muistatte sen , että kyse ei ole siitä , oletteko te ns .
(src)="139">Tobin-veroa vastaan vai ette , vaan siitä , rohkenetteko ymmärtää , mitä mieltä komissio ja neuvosto siitä ovat .
(trg)="161"> Vi diskuterade och var eniga , utom PPE-gruppen och den liberala gruppen , och jag noterade t.o.m. , det minns ni säkert kära ordförandekolleger , att frågan inte handlar om huruvida ni är för eller emot Todinskatten , utan om ni vågar höra vad kommissionen och rådet tycker om den .

(src)="140">Tämä ei ole liikaa vaadittu .
(trg)="162"> Det är inte för mycket begärt .

(src)="141">Näin ollen pidän kiinni ehdotuksesta , jonka mukaan säilytämme tämän komissiolle ja neuvostolle esitettävän suullisen kysymyksen , jotta saamme vihdoin tietää näiden kahden tahon kannan tästä suhteellisen vaatimattomasta ehdotuksesta , joka kuitenkin merkitsisi tärkeää signaalia yleisen mielipiteen suuntaan varsinkin niiden tunteiden jälkeen , joita Seattlen huippukokouksen epäonnistuminen herätti .
(trg)="163"> Jag upprepar därför förslaget att behålla denna muntliga fråga till kommissionen och rådet för att en gång för alla få veta vilken inställning dessa två instanser har till denna relativt blygsamma begäran , som ändå skulle utgöra en viktig signal till allmänheten , särskilt med tanke på den oro som uppstod efter den misslyckade konferensen i Seattle .

(src)="142">Äänestämme PPE-DE-ryhmän pyynnöstä , jolla pyritään säilyttämään esityslistalla pääomaveroa koskeva suullinen kysymys .
(trg)="164"> Vi skall rösta om begäran från PPE-DE-gruppen som syftar till att stryka den muntliga frågan om kapitalskatt från föredragningslistan .

(src)="143">( Parlamentti hylkäsi pyynnön : 164 puolesta , 166 vastaan ja 7 tyhjää . )
(trg)="165"> ( Parlamentet avslog begäran med 164 röster för , 166 emot .
(trg)="166"> 7 ledamöter avstod från att rösta . )

(src)="144">Arvoisa puhemies , haluaisin kiittää jäsen Poetteringia tästä mainosiskusta , jonka hän juuri järjesti kyseiselle keskustelulle .
(trg)="167"> Fru talman !
(trg)="168"> Jag skulle vilja tacka Poettering för att han just gjort reklam för denna debatt .

(src)="145">Kiitos .
(trg)="169"> Tack .

(src)="146">Arvoisa puhemies , onko ääneni otettu huomioon , vaikka se ei sähköisesti mennytkään läpi , sillä minulla ei ole äänestyskorttia ?
(trg)="170"> Fru talman !
(trg)="171"> Jag undrar om även min röst har räknats , trots att den inte kunde avges på elektronisk väg , eftersom jag inte har något kort ?

(src)="147">Äänestin puolesta .
(trg)="172"> Jag röstade " för " .

(src)="148">Jos lisäämmekin molempien ilmoittautuneiden kollegojen puheet , saamme oikeastaan tulokseksi ...
(trg)="173"> Om man lägger till de två kolleger som yttrat sig blir resultatet ...

(src)="151">Hyvät kollegat , toistan vielä kerran , että jokaisella on oltava äänestyskorttinsa maanantaisin .
(trg)="178"> Kära kolleger !
(trg)="179"> Ännu en gång vill jag påpeka att alla måste ha sitt kort på måndagen .

(src)="152">Meillä on siinä asiassa näköjään ongelmia .
(trg)="180"> Det är tydligt att vi har ett problem här .

(src)="153">Näin ollen minun on tehtävä päätös .
(trg)="181"> Jag måste därför fatta ett beslut .

(src)="154">Myös minä unohdin äänestyskorttini ja olisin äänestänyt vastaan .
(trg)="182"> Jag har också glömt mitt kort och jag skulle ha röstat emot .

(src)="155">Katson siis , että suullinen kysymys säilytetään esityslistalla .
(trg)="183"> Jag anser därför att den muntliga frågan kvarstår på föredragningslistan .